LANDBOUWINSPAN, J. P. A. SPAAS POEDERS WAM HET WIT KRUIS m MflWICt if CAFETJE 72 "edle, T72 r „De Gemaskerde Ruiter" Herveiling -LANDBOUWINSPAN, 880 complBten INBOEDEL - MARIA WINTER - F. ROMEIJNSEN IPTOP VOOR HET IMTERIEVR TIPTOP N.V. Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT ..Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. Zondagmiddag 4 uur. MATINEE AAN8ESTE0SNQ. Openbare Verkooping. Vcorloopig Bericht. Voorloopig Bericht. Voorloopig Bericht. Meuhilaire Goederen, BEESTIAAL: UNDBOUWGEREEOSCHJkPPEN: LANDBOUWINSPAN, Atelier 5 pandbrieven a 9872 °/o iiet leveren van 2.370 M2. Straatkeien van Scan- dinavisch Graniei, ten behoeve van den weg DREE SCHOUWEN- ROOOESLUIS, tfoor- komende onder No. 28 op het Provinciaal wegen- plan 4932. Dinsdag 26 April 1932. DINSDAG 3 MEI 1932. op Woensdag 11 Mei 1932. op Zaterdag 12 Maart 1932, Kantoor van W. A. DEN BOGGENDE te Axel, Nieuwstraat 80. DEN GEHEELEN RUNDVEE: PLUIMVEE: MELKGEREEDSCHAP HUISRAAD. den geheeien to stuks PAARDEN 17 stuks HOORNVEE: 29 KLEUREN Fa A. HUFKENS, Dinsdag 3 Maart 1932, 12 PAARDEN: 40 stuks HOORNVEE GEREEDSCHAPPEN Melkgerief en eenig Huisraad. TE KOOP Een gebruikte ZAAIMACHINE, Een gebruikte CULTIVATOR, 9 tanden, ALG. BEGHEIJN, Sluiskil TANDARTS spreekuurvoor minvermogender ZATERDAG's van Halt 3 tot 4 uur. E1SCHT DE HOLLANDSCHE VERPAKKING ALLIEN DEZE. WAARBORGT ECHTHEID VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DROGI5TEN ZOO'N ONTVANGST VIEL NOG GEEN radiotoestel TEN deeh HILVERSUM SUPER-INDUCTIE Fl. 275.- GEBRS TAZELAAR TER NEUZEN Gummi Rijtuigbanden ZATERDA6 5 Z0N0AG 6 en MAANDAG 7 MAART Een nieuwe film van den man die de wereld vroolijk maakt! Naar het bekende komische successtuk van TRISTAN BERNARD! Alle Reparation spoedig en billijk 30 t ~„'f< ■i IK fen pabamount film Pandbrieven f 61000.000.-Reserves f 1.652,263.26 tu. Hoofdfilm Maurice Chevalier in „'t CAFETJE" Namens Qedeputeerde Staten van Zeeland zal op WOEN9DAO 16 nAART1932,teHuar, in de Abdij te Middelourg, warden aanbestecd Het bestek ligt van ten minste tien dagen vo6r den dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciate Griffie van Zeeland te Middelburg en bij den Hoofd- ingenieur en den Ingenieur van den Provincialen Waterstaat, onderschei- denlijk te Middelburg en Neuzen. Het is op geliik tijlstip, zoolang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor 1,— De staat van inlichtingen ligt op Maandag 14 Maart 1932 ter inzage bij den Ingenieur en in afschrift bij den Hoofdingenieur. Middelburg, 26 Fehruari 1932. De verkooping van den KAPITALEN LANDBOUWINSPAN, ten verzoeke van den heer P. J.J. VAEL te Sint-Jansteen, Absdale, zal plaats hebben op Notaris DUMOLEYN. De verkooping van den KAPITALEN LANDBOUWINSPAN, ten verzoeke van den heer F A. VAN ACKER te West- dorpe, zal piaats hebben op Notaris DUMOLEIJN. De verkooping van den KAPITALEN LANDBOUWINSPAN, ten verzoeke van den heer G. VERSTRAATEN te Graauw, Willem Hendrikpolder, zal plaats hebben Notaris DUMOLEYN. van het sinds jaren weibekend CAFE, genaamd „ln de nieuwe brug", met overdekte bolbaan aan den Oostdam te Sas van Gent, eigendom van den heer ST. VAN DAMME, des namiddags g uur, in het te ver- koopen perceel, Gebracht op eene som van slechts 450O, Notaris DUMOLEYN. Op Dinsdag 15 Nlaart 1932, nam. half twee, zal ten verzoeke van den heer A. C. AUDENAERDT te Koewacht, Heikant, op de thans nog door hem bewoonde hofstede, in het openbaar worden verkocht: bestaande uit 2 Melkkoeien, pas gekalfde Vaars, 2 jonge Stieren en 1 Rund. 67 Kippen en 2 Hanen. LANDSOUWHALM: Kar, Rijtuig, Ploeg, Houten Egge, Slede, Sleeper, Snijmolen, Bieten- molen, Windmolen, Kruiwagen, Aan- schijnen, Trap, Ladder, Fornuis, Schelfbalken, 84 ijzeren Weidepalen, Pindraad, Canadaboom, Beerton, Beerlepel, Beerschep, Manden, Kar- kussen, Pikken en Zeis, Rieken en Vorxen, Schoppen, Bietenspaden en Messen, Menreep, Waterlaarzen, Hooi en Stroo, partij Koebieten, partij Mest, verdeeld in koopen, enz. enz. - Ontrooilier met Karn, zoo goed als nieuw. Voorts eenig Betalen tot en met /50,— contant, daarboven voor solide koopers crediet tot 1 Juli 1932. Notaris C4LLENFELS te Per Neuzen, zal op Woensdag 9 en Donderdag 10 Maart 1932, telkens des namiddags 2 uur, in het Concerrgebouw aan de Burgemeester Gei'lslraat te lerN;uzen, in het openbaar verkoopen en verdere bestaande uit: Eetkamer- en Slaap- kamerameublementenin verschillende stijlen en houtsoorten, mahonie-, Eiken^, Linnen-, Hang- en Boeken- kasten, Bulfetten, T afeis.Theekasten, Crapauds. Fauteuils, Weener Fau- teuils, Divan met kleed, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, groote col- lectie Klokken en Pendules, Schrijf- bureau met stoel, 2-pers. Schrijf- bureau, Karpetten, Tapijten.Loopers, Gordijnen, Ledikanten met spiraal- en kapokmatrassen, Bedden, Bad met geyser, Waschtafel met afvoer, Gramofoon met platen, Radiotoestel, Singer Trapnaaimachine, Jaarsma Haard, Keukengerief, Dames- en Heerenrijwiel, enz. Te bezichtigen in voormeld gebouw: Dinsdag 8 Maart 1932, des namiddags tusschen 3 en 10 uur en den morgen van Woensdag 9 Maart 1932 Betaling contant. De Notaris E. B. DUMO LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer E.J. HOFMAN— Temmerman te Philippine, op Dinsdag 22 Maart 1932, des voormiddags 10 uur, op de door hem alsnog bewoonde hofstede in den Clarapolder, in het open baar verkoopen BV5 bestaande o m. uit Madam, vos merrie, oud 11 jaar, Stamb. A 10138, dik van veulen. Juffrouw, bruine merrie, oud 7 jaar. Poes, vosbles merrie, oud 7 jaar. Fudela d'Opera, bruine merrie, oud 4 jaar, Stamb. B 16068. Lillie, looppaard, merrie, oud 4 jaar, geschikt voor twee diensten. Usaga d'Opera, vos merrie, oud 3 jaar, Veulenb. 59585. Casporie d'Opera, vos hengstveuien, oud 10 maanden. Bella, loopers-merrieveulen. Opera de Marquis, bruine hengst, oud 8 jaar, Stamb. B 1285. Urban d'Opera, vos ruin, oud 3 jaar, Veulenb 61687. 4 Melkkoeien, w.o. 2 bekalfde en 2 pas gekalfd, 5 tweejarige bekalfde vaarzen, 2 eenjange vaarzen, 2 stieren, oud 15 maanden, stierkalf, oud 10 maanden, stierkaif, oud 6 maanden, 2 vaarskalveren. Varkens 5 zeugvarkens, dik van biggen. 50 kippen en hanen. 3 menwagens met ijzeren assen en rongen, en verder toebehooren, 2 treemkarren op veeren, 1 vierper- soons- en 1 tweepersoons rijtuig, 2 dorschmachinen, w.o. 1 met rol- schudder,4ijzereneenschaarploegen, 3tweeschaarploegen,aardappelploeg, aardappelrooier, cultivator, 3 ijzeren vijfbalkseggen, 2 ijzeren zesbalks- eggen, ijzeren vierbalksegge, houten zesbalksegge, 2 houten vijfbalks eggen, 2 houten vierbalkseggen, 2 kleine houten vijfbalkseggen, ket- tingegge, zigzagegge, 2 sleden, zaai- machine (R S 175 c.M. met aan- passende wiedmachine, eenpaards vorentrekker,maaimachine(Deering), graanmachine (Deering), bieten- molen, windmolen, zware manage met ijzeren distel en roeden, bascule met gewichten, zwingen en aan- schijnen, kettingen, paardentuig, uit- monstering tuig, 2 wagenlichters, kruiwagen, snijpaard, biggenbakken, aalpomp,spekkast,vleeschkuip,boon, staken, partij droge Mutsaard, enz. MelkgereedschapOntroomer (M£lotte) enz. Verder eenig Huisraad en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met 50,— contant, het overige op tijd van betaling, mits voor onbekende en niet solide personen borgstelling. Op de hofstede is gelegenheid tot stalling van paarden enbergplaats voor fietsen Overal verkrijgbaar Bussenl6,25,4065ct enz VEREEN. CHEM. FABRIEKEN „C ETA BEVER" - BEVERWIJK de groote Duitsche propagandiste voor de belangen der vrouw, hesft voor gehuwde Dames oen zeer be- langrijke brochure geschreven, waar- van de Hollandsche vertaling op aan- vrage gratis wordt toegezonden door: Galderschekada 7 - Rotterdam. Notaris FANOY te Axel, zal ten verzoeke van den heer E. P. STAAL, op de nog door hem be woonde hofstede „Pauwhof" te Stoppel- dijk, Tol, op voormiddags 9 uur, verkoopen: Den geheeien bestaande in: 1. Rena, bruin, geb. 1914, Stb. B 2274 vader Mon RSve de Roeulx B 28, moeder Beitha B 928, gedekt door Herseur II de Cognebeau. 2. Flora, bruin, geb. 1917, Stb. B 3568, Nat. kampioen 1923, vader Orange de Mullem B 325, moeder Berthina B 1751, gedekt door Herseur II de C. 3. Julma, vos, geb. 1919, Stb. B 6775, vader Souvenir A 141, moeder Mirza A 5761. 4. Liza, vos, geb. 1924. 5. Mina, bruin, geb. 1924, gedekt door Herseur II de C. 6 Fiorina, bruin, geb. 1923, Stb. B 10873, meermalen bekroond, vader Blesson Oranje B 613, moeder Flora B 3568, gedekt door Herseur II de C. 7. Eliza, vos, geb. 1925, Veulenboek 43865, vader Epatant du Kat B 1124, moeder Julma 8 6775, gedekt door Herseur II de C. 8. Mierza, vos, geb. 1926, Veulenb. 48594, vader Epatant du Kat B 1124, moeder Julma B 6775, gedekt door Herseur II de C. 9. Roza, zwart, geb. 1928, Veulenb. 57006, vader Epatant du Kat, moeder Rena B 2274, gedekt door Herseur II de C. 10. Dhalia, bruin, geb. 1928, vader Fair B 1186, Nationaal Kampioen, moeder Flora B 3568, Nationale Kampioene, le prijs Premiekeuring 1931, meermalen bekroond. Gedekt door Herseur II de C. 11. Hengstveuien, bruin,, geb. 1931, moeder Mina en vader Herseur II de C. 12. Hengstveuien, vos, geb. 1931, Veulenb. 66148, moeder Rena, vader Certain van Lamswaarde B 1429. Meikkoe, 20 bekalfde Vaarzen, iwee U/2 jarige Stieren, 1 eenjarige Stier, 16 graskalvers. VARKENS. PLUIMVEE, 70 Kippen. Dorschmachine (dubbele reiniging) met zelfbinder en drijfriem, Locomo- biel, Graanmaaier (Mc. Cormick), Grasmaaier, Zaaimachine (Non Pareil), Karwijmaaier, Wiedmachine met Vorentrekkers (Sax), Motor (Dekkers), Vlasbreker op rollen, Maalmolen, Zoutbreker, Haverplet- molen, Stroomolen, Kluitenbreker, Cultivator (Maitin), 6 Wagens, waar- van 2 breedbeslag, Kar, Camion, Dresseerkar, div. Ploegen en Eggen, Waterkar, Rolblok, Travaille, Vee- bascule, 2 kleine Bascules, Trieur, Graanharp, Zeefdemolen(Verdurmen) Ladders, Schuifladder, Ziften, Rieken en Vorken, Bietenmolen, Waterbak- ken, ijzeren Dammen, Wagenlichter, Schelfbalken, Varkensbakken, For nuis, Aatpomp, Mest in den put, enz. enz. Voorts Verkoop Paarden om 1 uur precies. Betaling tot f 50,— contantboven f 50,— crediet tot 1 October 1932, voor bekende en solide koopers bij contante betaling boven f 50,— 7 pCt. kosten. Bergplaats voor fietsen en auto's. Geen muziek of zang. l3/4 Meter 19 rfjen eenige gebruikte SNIJMOLENS Voor goede werking wordt ingestaan Heerengracht 13. Telef. No. 105 EWBBPi DE POEDERS VAN HET WIT KRUIS stillen onmiddelijk HOOFD> EN TANDPUN, PIJN LUKE MAANDSTONDEN, en in 'i aige= meen alle pijnen van ZENUWACH= TIGEN of RHEUM ATIEKEN AARD. HB Dank aan hunne Koortsafdrij- vende en opbeurende werking worden ze bovendien met bijval gebruikt in geval van GRIEP en verkoudheid. De ongemakken welke de griep eigen zijn, ais. koortsachtige gesteltenis, pijnen in gansch het lichaam, moeite, neerslachtigheid, verminderen spoedig dank aan het gebruik der POEDERS VAN HET WIT KRUIS en de duur der ziekte wordt er aanzienlijk door verkort. LET ER OP 1° dat BUITEN, de doosjes een SLUITZEGEL dragen, gemerkt "Speciale verpakking voor Zeeuwsch Vlaanderen 30 cent.,, 2° dat de doosjes BINNEN, een uitsluitend Neder- landsche circulaire bevatten en POEDERS VAN GROOT FORMAAT. Stuoig voor moderne DAMES, en HEERENKLEEDING naar maat. Uitsluitend le klas maatwerk. Onberispelijke pasvorm. Aanbevelend, J. SCHUMACHER, Schuttershofweg 8a. De nieuwe verrossende vindino der Nederlondsche SeintoesteT- lenfabriek. De langverwachle volmaking der Radiotechniek door toepassing van een nieuw principe' -r I C Super-lnductie, dat is s Selectivi- teit en kwaliteil van weergave. „Hilversum 5" ifelt U in staat de programme's van elk station op de volmaaktste wijze zonder de minste bijgeluiden vanandere zenders te volgen. „Hilversum 5" is de hoogste technische pre- statie van heden. Wij zullen de „Hilversum 5"gaarne eens bij U thuis laten hooren. Prijs met ingebouwden electro- dynamischen luidspreker HOOFDAGENTEN N. S. F. Teletoon 13 nieuwe en herstellingen. I Tel. 44. R. J- DE KRAKER, Axel. Aanvang 8 uur Carrosserie Bij het aanschaffen vaD een nieuwe wagen vraagt dan eerst onzeprijzen v/hbouwenvan een Ook alle verouderde modellen worden verbouwd bij: Carrosserienbouw en Autobekleeding Lange Kerkstr, 4-6, TER NEUZEN c a\s kellner NVAUB miUionair MAUB>cE duellist - als ""gef'E .,erlield - *er. M Ad BICE getrouwd loofd - en bdVie lieUallige met twee - MftUB,CE als ^r0UWt,!L van n lachPanl gangnnake VOOR 1EDERE SMAA.K DE F1JNSTE KLEUR VERSCHILLENDE 30 i^WATERVERF f/ VOOR ALLE DOELEINDEN_jk Verkrijgbaar bij H.H. Drrigisten en Verfhandelaren vanof 25jOs_per_pok_ FABRIEK LEIDSCHEVAART 574 - HAARLEM. atvrtiP IN 0„meuw OBEVAUffiB noliike done geschiede- ee3 vroolgke, Kellner bq dag m »-t! MAUEICE "iat t»t DE BANK stelt beschikbaar in stukken van IIOOO,1500,en flOO, met verplichte uitloting van Vs5 per iaar- De Directie Mr. A. J. S. VAN L1ER. Mr. P. R. HOORWEG. Eenig adres voor Speciale Geneesmlddelen. Spulten voor aUe doelelnden, concur reerende prflzen. Onze Gummlwaren zijn onovertrefbaar. Erie plllen genezen bedwateren radicaal. prijs f 2,50. Buikbanden, Breukbanden en Elastleke Kousen in de beste kwallteiten en de laagste prrjzen, aUe Inlichtingen gratis. Brief adresW. VUFWINKEL. 2de Hoofdfilm Romantisch verhaal uit den tijd der Spaansche overheersching in West-Amerika. In de Hoofdrollen: RICHARD TALMADGE en BARBARA BEDFORD. Een geweldig spannend en sensationeel filmwerk Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur. Prijzen: Balcon 1,25. Parket 1,00. lste 0,75. 2de0,50. 3de0,30 Prijzen: Balcon 0,50. lste 0,40. 2de 0,25. Toegang alle leeftijden. Denkt aan de Plaatsbespreking ook voor het Matinee

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 4