ALGEHIEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN. Tweede Blad. Openbsre Aanbesieding. binnenlasd. No. 8807. VRIJDAG 4 MAART 1932 72e JAARGANG. BUITENLAND, jIb 45 en 65 cU" ZATERDAG 19 MAART 1932, 55.800 Koperslakkeien 113.260 dikke Straatklinkers. VOOR NEDERLAND BEHOUDEN. TER NEUZEN, 4 Maart 1932. China en Japan. Gorgel ook op straat 1 AKKER KL00STERBALSEM NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT, zullen op des voormiddags 10 uur, in het openbaar op bet Gemeentehuis aanbesteden Het leveren van het leveren van Bestek met leveringsvoorwaarden zijn vanaf heden verkrijgbaar tegen betaling van f 0,50 ten kantore van den Gem.-Architect, die tevens iedere werkdag van 89 v.m. inlich- tingen verstrekt. L. W. G. HOEFNAGELS, Burgemeester. F. P. J. STUBBe, Secretaris. EERSTE KAMEB. Vergadering vein Donderdag. E>e algemeene beschouwingen over de rijks- begrooting 1932 worden voortgezet. De heer De Savomin Lohman (c.h.) zegt, dat men in dezen crisistijd de regeering zoo- veel mogelijk moet steunen. Er moet bezuinigd worden, ook in verband met de te wachten verminderde belasting- opbrengst. Spr. betoogt, dat door de aangebrachte be- zuinigingen de defensiebegrooting relatief zwaarder is getroffen, dan andere begrootings- hoofdstukken. Hij wil verdere bezuinigings- maatregelen op onderwijs, sociale maatrege- len en waterstaat. Spr. bepleit verder de billijkheid van salaris- veriaging voor ambtenaren en betoogt de noodzakelijkheid van loondaling in het parti- culiere bedrijf- Spr. betoogt dat met de noodzakelijkheid van verdere verlaging van de salarissen ern- stig rekening moet worden gehouden. Hij wil krachtiger maatregelen tegen aller- lei oprui'ing en meer nationale fierheid, welke ontbrak in de houding der regeering ter zake van de herdenking van den tiendaag- schen veldtocht en bij de kwestie van wapen- uitvoer uit Nederland. TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. Bij de voortzetting van de behandeling van de interpellatie-Hiemstra inzake de werkver- schaffingen en den werkloozensteun vraagt mej. de Jong (s.d.) een steunregeling ten be- hoeve van werklooze arbeidsters. Het gaat niet aan, zoo zegt zij, deze vrouwen naar het armbestuur te verwijzen. De heer De Visser (comm.) beschouwt als opruiers niet de arbeiders, die bij ongeregeld- heden van werkloozen waren betrokken, doch de heeren achter de regeeringstafel. Hij dient een motie in, strekkende tot verhooging van de minimumloonen bij de werkverschaffing, en een tot intrekking van de vervolging tegen te-werkgestelden naar aanleiding van ongeregeldheden in Friesland. Deze moties worden niet voldoende onder- steund, om in behandeling te kunnen komen. De heer Joekes (v.d.) wenscht nadere ge- gevens omtrent het bedrag, dat aan werkloo zensteun en maatschappelijk hulpbetoon wordt uitgekeerd en bepleit opneming van de werk- loozenkassen van de bouwvakarbeiders, van wie er 43 tot ruim 50 pet. werkloos zijn, in de regeling voor crisiswerkloosheid. Spr. dient een motie van deze strekking in. Hij steunt de motie-Hiemstra inzake hulp aan de werk- loozenkassen in 1932. De "heer Jenssen (r.k.) betoogt, dat deze regeering in haar crisisbeleid niet de veelal geoefende critiek verdient. Doch er hadden vroeger contingenteeringsmaatregelen moeten zijn genomen. Voorts moeten maatregelen ge troffen tegen geestelijke en zedelijke schade in dezen tijd. We moeten ons aanpassen aan lager levenspeil, dat voordeel kan brengen naar staat en gezin. De heer Slingenberg (v.d.) bespreekt het financieele beleid van deze regeering. Bij den aanvang van de orisis had Nederland een fi- nancieel sterke positie; voor paniekstemming is geen reden. Spr. bepleit verhooging van de inkomsten-, vermogens-, en successiebelasting. Naar de N. R. Crt. verneemt heeft de Stoomvaart Maatschappij Zeeland een order geplaatst bij De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor den bouw van nieuwe ketels in het s.s. Oranje Nassau. Door nauwe samen- werking tusschen genoemde werf en de Stoomvaart Maatschappij Zeeland is het ge- lukt dit work voor Nederland te behouden, niettegenstaande de felle concurrence van het buitenland. LOONSVERLAGING IN HET MIJNBEDRIJE In de vergadering der contactcommissie in het mijnbedrijf is vanwege de mijndirectie medegedeeld, dat zij wegens den slechten gang van zaken in het bedrijf genoodzaakt zijn de loonen met inbegrip van den gezinsbijslag met 10 pet. te verlagen, ingaande 1 April. Tevens zullen de huren der arbeiderswoningen eenigszins worden verlaagd en den prijs der aan de arbeiders te verstrekken huisbrand- kolen met 10 pet. worden verminderd. A.s. Maandag zal opnieuw worden vergaderd, ten- einde het standpunt der vakorganisaties te vememen. UITGIFTE NEDERLANDSCHE STAATS- LEENING. Het Oorr. Bureau meldt: Naar wij vememen is de uitgifte van de Nederlandsche staatsleening, waarop Woens- dag de inschrijving open stond, een zeer groot succes geworden. Op de vrije inschrijvingen zal slechts een klein percentage kunnen wor den toegewezen. DE RIJKSG \RANTIE VOOR SCHOLEN- BOUW. Een wetsontweip is ingediend tot wijziging van de wet van 22 Febr. 1919, gewijzigd bij de wet van 6 Februari 1922, houdende mach- tiging tot het van Rijkswege garandeeren van' de geldleeningen ten behoeve van de stichting en inrichting van de gebouwen van gesubsidieerde bijzondere scholen voor nij- verheids- en handelsonderwijs, en van de wet van 11 Juni 1921 betreffende waarborgen van igeldleeningen, verstrekt voor den aankoop van grond, stichting, uitbreiding en inrichting der gebouwen van de ingevolge de Middel- baar Onderwijswet gesubsidieerde hoogere burgerscholen, de ingevolge de Hooger On derwijswet gesubsidieerde gymnasia en de in gevolge de Lager Onderwijswet 1920 gesubsi dieerde kweekscholen voor onderwijzers. In de toelichting daarvan wordt o.m. op- gemerkt Sedert de laatste wijziging van de wet van 22 Dec. 1919 heeft het nijverheidsonderwijs zich sterk ontwikkeld. De behoefte aan kapi- taal voor scholenbouw is in overeenstemming met deze ontwikkeling toegenomen, zoodat het in deze wet, na de aangebrachte wijziging in 1922, genoemd bedrag van 20.000.000 niet meer als voldoende kan worden aangemerkt. Een bedrag van 30.000.000 is vereischt. De ze wijziging brengt niet rechtstreeks nieuwe lasten voor den Staat met zich, aangezien het alleen het verleenen van garantie betreft, Voorts is het wenschelijk gebleken, de ge- legenheid tot het aangaan van bedoelde lee- ningen te verruimen door in beide boven- aangehaalde wetten tevens te vermelden bank- en credietinstellingen en bijzondere pensioen- en waarborgfondsen. DE ZEELIEDENACTIE. Zooals wij in ons vorig nummer meldden is onder de zeelieden aangesloten bij den Cen- tralen Bond van Transportarbeiders een referendum gehouden over de vraag of al dan niet moet worden gestaakt tegen de gajge- verlaging. Aan het referendum namen deel zeelieden uit het geheele land. Naar het Alg. Hbld. verneemt, zijn uitge- bracht 1416 stemmen. Hiervan waren vdor staking 704 stemmen, tegen staking 687, bianco 25. Daar volgens de statuten om tot een staking te besluiten een meerderheid van tweederden noodig is, hadden dus in dit geval. tenminste 944 stemmen vodr moeten worden uitgebracht, om het bestuur te machtigen een staking te proclameeren. Daar er slechts 704 vddrstemmers waren, is dus de staking verworpen. De Centrale Bond heeft in de havens mani- festen doen verspreiden, waarin wordt mee- gedeeld, dat er niet zal worden gestaakt. De Ohr. en R. K. bonden hebben de gage- verlaging reeds eerder aanvaard. De gage-verlaging bedraagt 9 pCt. Aan vankelijk hadden de werkgevers een verlaging van 15 pCt. gevraagd. De verlaging der gages met 9 is een gevolg van een compromis tusschen de werk gevers en de werknemers. Uit Rotterdam meldt men, dat op de ver- laagde gages zal worden gemonsterd. INVOERVERGUNNINGEN. Gemeldt wordt: Biji het crisis-in- en uitvoer-bureau komen dagelijks verzoeken binnen om invoervergun- ningen voor goederen, welke particulieren in het buitenland hebben gekocht. Tot heden is aan deze verzoeken zooveel mogelijk voldaan, waarbij men zich op het standpunt geplaatst heeft, dat particulieren nog onvoldoende bekend konden zijn met de op de contingenteering betrekking hebbende bepalingen. Thans echter mag worden aangenomen, dat dit wel het geval is, weshalve geen invoerver- gunningen aan particulieren meer zullen wor den verstrekt. Slechts een uitzondering zal gemaakt worden voor die particulieren, die kunnen aantoonen, dat zij reeds vddr 1 Maart een bestelling op maatkleeding in het buiten land hadden gegeven. Monsters voor handelsagenten. Het is noodig gebleken, in de verstrekking van invoervergunningen speciaal bestemd voor monsters, wijziging te brengen. In het vervolg zullen dergelijke vergunnin- gen nog slechts worden afgegeven aan die personen, die kunnen bewijzen, dat zij be- paalde buitenlandsche firma's vertegenwoor- digen, zoodat alleen van die firma monsters kunnen worden dngevoerd. Tevens moet aannemelijk worden gemaakt, dat de goede ren, welke men als monsters wenscht in te voeren, ook werkelijk monsters zijn. Voor bovenbedoelde invoervergunningen wordt uit- sluitend door het crisis-in- en uitvoerbureau een toewijzing afgegeven, waarop de Kamer van Koophandel, waarbij de agent is inge- schreven, een invoervergunning kan verkrij- gen. Alle aanvragen voor toewijzingen betref fende monsterzendingen dienen derhalve aan het crisis-in- in uitvoerbureau gericht te worden. Taisang en Nansjang tot Tsjenjoe. De troepen welke deze linte reeds hadden overschreden, werden teruggetrokken. In talrijke dorpen werden de doortrekkende Japansche troepen door Chineesche scherpschutters beschoten. Dezen werden gevangen genomen en terecht- gesteld. De Chineesche troepen openden na het intreden van den wapenstilstand uit ver- schillende punten hunner nieuwe stellingen achter Nansjang het vuur op de Japanners, zonder dat dezen zich evenwel tot een geveoht lieten verlokken. In de Donderdag gehouden bijeenkomst van het Japansche kabinet werd opnieuw de toe- stand te Sjanghai besproken. De minister van oorlog wees er in zijn rapport op, dat de troe pen te Sjanghai, hun taak hebben volbracht. Besluiten werden niet genomen. Het kabinet zal de verdere stappen der Chineesche regee ring afwaehten. De minister van oorlog legt er den nadruk op, dat indien in China verdere anti-Japansche excessen zouden plaats heb ben, Japan gedwongen zou zijn verdere dwangmaatregelen te nemen, ten einde de Japansche belangen te beschermen. Chineesche officieele kringen te Loyang deelen mede, dat de geruchten betreffende een wapenstilstandsaanbod aan Japan niet in overeenstemming met de feiten zijn. In een Donderdag gehouden buitengewone kabinetswijziging werd te toestand te Sjang hai besproken. De Chineesche regeering legt er den nadruk op, dat zij geen verschil maakt tusschen Sjanghai en Mantsjoerije en dat Japan ook uit dit gebied zijn troepen moet terugtrekken. De Japansche minister van oorlog heeft den Russischen ambassadeur te Tokio de dank be- tuigd der Japansche regeering voor „de vrien- delijke hulp, welke de ambtenaren van den Chineeschen Oosterspoorweg den Japanschen troepen hebben bewezen bij het transport over dezen spoorweg". (N. R. Crt.) DE LAPPO-BEWEGING. President Svinhufvud heeft Woensdag- avond door de radio aan de Lappolieden den ultimatieven eisch gesteld, naar him wonin- gen terug te keeren. Hij beloofde den aian- hangers der beweging straffeloosheid, niet echter de leiders, wanneer zij aan dezen eisch gevolg geven. Zoo niet, dan zou hij hen als vijanden beschouwen en dienovereenkomstig beslissingen nemen. In het geheele land is een strenge telefoon- en telegraafcensuur in- gesteld, zoodat de Lappolieden volkomen van de buitenwereld zijn afgesloten. De berichten over een opmarsch der Lap- potroepen zijn niet bevestigd. De regeerings- crisis, die dreigde door het uittreden van de ministers der eenheidspartij, is overwonnen. De eenheidspartij heeft lich, naar het schrjnt op aandrang van den staatspresident bereid verklaard, verder met de regeering samen te werken. De chef van den generalen staf, Oesch, neemt de portefeuille van sociale zaken, de minister van financien Jaervinen, die ook af- getreden was, keert terug op zijn post. Sedert het ovememen van het opperbevel door president Svinhufvud schijnt de positie van. de regeering belangrijk verbeterd te zijn. In regeeringskringen in Helsingfors verwacht men de liquidatie van deze Lappobeweging binnen de eerstvolgende dagen. De beweging verloopt. In aansluiting op de radio-rede van den staatspresident Svinhunvud, waarin hij de Lappo-aanhangers opwekte naar hun haard- steden terug te keeren zijn vele gewapende Lappo-lieden inderdaad naar hun steden en dorpen teruggekeerd. Er zouden te Maentsaele nog slechts 700 en te Salo nog slechts 300 Lappolieden bijeen zijn. Pogingen van de leiders om nieuwe aan- hangers te werven mislukten. Bovendien is er een twist ontstaan tusschen generaal Wallenius en een der andere leiders die zoo hoog liep, dat Wallenius zijn tegen- stander de militaire onderscheidingsteekenen van de uniform rukte. DE DEMONSTRATIE De afwijzende houding der Chineezen. De voor Donderdagmiddag vastgestelde conferentie aan boord van de Kent tusschen de Japansche en Chineesche vertegenwoor- digers heeft niet plaats gevonden, aangezien de Chineezen weigerden er aan deel te nemen. Een voorloopig formeele algemeene bemid- delingsconferentie tusschen de vertegenwoor- digers der neutrale mogendheden en de Chi neesche en Japansche autoriteiten zal waar- schijnlijk in de eerstvolgende dagen bijeen- komdn. Om twee uur gistermiddag (pi. tijd) werd de Japansche opmarsch over de geheele linie gestaakt. De Japansche frontlijn bevindt zich thans ongeveer aan de grens van de 20 K.M. gone, d.w.z. van Lioeho in het Noorden via van versohillende electrische toestellen gister- avonri gehouden in het Luxor-Theater door de N.V. Electrostoom te Rotterdam op uitnoodi- ging van de firma Gebrs. Tazelaar alhier was druk bezocht en was inderdaad de moeite waard. Men wist door tevens enkele films te vertoonen het nuttige aan het aangename te paren. Allereerst gaf de heer Leenderts een uit- eenzetting van de wijze waarop men electrisch kan koken, eh somde vele voordeelen op die een electrisch fomuis bezit boven andere. Volgens spreker waren electrische fomui- aen buitengewoon zindelijk, geen verbran- dingsstoffen, geen roet, geen stof, geen asch, noch onaangename reuk. Een groot voordeel biedt het electrische fomuis nog n.l. dat het direct voor het gebruik gereed is. Spreker zette uiteen, dat men het voor de kosten van' stroomverbruik niet hoefde te laten aangezien men voor koken tegen een prijs van 5 cent per K.W. sbroom kan be- trekken. Ter plaatse werd een geheel diner bereid voor vijf personen. Voordat hieraan werd be- gonnen waren twee dames uitgenoodigd de stand van een speciaal aangebrachten meter op te nemen. Toen het maal gereed was bleek dat slechts voor 17 cent aan stroom was ver- bruikt. De demonstratie der Sigma" waschmachine en der „Dryling" waschdroogmachine sprak voor zichzelf. In een tijd van een oogenblik was het goed schoon, droog en klaar om ge- streken te worden, waar dan ook direct mee werd begonnen. Dat dit voor de huisvrouwen een aanzien- lijke werk- en tijdsbesparing beteekent be- hoeft geen betoog. Voorwaar een aangename en leerzame avond. LUXOR-THEATER. Maurice Chevalier, staat wederom op het programme van dit theater en wel met zijn nieuwste film 't Cafdtje. Zooals in iedere film, brengt hij u thans ook weer zijn lach en zijn liedjes, in een zon- nige, blrjde vertelling een dolle serie zot- temijen en dwaasheden, opgedischt met Che valier's vermakelijke luchthartigheid en zijn aanstekelijken glimlach een tractie voor iedereen. Een filmwerk om zich eens goed te amuseeren. Naar wij vememen staan ook de groote succesfilms van dit seizoen, n.l. Privd- Secretaresse en Trader Horn, op de program- ma's der komende weken. Deze filmwerken zullen vertoond worden op de nieuwe geluids-installatie, welke men momenteel bezig is te monteeren. In verband met deze montage zal a.s. Woensdag geen bioscoopvoorStelling gegeven kunnen worden. 15-JARIG BEST AAN. 5 Maart a.s. herdenkt de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbmiksvereeniging ,,Ons Belang" het feit, dat 15 jaar geleden haar afdeeling bakkerij in werking werd gesteld. Onder moeilijke omstandigheden tijdens de distributiejaren begonnen, wist deze vereeni- ging zich een plaats te veroveren in het be- drijfsleven en bracht zij in latere jaren een winkelbedrijf tot stand. Beide afdeelingen mogen zich in een voortdurende bloei ver- heugen. De in fraaie regenboogskleuren uit- gevoerde Cooperatie-vlag waait van de ge bouwen in de Nieuwediepstraat. LANDBOUWBOEKHOUDEN. De heer A. Dees, land- en tuinbouwonder- wijzer te Sprang, slaagde dezer dagen voor het examen in landbouwboekhouden. PROVINCIALE COMMISSIE VAN DE VU LING EN IN ZEELAND. Onder voorzitterschap van de heer H. A. Hanken, hield de Frovinciale Commissie van de Veilingen in Zeeland op Donderdag 3 Maart haar jaarvergadering in het veilingsgebouw te Goes. Behalve de aangesloten veilingen was ook aanwezig namens de Z. L. M., de heer Ir. J. Siebenga. Na het openingswoord en het lezen der notulen werd door den secretaris het jaarver- slag over 1931 uitgebracht en rekening en verantwoording gedaan over de beheerde gelden. Vervolgens kwamen ter sprake de verschil- lende voorstellen die op de algemeene verga dering van het Centraal Bureau behandeld zullen worden. Vooral over de contingenteering van buiten- landsch fruit werd langdurig van gedachten gewisseld en besloten, dat het zeer gewenscht is op een invoerrecht aan te dringen en in ieder geval erop te wijzen, dat nu men zich algemeen toelegt op de teelt van een beter product, ook alles in het werk gesteld moet worden, wat de prijs daarvan op peil kan doen blijven. Voorts werd besloten nader te onderzoeken en een voorstel uit te werken op welks wijze de voor Zeeland zoo belangrijke kruisbessen- teelt in stand kan worden gehouden. Algemeen was men van meening, dat onder en een voorstel uit te werken op welke wijze er bepaalde maatregelen in het belang van de fruitteelt kunnen worden genomen, nu de tijds- omstandigheden ook voor dit bedrijf steeds moeilijker worden. AG EN T SC H A P NEDERLANDSCHE BANK. Naar wij vememen is tot agent van de Nederlandsche Bank te Middelburg benoemd de heer Jhr. F. Beelaerts van Blokland, thans agent te Meppel, zulks ter vervanging van den heer Mr. G. J. Sprenger, die tot agent te Utrecht is benoemd. Onder het agentschap Middelburg behooren de correspondentschappen te Bergen op Zoom, Goes, Hulst, Oostburg, Ter Neuzen Zierikzee, Tholen en St. Maartensdijk en Vlissingen. BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING Te Breskens is een Federatie opgericht van de afdeelingen in Westelijk Zeeuwsch-Vlaan- deren van den Bond voor Staatspensionnee- ring. Het bestuur werd als volgt samenge steld: Dr. J. G. Ramaker, Breskens, voorzit- ter; Mr. J. Erasmus, Oostburg, vice-voorzit ter; J. J. de Vogelaar, Biervliet, secretaris penningmeester. natuurlijk droog - met (Ingez. Med.) stel aan den raad, ev^neens in de eerstvolgen de zitting, te komen om aan dezen tergenden toestand eens en voor goed esn einde te ma- ken, door b.v. het aanstellen van een verant- woordelijk persoon voor de zorg der werkloo zen in het algemeen, zulks met behoorlijk ge- regelde arbeidsvoorwaarden Het Groene Kruis. Donderdagavond vergaderde onder leiding van den voorzitter, den heer A. E. C. Kruijsse. de vereeniging Het Groene Kruis, in de land- bouwschool. In zijn openingswoord herinnerde de voor zitter aan de schitterend geslaagde bazar, ten bate der T. B. C.,-bestrijding en bracht woor- den van hulde en dank aan de medewerkers. Daaruit valt of te leiden, dat de vereeniging de sympathie heeft van de bevolking. Toch zijn er nog altijd, die bij het ophalen der con- tributies deze verlagen, waardoor de inkom sten dalen; spr. zag dit liever anders. Aan het jaarverslag ontleenen wij, dat in het afgeloopen vereenigingsjaar in totaal3749 bezoeken zijn gebracht, w.o. 1492 voor de T. B. C.-bestrijding. Dit totaal aantal wijst er op, dat de zuster gemiddeld tneer dan 10 be zoeken per dag heeft gebracht. Dat dit aan tal meer is, komt ook door uitbreiding van de gemeente, terwijl de T. B. C. een belangrijk onderdeel vormt van het werk der vereeniging. De bezoeken gelden voor 31 gezinnen. Er waren 563 artikelen uitgegeven voor den gewonen dienst en 139 voor de T. B. C.-afdee- ling. Met groot genoegen constateerde de secre taris dat de terugbezorging der gebruikte artikelen beter op tijd gebeurde, tevens dat deze, in tegenstelling met vroegere jaren in beteren toestand worden terugbezorgd. Met lof werd gesproken over het vele werk en de toewijding van zuster Kruithof. Het aantal leden is 915; door activiteit van den penningmeester, den heer L. P. Bakker, zijn den laatsten tijd 27 nieuwe leden gewon- nen. De financieele resultaten zijn als volgt. Ont- vangsten 3393,32, uitgaven f 2568,01, batig slot 825,31. T. B. C.-afdeeling: uitgaven 929,70, ont- vangsten 802,72, nadeelig saldo 126,98. Het afgeloopen jaar zijn weer 2 obligaties uitgeloot ad 100, zoodat met het tekort op de T. B. C.-afdeeling een batig slot is van f 498,33. Thans rust op het gebouw nog een schuld van 6800 Als bestuurslid was aan de beurt van af- treden de secretaris, de heer P. le Feber Sr., welke met bijna algemeene stemmen werd her- kozen. Hoewel deze eenige bedenkingen had gehad en van idee was geweest voor een jongere kracht te moeten bedanken, nam hij onder dank deze herbenoeming aan. Tenslotte werd op voorstel van een der leden bij acclamatie besloten, den dank der leden aan zuster Kruithof voor haar toewrj- ding en uitnemend werken, over te brengen. SAS VAN GENT. Brand, Woensdagmiddag omstreeks een uur of drie is de houten landbouwschuur op een perceel bewoond door den kolenhandelaar v. O. een prooi der vlammen geworden. De oorzaak van den brand moet waar- schijnlijk toegeschreven worden aan onvoor- zichtigheid. Een jongetje schijnt zich bezig gehouden te hebben met vuurtje stoken, waar- AAN DEN GROND GEVAREN. Men meldt aan de VI. Crt.: Gistermiddag omstreeks 2 uur is het Tsje cho-Slowaaksche s.s. „Oubravka Ayspabka" op weg naar Antwerpen, op de Plaat van Saeftinge aan den grond geloopen, tijdens hoog water. De Belgische sleepboot ,,Max' verleende onmiddellijk assistentie, terwijl nog een drietal sleepbooten het schip te hulp zal komen. Het schip is diep geladen en maakt slagzij. Er bestaat gevaar dat het schip bij laag water zal breken. AXEL. Vragen aan Burg, en Weth. Door het lid van den raad de heer C. Hame- link, zijn de volgende schriftelijke vragen aan Burg, en Weth. gesteld: 1. Is het aan Uw College bekend, dat nog steeds, nadat deze zaak in den raad reeds breedvoerig is besproken, op een ergerlijke nonchalante wijze wordt te werk gegaan bij de tewerkstelling van werkloozen, wat o.m. moge blijken uit mijn inlichtingen dat op 27 Februari 1932 verschillende menschen voor de werkverschaffing werden opgeroepen, waar- van sommigen reeds weken, anderen reeds dagen niet meer werkloos waren, terwijl ter zelfder tgd meerderen werdengepasseerd ondanks hun herhaald verzoek welke reeds maanden of weken niet hadden gewerkt. 2. Is Uw college ook niet van oordeel, dat een zoodanige behandeling de arbeiders en hunne gezinnen zeer sterk moet demoralisee- ren, niet alleen tot schade, maar ook tot schande der samenleving? 3. Zijn Burg, en Weth. bereid deze klach- ten ernstig te onderzoeken en in de eerst volgende raadszitting verslag van hunne be- vindingen te geven 4. Zijn Burg, en Weth. bereid, wanneer de klachten juist mochten blijken, met een voor- nacht ,Geta it* go*d- (Ingez. Med.) door in minder dan geen tijd de vlammen uit het houten gebouw sloegen. Ofschoon de motorspuit der gemeentelijke brandweer spoedig ter* plaatse aanwezig was en wegens de onmiddellijke nabijheid van het kanaal over voldoende watervoorraad kon beschikt worden, bleken de pogingen om den brand te blusschen toch tevergeefs te zijn, want de spuit was koppig genoeg om den van. haar gevergden dienst te vertikken, tot groote verbolgenheid van de brandweerlieden natuur- lijk, die het haar maar niet konden vergeven, dat zij, hun troetelkind nog wel, aan haar plicht verzaakte. Tot groote schadenfreude evenwel van de inmiddels toegestroomde brandbedwingers eener naburige gemeente, die indertijd met hun poppenpritze geen beter figuur maakten en bij die gelegenheid door hun Sassche con- fraters werden in het ootje genomen. Zoo werd bij het brandende schouwspel over het een of ander verholen dichtergenie de geest vaardig, dat zich triomphantelijk uitte in de ontboezeming: De Sassche spuit Rukte uit Maar geen water kwam er uiit. De hemel beware, dat er nooit in de om- geving brand uitbreke, want onze brandweer zou wel eens over dergelijke misprijzingen rancune kunnen gaan koesteren, ofschoon ik wel geloof te mogen aannemen, dat de Zeeuwsch-Vlaamsche getmoedelijkheid jjerge- lijke bl'ijgeestige opmerkingen tegen dien tijd vergeten zijn. Ongeval. Dinsdag had ter hoogte van Driekwart de electricien K. alhier woonachtig, die zich per

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 5