Bij Pijnen Predikbeurten. S P 0 S T. Feuilleton- vertellingen G8MEN0DE-BESICHTE8. Mijnhardt's Poeders KECHTSZAKEN. VOETBAL. 3RABANTSCHE BRIEVEN. VERDRONKEN. SCHEEPVAARTBEWEGING. WISSELKOERSEN. Dcos 45 ct. Bij Uw Drogist. Ingez. Med.) fiets naar zijn werk te Sluiskil begaf, het ongeluk door een uit Ter Neuzen komenden auto te worden aangereden, waarbij hij nogal vrij ernstig geky/etst werd. Waaraan het ongeluk te wijten is valt niet met zekerheid te zeggen. yan weerskanten worden tegenstrijdige lezingen van het on- gevai gegeven. De gewonde werd ter verpleging in het ziekenhuis te Sluiskil opgenomen en maakt het op 't oogenblik, omstandigheden in aan- merking genomen, vrij wel. YVESTDORPE. Bij den correspondent der arbeidsbemidde- Iing alhier stonden op 29 Febr. j.l. 108 per- sonen als werkloos ingeschreven. Op 1 Febr. bedroeg het aantal ingeschrevenen 136. MIDDELBURG. De politie te Middelburg heeft proces-ver- baal opgemaakt tegen zekeren F., die ge- tuige was van het vinden van een portemon- naie met geld door een meisje en toen zeide, dat hij wist wie het geld verloren had. De man zette het geld eehter om in sterken drank. CLINGE. Woensdag j.l. kwam de gemeenteraad in voltallige vergadering bijeen. Mededeeling ge- schiedt van de kon. goedgekeurde nieuwe schoolgeldheffing, van een door tusschenkomst van den Minister van Financien geplaatste geldleening ad f 14.500, van het ontvangstbe- richt von Ged. Staten en de afkondiging der aanvulling van de alg. politieverordening met een definitie omtrent het begrip venten, van een circulaire van de Comm. der Koningin omtrent verkeersonderricht aan de gemeente- politie, naar aanleiding waarvan wordt goed- gevonden dat de cursus door de beide ge- meenteveldwachters gevolgd wordt, indien deze te Hulst of te Ter Neuzen wordt gege ven; nog wordt medegedeeld een motie van den gemeentemad van Boschkapelle inzake werkverschaffing door werken van algemeen streekbelang als het kanaal Axel—Hulst, ont- watering en verbetering van tertiaire wegen; ofschoon aan. het succes der motie getwijfeld wordt, wordt toch besloten alhaesie te betui- gen. immers baat het niet, het schaadt ook niet. Aan den bietenbond ..Eendracht maakt Maeht" te Clinge wordt op verzoek toegestaan met vrijstelling van liggeldheffing tijdens de a.s. bietencampagne de bermen van de Nieuw- straat weder te gebruiken als opslagplaats van bieten. Aan een van de bewoners van het Teerlingstraatje ingekomen verzoek om ver betering van dat wegje zal worden voldaan; B. en W. zullen zoodra mogelijk omtrent de uit te voeren werken een besluit nemen. Breedvoerig wordt vervolgens van gedachten gewisseld omtrent het al- of niet verkoopen van het woonhuis der school te Kapellebrug aan het kerkbestuur te St. Jansteen, waar- mede verband houdt de al of niet ovemame dier school. Sommige leden willen het huis niet verkoopen alvorens het kerkbestuur zich beeft uitgesproken omtrent de kosten der door dat bestuur noodig geacbte vemieuwin- gen aan het schoolgebouw enz., anderen zijn bevreesd naast de te stichten bijzondere nog een openbare te moeten instandhouden voor kinderen wier ouders aan het openbaar onder- wijs vasthouden; aan de hand van een tot de leden gericht schrijven, waarin de verschillen- de bezwaren worden behandeld, komt men tenslotte tot overeenstemming en wordt met een stem tegen (de heer Lagayj besloten het huis met erf te verkoopen voor de geboden som van f 2500, met ingang van den dag waarop de Raad op de aanvrage tot beschik- baarstelling van het schoolgebouw gunstig beeft beslist. Hierna volgt het vraagstuk der werkver schaffing. B. en W. hebben ter goedkeuring aan Ged. Staten ingezonden een plan tot ver betering van den weg Clinge-Nieuw Namen door afgraving van de bochten van den daar- langs gelegen dijk en verlegging van eenige wegvakken, tot welk werk de Raad reeds in beginsei als werkverschaffing heeft besloten. Nadat de voorzitter naar aanleiding van een door verschillende arbeidersbonden tot den Minister gericht adres de handelwijze van het gemeentebestuur ten opzichte van de werk verschaffing heeft verklaard en verdedigd, wordt goedgevonden de uitgetrokken werk- loozen zoodra noodig tewerk te stellen aan deze wegsverbetering, alsmede, behoudens ac- coord met het betrokken polderbestuur, aan bet delven van een watergang in den Groot Kieldrechtpolder; inmiddels zal worden voor- bereid het uitbaggeren van de spuikom der Kon. Emmahaven. Voorts, indien buitendien nog een steunregeling mocht noodig blijken, zullen B. en W. in de eerstvolgende raads- vergadering daartoe een voorstel doen. Na besprekingen in besloten zitting wordt vervolgens de vergadering gesloten. ZONDAG 6 MAART 1932. Ned. Hervormde Kerk. Ter Neuzen. 9 y2 u. Dr. L. J. Cazemier; 2 u. Dr. L. J. Cazemier, bed. H. Doop en biduur voor 't gewas. Sluiskil. 9Y2 u. de heer L. Dek; 2 u. de heer L. Dek, biduur voor't gewas. Hoek. 9 u. Ds. E. Raams; 2 u. leesdienst. Zaamslag. 9 u. en 2 u. Ds. G. van Dis. Sas van Gent. 5 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Philippine, geen dienst. Gereformeerde Kerk. Hoek. 9% u. en 2 u. Ds. W. Scheele, van Hoogersmilde. Zaamslag. 9 u. en 2 u„ Ds. A. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9% u. en 2 u., Ds. Tolama Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5 u., Ds. B. van Neerbos. Axel. 9 u. en 2 u., leesdienst. DE IERSOHE SWEEPSTAKE-LOTEN. Naar de Maasbode vemeemt, heeft de Mi nister van Justitie aan de procureurs-generaal der Gerechtshoven last gegeven, maatregelen te nemen tegen den verkoop in Nederland van Iersche Sweepstakeloten. als zijnde in strijd met de in ons land geldende loterijwet. Tegen de verkoopers zal in het vervolg door de jus titie worden opgetreden. DE MOORD TE ILERKDRIEL. De rechtbank veroordeelde de drie gebroe- ders G., J. en J. R., wegens zware mishande- ling den dood tengevolge hebbend, van den rijksveldwachter L. Tap te Kerkdriel in den oudejaarsnacht, ieder tot 13 jaar gevangenis- straf. De rechtbank overwoog dat de moord niet bewezen is, doch wel dat de verdachten dien nacht opzettelijk T. op den dijkweg te Hint- ham zwaar lichamelijk letsel hebben toege- bracht door hem een twintigtal steken toe te brengen, tengevolge waarvan T. is overleden. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen Nam. 5% u., Evangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, en 10 uur. 'sNamlddags om 2% uur Lof. WE1DSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Y'oetbalbond, Afd. IV. le klasse. DONGA—De Valk. BW-NOAD. 2e klasse A. ME VO—Hero. MiddelburgV elocitas. De BaronieRBC. AllianceBreda. 3e klasse A. Sassche BoysDe Zeeuwen. 3e klasse B. Zeelandia I—Zierikzee. Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse B. IJzendijkeTemeuzen H. ClingeBreskens. STEEN—Hulst n. 2e klasse B. Temeuzen IIISluiskil I. OranjePHIVO. StoppeldijkHontenisse. 3e klasse B. KoewacbtSassche Boys n. Sluiskil HJVV. TYVEEDE KLASSE. Naar de beslissing. Middelburg zal vermoedelijk Zondag tbuis de kampioensvlag kunnen laten wapperen. Zij behoeft slechts gelijk te spelen om als eerste in dit speelseizoen te eindigen, en dat resul- taat zal zjj zeker wel behalen, want Velocitas is naar de laatste plaats afgezakt, zoodat de uitersten elkaar ontmoeten. Het doet ons ge- noegen dat een Zeeuwsche vereeniging den kampioenstitel heeft behaald, maar het dient erkend, dat Hero het haar wel gemakkelijk heeft gemaakt door tweemaal achter elkaar van RBC te verliezen. Niet onmogelijk is het evenwel, dat Veloci tas Zondag een overwinning behaalt, want wij denken daarbij aan MEVO, dat Zondag naar Velocitas trok met de innerlijke overtuiging te zullen verliezen, en ziet, vreugdevol keerde MEVO terug, daar zij door haar overwinning tevens het degradatie-gevaar verder ontweek. Voor Vlissingen en Hulst zal die uitslag ook niet mede zijn gevallen, want mocht Velocitas als laatste eindigen, dan gelooven wij dat zij zich in deze wedstrijden zal onderscheiden en haar tweede klasserschap zal weten te hand- haven, daar zij zeker niet de zwakste club uit de Tweede Klasse is. De wedstrijd MEVOHero zal wel in een flinke overwinning van Hero eindigen, daar voor haar de kans om gelijk te komen met Middelburg nog niet uitgesloten is. MEVO en Alliance spelen hun laatsten wed strijd in dit seizoen. De ontmoeting AllianceBreda is voor Alliance van groot belang, want met de 13 punten die zij thans bezit, is zij nog lang niet veilig. Dit kan ook gezegd worden van De Baronie, die thans 12 punten heeft, doch nog 2 wedstrijden heeft te spelen. RBC zal echter haar reeks overwinningen wel voortzetten, waardoor De Baronie nog in ongunstiger conditie komt dan Alliance. De strijd om de onderste plaats te ontloo- pen is wel hevig. DE DERDE KLASSE. De Sassche Boys ontmoeten Zondag De Zeeuwen en zullen op eigen terrein wel de overwinning behalen Ook Zeelandia I zal zich de meerder§ too- nen van Zierikzee. Voor den stand in de competitie zijn deze wedstrijden van geen invloed, daar Hulst en Vlissingen op de eerste plaats reeds beslag hebben gelegd. EERSTE KLASSE Z. V. B. Terneuzen II gaat Zondag naar IJzendijke en naar wij vermoeden zal Temeuzen n hier twee punten rijker worden, waardoor haar kampioenschap nabij is. Als Temeuzen wint, heeft zij 18 punten be haald en behoeft zij slechts nog 1 punt mach- tig te worden om haar intrede in de Derde Klasse Kon. Ned. Voetbalbond te doen. Breskens moet naar Clinge en zal hier hef- tigen tegenstand ondervinden, zoodat de uit slag niet te voorspellen valt. STEEN krijgt Hulst n op bezoek en zal zich wel de sterkste toonen. Ulvenhout, 1 Maart 1932 Menier, Wa was 't d'n lesten Zondag af- gestaampt kouwt! 't Durp leek uit- gestorven. 't Zag grijs, graauw van de strakke kouw, die in d'n afge- loopen nacht, over d'SSrde leek ge- spannen. Toen 'k 's mergens opsting heurde-n-ik m'nen goeien Blek stom- melen in z'n hok en zuchtend steu- nen. En toen 'k riep: „stil maar Blekske, d'n baas komt subiet", toen heurde-n-ik 'm mee z'nen snoet teugen de raamblinden douwen. k Schoot as d'n drommel in m'n klompen, gooide m'nen jas over m'n schouwers en gong m'nen goeien kammeraad loshaken en mee gaf ie me van vrindschap 'nen lek deur m'n gezicht, da'k zoowgoed als gewasschen en gekamd was. ,,Hij is zoet, mijnen goeien beest", zee ik, 'm losmakende en hoep! daar laggen z'n veurpooten op m'n schouwers as twee steuvige knusten van 'nen besten kammeraad en z'nen wermen, natten asem kroelde achter m'n ooren. ,,Kom jongen, naar binnen, naar de vrouw", zee ik en roets as 'nen snoek glipte-n-ie naar binnen en mokte Trui d'r twalet in orde, zal 'k maar zeggen. Z'n oogen traanden van de kouw. Maar toen de plattebuis 'n oogenblikske later rood- gloeiend sting, toen ie op z'n vaste plak d'r onder was gelegen, z'n schaal werm drinken had opgesloeberd, toen bewogen z'n schouwer- blaren van genot. Z'n veurpooten plat op d'n vloer gestrekt, z'nen kop op de poo ten en z'n ooren slap laanks z'n oogen, bromde-n-ie nog 's van puur genot en ginig toen lekker leggen soezen in 't veuruitzicht van 'nen luien Zondag. Waant wilde geleuven da zo'n beest da per- sies wit? Alles heet-ie in de gaten. Alles onthou- wen die biesten. Z'emmen d'r gin opschrijf- boekske veur noodig. Wilde wel geleuven, dat ie net zoow goed as ikke, de klaanten wit te wonen? Da'k nog meer op m'nen hond vertrouw as op m'nen knecht, as ik toevallig zelvers nie uit kan mee d'n wagel, zooas b.v. verlejen week nog, mee die begrafenis van d'n Jaan z'n vrouw. Hij schijnt daar onder d'n wage! aan de straatsteenen, de klinkers, de stoepen, de kuil- tjes, de rioolroosters'en weet ik veul, allegaar persies te kunnen zien, waar me stoppen mot- ten. En as ie praten kon, dan zouw ie oew persieskes en haarfijn kunnen vertellen: „die juffrouw van 't riool is 'n best mensch veur mijn en m'nen baas; die kweek van da-d-ui,t- gesleten durpeltje is 'nen haardzak, waar niks te verdienen valt veur ons; da-d-ouwe wefke op d'r slofkes, daar bij die drie kapotte pla- vuizen hee lekkere koffie en 'n malsch korstje brood op kouwe dagen veur ons beien". Ja, amico, as Blek kos praten, dan zou ie 'n aardig bomke opzetten. Menschen waar ik niks van emmen mot, die 'k nie vertrouwen kan, geleuf maar nie dat diezelfste menschen't bij m'nen Blek kun nen kroppen. As-t-er eenen aan d'n wagel komt waarvan ik op 't zelfste mement denkt: gij zijt d'n ware Jacob of Jacoba nie, dan heur ik m'nen Blek daaronder, die nog niks aanders hee ge- zien as de schoenen van zo'n heksemplaar, al grommen; onrustig worren. Ze meugen wel 's zeggen: ,,'n beest hee gin verstaand da's intuwiesie", goed, mijn 'nen biet! Maar ik geleuf dan toch, dat er dikkels veul klein- dere verstaandjes rondloopen as m'nen Blek z'n intuwiesie, Keb 'n paar klaantjes, die op Vrijdag, sjuust op 't uur da-d-ik er mot zijn, d'r stoep schrob- ben. As't Vrijdag is, dan rijdt Blek d'n wagel 'n paar meters veurbij de deur. Witte waar- om? Omdat de goot dan nat is. Dan gaat ie zoo leggen, dat ie achter d'n rooster blijft. Ok as de stoep nog droog is en alleen de emmers nog pas geried staan. En zoow wit ie ok persies wanneer 't Zon dag is. Springt ie deur de week om vijf over ach- ten al teugen me-n-aan, as ik wa-d-overtijd ben, lopt-ie ongedurig op-en-neer, van d'n erft naar binnen en omgekeerd 's Zondags houdt-ie z'n eigen koest en trekt 'n gezicht as 'nen rentenier, die nie wit wa-d-'nen gruuntenwagel is. Maar genogt overr m'n Blek, 'k wou dan zeggen: 't was 'n Zondag kollesaal veul kouw en toen 'k uit de kerk kwam, zee 'k: „Trui, 'k ben blij, dat 'k er vandaag nie deur hoef; daar spokt 'nen Noordooster rond, die oew deur merg en been gaat". 'k Hong m'nen Zondagschen jas op 't opkamerke, schoof in m'n klompen, da's werm aan de voeten en 'k zee: „ziezoow, wijd weg gaai ik vandaag nie meer", en onderwijle hekserseerde Trui mee 'n kermenaaike in de pan. „Sohenkte gij d'n koffie 's op", vroeg Trui: ,,'k ben wa-d-aan d'n laten kaant, mee dieen kouw. Keb de biesten al 'nen wermen bak voeier gebrocht", lee ze uit. En toen me lekker geschraanst hadden, Trui de rommel opgeruimd had en d'r eigen ge- kleed veur de kerk, Trui gaat teugeswoo- rig naar de late mis, ollee, ze hee genogt vruuggetobd van d'r leven toen viel er 'n zonneke-n-in huis amico, "n zonneke, neee, 'n fiest aan oew oogen. De plattebuis snorde-n- as 'n poeske da-d-et goed gaat; de pas-ge- schuurde plavuizen gloeiden rood 6p van 't binnenvallend zonneke, d'n rooikoperen water- ketel, waar de zonnekes afketsten, zong z'n zochte fluitiiedje en de steertklok tikte d'n kustelijken Zondagmergen aan stukskes deur 't vertrek. M'n huiske wier 'n oventje van wermte. 'n Plakske van stil genot, waar duuzend zonnekes in glaansden van de blin- kende paneelen van ons mooie kast, van de koperen gewichten van de klok, van de be- blomde keersenkandeleers op de kleine kast, van 't zulveren krusifiks iboven de schouw. Toen luidde-n-et kerkklokske, Trui nam d'ren boek mee de woorden: ,,'t is nouw alle- maal prontjes aan d'n kaant, mokt nouw ginnen pberdestal terwijl ik weg ben". „Smeert 'm nouw maar", zee ik: „Krist Stoffers sta z'n eigen de kouwe koorts te luien en gij schiet nie op!" „Doe maar 'n dutje", zee ze nog; ze wou me buiten gevecht stellen, geleuf ik. Trui af, eindelijk. Ze kos, geleuf ik, nie goed los komen van d'r werm stalleke. En ik ik had 'n echte bui, om 's 'n uurke olleen te zijn. Niks doen, mee allebei oew haanden in oew zakken aan de platte buis, 'n uitgegane pijp laten hangen uit oewen mond, z66w dat ie teugen oew borst aanrust en nie vallen kan, oew oogen haalf dicht en maar lusteren naar de zingende stilte, net as Blek, die me nouw en dan mee 6en haalf ogske zoo's aankeek, van onder de kachel vandaan. 'k Zal zoowa-d-'n klein haalf uurke zoow gezeten emmen toen 'k 'nen kollesalen tocht in m'nen nek vuulde. „Zitte te slapen op d'n vruugen mergen, Dre?" D'n Janus! ,,Komt er in, Jaan", zee ik: „en doe gaauw da gat dicht, alle zegen waait er uit, jonk!" ,,'t Is bar kouw", zee d'n Jaan, die op z'n Zondags was en dus d'n unieform aangescho- ten had: ,,'k koom sjuust van 't kerkhof, wa was 't daar kouw, Drd". „Doe-d-oew zwaard zoowlaank af Jaan", zee ik: „en gaat daar zitten, in Trui d'ren stoel, ze is naar de kerk op d'n oogenblik". „Weet ik", zee-t-ie: ,,keb ze binnen zien gaan, maar keb ze nie gesproken, ze smeerde- n-'m gaauw naar binnen". ,,Nuuws?" vroeg ik, om 'm aan d'n gaank te krijgen. „Mneu" zee-t-ie: „maar toen 'k Trui daar strak zag, toen docht ik zoow: ik kon wel 's effe bij oew laanks gaan, waant wilde geleuven Dr6, da-g-as man olleen toch maar mee oew ziel onder d'n 6rm lopt, man?" Ik knikte maar 's en stak m'n pijp aan. ,,Ge bent mee oew kinddrs zoow gaauw uitgeprot", gong ie deur. „Ons Kaat is 'n goeie meid, maar ze zee nooit veul. En d'aandere jong gaan d'ren eigen weg. D'n eene is lid hiervan. d'n aandere voetbalt en zoow emmen z'allemaal d'ren eigen doen. Neee", zuchte-n-ie en gong toen veurover zitten, zooda z'nen gezonden kop rood gong gloeien bij de kachel; ,,neee, ze missen Pieta minder as ikke, Dre". xi Borreltje, Jaan?" vroeg ik: ,,'t is toch Zondag, ee!" „Veuruit dan maar", zee-t-ie: ,,'t is Zon dag, ja". Rook en?" ,,G6re!" en meteen sting ie op lichtte d'n ketel van de kachel en mikte z'n prumke sis- send in 't vuur. Toen ie 'n paar keeren gepruufd had toen gong ie rechtop zitten, plukte aan z'nen snor, trok 's steuvig aan z'n sigaar en nouw ga-g-et komen, docht ik. Witte dat dieen jongen van Chefke Wagen- makers weer op 't durp is?" vroeg ie. ,,'k Ken t}ie®n knul nie, Jaan". D'n ouwe vrijer van ons Kaat", lichtte-n-ie me verder in. „Nouw", zee ik: ,,die lot er ok gin gras over groeien!" „Wit er van?" vroeg ie. ,,Da wil zeggen: keb er over heuren praten; was Piet er nie erg teugen, as ik goed g'eurd em?" „Schrikkelijk", knikte Janus. „Waarom ,,Ja, waarom, ze had nouw eenmaal de smoor aan dieen kearel gezien en ge wit: dan is er mee de vrouw nie verders te ridde- neeren''. Ik dronk 's. „Sjuust". zee-t-ie toen: ,,en nouw mot ik toch vertellen, Dre, da Kaat naar de late mis is en wie zie ik ok de kerk ingaan?" „Chefke z'nen zeun!" „Geraaien", zee-t-ie: Chefke z'nen zeun, die verom gekomen is van d'n Gils (Gilze- Rijen). „Dus ge denkt", vroeg ik: „da ge gaauw 'n bruiloft zult motten geven, Jaan?" „Nounouw", bromde-n-ie, naar z'n glos- ke pakkend, da-d-al leeg was. „Nog 's vol doen?" „Gcre; nounouw, Dre, zoover zijn me nog nie, jonk. „Da's ok zoow", zee ik: ,,'t is misschient toevallig, dat dieen knaap hier is". „Maar Kaat is, ja, hoe is ze? Kaat is stil de leste dagen en nouw vammergen naar die late mis wa ze nooit doet „Oem", zee ik. „Sjuust", zee-t-ie: ,,zoow is 't!" „Maar, Jaan, as ze trouwen wil, ollee da ze d'ren gaank gaat, wij emmen 't ok gedaan!" „En ik dan?" vroeg ie. „Gij „Ja ik?" Eln heel laang keek ie mijn aan. „Ik, ik kan toch ok nie zonder hulp?" Toen kwampen de eerste kerkgangers weer over d'n weg. 'k Mot opstappen", zee Janus: ,,'k wis nie da-d-et al zoow laat was; bedaankt veur oew borreltje, horre; ik koom nog wel 's laanks". Daar gong ie weer, d'n tobbert. Z'n Kaat op heeterdaad betrappen. Tien menuten later kwam Trui thuis. „Visite g'ad?" „.Janus is hier gewiest!" ,,Zoow? „Van 't jaar nog twee bruiloften, Trui" zee ik. ,,Wooht, wocht effetjes", zee Trui; „even m'n goeie muts opruimen, schenkt oew eigen onderwijle nog maar 's in, 'k koom dalijk!" Trui was 66nen bonk zeemelen, amico. Affjjn, zoow zijn de wefkes! Ik schei er af. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen toet a voe DR6. VROUW VERBRAND. De 73jarige weduwe C. Wiezener, te Tholen, is Donderdagmiddag in haar woning verbrand gevonden. Bij onderzoek bleek, dat de dood reeds een uur geleden was ingetre- den. Vermoed wordt, dat de kleeding van de vrouw, die aan toevallen leed door het vuur van een stoof is aangetast. Zij heeft nog ge- tracht te vluchten, doch was daartoe niet meer in staat. DE PEELBRAND. Men schrjjft uit Venlo aan de N. R. Crt.: De heidebrand, welke in de Peel heeft ge- woed, heeft heel wat pennen in beroermg gebracht en bij den lezer kan de indruk zijn gevestigd, dat de geheele Peelstreek in brand heeft gestaan. Niets is minder waar. Nabij het station America, ruim een uur gaans achter Horst, is Dinsdagmiddag, waar- sohijnlijk tengevolge va» uitvliegende vonken van een locomotief van een der treinen op het traject VenloEindhoven, een heidebrand uitgebroken, welke zich mede tengevolge van den fellen wind in dit uitgestrekte heideland snel uitbreidde, doch hier werden slechts dorre heide en strooisel een prooi der vlam- men. Op plaatsen, waar de brand op turf- perceelen oversloeg ging hier en daar ook een hoop turf in de vlammen op. Toen wij ons Donderdagavond, opgeschrikt door de alarmeerende berichten, naar de plaats van den brand begaven, waren alleen nog sporen van verbrande heide en brand- lucht aanwezig. Er mogen wellicht enkele hoopen turf ver brand zijn, schade van beteekenis is niet aan- gericht en er heeft onder de bevolking zelfs geen oogenblik onrust geheerscht, al trachtte men natuurlijk met man en macht met alle beschikbare middelen den brand zoo spoedig mogelijk te blusschen. De politie te Eindhoven is Woensdagochtend gewaarschuwd, dat in het Eindhovensche kanaal, ter hoogte van de brug aan de Ton- gelreschestraat, het lijk van een vrouw dreef. Toen het opgehaald was, bleek het het stof- felijik overschot te zijn van de 37-jarige mej. K., uit Eindhoven. Zij had Woensdagochtend omstreeks vijf uur nog naar een vriendin wil len gaan, die in alle vroegte naar elders zou afreizen, teneinde deze nog even te bezoeken. In de haast vergat zij haar bril en reed, als gevolg hiervan, bij de brug te water en ver- dronk. DOODELIJK ONGELUK. De wachter van de opbaalbrug over het Apeldoomschekanaal te Hattem, de Boer, had de gewoonte, om als de brug weer grooten- deels gedaald was, de klep op te loopen om de daling te bevorderen. Toen hij dit Don- derdag deed, sloeg een windvlaag de klep weer omhoog en raakte de Boer tusschen het ijzerwerk beklemd. De man was op slag dood. KIND VAN LINDBERGH ONTVOERD. Naar Reuter uit New-York seint is, zooals reeds gemeld, Dinsdagavond een zoontje van 19 maanden van kolonel Lindbergh ontvoerd. Het was op den gewonen tijd naar bed ge bracht en eenige uren later was het uit de slaapkamer verdwenen. Men begrijpt niet, hoe de roovers onopge- merkt konden ontkomen. Lindbergh woont in het heuvelland van Hopewell in New-Jersey, op grooten afstand van de drukke verkeerswegen. Voor het huis strekt zich een vlakte uit, er achter zijn dichte bosschen. De naaste buren zijn farmers. Lindbergh heeft dit rustige plekje ontdekt, toen hij met zijn vrouw een vliegtocht onder- nam. Nader wordt gemeld, dat de politie een briefje heeft gevonden, welks inhoud niet is gepubliceerd, maar dat waarschynlrjk een eisch tot betaling van een losgeld inhoudt. Het raam der slaapkamer stond bij het ont- dekken van de daad open en op 30 M. afstand vond men een ladder. V. D. meldt nog de volgende bijzonder- heden Tegen half acht had mevrouw Lindbergh het kind te rusten gelegd en zijn slaapkamer weer verlaten. Toen zij twee uur later op de eerste etage kwam, ging zij zijn kamer bin nen, doch vond hem niet in bed. Zij riep haar echtgenoot, die een openstaand raam ont- dekte. Terstond werd de politie gewaar schuwd en de ontvoering per radio bekend gemaakt. Alle automobielen in den staat New-Jersey werden aangehouden en door- zocht, alle wegen worden bewaakt en overal zijn speciale detectives aan het werk om te traohten de daders op het spoor te komen en den kleine te ontdekken. De late edities van de New-Yorksche och- tendbladen wijden op hun eerste blad kolom- men aan de ontvoering en sommen alle bij- zonderheden op. Daaruit biykt, dat den laat sten tijd meer dergelijke misdrijven zijn ge- pleegd, die in het geheele land groote veront- waardiging hebben gewekt. Deze is des te grooter, wijl president Hoover juist den vorigen dag in een speciale boodschap aan het Congres maatregelen ter bestrijding van de steeds grooter wordende criminaliteit had voorgesteld. Een blad te Philadelphia heeft de telefo- nische mededeeling ontvangen afkomstig van een onbekende dat het ontvoerde kind van Lindbergh wordt verzorgd door een ge- diplomeerde kinderverpleegster. Toen deze mededeeling werd gedaan werd de verbinding verbroken. Lindbergh zelf heeft verklaard ervan over- tuigd te zijn; dat zijn kind hem nog voor den middag van dien dag zou worden terug- gegeven. Om te voorkomen, dat het gestolen kind over de Mexicaansche grens wordt gesmok- keld, heeft de Mexicaansche minister van oorlog, Calles, aan de militaire grensbewa- king opgedragen een nauwlettend toezicht uit te oefenen. Als een van de merkwaardigste reacties die er op het geval Lindbergh zijn gekomen, valt een gebaar te vermelden, gemaakt door Al. Capone, die voor een zeer langen duur wegens belastingontduiking in de gevangenis is gezet. Al. Capone n.l. heeft 10.000 uit- gelooofd voor dengene, die inlichtingen ver- strekt, welke er toe leiden, dat het kind on- gedeerd aan de ouders wordt teruggegeven en dat de ontvoerders worden gearresteerd. Een later bericht in een New-Yorksch blad vermeldt, dat Lindbergh bereid is de 50.000 te betalen, die voor de teruggaaf van zijn ge- roofd kind geeischt worden. In den brief, waarin het geld werd gevraagd, was de mede deeling vervat, dat het kind zou worden ge- dood indien de inhoud van den brief in de courant mocht komen. De politie houdt de bizonderheden betref- fende de ontvoering van het zoontje van Lindbergh nog geheim. Voetsporen zouden er op wijzen, dat een man en een vrouw aan de ontvoering debet zijn. Ondanks de ijverigste nasporingen van de heele Amerikaansehe politie, die den steun van een goed deel van de bevolking onder- vindt, is het kindje van Lindbergh tot dusver nog niet opgespoord. De politie wordt naar Reuter meldt, telkens op een dwaalspoor ge bracht door welmeenende lieden, die kinderen hebben gezien onder omstandigheden, die hun verdacht voorkomen. Iedereen, die een klein kind draagt, dat huilt, wordt dadelijk door de menigte met nieuwsgierige blikken gade- geslagen en is al heel gauw het voorwerp van verdenking. De politie zoekt thans naar een bejaarde vrouw, vermoedelijk een vreemde- linge, die Lindbergh een brief heeft geschre- ven, waarin zij zegt, dat zijn kind wordt vast- gehouden door twee mannen en een vrouw. Inmiddels heeft Lindbergh een tweeden brief gekregen, waarin een losgeld van 50.000 dollar voor zijn kind geeischt wordt. De politie heeft dezen brief gepubliceerd. Hij: is niet geteekend en te New-York gepost. De brief van de bovenstaande vrouw was afkomstig uit Boston en zegt, dat het kind wordt vastgehouden in een kleine stad in den staat Massachussets. Een gerucht, dat Lindbergh in rechtstreek- sche verbinding zou zijn geweest met de ont voerders van zijn kind, wordt tegengesproken. Voor Ter Neuzen: 2 Maart. Nederl. m.s. HENDRIKA, 95, pijpaarde, Par. Van Ter Neuzen: 3 Maart. Eng. m.s. IN- NfsULVA, 157, steen, Londen. Voor Gent: 2 Maart. Eng. s.s. ORTOLAN, 202, stukg., Londen; Duitsch s.s. INSTER- BURG, 491, ledig, Londen; Duitsch s.s. KRESSMANN, 248, ledig, Plymouth; Eng. s.s. STANWELL, 164, ledig, Yarmouth. 3 Maart. Duitsch s.s. CHRISTIAN, 573, ijzer, Antwerpen; Eng. s.s. SPEN, 425, kolen, Goole; Nederl. s.s. MERWEDE, 181, ledig, Shoreham; Finsch s.s. RUDOLF, 134, ledig, Duinkerken; Duitsch s.s. HERMA, 311, ledig, Londen; Zweedsch s.s. BORG, 947, ledig, Londen; Eng. s.s. SPRIGHTLEY, 1105, kolen, Leith; Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Lon den; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. HAMPTREE COMBE, 171. ledig, Guernsey. Van Gent: 2 Febr. Eng. s.s. NIDD, 457, stukg., Goole; Eng. s.s. ORTOLAN, 202, stukg., Londen. Amsterdam, 4 Maart 1932. Vreemd Bankpapier. Bieden Laten Londen Duitsch Fransch Belgisch 8,65 8,70 56,— 58,— 9,70 9,80 6,90 6,95

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 6