ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER Eerste Blad. iASPIRIN FRiSOlAM N >807 VRIJDAG 4 MAART 1932 72e Jaargangu 8INNENL AND. FIUILLET0N. door K. R. G. BROWNE. 60) Er bestaat siechts een Aspirin! eenig op de wereld PER Vi POND GEEL 30ci- GROEN 35 ROOD... 40 B39 C^fvede an Cjoedkovpc fyabajz SW ilto Aifoi E9asv»Me»iuiMU.ir>" jwesu NEUZENSCHE CO U RANT BONNKMENT8FRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1 80 per 3 maanden Br) voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnemen! en voor bet buitenland alleen bij voonutbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SA.VDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en clichS's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen vermlnderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. EERSTE RAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde zijn de algemeene beschouwin- gen bij behandeling van de Rijksbegrooting 1932. De heer Diepenhorst (a.-r.) houdt beschou- wingen over de crisis, aan welker oorzaken zijns inziens de sociaal-democratie mede scbuldig is. Als oorzaken van de crisis noemt spreker de herst'elschulden, de rationalisatie in de in- dustrie, de bonding van Rusland, de toestan- den in het Verre Oosten, enz., en het nationa- lisme niet het minst. Deze regeering kan door snel wisselende omstandigheden geen bepaald crisis-program hebben. Spreker prijst haar voor verschillende crisismaatregelen. Alle passiviteit is hier uit den booze. Thans vragen landbouw en vee- teelt alle aandacht aan de regeering, alsook de toestanden in Indie. Spreker zou willen zien bevorderd intemationaal monetair over- leg. De heer Van Etmbden (v.d.) critiseert de houding van de liberale Tweede Kamerleden bij de behandeling van het Kortingswetje, toen zij zich achter de regeering schaarden; voorts die der sociaal-democratische Tweede Kamerleden bij de behandeling van de Pacht- wet. Spreker constateert bij de regeering een te passieve houding in de tegenwoordige crisis. Hij wil van den Volkenbond bemoeiin- gen op economisch terrein, tegen allerlei tariefsverhoogingen b.v. Voor instandhoudinlg van het bedrijfsleven zrjm hooge loonen onmogelijk. Voor hand- having van de sociale maatregelen is een goede loonpolitiek noodzakelijk. Vervolgens bestrijdt spreker de zoogenaam- de Planwirtschaft. Het tegenwoordige pro- ductiestelsel is in den loop der eeuwen uit het leven gegroeid, al is het ook niet feilloos. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is de interpellatie-Hiemstra, inzake de toestanden bij de van rijkswege gesubsidieerde werkverschaffingen. De heer Hiemstra (s.-d.) betoogt, dat de loonen bij de werkverschaffingen geen redelijk levensonderhoud waarborgen. Hij bepleit een onderzoek naar de loonen en stopzetting van de werkverschaffing gedurende eenige weken in den winter, in welke periode de werkloo- zenkassen met steun van de regeering konden helpen. Voorts vraagt hij, of de regeering bereid is, de beperkende bepalingen voor plaatsing bij de werkverschaffing stop te zetten en de gemeenten meer tegemoet te komen in de kosten van de steunregelingen. DE NIEUWE VOORZITTER DER C.-H. TWEEDE KAMERFRACTIE. De Cbristelijk-Historische Tweede Kamer- fractie heeft tot haar voorzitter, in de plaats van Dr. J. Schokking, die benoemd is tot lid van den Raad van State, aangewezen den heer J. R. Snoeck Henkemans. Vervolg.) Met opeen geklemde kaken, met oogen. die straks den gezichtseinder fixeerden en dwaas-wapperende jaspanden, liep hij, zooals alleen menschen loopen, die door hun geweten, hun schuldeischers of een dolle koe nagezeten worden. Zijn lange veerkrachtige passen droegen hem voort in een tempo, dat zijn haar glad achter- over tegen zijn hoofd vastplakte en degenen van de Sussexen inboorlingen, die het geluk hadden hem te zien, uitroe- pen van hartgrondige bewondering ont- lokten. Want de weg was voor zijn doen het was maar een verkeersweg van het tweede plan vrij druk; aan weerskanten stonden op regelmatige afstanden kleine nette huisjes en telkens haalde hij wande- laars van het rustieke soort in, die bij zijn nadering haastig voor hem uit den weg gingen. Nu en dan ronkte een auto voor bij, maar, zooals het in zulke gevallen ge- woonlijk gaat, juist altijd in de verkeerde richting. De inboorlingen, die hem zagen voorbij racen, waren, wat de redenen voor die merkwaardige haast betrof, van ver schillende opinie. Sommigen dachten, dat hij het voor de ,,fillem" deed, anderen dachten, dat alleen iemand, die de ver- gelding op de hielen zat, zoo hard kon loopen, maar het meerendeel was de mee- ning toegedaan, dat de man beslist een van vijf kwijt was. Peter kon het echter niets schelen, wat de menschen van hem dachten. Na de MINISTER REYMER ONGESTELD. De Minister van Waterstaat, Mr. P. J. Reymer, zal wegens ongesteldheid verhinderd zijn, de eerstvolgende dagen zijn ambtsbezig- heden waar te nemen. I)E „VAN GALEN" TE SJANGHAI AANGEKOMEN. De torpedobootjager „Van Galen" is Dins- dag te Sjanghai gearriveerd en meerde aan de boeien, ongeveer tegenover den Nantoa- bund bij de Fransche concessie, seint „Aneta". De Nederlandsche consul-generaal gaf Woensdagmorgen een receptie. Onder de kinderen van de Nederlandsche kolonie heerscht op het oogenblik bevig de mazelen. De Nederlandsche schepen loopen weer ge- relgeld Sjanghai aan. Er is eenige vraag ont- staan naar Java-suiker, doch wanneer de handel niet spoedig normaler wordt, zal er lastig pakhuisruimte te vinden zijn. DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSCHEN NED ER LAND EN BELGIe. In het Staatsblad is thans bekend gemaakt bet op 29 December te Brussel geteekende protocol betreffende de toepassing van in- of uitvoerbeperkingen of -verboden of andere maatregelen, die de handelsbetrekkingen tus- schen Nederland en Belgie zouden kunnen belemmeren. De vertaling van dit protocol luidt als volgt: De Nederlandsche regeering en de Bel- gische regeering, bezield met het verlangen om de handelsbetrekkingen tusschen beide landen zoo min mogelijk te belemmeren, zijn ten aanzien van bet volgende overeenge- komen In bet geval dat in- of uitvoerbeperkingen of -verboden of reglementaire voorschriften, die tot gevolg zouden hebben het ruilverkeer te bemoeilijken, in een van de contracteeren- de Staten mochten worden afgekondigd, ver- bindt de regeering van dien Staat zich onder voorwaarde van wederkeerigbeid om die maatregelen niet toe te passen op een artikel, dat in het bijzonder voor den anderen Staat van belang is, dan na met den laatsten on- derhandelingen te hebben geopeind met de strekking om zooveel mogelijk het nadeel, dat uit bedoelde maatregelen mocht kunnen voortvloeien, te beperken. Deze regeling zal igevolg hebben van den dag harer onderteekening af. Zij zal van kracbt blrjven tot de inwerkingtreding van een nieuw handelsverdrag tusschen beide partijen. NEDERLANDSOHBELGISCHE BESPREKINGEN. Woensdagocbtend is in het departement van buitenlandsche zaken te Brussel een begin ge maakt met de Nederlandsch-Belgische bespre- kingen betreffende het sluiten van een ac- coord van vestiging en. verblijf en van eeii overeenkomst tot vooncoming van dubbele belasting van Nederlandsche onderdanen in Belgie en van Belgen in Nederland. Vender zullen ook nog enkele andere vragen van fiscalen aard worden behandeld. De Nederlandsche gedelegeerden zijn de beeren Nederbragt, Boer, Toussaint, van het departement van buitenlandsche zaken en Pakken, van het departement van financien. Van de Belgische delegatie maken deel uit de heeren Putman (financien), Davers en Her- ment (buitenlandsche zaken) en de Vogbel en Servais (arbeid en nijverheid). eerste tien minuten liep hij in een soort van trance voort; den weg zag hij als een wazig-grijs lint en de rest van de wereld als een collectie vage, onwezenlijke schim- men. Hoe lang hij met dit werktuigelijk verslinden van kilometer-onderdeelen voortgegaan was, wist hij zich later niet te herinneren, maar hem leek het, of hij al uren geloopen had, toen hij, bij het om- racen van een scherpe bocht, met een slag tegen iets opbonsde, dat eerst een soort van verbaasden noodkreet slaakte en daarna met een metalig gekletter omver- viel. Peter schokte uit zijn trace wakker, strompelde nog een eindje verder, bleef staan en keek vaag om zich heen. Schuin achter zich ontdekte hij een fiets en naast die fiets, plat op den grond, een corpu- lenten jongeling in een covercoat regen- jas. En genoemde corpulente jongeling zat hem aan te kijken met een uitdrukking in zijn oogen, waarin verbazing, veront- waardiging en blijdschap om den voor- rang streden. ,,Wel hebbik van me leven," zei de dikke jongeling. Cardinal... zoo waar ik hier... zit." „Bellerby zuchtte Peter. ..Allemach- tig, wat 'n bof ,,Ik was je aan het zoeken," vertelde Toby„terwijl hij opstond, ,,maar deze ont- moeting heeft me een geweldigen schok gegeven, dat kan ik je vertellen. Je lijkt wel geabonneerd op botsingen met mij." Hij bekeek Peter belangstellend en zijn ronde kinderoogen werden grooter en grooter. „Alle goden, kerel 1 Ben je van- morgen weer naar een bal-masque ge- weest Je lijkt wel van kleedpartijtjes te houen. Of is dat misschien je Zondag- sche pak Peter hijgde nog als een pakpaard, maar de blik, waarmee hij den dikken jon geling bekeek, was bepaald liefdevol. Zoo bekijkt een buitenman, verdwaald in het Stadion tijdens een belangrijke match, den TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De nood in de gemengde laiulbouwbedrijven. Interpellatie-Weitkamp. Begonnen werd met de behandeling van de interpellatie-Weitkamp aangaande den toe- nemenden nood in den landbouw, speciaal in de gemengde bedrijven, op de liohte gronden en de nadere voorzieningen, welke in verband daarmede dienen te worden genomen. De heer Weitkamp (c.-b.) wees er op, dat de landibouwcrisis in het centrum van de be- langstelling staat. Degenen, die in het land- bouwbedrijf hun orood moeten verdienen, zijn barde zwoegers, die van zonsopgang tot zons- ondergang werken en slecbts schamele ver- diensten hebben. De toestand is thans zoo, dat de meeste bedrijven met verlies werken en dat de bestaansgrond van den landbouwer is aangetast. Over de oorzaken van de crisis wilde de interpellant het nu niet hebben; de catastrophale daling van de wereldmarkt- prijzen, naast protectionistische maatregelen, hebben den toestand onhoudbaar gemaakt. De schuld daarvan valt niet op de boeren. Speciaal hebben thans de gemengde bedrij ven van de crisis te lijden; de onkosten kun nen niet eens worden gedekt. Er moet naar middelen worden gezocht om de prijizen van de producten der veehouderij, in 't bijzonder van de boter, te stabiliseeren. Er komt nog bij, dat de boter hoofdzakelijk in het eiigen land wordt afgezet, terwijl de prijsbepaling van den wereldmarktprijs afhankelijk is in verband met de margarine-productie. De veehouderij ondervindt van de laatste een geweldige con- currentie; zij kan geen loonenden melkprijs meer bedingen. In dit verband stelde de heer Weitkamp de vraag 1. Is de Minister bereid het daarheen te leiden, dat zoo spoedig mogelijk maatregelen worden genomen opdat tijdens de huidige om standigheden een eenigszins laonende melk prijs wordt verkregen? Daarna besprak hij de varkensteelt en wees op de moeilijkheden, welke voor de varkens- fokkers zijn ontstaan tengevolge van de slui- ting van de Londensche markt o.a. doordat andere landen met lalgere muntwaarde voor lagere prijzen kunnen lev^ren. Zoo kon Polen in de twee laatste jaren zijn varkensexport naar Engeland verdubbelen. De lage prijzen, die bier het varkensvleesch opbrengen, bieden geen uitkomst. Er is alles aan gelegen om de Engelsche markt te behouden. De interpellant stelde als volgende vraag: 2. Is de Minister bereid te bevorderen, dat tot behoud der Engelsche markt voor Nederlandsche bacon, ten bate van den var kensexport een uitvoerpremie wordt toe- gekend Vervolgens kwam de heer Weitkamp op de roggeteelt, die eveneens groote moeilijkheden ondervindt. De Nederlandscbe bodem levert een uitstekend product op en meer en meer moet het streven er op gericht worden, dat ons volk de inlandsche rogge gebruikt. In dit verband stelde hij de volgende vraag: 3. Is de Minister bereid te bevorderen, dat de invoer van buitenlandsche rogge beperkt wordt en dat verplichtend wordt gesteld 25 pCt. roggebloem in het brood te bakken Vervolgens herinnerde de interpellant eraan, dat 220 millioen liter bier per jaar bier wordt geproduceerd. Indien voorgeschreven wordt, dat inlandsche gerst hiervoor moet worden suppoost, die hem toevallig om zijn plaats- bewijs vraagt. Deze onverwachte ontmoe- ting had op P. Q. Cardinal de uitwerking van een teug wijn; hij voelde zich opeens een ander en beter mensch. ,,Alle grutjes, Bellerby, wat ben ik blij da'k je zie," zei hij. ,,Hoe ver is t nog naar je huis „Driekwart kilometer in vogelvlucht een kleine negenhonderd meter den weg af. Maar wat ik zeggen wou. Cardinal, ik dacht, dat j ,,We moeten zien om er zoo gauw mo gelijk te komen. Heb je onderweg Jane Miss Craig bedoel ik ook ergens ontdekt ,,Nee, zijn jullie dan niet meer samen Maar zeg, ik dacht dat jij in de garage van Oom Horace opgesloten zat." ,,Van Oom Horace ,,Ja, Dr. Bunting. Hij heeft de ouwe heer opgescheld en em gezegd, dattie jou, met den buit „Alle godenzei Peter. ,,Is die ahem die dikke meneer je oom Nou begrijp ik 't\ Ja, ik heb in zijn garage ge- zeten, maar zooals je ziet ben ik eruit. Ik zal je onderweg het heele verhaal wel vertellen. Ik moet dadelijk naar je huis toe, zie-je. Kan ik niet op je step staan Even keek Toby hem op een eigen- aardige manier aan, maai; dan knikte hij. ,,Goed. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat ik er niets van begrijp. Ik dacht... maar dat doet er niet toe. Stap op." Peter stapte op en zette zoo als een ooievaar op een been en met zijn armen liefkoozend om den hals van zijn vriend zijn tocht voort. En terwijl ze lanas Sussex' schoone dreven voortreden, bracht hij verslag uit van alles, wat Jane en hem sinds hun overhaast vertrek van het Old Hall-festijn overkomen was. Hij vertelde van Jane's ontdekking in het schilderijen- zaaltje; dat ze Mr. Gibbs daar aan het werk had gezien; hij vertelde van hun achtervolging in de ,,Wk>nder en van de Wel is er veel namaak. Dat bewijst, hoe goed Aspirin is. Het bewijst echter nog lang niet, dat namaak even goed is. Integendeel, alleen de origineele Aspirin-Tabletten met het ingestempel- de Bayer-kruis kunnen U de onaantast- bare kwaliteit, zuiverheid en on- schadelijkheid garandeeren. Let op den oranje band. Prljt 75 cts. (Ingez. Med.) gebruikt, zooals ook in Denemarken gebeurt, zal dit aan den landbouw ten zeerste ten goede komen. Daarom vroeg hij: 4. Is de Minister bereid om het gebruik i van inlandsche gerst voor de Nederlandsche bierbrouwerijen verplichtend te stellen? De volgende vraag hield verband met de lasten van de sooiale verzekering, welke op den landbouw drukken, waarvan reeds menig- maal in de Kamer verliohting is gevraagd. Deze luidde: 5. Is de Minister bereid, op korten ter- mijn, in overleg te treden met zijn ambtge- noot van Arbeid, Handel en Nijverheid over bet vormen van een al of niet van Rijkswege ge^ubsidieerd suppletiefonds, teneinde daar- uit, zoo lang deze crisis duurt, te betalen de premien der sociale verzekering voor eige- naars van land- en tuinbouwbedrijven, die in de Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen voor een inkomen lager dan 1200 gulden? Wederom werd vervolgens de wenscb van verlaging van de spoorwegvraehten ter sprake gebracht. De heer Weitkamp wees daarbij op het naderend seizoen, waarin bet massale vervoer van land- en tuinbouwproducten plaats vindt. Bij verlaging der vrachten heb ben de producenten het grootste belang. Daarom werd nogmaals deze vraag gesteld: 6. Is de Minister bereid, bij zijn ambtge- noot van Waterstaat op verlaging der spoor- vrachten aan te dringen? De heer Weitkamp wees vervolgens op den nood onder de koolverbouwende boeren in Noord-Holland en vroCjg: 7. Is de Minister bereid den toegezegden steun aan de koolverbouwers in Noord-Hol land zoo spoedig mogelijk te doen uitkeeren en de noodlijdenden met een uitvoerpremie te steunen En de laatste vraag was: 8. Is de Minister bereid te bevorderen, dat aan landbouwers, aan wie rijkskapitaal werd verstrekt voor het inrichten van een land- bouwbedrijf op woesten grond, tijdelijk ver- mindering wordt toegestaan voor hetgeen door hen aan rente en aflossing is te betalen? Antwoord van den Minister. Minister Ruys de Beerenbrouck vroeg zich af of bet oogenblik van het houden van deze interpellatie wel gelukkig is, omdat naar de true, waarmee hij het schilderij weer in zijn bezit had weten te krijgen; hij liet doorschemeren, dat hij door Dr. Bun ting's zonder'dna optreden geleden had: hij beschreef zijn ontvluchting uit de garage en maar dit in t kort het zonderlinge verdwijnen van Jane. Mr. Bellerby Jr. hoorde het interes- sante verhaal aan met een belangstelling die een half dozijn keeren op het kantje af een catastrophe in de droge sloot ten gevolge had. En toen alles •verteld was: „Ik mag gehangen worden," zei Toby, ,,als ik zoo iets meer gehoord heb.' Hij zuchtte. ,,Wat 'n zonde, dat ik er niet bij betrokken geweest ben. Maar dat zal je altijd zienZoo, is t Mr. Gibbs dus geweest. Wat een schooierWat een aartsschurk En onze Mr. Hopper de man met het geitebaardje. Wel, wel, wat een merkwaardige samenloop van omstan digheden. Je moet weten, ouwe jongen, dat jouw geheimzinnig verdwijnen mijn pipa op nogal rare gedachten gebracht heeft. Mij niet, hoorvoegde hij er haastig aan toe. „Daar was ik wel bang voor", zei Peter. „Van "de ouwe heer bedoel ik." „En toen Oom Horace opschelde en opgewonden vertelde, dat hij jou, met den buit, ingerekend en je veilig achter slot en grendel gezet had, was de oude niet meer te houden en schoot er in zijn auto van- door om je een kopje kleiner te gaan maken. Ik ben hem toen op mijn fiets achterna geaaan, om recht in dezen te doen, want de ouwe heer is een schrik- bewind, als hij van leer trekt. Ik was er al lang geweest, als ik den weg over het terrein van de gasfabriek niet genomen had en halverwege had moeten omkeeren, omdat het hek dicht was. Alle kans, dat de ouwe heer Oom Horace op het oogen blik tot moes stampt, omdat-ie jou heeft laten ontsnappen. Maar waarom is Miss Craig er nu op t laatste oogenblik van door gegaan punten, waarover de .heer Weitkamp zijn vragen stelde, een onderzoek gaande is en nog niet is afgeloopen. Hierover worden nog rapporten ingewacht en de Minister kon daarop moeilijk vooruitloopen. Wat de le vraag betreft, wees de Minister er op, dat sedert 1928 de opbrengst van de producten der veehouderij met 128 millioen is achteruit geloopen. En dit is een bedrijf, waarbij ongeveer 1 millioen Nederlanders be lang hebben. Alvorens tot maatregelen wordt overgegaan, moeten nauwgezet de voor- en nadeelen overwogen worden. Immers even- tueele maatregelen zullen ook in andere krin- gen ingrijpen. Op de eerste vraag kon de Minister, aangezien het vraagstuk van den melkprijs zich nog in het stadium van onder zoek bevindt, moeilijk antwoorden. Hij kon geen strikte toezegging doen, beloofde alleen de zaak met den gewenschten spoed te zullen bebandelen. Terzake van de spoorwegvraehten herinner de de Minister aan de mededeelingen van zijn ambtgenoot van Waterstaat bij de begrooting. De zaak is urgent. De Minister kon alleen mededeelen, dat de commissie-de Vries ax Vrijdag voor 't laatst bijeenkomt en dat, naar PER'^PD. (Ingez. Med.) Peter aarzelde. Hij kende Toby, hif wist, welk een gouden hart er in die wel- gedane borst klopte en een paar oogen- blikken lang voelde hij grooten lust, om de ware reden, die Jane voor haar zon- derling verdwijnen had, te verklappen en zich zoo van Toby's hulp bij zijn pogingert om haar voor de gevolgen van haar on- doordachte daad te behoeden, te verzeke- ren. Maar dan bedacht hij, dat dit een pure aangelegenheid van Jane was en dat ze hem zeer zeker niet dankbaar zou zijn voor het ..omroepen van haar impulsieve onzinnigheden. En ook, dat Toby, ook al was hij een bovenste beste kerel. toch Bellerbysch bloed door zijn aderen had vloeien en dat hij dus, allicht, Peters, opinie ten opzichte van Jane in dezen niet zou deelen. Neen, het was beter om niet te veel te vertellen. Waarom uitleg geven van iets, waarvan hij geen uitleg zou be- hoeven te geven, als ze de Old Hall nog bijtijds wisten te bereiken Dus: „0", gaf hij antwoord, ,,ik denk dat ze t zonde vond om zoo'n goeie gelegenheid voorbij te laten gaan. Het doel was, niet- waar, om t schilderij zoo gauw mogelijk naar je ouwe heer terug te brengen, en dat bereikte ze ermee. En ze wist wel„ dat ik haar zoo gauw mogelijk achterna zou komen. „0, ja. Natuurlijk. En hoe is 't ver der met onze langvingerige experts, Messrs Hopper en Gibbs gegaan Heb ben jullie die de politie cadeau gedaan of hebben jullie den Arm der Wet aanwij- zingen gegeven of zoo ,,De politie was in Taga' bij de hand", vertelde Peter hem onder e politie was in Tagg's Bay nog niet een onverwachte kuch-bui door. ,,Trou- wens zou een verschrikkelijk opont- houd geweest zijn. En iemand als Hop per verdwijnt niet zoo makkelijk voor- al als je ouwe heer hem om zoo'n reden hebben moet," (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1