ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. EEN DAG RIDDER Eerste Blad. ASPIRIN No. 8803 WOENSDAG 24 FEBRUARI 1932 72e Jaargang. B1NNKNLAND. FEUILLETOS, DE ZWARTE LIEVE VROUW BUITENLAND Tegen e e nIg op de wereld W£ TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clicbd's wor den paar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DE MINISTER VAN STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LAND BO UW Gelet op Artikel 14 van het Waddenzee- visscherijreglement (Stbl. 1915, No. 206), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 November 1931 (Stbl. No 437). HEEFT GOEDGEVONIDEN te beipalen, dat het gestelde onder 4e van de besohlkking van 21 Mei 1931, No. 1144, Af- deeling Visscherijen wordt gelezen: 4e. het onder le bedoelde gedeelte van de Waddenzee wordt omschreven als volgt: In het Oosten begrensd door de lijn, gaande van den spitsen toren van Uithuizen over den molen van den Lauwerpolder, naar de Oost- zijde van het eiland Rottum en in het Zuiden door de lijn, gaande van het kdstlicht bij de Ven (Noord-Holland) naar den toren van Warns (Friesland). 's-Gravenhage, 22 Februari 1932. Overeenkomstig de geparafeerde minuut, De Secretaris-Generaal, FREDERIKS HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met b|ij|lagen van de N.V. PETRO LEUM MIJ„DE TEXAS-MAATSCHAPPIJ" te 's-Gravenhage, om vergunning tot het op- richten van een ondergrondsche bewaarplaats van 4000 liter benzine met aftappomp, aan den Kanaalweg, op het perceel kadastraal bekend in Sectie G, No. 2240. Op Dinsdag den 8 Maart a.s., des namid- dags te drie uur, zal in het Gemeentehuis ge- legenheid bestaan om bezwaren tegen inwil- liging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, v<56r het bovengenoemde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudent niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het Ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 23 Februari 1932. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Na beeediging van den nieuwen commies- griffier, Mr. Sohepel, vraagt de heer Albarda (s.d.) verlof tot het houden van een interpel- latie over het zenden van een oorlogsschip naar Sjanghai, het verleenen van crediet en het leveren van oorlogstuig aan de oorlog- voerenden in het Verre Oosten. Over dit ver zoek zal Donderdag beslist worden. Hierna is aan de orde de verdere behande- ling van het kortingswetje. De heer Knottenbelt (lib.) stelt voor, een hemieuwd onderzoek in de afdeelmgen te houden in verband met de ingediende ver strekkende amendementen. Dit voorstel wordt bestreden door den heer Van den Tempel (s.d.), die meent, dat de voorstellers der amendementen een initiatief- voorstel hadden moeten indienen. Het voorstel-Knottenbelt wordt ook bestre den door de heeren Marchant (v.d.) en Schok- king (c.h.) en gesteund door de heeren De Wilde (a.r.) en Heemskerk (a.r.). Het wordt verworpen met 48 tegen 43 stem- men. De heer Van Vuuren (r.-k.) verdedigt zijn amendement op art. 1. De 3 pOt.'s korting op de wedden vervangt het door een 6 pCt.'s korting op de uitkeeringen. Indien echter een gemeente meer dan 40 opoenten heft op de gemeentefondsbelasting, wordt 3 pCt. in plaats van 6 pCt. gekort, en in het geheel geen korting wenscht spreker toe te passen, indien meer dan 80 opcenten worden gegeven. Spreker betoogt, dat hjerdoor vervalt het verband tusschen de korting en de gemeente- salarissen. Hij wenscht te vememen, hoe de regeering over dit amendement denkt. De heer Suring (r.k.) verdedigt op het amendement-Van Vuuren zijn sub-amendement er toe strekkende, een uniforme korting toe te passen van 4 pCt. en heelemaal geen korting toe te passen op gemeenten, die meer dan 80 opcenten heffen op de gemeentefondsbelas ting. Het sub-amendement-Suring is aangeno- men, doch het amendement-Van Vuuren ver worpen. Het wetsontwerp is daama aangenomen met 48 tegen 42 stemmen. HET ROTTERDAMSCHE KAADSLII) REUDERINK. Een merkwaardige ontdekking is met be- trekking tot 't communistische raadslid Reu- derink te Rotterdam gedaan. De heer Reuderink heeft namelijk van 1924 tot 1926 in dienst gestaan van de Russische Koesbas-mijnen te Kemerowo (Siberie), een staatsondememing, waar hij aan de electri- sche installatie heeft gewerkt. Nu staat vast, dat hij de krachtens de wet op het Neder- landersohap van 1892 gevorderde toestemming der Nederlandsche regeering om zich in vreemden staatsdienst te begeven, niet heeft verkregen, en derhalve het Nederlanderschap, een van de vereischten voor het raadslid- maatschap, tijdens zijn verkiezing, toen deze feiten echter niet bekend waren, niet bezat. Nu bepaalt art 25 der nieuwe Gemeente- wet: ,,Een lid vain den raad, van wien na zijn toelating blijkt, dat hij een der in artikel 19 vermelde vereischten niet bezit" (het Ne derlanderschap) „houdt op lid te zijn. Hij geeft hiervan kennis aan deh raad, met ver- melding van de reden. Indien de in de eerste zinsneden bedoelde kennisgeving niet is gedaan, en burgemeester en wethouders evenwel van oordeel zijn, dat een der aldaar omschreven gevallen zich voordoet, waarschuwen zij den belangheb- bende. Het staat dezen vrij, de zaak binnen acht dagen aan den raad te onderwerpen". De burgemeester heeft den heer Reuderink reeds met een en ander in kennis gesteld. Men mag dus verwachten, dat de betrokkene zoo hiij zelf niet alsnog zich tot den raad rieht (waarop weinig kans schijnt te bestaan), een waarschuwing van Burg, en Weth. zal ont- vangen. De heer Reuderink zal dus zijn congd als raadslid moeten nemen en zijn plaats moeten afstaan aan zijn plaatsvervanger op de com munistische ljjst, Hiemstra. HET BEHEER VAN NEDERLANDSCHE HVPOTHEKEN IN DUITSCHLAND. Met het oog op de groote moeilijikheden, welke Nederlandsche hypotheekbezitters ten- gevolge van noodverordeningen en andere crisisbepalingen bij het beheer hunner hypo- door K. R. G. BROWNE. 56) Vervolg.) „Ik kon niet anders", gaf Dr. Bunting ernstig en waardig ten antwoord. „Een patiente van me n ouwe vrouw, was van de trappen gevallen en dacht dat ze der been gebroken had. Moest het heele eind loopen m'n auto is in de reparatie. Ten slotte was 't niets dan een kleine spierscheuring, niets ernstigs dus Maar ik heb Tommy Fisher hier achter- gelaten. Waar is Tommy Fisher, Hodgkin ,,Weet i k niet, dokter. I k heb niemand gezien als deze „Tsjk viel Sir Walter hem woedend in de rede. ,,Terwijl jullie hier staan te praten, ontsnapt de vent. Zonder eenige moeite, op z'n dooie gemak. Je bent een ezel, Horacedat heb ik trouwens al- tijd gezegd. En jij," hij keerde zich naar den agent en keek den man venijnig aan, ,,jij zult een leelijke pijp rooken. Daar za' i k voor zorgen. Ik laat je ,,M ij n schuld niet geweest, m'neer argumenteerde de agent een en al rede- lijkheid. „Ik heb me vergistdat is zoo Maar hoe kon ik beter wete Zegt u me dat is, meneer theken in Duitschland ondervinden, heeft de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland, Centraal kantoor Frankfort a. d. M., besloten een organisatie in het leven te roepen, welke zich ten doel stelt de belangen der Nederlandsche hypotheekeigenaars in Duitschland waar te ner. en. Ten cinde de NederUndsche betrokkenen over de details dezer organisatie op de hoogte te stellen en zelf een o ^erz.icht over de be- langstelling voor een dergelijke organisatie in Nederland te krijgen, zal de Algemeene Secretaris der Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Duitschland, Dr. Th. Metz, tezamen met den rechtskundigen medewerker der Kamer, Dr. St. Kami in de belangrijkste steden in Nederland eenige spreekuren hou den. Belanghebbenden zulle-i dan in de gelegen- heid worden gesteld, zich omtrent het doel en de werkW|ij|ze der organisatie nader op de hoogte te stellen. NEDERLANDSCHE TORPEDOBOOTJAGER NAAR SJANGHAI. Vragen van het Tweede Kamerlid Albarda. Het Tweede Kamerlid Albarda heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken eh Landbouw, Voorzitter van den Raad van Ministers de volgende vragen gesteld: I. Is de regeering bereid zoo spoedig mo- gelijk mede te deelen, of het be rich t waarheid behelst, volgens hetwelk de regeering heeft besloten tot onverwijlde zending van een tor- pedobootjager naar Sjanghai, bepaaldelijk met het oog op de belangen der Nederlandsche onderdanen aldaar? II. Indien het in de eerste vraag vermelde bericht waarheid inhoudt, van welken aard aj(n dan de diensten, welke de regeering door dat oorlogsvaartuig aan \le belangen der te Sjanghai verblijvende Nedferlanders wil doen bewijzen HI. Indien uitlsuitend of hoofdzakelijk be- doeld wordt, dat het vaartuig de Nederlanders te Sjanghai, zoo noodig, aan boord nemen en in veiligheid brengen ?al, waarom heeft de regeering dan niet een of meer passagiers- schepen voor dat doel gecharterd? IV. Is do rogfeering niet van ooriiaol, dat do aanwezigheid van een Nederlandsch oorlogs schip bij Sjanghai de mogelijkheid oplevert of vergroot, dat Nederland wordt betrokken in den zich in het verre Oosten ontwikkelden oorlog V. Welke waarborgen bezit de regeering, dat de zending van een oorlogsschip het ge- vaar van in den oorlog te worden betrokken niet oplevert of niet vergroot? VI. Is de regeering bereid den torpedoboot- jager, indien deze reeds naar Sjanghai is ver- trokken, terug te roepen en onverwijld ddn of meer passagiersschepen te zenden, om, zoo noodig, de in Sjanghai verblijvende Neder landers aan boord te nemen en naar veiliger oorden te brengen? Vragen van het lid der Eerste Kamer prof. Van Embden. Het Eerste Kamerlid, de heer Van Embden heeft Maandag tot den Minister van Binnen landsche Zaken en Landbouw, Voorzitter van Sir Walter maakte zich op, om dit met grooten woordenriikdom te doen, maar op hetzelfde oogenblik dat hij z'n mond open- deed, zag hij de futiliteit van zoo'n po- ging in en daarom gaf hij het maar bij voorbaat op. Hij zou het nooit, noch zich- zelf ndch een buitenstaander, hebben wil- len toegeven, maar hij had iemand gevon- den die hem aan kon. Op die reusachtige wandelende vleeschkolom stieten z'n pijlen van vernuft en sarcasme als tegen een harnas af. En daarbij was zijn woor- den- en benamingen-voorraad uitgeput; wist hij niets dat inderdaad nieuw was te zeggen. ,,bta me niet zoo aan te staren beet hij den man toe. ,,Ga den man achterna dien je hebt laten ontsnappen. Zoek de heele buurt af. Waarschuw de „Ja, meneer", zei de politie-agent on- verstoorbaar. ,,Hoe ziettie der uit. meneer ,,Een jongmensch gaf Dr. Buntiiy ten antwoord. ,,Een echt boeventype. Hij is vermomd als een landlooper n oud jacket en een rafelige, versleten broek. Kan nog niet ver weg zijn". ,,Best, meneer," zei de agent. ,,Mor- rege, heeren. Fijn weertje vandaag, als de zon der tenminste blijft." Hij tikte even tegen zijn helm, draaide zich met een logge beweging om zijn as dm en wandel- de op zijn gemak weg. Tenslotte maakt iedereen wel eens fouten, zelfs de besten onder ons. Toen de groote, donkerblauwe figuur achter de groep heesters verdwenen was: ,,Een ongelukkige samenloop van om- standigheden, Walter, zei Dr. Bunting. PLECHTIGE KOMMUNIE DE GEKENDE KLEEDERMAGAZIJNEN Zuivelbrug 7, Gent (slechts 6en ingang, juist aan de brug), staan dit jaar terug aan de spits met mooie keus aan voordeelige prijzen! HEEREN- EN KINDERKLEEDEREN. 5 aan d,e kroostrjjke gezinnen. (Ingez. Med.) „Een buitengewoon ongelukkige samen loop van omstandigheden, wat Sir Walter keek hem aan met een uit- drukking in zijn oogen, die Dr. Bunting lichamelijk een stap achteruit deed gaan en geestelijk in zijn schulp deed kruipen. Zonder verder een woord duwde de ver- tegenwoordiger van Battensmith zijn bloedverwant op zij, schreed de garage uit, rukte het portier van zijn auto open, klom moeizaam op zijn plaats achter het stuur en trapte op den starter. Op het zelfde oogenblik, dat de motor tevreden begon te snorren, verscheen het verbaas- de gezicht van Dr. Bunting voor het raampje aan zijn linker kant. „Je gaat toch niet weg, Walter? Ik .moet je nog een schilderij laten zien Sir Walter keek hem aan op een manier, zooals hij nooit een van zijn kie- zers had durven aankijken. „Tsjk Je hebt al genoeg tijd van me verknoeid, HoraceAls de kerel gepakt wordt, laat het me dan dadelijk, da-de- lijk weten. Ik zou zelf wel willen blij- ven om de zaak voor elkaar te brengen, maar ik heb om twaalf uur een bespre- king. En, als jullie'm te pakken krijgen", ging Sir Walter hoonend voort, wees dan zoo goed om 'm, zoolana ik er nog niet ben, "te laten bewaken door iemand, die geestelijk normaal is, niet door een vol- slagen idioot." Met deze vriendelijkheid gaf hij gas en liet zijn zwager op het mi- niatuur voorpleintje beteuterd staan. We kunnen veilig aannemen, dat Na poleon's overpeinzingen gedurende den terugtocht van Moskou niet bepaald opti- mistisch gekleurd waren, maar of ze wel den Raad van Ministers, de volgende schrifte- lijke vragen gericht: 1. Is het bericht juist, dat de regeering besloten heeft, een torpedojager naar Sjang hai te zenden? 2. Onder welke van de grondslagen, die de regeering als uitsluitende doelstelling van onze oorlogstoerusting opgeeft, brengt zij bedoelden maatregel: de verdediging van ons grondgebied, handhaving van de vermeende neutraliteit van ons gebied of vervulling van Volkenbondsplichten 3. Hoeveel Nederlanders wonen er te Sjanghai 4. Waarom heeft de regeering tot het op- nemen van vluchtende landgenooten niet een passagiersschip gecharterd, gelijk vanwege de Nederlandsche regeering bij vrij recente in- temationale verwikkelingen wel heeft plaats gevonden? Acht de regeering het bepaalde lijk gewenscht, gereed te zijn voor de aan- wending van militair geweld tegen de strij- dende partijen 5. Zoo ja, is de regeering zich dan genoeg- zaam bewust van de groote en geheel noode- looze gevaren, die een zoo zwak bewapende staat als Nederland tot zich trekt door zich met een klein oorlogsschip te begeven te mid den van een dermate gecompliceerde en over- prikkelde situatie, als in Oost-Azie aan- wezig is? 6. Is de regeering bereid, den torpedo jager alsnog terug te roepen? DE VACATURE-LINGBEEK IN DE TWEEDE KAMER. Evenals de heer G. Nieuwenhuijsen, die als eerste onder Ds. C. A. Lingbeek op de lijst der Hervormd Gereformeerde Partij stond, heeft thans ook de heer J. J. Woldendorp, te Groningen, die op den heer Nieuwenhuijsen volgde, aan het Centraal Stembureau mede- gedeeld, dat hij z'jn benoeming tot lid van de Tweede Kamer in de plaats van Ds. Ling beek niet aanneemt. Nu komt als opvolger van laatstgenoemde in de eerste plaats in aanmerking Ds. A. C. G. den Hertog, predikant te Rotterdam. GRIEP ONDER MILITAIREN TE VENLO. Onder de talriike voor h Prlial i n g-snefen inven onder de wapens zijnde militairen in gamizoen te Venlo is een griep-epidemie uitgebroken. Ongeveer honderd man zijn in de zieken- kamers opgenomen. Enkele emstige patien- ten zrjn naar het ziekenhuis gebracht. Alle nacht- en avondoefeningen zijn, volgens de „N. R. Crt." afgelast, terwijl geen zware dienst mag worden opgedragen, ingevolge ad- vies van den geneeskundigen dienst. De voor oefening's morgens naar de groote heide uitrukkende troepen moeten voor twaalf uur in de kazeme terug zijn. De al gemeene toestand is niet verontrustend, doch de ziekte breidt zich uit. DE STRIJD BIJ SJANGHAI. De Japanners blijven, schrijft de N. R. Crt. teleurstellingen ondervinden in hun groote aanvallen op de Ghineesche troepen te Sjang hai. Zij hehhen de heteekenis van het avon- tuur en de geveohtswaarde van hun tegen- stander onderschat. Zij zien zich nu tot steeds grooter krachtinspanning gedwongen. Bij de toch reeds niet bloeiende geldelijke omstandig heden van Japan zal dit een benauwenden in- vloed gaan uitoefenen. Het is niet hetzelfde of men met zijn vloot, die men toch onderhou- den moet, wat opereert, dan wel of men groote en zwaar uitgeruste expedities van landlegers over izee moet uitzenden. De afmetingen der onderneming breiden zich steeds uit, zonder dat voor het Japansche pres tige in het Oosten nog iets anders dan nadeel Let op den oranje band en het Bayerkruis. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) is bereikt. Het is ggen wonder dat de stem ming te Tokio steeds gemelijker wordt, een gemelijkheid die zich uit daar waar het pres tige eer gewonnen dan verloren heeft, n.l. in het Westen. Het antwoord op het beroep der twaalf leden van den Raad schijnt, als het juist is wat daar over op het oogenblik uitlekt, weinig anders dan een berisping te zijn. Inderdaad, met het Westen is gemakkelijker om te springen dan met het Oosten en de Chineezen, die eerst heul bij den Volkenbond hebben gezocht. kun nen, als zij hun oor goed te luisteren leggen, bemerken, dat de Volkenbond veeleer hulp van de Chineezen verwacht. Vooral in Engel- sche kringen weet men zich te troosten over eigen machteloosheid, met de redeneering. dat de Japanners him straf te Sjanghai zelf zul- len vinden, waar geen voordeel voor hen te vinden is. China steekt hun volgens de En- gelsche voorstelling nu in den gulzigen keel als een te groote brok, dat zij nu niet meer naar binnen noch naar buiten kunnen werken. Intusschen gaan de gebeurtenissen te Sjang hai voort een hectisch licht te werpen op de ontwapeningsconferentie. Deze illuminatie zal eerst compleet worden als de volgende week de Assemble bijeenkomt. Dan zal men pre- cies te weten komen wat het begrip veiligheid in een moeilijk geval waard is. Wij geven e-narne toe. dat in Europa de dinean f^-nau- we mood zoo z oud en hebben kunnen loopo** als nu in China. Gevallen als Fiume, Wilna en Memel lagen al te zeer in de zuigelingsjaren van den Bond om als voorbeeld te kunnen dienen. Korfoe toonde reeds een ander tooneel. Maar de Volkenbond wil niet alleen een in- stelling zijn voor Europa. Ons Nederlanders boezemen de gebeurtenis sen nog bijzondere belangstelling in, omdat wij nu kunnen leeren welke besoherming de Vol kenbond zal bieden bij een aanslag op Indie, buiten de bescherming van buitenaf, die men ook zonder den Volkenbond in dat geval zou kunnen verwachten vanwege groote Interna tionale belangen. Wij zijn niet zoo voorbarig de Assemblde nu reeds uit een oogpunt van internationale vei ligheid als een mislukking te beschouwen, voor zij nog beginnen moet. Ongeduld ten op- ziehte van historiscihe processen waartoe ten- slotte ook de ontwikkeling van den Volken bond behoort, brengt menig overijld oordeel teweeg. De voorteekenen, die in de belangrijkste mi- leus zijn waar te nemen, leveren echter nog niet bepaald een bemoedigend vooruitzicht. Door den uitslag van de Assemblee z-al de discussie over het vraagstuk van de veiligheid op de ontwapeningsconferentie heel wat ver- eenvoudigd kunnen worden. Men zal daarna beter weten dan te voren, wat veiligheidsver- dragen in de practijk waard zijn. De leering zal waanschijnlijk zijn, dat men het vraagstuk der ontwapening geheel op zichzelf zal moe ten beschouwen, en dat men het vraagstuk der veiligheid niet alleen door verdragen kan oplossen, doch dat het wel degelijk van den materieelen kant moet worden aangepakt. zoo somber, zoo aan-een-stuk-door diep beneden het normale stemmingsniveau waren als de gedachten van Sir Walter tijdens den terugrit naar huis, dat staat te bezien. Van het oogenblik, waarop de Constable verdwenen was, af, had hij zoowat elke bekende emotie in de lengte en breedte dooraemaakt. Hij had gewel- dig verdriet bij het verlies van het schil derij, vreugde bij het terugvinden ervaren, teleurstelling toen de dief ontsnapt was, woede om de geestelijke ontoerekenbaar- heid van den agent in quaestie en rade- loosheid om de incompetentie van Horace. Bij het overdenken van het jongste et- maal van zijn leven kreeg hij den indruk, dal hij in de laatste paar uur meer ge- leden had dan andere menschen geduren de hun geheele leven; en de gedachte dat hij geen ontbijt gehad had en nog niet geschoren was, maakte de zaak niet beter. Op dien mooien zonnigen zomermorgen leek het leven Sir Walter Bellerby een lange, droeve lijdensweg. Wat het droeve betreft, zou het echter nog erger worden. Een ongeluk komt zel- den alleen, beweren de pessimisten, en in dit geval kregen ze gelijk. Sir Walter had nog geen kilometer afgelegd weg in het overdenken van zijn grieven, hetgeen de interessantste bezigheid is die er be- staat toen ergens van achter de caros- serie een luide knal kwam en de wagen den weg over zeilde op een manier die be- angstigend en voor den geroutineerden ,,man-achter-het-stuur" tegelijk kennis- gevend was. „0, verhip zei Sir Walter met iets van wanhoop in zijn stem. Hij hield stil stapte traag en vermoeid uit en stelde een onderzoek in. Het was, zooals hij ge- vreesd had; de linker achterband had. na een ontmoeting met een groote, rechtop staande glasscherf, zonder een oogenblik aarzelen den geest gegeven. Er bestaan ongetwijfeld auto-bestuur- ders, voor wie het opzetten van het reservewiel voor peuleschilletjes is, een onbeteekenend werkje, dat ze in een paar minuten opknappen. Maar Sir Walter Bellerby behoorde niet tot die categorie. Ten eerste was hij onhandig, buitenge woon onkundig zelfs, ten tweede was zijn figuur niet berekend op dergelijke kar- weitjes en ten derde behoefde hij dat soort dingen nooit te doen en dus ontbrak hem de noodige routine. Het gevolg hier van was, dat hij, toen hij het heele ritsje noodzakelijke bewerkingen het zoeken en vinden van de vijzel, het opvijzelen van den wagen, het kraken van zijn lin- kerduim, het afnemen van het wiel, het opzetten van het reservewiel, het weg- maken, zoeken naar en vinden van diverse moeren, het laten zakken van den wagen, het kraken van zijn rechterduim, het op- bergen van zijn gereedschap en het recht- leggen van de kussens verridht had, in een toestand van wit-gloeiende warmte en geirriteerdheid verkeerde. Hij stend, tegen de auto geleund. onder het overdenken van broeiende gedachten. zijn verhit voorhoofd te betten en zijn glimmenden neus minder glimmend te vegen, toen zijn ooren hem vertelden, dat een andere auto met een stevig gangetje den landweg afkwam. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1