Jhvwe schnate futid PUROL Autoschool van Gent BUITENLAND. LANDBOUWBE&IGHTEN. GSJHSfieSi: BEKICBTSH. en sprmgende lippen NAAR EEN NATION ALE BOERENBOND? Mijnhardt's Laxeertabletten regelen zonder Kramp of Pijn. IN KOKEND WATER GEVALLEN. HET VERGAAN VAN DEN BAGGER- MOLEN „TITAN". *0 T»w I0n Ba A polk, u Drogaraa (Ingez. Med.) hij verwachtte, haar rapport nog in de maand Maart zou verschynen. Over de voor- §n nadeelen van uitvoer- premies zijn de deskundigen het niet eens. Die worden wel eens als een uitdaging'voor het fouitenland beschouwd. Er is naar de uitvoer- mogelijkheden voor boeren een onderzoek in- gesteld in Enlgeland, Duitschland, Denemar- iken en Polen. Het rapport omtrent Engeland is den 27sten van de vorige maand binnengekomen. De in uitzicht gestelde financieele steun aan de koolverbouwers in Noord-Holland, zai zoo spoedig mogelijk worden uitbetaald, nu de commisie van advies haar werk is be- gonnen. De commissie van advies inzake den Crisis- invoer, heeft de contingenteering van rogge in onderzoek. Moeht het niet tot contingentee ring van den rogge-invoer komen, dan is de Minister gaame bereid een mengigebod te overwegen. Het gebruik van inlandsche gerst door de bierbrouwerijen is eveneens in onderzoek. De zaak zai zooveel mogelijk worden bespoedigd: Evenwel wees de Minister er op, dat het ge bruik van inlandsche gerst sterk ingrypt in het bedryfsleven. Wat betreft de instelling van een suppletie- fonds met het doel om de landbouwers te ont- lasten van de premien voor de sociale ver- zekeringen, wees de Minister er op, dat het blijkbaar de bedoeling is, dat het Rijk die premien draagt. Wie moet anders dat sup- pletiefonds vullen. Zoo'n fonds is zeer moei- lyk tot stand te brengen. De Minister had een berekening gemaakt, welke hierop neer kwam, dat het Rijk ongeveer f 8.400.000 zou moeten bijpassen. En in de tegenwoordige omstandigheden mag dit bedrag, ook niet de helft of 1/3 daarvan op de schatkist worden verhaald. In verband ook met de sociale las- ten op de industrieele bedrijven, waarvan er ook verscheidene zijn, die geen inkomen meer hebben, kan het Rijk moeilijk tot den ge- vraagden maatregel overgaan. Vermindering van de lasten voor boerderijen op woeste gronden schijnt ook niet geraden. Over 't algemeen gaat het dezen landbouwers niet slecht. Deze vermindering zou een be- voorrechting zijn.1 De heer Weitkamp (c.-h.) was niet bijster tevreden. Hij maakte een aardige ver- gelijking. Hij herinnerde aan een dominee, die ter aanbeveling van een collecte in zijn kerk, zeide: Ik hoop, dat Alexander de koper- smid vanmiddag niet veel kwaad zai doen. Daaraan had hij gedacht toen hij op weg was naar de Kamer voor deze interpellatie. Ik hoop, dat de Minister den landbouw niet met te veel commissies en onderzoekingen zai kwaad doen. Het griefde hem, dat er zoo weinig om de belangen van den landbouw is gedacht. Op belastinggebied had hij liever het Duitsche systeem gehad. Daarmee en door tijdige an- dere maatregelen, zouden vele moeilijkheden thans voorkomen zijn. Hij had verwacht, dat de Minister iets zou hebben gedaan of voorstellen om van de voordeelen, die nu den consumenten toevallen, iets terug te brengen naar de producenten. Bij tal van landbouwers is het water thans reeds tot boven de lippen gestegen. De in- terpellant zou maar afzien van het indienen van een motie, omdat men daarvan toch ook niet veel verwachten kon. Wel wilde hij zeg- gen, dat, als dit de laatste rede van den Minister in zijn kwaliteit van Minister van Binneniandsche Zaken en Landbouw mocht zijn gewefist, het een ,,treurige zwanenzang" is geweest! De '"heer Van Voorst tot Voorst (r.-k.verklaarde zich allerminst tevreden. Hij noemde het antwoord van den Minister een aanfluiting voor den boerenstand. Met al dat overwegen schiet men niet op; er moet eindelijk eens gehandeld worden. Niet met onderzoekingen, maar met dezen Minister heeft men .te unaken. De heer Van Voorst, die zeide verschillende vergaderingen in den laatsten tijd op het platteland te hebben bijgewoond, gaf een schildering van den diep treurigen toestand waarin vele boerenfamilies verkeeren. Als de plattelandsbevolking niet zoo godsdiienstig was, zou er z.i. allang een revolutie zijn los- gebroken, was zijn oordeel. (,,Zeer juist", interrumpeerde de heer de Visser (C.P. Hij zette uiteen hoe het Nederlandsche volk thans profiteert van de boerenbevolking door de lage prrjzen van allerlei producten, die ver beneden den kostprijs liggen. Er had- den al lang prijsregelingen moeten zijn ge maakt, die de boeren tenminste het leven zouden doen bahouden. Thans geniet het Nederlandsche volk een crisiswinst, die ge- rust op 200 millioen per jaar kan worden ge- steld. De regeering zou althans kunnen beginnen met de afschaffing van accijnzen, die de be drijven ontwrichten. Rijksgeld wordt niet verlangd, wel medewerking van de produ centen. De heer Van Voorst verwachtte weinig van een oontingeerinig van de rogge; daarentegen wel iets van een menggebod. Men zou z.i. de roggeverbouwende zandboertjes kunnen hel- pen met een bedrag, dat op den tarweprrjs zou kunnen worden gezet. Op zeer korten termijn zijn maatregelen noodig, want als binnenkort de boterproduc- tie toeneemt, zai ons land de productie niet kunnen opnemen. Daarom wilde hij die boter laten opslaan in koelhuizen, om deze later, in het najaar, te distribueeren. Daardoor zou den de prijzgn nog eenigszins op peil kunnen blijven. Voorts vroeg hij maatregelen, om hypotheekboeren te behoeden voor executie. (Wordt vervolgd.) JAPAN WACHT DE OVERWINNING AF. De vreugde over hetgeen te Sjanghai voor een ontspanning tusschen Japan en China was bereikt, is, schrijft de N. R. Crt., al spoe dig geluwd. Te Geneve zou men Dinsdag gaame aan de mededeeling van Sato, dat Japan het voorstel van Paul Boncour aannam, een afzonderlijke Raadszitting hebben gewijd, als men er niet reeds den indruk had gekre- gen, dat de Japanners thans bezig zijn met toezeggingen, die hun geen enkele concessie kosten, de mogendheden aan de praat te hou- den. Ook te Londen is de stemming reeds zeer bekoeld tegenover een stand van zaken, die men eerst als een groot persoonlyk succes van Sir John Simon had beschouwd. Dinsdag hebben wij er hier reeds op gewe- zen, dat het voorstel van Paul Boncour eigen- lijk niets bevatte, dat niet principieel aanne- melijk was voor de Japanners volgens de be- doelingen, die zij tot nog toe hadden verkon- digd. Het eenige wat werkelijk iets beloofde in dat plan, was de nadruk, die werd gelegd op het onmiddellijk eindigen van de vijandelijk- heden. Men vindt dit in de vierde voorwaarde, die te Washington is geredigeerd en door Stimson telefonisch voorgesteld was in de voorwaarde, die ook bepaalt, dat de Volken- bond en Amerika in leder geval hun vrijheid van handelen tegenover het conflict behouden. Aan die voorwaarden van het onmiddellijk staken der vijandelijkheden door hen, met het heele plan, aangenomen, hebben de Japanners zich al vast niet gehouden en daarmee staat en valt de waarde van de overeenkomst. Te Washington hebben de Japanners mede- gedeeld, dat zij den wapenstilstand in beginsel hebben aanvaard, maar dat de vijandelijkheden niet zullen worden gestaakt voordat het docu ment geteekend is. Intusschen hebben de Ja panners opnieuw sterke strijdkrachten ont- scheept en zetten zij met nog weer verhoogde inspanning het offensief voort, dat hun het nagestreefde succes op de Chineezen moet be- zorgen. Natuurlijk schieten de onderhandelin- gen te Sjanghai niet op. De eischen van de Japanners zijn dezelfde gebleven, die zij steeds hebben gesteld. Men krijgt op het oogenblik heel sterk den indruk, dat de Japanners eerst hun goedkeuring aan het sluiten van een wa penstilstand hebben gehecht, toen zij strate gist in troepensterkte zoover waren geko- men, dat zij meenden te kunnen rekenen bin- nen den tyd, waarin de wapenstilstand tot stand zou komen, hun militaire succes te heb ben behaald. Het is geen wonder, dat op die manier te Geneve Dinsdag reeds eenigszins het gevoel heerschte, dat men door de Japanners werd beet genomen. Men zag reeds heel duidelijk, dat de Japanners niets haduen opgegeven van hun oude plan om door te zetten bij Sjanghai tot hun geschokt militair prestige was her- steld. Dinsdag hebben wy er reeds dp gewe- zen hoe onwaarschijnlijk het was, dat de Ja panners niet zouden probeeren zoo eervol mogelijk los te komen uit het avontuur. Slechts binnenlandsdhe moeilijkheden van de ergste soort zouden hen daartoe hebben kun nen dwingen en al schijnt de geestdrift voor het avontuur in Japan veel minder algemeen te zijn dan men eerst in Europa heeft ge- meend, een reden om de militairen in te too- men schijnt dit niet te zyn. De Times bevatte Dinsdag een artikel van zijn correspondent in Mantsjoerije, dat ons aanleiding geeft even terug te komen op een bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewijden en beginnel. Mirystraat 10, Gent. Lessen op den auto zelf. (Ingez. Med.) opmerking, die wij vroeger hebben gemaakt tegen de voorscelling als zou de actie der Japanners ten doel hebben het in Mantsjoerije heerschende baoditisme te ohderdrukken. Wij hebben er toen op gewezen, dat dit banditisme voor het begin der actie niet meer in emstige mate had bestaan. De correspondent van de Times nu zet uiteen hoe het eerste gevolg van het gewapende optreden der Japanners een verlamming geweest is van het Chineesche gezag in stad en land. De uitwerking daar van is zeer noodlottig. Alle bedrijven, zoo schrijft hjj, kwamen tot stilstand; onder de bevolking wordt sedert dien de hevigste ellende geleden. Ook is nu het land vergiftigd door rooversbenden te voet en te paard, die ontstaan zijn uit de ontbonden troepen. Wel was het rooverswezen altijd endemisch in Mantsjoerije, zoo zegt de correspondent maar de overheid had het de laatste jaren in be- dwang. Het kwam zelden voor, dat bandie- ten iemand van het leven beroofden. Eerst de militaire actie der Japanners heeft, zoo zegt hij verder, den tegenwoordigen wilden toestand ontketend. Daartegenover ontkent hij echter, dat de Japanners ernstig reden hadden om zich te beklagen over de spoorwegpolitiek der Chi neezen, die in strijd zou zijn geweest met het verdrag betreffende den Zuid-Mantsjoeriischen spoorweg. DE JAPANNERS STAKEN DE VIJANDELIJKHEDEN TE SJANGHAI. Een Reuterbericht uit Sjanghai meldt, dat admiraal Nomaera, de bevelhebber van de Japansche marine voor Sjanghai heeft ver- klaard, dat nu het doel dat de Japanners zich hadden gesteld bereikt is, hij bevolen had de vijandelijkheden om twee uur 's namiddags (pi. tijd van Sjanghai) t,e staken. Generaal Sjira Kawa,? de bevelhebber der Japansche legertroepen bij Sjanghai heeft het bevel gegeven, de krijgsoperaties te staken om half drie 's middags. De Japanners hebben dan ook hun opmarsch gestaakt en zijn bezig met het bevestigen van hun nieuwe linie welke loopt over Lioeko-Ta- sang-Naziang-Tsjentjoe. Uit Sjanghai wordt officieel gemeld, dat de Japanners de forten van Woosoeng hebben ge nomen. De snelle opmarsch der Japanners heeft hen in het bezit gesteld van het geheele gebied tusschen Sjang*hai en Nansiang, welke laatste plaats zij 'gisterochtend hebben be- zet. Een Japansche divisie rukt thans aan op Kratingsjan, 't welk halverwege tusschen Nansiang en Lioebo is gelegen. De Chineesche strijdkrachten hebben ook Tsjensjoe ontruimd De Japansche gezant in China heeft Woens- dag aan den Britschen gezant de nieuwe Ja pansche eischen meegedeeld. Op zijn verzoek heeft de Britsche gezant deze aan den Chi- neeschen onder-minister van buitenlandsche zaken doorgegeven. DE „EMBDEN". De Engelsche gezant te Berlyn, Sir Horace Rumbold, heeft aan den rijkskanselier meege deeld, dat de Australische regeering voome- mens is aan de Duitsche regeering den naam- plaats van de ,,Emden" terug te geven, uit erkentelijkheid voor de ridderlyke houding der bemanning van dit schip, Zooals men zich zai herinneren, heeft de kruiser „Emden" in het begin van den oorlog vele vijandelijke koopvaardijschepen in den grond geboord. Von Muller, de commandant droeg er echter steeds zorg voor, dat de op- varenden als het eenigszins mogelijk was gered werden. In Nov. 1914 werd de Emden" door den Austnalischen kruiser ..Sydney" ver- meld;-230 man kwamen am het leven Onder de geredden bevond zich Von Muller. EEN KWIJ.VEND BEROEP. De medici beleven in Duitschland moeilijke dagen. De markt is overvoerd en tengevolge van de malaise wordt de spoeling steeds dun- ner. Dit feit heeft den clinici aan de universi- teit te Erlangen aanleiding gegeven aan de medische faculteit een beperking van het aantal medische studenten te vragen: een z.g. numerus clausus. In hun adres zeggen ze, dat verzwaring van de examens de „proletarisee- ring van het beroep van geneesheer" niet kan K0US. GODIN DER KOUSEN I Maakt Uw been slank en rank Is ver- vaardigd uit prima grondstof, sierlijk afgewerkt en verkocht aan voordeeligen prijs. Magazijn 0ALUWEIN-S0ENEN, Fijne Lingerie, Veldstraat 55 en Hyp. Lippensplaats 2 (Rond Punt), Gent. (Ingez. Med.) tegenhouden. Het aantal studenten neemt van jaar tot jaar toe en de vooruitzichten worden steeds slechter. Het instellen van een nume rus clausus is te meer wenschelijk, omdat de groote stroom van studenten een grondige en degelijke studie en opleiding onmogelijk imaakt. De groote moeilijkheid van beperking is een maatstaf te vinden om den eenen adspirant toe te laten, den anderen uit te sluiten. De adressanten geven de faculteit in overweging dit vraagstuk zoowel in vakkringen als in het openbaar aan de orde te stellen. LEIDING DER SCHELDEDIENSTEN. Ter voorziening in de vacature ontstaan door de pensionneering van hoofdingenieur Tobie Claes, als directeur der samengevoegde diensten van de Belgische Beneden-Schelde, is benoemd hoofdingenieur L. Bonnet van de administratis van Bruggen en Wegen (Water- staat), die reeds ongeveer 20 jaar tot den Scheldedienst behoort, meldt de Brusselsche correspondent van de N. R. Crt. De heer Bon net afkomstig uit West-Vlaanderen, is thans 55 jaar oud. Hij schreef eenige door des kundigen zeer geprezen werken over de Zee- schelde. VUILE EIEREN. De directeur van den Keuringsdienst van Waren in het gebied Zwolle, Dr. G. A. Stutter- heim te Zwolle, heeft een zeer belangwekkenide beschouwing opgesteld over ,,Vuilschalige eieren en de Warenwet". Hij zegt daarin het volgende: Dezer dagen werd voor het kantongerecht behandeld een zaak waarin de verdachte was beschuldigd, dat hij ten verkoop had gehad zoo- genaamde „vuilsohalige eieren". Menigeen zai zich afvragen: Is dat nu een reden om proces-verbaal op te maken; zijn der- gelijke eieren inderdaad zoo slecht, dat zij niet verkocht mogen worden? Deze vraag lijkt mij zeer logisch. Het ant- woordt is echter even logisch en dat geeft mij aanleiding dit even uiteen te zetten. Zooals men weet, is onze eierenhandel met het buitenland in normale tijden en zeker tot voor kort van buitengewone beteekenis. Met den eierenhandel zyn werkelijk belangen en bedrager. gemoeid, die een leek niet durft te vermoeden. Dat deze belangen van een onzer eerste export- artikelen worden beschermd, is zeer natuurlijk en vanzelf sprekend. De Minister heeft zich deze bescherming ge dacht door middel van de Warenwet. Immers deze wet bedoelt niet alleen te zijn een bescher ming van de volksgezondheid, maar ook van den bona fide handel. En inderdaad, deze belang- rijke kwestie, welke ons thans bezighoudt, is zuiver een zaak van eerlijkheid in den handel. omdat vuilschalige eieren de eerlijkheid schaden. Dergelijke eieren worden door alle eierveilin- gen en -exporteurs geweigerd. Ook het buiten land weigert „Dutch eggs", die vuilschalig zijn. want zij bederven eerder dan andere eieren. Wat doet nu de tusschenhandel Hij wascht de eieren met water. Maar nu is de houdbaarheid nog geringer, want dergelijke, eerst met colibacterien bedekte en later natge- maakte eieren zijn oogenschijnlijk, bij vluchtige beschouwing wel normaal, kunnen dus gemak- kelijk onder de reine eieren worden gemengd, maar bederven bij aankomst in het land van be- stemming veel en veel eerder dan de goede eieren. Hetzelfde was vroeger het geval met onze boter tot ook ten aanzien van dat product de wet met rigoureuze bepalingen den geheelen handel moest beschermen, die, laat ik het even memoreeren, nog heel wat straffer zijn dan de bepalingen van het eierenbesluit. Daarom is het juist gezien van den wetgever, die op het euvel heeft gewezen en voorgeschre- ven heeft, dat de eieren gelegd moeten worden op drogen grond, en dat op goede en deskundige wijze wordt gewaakt tegen abnormale infectie. Het opmaken van proces-verbaal tegen der. verkooper van vuilschalige eieren aldus besluit Dr. Stutterheim is zeker niet te beschouwen als een tot het uiterste doorgevoerd en aan het belachelijkst grenzend streven naar hygienische utopieen, maar betreft een vitaal belang van onzen export. Onder voorzitterschap van den heer A. Jong- bloed, burgemeester der gemeente Vries, voor- zitter van het voorloopig hoofdbestuur van den Drentsche Boerenbond, vond Dinsdag j.l. een vergadering plaats in Hotel 1'Europe te Utrecht, van personen van verschillende richtingen uit alle jdeelen des lands. Het doel dezer vergadering was het bespre- ken van de vraag of het mogelijk is om een Nationale Boerenbond te stichten, gebouwd op den grondslag, aangegeven door den heer J. Smid, oud-referendaris van het Departement van Landbouw te Voorburg. De voorzitter zette in zijn openingswoord de werkwijze en de verrichte werkzaamheden van den Drentsche Boerenbond uiteen en gaf hiema het woord aan den heer J. Smid, die zijn stand- punt uiteen zette en daarmee het streven van den Drentsche Boerenbond weergaf. Dit berust in het kort op het volgende: Het vormen van den Nationale Bond, provincie- gewijs en federatief, een organisatie van het platteland, staande achter alle politieke partijen dus zonder het stelsel van eigen candidaten voor de Kamerverkiezingen. Wanneer de tegenwoor dige politieke partijen niet tot medewerking be reid zijn, zullen andere maatregelen warden overwogen. Dit plan werd bestreden door sprekers van „Het Groene Front1', terwijl het bijval ondervond uit verschillende deelen van het land. ,,Het Groene Front" wenscht, met eigen candidaten, uitsluitend boeren, uit te komen, welk standpunt ten scherpste van de bestuurstafel werd be streden. Tenslotte werd op voorstel van den heer D. de Gier uit Waarden, besloten uit de verschillende reeds bestaande provinoiale bonden en „Het Groene Front", een commissie te vormen, welke rapport dient uit te brengen over de vraag of het mogelijk zai zijn door samenwerking te komen tot oprichting van een Nationale Boeren bond voor het geheele land. In deze commissie zullen zitting krijgen afge- vaardigden van den Groningsche Boerenbond, den Nentr. Bond van Boeren, Land- en Tuinbou- wers voor Noord-Holland, van 't Friesche comity van Actie te Drachten, van ,,Het Groene Front" en van den Drentsche Boerenbond. BRUT ALE INBRAAK IN KA STEEL „NIJENRODE" TE BREUKELEN. Het ontvreemdde vertegen- woordigt een zeer groote waarde. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft in het kasteel „Nijenrode" te Breukelen een brutale inbraak plaats gehad, waarbij den daders een groote buit in handen is gevailen. Niet minder dan zeven schilderijen, vijftig miniaturen en een aantal gouden en zilveren vitrinevoorwerpen, in totaal een zeer groote waarde vertegenwoordigend, werden door de daders, die tot dusver onbekerid zijn, meege nomen. De inbraak moet hebben plaats gehad tus schen 12 uur des nachts en ongeveer zes uur 's morgens. Toen Dinsdagochtend het per- soneel van het kasteel „Nijenrode" te om- streeks half 8 voor de dagelijksche werkzaam heden in de parterre gelegen zalen kwam, ont- dekte men, dat er vreemd bezoek was ge weest. De bewoner van het kasteel, de heer M. Onnes van Nijenrode, werd onmiddellijk gewaarschuwd en het bleek hem, dat inbre- kers hun siag hadden geslagen. Uit het ingestelde onderzoek is komen vast te staan, dat minstens twee onbekende per sonen door een op eenigen afstand van het kasteel staand hek op het terrein van Nijen rode" zijn gekomen. Op deze wijze konden zij door het poortgebouw, dat bewoond wordt door den tuinbaas en een tuinimansknecht, vermijden en over de brug op het plein voor het kasteel komen. Van een der zalen, welke op het plein uitzien, hebben de daders twee in lood vervatte ruitjes van een der ramen die hier slechts 1.10 meter boven den grond zijn, ingeslagen. Door de ontstane opening wisten zij de grendels te bereiken, waarmee* de naar binnen slaande ramen gesloten zijn. Toen zij dit raam geopend en naar binnen hadden gewerkt, zijn de daders zeer voorzich- tig te werk gegaan en zeer waarschijnlijk heb ben zij geruimen tijd in de zaal vertoefd. Van de muren werden acht schilderijen afgenomen en uit de lijsten gesneden. De grootste daar van, een doek van Moreni, hebben de daders, waarschijnlijk omdat het te groot was, laten liggen. De zeven andere werden meegenomen. Het zijn de volgende voorstellingeneen mulat ter grootte van 30,5 X 25 c.M„ mans- portret 28 X 22 c.M. Koning Saul 35 X 28 c.M., een neger 39 X 30 c.M., de aanbidding der drie Koningen 28 X 19 c.M., de Heilige Hieronymus 30 X 25 c.M. en een vischvrouw 29 X 27 c.M. alle doeken van oude meesters. Verder naimen de daders 50 miniaturen en een aantal gouden en zilveren vitrinevoor werpen mede. De laatste zijn alle kleine voorwerpen, welke de daders verkozen heb ben boven de grootere, omdat zij gemakkelij ker konden worden medegenomen. Dat de nachtelijke bezoekers kalm te werk zijn gegaan, mag ook blijken uit het feit, dat nergens vingerafdrukken zijn gevonden. Zij hebben zich bediend van gummihandschoenen. Langs denzelfden weg, dien zij gekomen zijn, hebben de daders met hun buit het kasteel verlaten, geen spoor achterlatend, dan eenige voetafdrukken op den harden grond. Noch de heer Onnes van Nijenrode, noch het personeel, die alien hun slaapvertrekken hebben boven de drie zalen, waar de daders hun werk verrichten, hadden 's nachts iets gehoord. Dinsdagmorgen is aangifte gedaan bij de gemeentepolitie te Breukelen, die in samen werking met de Rijkspolitie onmiddellijk een onderzoek instelde. Ook de burgemeester van Breukelen-Nijen- rode, jhr. mr. Roell, is in den loop van den dag ter plaatse geweest, om den toestand op te nemen. De daders schijnen goed met de inrichting van het kasteel bekend te zijn ge weest; ook in de omgeving van het kasteel heeft men Maandagavond, voor zoover tot nu toe bekend is, geen verdachte personen gezien. Het gestolene, dat gedeeltelijk het eigen- dom is van den bewoner van het kasteel, den heer M. Onnes van Nijenrode, en voor een ge- deelte toebehoort aan den kunsthandelaar J. Goudstikker te Anisterdam, is bij verschillen de firma's verzekerd. Deze firma's hebben een belooning van 10.000 uitgeloofd voor de opsporing en terugbezorging van het gesto lene, terwijl voor de opsporing van de daders ook de medewerking is ingeroepen van de centrale recherche te Amsterdam. Doos 60 ct. By Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) Zaterdagmorgen is het tweejarig dochtertje van F. de Bruijn te Etten en Leur, in een pot kokend water gevailen. De moeder, die zich in hetzelfde vertrek bevond, had den pot op den grond geplaatst. Terwijl zij zich oprichtte om een deksel op de kachel te doen, struikelde het kind en viel in de pot. Het onderlyfje werd deerlijk verbrand. Zaterdagavond is de kleine in het St. Elizabethziekenhuis aan de beko- men verwondingen overleden. EEN KERK UITGEBRAND. Zondag is de kerk van de Vrije Evangeli- sche Gemeente te Lucht en Veld (Fr.) bij Drachtstercompagnie uitgebrand. Van het in- terieur kon weinig worden gered. De oorzaak wordt toegeschreven aan het spatten van von- ken uit de kachel in het rieten dak. EEN DRAMA? Eind vorige week werd uit de Waal onder Wamel, nabij de aanleg van de pont, het lijk opgevischt van een jonge vrouw, naar schat- ting 20 jaar.' Het lijk verkeerde reeds in staat van ontbinding en werd dezelfden dag nog be- graven, nadat een foto genomen was. Thans is het lijk op last der autoriteiten weder op- gegraven en gerechtelijk onderzocht. Men vermoedt, dat hier een misdaad in het spel is en het meisje met geweld in het water is geworpen. Het gelaat vertoonde een diepe striem. Men brengt het vinden van dit lijk in verband met het vermissen van een meisje uit Nijmegen. Een ernstig onderzoek werd in- gesteld, waarvan het rapport nog niet be kend is. TWIST TUSSCHEN VADER EN ZOON. Vrijdagavond heeft een schipper, die met zijn schip aan den Heerenwal te Heerenveen !igt, getracht zyn zoon met een bijl van het leven te berooven. Al sinds langen tyd was de harmonie in het gezin niet zooals het hoorde, hetgeen vermoedelijk een gevolg is van het feit, dat de vader zich te veel te buiten gaat aan alcohol. Ook Vrijdagavond had hij weer te veel gedronken en er ontstond twist. De vader greep een bijl en sloeg er mede naar zijn zoon. Deze wist den slag af te weren, be- richt te Telegraaf. Een worstelpartij volgde, waarbij het den zoon gelukte zijn vader de bijl ite ontnemen. De schipper kwam hierbij met zijn gezicht in de bijl te vallen, waardoor hij ernstig gewond werd. De marechaussee heeft den vader gearresteerd en proces-ver baal opgemaakt. EEN KNECHT MISHANDELD EN BEROOFD. Door de politie te Hilligersberg zijn aan- gehouden C. L. en G. K., beiden uit Hillegers- berg ter zake van diefstal van geld met ge- weldpleging ten nadeele van K. v. d. B., uit Leeuwarden. B. was als knecht in dienst van genoemde personen en had Zaterdag zijn maandsalaris ontvangen. Na de ontvangst van het geld heeft B., volgens de Msb., de betrekking op- gezegd. Hij wilde onmiddellijk vertrekken. L. eischte daarop het loon weder terug, dat hij B. over de afgeloopen maand betaald had, waaraan natuurlijk niet voldaan werd. Daama hebben zij B. aangepakt en op den grond ge worpen, waama volgens B. hem met een hard voorwerp diverse slagen zijn toegebracht op het hoofd. Vervolgens hebben de twee jonge kerels den 58jarigen B. zijn portemonnaie ontroofd en het salaris daaruit genomen. waarna B. de gelegenheid kreeg te vluchten. Door de slagen is de rechterarm van B. ernstig gekwetst en heeft hij zich onder ge- neeskundige behandeling moeten stellen. AUTO MET VIJF FERSONEN TE WATER. Een drietal grondwerkers hadden Zaterdag avond laat te Amsterdam een auto gehuurd, om hen te brengen naar Polder VIII, aan den overkant van het IJ, waar zij Zondagmorgeu moesten zijn. De chauffeur van de gehuurde auto wist den weg niet en nam iemand mee, die hem als gids zou dienen. In de nabijheid van de vuilverbranding is de gids den weg bijster geraakt en met een vaartje verdween de auto in het Papaverkanaal. Er kwam spoe dig hulp opdagen. Een paar agenten van po litie en de nachtwaker van de Fokkerfabrie- ken hebben de eerste hulp verleend. De chauf feur en de gids waren spoedig uit den wagen, die ongeveer 4 meter van den kant lag. Over een badding, die men neergelegd had, konden zij op den kant komen. Een van de drie pas- sagiers -wist door het raampje naar buiten te kniipen. De twee andere grondwerkers zaten in den wagen en waren niet dadelijk t bereiken. Gelukkig lag de auto niet geheel onder water en konden zij het hoofd boven' houden. De brandweer heeft hen uit den wa gen gehaald door de kap open te snijden. Alle vijf drenkelingen zijn naar het Binnengasthuis overgebracht en zijn daar ter observatie op- genomen. SMOMKELOORLOG LANGS DE OOSTGRENS. De Noord-Limburgsche correspondent van het ,,Hdbl." schryft aan zijn blad: In de afgeloopen week heeft de smokkel- handel Iangs onze Oostgrens weer in alle hevigheid gewoed. Schietpartijen op smokkelaars zijn thans aan de orde van den dag! Er gaat haast geen nacht voorbij, dat de in de onmiddellyke nabijheid van de grens wonende lieden niet door schoten worden wakker geschrikt. De schrik is dezen grensbewoners z66 om het hart geslagen, dat ze zich na het inval- len van de duistemis nauwelijks meer buiten durven wagen. En niet ten onrechte, want er wordt vaak maar in het wilde weg gescho- ten. De activiteit van de douane-beambten en ook de omvang van den ongeoorloofden grens- handel zijn het best af te leiden uit de groote hoeveelheden in beslag genomen waren. De volgende levensmiddelen uitsluitend afkom stig van klein-smokkelarij werden in twee dagen tijds verleden week Donderdag en Vry- dag alleen in het Duitsche grensplaatsje Kaldenkirchen nabij Venlo in-beslag genomen* 2500 sigaretten; 173 pond tabak; 114 pond tarwe; 60 pond koffie; 34 pond meel. Om alle ongewenschte individuen beter te kunnen weren zyn thans door de Duitsche douanebeambten op verschillende plaatsen langs de Noord-Limburgsche grens prikkel- draad-versperringen aangebracht. Dat dit geen overbodige maatregel was, is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. ge- bleken, toen in de omgeving van de Duitsche grensplaats Rheindalen een- waar gevecht heeft plaats gehad tusschen een bende be staande uit meer dan twintig smokkelaars en een tiental douanen. By dezen veldslag wer den drie smokkelaars en een beambte gewond. Drie andere smokkelaars geraakten in de prikkeldraad-versperring en konden zoo ge arresteerd worden. Er werden hierbij in be slag genomen: 1600 sigaretten, 250 pond tabak en 170 pond koffie. Dergelijke sensationeele gevechten behooren niet tot de uitzonderingen. De brubaliteit van de smokkelaars wordt met den dag grooter In den nacht van Zaterdag op Zondag is het den douanebeambten van Xanten mogen gelukken, de gevreesde smokkelbende van een geheimzinnige pantserauto te arresteeren. De aandacht was reeds geruimen tyd ge vailen op de groote hoeveelheden waren die geregeld van het station Wardt verzonden werden naar Hamburg. Het onderzoek leid- de naar de woning van een posttreinbeambte in Xanten. In dit huis werd in genoemden nacht een inval gedaan en het resultaat hiervan was, dat men den hoofdman van de bende, een Rus, die in Goch woonachtig is, met drie an dere beruchte smokkelaars kon arresteeren De Rus heeft ten slotte bekend met een smok- kelauto de grens bij Goch te hebben gepas- seerd en daar op de douanebeambten te heb ben geschoten. Tengevolge van de bekentenis leidde het onderzoek verder naar een gebouwtje in het nabije Carcar, dat geheel als opslagplaats van allerlei smokkelwaren, vooral koffie en tabak was ingericht. In een schuur vond men hier ook de bewuste geheimzinnige auto. Het was dezelfde, die 6<5n dezer nachten by Goch ge zien is. Op den wagen bevond zich een repe- teergeweer. Verder werd in verband met deze arrestatie aan het station te Meurs een partij van 400 K.G. tabak in beslag genomen, die van uit de opslagplaats Carcar met bestemming voor Hamburg verzonden was. In de haven van Maassluis is de sleepboot „Schelde" van L. Smit en Co.'s Internationalen Sleepdienst teruggekeerd na een sleepreis welke door zeer zwaar stormweer danig in de war is gestuurd. Zooals destijds gemeld, heeft de sleepboot een dag na vertrek van Casablanca den bag- germolen Titan", welke naar Lissabon moest worden gesleept, verloren, doordat het ge- vaarte kapseisde en zonk. Met veel moeite werden de twee runners, die op den bagger- molen waren, in veiligheid gebracht. De „Schelde" sleepte nog door, maar de storm zette het vemielingswerk voort en trok den molen naar de diepte. Een der opvarenden heeft na de aankomst te Maassluis het volgende verhaal gedaan van den stormachtigen tocht: Ongeveer twee jaar geleden heeft de „Poolzee" den baggermolen „Titan" naar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 2