ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. EEN DAG BIDDER JOZO Eerste Blad. N" f- 801 VRIJDAG 19 FEBRUARI 1932 72e Jaargang. BIHNKHLAND. gSUII.l.«T0K. BUITENLAND. SCHOOLGELD. «BONNEMENTSFRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen per nosr t 1 HO per 3 maanden Bg voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen brj regelabonnement te gen verminderd tanefhetwelk op aanvraag verkrflgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag, voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND Ondergeteekende brengt in herinr.ering, dat de laatste termijn scboolgeld 1931 uiterlijk j 1 Maart a.s. betaald moet zijn. Ter Neuzen, 19 Februari 1932. De Gemeente-Ontvanger van Ter Neuzen J. OLIJSLAGER. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis in- gevolge artikel 12 eerste lid der Drank- wet, dat bij ben is ingekomen een verzoek om vergunning voor den verkoop van sterken drank in bet klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van PHILOMENA VIOEN, weduwe van PETRUS FREDERICUS VER- STRAETEN, van beroep cafehoudster, won en - de te Ter Neuzen, voor de linkerlokaliteit van het perceel plaatselijk gemerkt 14 en gelegen aan de Oostkade te Sluiskil. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen bet ver- leenen van deze vergunning schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeester en Wet houders. Ter Neuzen, den 19 Februari 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLiLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de agenda worden toegevoegd de inter- pellatie-Hiemstra over de werkverschaffing, interpellatie-Weitkamp over den nood in den landbouw, de Indische begrooting en de inter- pellatie-Kortenhorst over de handelspobtiek. Ui't hoofde van weinige urgentie stedt de Voorzitter voor niet toe te staan de interpel- latieaanvraag van den beer Wijnkoop over een bevreemdend sterfgerval in bet jongemshuis St. Jan te Soest. Dit voorstel van den Voor zitter wordt aangenomen met 72 tegen 3 stemmem. Het kortingswetje. Aan de orde is de voortzetting van de be- handeling van bet z.g. kortingswetje, tot toe- passing van een tijdelijke korting op de uit- keeringen uit het gemeentefonds aan een aan- tal gemeenten. Minister De Geer vervolgt zijn rede. Spreker betoogt, dat nooit een toezegging is gedaan tot bet ongewijzigd laten van de wet, en betwist, dat de autonomic zal worden aangetast; de heeren De Wilde en Marchant zien spoken. Het ppc moet thans een abnor- maal groote bijdrage geven. Is bet nu billijk, dat daardoor de gemeentelijke salarissen ge- handbaafd blijven, terwijl het rijk zelf zijn salarissen moet verlagen? Tocb is spreker bereid de 3 pCt. van de salarissen te ruilen voor een algemeene kor ting van 6 pCt., betgeen op hetzelfde bedrag neerkomt. Fraai is deze regeling niet en spreker meent, dat de gemeentelijke autono mic niet mag worden gebruikt om de ambte- naren op een eilandje te zetten. Andere middelen om hetzelfde doel te be- door K. R. G. BROWNE. 55) Vervolg.) Als een opsomming van scheldwoorden was zijn eruptie niet onverdienstelijk, maar als uiting van zijn meening miste hij de duidelijkheid, die zijn toespraken in het Parlement kenschetsten. Woorden woedende, razende en dikwijls onbe- grijpelijke samengestelde woorden ont- stroomden zijn mond als een bruischende, kolkende stroom. Hij raasde en tierde als een boetprediker; hij stampte met bei zijn, voeten, hij stotterde van woede en klauwde de lucht met zijn vrije rechter- hand; hij zei van zijn gehoor dingen, die hij, op kalmer ooaenblikken, niet van een schorpioen gezegd zou hebben. Een bank- directeur, beschuldigd door zijn aller- jongsten bediende van het stelen van een doosje chocolaadjes uit een automaat, had niet heftiger en onzamenhangender te keer kunnen gaan. Maar wat het resultaat betrof, had hij het evengoed tegen een brievenbus kun nen hebben als tegen een dienaar van den Heiligen Hermandad. De man luisterde met een onverstoorbaar gezicht toe; hij verstond trouwens ook niet veel, hier en daar een woord, maar niet een keer een geheelen zin. In zijn houding gaf hij blijk van een bijna vaderlijke welwillend- heid; hij had er niets op tegen, als zijn reiken, in bet debat genoemd, zpuden op den grootsten tegenstand stuiten. Indien dit ontwf^-p met doorgaat, is spreker vertuigd, dat er van alle andere middelen niets komt. Daartegenover merkt de Minister op, dat dit ontwerp voor de openbare kassen 6 a 7 mil- lioen bespaart. Dit ontwerp Wei'kt ertoe mede het algemeen financieel vertrouwen te herstellen, waaraan in dezen tijd zoo groote behoefte bestaat. De heeren Marchant (v.-d.) en De Wilde (a.-r.) handhaven hunne bezwaren. DE WERF VAN ..FEIJENOORD" WORDT j GESLOTEN. Over eenige maanden is, naar de ,,Msb." meldt, de sluiting te verwachten van de af- deeling scheepsbouw van de Maatscbappij Voor Scbeeps- en Werktuigenbouw „Feije- noord". Deze maatregel is genomen in ver- band met het feit, dat orders voor nieuw- bouw binnen afzienbaren t,ij|d toch niet te ver wachten zijn. Als zoodanig is het weer een der vele treden, waarmede wij naar beneden gaan. Te gemakkelijker kon tot genoemden maat regel worden besloten, omdat Feijenoord een belangengemeenschap vormt met Wilton en deze voor soheepsreparatie zijn werven in Rotterdam en Schiedam tocb open boudt. Het personeel van Feijenoord", dat reeds van 2000 op 700 man was geslonken, zal door de sluiting van de werf tot ongeveer 500 man worden gereduceerd. Van de 150 a 200 man van de werf zal een groot gedeelte zonder werk komen. Het ligt in de bedoeling der directie een gedeelte over te brengen naar Wilton. De onderzeebooten, die thans nog op de werf staan bij .Feijenoord", zullen na de te waterlating naar Wilton gaan voor den ver- deren afbouw. UIT DE LIBERALE STAATSPARTIJ. Het ligt in de bedoeling van Mr. D. Fock om in 1933, na de voorbereiding van de ver- kiezingscampagne voor de Tweede Kamer, bet voorzitterschap van de Liberale Staatspartij De Vrijbeidsbond neer te leggen. Mr. W. C. Wendelaar, die binnenkort waarecbijnlijik tot vice-voorzitter zal worden benoemd, schijnt te zijn voorbestemd om Mr. Fock op te volgen. REGEERINGSTOEZICHT OP PARTICULIERE BANKEN? Het Tweede Kamerlid Albarda beeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, voorzitter van den Raad van Ministers, gevraagd, of de Regeering bereid is, mede te deelen boever het onderzoek naar de wenscbelijikbeid van Regeeringstoe- zicbt op particuliere banken, waarvan in de memorie van antwoord inzake de Rijks- begrooting voor 1932 melding is gemaakt, is gevorderd, en of een voorstel tot regeling van dit Regeeringstoezicbt spoedig kan wor den tegemoet gezien. DE RIJKSMIDDELEN. De Rijksmiddelen hebben in de maand Janu- ari van dit jaar 31.433.723 opgebracbt, tegen 43.255.759 in dezelfde maand van 1931, of 11.822.036 minder. De opbrengst bleef zelfs 3.416.991 onder de maandelijksche raming. De grootste verschillen gaven de grond- belasting f 481.632 (v. j. f 3.222.575) en de invoerrechten 3.936.093 (v. j. 5.224.983). LIBERALE KAMERLEDEN. Het Hdbl. meldt, dat mej. Westerman en Mr. Knottenbelt naar aanleiding van de tot alle liberale leden der Tweede Kamerfractie gericbte vraag of zij zich bet volgend jaar gevangene op die manier zijn te veel aan stoom op die manier wou laten ontsnap- pen! De doorsnee-dorpsagent lijdt ge- woonlijk niet aan een surplus van ver- beeldingskracht en dit speciale exemplaar was zoo flegmatiek en bot als alleen een rijksambtenaar kan zijn. Hij had bevel gekregen om naar het huis van Dr Bun ting te gaan en den man, dien hij daar in de garage zou vinden, gevangen nemen en die order had hij letterlijk ten uitvoer gebracht. Bij het zien van de sluiting van genoemde garage een greep! was er een gevoel van verbazing bij hem opgekomen, maar ten slotte was het wel of niet voldoende „in"-sluiten van een gevangene door een ,,parteklier zijn zaak niet en het feit, dat genoemde gevangene in jacquet en gestreepte broek uitgedost was, had hem evenmin iets gedaan. En wat het heftige en opgewonden protest van Sir Walter betrof aan zulk soort ,,kouwe drukte" was hij gewoon, iets anders kon je van een boef, die in de kne! zat, toch zeker niet verwachten! Toen dus Sir Walter na een paar minu- ten hard werken van pure uitputting zweeg, knikt de vertegenwoordiger der wet een paar maal ernstig en zei op neer- buigend-goedkeurenden toon: ,,'Dat ha-je op mesiek moete zette, vriend. Je zou der in de biejeskoop of zoo een reuze-sukses mee hebbe". Keliae geluiden van Sir Walter. ,,Ik heb niet heelegaar alles verstaan". ging de agent, lichtelijk verontschuldigend voort, ,,maar w'k verstaan heb was knap, hoor!" „Jejeje" begon Sir Walter schor. Begin der nou niet meer mee", ried de agent hem sussend. ,,Wacht tot de dok- ter Hallo! Daar he-je em". voor herkiezing be|Schikbaar stellen hebben medegedeeld, niet meer voor een Kamerzetel in aanmerking te willen komen. TIEN JAREN DRAADLOOS- TELEFONISCHE PERSDIENST. eerste ter wereld. Op 21 Februari 1932 ial bet tien jaren ge- leden zijn, dat de eerste draadlooze persdienst ter wereld in gebruik werd genomen. Voor dezen dienst bestond destijds over de gebeele wereld groote belangstelling en het Pers- bureau Vaz Dias te Amsterdam, dat het anitiatieef genomen bad, ontving bij de ope ning van den dienst van tal van autoriteiten in binnen- en buitenland blijken van waar- deering. Minister Ruys ae Beerenbrouck, ook destijds tijdelijk voorzitter van den Minister- raad, bracbt bulde aan de energie van de lei- ders van bet Persbureau, de burgemeesters van 's Gravenihage Mr. J. A. N. Patijn en Rotterdam Mr. A. R. Zimmerman, Mr. M. W. F. Treub en vele andere deden van hun be langstelling blijken. Uit het buitenland zonden o.a. de Zweedsche Minister van Buitenlandsche Zaken, Branting, en de Engelsche liberale leider Lloyd George, enjhousiaste verklaringen over de verwacb- tingen, die zij van het gebruik van de draad looze telefonie voor persdoeleinden koesterden De dienst werd aangevangen met een be- trekkelijk gering aantal aangesloten dagbla- den. Vele moeilijkheden, vooral technische. waren te overwinnen. De ontvangsttoestellen waren nog niet zoo goed als thans en de golflengte, waarop werd uitgezonden, is eenige malen in het gedrang geweest. Gedurende de eerste vijf jaren werd in samenwerking met bet bestuur van de Vereeniging voor den Effectenbandel, die reeds voor het Persbureau Vaz Dias begonnen was met het draadloos uitzenden van beurskoersen, een eigen zender, die in bet Beursgebouw te Amsterdam was geplaatst, geexploiteerd. To eta evenwel ge- bleken was, dat de draadlooze persdienst in een behoefte voorzag en nagenoeg alle Neder- landsche dagbladen met uitzondering van die in de hoofdstad zich bij den dienst bad- den aangesloten, meende de Minister van Waterstaat, dat het in het algemeen belang beter was de exploitatie van den zender door bet Rijk te moeten doen geschieden. De oude Marconie-zender op de 1 Beurs moest worden vervangen en toen bet Persbureau Vaz Dias vergunning vroeg een nieuwen zender te mogen laten bouwen, werd de Zakelijke Om- roep te Scheveningen-Haven in het leven ge- roepen. Reeds eenige maanden na de opening van den draadloos-telefonischen persdienst in Nederland, brachten vertegenwoordigers van persbureau in het buitenland een bezoek aan Nederland om den dienst te bestudeeren. Daama zijn ook in het buitenland draadloos- telefoniscbe persdiensten geopend. Bij het groote publiek werd de draadloos- telefoniscbe persdienst van het Persbureau Vaz Dias eerst meer bekend toen de ver- slagen van intemationale wedstrij|den, hier te lande, zoowel als in het buitenland gespeeld, geraffineerd jodium houdend Tafelzout 10 ct. per pondspak. Verkrijgbaar bij; F. J. KAAN Dijkstraat 43-47. Ingez. Med.) Van de plek, waar zij stonden, juist binnen den drempel van de garage, was het kleine witte tuinhek goed zichtbaar. En door genoemd hek kwam op dat oogenblik Dr. Bunting, met korte snelle pasjes en bewegingen van zijn schouders, of hij zich, door onvoorziene omstandig- heden verlaat, naar een afspraak haastte. Bij het zien van den agent gingen de pasjes in een korten galop over en onder het galoppeeren riep hij: ,,Heb je em, Hodgkin?" Heb je em?" ,,Ja, dokter," (jaf de agent ten ant woord. ,,Ik he 'em." Hij deed een stap in schuine richting achteruit en vertoonde vol trots zijn gevangene. Hallo, Walter 1" begroette Dr. Bun ting zijn zwager opgewekt. ,,Ben jij er odk 1 Prachtig 1 prachtig 1 Heb je den man al gezien Zijn blik gleed zijn zwager heen en peilde de duisternis in de garage. ,,Waar hebben jullie em, he Waar hebben jullie hem Daarop volgden eenige oogenblikken van stilte. ,,Wel 1 Hier, niet zei de politie- agent, terwijl hij met een dikken krom- men duim naar Sir Walter wees. „Tjk 1 Tjk 1" zei Dr. Bunting. ,,Maak geen flauw grapjes, Hodgkin 1 Ik bedoel natuurlijk den man, dien ik in de garage opgesloten heb den man, die het schil- derij van mijn zwager gestolen heeft. Waar is die „Is dit 'em dan niet vroeg de agent, verbaasd. „Wat 1 Dit zei dr. Bunting. ,,Maar man, hoe kom je Vender kwam hij niet, want dat oogen blik koos Sir Walter, die van de paar mi- nuten rust gebruik gemaakt had om een nieuwe energie-bron aan te boren, uit om gedurende de wedstrtjden in code werden uit gezonden. Voor de bureaux der dagbladen in tal van steden van ons land, verdrong bet publiek zich in massa om van de voetbal- verslagen die op de bulletin-borden werden gepubliceerd, kennis te nemen. Daaruit is de tegenwoordige radio-reportage van voetbal- en andere wedstrijden, zooals deze thans door de omroepvereenigingen geschiedt, gegroeid. De draadloos-telefonisobe persdienst van bet Persbureau Vaz Dias is verder van groot nut geweest voor de autoriteiten tijdens eenige natuurrampen, die ons land eenige jaren geleden hebben getroffen; bij de orkaan in den Acbterhoek (Borculo) en vooral tijdens de overstroomingem in het Land van Maas en Waal (1926) koftden door mrddel van den draadloos-telefonischen persdienst berichten worden overgebracht, die voor plaatselijke autoriteiten en comity's van groot belang waren. De draadloos-telefonische persdienst heeft in ons land baanbrekend werk verricbt en heeft zich houdende buiten den radiostrijd voor het algemeen belang veel gedaan. Zorg dagelijks voor Uw keel - gorgel droog met DE VAL VAN HET FRANSCHE KABINET. De Franscbe Senaat is er schrijft de N. R. Crt. niet voor teruggeschrikt bet kabi- net-Laval ten val te brengen ondanks de bij- zondere omstandigheden. Tot die bijzondere omstandigheden rekenen wij in de eerste plaats de algemeene gedacbtenwisseling ter ontwapeningsconferentie, waar een Fransch voorstel besproken wordt, dat bet Fransche volk zeer ter harte gaat. Te Geneve zal de Fransche delegatie dezer dagen op de critiek moeten antwoorden, die op haar voorstel is geoefenjl; wellicht daartegenover ook conces- sies doen. Wat voor de Fransohen nog be- langrijker is: de Duitsohers komen in deze dagen met eigen voorstellen voor den dag; en daarover zal in de eerste plaats de Fran sche delegatie een oordeel moeten uitspreken. Maar het is duidelijk, dat de Fransche dele gatie bezwaarlijk kan optreden met het gezag, dat daarvoor gewenscht is, wanneer zij geen regeering acbter zich heeft, die baar, als er- kende vertegenwoordij,ster van Fiankrijk, in- structies kan geven. Een andere omstandigheid, die een minis- terieele crisis op bet oogenblik ongewenscbt maakt, vormt de spanning in Oost-Azie. Ten opzichte daarvan kunnen wij het bijzondere nadeel van het gebeurde echter niet zoo diep beseffen, nu het toch vast scheen te staan, dat de crisis binnen weinige dagen onvermij- delijk zou zijn. Daardoor moest het gezag van de Fransche regeering in een dergelijke kwestie reeds lijden. Ook ten opzichte van het vraagstuk van bet herstel kunnen wij de crisis niet belangrijk vinden, daar het reeds vaststaat, dat in Juni de herstel-conferentie zal worden gehouden. Men zou het zelfs als een voordeel kunnen bescbouwen, dat ook het komende kabinet nog bijna vier maanden voor zich heeft om deze kwestie te bestudeeren, als men niet wist, dat tusschen dit oogenblik en de maand Juni de Fransche verkiezingen lagen, waar- door ieder kabinet, dat de nu gevallen regee ring van Laval zal opvolgen, slechts een karakter van voorloopigheid beeft. De crisis is dus het hinderlijkst voor de ont- wapenings-conferentie. De hervorming, waarover de regeering ge- struikeld is, is, zooals men weet, niet door haar zelf voorgesteld. Het was een initia- tief-voorstel uit de Kamer, dat door de regee ring echter met groote instemming ontvan- gen was. Ons, Nederlanders, moest een ge- diep adem te halen en opnieuw te begin- nen. Deze herhaling miste natuurlijk de spontaniteit en de ,,Schwung" van zijn eerste geimproviseerde uitbarsting, maar dat daargelaten was hij toch nog interes- sant genoeg. De agent had alles al een keer gehoord, maar voor Dr. Bunting was het nieuw en na den eersten schok van verbazing luisterde hij met het paffe ge zicht van iemand, die iets ongelooflijks te hooren krijgt, geinteresseerd toe. ,,En," eindigd Sir Walter met luide, verbitterde stem, terwijl die sufferd van een agent zich ten koste van mij hier vermaakt heeft, is Cardinal natuurlijk ontsnapt. Zonder eenige moeite ontsnapt!" ,,Maar ik begrijp er niets van 1" zei Dr. Bunting met een overbluft hoofdschud- den. ,,Ik begrijp er hoegenaamd niets van! Wat heeft t allemaal te beteekenen, Hodgkin, he Wat heeft 't allemaal te beteekenen De agent draaide zich een kwartslag om, vestigde een paar groote, aandachtige oogen op het oververhitte gezicht van Sir Walter Bellerby, draaide zich nog een kwartslag verder om en keek dr. Bunting vragend aan. ,,Wil u daarmee zeggen. asdat dit niet de knul is, die 'k hier vandaan moet hplen, dokter ,,Dit is Sir Walter Bellerby. Dat weet je, want hij zegt zelf, dat hij 't je verteld heeft." Zeker heb-ie me dat verteld", gaf de agent toe, ,,maar ik mot toch zeker niet alles geloove watte ze me vertellen, he Ze prebeere altoos om je te overdonde- ren... maar dan zijne ze bij mijn an't ver- keerde adres, zeg ik altoos." Hij streek zich nadenkend langs z'n vierkante kin en bekeek zonder eenig teeken van het behoort tot de hygiene, net als 't poetsen van Uw tandenl Aue4n in ortgineele doozen 25, 45 en 65 cts. (Ingez. Med.) deelte van die bervorming vreemd voorkomen. Wij bescbouwen de Engelscbe methode om den uitslag der verkiezingen vast te stellen, waaraan ook in Engeland de Labour-regee- ring, wanneer zij tijd van leven had gehad, een einde had kunnen maken, als een curieus Engelsch verschijnsel. Het handhaven ervan vindt ten deele een verklaring in de voorlief- de van de Engelschen voor het element van speculatie, dat zij bevat. De methode was volmaakt natuurlijk zoolang in Engeland het twee partijen-stelsel nog bestond en zelfs het tegenwoordige partij-systeem maakt Enge land nog geschikter voor de toepassing er van dan bijna ieder ander land in Europa. Een van de hoofdredenen van zijn voortbe- staan in Engeland is echter stellig de Engel sche opvatting, dat de samenstelling van het parlement zicta smijdig moet aanpassen aan den werkelijken inhoud van de openbare mee ning. Als het al te duidelijk blijkt, dat het parlement zijn contact met de openbare mee ning verloren heeft, vindt een ontbinding plaats. Een beboorlijke regeering in Enge land boudt niet krampacbtig vast aan de meerderheid, die zij tijdens een bepaalden, maar gewijzigden toestand van de openbare meening beeft gekregen. Het feitelijk ook in Engeland als verouderd erkende kiesstelsel heeft het voordeel, dat de veranderde stem ming op haar krachtigst tot uiting komt en bet gevaar, dat deze overdreven uiting al te lang van kracht blijft, wordt door de politieke zeden van zelf opgeheven. In Frankrijk ontbreken al deze omstandig heden. Er is en groote versnippering in het partijleven. Het straven is niet om de Kamer iedere schommeling van de openbare meening te laten meemaken, maar veeleer om in de Kamer een stabiel, voor den duur van haar bestaan, leiding gevend element te bezitten. In de praktijk bestaat ontbinding van het par lement in Frankrijk nog niet. Daarom moest het voorstel van Mandel tot wijziging van de kieswet op de buitenstaan- ders inderdaad den indruk van achterwaart- sche hervorming maken, die ten doel had de linkerzijde afbreuk te doen. Terwijl rechts de samenwerking bij de eerste stemming zon der veel moeite te verkrijgen is, weet men, dat de samenwerking links gewoonlijk eerst goed mogelijk is, nadat de eerste stemming den stand van zaken duidelijk heeft gemaakt. Om die reden was het verbitterde verzet van de linkerzijde begrijpelijk en daarom heeft de Senaat geen genade gekend. Zelfs aan de gematigde linkerzijde heeft men Laval stellig ook niet de inderdaad heel weinig decoratieve manoeuvre vergeven, waarmee hij Briand uit de regeering heeft ge- werkt. Dat Laval de Fransche pers bij een ontvangst meedeelde, dat hij het verzoek om ontslag van Briand in den zak had, terwijl deze onjuiste mededeeling slechts als inleiding moest dienen voor de manoeuvre, die noodig was om Briand te verwijderen, is hem ook door volstrekt niet links georienteerde men- schen hoogst kwalijk genomen. Het heeft zijn prestige, dat hij zich in den loop van korten tijd heeft verworven, veel kwaad gedaan. Er heeft geen zegen gerust op bet zoo tot stand gekomen kabinet. Niet langer dan 34 dagen heeft het zonder Briand bestaan. Nu is het gestruikeld en staat Frankrijk voor een lang niet gemakkeljjke crisis. schaamte of berouw het gezicht van den fulmineerenden Sir Walter naast hem. „Wel, meneer, dan heb ik me zeker ver- gist, meneer." Een luid en verontwaardigd gesnork van het slachtoffer. ,,Niet m ij n schuld, meneer, nee, niet m ij n schuld, -ging de agent voort. ..Ze hadden mijn gezeid, dat ter hier in de gerage een vent zat... u hebt 't mijn zel- vers gezeid, dokter. En dus bin ik tot hierhenen gegaan en heb em gevangen genomen. Hoe kon ik nou weten, dattet een ,,Maar de man was, toen ik wegging, in de garage," overdacht Dr. Bunting hard-op. ,,Ik heb em er zelf in opgeslo ten. Jij beweert. dat de garage leeg' was. toen jij kwam, Walter ..Natuurlijk was-ie leegsufferd die je bent," blafte Sir Walter hem toe. „Ik heb je toch gezegd ,,Ben je er absoluut zeker van vroeg Dr Bunting ondoordacht. Sir Walter stikte in een onvermeldbaar woord en stak zijn gebalde vuisten ten hemel. Zijn geheele houding was zoo drei- gend, dat zijn zwager haastig een paar stappen achteruit ging en verzoenend zei; ,,Zoo bedoel ik 't niet. Je hebt natuur lijk goed gekeken. Maar t is een geheim- zinnige geschiedenis. Ik begrijp gewoon- weg niet, hoe 't den man gelukt is om te ontvluchten. Ik heb zoo voorzichtig moge..,..." ..Voorzichtig 1" barstte Sir Walter ver ontwaardigd uit. ,,Noem je t voorzichtig. om weg te gaan en den vent hier alleen achter te laten (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1