J r> spoelt en bleekt teqelijk Vervangt de grasfoleek en maakt het gebrulk van chloor y* Zoo gaat het spoelen ge- makkelijker en vlugger! Dam- en Schaakrubriek. Pluimvee-rubriek. Ik neem een paar handenvol Sil, en voeg ze, koud opgelost, bij het eerste heete spoelwater. Het spoelen gaat dan veel gemakkelijker, het wasch- goed krijgt dadelijk een opvallend heldere tint en ruikt frisch en aan- genaam. Ik kan Sil bij het spoelen niet meer missen. Sil is absoluut onschadelijk. Mr AUTO DOOR TREIN GEGREPEN. HP HP H m m. vm. DE GOUDSCHAT OP DEN BODEM DER ZEE. 4 wm. mm. m cs E. Ostennarn Ce.'s Hondcl Mij. N.V., Amsterdam (Ingez. Med.) Casablanca gesleept, waar het vaartuig dienst zou doen bij de havenwerken. Eind Januari vertrokken wij van Schiedam met een nieu- wen baggermolen op sleeptouw voor Casa blanca, terwijl wij op de thuisreis de „Titan" naar Lissabon zouden sleepen. Op 6 Januari vertrokken wij met den sleep van Casablanca, maar reeds na eenige uren kwam er een kink in den kabel. De „Titan" bleek lek te zijn en kreeg gevaarlijke slagzij. Er zat nlets anders op dan terug te keeren en het vaartuig te laten repareeren. Het bleek, dat verscheidene klinknagels van 66n der huidplaten waren gesprongen. Op Donderdag 18 Februari was de bagger molen weer gereed te vertrekken. Het was dien morgen zeer goed weer met kalme zee, zoodat er geen reden was het ver- trek uit te stellen. Het sleepen ondervond geen moeilijkheden. Tegen den avond stak de wind echter op en in den loop van den nacht wakkerde hij aan tot een zwaren stonm. De baggermolen .had het zwaar te verduren. De hooge opbouw ving zeer veel wind, terwijl de aanschietende zeeen den molen telkens belaagden. Wij konden ons voorstellen dat de twee runners, die voor het toezicht op de trossen aan boord van den baggermolen waren, het allesbehalve gemakkelijk hadden. Den gehee- ien nacht hebben we toen nog doorgesleept, maar tegen den morgen besloot kapitein En- gels de runners C. de Vos en D. Bernard van den molen te halen, die toen reeds zwaar slag zij had. De bakboordsloep werd bemand met stuur- man E. Tanis en de matrozen J. de Reus en M. Termijn. Meer dan 300 meter moesten zij door de kokende zee roeien om den bagger molen te bereiken. Het gelukte aan lij van het gevaarte te komen en op het goede oogen- blik sprongen de runners over in de sloep. De terugtocht naar de sleepboot heeft hache- Ijjke momenten opgeleverd. Zoo bleek het niet meer mogelijk zonder gevaar van stukslaan de sloep weer aan boord te hijschen. Eerst gelukte het aan de beide runners en den matroos Termijn aan boord van de „Schelde" te springen. Stuurman Tanis en matroos de Reus zaten nog in de sloep en eerst na vele vergeefsche pogingen konden zij op het berghout springen en binnenboord worden gehaald. De sloep werd toen aan een DAMMEN. OCXLVH. De volgende oefenpartjj, onlangs tusschen twee der Zeeuwsch-Vlaamsche voorvechters gespeeld, kunnen wij ten zeerste ter bestudee- ring aanbevelen. Wit: G. 32—28 33—29 37X28 39—33 44—39 1. 2. 3. 4. 5. Meestal wordt hier 2025 en 25X14 ge speeld. De tekstzet is echter eveneens goed. Zwart: K. 18—23 23X32 19—24 14—19 17—22 6. 28X17 11X22 7. 34—30 20—25 Met 2228 bereikt zwart niets. 8. 29X20 25X14 9. 30—25 6—11 10. 40—34 11—17 11. 5044 1—6 12. 34—30 7—11 13. 30—24 19X30 14. 25X34 12—18 15. 41—37 14—19 16. 37—32 10—14 17. 32—27 5—10 18. 31—26 Wit doet misschien wat vroeg afstand van de halve hekstelling. Wij zouden er de voor- keur aan geven, door 4440 en eventueel 3429 met 40X29 (na 1923) het centrum te bezetten. Wei blqft schijf 46 dan achter, maar wit behoudt ten alien tijde de gelegen- heid 3126 te spelen. 18. 22X31 19. 26X37 19—23 20. 37—32 14—19 21. 4641 10—14 22. 41—37 17—21 23. 44—40 8—12 24. 34—30 2—8 25. 30—25 15—20 26. 40—34 11—17 Op 4944 van Wit zou nu volgen 2329!, 14—20 en 18X49 dam. 27. 34—29 23X34 28. 39X30 19—23 Een riskante voortzetting. Solider is 2024 gcvolgd door 1823. 29. 33—29 23X34 30. 30X39 17—22 31. 39—33 Een sterke zet, die de beteekenis van zwarts volgenden zet te niet doet. 31. 22—27 lijn op sleeptouw genomen. Kort daarop sloeg zij los en zonk. Hoewel de „Titan" zwaar slingerde en sterk slagzij had, bleven wij den geheelen dag en nacht doorsleepen. Terugkeeren had geen zin, zoodat het eenige was maar te zien er het beste van te maken. W(j vorderden al aardig naar Kaap St. Vincent, toen den volgenden morgen omstreeks half zes de „Titan" om- sloeg. Het eerste werk was den tros te kap- pen. In weinige oogenblikken was het gebeurd en geen minuut later was er niets meer van den baggermolen te zien. Tot den laatsten dag heeft de ,,Schelde" het zwaar te verduren gehad, maar behouden kwam zij tenslotte Vrijdagavond den Water- weg binnen. Deze wel zeer ongelukkig verloopen reis kan voor het voile pond geschreven worden op rekening van het zware weer. De goede gewoonte getrouw hebben de Hollandsche zeesleepers den tros aangehouden, tot er niets meer aan te doen viel. Sleepen tot er iets breekt, luidt het devies, maar loslaten nooit. Daarbij komt, dat het sleepen van bagger- molens de meest riskante ondememing is. Bij .Koningsbergen is Zondag op een onbe- waakten overweg een auto door een trein ge- grepen. De landeigenaar Messlinger die aan het stuur zat werd zwaar gewond, zijn vrouw op slag gedood. WEER EEN TREINAANSLAG. Eerst Zondagavond is bekend geworden, dat Vrijdagavond opndeuw een aanslag op den sneltrein MarseilleToulon gepleegd is. De machinist slaagde er nog zoo op tijd in, den trein tot staan te brengen, toen hij een voor- werp op de rails bespeurde, dat slechts de locomotief ontspoord is. Het bleek, dat men de rails had losgeschroefd. Een spoor van de daders is nog niet gevonden. BRAND IN EEN BIOSCOOP. Zaterdagavond is bij een schoolvoorstelling in een bioscoop te Roestsjoek brand uitgebro- ken. Door ondeskundig optreden van twee 32. 33—28! 21—26 Dit is gedwongen, daar wit door 2822 een schijf dreigt te winnen. Aardig is dat in plaats van 2126 hier 410 niet kon wegens 38—33!, 28—22, 37—32 en 42X4 dam. 33. 32X21 26X17 34. 37—32 17—21 35. 43—39 6—11 36. 39—34 11—17 37. 34—30 4—10 Dreigt 21—27 en 16X27, gevolgd door 2024 met schijfwinst. Wit heeft echter een eenvoudige afweer. 38. 49—43 21—27 39. 32X21 16X27 40. 28—23! Het eenige. 40. 41. 42. 18X29 10—15 13—18! 30—24 24X33 Dreigt dam door 2732 en 1419. 43. 43—39 17—22 44. 33—29 12—17 45. 3934 1721 46. 34—30 8—13 47. 3024 2126! 48. 35—30? Noodig was 2923 met geljjk spfil. Na den tekstzet forceert zwart schijfwinst. Zie dia gram. ZWART 1 2 3 4 5 16 26 36 46 WIT 47 48 49 50 gymnasiasten, die de film draaiden, igeraakten de films in brand. Er was een sterke rook- ontwikkeling. Het vuur verspreidde zich in zeer korten tijd over de zaal, waar een paniek untstond Leerlingen die van het balcon sprongen, bekwamen arm- en beenbreuken. In totaal werden vijftien leerlingen gewond. De redding werd bemoeilijkt doordat het pu- bliek op straat de kinderen naar buiten wilde halen.. De eigenaar van de bioscoop en de jeugdiige operateurs zijn aangehouden. NAZI GEDOOD. Zondagnacht tegen 1 uur klonk in de Borg- felderstrasse in Hamburg nabij de Gesund- brunnen, hulpgeroep. Een op den grond lig- gende man werd door een anderen man em- sttg mishandeld en met de voeten in het ge- zicht geschopt. Toen een politieagent het slachtoffer te hulp wilde komen, werd hij eveneens door den dader aangevallen, waarbij deze hulp kreeg van eenige personen, die zich inmiddels rondom de vechtpartij verzameld hadden en waarvan de meesten het insigne der Nationaal-Socialistische Partij droegen. Toen de agent eveneens op den grond gewor- pen en mishandeld werd, greep hij, uit nood- weer zijn revolver en loste twee schoten, waardoor zijn aanvaller in de borst en in den buik werd geraakt. Na overbrenging naar een ziekenhuis over- leed hij spoedig. Inmiddels te hulp gekomen politieagenten arresteerden zeven personen, alien leaen der Nationaal-Socialistische Partij. AANVAL OP EEN DAGBLAD. Zondag heeft in het centrum van Buenos- Aires een schietpartij plaats gehad tusschen een bende van ongeveer 150 extremistische leden van de radicale partij en den staf van het blad „La Fronda". Twee radical en wer den gedood en vijftig personen gewond, van wie velen emstig. De redactie van het conservatieve blad maakte gebruik van revolvers en in afwach- ting van het onderzoek is de geheele redactie gearresteerd. Zij verklaart, dat de radicalen die terugkeerden van een politieke vergade- ring, het gebouw aanvielen met het doel dit Nog wel het beste. 52. 14X23 53. 25X14 9X20 54. 30—25 20—24 55. 25—20 23—29 56. 48—43 Nu gaat een tweede schijf verloren. Echter ook na 20—14 wint wit spoedig. Zie bijv. wit 20—14 (zw. 31—37); 42X31 (26X37); 48—43 (2934 en wint). 56. 39 57. 47—41 31—36 58. 41—37 24—30 59. 20—14 9X20 Wit gaf het op. Er volgde nu in de partij. 48. 27—32 49. 38X27 22X31 50. 36X27 18—23 51. 29X18 13X31 52. 24—19 SCHAKEf^. De onsterfeljjke partij. Op verzoek van eenige lezers plaatsen we ditmaal de beroemde partij van Anderssen (18181879), welke in de schaakliteratuur bekend is als „de onsterfelijke partij". Zij werd in 1851 te Donden gespeeld. Wit: Anderssen. Zwart: Kieseritzki. Koningslooper-gambiet. 1. e2e4 e7e5 2. f2f4 e5Xf4 3. Lflc4 Dd8h4f 4. Kel—fl b7b5 Een uitvinding van Kieseritszki. 5. Lc4Xb5 Pg8—f6 6. Pgl—f3 Dh4—h6 Wellicht was Dh5 iets beter! Zwart wil het veld h5 echter vrjj houden voor het paard. 7. d2d3 Pf6h5 8. Pf3—h4 Er dreigde n.l. Pg3t met kwaliteitswinst. Op Kgl of Kf2 zou Zwart door Db6t een stuk hebben gewonnen. 8. Dh6g5 9. Ph4f5 c7c6 10. Thl—gl! Een diep berekend offer. 10. 11. 12. 13. 14. De thans LXf4. 14. 15. 16. 17. g2g4 h2—h4 h4—h5 Ddlf3 bedoeling duidelijk: LclXf4 Pblc3 Pc3d5 c6Xb5 Ph5—f6 Dg5—g6 Dg6—g5 van het looperoffer wordt er dreigt damewinst door Pf6g8 gedw. Dg5f6 Lf8—c5 Df6Xb2 Zie diagram. in brand te steken, en dat, uit de menigte de eerste schoten werden gelost, waarop de redacteuren zich moesten verdedigen. Te Necocheta zijn bij een botsing tusschen radicalen en de politie elf personen gewond. NIEUWE PLANNEN VAN FORD. Henry Ford heeft bekend gemaakt, dat hij alles in het werk zal stellen om de Ameri- kaansche industrie tot nleuw leven te brengen. H,:j wil dit jaar eeh bedrag van 1000 millioen dollar besteden aan den bouw van 1% mil lioen auto's van een nieuw type vier-cylinder. Dit plan zal werk verschaffen aan 400.000 man en ook verschillende mijnen, de spoor- wegen e.d. aan het werk zetten. In April a.s. zal nogmaals een poging wor- denden gedaan om den goudschat, ter waarde van twintig millioen pond, aan boord van het 12 jaar geleden gezonken Engelsche stoom- schip „Egypte", te bergen. Zooals bekend is, is een Italiaansche ber- gingsmaatschappij al drie jaar aan het werk om den schat te bereiken. Een Fransche en een Engelsche bergingsmaatsehappij hadden na maanden ingespannen arbeid hun pogingen opgegeven en verleden jaar hebben de Ita liaansche pogingen eenige menschenlevens ge- kost, toen de ketel van het Italiaansche ber- gingsvaartuig ,,Artiglio" in de lucht vloog. Bij de nieuwe poging in April a.s. zal de „Artiglio II" weer de hoofdrol spelen. Bij de pogingen van het afgeloopen jaar is men er in geslaagd het geheele dek van de ..Egypte te doen springen, zoodat men zich toegang kon verschaffen tot de kluizen, waar de baren goud bewaard worden. Aangezien het toen echter reeds te laat in het jaar geworden was, moest het werk gestaakt worden tot het ko- mende voorjaar. JAARVERGADERING VAN ALCOHOL- SMOKKELAARS. De rumsmokkelaars aan de Noord-Atlanti- sche kust in Amerika zijn op het oogenblik te Halifax op Nieuw Schotland bijeen in een soort jaarvergadering. Tal van vooraanstaan- de Amerikaansche alcoholsmokkelaars zijn in een hotel gelogeerd, waar conferenties wor den gehouden over den zakelijken toestand. Men besloot echter de aankomst van den New- Yorkschen alcoholkoning Mannie Higgins af te wachten, alvorens men tot bespreking van de eigenlijke agenda overging. Inmiddels ma ken de smokkelaars het zich zoo gezellig mo gelijk. Dezer dagen vond in Hotel ,,New Schotland" een rumoerig avondfeest plaats. In totaal nemen 25 groote alcoholsmokkelaars aan het congres deel. Algemeen wordt de stand van zaken goed genoemd. f 4500 IN EEN ONOOGLIJK PAK. Een arbeider te Torquay in Engeland zag op weg naar huis op het trottoir een onooglijk bruin pak liggen. In speelschen overmoed gaf hij er een harden schop tegen, doch wie schetst zijn verbazing, toen het bruine papier open- spleet en een aantal bankbiljetten van 66n pond sterling holderdebolder de straat opvlo- gen. Het laait zich begrijpen, dat de gelukkige vinder den verleidelijken inhoud van het pak haastig ibijeen griste, waarop hij er mee naar een politiebureau wandelde. In totaal bleek hij 500 biljetten, dus in totaal voor een waarde van ongeveer 4300, te heb ben gevonden. Tot dusver heeft zich de eige naar nog niet aangemeld, zoodat de speelsche arbeider een goede kans begint te maken, door zijn overmoedige bui een paar mille te hebben verdiend. VAN GEV AN GENE TOT GEVANGENIS- DIRECTEUR. Een oud gevangene, die zijn straftijd (3 jaar) heeft uitgezeten in de gevangenis van Harrisburg (Pennsylvanie) is benoemd tot di- recteur van die gevangenis. De nieuwe direc- teur, Henry G. Brook, werd in 1923 veroor- deeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het veroorzaken van den dood van drie personen, toen hij dronken achter het stuur van zijn auto zat. In 1926 kreeg hij gratie. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis heeft hjj met zorg het gevangeniswezen bestudeerd en nagegaan wat kon worden gedaan ter verbetering van het lot van de gevangenen. Toen hij weer in vrijheid was gesteld, bleef hij belang stellen in het lot der gevangenen. Thans staat hij aan het hood van de strafgevangenis, waarin hij zelf als gevangene heeft vertoefd. 2. 9 a b c d e f g h Er volgde nu: 18. Lf4d6! Offert de beide torens! 18. Db2Xalf Op LXd6 zou volgen 19. PXd6fKd8. 20 PXf7f, Ke8. 21. Pd6t, Kd8. 22. Df8 mat. 19. Kfl—e2 Lc5Xgl Na 19. Db2! was het zeer de vraag, of Wit nog kon winnen. Natuurlijk ging DX gl niet wegens PX&7+ (Kd8) en Lc7 mat. 20. e4e5! Dit is de beslissende zet, die aan den zwarten pion 97 de dekking van de dame ont- trekt. Er dreigt nu mat in twee zetten. Hoe Pb8a6 Pf5Xg7t Ke8d8 Df3—f6t Pg8Xf6 Ld6e7 mat! Hoe zei Von Gottschall het ook weer in zijn Anderssenboek: „Zoo vaak men het rijkge- vulde juweelenkistje van de schaakliteratuur opent, wordt men verblind door den stralen den glans dezer partijeen felblinkende edelsteen onder de verzamelde schatten!" 20. 21. 22. 23. Zonder opmerkingen vlogt hier nog een partij van Anderssen (Berlijn 1851). Wit: Anderssen. Zwart: Dufresne. Evansgambiet. 1. e2—e4, e7—e5. 2. Pgl—f3, Pb8—c6. 3. Lfl—c4, Lf8c5. 4. b2b4, Lc5Xb4. 5. c2—c3, Lb5a4. 6. d2—d4, e5Xd4. 7. 0—0, d4—d3. 8. Ddl—b3, Dd8—f6. 9. e4e5, Df6 g6. 10. Tfl—el!, Pg8e7. 11. Lcl—a3, ,b7b5. 12. Db3Xb5, Ta8Xb8. 13. Db5—a4, La5—b6. 14. Pbl—d2, Lc8—b7. 15. Pd2—e4, Dg6f5. 16. Lc4Xd3, Df5—h5. 17. Pe4—f6t, g7Xf6. 18. e5Xf6, Th8—g8. 19. Tal—dl! Een der diepste offers uit de schaakliteratuur. 19. Dh5Xf3. 20. TelXe7t, Pc6Xe7. 21. DXd7, KXd7. 22. Ld3—f5t, Ke8. 23. Ld7f, Kf8. 24. LXe7 mat. WEDEROM RI GPIJN! Voortdurende pijn in de lendenen, of scherpe steken als gij u bukt of opricht, wrjzen op verzwakking der organen in den rug. Des te meer als gij tevens blazen onder de oogen, duizeligheid, hoofdpijn of urinestoomissen kunt opmerken. Verwaarloozing dezer verschijnselen kan aanleiding geven tot emstige kwalen. Er bestaat gevaar voor maandenlange pijn of werkeloosheid door rheumatiek, ischias, spit, blaaszwakte, waterzucht enz. Laat Foster's Rugpijn Pillen de organen weder tot gezonde werking brengen, zoodat het urinezuur en de andere schadelijke stoffen weder uit het bloed gefiltreerd worden. Reeds jaren verwierf dit speciale middel naam door tallooze mannen en vrouwen van elken leef- tijd hun gezondheid en kracht te hergeven. f 1,75 per flacon. Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke- Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 23 (Ingez. Med.) Vrngen deze rubriek betreffende, kunnen door de abonne's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a, Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. STEL UW FOKTOOM SAMEN UIT KERNGEZONDE DIEREN, NIET UIT PAPIEREN LEGSTERS. Deze week had ik door willen gaan met een beschrijving van de tentoonstelling te Parijs. Ik kreeg echter verschillende belangrijke ge- vallen onder handen die op het oogenblik voor moeten gaan. Een tentoonstelling is heel aar dig, doch de dagelijksche zaken hebben den voorrang. Allereerst deze brief van een hoenderpark: Er zijn al een vijftig kippen bij ons dood ge- gaan. Ze zijn hoogstens twee dagen ziek, krij- gen een blauwe kam en vallen dood. We heb ben er al van alles aan geprobeerd, niets helpt. Nu zouden we gaame eens willen weten wat voor ziekte dit is. En wat voor middelen wjj moeten toepassen om het te bestrijden. En dan van een kippenhouder: In den loop dezer maand zijn vier kippen gestorven. Eerst loopen ze kreupel, dan verdort de kam en de veeren worden dof. Het zijn de tweejarige die- ren die ziek worden. Zou ik van deze kippen toch kunnen broeden? Beiden betreffen kippen met tuberculose, een schadelijke ziekte die niet emstig genoeg bestreden kan worden, daar zij van kippen vooral op varkens maar ook op andere dieren en zelfs op den mensch kan overgaan. Er zqn uit de laatste jaren ongeveer drie dozijn gevallen bekend van ziekten bij den mensch door kippen-tuberculose veroorzaakt. Bij de kippen zelf is de ziekte zeer schadelijk, om- dat de zieke kippen geruimen tijd niet leggen en toch veel eten en hun geheele omgeving besmetten. In ons land komt de tuberculose vrrjwel al- leen voor bij oudere dieren en weinig bij eer ste legs kippen en neemt de ziekte dan ook af zoodra men minder oude kippen aanhoudt en meer jongere neemt. Uit een oogpunt van het fokken voor de toekomst lijkt me dit sys- teem echter niet gewenscht, daar onze groot- ste aandacht er aan gewijd moet zijn gezonde weerstandbiedende dieren te fokken en geen zwakkelingen, die aan allerlei ziekten sterven. Om echter de constitutie van een kip te leeren kennen moet men haar eenige legjaren aanhouden en bestudeeren en blijft zij dan ge- zond dan bewjjst zij een flink lichaam te heb ben. Vele kippen leggen in het eerste legjaar flink en laten ons in het tweede legjaar ge- heel in den steek. Zoo kan ik U een staatje laten zien van 24 kippen verdeeld in vier groepen van zes. Groep I legden alien boven 241 eieren in het eerste' jaar, groep 2 legden van 203 tot 221 eieren, groep 3 van 179198 en groep 4 van 168 tot 178. Maar nu het tweede legjaar. Bq groep 1 was er een, die heelemaal niet legde, een die 21 eieren legde en vervolgens 49, 86, 11 en 129 eieren. Van groep 2 was in haar 2e jaar de minste nog 203 eieren, van groep 3 eveneens, terwijl groep 4 liep van 175 tot 221 Gemiddeld over twee jaar legde dan ook groep 1 324 eieren, groep 2 422 eieren, groep 3 398 eieren en groep 4 368 eieren. We zien dus van hoe groot belang het voor den fokker is de dieren twee jaar te controleeren en van hoe groot belang het is voor een krach- tiger nageslacht om eveneens van oudere hen- nen te fokken. Veelal is de verleiding veel en veel te groot om in dezen tijd, nu we de foktoomen gaan vormen, thuis te gaan zitten met de legstaten der kippen en dan op papier de foktoomen te gaan samenstellen. Zoo'n fokker zou dan in het bovengenoemde geval 1 elite-toom samen stellen van dieren boven 240, dan toom 2 van 200 tot 225 enz. enz. en als hij nu nog adverteert en de prijzen der dlite-toomen hoog maakt dan vliegt menigeen er in. Een goed leggende hen kan goed zijn, maardat zal men aan de hen zelf moeten zien en niet aan de legstaten. Vooral maakt men vaak nog de fout te letten op het aantal eieren en niet op het gewicht der eieren en krijgt dus op den duur zwakke dieren die kleine eieren leggen. Juist bij het begin van den foktijd wil ik dus emstig er op wijzen, dat zoowel uit een oogpunt van eier-productie als uit een oog punt van weerstandsvermogen tegen ziekten de fokker niet emstig genoeg zijn dieren kan bestudeeren. Neem desnoods de legstaten in de hand, doch ga dan in het kippenhok. Scha- kel elke hen uit die te kleine eieren legde en neem elke hen nauwkeurig op in haar doen en laten. Pak haar beet, onderzoek haar als gij haar van het vainest neemt en schakel weer elk dier uit dat niet kemgezond en krachtig is. Dan pas kan een goede foktoom gevormd worden en geef mij dan maar broed- eieren van toom 2 of toocm 3, die zijn mij goed genoeg en laten we eerst maar eens afwachten wat die hooge legsters van toom 1 in haar tweede jaar zullen presteeren. Nu nog even terug naar mijn brieven. Een hoenderpark dat 50 kippen laat doodgaan, al vorens eens te gaan onderzoeken wat er aan de hand isdaar heb ik liever geen broed- eieren van, en U toch zeker ook niet, waarde lezer? Er is „van alles" aan geprobeerd, alleen niet het goede (n.l. laten onderzoeken en nu de tuberculose vastgesteld is, krachtig ontsmetten na reiniging), den dierenarts te hulp roepen, hem de zieke kippen laten aan- wijzen door middel van de tuberculine-proef en dan direct alle besmette kippen vemieti- gen. Bovendien, een tuberculeuse kip wil wel eens plotseling dood vallen aan inwendige verbloeding, doch dat ze alle 50 zoo gegaan zijn, acht ik uitgesloten. Meestal beginnen ze geruimen tijd van te voren kreupel te loopen, doch een onattent eigenaar merkt dat vaak niet op. Briefschrijver no. 2 heeft op dat ge- bied beter zijn oogen gebruikt en merkte het wel degelijk op. Mijn les is dus deze keer: Laat snel bij sterfte onderzoeken. Stel Uw foktoom samen uit kemgezonde dieren en niet uit papieren legsters. Dr. TE HENNEPE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 3