ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 8302 MAANDAG 22 FEBRUARI 1932 72e Jaargang. 8IHNENLAND. BUITEHLAND. 8 P 0 E T. DE RAMP VAN DE BERLIN HERDACHT. INVOERRECHTEN OP BUITENLANDSCHE STEENKOLEN GEVRAAGD. werkt als gorgelen aardenburg. VOETBAL. KIEZERSLIJST 1932/1933. De va3tgestelde kiezerslijst voor het jaar 1032/1933 ligt op de gemeemtesecretarie voor •en ieder ter inzage vanaf den 22en Februari tot en met den 16en Maart 1932. Deze lijst is tegen betaling der kosten, in •techrift en stemdistrictsgewijze in uittrek- Mi verknfjgbaar. Ter Neuzen, den 22en Februari 1932. J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE k VMKIi. Vergadering van Vrijdag. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een wetsvoorstel van den beer Albarda (s.-d.), houdende bet verbod van particuliere gewa- pende corpsen. Hiema heeft de benoeming plaats van een •ommies-griffier met den volgenden uitslag: Na drde stemmingen moest nog worden ge- ■temd tusschen de beeren Mr. A. F. Scbepel, advocaat en procureur te Amsterdam, en Mr. J. A. H. J. S. Bruins Slot. Bij de vierde stem ming bleek, dat van de 78 uitgebrachte stem- men er 38 voor den heer Schepel waren en 37 voor Mr. Bruins Slot, zoodat Mr. A. F. Scbepel met een meerderbeid van 1 stem tot •ommies-griffier werd benoemd. Drie stem- men waren bianco. De voorzitter neemt namens de Kamer af- scheid van den commies-griffier Mr. Wery in •en hartelijk speechje, dat de Kamer door applaus laat volgen. GEEN WETTEUJKE VERKORTING VAIN DEN AEBEIDSDUUR. De regeering deelt aan de Eerste Kamer mede, dat zij een wettelijke verkorting van den arbeidsduur geen doeltreffend middel acbt tot bestrijding der werkloosheid, omdat deze maatregel voor vele zwak staande on- dememingen zou leiden tot verbooging van lasten met als gevolg stopzetting van bet be- drijf. De verantwoordelijkbeid biervoor kan de regeering niet op zich nemen. DE SPOORBRUG BIJ DEN MOERDIJK. In verband met een anoniemen brief aan den procureur te 's Hertogenboscb, dat de Pullmantrein AmsterdamParijs meet ver- dwijnen, is aan bet personeel van de groote Bpoorbrug biji den Moerdijk een strenge in- structie gegeven, met oplegging van gebeim- houding. Het toezicbt vanwege de Nederland- •cbe Spoorwegen, zoomede dat van de rijks- politie is aan onze grootste spoorbrug zeer ▼erscberpt. DORDRECHT OVERSTAP STATION VOOR HET ZUIDEN DES LANDS. De verbouwing en de ophooging van het •tationsemplacement te Dordrecht en de bouw van een tunnel naar de Ghrispijnwijk aldaar zijn thans naar de Grondwet meldt in een nieuw stadium gekomen door de emstige plan- men die er bij de directie van de Ned. Spoor wegen bestaan om de spoorljjn Rotterdam Dordrecht te electrificeeren. Het laatste zou chis beteekenen dat Dordrecht een regelmatige ▼erbinding krijgt met Amsterdam, waardoor bet station Dordrecht als overstapstation voor het Zuiden des lands hoogstwaarschijnlijk in de plaats zal treden van Rotterdam D.P. Het was gisteren 25 jaar geleden, dat de Berlin" aan Hoek van Holland strandde, een ischeepsramp die de gebeele wereld door de aandacht op zich vestigde, omdat daar in bet gezicht van de kust een aantal menschen op een deel van bet in tweeen gebroken stoom- «ehip enkele vertoefden, blootgesteld aan de woede van wind en golven, zonder dat men ben afdoende bulp kon bieden. Het is van af dien tijd dat de naam „Sper- ling" vermaard is geworden, omdat het na vele vergeefsche pogingen aan Martijn Sper ling gelukte verbinding te krijgen met het wrak en de nog overlevenden van boord te halen. Bij die ramp zijn 125 menschen om het leven gekomen. Gister is in tegenwoordigheid van Prins Hendrik, die destijds ook bij het reddingswerk aan Hoek van Holland vertoefde, op de be- graafplaats te 's Gravenzande, bij het dezer dagen gerestaureerde graf van 12 slachtoffers een herdenkingsplechtigheid gehouden. Er was vooral van Duitsche zijde groote belang- etelling. Martijn Sperling, thans directeur van Van der Tak's Bergingsmaatschappij, heeft giste ren tal van gelukwenschen ontvangen. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Er zijn naar de corr. der N. R. Crt. meldt te Gen&ve onderhandelingen gevoerd tusschen Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland over de moge- lijkheid van het indienen van een gemeen- achappelijk voorstel ter conference. Deze on derhandelingen hebben echter geen resultaat gehad. Er waren punten van verschil, die on- overkomelijk bleken. Dit gold bijvoorbeeld ten opzichte van de duikbooten, waarbij Nederland te groot belang had om te kunnen deelnemen aan een zoo radicaal initiatief tot tonnage-beperking als anderen in de groep dat wilden, en ten opzichte van de geoefende reserves, waarin anderen weer de Nederland- sche opvattingen niet deelden, enz. De denk- beelden der Denen in de richting van ont wapening gingen veel verder dan die van Nederland, Zwitserland en Zweden. Kortom, het bleek niet mogelijk een gemeenschappe- lijk plan op te stellen. Nu hebben de vijf deelnemers aan deze on derhandelingen alien hun eigen plan opgesteld. Donderdag is het Nederlandsche plan inge- diena. Vrijdagavond is als laatste het plan der Zwitsers overhandigd. KORTING OP DE RIJSKUITKEERINGEN AAN GEMEENTEN EN PROVINCIeN. Op het amendement-Van Vuuren op't wets- ontwerp tot tijdelijke korting op de Rijksuit- keeringen aan gemeenten en provincien heeft de heer Suring een sub-amendement inge- diend, waarvan de bedoeling is om, in plaats van 6 pCt., 4 pOt. uniform te korten en de korting achterwege te laten, indien een ge meente meer dan 80 opcenten op de Gemeen- tefondsbelasting heft. De rest van het amendement-Van Vuuren zou moeten vervallen. In verband met den emstigen toestand, waarin de Nederlandsche mijnindustrie is gekomen tengevolge van de contingentee- ringsmaatregelen in Frankrijk en Belgie en de steeds meer scherper wordende concurreai- tie van Duitsche steenkolen op de Nederland sche markt, heeft de Ned. R. K. Mijnwer- kersbond zich met een adres gewend tot den Ministerraad. In dit adres wordt de huidige situatie toegelicht en namens de meer dan 12.000 mijnwerkers, die in dezen bond zijn ge- organiseerd, zeer dringend verzocht, dat de Nederlandsche Regeering spoedig maatrege- len wil treffen, om de Nederlandsche mijn industrie te steunen in den vorm van con- tingenteering van den invoer, verlaging der vrachttarieven en het heffen van invoerrech- ten op buitenlandsche steenkolen. WIJZIGING VAN DE KIESWET. Het Tweede Kamerlid Knottenbelt heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de volgende vragen gesteld: 1. Is de Minister bereid mede te deelen wanneer de indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet, waarvan de spoedige bevordering bij memorie van ant- woord op hoofdstuk V der Rijksbegrooting voor 1932 is toegezegd, zal plaats hebben? 2. Is de Minister niet van oordeel, dat in diening geen verder uitstel kan lijden in ver band met zijn voomemen hij, het ontwerp een wijziging voor te stellen van art. 125, eerste lid, der Kieswet, strekkende tot vervroeging van den in die bepaling vastgelegden dag der candidaatstelling, waarmede bij de langdurige voorbereiding, welke de verkiezingen vorde- ren, door de politieke partijen rekening zal worden gehouden? DE GANG VAN ZAKEN BIJ HET CRISISINVOERBUREAU. Het Tweede Kamerlid I. H. J. Vos heeft den Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heia gevraagd: 1°. Is het den Minister bekend, dat bjj het crisis-invoerbureau duizenden aanvragen om een invoervergunning zijn binnengekomen 2°. Is het den Minister bekend, dat de behandeling van deze aanvragen zeer gerui- men tijd in beslag neemt en dat uit de daar- door ontstane vertraging nadeel voor de be- langhebbenden dreigt? 3°. Is de Minister bereid, maatregelen te treffen, opdat een vluggere afdoening van zaken verzekerd worde 4°. Is het juist, dat zakenlieden, die in het jaar 1931 een zaak hebben gesticht, uitgeslo- ten zijn van het verkrijgen van invoervergun- ningen? 5°. Is de Minister bereid, daarin alsnog verandering te brengen en aan de Kamer mededeeling te doen van zijn beslissing? PAINLEVe PAST EN MEET. Men tracht schrijft de N. R. Crt. te Parijs, door Painleve met de formatie van een kabinet te belasten, allerlei moeilijkheden te vermijden. De groep van Marin, waarvan de macht nu zoo groot is in de Fransche Kamer, had verlangd, dat de formateur geko- zen zou worden uit de partijen, die de laat ste kabinetten hadden gesteund, tenzij men.er in slagen zou een man te vinden van bijzonder groot moreel gezag. Men zou door de keuze van den formateur uit de meerderheid in de Kamer den Senaat echter voor het hoofd stoo- ten en daarvan zou een nieuwe crisis het on- middellijke gevolg zijn. Het was een geval van kool en geit. Nam men een Senator, dan liep men de kans, dat de Kamer uit wraak over hetgeen de Senaat met Laval heeft ge- daan, hem onverwijld zou laten vallen. De oplossing heeft de president van de repu- bliek gezocht in de aanwijzing van Painleve. Ziedaar een man van moreel gezag, die reeds verscheidene malen minister-president of mi nister is geweest, die dus het klappen van de zweep kent. Hij is een man van links en hij heeft trouw tegen de kabinetten van Tardieu en Laval gestemd. Dat moet hem onder deze ornstandigheden voor den Senaat des te aannemelijker maken en hem tevens sympathie verzekeren bij de socialistische radical en. Maar ook voor de rechterzijde is hij niet onaannemelijk. Heeft hij niet op het congres van vrienden van den vrede te Parijs een rede gehouden, waarin hij zoo scherp de veiligheidsbepalingen als voorwaarde stelde voor iedere ontwapening van Frankrijk, dat hij hen, die hem hadden uitgenoodigd, daar- door deed ontstellen? In Painlevd heeft men in ieder geval een man, van wien men niet bij voorbaat behoeft aan te nemen, dat hij beginnen zou met of in de Kamer of in den Senaat het hoofd te stooten. Dat de keuze van zijn persoon juist was, is dan ook alge- meen erkend en hij zelf gaf nog een bewijs niet van het pad der meerderheid te willen afwijken door er op te staan, dat Tardieu minister van oorlog zou blijven. Terwijl dus principieel op die manier de din- gen goed geregeld zijn, gaan zij in de prak- tijk nog lang niet gemakkelijk. Een crisis in Frankrijk behoort weinig meer uren te duren dan in ons land een rechtgeaarde crisis weken in beslag kan nemen. Maar nu schiet men met het passen en meten, opdat iedere be- langrijke groep en allerlei belangrijke per- soonlijke gevoeligheden tot hun rechten komen, slechtjs langzaam op. Op het oogen- blik waarop wij dit schrijven is slechts be kend, dat Painlev£ groote moeilijkheden ont- moet, maar dat hij onverdroten voortgaat. Spotters te Parijs merken reeds op, dat men dezen grooten mathematicus het probleem van de quadratuur van den cirkel heeft voor- gelegd. Zoo erg is het nu nog niet. Wis- kundigen plegen problemen voor de eeuwig- heid op te lossen"; kabinetten worden niet voor de eeuwigheid geormeerd en in het bijzonder Fransche kabinetten niet. Het gaat hier in ieder geval om een formatie, die, zelfs als het zoo goed mogelijk loopt, het niet langer dan drie maanden behoeft uit te houden. Painlevd zal er vooral na Vrijdag nut van hebben, dat hjj door zijn opzienwekkende rede voor de vrienden van de ontwapening de rech terzijde vertrouwen heeft weten in te boeze- men. Want dit punt is bijzonder gevoelig ge worden sedert de Duitschers hun voorstellen te Geneve hebben ingediend. Wei hebben zij de Franschen zoo min als iemand anders ver- wonderd, maar het gaf hun toch een schok ze asm te hooren. Dat merkt men heel duide- lijk in de Fransche pers en te Parijs redeneert men ook reeds verder: krijgen de Duitschers hun zin niet, dan zullen zij zich ontslagen ver- klaren van de verplichting tot ontwapening, die hun te Versailles is opgelegd en daarover maakt men zich bij voorbaat reeds emstig ongerust. DE JAPANSCHE VERKIEZINGSMUZIEK. In het dramatische debat dit Vrijdagavond plaats vond in den Raad van den Volkenbond, heeft, schrijft de N. R. Crt., Japan zijn kaar ten betreffende Mantsjoerije opengelegd. De correspondent van de Times te Tokio, die men als officieus Japansche bron van mededeelingen kan beschouwen, heeft in tele- grammen aan zijn blad den schijn gewekt, alsof Tokio door de gebeurtenissen overrom- peld was en nog overwoog of het ertoe kon overgaan den nieuwen staat te erkennen. Het was aan te nemen, dat dit slechts vertooning was. Immers het was uitermate onwaarschijn- lijk dat er in Mantsjoerije iets van dien aard kon gebeuren zonder dat Japan het wenschte, en er de hand in had. Nu heeft Sato Vrijdag avond ronduit verklaard, dat Japan voile sympathie koesterde voor het autonome Mantsjoerije. Hij liet geen twijfel dat het ge- beurde te Moekden in voile overeenstemming en samenwerking met Japan was geschied. Japan heeft hiermede z\jn hoofddoel, het eerste doel, waarmede het zijn actie begon, bereikt. Wij hebben het hier indertijd reeds gezegd, dat Japan in de eerste plaats voor oogen moest hebben om „de wetten te verzet- ten" in Mantsjoerije. Tsjang Tso-lin heeft zich steeds in afhankelijkheid van de Japanners bevonden. Na zijn gewelddadigen dood heeft zijn zoon en opvolger zich onder het gezag van Nanking gesteld: De wil om dat te ver- helpen was alleen reeds genoeg om de actie der Japanners te verklaren. Dit doel is thans door de afkondiging der autonomie van Mantsjoerije voorloopig bereikt. Binnen-Mon- golie heeft men er a.'is aanvulhng bijgenomen. Of de Japanners nog verder willen gaan en of zij den autonomen staat geheel tot zich zul len trekken, zullen wij moeten afwachten. Sato heeft gezegd dat dit niet het geval zal zijn, en dr. Yen heeft zijn twijfel aan de op- rechtheid van deze verzekering uitgesproken. Sato gaf zelfs te kennen, dat Japan ook ver der den autonomen staat niet als geheel zon der samenhang met China zal beschouwen. Op den duur geloofde hjj zelfs aan een vorm van federatieve samenwerking. Het kan inderdaad heel goed denkbaar zijn, dat Japan niet meer begeerde dan den tegeovyoordigen toestand, die het alles geeft, wat het in Mantsjoerije verlangt. Japan verteert heel moeilijk vreem- de staten, en wat het daarvan nog te verteren heeft ligt het reeds zwaar genoeg op de maag. Mantsjoerije is een land met een Chineosche bevolking, die nog voortdurend toeneemt. Zuid-Mantsjoerije heeft Japan reeds zoo bui- tensporig veel geld gekost, dat het er tegen op zal zien nog nieuwe financieele offers te brengen, die een onderworpen houding van het land zouden kosten. Bovendien is het voor de Japanners gewenscht, dat de stroom van Chi- neesche landverhuizers naar Mantsjoerije niet wordt gestopt, daar de Japansche ondememin- gen hier des te voordeeliger worden naar- mate het land een dichtere bevolking krijgt, en de Japanners zelf er niet in aanzienlijke ge- tale heen willen. Het behoeft dus volstrekt niet waar te zijn, dat wij nu naar het voor- beeld van Korea moeten oordeelen hoe het met Mantsjoerije loopen zal. De nieuwe autonome staat zal een tusschen- ding worden tusschen een monarchie en een republiek. Henry Poe-I, zooals de gewezen kind-keizer van China zich pleegt te noemen, zal met die waardigheid worden belast. Dit op zichzelf is al een aanwijzing dat de Japan ners het spel in elkaar hebben gezet, want de Chineezen in Mantsjoerije zouden zelf niet licht tot deze gedachte zijn gekomen om op die wijze de Mantsjoe-traditie in Mantsjoerije kunstmatig te herstellen. Zooals dr. Yen Vrijdagavond te Geneve zeer juist heeft be- toogd, ontbreek daarvoor iedere grondslag. In Mantsjoerjje werkt alleen nog een verwant- schap van namen herinneringen aan de be- trekkingen met de laatste dynastie der Chi neezen. De lezer zal zich herinneren, dat reeds heel kort na het begin van hun actie de Japanners hebben getracht den ex-keizer aan het hoofd van den Mantsjoerijschen staat te stellen. Toen wilde de keizer niet. Wij weten nog niet of hij het nu wel wil, maar in ieder geval ontbraken toen de Chineezen van voldoende moreel gezag onder hun stamge- nooten die zich wilden leenen voor het Japansche spel om een regeering van betee- kenis te vormen. Heeft men hen thans ein- delijk gevonden, of doet men het nu met een wat minder ,stel? Er kwam haast bij de zaak. Zaterdag wer- den de verkiezingen gehouden in Japan en daarbij moet toch een toonbaar resultaat der actie voorgelegd kunnen worden. De Mant- sjoerijsche staat lijkt naar iets. Deze op- brengst der actie is meer toonbaar dan het geen men tot nog toe te Sjanghai heeft be reikt. Zou Zaterdag te Sjanghai de groote slag zijn losgebarsten Wij zien niet goed in, wat dat nog zou kunnen beletten. De Japansche mili- taire autoriteiten willen eerherstel voor de geleden nederlagen. Dat is belangrijker dan eenige andere overweging. Oostersche be- hoefte aan prestige, dat waarschijnlijk dui zenden in den dood zal drijven. Het is nieuw, het openen van een fel en door geen bereik- baar doel gerechtvaardigd militair offensief op een verkiezingsdag. ,,Khaki-verkiezingen" noemen onze Engelsche buren de verkiezingen onder oorlogs-psychose. Khaki-verkiezingen onder leiding van kanon-gedonder en men- schenmoord. Het is iets nieuws, wat de wereld nog niet gekend heeft. Eindelijk kan Japan ook aan zijn Westersche leermeesters eens een voorbeeld stellen! TER NEUZEN, 22 Februari 1932. C. J. M. V. „BIDT EN WERKT". Men meldt ons: Vrijdag 19 Febr. 1.1. werd door bovenge- noemde vereeniging in haar gebouw „Bethel" de 37e Jaarvergadering gehouden. De Voorzitter opende op de gebruikelijke wjjze, waarna het gevarieerde programma werd afgewerkt, dat met belangstelling door de aanwezigen werd gevolgd. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat door veler steam en medewerking 1931 met een zeer bevredigend saldo kon af- gesloten worden. De secretaris gaf een overzicht van den arbeid in 1931, zoowel van hoofd- als de onder- afdeelingen. Hieruit bleek dat weer veel en belangrijk werk werd verricht. Hij bracht dank voor de ondervonden bewijzen van mede- leven en deed een beroep op alien, om vooral in dezen tijd, met dubbele toewijding en ijver den C. J. M. V.-arbeid in al zijn geledingen te dienen. Ook in het jaar dat ging waren er bespre- kingen gevoerd met de vereeniging „Dient den Heere". Door „Bidt en Werkt'! is toen voor- gesteld algeheele hereeniging tot een vereeni ging als v66r 1929. Door ,,Dient den Heere" werd dit voorstel verworpen, zoodat voor de zooveelste maal ook deze besprekingen zon der resultaat bleven. Tot schade van het Chr. Jeugdwerk. In dit verband werd ook gewezen op het ongewenschte, dat thane van de zijde dier vereeniging actie gevoerd wordt om te komen tot een z.g. Jeugdgebouw. Evenmin als er in Ter Neuzen plaats is voor 2 vereenigingen met eenzelfde doel, is er behoefte aan 2 gebouwen, vooral nu er sinds eenige jaren door „Bidt en Werkt" gestreefd en gewerkt wordt om tot een grooter en verbeterd „Bethel" te komen. Afgevaardigden van bevriende vereenigin gen brachten hun beste wenschen over. Even na middernacht kon de voorzitter deze gezellige en goed geslaagde jaarvergadering sluiten. II. COMMUNIE. In de R. K. parochie alhier zal de Eerste H. Communie der kinderen plaats hebben op Zaterdag 13 Maart a.s., terw.jjl dan tevens de pleehtige H. Communie plaats heeft van de kinderen der 6e klasse en de kinderen van 13 jaar, die nog in een lagere klasse zitten. DE SCHILDERIJEN VAN H.M. DE KONINGIN NAAR ZEELAND. Naar vernomen wordt, heeft H. M. de Ko- ninigin Hare toestemming verleend Hare col- lectie schilderijen en teekeningen, die ge- exposeerd worden ten bate van de noodlijdende kustenaars, in den loop van het jaar ook in Zeeland, en wel te Middelburg ter bezichti- ging te stellen. LANDARBEIDERSGEZIN. Gevraagd wordt in het departement Ome (N. W. Frankrijk) een bekwaam landarbeid- dersgezin, bij voorkeur zonder kinderen of met een kind, waarvan de leeftijd geen belet- sel kan zijn voor het werken der vrouw. Zj die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich daartoe in verbinding stellen met de afdeeling Landbouwbemiddeling aan de Districts-Arbeidsbeurs te Middelburg. EEN SOIIEEPJE GEZONKEN. Woensdagavond is schipper Van de Broecke uit Breskens, bij zijn poging de haven van Cadzand binnen te vallen, met zijn met kunst- mest geladen vaartoiig, vermoedeljk op de steenen berm gevaren, tengevolge waarvan zijn scheepje eenigen tijd later Is gezonken. De aldaar gestationneerde reddingboot is nog uitgevaren, maar behoefde geen assisten- tie te verleenen. DE NIEUWE 5 PCT. STAATSLEENTNG VAN 186.000.000. Blijkens een advertentie in dit blad stelt de Regeering op 2 Maart a.s. van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags de inschrij- ving open op de 5 pCt. vrijwillige geldleening van den Staat der Nederlanden tot een be- drag van 186.000.000, waarvan geplaatst: 34.570.100, terwijl de deelneming is verze kerd tot een bedrag van 35.000.000. De inschrijving staat open ten kantore van de in de advertentie vermelde Bankinstellin- gen en den Agent van het Ministerie van Financien te Amsterdam. De schuldbewijzen aan toonder zijn groot 100, 500 en 1000 en worden uitgegeven tegen den koers van 100 pCt. Op de 6 pCt. obligation van de leening 1922 A wordt een voorkeursrecht verleend. De aflossing van de nieuwe leening begint op 1 April 1933 tot ten minste 0.83 ten hon- derd van de geheele echuld, vermeerderd met het bedrag der door die verplichte aflossin- gen vrijgevallen rente. De aflossing ge- schiedt ct pari. De schuldbewijzen worden bij loting in de maand December ter aflossing aangewezen. De leening zal in uiterlijk 40 jaren zijn af- gelost. De aflosbaargestelde obligation verjaren 30 jaren na den eersten dag waarop zij aflosbaar zijn. De formulieren voor de inschrijving zijn verkrijgbaar vanaf 23 Februari aan de kan- toren van inschrijving. De inschrijvingen moeten beloopen bedragen van 100 of veelvouden daarvan. De inschrijvingen waarvoor de 6 pet. obliga tion van 1922A worden gebezigd, zullen ten voile worden toegewezen. Bij de tot storting aangeboden obligation moeten gevoegd worden de bijbehoorende nog niet vervallen coupons van September 1932 en volgende, waarvan de rente over de maand Maart nog wordt verrekend. De storting moet geschieden op Vrijdag 1 April 1932, ten kantore waar de inschrijving is geschied. Bij elke storting worden voorloopig recepis- sen aan toonder uitgereikt, welke zoo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden ingewisseld. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te bekomen by de daarachter vermelde adressen: Rijwielbelastingmerk, H. van Pienbroek, Tholensstraat 131. Haakpen, R. Nobels, Noordstrant 63. Jongensjas, politiebureau. JOH. LANGENAKEN. Op 52-jarigem leeftijd is te Amsterdam aan een hartkwaal plotseling overleden, de heer Joh. Langenaken, een volksacteur, die indertijd nog aan het gezelschap van Marius Spree was verbonden. Sinds enkele jaren leidde hij met Pedro Beukman een reizend gezelschap, dat in sinds enkele jaren ook al hier meermalen optrad. 25, 45 en 65 cts. et voorkomt verkoudheid. (Ingez. Med.) DE ELECTRIFIOATIE VAN OVERSEAG. Een kink in den kabel. Was men het vorige najaar te Overslag al- gemeen verheugd, dat er eindelijk een oplos sing gevonden was, om ook deze gemeente te electrificeeren, die vreugde is nu weer geheel te niet gedaan doordat men thans met het net geheel en al gereed staat, zoodat de stroom maar behoeft ingeschakeld te worden. Doch ,,neen" zegt de meerderheid van den raad van Overslag, wij geven de subsidie niet van f 100 per jaar gedurende 15 jaren, welke de P.Z.E.M. ons vraagt. Wel ontmoedigend werkt dit voor degenen die gedurende zoovele jaren onophoudelijk voor het tot stand komen der electrificqtie ge streefd hebben en die nu zeggen: ,,na al die. tegenslagen kan deze er nog wel bij", hoewel deze strubbeling zwaar valt. Maar... immers, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Daar staat nu het prachtige net geheel kant en klaar, het transformatorenhuisje puik in orde, de kabel gelegd vanaf Zuiddorpe en de huisinstallaties gereed met lampen en al er bij, de schakelaartjes draaien al, maar de stroom zit er nog niet in. De gemeentemad behoeft maar „ja" te zeggen en het licht schijnt in de duistemis, doch de raadsmeerder- heid knikt op het oogenblik nog van „neen". Hard is dit, zeer hard. Dit heeft de goedige bevolking van Overslag niet verdiend en daarom heeft zij, ten einjle raad, onderstaand adres aan haar raadsleden gezonden. Ondergeteekenden, alien bewoners van de gemeente Overslag, en aan het electrisch net aangesloten, verzoeken U beleefd het aangebo den stroomcontract met de N.V. P.Z.E.M. te Middelburg wel aan te nemen. Daar onderge teekenden reeds eenigen tijd zijn aangesloten en de onkosten hiervoor hebben gemaakt, om de woningen te voorzien van een installatie en nu tot op heden altijd nog maar moeten wach- ten op Uw besluit, terwijl op andere gemeen ten toch zooveel wordt gedaan en zelfs de menschen nog een extra toelage krijgen van de gemeente voor de onkosten, die ze moeten maken om aan te sluiten, is het naar ons in- ziens toch meer dan droevig, terwijl door de P.Z.E.M. alles in't werk is gesteld om ons zoo spoedig mogelijk aan het electrisch licht te helpen. Daar door Uw college alles wordt ge daan om deze zaak steeds maar uit te stellen, terwijl door U wel voor andere doeleinden en van minder belang subsidie wordt verleend. Daar wij als ingezetenen toch al zoo lang hebben moeten waehten en door Uwen voor zitter ook alles in het werk is gesteld om de electriciteit hier te krijgen, komt het ons toch zoo vreemd voor, dat door Uw college zoo weinig wordt gedaan, temeer daar de voor- waarden, ons medegedeeld, toch zoo billijk zijn. Hopende dus, dat naar aanleiding van dit verzoek het U wel duidelijk zal zijn, hoe wij het gunstig besluit van Uw geacht college met belangstelling tegemoet zien. Dit adres is geteekend door een aantal per- sonen vertegenwoordigende meer den 60 pet. der aansluitbare perceelen. ZAAMSLAG. Vrijdag 1.1. toen de heer Knijff met zijn auto van uit de Kiezelstraat naar de Ter Neu- zenschen weg reed, werd hij door de auto van J. de Smid uit Ter Neuzen aangereden. Het spatbord van eerstgenoemd voertuig werd in elkaar gedrukt, terwijl verdere ongelukken niet voorkwamen. In de laatste voorgaande jaren is de kom van het dorp uitgebouwd tot ongeveer de hof- stede „De Punt", terwijl het terrein, waarop Nieuw Zaamslag verrees, nagenoeg is aange- bouwd. In den Reuzenhoekschenweg zijn ook een aantal nieuwe woningen neergezet. Thans begint ook de Ter Neuzenschen weg zijn beurt te krijgen en zullen daar minstens een vijfta] woningen worden bijgezet. De uitbouw bij den Veerweg wordt beiet door de daar liggende begraafplaats. In een Donderdag gehouden vergadering heeft de R. K. mid-denstandsvereeniging ,,Dft Hanze" te Aardenburg besloten, de R.' K. raadsfractie te verzoeken ten spoedigste een raadsvergadering aan te vragen, ten einde de kwestie van de inkrimping der kermis nader onder de oogen te zien. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR Z.-VLAANDEREN TE TER NEUZEN. In de week van 815 Februari werd bij het bureau der Kamer opgaaf gedaan van de vol gende opheffing: A. Kolfer, Axel, Noordstraat B 56, handel in manufacturen en confectie. Vereffenaar: A. Kolfer, Axel. TERNEUZEN—MEVO. 82. Terneuzen heeft gister op waardige wijze haar reeks van thuiswedstrijden voor deze competitie besloten, door een groote overwin- ning op MEVO uit Bergen op Zoom. In de eerste helft zag het er anders niet naar uit, dat de thuisclub een zoo groote overwinning zou behalen. In deze periode was het verband, dat wij anders bij haar gewoon zijn, zoek, terwijl ook het stoppen der bal be- paald slecht te noemen was. Bovendien was men te langzaam, men nam te veel een af- wachtende houding aan. Na de rust ging het als gesmeerd, het samenspel klonk als een klok en de middenlinie trad nu ook meer aan- vallend op. Groot was het aantal schoten die op doel werden gelost. De keeper van MEVO was echter voor geen klein geruchtje ver- vaard. Geweldig was het aantal ballen, dat hij te verwerken kreeg. Er moet echter bij ge voegd worden, dat hij over geluk niet te kla- gen had. Op fortuinlijke wijze wist hij soms doelpunten te voorkomen, terwijl ook lat en paal hem meermalen redding bracht. Bij MEVO was voor de rust de voorhoede het beste deel. Hard werd gezwoesd. In de tweede helft was zij echter tegen Terneuzen niet meer opgewassen en verminderde haar spelgehalte aanmerkelijk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1