ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG BIDDER Eerste Blad. No. 8799 MAANDAG 15 FEBRUARI 1932 72e Jaargang. BIHHBMLAKD. BUITENLAND FEUXLLETON, Bescherm Uw keel NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per^aar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cltgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIiiN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en clicb6's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen vermlnderd tanef, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst Sen dag voor de ultgave. nrr BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DIEN STPLICHT Uitspraak inzake vrijstelling. Be Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat aan ANTOINE THEODORE MARIE DE MEIJER, ingescbrevene voor den dienstplicht, der licb- ting 1933 uit deze gemeente, met ingang van 1 Maart 1932 voor een jaar vrijstellmg van den dienstplicbt is verleend wegens bet be- kleeden van een geestelijk of een godsdienstig- menschlievend ambt of opleiding, tot zoodanig ambt Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in be- roep worden gekomen. a door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoordiger b. door elk der overige voor deze ge meente voor dezelfde licbting inge- schreven personen of door bunne wet- tige vertegenwoordigers. Het verzoekscbrift moet met redenen om- kleed zijn. Het beboeft niet gezegeld te zip. Het moet worden geriobt aan de Koningin, docb worden ingediend bij den burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De burgemeester zorgt voor de door- aending. Ter Neuzen, 15 Februari 1932. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag- Aan de orde zijn een groot aantal kleinere wetsontwerpen en conclusies. 0,m. wordt zjh.s. aangenomen het wets- ontwerp tot bet aangaan van een of meerdere leeningen ten laste van het rijk tot een maxi mum van 200 millioen. DE LOONKORTING VAN HET GEMEENTEPEltSONEEL. Naar „de Maasbode" vemeemt heeft het georganiseerd overleg te Rotterdam met al gemeene stemmen bet voorstel van Burg, en Weth. inzake de 3 loonsverlaging, ingaan- de op 1 Maart 1932, afgewezen, niettegen- staande bet college van Burg, en Weth. alle moeite beeft gedaan om zijn voorstel aan- nemelijk te maken. DE VUUR WAPENWET In verband met den twijfel, welke o.m. in de Fransche pers is gerezen nop ens de uit- voering van de Nederlandsche Vuurwapenwet, stelt de regeering er prijs op, nogmaals te verklaren, dat onder de Vuurwapenwet ook vallen die voorwerpen, welke een zoodanige bewerking hebben ondergaan, dat zij duidelijk zijn bestemd om een onderdeel van een vuur- wapen. te vormen. Op grond hiervan kunnen dus dergelijke voorwerpen, ook zelfs als zij nog niet zijn af- gewerktzonder officieele vergunning niet worden uitgevoerd. DE VERWERPING VAN DE PACHT- WETTEN. De beer Hiemstra heeft Vrijdagmiddag in de Tweede Kamer aan Minister Ruys de Beerenbrouck vragen gesteld of de Regeering na de verwerping van de Pacbtwetten door de Eerste Kamer zicb reeds beraden had om trent de indiening van eien nieuw wetsont- werp en zoo ja, of dit spoedig te verwach- ten is. De Minister antwoordde, dat de Regeering zip daarover nog niet beraden heeft en dat bij dus over de indiening van een nieuw wets- ontwerp nog niets kon mededeelen. Op een nadere vraag van den heer Hiem stra deelde de Minister mede, dat bij niet ver klaren kon wat een eventueel wetsontwerp zou inhoudeh. VERLEGENHEID VAN DEN VOLKENHONI). De kwestie van Sjanghai blijft schrijft de N. R. Crt. voortgaan een nachtmerrie te zijn voor den Raad van den Volkenbond. Dat zooiets nu ook juist moet gebeuren in de weken, waarin de leiders der verschillende delegaties bun redevoeringen afsteken ter ontwapeningsconferentie Het is of een satyr met kwaden grijnslach de conferenties en den Volkenbond bij voort- during een spiegel voorhoudt waarin dan een zonderling en weinig bemoedigend tafreel te zien moet zijn. Het kan niet anders of deze loop van zaken moet steeds weer indruk maken op de redenaars, die aan de beurt komen. De Zweed heeft deze week reeds een hartig woordje daarover gesproken. Toen men het Handvest van den Volken bond opstelde, waren bepalingen noodig, ge- schikt om den Volkenbond als instrument om den vrede te handhaven een praktische basis te geven. De opstellers van artikel 15 en 16 moeten hebben beseft, dat zij daarmee nog wel eens geducbt last zouden kunnen krjjgen; maar zonder die artikelen had men het ge- heele werk achterwege kunnen laten. Wel- licfat heeft men niet gedacht, dat zij in een weer aan vrede gewende wereld zoo uiterst moeilijk in toepassing zoudea zijn te brengen. Nu echter staat men voor zoo'n geval en de toestand is verre van behagelijk. De negende paragraaf van artikel 15 luidt: „De Raad kan in eenig geschil onder dit artikel de ziaak naar de Assemble verwijzen. Het geschil kan ook daarheen verwezen wor den op verzoek van een der beide partijen in het geschil, onder voorwaarde, dat dit verzoek wordt gedaan binnen veertien dagen nadat het geschil aan den Raad is voorgelegd." De Chineezen nu hebben dien termijn van veertien dagen niet voorbij willen laten gaan. Als de Raad zich, zooals deze week weer tref- fend gebleken is, door Japan aan het lijn- tje la/at houden, dat vage beloften doet, waar- van niets terecht komt, dan is er voor hen misschien op felle critiek te hopen in de demo- cratische Assemble, een critiek, die de leden van den Raad wellicht zou kunnen wakker schudden. De omstandigheden zijn gunstig voor de bijeenroeping van een Assemblee om- dat de staten van den Volkenbond toch voor de ontwapeningsconferentie bijeen zijn. De Chineezen zouden den Raad blijkbaar nog gaarne willen ontzien, maar tegelijk willen zij zich toch niet iedere mogelijkheid tot de bij eenroeping van een Assemblee laten ontsnap- pen door den termijn ongebruikt te laten ver- strijken en Vrijdag was de laatste dag van dien termijn. De Chineezen hebben daarop een brief tot den secretaris-generaal gericht, waarin zij op deze omstandigheid hebben gewezen. For- meel moesten zij een Assemble aanvragen, maar zij waren bereid dit verzoek alsnog in te trekken wanneer de Raad zelf plannen van dien aard bad. De Raad is daarop gaan be- raadslagen zonder deelneming van Japan en China. Men voelde er blijkbaar niets voor zelf de kwestie zoo forsch aan te pakken. Men heeft dus den Chineezen geantwoord, dat men van hun beleefd aanbod om den Raad den voorrang te laten, geen gebruik zou maken. Nu zal men natuurlijk de Chineezen krach- tig overreden om van bun kant den Volken bond niet in de moeilijke positie te brengen, die de bijeenroeping van de Assemblee zeker zou veroorzaken. Men is er op die manier maanden lang in geslaagd de Chineezen van een beroep op artikel 15 af te houden. Of dat nu weer zal gelukken? De omstandigheden zijn daarvoor niet veel- door K. R. G. BROWNE. 53) Vervolg.) Philip zette zijn lorgnet op, heesch zich overeind en begon dat gedeelte van hem. dat met den grond in aanraking geweest was, met de noodige zorg af te kloppen. „Jamaar", verdedigde hij zich zwakjes, ,,je moet niet vergeten, dat ik er absoluut niet op verdacht was en... „Klets", viel zijn echtvriendin hem bot- weg in de rede. ,,Maak het niet nog erger, door allerlei onwijze verontschul- digingen! En dat noemt zich „Ja maar, kind ik was er absoluut niet Hierbij zullen we het maar laten. Ondertusschen stoof Mr. Peter Quen- tin Cardinal met een vaart, die zijn roks- panden als banieren in een straffe bries achter zich aan deed wapperen, tusschen de boschjes door en daarna dwars over het weitje naar de laan terug. En onder het loopen want zijn humeur was zoo nu en dan wel aan plotselinge empties onderhevig, maar die buien duurden nooit lang begon zijn drift zoo snel te be- koelen, dat hij halverwege het weitje niet alleen niet meer woedend was, maar zich diep beschaamd begon te voelen. Hij be- greep nu, dat hij zich als een echte lom- perd had gedragen en dat de woonwagen- bewners, misleid als ze geweest waren door zijn meer dan zonderling voorkomen, naar hun beste weten gehandeld hadden. Een gevoel van diep berouw overviel hem en hij begon zich voor een lomperd, een echten, onvervalschten ,,bokkenees' uit te maken Hij was op het punt, om dm te keeren en de slachtoffers van zijn jongste hu- meur-uitbarsting zijn verontschuldiging te gaan aanbieden, toen hij bij het over- klimmen van het hek een ontdekking deed die dat soort gedachten als bij tooverslag naar den achtergrond deed verdwijnen. Voor hem lag de smalle, schaduwrijke laan; naar weerszijden kon hij ongehin- derd meer dan een honderd meter zien. Maar van Jane Craig, die hij zittend in het lange gras tegenover het witte hek achtergelaten had, was geen spoor te be- kennen. HOOFDSTUK XII. Sir Walter Bellerby in de klem. De gevoelens van Sir Walter Bellerby, M.P., op het oogenblik dat hij de deur van de garage opentrok en niets dan leeg- te zag, waar een boosdoener had moeten zijn, kunnen het best vergeleken worden, bij die van een kannibalen-opperhoofd, belovend meer. De Chineezen hebben weinig te winnen bij het ontzien van den Raad; dat is duidelijk gebleken, maar bovendien moeten zij reeds bet gevoel hebben terwille van den Raad te meegaande te zijn geweest. Want tc Geneve groeit het besef, dat de Raad het ge val van den beginne af te schroomvallig be- handeld heeft. Steeds meer verbreidt zich de opvatting, dat men met een verwaarloosde ziekte te doen heeft en dat het in September niet zoo moeilijk ware geweest een nog aar-' zelend Japan tot inbinden te bewegen. Thans is er in Japan een andere regeering en de noodlottige invloeden hebben zich als woe- kerplanten kunnen uitbreiden. Dat is wat China met zijn inschikkelijkheid heeft ge- kregen. Het is daarom zeer wel mogelijk, zoo niet waarschijnlijk, dat het moeilijk zal zijn nu nog van China te verkrijgen, dat het zijn verzoek intrekt. Maar als het dat niet doet, wat gaat er dan gebeuren? Wij wagen ons niet aan gissingen. Het eerste resultaat zal zeker zijn groote verlegenheid te Geneve. LAVAL OVER DEN EfCON OMISCHEN TOESTAND. Donderdagavond sprak minister-president Laval op een banket van de commissie voor Handel, Landbouw en Industrie te Parijs over den economischen toestand, waarin Frankrijk verkeert. Toen de crisis in aantocht was, aldus Laval, beeft Frankrijk maatregelen getroffen, maar de gebeurtenissen waren het voor. De economische crisis beeft zoowel land bouw als industrie zwaar bezocht en heeft zelfs bet credietwezen aangetast. Veertien landen zijn van den gouden stan- daard afgegaan. De Fransche valuta is in tact gebleven, maar de buitenlandsche ban- del is verminderd en het #pook der werkloos- heid steekt bet hoofd op. Om het handelsdeficit tegen te gaan is de regeering overgegaan tot contingenteering van den invoer. Ook zag erj zich gedwongen over te gaan tot een wissel-controle op zekere landen. Frankrijk onderhandelde met deze landen over het instellen van k'tssen voor compen- satie-gelden. Binnenkort zal met Oostenrrjk een overeenkomst te dier zake afgesloten wor den. Laval besloot met te zeggen, dat zoodra een verbetering zou intreoen in de tegenwoor- dige omstandigheden (en zekere teekenen deden vermoeden, dat dat spoedig zal gebeu ren). Frankrijk als steeds, bereid zou zijn, tot edelmoedige en doortastende initiatieven am mede te werken aan het herstel van den economischen toestand van Europa en van de wereld. LOONSVERLAGING BOUWVAK- ARBEIDERS. De voorzitter van de desbetreffende vak- vereeniging, Sullivan, deelde Vrijdagavond mede, dat door 150.000 bouwvakarbeiders te Chicago een loonsverlaging van 20 was aanvaard. Hij verklaarde, dat de arbeiders deze loonsverlaging hebben aangenomen om mede te werken aan de verbetering van den economischen toestand en omdat er voor vele duizenden werkloozen werk zal komen. TER NEUZEN, 15 Februari 1932. EEN KORTE IJSPRET. De late vorst der vorige week deed bij de liefhebbers van schaatsenrijders de hoop levendig worden, dat zij dezen winter nog van de geliefkoosde sport zouden kunnen genieten. Tegen den tijd dat men verwachten kon dat bet ijs betrouwbaar zou worden, nam evenwel de vorst af, terwijl de hevige wind, tijdens de vorst, voor de ijsvorming niet bevorderlijk was geweest. Reeds Vrijdag waagden zich bier enkelen op de vestinggracht ten Westen der stad, en Zaterdag kwamen meerderen. De gemeente- politie evenwel, die het ijs had onderzocht en dit nog niet sterk genoeg achtte, meende dat voorkomen beter is dan genezen en ontruimde die vijf minuten na het bestellen van een schotel zendelinghache bij monde van zijn prive-kok de droeve tijdina wordt mede- gedeeld, dat zijn diner heeft weten te ontsnappen en bij het baden in zee door een haai is opgeslokt. Het is buitenge- woon prettig om ,,in je recht te staan, en de macht en de gelegenheid te hebben om je tegenstander, die niet in zijn recht staat, dat eens energiek onder zijn neus te wrijven, en daarom had Sir Walter op de heenreis van Sandhaven naar het huis van Dr. Brunting al een kleine toe- spraak ineengezet, die erop berekend was, om „dien vent, Cardinal" in een slag te vernietigen. Geen wonder dus dat de ontdekking, dat dit zeldzame aenoegem hem niet geworden zou, hem diep trof, Zoo diep zelfs, dat hij de paar eerste oogenblikken de getuigenis van zijn oogen niet wenschte te gelooven, maar de garage binnenschreed en er midden in ging staan rondkijken, of hij den boos doener door de kracht van zijn haat tot materialiseeren wilde dwingen. Een dergelijk wonder had echter niet plaats. De garage was zoo leeg een groepje benzinebussen en wat werktuig- kundig gereedschap uitaezonderd dat een schichtig konijn de grootste moeite gehad zou hebben, om er een behoorlijke schuilplaats te ontdekken. Waar „de vent Cardinal" ook mocht zijn, in de garaqe was hij zeer beslist niet. „Verhip", zei Sir Walter diep veront- waardigd. Wat, bij hoog en laag, had dat nu weer te beteekenen? Die idioot het ijs, terwijl per omroeper de ingezetenen werden gewaarschuwd tegen bet betreden van het ijs. Ondertusschen bad het bestuur der „IJsclub Ter Neuzen" vergaderd, om, boewel het ijs nog niet dik genoeg was, maatregelen te nemen tegen bet tijdstip dat het nog zoover zou komen. De kans om te rijden doet zich bier niet zoo veelvuldig voor, zoodat men er, als bet kan als de kippen bij moet zijn. Dat is ook thans weer bevestigd. Eerst gistermorgen werd geconstateerd dat bet ijs de vereischte dikte had, de onbetrouw- bare plekken Werden afgebakend, en de baan opengesteld, al was het niet tneer het vriezen- de weer dat men noodig bad. Daardoor is het mogelijk geworden dat gis- teren een aantal rijderessen en rijders voor de eerste maal van de baan der „IJsclub Ter Neuzen" hebben kunnen profiteeren, al werd het ijs ook bier, zooals we dat van elders lazen, ,,borstplaat". Het ingetreden dooiweer was echter een beletsel voor verdere openstelling. De weervoorspellingen luiden thans: lichte vorst des naehts en lichte dooi overdag, zoo dat dit elkaar opbeft en het geraden zal zijn de ijzers weer maar in te vetten. Ondertusschen bleek door deze korte ijspret het voorrecbt eener ijsbaan op ondiep water. Hoewel het ijs van niet te beste kwaliteit was, konden de liefhebbers zonder vrees voor ge- vaar op de baan van hun sport genieten. VERGADERING VAN HET PROTEST- COMITe TE TER NEUZEN TEGEN HET WETSONTWERP-TERPSTRA. In verband met de geplaatste advertenties voor dit doel vraagt men ons een opwekking tot het bijwonen van de openbare vergadering op Woensdag 17 Februari, des avonds te 8 uur, op de bovenzaal van den beer A. de Vrieze. Ieder, die eenigszins op de hoogte wil zijn van zijn tijd en die wil kunnen oordeelen over een wetsontwerp dat een massale beweging in ons land beeft ontketend, zooals men in dezen crisis tijd, dezen tijd van lichamelijke en gees- telijke depressie niet zou verwachten, dient naar deze vergadering op te gaan. De spreker, die voor bet protest-comite in Ter Neuzen optreedt is de door bet gebeele land bekende algemeene secretaris van de vereeniging „Volksonderwijs", eene vereeni- ging, die over de 60.000 leden telt en die baar ledentai nog iederen dag ziet grceien. Er zullen weinigep in ons vaderland met meer bevoegdheid over de funeste gevolgen van dit wetsontwerp, zoo bet wet mocht wor den, kunnen oordeelen dan de beer Klaas de Vries. In een zevental blaadjes vanwege de ver eeniging „Volksonderwijs" is op de verschil lende nadeelige gevolgen en onrechtvaardig- heden in dit wetsontwerp gewezen. Het zou te veel gevergd geweest zijn, dit 7-tal artikelen achtereenvolgens in dit blad te plaatsen, hoe leerzaam ze ook zouden zijn. Het schijnt dat de pacificatiewet vaak on- rechtvaardig, juist tegenover het openbaar onderwijs, is toegepast en dat het Wetsontwerp Terpstra eene bedreiging vormt voor het ge- heele lager onderwijs in Nederland en nog meerder onrecbt berokkent aan het openbaar onderwijs. Het rapport-Rutgers mist alle objectiviteit, plaatst zich niet op den bodem der werkelijk- heid en minister Terpstra, die in zijn wets ontwerp eene verbeterde editie bad kunnen geven, maakt de zaak nog wat erger. De bedoeling der protest-comite's door het geheele land en ook in Ter Neuzen is, de be- volking in te licbten, omtrent aard en gevoj- gen van dit zoo sterk aangevocbten ont- werp, ook aangevocbten door verschillende voorstanders van het bijzonder onderwijs. Velen zondigen volgens ons plaatselijk pro test-comite in onwetendheid en het comite meent, dat na deskundige voorlichting ook mag gerekend worden op de voorstanders van het bijzonder onderwijs om dit wetsontwerp geen wet te doen worden. Niemand, die gesteld is op een eerlijke toe- passing van wetten en verdragen, verzuime dus deze zeer belangrijke vergadering bij te wonen. van een Horace had toch duidelijk ge- zegd, dat die Cardinal in de garage op- gesloten zat en hier had hij de garage een fonkelnieuwe garage nog wel, maar Cardinal was er niet! De kooi was leeg en het vogeltje gevlogen, de oesterschelp was er, maar de parel was eruit. Sir Walter had op een genoeglijk half uurtje ten koste van iemand, die in zijn oogen een gevaarlijk en vindingrijk misdadiger was, gerekend en, in zijn teleurstelliing doorkruiste hij stampend de onschuldige garage en trok zich verwoed aan zijn baardje. Maar opeens helderde zijn ge- zicht op, het kon zijn, dat Horace, die werkelijk weleens heldere oogenblikken hadt tot de ontdekking, die hij hoog en laag voor de hand lag, gekomen was, dat een garage met een hangslot niet de aan- qewezen plaats was, om er dieven van Oude Meesters met hun buit op te slui- ten en dat hij zijn gevangene dus weer meegenomen had en ergens anders achter slot en grendel had gezet. Ja, dat was de oplossing van dit probleem; maar waar was Horace dan? ,,Juist iets voor hem", overdacht Sir Walter, om er op zoo'n oogenblik vandoor te gaan. Horace moest onverwijld opgespoord en tot be- hoorlijk uitleg geven gedwongen worden. Met dit doel voor oogen, keerde hij zich om naar de deur met het vernielde hang- slot, maar dat oogenblik koos het toeval of het Lot, hoe menjiet noemen wil, die er een eigenaardige opvatting van humor op na houdt, uit, om tusschenbeide te komen. Een plotselinge heftige wind- Verzorg haar dagelijks Gorgeldroogmet - - 25, 45 en 65 ct (Ingez. Med.) GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspeeteur van politie alhier maakt be- kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlicbtingen zijn te bekomen, bij de daaracbter vermelde adressen. Mantelband, J. de Blaaij, Catspolder O 47. Zakmes, Politiebureau. Portemonnaie, J. Stoffels, Nieuwediep- weg 19. Manchetknoop, P. v. d. Hooft, Baandijk 27. Kindermuts, G. v. d. Peijl, v. Steenbergen- laan 29. Autovoetlap, A. M Verpoorte, Veldstraat 5, Sluiskil. Rijwielbelastingmerk, A. de Blaaij, Koedijk 18. Dameshandscboen, J. v. d. Welle, Nieuwe- diepstraat 56. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten beboeve van's rijks scbatkist, wegens over vorige jaren te weinig betaalde belas- tingen naar inkomen en/of vermqgen (ge- wetensgeld), is ontvangen bij den Inspeeteur der Directe Belastingen te Ter Neuzen j 101,33. HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL. In de week van 18 Februari werd bij bet bureau der Kamer aangifte gedaan van de volgende Inscbrijvingen Zeeuwscb-Vlaanderen (Ter Neuzen). H. A. Cijsouw, Biervliet, Singel 236, vlas- serij en bandel in vlas. Wjjzigingen Coop. Aankoopvereeniging Axel-Station" W.A., Axel, Lange Dreef M 12. G. van Fraarjenhove, voorzitter. L. de Putter, pen- ningmeester. J. P. van Cadsand. Uitgetr. be- stuursleden: Pieter Benjamin van Hoeve, voorzitter; Pieter Dekker, penningmeester; P. de Klerk, vice-voorzitter. Nieuw benoemde bestuursledein. A. van 't Hoff, Axel, Molenstraat B 31, timmerman en aannemer. Uitgetreden eige- naar: A. van 't Hoff. Nieuwe eigenaar; H. J. van 't Hoff. De bandelsnaam is gewijizigd in: H. J. van 't Hoff. Jac. Houg, Axel, Nieuwstraat G 81, winkei in kruidenierswaren en metselaar.De zaak is omgezet in een vennootschap onder firma, onder den naam: Firma Jac. Houg Zoon. DE ST. WILLIBRORDUSKERK TE HULST. Toen in Augustus 1930 de oude Zeeuwscb- Vlaamscbe stad Hulst bet 750-jarig bestaan der stadsrecbten met groote plechtigbeid vierde bij welke gelegenbeid H. M. de Koningin Wilhelmina de stad bezocht, werd tevens besioten tot bet stichten van een fonds ter verkrijging van een beiaard in den toren der aloude en monumentale St. Willibrordus- kerk. Tbans heeft het betreffende comite als gift der burgerij aan den gemeenteraad van Hulst een bearag van ruim f 3300 gezonden als grondbedrag voor de aanschaffing van een beiaard, meldt „de Amstelbode". In verband hiermede is van belang te ver- nemen, dat de groote St. Willibrorduskerk dateerend ongeveer uit 12Q0, reeds vroeger lui- en speellokalen heeft bezeten, nl. na den brand van 6 Juni 1562, toen de toren werd herbouwd en van speelklokken werd voorzien. Intusschen werd op 20 November 1663 de toren opnieuw door brand vemield. Naar men weet, was sinds 4 Maart 1807 de kerk (die na de hervorming in handen der Protestanten was gekomen, in gezamenlijk stoot suisde onstuimig uit het Oosten aan, greep de breede, opepstaande garage-deur vast en sloeg haar met een slag, die het kleine gebouwtje op zijn fundament deed dreunen, dicht. Een inkt-met-water duis- ternis daalde op de vensterlooze garage neer en de stemming van Sir Walter daalde mee, toen hij drie seconden later tot de ontdekking kwam, dat de deur zich niet meer lict overhalen om open te gaan. De eerste paar oogenblikken weigerde hij pertinent, dat te gelooven. Hetgeen zeer begrijpelijk is. Want dat het ding of het Lot zoo brutaal zou zijn, om met ,Sir Walter Bellerby, lid van het Lager Huis, den spot te drijven, was gewoonweg ondenkbaar. Pas na een minuut of vijf hard en conscientieus werken, toen hij wel gedwongen was te rusten om op adem te komen, begon de waarheid lang- zaam maar zeker tot hem door te drin- gen. Hij kon er niet uit, dat was de toe stand, in een paar woorden samengevat. De deur-sluiting, uit haar humeur door de bewerking van Jane, had zich, in een poging om haar naam hoog te houden. met kracht vastgeklemd, en in haar ijver, om geen half werk te doen, had het toeval de zaak zoo geregeld, dat de greep, door Jane in een aanval van netheid tegen den muur gezet, door den schok gevallen was en wel zoo, dat hij nu onder de deur als wig dienst deed. Met dit gevolg, dat hoe harder Sir Walter duwae, hoe min der de deur aanvechting vertoonde om open te gaan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1