„Sigma" Chocolade Eieren Onze Paasch-Etalage is gereed Kerkboeta en Bijbels I I I SPECIALE AANBIEDING I ALBERT HEIJN Drylin g" Electrische Droogmachine f 145, Vioollessen P I Van den Haag ende Hagenaars VOERMAN-de PAUW Firma Gebrs Tazelaar - Ter Neuzen J. BONTE-VAN MOSSEVELDE, Heeft U Een WOONHUIS Een Woonhuis met Cafe TER NEUZEN P I I G0EDK00PE ZUIDVRUCHTEN I 1 I J' P I I EEN HERTOGSKROON IN DEN SMELTPOT. geslaagde collectie samen te stellen in. Dames-MANTELSMANTELCOSTUMESJAFONNEN, BLOUSES, ROKKENREGEN- en KINDERKLEEDING Pijne en losse, wollen weefsels en opval- lende vroolijke kleuren kenmerken dit seizoen. Een bezoek aan ons magazijn is dan ook een lust voor de oogenvooral ook door de groote verscheidenheid prachtkwali tei ten en sterk gedaalde Pen Komt eens kijken, wij toonen U gaarne Beleefd aanbevelend, Ter Neuzen. Noordstraat 51-53 Electrische Waschmachine (fabrikaat BrownBoveri, Baden „Sigma" Waschmachine fl20 „Sigma" Waschmachine met Kolenfornuis f 148,— Sigma" Waschmachine met rijdbaar onderstel tevens Gascomfoor .fl60,— „Sigma" Waschmachine met Gascomfoor en Wringer190,— 99 Machines voor proefwasch beschikbaar Noordstraat 19-21 - Telef. 13 KOMT U EE IMS K1JKEM DIJKSTRAAT 37 TER NEUZEN. Firma P. J. VAN DE SANDE FRANS DE BRUIJN, een Waschmachine? Uit de hand te koop ui £.iioiaapiv<iiiici TE KOOP 1 Mevr. 't GILDE-VAN STAVEREN Verlengde Van Steenbergenlaan 8 DE SORTEERING GROOTER DE PRIJZEN LAGER ZIET ETALAGE P VAN ZATERDAG 5 MAART TOT EN MET VRIJDAG 11 MAART A.S. Stukjes Appelen per pond Schijfjes Appelen Abrikozen Pruimen Californische Peren Perziken Tutti-Frutti Pruimedanten Vijgen van 38 voor 17 voor DADELS 2 pond voor 15 ct. j Studentenhaver per x/2 pond 25 ct. i i EET ZUIDVRUCHTEN GEZOIMD. VOEDZAAM. VOORDEELIG. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER R ,oo TER NEUZEN - Noordstraat 63 - TEL. 245 Bij een slater koopt men vleesch, Bij een Bakker Brood. tier verhoor werd ook hij tot de bekentenis gebracht. Een klein gedeelte van bet geld was nog in zijn bezit. J. beweert bet geld in de Zuid-Willemsvaart te hebben geworpen. Het totaal bedrag, dat S. aan ge'inde con tribute tekort had, bedraagt 305. BEZOiEK VAN EEN EX-VERLOOFDE. Vrijdag kreeg de dienstbode van de fannilie H. te Hilligersberg bezoek van baar vroegeren verloofde B. Z. uit Melissant. De man was erg opgewonden, zoodat mej. S. tracbtte hem met een zoet lijntje weg te krijgen. Plotseling sprong hij op haar toe, duwde het meisje op den grond en kneep haar keel met toeide ban- den toe. Een 72jarige inwonende man ontzette de dienstbode, waama een wilde vlucht door de woning ontstond. Een manner pendulestel werd van den schoorsteen geworpen en viel in stukken. De oude man haalde ijlings hulp, waama drie personen den woesteling in be- dwang hielden, totdat de politie hem kwam arresteeren. Z. vertelde dat hij al meermalen getracht had het conflict tusschen hem en zijn meisje op te lossen, wat steeds op vertzet ha- rerzijds stuitte. EEN MISl.l KTE TRUC VAN TWEE AMERIKAANSCHE MISDADIGERS. In een bank te Chicago werd een inbraak gepleegd. De vsrdenking viel om verschil- lende redenen op een klant der bank, een zekeren Cronin. De detectives zochten naar hem en daar zij een nauwkeurig signalement hadden, gelukte het hun na enkele dagen d3zen man te arresteeren, juist toen hij zijn hotel verliet om te gaan soupeeren. Hij was uiterst verrast toen de heeren hem verzoch- ten, hen naar de politiewacht te volgen, toon- de echter niet den minsten tegenstand, maar ging zonder meer mee met hen. Op den poli- tiepost verklaai'de hij, dat er zeker een per- soonsverwisseling moest plaats gegrepen heb ben. Hij legitimeerde zich als een zekere Syl vester uit Brooklyn, wiens papieren geheel in orde waren. Men moest hem dus laten gaan. Denzelfden dag nog werd een man gearre steerd, die sprekend op den gezochten Cronin geleek. Toen men hem echter op .de wacht bracht, verklaarde hij, reeds eenmaal gear- srteerd te zijn geweest. Het was dezelfde Syl vester, dien men weer vrijgelaten had. Doch terwijl deze zich nog op het bureau bevond, kwam er een telefonisch bericht dat men in een naburige plaats weer een mijnheer Syl vester gearresteerd had, wiens signalement eveneens aan de persoonsbeschrijving beant- woordde. Zijn papieren waren echter in orde en hij kon zijn alibi duidelijk bewijzen gedu- nende den tijd dat de inbraak gepleegd was. Men besloot nu de beide heeren Sylvester tegen elkander te plaatsen. Zij geleken wer- kelijk z6o sprekend op elkaar, dat niemand ze onderscheiden kon. Wie was de echte Syl vester en wie de gezochbe inbreker? Want men was er van overtuigd, dat een van hen de dader moest zijn. Men onderwierp hen aan een kruisverhoor en nu bleek dat de beide miannen werkelijk Sylvester, maar ook even werkelijk Cronin waren. Het betrof hier nj. een imbrekerspaar, dat zijn sprekende gelijke- nis gebraikt had, om misdaden te plegen en tegelijkertijd een alibi bij de hand te hebben, daar slechts een van hen op de plaats der misdaad aanwezig was. Het was voor hen een ongelukkig toeval, dat de politie hen tegelij kertijd gearresteerd had, en dit voerde tot hun ontmaskering. Zonder deze omstandigheden hadden zij nog lang hun misdadige praktijken ■kurrnen voortzetten. Thans moeten zij in de gevangenis over een nieuwen true nadenken. DE STOFZUIGER-MAGNAAT HOOVER OVERLEDEN. Te Canton, in den staat Ohio, is op 62jari- gen leeitijd overleden de bekende industrieel vV. H. Hoover, uitvinder van den electrischen stofzuiger, die onder zijn naam .bekend werd en president van de Hoover Stofzuiger Com pany. AL CAPONE ONDER SPECIALE BEWARING. Hardnekkige gemchten blijven te Chicago de ronde doen dat Al Capone, die tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld is, doch in hoo- ger beroep is gegaan, uit de gevangenis, waarin hij is opgesloten, alle gelegenheid heeft om de zaken van zijn groot smokkelsyndicaat dat ondanks zijn gevangenneming niet is ont- bonden, te blijven leiden. Teneinde deze ge- ruchten te controleeren en aan ongewenscht contact van Oapone met de buitenwereld een einde te maken, zijn drie politie-ambtenaren met de speciale bewaking van de eel van Ca pone belast. ME UITVINDER VAN DE GEiLLUSTREERDE BRIEFRAART OVERLEDEN. Heinrich Lange, de oudste boekdrukker te Goettingen, is op 84jarigen leeftijd overleden. Tot het laatst heeft hij met zijn zoon zijn zaak gedreven. Toen de postmeester-generaal Sbe- phan de briefkaart bij de rijksposterijen in- voerde, was Heinrich Lange de eerste, die deze kaarten voorzag van plaatjes en geluk- wenschen. ERNSTIGE ONTPLOFFING IN EfiN HOTEL. In hotel Bristol in Szczyrk bij Bielitz heeft een emstige ontploffing plaats gehad. De 12- jarige zoon van den eigenaar had in de hotel- keuken buiten weten van den kok een reser voir m«t vijf liter ruwe olie ter verwarming op de haardplaat gezet. Plotseling explo- deerden de ontstane dampen, zoodat de knaap zijn 23-jarige ziuster en de kok zwaar werden gewond. Alle drie hebben emstige brand- wonden bekomen en moesten naar het zie- kenhuis worden vervoerd. De e'xplosie was zoo hevig, dat een muur van het hotel instortte en alle ruiten spron- gen. Onder de gasten ontstond een paniek. iijdens de algemeene verwarring wisten twee dieven van de gelegenheid gebruik te maken en met een aanzienlijken buit te verdwijnen. De brand die door de ontploffing was ont- staan, kon door de brandweer tot den haard beperkt blijven. IN DEN AFGROND GESLEURD. Zondagmiddag is op de Spindler—Muehle in het Heuzengebergte een emstig ongeluk gebeurd. Een gezelschap van zeven skiloo- pers, bestaande uit zes heeren en een dame, had van Spindler-Muehle een tocht gemaakt over den Ziegenruck naar de Ronnerbaude. Hier splitste het gezelschap zich in tweeen en de eene groep volgde een hoogeren weg, de andere groep een lager gelegen weg. Hierbij had de hoogste groep het ongeluk terecht te komen op een sneeuwblok, dat afseheurde en bij de Hollmannbaude omlaag stortte, tenge- volge waarvan ook de tweede groep, die zich jurist onder deze plaats bevond, gegrepen werd in het geheele gezelschap medegesleurd werd in de ongeveer 500 nieter lager gelegen Klausengrund. Alle zeven menschen werden onder de lawine bedolven. Een hunner, de 24- jarige koopman Kleinteller uit Praag, bleek, toen de onmiddellijk te hulp geschoten red- dingsbrigade hem had opgegraven, den nek te hebben gebroken. De directeur van de Prager Bank Dr. Moller, oud-secretaris van den voormaligen minister Schuster had een been gebroken, terwijl de andere vijf deelne- i mers er wonder boven wonder slechts met lichte verwondingen afkwamen, doch tenge- volge van den val een zenuwschok hadden opgeloopen. Tot vele, artikelen, die thans verkocht wor den door particulieren om den goudschat van Engeland te vermeerderen, of omdat zij op het oogenblik zoo'n mooie prijs voor ftet goud maken, behoort ook een hertogskroon. De kroon is meer dan een eeuw oud, en was eigendom van een familie, die al tweehonderd jaar tot de pairs behoort. De kroon, die voor 15.000 pond verkocht is, is bezet met kost- bare steenen, vooral diamanten. Het ont- werp wordt naar Amsterdam gezonden, waar de steenen er uit worden genomen om her- slepen te worden. Men verzekert, dat de hertog uitsluitend uit vaderlandlievende motieven heeft gehan- deld. BELEEFDE BANDIETEN. Vijf onbekende mannen drongen Zaterdag- avond tegen 10 uur een herberg in Heiligen- see, een voorstad in het Noord-Oosten van Berlijn, binnen. Met de revolver bedreigden zij den waard en de weinige nog aanwezige gasten. Zrj plimderden de kas, drongen in de woning van den herbergier en stalen daar het tafelzilver en een flinken voorraad levens- middelen. Zij verdwenen daarop in een buiten wachtende auto. De bandieten gedroegen zich correct tegen- hun slachtoffers. Het dienst- meisje viel namelijk flauw toen zij de revol vers zag. Twee der bandieten haalden ter- stond water en hieli>en het meisje tot het weder bijkwam. De bandieten hebben onge veer 150 mark buit gemaakt. Uitkomst voor „tijd-rijkaards". Tusschen ontbijt en koffie- tafelHaagsche schan- daaltjes. Paleis-winkels. 't Haagje heeft nu ook zijn „morgen-bios- coop" gekregen. 't Was te verwachten. Er zullen in den lande vermoedelijk niet heel veel steden gevonden worden, waar men zoo- veel „tijd-rijkajards" ontmoet als in de Resi- dentie. Op mooie en op minder-fraaie dagen ziet men in onze straten, in buitenwijken en bmnenstad de vele dames en heeren rustigjes wandelen, winkels bekijkend in morgenuur of op weinig gevorderden middag een kopje mak- ka savoueerend in serre van cafd of lunchroom. Ondanks den nood der tijden bezit de Hofstad nog talloos vele beter- en goed-gesitueerden, wier werkkring of arbeid 'n schijntje aandacht of tijd blijkt te vorderen. Hieronder valt na- tuurlrjk de breede categorie van gepensioneer- den, van „wachtgelders", van Indische ver- lofgangers. Velen onder hen vragen zich iede- ren dag opnieuw en langzamerhand met angst in het hart af: hoe moet ik vandaag mijn tijd weer zoekbrengen? n.ls na het ontbijt de noodzakelijkheid zich vooraoet om zich „te vertreden" tot 't mo ment, waarop ae gezeilige aometaiel wear ge- deat zai z,j.,, de versohe kadetjes en de uaui- pende kotiier tot toetasten lokken, dan loopt meneer, al of niet vergezeld van zijn gade, de deur uit. In 't eerst was dat wel aardig, zoo 's morgens een wandelmg te maken naar de nieuwe Scheveningsche haven bijvoorbeeld, of naar de Belvedere" bij de waterpartij... of naar „de scad j met welaen term de bun.en- wijkbewoners 't oude centrum der Residentie piegen aan te duiaen. Dat ging enkele weken goed. Maar langzaimerhaud raakte er de aar- digheid af, Dan bleef meneer dikwijls maar thuis, krantje lezend, mopper-end vaak om de drukte van vegen en boenen, waarvan de ljve- rige huisvrouw in het morgenuur toch nimmer aiwijkt. Daar zijn de geijkte „.tijdpasseeringen". In den omtrek van de oud-Alexanderkazerne bij de Indische buurt kan men nog steeds de vele tijd-rijkaards vinden, die hunkerend speuren naar eenige afleiding door middel van springende en dravende kavallerie-paardjes, die worden afgericht. Van den weg af kan men de dressuurproeven volgen. Als er wat te doen is van dien aard, vliegen de kwartiertjes om, is 't z6<5 weer tijd om naar huis te gaan. Maar helaas wordt deze gratis attractie niet iederen dag geboden. Dan zijn er nog de bij- kantoren van de posterijen, waar men vaak zoo plezierig lang kan wachten eer men ge- holpen wordt. Hier zoeken de naar afleiding bunkerenden ook dikwijls hun heil. In de rij wachtenden v66r de loketten „vinden" de lot- genooten elkaar, ontwikkdlen zich drukke ge- sprekjes over ditjes en datjes. Zoo wordt een „gat in den morgen" gesla- gen. Maar er zijn toch van die dagen waarop niets „lukt", de paardjes niet tippelen, 't op het postkantoor heel niet druk is, of: 'n ijzige wind waait, de regen bij stroomen om laag plast. Dan kan zoo'n grauwe, triestige morgen vervelend saai, als eindeloos gelijken. Maar nu is er dan voorgoed uitkomst komen opda- gen! Zij voert reclame onder het motto: „Een kopje koffie met een plaatje en een praatje". VoOr een luttele drie dubbeltjes krijgt men aldus een „bakkie troost", diverse filmvertoo- ningen het nieuwste joumaal en wat mop- pige niemendalletjes en: een praatje. Dat „praatje" wordt niet verzorgd door een vemuftige geluidsinstallatie, maar door een mensch van vleesch en bloed en wel den be- kenden dichter-zanger Wouter Loeb, die de kunst verstaat om de menschen op leutig- geestige wijze te amuseeren. Van kwart voor elf tot half twaalf is men zoodoende „van de straat". De ochtend wordt op deze wijze afdoende .gebroken". Mevrouw is thuis als zij tenminste niet meegaat! verlost van den lastpost, wiens humeur niet eerder genietelijk wordt dan voor het oogen blik, waarop de middagtafel zai worden ge- dekt Er zijn in het Haagje van 't moment nog wel meer welkome attracties te vinden voor degenen, die ,,verstrooiing" zoeken in het be- praten van schandaaltjes. Aan de kletstafels wordt thans op geheim- zinnige wijze achter 't handje gefluister De koppen toijeen gestoken, die herhaaldelijk knikken van: natuurlijk je hoeft me niks meer te vertellen Ieder wil poseeren als „ingewijde" in het recente Haagsche geval, waarbij het gemeente- bestuur door aankoop van enkele mooie bui- tengoederen onder Rijswijk ik heb indertijd over dien aankoop geschreven voor bijna een half millioen zou zijn (zooals men dat hier zoo giaag pleegt uit te drukken) „in den nek gezien". 't Is een ingewikkelde geschiedenis, waar van men het „au dessous" wel nimmer hee- lemaal zai kunnen snappen. Voordiat de ge- meente als gegadigde opdaagde, zou de eige naar van de buitengoederen de drie „Voor- des" zijn bezit reeds aan een particuliere combinatie hebben afgestaan. Maar toen bleek dat het Haagsche gemeentebestuur tot koop geneigd was, zouden de eigenaar en de nieuwe koopers hebben samengespannen om alsnog de gemeentelijke heeren tie plukken. Hetgeen dan, volgens herhaalde verzekeringen o.a. van de antirev. Nieuwe Haagsche Courant", prachtig gelukt is. Het raadslid v. Steenbergen heeft over deze geschiedenis aan B. en W. vragen gericht en uit het antwoord van het college blijkt, dat de onderhandelingen met de gemeente van den eigenaar zijn uitgegaan. B. en W. geven toe dat de gemeente mededeelingen heeft ontvan- gen volgens welke er andere liefhebbers voor de gronden zouden zijn, doch deze zijn onder groote reserve aanvaard. B. en W. betwisten ten slotte dat door de gemeente een zeer belangrijke som te veel voor de Voordes is betaald. Er is nog meer nieuws voor verstrooiings- zoekend en pretlievend Den Haag! Er zijn in de city groote veranderingen op til. Zooals ik reeds eens eerder opmerkbe neemt in de binnenstad het aantal paleismagazijnen hand over hand toe. In de onmiddellijke om- geving van ,,De Bijenkorf" verrijzen de enorme gebouwen ,,of 't maar niets is". Juist is de nieuwe behuizing van de kleedingfirma Peek en Cloppenburg zoo goed als gereed ge- komen en zij zai dus spoedig in gebruik wor den genomen. Weer is de Residentie een hyper- modem, enorm bouwwerk rijker geworden. Maar we zijn er nog lang niet. De firma Bren- ninkmeijer, de bekende „C. en A.", die in onze slad reeds twee groote magazijnen exploiteert heeft ook aan dezelfde straat waaraan Peek en Cloppenburg, Bijenkorf en Warenhuis lig- gen een nieuw „huis" doen bouwen. Natuur lijk eveneens van „concurreerende" afmetin- gen. .Is dit nieuwe home wordt betrokken, wor den de oude ruimten aan Wagenstraat en Spuistraat verlaten het vrrj nieuwe aan de Groote Markt blijft intact en kount daar- inhet levensmiddelenbedrijf van de firma C. Jamin, die minstens op gelijke bekendheid mag bogen als „C. en A." Tot nu toe kenden de Hagenaars Jamin nog slechts als het adres waar men voor 'n luttele paar stuivers allerlei „lekkers" kan krijgen. Op dit gebied neemt Jamin in 't Haagje een zeer speciale plaats in. In de kringen, waar men genoodzaakt is ondanks een schraal traatementje zekeren schijn van welstand te onderhouden, waren de winkels van deze firma een ware uitkomst. Thans zullen de Hofstedelingen de oude Rotterdamsche firma dus „van een andere zijde" leeren kennen. In het oude gebouw van Peek zai waarschijnlijk een cabaret-caf6 wor den gevestigd, waar geen entreeprijs wordt geheven en men toch met lage eonsumptie- prijzen wil werken. Ook: echt iets voor het Uaagje! Want over het algemeen zijn de en- treeprijzen van de diverse vermakelijkheden in de Residentie vrij ,,gepeperd". Op dit gebied manifesteert zich de veTlaagde levensstandaard nog zeer zwakjes. EIBER. TER NEUZEN - Aanbevelend, Zaadteler - HULST - Telefoon 65. Wij leveren U daarbij een E. M. F. Motor 0,4 P.K. op de lichtieiding aan te sluiten voor 45,-. Aanbevelend, Electro-Technisch Bedrijf P. L. R. SALM. Dijkstraat 75 Ter Neuzen. P. L. Dflkstraat 75 R. SALM. Ter Neuzen. staande Noordstraat HOEK. Te bevragen bij T. LANTSHEER, Hoek. voor Dame of Heer. Te bevragen bureau dezer courant. Te bevragen bij de Wed. D. v. d. EECKHOUT-BUIJSSE, Kanaalweg P 69, Sluiskil, Ter Neuzen. ii ii it I I I II II II II II II II II II II II If If U II II II II II II II II II M II II I' It ii ii ii ii ii n 121/2 2 p P i Bii een Drogist, Pepermunt, Drop en Hoesttabletten van Dr. J. B. MEENK 5 10 cts per rol. U bent dubbel en dwars tevreden met dit medicijn en genotsmiddel. Geen massa product der concurrence, maar iets geheel aparts. Deze drie rollen zijn een voortdurende bron van genot bij Hoesten en Buikpijn Pharmaceutisch bereid en niet uitsluitend snorpgoed. Portret van Dr. B. MEENK op de Pepermunt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 10