ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER ASPIRIN No. 8793 MAANDAG 1 FEBRUARI 1932 72e Jaargang. Negen Abonnementsrijwielen Aanbesfeding. f gTTILLETOS. BINJTEHLAND. BUITKJTLAND. Levering RIJWIELEN voor de Politie Donderdag 11 Februari 1932, AANBESTEDEN Het onderhouden van de werken der gemeentehaven gedurende 1932. eenig op de wereld TER NEUZENSCHE COURANT \BONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Jan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. CTltgeefster: Finna P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AJDVERTENTISNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,2a Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bjj regelabonnement tegen verminderd tanef, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND. DIENSTPLICHT. Inspectie. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal in Tnni a.s. het jaarlijksch onderzoek plaats bebben voor de gewone dienstplichtigen der hutdmavht van de lichtingen 1920 en 1923. Plaats en tijd van bet onderzoek zullen n&der worden bekend gemaakt. Ter Neuzen, 29 Januari 1932. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter voldoening aan bet bepaalde in het laatste lid van artikel 6 der Hinderwet ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie van Axel ter inzage is nedergelegd een verzoek met bijlagen van de COMPAGNIE NEERLANDAISE DE L'AZO TE te Brussel, om vergunning tot het op- riohten van een inrichting tot bet vervaar- digen van watergas op een perceel, plaatselijk gemerkt P 40 i, kadastraal bekend in sectie A, No. 154, 155, 156. Op Dinsdag 9 Februari a,s., des namiddags drie uur, zal ter gemeente-secretarie aldaar gelegenheid bestajan om bezwaren tegen de inwiiliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te licbten. Zoowel de verzoeker als zijt, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet. op den bovenaangebaalden dag, voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten ein.de hunne bezwaren mondeling toe te liebten. Ter Neuzen, 29 Januari 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1 ZONNEVULLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen v66r of op 9 Februari 1932, des namiddags 2 uur, prijsopgaaf voor de levering van ten dienste van de politie. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den b»er Inspecteur van Politie. Ter Neuzen, den 1 Februari 1932. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van PHILIP PINE, zullen op des middags 12 uur, Aanwijzing op den dag der aanbesteding door K. R. G. BROWNE. 48) Vervolg. HOOFDSTUK XI. Onze dolende ridder wordt vernederd. „Kleine oorzaken hebben vaak groote gevolgen", leeren ons de menschen, die niet veel anders te doen hebben, dan wijs- aeerige bespiegelingen houden en die die kunst dan ook met iiver en energie be- oefenen. Toch schuilt er in dat gezegde veel waars; Mr. Watts zou nooit op 't idee: machine gedreven door stoom, ge- komen zijn, als het theewater bij zijn grootmoeder niet overgekookt was: de slag bij den naam ben ik vergeten 1 is gewonnen en verloren, doordat het paard van een der medewerkers een los- sen^spijker in zijn hoefijzer had, en wijlen Sir Isaac Newton zou nooit de zwaarte- kracht ,,ontdekt" hebben, als hij op een goeden morgen niet door een wormsteki- gen appel knock-out was geslagen. En, om het rijtje van drie nog met een te ver- meerderen, zoo was de teleurstelling, die Sir Walter Bellerby bij het zien van de leege garage -leeg. wat dieven van Oude Meesters betrof ondervond, het gevolg van het feit, dat Jane Craig den vorigen dag haar zakspiegeltje vergeten had. Voor een vrouw is haar uiterlijk, de vraag: ,,hoe zie ik er uit?"~van groot be- v.m. 10 uur. Bestekken verkrijgbaar vanaf a.s. Woensdag ten gemeentehuize tegen be- taling van 1,25, alsmede bij den Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, door wien nadere inlichtingen worden verstrekt. F. J. L. M. DHOOGE, Loco-burgemeester. P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. Philippine, 29 Januari 1932. DE VERBINDING RIJNSCHELDE. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda ver- zoekt in een adres aan den ministerraad, dat geen oplossing van het vraagstuk van een nieuwe verbinding van Rjjn en Scbelde worde gegeven, welke niet in alle opzichten de be- iangen van Westelijk Noord-Brabant en van het aangrenzende Nederlandsche gebied dient. De Kamer verstaat hieronder met name: 1. Dat het ontworpan kanaal van Dintel- sas tot Bath dienstbaar zal moeten zijn aan de afwatering van Noord-Brabant. 2. Dat door het genoemde kanaal een lo- gische verbinding voor de binnenscheepvaart door Westelijk Noord-Brabant tot stand zal komen, in aansluiting op het kanalenstelsel in Oostelijk Noord-Brabant en Limburg. 3. Dat het genoemde kanaal voor Noord- Brabant de mogelijkheid van een eigen zee- haven te Bergen op Zoom zal scheppen. 4. Dat het genoemde kanaal de gelegen heid zal bieden, in de toekomst over te gaan tot een aansluiting op Zeeuwsch-Vlaamsoh ge bied, waardoor de meest Zuidelijke gedeelten in bet Westen van ons land op meer doeltref- fende wijze dan tot dusver op het centrum van Nederland kunnen georienteerd worden. Adressante schrijft verder: De Kamer vertrouwt aldus, dat de regee- ring, zich rekenschap gevende van al hetgeen bij de uitwerking van het kanaalplan Dintel- sasBath voor het industrieele Noord-Brabant op het spel staat, er voor zal waken, dat geen enkele toekomstmogelijkheid voor ons gewest die tevens in het belang van geheel Neder land is, om wille van buitenlandsche belan- gen zal worden prijsgegeven. De Kamer zoude het zeer toejuichen, dat Harer Majesteits regeering ertoe mocht be- sluiten, om geheel zelfstandig, zonder te wach- ten op mogelijke verdragen met andere mo- gendheden, over te gaan tot het uitvoeren van een zuiver nationaal kanaalplan tusschen het Volkenrak en de Westerschelde bij Bath. AMOKSTEMMING DER JAPANNERS? Japan levert, schrijft de N. R. Crt., zijn bijdrage tot het begin der ontwapeningsconfe- rentie. Nddat het zijn generaals in Mant- sjoerije bad losgelaten, doet bet nu hetzelfde met zijn admiraals te Sjanghai. En dezen blijken nog aanzienlijk wilder dan bun col- lega's van het landleger. Zooals de actie in Mantsjoerije ten slotte ten doel*had bet banditisme uit te roeien dat met de ontwikkeling van de actie echter steeds meer ging groeien en bloeien, zoo be- oogt de actie der marine te Sjanghai, naar wij vernemen, niet alleen om de Japansche onderdanen te beschermen maar ook de orde in de stad te bandhaven. Inderdaad wordt dit werk zeer vergemakkelijkt als men een stad eerst platscbiet. Alles wordt dan over- zichtelijker en het aantal lieden dat men in bedwang te houden heeft, is aanmerkelijk verminderd. De toesehouwer echter zal moeilijk aan den lang; de omstandigheden waarin een vrouw haar belangstelling in haar voor- komen verliest moeten nog ontdekt wor den. Tijdens een schipbreuk, een brand, een aardbeving, een zondvloed of na een operatie denkt een vrouw eerst aan haar teint en dan aan haar leven. Jane onder vond het ongetwijfeld als een catastrophe, dat het schilderij in quaestie een Con stable en geen Romney was, maar toch vergat ze geen oogenblik, dat ze er, als resultaat van een nacht vol avonturen, niet bepaald op haar voordeeligst uitzag, Zonder spiegel kon ze den graad van dat ..onvoordeelige" niet vaststellen en evenmin tot verbeterende manipulaties overgaan, maar haar zesde zintuig waar- schuwde haar dat ze goed zou doen, ten- zij ze op een paar van de hulpmiddelen zonder welke een vrouw vrijwillig geen stap buitenshuis doet, clandestien of niet, de hand kon leggen, haar medemenschen te schuwen en zich systematisch achter- baks te houden. Daarom had ze aan Peter's denkbeeld om te telefoneeren, haar goedkeuring ge- hecht en had hem, bij het ten uitvoer brengen ervan, zelfs aangemoedigd. En daarom dook ze ook dadelijk, toen Peter zich verwijderd had, achter een groep boomen weg en stelde ze zich in haar schuilplaats zoo op, dat ze elk detail van het verloop van deze nieuwe verwikke- ling goed kon volgen zonder zelf gezien te worden. Van haar zitplaats op den stronk van een omgehakten boom zag ze Mr. P. Q. Cardinal de oprijlaan opwandelen en diverse bellen bewerken. Ze zag de deur opengaan en een kleine dikke figuur dr. Bunting zelf waarschijnlijk met de plotselingheid van een duiveltje-uit-een- indruk ontkomen met een geval van amok te doen te hebben. Na het aannemen van het ultimatum beginnen de vijandelijkheden, en een wapenstilstand blijkt volstrekt geen be- letsel om een bombardement voort te zetten. Lieden wier handen blijkbaar reeds lang ge- jeukt hebben, zijn daar aan bet werk, en zijn blijkbaar op geen manier tegen te bouden. Japan oefent op het oogenblik een wilde terreur uit in Oost-Azie. In de vreemde ne- derzettingen krijgt men af en toe een granaat of een vliegerbpm, en men is dan blijkbaar nog tevreden, dat het voorloopig daarbij blijft. De Japansche admiraal voelt zich geheel en al meester van den toestand. Een protest- staking te Sjanghai dit kan moeilijk an ders dan in de nederzetting zijn dreigt bij met geweld te onderdrukken. Intusschen is Tsjapei volgens de berichten een vlammenzee. De gloed daarvan beeft men echter thans ook te Geneve waargenomen. En men schijnt er nu zijn weg te willen kie- zen, onafhankelflk van.de protesten der Ja- panners. Men beeft bet beroep van de Chineezen op artikel 15 van het handvest aan- vaard; volgens den tekst van dit artikel kon men ook niet anders handelen. Voor wij de nieuwe gebeurtenissen te Ge neve in beschouwing nemen, willen wij nog even den blik richten naar het Verre Oosten zelf. Ook in Mantsjoerije krijtgen de dingen een gespannener karakter. De opmarscb naar Harbin gaat niet zoo vlot als de Japanners blijkbaar bebben verwacht. Him Cbineescbe hulptroepen alleen spelen pet niet klaar. Het heet dat de brug over de zeer breede Soen- gari-rivier vemield is, wat voor de Japanners om Harbin te bereiken een emstig maar vooral in den Winter niet onoverkomelijk be- letsel zou zijn. Intusschen heeft ook deze kant van bet geval zijn politieke complicaties. De Japan sche gezant te Moskou, zoo wordt gemeld, heeft verlof gevraagd aan de Russische re geering om tegen betaling van den Russisch- Chineeschen spoorweg gebruik te mogen ma- ken voor troepentransporten naar Harbin. Het is een zeer pijnlijke vraag voor de Rus- sen. Wat helpt weigeren als de Japanners reeds begonnen zijn te doen waarom zij vra gen, zooals inderdaad bet geval schijnt te zijn? Karachan beeft den Japanner gewaar- scbuwd dat door de actie tegen Harbin een gespannen politieke toestand moet ontstaan. Men ziet, hij/ is zacbt en zijn uitdrukkingen, daar het om niets meer of minder dan om de recbtstreekscbe verbinding met Wladiwostok gaat voor de Russen. Maar beide partijen weten dat Rusland niets tegen bet gevaar voor deze vitale lijn kan doen. Karachan. beeft op de vraag, die vroeger met een oorlogsverklaring gelijk zou bebben gestaan, een zeer diplomatiek antwoord ge geven. Hij zelf is tenslotte, als Armenier, ook Aziaat. Rusland kan alleen niet beslis- sen; de Chineezen badden mee te zeggen. Als de Chineescbe leden van bet hoofdbestuur van de lijn echter geen bezwaren badden dan zou ook Rusland niet weigeren Het antwoord is kostlijk. Intusschen krijgen de dingen te Geneve een veel emstiger karakter. Er is een be- richt dat de commissie van onderzoek nu over Siberie zou worden gezonden, waardoor zij binnen twee weken in Mantsjoerije zou kun nen zijn, terwjjl de consuls der raadsleden te Sjanghai rapport moeten uitbrengen over hetgeen daar gebeurt. Men moet zich echter met Sato, den Japanschen vertegenwoordiger in den Volkenbondsraad afvragen of bet uit- zenden der commissie nog zin heeft, nu men bezig is zijn toevlucbt te nemen tot artikel 15 van het handvest. Dat eiscbt snellere en meer summiere vormen van onderzoek. doosje op den drempel verschijnen. Ze zag Peter, na het beeindigen van de voor- loopige besprekingen vlijtig zijn voeten vegen en met den dokter naar binnen gaan. Tot op dat oogenblik was het verloop van de zaak volkomen normaal. Maar toen ze, geen vijf seconden later, Peter met den kleinen dokter weer de deur zag uitkomen, naar de poppen-garage "opzij van het huis loopen en naar binnen zag gaan, voelde ze een lichte verwondering in zich opkomen. En die verwondering werd van licht, zwaar en veranderde in een gewaarwording van absolute verbluft- heid, toen, een tel later, de kleine corpu- lente figuur van den dokter als een ka- nonskogel de garage weer uitschoot, de deur dicht smeet, den sleutel omdraaide, naar huis terug galoppeerde en door de groen geverfde deur verdween. Van haar logeplaats tusschen de boo men keek Jafte het onbegrijpelijke gedoe om het kleine villatje niet weinig veront- rust aan. Haar eerste aedachte was, dat dr. Bunting dit niet bepaald geschikte oogenblik had uitgekozen om van de kook te gaan, maar na tien seconden nadenken schakelde ze die mogelijkheid als zeer onwaarschijnlijk uit. Dan moest er in die paar oogenblikken, dat ze de beide ac- teurs van deze comedie-in-zakformaat niet gezien had iets gebeurd zijn, conclu- deerde ze, dat den dikken dokter van een onverschilligen buitenstaander tot een vin- dingrijken vijand gemaakt had; maar wat dat ,,iets" was, kon ze niet begrijpen. En, eerlijk gezegd, vermorste ze ook geen oogenblik tijd met een poging doen, om het te begrijpen. Een vrouw schaart zich altijd aan de zijde van den verdrukte, instinctief, zonder eerst, conscientieus, Bijna dagelijks duiken producten dikwijls van twijfelachtige en duistere herkomst op, welke somtijds onder fraaiklinkende na- men op de markt gebracht worden. I Daarom oogen open en schenk Uw vertrouwen aan het product, dat reeds meer dan 30 jaar een op den voorgrond tredende plaats in de geneesmiddelenschat ihneemt en door bijna alle doktoren tegen verkoudheden, rheumatieken griepenz.aanbevolen wordt. Let op den oranje band, Prijs 75 cts. (Ingez. Med./ De partijen kunnen zich dan met bun argu- menten en klacbten rechtstreeks tot den secretaris-generaal wenden. De Raad kan, als een verzoenirig niet mogelijk blijkt, bij meerderheid van stemmen besluiten een rap port over het geval openbaar te maken waar in bij zijn meening zegt over hetgeen te doen staat. Geen lid van den Volkenbond mag dan nog stappen ondernemen tegen de partij, die zich naar dit oordeel richt. Als de Raad echter niet tot een eenstemmig rapport komt (waarbij protesten van de partijen zelf niet medetel- len), dan houden de leden van den Volkenbond de vrije hand. Het beroep op artikel 15 geeft in twee op zichten de zaak voor Geneve een heel ander karakter. Ten eerste kan en moet de Raad nu besluiten nemen waarbij de stemmen van China en Japan niet meer meetellen. Japan kan niet meer, gelijk bij de procedure onder artikel 11, door een veto de besluiten van den Raad krachteloos maken. Maar wat meer zegt: Als een aangelegen- heid volgens artikel 15 aan bet rollen is ge bracht zoodat geen der partijen dat nog kan stuiten, dan rolt zij naar artikel 16 toe, bet artikel dat, zoo noodig, in acties van dwang, hetzij van oeconomischen, hetzij van militai- ren aard tot onderwerping aan de besluiten van den Raad, voorziet. Men heeft gelezen met welk een bijna hu- moristische sophistiek de Japansche vertegen woordiger te Geneve geprotesteerd heeft tegen deze actie. Japan, dat nu toch naar alle kanten om zich heen slaat, zal er in zijn gemoedsgesteldheid van dit oogenblik wellicht niet tegen opzien weg te loopen uit den Vol kenbond. Op het oogenblik bevinden de dingen zich in een beweging, waaryan richting en einde moeilijk te voorspellen vallen. Zooals ge zegd, Japan schijnt in amokstemming ge- raakt, en zich om de heele wereld niet meer te bekommeren. Japan is op bet oogenblik zeer gevaarlijk voor de wereld. Hoe deze daarop reageeren zal, zullen wij nu spoediger weten dan wij een week geleden konden vermoeden. Ondertusschen kwam Zaterdag het beriebt, dat China aan Japan den oorlog zou hebben verklaard. Later is bericht, dat dit op een misverstand berustte dat bet nog niet was gebeurd, maar door de Regeering te Nanking overwogen werd. Dat bet onder deze om standigheden niet. moet verwonderen wanneer het daartoe komt, is wel begrijpelijk. We ontleenen nog de volgende berichten aan de N. R. Crt.: De Japanners gedeeltelijk uit Tsjapei verdrongen. Na de verwoede gevechten van Zaterdag- naar de reden van de verdrukking te vragen. En Jane bekommerde zich dan ook heel wat minder om de reden voor de garage-gevangenschap, dan om de nood- zaak om P. Q. Cardinal er zoo gauw mogelijk uit te halen. Eerst den gevan- gene bevrijden en dan onderzoeken dat was. bij een geval als dit, haar leuze. Ze wilde juist uit haar schuilplaats te voorschijn komen, om zich op de een of andere manier toegang tot het huis van Dr. Bunting te verschaffen en zoodra ze den eigenaar zag, invrijheidstelling, op staanden voet invrijheidstelling voor Peter te eischen, toen een geluid, het geluid van naderbij-komende voetstappen, haar van gedachten deed veranderen en haar snel achter haar boom deed terugspringen. De voetstappen werden luider en luider en na misschien een halve minuut verscheen om een bocht in den weg een klein haveloos jochie, gekleed in een reusachtige pet en een aftandsche jersey. Hij schoof met kleine pasjes haastig voorbij, ging het smetteloos-witte hek door en schuifelde de oprijlaan op. Maar hij was nog meters van de groengeschilderde deur, toen Jane den dikken dokter weer buiten zag komen en op de stoep een houding aannemen of hij luisterde. De jongen schoof tot bij de stoep voort en sprak Dr. Bunting aan; daama volgde een onderhoud tusschen boodschapper en medicus, dat maar even duurde, en meteen daarop ging laatstge- noemde naar binnen, bleef een halve minuut weg en kwam, met een zwarte tasch in de hand en zijn hoed op, weer buiten. Hij zei iets tegen den jongeling met de jersey en schoot als een hard- geplaatste voetbal de oprijlaan af; hij deed het hek achter zich dicht, sloeg naaf links af, race'de de ooggetuige achter de strui- ochtend is, naar V.D. uit Sjanghai meldt, een wapenstilstand ingetreden. Voordien badden de Chineezen de Japanners met succes aange- vallen en hem gedeeltelijk uit Tsjapei verdre- ven. De Chineezen vechten met groote vast- beradenheid. De verliezen aan beide kanten zijn voor zoover kan worden vastgesteld, zeer groot. Volgens den Engelschen consul geldt deze rustpoos in den strijd echter niet voor de Chineesche scberpschutters, die uit hinder- lagen vuren. Vrachtauto's, beladen met petro leum, volgen de Japansche troepen. Het Odeon-theater, dat in Amerikaansch bezit is, is tot op den grond afgebrand. Het werd in brand gestoken, omdat zich. daar scherpschut- ters hadden opgesteld. Zaterdagavond bezetten Engelsche mari- niers de Hongkew-wijk, die door de Japansche troepen wordt ontruimd. De Engelschen heb ben toegezegd, dat zij zullen optreden tegen de Chineesche scherpschutters. De autoriteiten van de internationale ne derzetting bebben nog 200 Engelsche en Ame- rikaansche vrijwilligers voor bet vrijwilligers- corps opgeroepen. De Japansche admiraal Shiosawa verklaar- de, dat de Japansche mariniers niet de bedoe- ling badden gehad Sjanghai te bombardeeren. Zij waren hiertoe echter gedwongen geweest, doordat Chineescbe pantserwagens in de na- bijheid van het Noordstation in gereedheid waren gebracht. Reuter meldde Zaterdagavond uit Nanking: Groote troepen Chineesche soldaten mar- cheeren uit de provincie Honan naar Nanking, om te vechten tegen de Japanners, aldus ver- klaarde een Chineesch vlieger, die te Nanking aankwam. De regeering van Kanton heeft voor het zelfde doel vliegtuigen gezonden. De beste troepen van Tsjang Kai-sjek wor den naar Nanking gedirigeerd, waar het alge- meen hoofdkwartier gevestigd zal worden. Elke bevelhebber en elke soldaat is bereid de wapenen op te nemen om het land te verdedi- gen. De geest van het volk is eensklaps als volkomen omgeslagen. De Kamer van Koophandel en de bankiers- vereeniging te Sjanghai hebben een beroep op de heele wereld gedaan om steun tegen de daden van geweld, die zeggen zij, de over- heersching van heel China beoogen. De verschillende Chineesche vereenigingen, waaronder verschillende studentenbonden, stellen zich aaneengesloten achter de regee ring en verzamelen geld voor het krrjgsfonds, terwijl overal vrijwilligers worden geworven. Om half acht plaatselijke tijd werd Zater- dagmorgen in de Fransche coneessie duidelijk hevig geweervuur uit de richting van de Chi neesche stad Nantao waargenomen, terwijl de kanonnade te Tsjapei eveneens weer begon. ken voorbij en verdween om de bocht uit het gezicht. De jongeling met de jersey haalde uit een verborgen opslagplaats het kleverige overschot van een zuurstang te voorschijn, zocht een beschaduwd plaatsje op en zette zich tot het langzaam consu- meeren van het hard-rose-suikergoed. Miss Craig wijdde in haar schuilplaats achter en boom eenige minuten aan het ernstig overpeinzen van deze nieuwe ver- wikkeling. De zwarte tasch was het be- wijs, dat Peter's cipier in zijn qualiteit van heelmeester weggeroepen was en dus lag de conclusie, dat zijn afwezigheid wel een poos zou duren, voor de hand. Dat was in het voordeel van onze zwervers. want het feit, dat Dr. Bunting, op het schellen van Peter, zelf de deur was komen opendoen, beteekende, dat hij al leen in huis was. Immers, Dr. Bunting behoorde tot het type medici, die, terwille van hun waardigheid, nooit de deur zul len opendoen, zoolang er een ander aan- wezig is, om die handeling voor hem te verrichten. Het oogenblik, om Mr. P. Q. Cardinal uit zijn benarde positie te ver- lossen, was dus daar en deze taak nam ze. blij, dat haar werkeloosheid ten einde was, energiek ter hand. Ze kwam uit haar schuilplaats te voor schijn. stak den weg over en stapte kor- daat de oprijlaan op tot de plek, waar de jeugdige schildwacht vlijtig zijn zuur stang zat te bezuigen. Het jog wachtte haar komst zonder eenige zichtbare be langstelling en zonder een oogenblik met zuigen op te houden af. ..Hallo", begroette Jane hem vriende- lijk. De jongeling met de pet zoog wat krachtiger, maar zei niets. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1