ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER .-I Eerste Blad. Mo. 8785 WOEMSDAG 13 JANUARI 1932 72e jaargang. BISfNENLAND. FXUILLET0H, BUITENLAND* Win ter teen en Kloosterbalsem GEMANOEUVREER MET HINDENBURG. ,,Geen goad zoo goed" mmm ir v w—gi iiwiia ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per pest 1 80 per 3 maanden Br) voor uitbet.aling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj voomitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regefs 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichG's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst Gen dag voor de uitgave. DIT BI.AD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. AANGIFTE HENGSTEN. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat, ieder die eigemaar of houder van tweejarige of oudere hengsten is, daarvan voor 1 Februari 1932 aangifte moet doen ter gemeente-secretarie. Ter Neuzen, 13 Januari 1932. De Burgemeester voomoemd, (get.) L. J. GEEL.HOEDT, DE TOEGANG TOT BELGIe GEWEIGERD. Prof. dr. J. Kors O.P. hoogleeraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, die een spreek- beurt zou vervullen op de Vredesvergadering te Leaven werd, toen hij de grens passeerde, door de Belgische grenswacht te VisG aange- houden en zonder opgave van redenen den toegang tot Belgie ontzegd. De beambten han- delden in opdracht van hoogerhand. VERWARRING BIJ STEUNVERLEENING. Een waarschuwing tegen vele in stellingen, die bij het publiek om steun komen aankloppen. Het Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland te Amsterdam (Vondelstraat 19) zendt een uitvoerig schrijven, waarin o.a. het volgende voorkomt. Het schijnt ons van belang in dezen tijd, waarin zoovele instellingen een beroep doen op de milddadigheid van het publiek, de aan- dacht te vestigen op verschillende personen en instellingen, die naar het voorbeeld van het „Leger des Heils" zich hebben georgani- seerd als organen van „evangelisatie" en daarbij maatschappelijk weik .xrrichten. Velen denken, wanneer zij deze personen of lichamen steunen, hun giften goed besteed, aangezien de organisaties steeds met nadruk betoogen, dat zij volstrekt voor alle richtingen openstaan en niemand afwijzen. Het optre- den van deze instellingen blijkt bij uitstek geeigend voor het maken van verwarring, zoodat giften, bestemd voor de een, de ander in handen komen en in het algemeen is het maatschappelijk werk, dat deze personen of kleine vereenigingen verrichten, van zoo ge- ringen omvang en ook van zoodanige kwali- teit, dat niet kan worden aangeraden en in sommige gevallen beslist moet worden ont- raden, deze instellingen of personen door bij- dragen te steunen. Het Centraal Archief acht dan niet gemoti- veerd het geven van omdersteuning aan het Nederlandsche Leger des Heils (dat een zeer kleine groep bestrijkt), waarschuwt tegen het steunen van het Nationaal Reddingsleger (dat geen bona-fide instelling van weldadig- heid is), ontraadt ernstig steun aan de stieh- ting ,,De Heilsbrigade" te Den Haag (omdat haar tehuis in het geheel niet bestaat), aan Maranatha, stichting voor zendingsarbeid en maatschappelijk werk" te Den Haag (maat schappelijk werk van minimalen omvang en officieren verdienen geen vertrouwen, aan de Haagsche Stadszending Emanuel" (leider ongunstig beoordeeld), aan de Nederlandsche door K. R. G. BROWNE. Vervolg.) Een poos lang zei Jane niets. Ze zat met haar handen om haar knieen voor zich uit te kijken en overdacht dit nieuwe gezichtspunt. ,,Ja, zei ze ten slotte langzaam, ,,voor het oogenblik kunnen we niets anders doenGoed, dan gaan we dus nu terug. Maar hoe Mr. P. Q. Cardinal dacht diepzinnig na. Opeens helderde zijn gezicht op. H-ij ging overeind zitten en wees op het roode dak tusschen de zware grene boomen. „Daar hebben ze allicht een telefoon. Laten we daar naar toe gaan en vragen, of we even mogen telefoneeren. Dan schel ik de Bellerby's op, geef in 't kort uitleg en vraag of ze een sleeperskar of een vrachtauto of zoo willen sturen, om ons in triomf in te halen. En misschien geven de menschen ons daar dan meteen iets te eten. Ik ben zoo leeg, dat de rug van tnijn voorkant telkens als ik adem- haal tegen den voorkant van mijn rug klappert." Jane dacht een halve minuut over dit voorstel na en stond resoluut op. „Goed. Ga mee dan", zei ze. Meteen stapte ze al weg. ,,Je vergeet iets", zei Peter. Hij bukte zich en raapte het schilderij van de plek in het lange gras op, waar Jane het bij de ontdekking, dat ze niet de Romney Vrije Evangelische Vereeniging (waarschijn- lijk slechts een gefingeerde vereeniging) en aan De Vrije Evangelisatie „Filadelfia" te Amersfoort (giften worden gebruikt voor levensonderhoud van een der evangelisten) en waarschuwt tegen ,,Remaiia", Herv.- Katholiek Leger des Heils. te Utrecht. DE EERSTE KAMER OVER VERLAGING VAN DE AMBTENARENSALARISSEN. Blijkens het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot vast- stel'ling van een tijdelijke korting op de jaar- wedden van de leden van den Raad van State, der Algemeene Rekenkamer, der rechterlijke macht en der militair-rechterlijke macht wa- ren er eenerzijds leden, die de voorgenomen salarisverlaging der Rijksambtenaren afkeur- den, anderzijds velen, die haar onder de ge- geven omstandigheden alleszins te billijken achtten. Verscheidene leden, die tegenstanders wa- ren van de hier aan de orde zijnde bezuini- gingsmaatregelen, wenschten hun bezwaren bij de beoordeeling van dit wetsontwerp even- zeer te opperen als bij de aanstaande alge meene beschou/wingen over de Rijksbegroo- ting. Zij waren van oordeel, dat het betrekke- lijk geringe deel van het tekort op de begrOo- ting, hetwelk men beoogt te voorkomen door de verlaging van de salarissen der ambtena- ren, beter op andere wijze had kunnen wor den aangevuld. Zij vestigden in de eerste plaats de aandacht op de mogelijkheid van heffing eener conjunctuurbelasting, ten twee- de zou huns inziens ingrijpend kunnen wor den bezuinigd op de defensie, zonder dat daarbij aan de weerbaarheid van ons leger en van onze marine afbreuk behoefde te wor den gedaan. Andere leden bestreden dit betoog en schaar- den zich achter de Regeering. HET CONFLICT IN' MANTSJOERIJE. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt het volgende mede: De Amerikaansche secretaris van Staat heeft op 7 dezer aan Hr. Ms. gezant te Was hington den tekst overhandigd van een sedert dien gepubliceerde nota, welk de Amerikaan sche regeering heeft gericht tot de regeerin- gen van China en Japan betreffende den toe- stand in Mantsjoerije en heeft daarbij aan de Nederlandsche regeering, gelijk aan de ove rige onderteekenaars van het in 1922 te Was hington gesloten Negen Mogendheden Ver- drag in overweging gegeven, een soortgelijk vertoog tot de beide genoemde regeeringen te richten. De Nederlandsche regeering heeft Dinsdag Hr. Ms gezpit te Washington instructie ge geven, een antwoord tot de regeering van de Vereenigde Staten te richten, waarin aller- eerst dank der regeering wordt uitgedrukt voor de gedane mededeeling. De Nederland sche regeering verklaart het vertrouwen van de Amerikaansche regeering te deelen in den arbeid van de onlangs door den raad van den Volkenbond benoemde neutrale commissie, waardoor de oplossing van de moeilijkheden, welke tusschen China en Japan bestaan, zal worden vergemakkelijkt. Zoo spoedig moge- lijke totstandkoming van een vriendschappe- lijk vergelijk tusschen beide landen wordt in het antwoord verder gekenschetst als een zaak van algemeen belang voor de geheele wereld, die in dezen tijd van ernstige en lang- durige crisis meer dan ooit behoefte heeft aan goede intemationale betrekkingen. Het behoeft dan ook wel niet gezegd te word*n, dat de beginselen, die de Vereenigde Staten er toe brachten zich tot China en Japan te richten, de levendige belangstelling der Nederlandsche regeering hebben. Met het oog op het feit, dat China en Japan maar de Constable nagejaagd had, had neerpegooid. „£5at mag jij hebben", zei Jane. ,,Ik kan het ding niet meer zien Peter rolde de Constable op en ging haar op een sukkeldrafje achterna. Een paar oogenblikken later stapten ze in een flink tempo den weg af. Toen ze na een minuut of vijf loopen voor het keurige, hagelwit geschilderde tuinhek stonden, dat de ingang van het huis met het roode dak was, bleek ge- noemd huis een klein, stijf-burgerlijk, maar bewonderenswaardig, pietepeuterig net villatje te zijn. Het was zoo keurig, zoo ongelooflijk netjes, dat het meer leek op een speelgoed-huisje, door een reuzen- kind uit de doos en het vloeipapier, waarin het verpakt geweest was, gehaald en daar neergezet, dan op een huis, dat be- woond en gebruikt moest worden. Het stond in een kleinen, keurig onderhouden tuin met kleine, keurige, precies afgepaste bloemperkjes en een klein rechthoekig, keurig onderhouden grasveld. Een keu rige, miniatuur oprijlaan liep van het vlekkeloos witte hek naar een glanzend- groen gelakte deur met een alimmend ge- poetsten koperen klopper. Kleine, hagel- witte gordijntjes bedekten de kleine vier- kante raampjes en naast het huis was een kleine garage. Het geheel was zoo pijn- lijk netjes en goed onderhouden, dat het bepaald deprimeerend werkte, ook al leq- de het tezelfder tijd een overbluffende getuigenis van des eigenaars zin voor orde en netheid af. ,,Groote aoden," zei Peter met beden- kelijk gezicht. ,,Wat zal de vrouw die hier woont, een slavendrijfster zijn 1" ,.Alle kans, dat 't een vrijgezel is," stelde Jane met een feilloos aanvoelen van de reden van al die netheid vast. ,,Die worden wel meer zoo, als't lang duurt..." hun standpunten in een antwoord aan de Ver eenigde Staten reeds hebben bekend gemaakt, betwijfelt de Nederlandsche regeering echter of het dienstig kan zijn, gevolg te geven aan de Amerikaansche uitnoodiging, zich ook harerzijds tot China en Japan te wenden. Ook dient in het oog te worden gehouden, dat Nederland lid van den Volkenbond is en er rekening mede moet houden, dat de raad van den Volkenbond, in samenwerking met de Ver- eenigde Staten zich ertoe gezet heeft en er ongetwijfelt naar zal blijven streven, onheil te voorkomen en mede te werken aan een aannemenlijke oplossing. DE „BELGENLAND" OPGELEGD. De „Belgenland", het groote passagiers- schip van de Red Star Line, dat Maandag uit Antwerpen naar New-York zou vertrekken, om een toeristenreis naar W.-Indie te onder- nemen, is niet vertrokken. In verband met de crisis is de reis afgelast. Bnining heeft schrijft de N. R. Crt. nul op het rekwest gekregen van Hugenberg en daardoor van het heele „nationale front". En toeh is zijn actie waaschijnlijk niet te vergeefsch geweest. Want deze had ten slotte ten doel te voorkomen dat de presidentsver- kiezing plaats zou vinden met Hittler of een man van Hitler als candidaat, terwijl de re- geeringspartijen niet over een candidaat zou- den beschikken, populair genoeg om de stem- men van al wat niet natiopalistisoh is op zich te vereenigen. En in dit laatste geval was er een goede kans, dat de candidaat der na- tionaal-socialisten en hun vrienden gekozen zou worden. Onze Berlijnsche correspondent heeft dat onlangs duidelijk uiteengezet. De groote moeilijikheid voor de regeerings- partijen was, dat Hindenburg zich niet meer candidaat zou laten stellen als hij wist, dat zijn naam slechts voor aantrekkingsmiddel moest dienen voor een bepaalde groep die zonder hem den strijd onder ongunstige om standigheden zou moeten jttijden, hoe goed hij overigens die groep gezind mocht zijn. Hin denburg was alleen voor de, uit waar natio naal oogpunt inderdaad uitermate ge- wenschte voortzetting van zijn presidentschap te vinden, als hij de zekerheid had, dat geen der partijen met uitzondering van de commu- nisten bezwaar had tegen zijn candidatuur. BrUning heeft getracht aan dit gerecht- vaardigd verlangen van Hindenburg tegemoet te komen door hem als het ware biji acclama- tie in den Rijksdag te laten benoemen. Daar- voor was een wijziging van de grondwet noodig, welke voorschrijft dat de president bij volksstemming moet worden gekozen. Om rijpelijk overwogen redenen is deze bepaling indertijd ingevoerd; een wijziging ervan ter- wille van de opportuniteit van een bepaald oogenblik zou dus een groot principieel offer zljn geweest. Onze Berlijnsche correspondent heeft er reeds op gewezen, dat om die reden tal van juristen ernstige bezwaren hadden tegen het plan van BrUning. Maar Bruning heeft blijkbaar geen kans gezien op andere wijize voor Hindenburg een candidatuur aan- nemelijk te maken. Daarom heeft hij den niet aangenamen stap moeten doen Hitler een onderhoud over de kwestie voor te stellen en zijn bemiddeling te vragen bij Hugenberg. Hugenberg heeft daarop geweigerd mede te werken tot een regeling van de aange- legenheid in den Rijksdag. Daarmede moet ,,In elk geval woont er ook een man," zei Peter met een gebaar naar een kleine, glimmend gepoetste koperen plaat vlak naast de deur, waarop iedereen, die er belang in stelde, kon lezen, dat dr. Horace Bunting, arts, in het bewuste huisje woonde. ,,Een dokter," overdacht Jane. ,,De hemel helpe je, als die je te pakken krijgt. Die opereert bij wijze van groote schoon- maakVooruit Peter, ga jij maar. Ik wacht wel hierIk voel me niet netjes genoeg, om den man onder de oogen te komen." „Nou zeg, ik ben ook niet bepaald een modeplaatje," murmereerde Peter, ,,je zou toch eigenlijk best ,.Nee," zei Jane kalmpjes, „jij hebt 't bedacht, dus jij moet 't doen." Meteen keerde ze zich om en wandelde weg. Peter zuchtte, haalde berustend z'n schouders op, sloeg zijn jacquet strak om zich heen, duwde het hek open en wan delde de miniatuur oprijlaan op. Bij de deur botste hij tegen een puzzle in den vorm van drie glimmend-koperen bel- knoppen, een met het opschrift „Dag", een met ,,Nacht" en een met ,,Bezoekers" op. Hij dacht een paar oogenblikken na, legde den duim van zijn rechterhand op „Dag", dien van zijn linkerhand op „Be- zoekers" en drukte eneraiek. Daarna in de voile overtuiging dat hij niets aan het toeval overgelaten had, trok hij zijn ge zicht in een beminnelijke plooi en wachtte. Hij hoefde niet lang te wachten. Voor hij tot vijf had kunnen tellen werd de deur opengedaan en wel zoo onverwacht en op zoo n radicale, ineens-wijd-open manier, da^ hij verschrikt achteruit sprong. Maar hij beheerschte zich meteen weer, tooverde den beminnelijke glimlach weer te voorschijn en boog, beleefd maar vrien- delijk, voor den persoon die op den drem- het heele plan van de baan zijn. Echter slechts wat den Rijksdag betreft. Want het nationale front schijnt niet ongeneigd, Hin denburg candidaat te stellen bij een normale presidentsverkiezing. Dan zou het doel toch bereikt zijn. Het is moeilijk in te zien, waar- om Hindenburg bezwaar zou hebben tegen een candidatuur biji een plebisciet, als deze gesteund werd door een combinatie van par tijen waarmede hij genoegen zou nemen voor een verkiezing in den Rijksdag. Het is een belangwekkende vraag of BrU ning een grove fout heeft begaan door zich bloot te stellen aan deze weigering, terwijl het doel op andere wijze rechtsteeks te berei- ken was, dan wel of hij groote slimheid aan den dag heeft gelegd door de nationalisten in de noodzakelijkheid te manoeuvreeren om nu reeds, voor de conferentie van Lausanne, te verklaren, dat zij Hindenburg bij een ver kiezing zullen steunen. Wij moeten bekennen dat met de beschikbare gegevens nog niet te kunnen uitmaken. De zaak heeft ontegenzeggelijk pikante eigenaardigheden. Hugenberg kon nu tegen- over BrUning optreden als handhaver van de onveranderlijikheid der grondwet. En verder kon Hugenberg den rijkskanselier een niet on- vermakelijke omstandigheid onder den neus wrijven": Dat BrUning nu de rechterzijde, die 7 jaar geleden de verkiezing van Hinden burg tegen de linkerzijde heeft doorgezet, de verlenging van diens mandaat komt vragen, in opdracht van de partijen van links, die in 1925 die verkiezing uit alle macht hebben bestreden. Hugenberg kwam zoo in de positie BrUning te kunnen zeggen: „Wij zullen onzen eigen Hindenburg wel verdedi- gen". Maar, zooals gezegd, misschien wilde BrUning hem juist in die positie lokken. Maar hoe het zij, heeft BrUning Hugenberg niet met voordacht zoover gebracht dan kunnen wij toeschouwers, toch in ieder geval tevreden zijn, dat hij er nu gekomen is. Er is nog een andere pikante kant aan het geval. Alle partijen, met inbegrip van de socialisten, zullen nu waarschijnlijk Hinden burg candidaat stellen. De eenige tegen- candidaat zal dan een communist zijn. De communisten krijgen daardoor prachtige stof tot agitatie tegen de socialisten die den ouden maarschalk, den lievelings-candidaat der uiterste rechterzijde, steuhen, „opsleeptouw van alles wat er reactionair en nationalis- tisch in Duitschland is". Welk een heerlijk agitatiemateriaal onder de werkloozen, de ontevredenen, de van nature radicaal gestem- den onder de socialisten. Het moet zoo niet moeilijk zijn voor de communisten op hun candiaat veel meer stemmen te verzamelen dan er communisten in Duitschland zijn. De socialisten zullen zich dit wellicht moeten laten aanleunen; maar zij zullen dat zeker niet met pleizier doen, en kondigen reeds aan dat zij zich volkomen vrijheid van handelen voorbehouden. De verleiding om zelf iets van zich te laten hooren is voor hen niet gering. Maar de leiders der partij hebben zich totnogtoe wijse- lijk zoo afkeerig getoond van alle avonturen, dat men hopen mag dat hun voorzichtigheia ook tegen deze verzoeking bestand is. Toch, de beproeving blijft zwaar. BRAVE BELASTINGBETALERS. Het beroep van den Engelschen kanselier der schatkist op de belastingschuldigen om zooveel mogelijk te betalen in de eerste helft van Januari heeft voorloopig een onver- wachts succes gehad. Van 2 tot en met 9 Januari heeft de schatkist 21)4 millioen pond ontivangen tegen 11% in de eerste 10 dagen van Januari 1931. Neville Chamberlain heeft pel stond. Die persoon was een zeer kleine, zeer dikke, zeer welgedane heer van een leeftijd tusschen de dertig en de zestig en met een air, of hij van het oogen blik dat hij wakker werd tot het obgen- blik waarop hij in slaap viel voortdurend op z'n achterdochtig qui vive moest zijn. Hij droeg een gekleede jas, gestreepte broek, witte slobkousen en een witte das een kleeding, die op dat uur van den dag en in die ultra-landelijke omgeving even zonderling aandeed als een hooge hoed op den bol van een vuilnis-man in actie. Hij had een eigenaardige, metalige stem "en hij staarde Peter aan door een lorgnet van het schrikaanjagende type, dat de oogen daarachter groot en bol als biljartballen maakt. „Ja Ja Wat komt u doen He Wat komt u doen Dat holle staren en die reeks staccato vragen hadden op Peter de uitwerking van een koude douche. Zijn beminnelijke glimlach trok weg en hij gaf antwoord op een manier, heel wat minder beleefd en welop-gevoed-kalm, dan hij van plan ge weest was. ,,Mag ik even gebruik maken van uw telefoon Als u tenminste een telefoon heeft..." De welgedane heer trok zijn wenk- brauwen een centimeter op; de biljart ballen achter de lorgnetglazen staarden Peter zoo oplettend aan, dat onze vriend zich begon te voelen als de een of andere obscure infectie-ziekte, die „ontdekt" werd. Gebruik maken van m'n telefoon Waarvoor Waarvoor Te oordeel en naar de vraag waren de dingen, waar voor een telefoon te gebruiken was, legio. ,,Ik heb een dringende boodschap", legde Peter hem onbeholpen uit. „Bij mij in de buurt heeft niemand een telefoon U behoeft niet met winterteenen te bl ven loopen. Maar U moet er wat tegen doen. En LI kunt er wat tegen doen. Akker's Kloosterbalsem herstelt de cellen der huid, verzacht onmiddellijk de pijn en voorkomt ernstiger ontstekingen. A k k e r's (Ingez. Med.) deze vaderlandlievende houding van het pu bliek Maandagavond met enkele woorden ge- pezen en hoopt dat het zoo verder mpcht gaan. TER NEUZEN, 13 Jan. 1932. PROVINCIALE STATEN. De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van leden van de Provin cial staten van Zeeland heeft in de vacature wijlen den heer C. Joziasse (St. Geref.) geko zen verklaard den heer Iz. de Feijter te AxeL OUDE GULDENS. De Minister van Financien brengt ter alge meene kennis, dat de inwisseling der buiten omloop gestelde guldens, welke een vroeger jaartal dragen dan 1920, voortaan uitsluitend mogelijk zal zijn bij 's Rijiks Munt te Utrecht, Leidscheweg 90. De guldens kunnen desverlangd, aangetee- kend, aan bovenstaand adres worden gezon- den, met duidelijke opgave van naam en adres van den afzender. De toezending moet vracht- vrrj geschieden. Ter bevordering van een spoedige afdoening zullen de inzenders goed doen bij de munten te voegen een behoorlijk gefrankeerd en aan henzelven geadresseerd formulier van een postwissel, ten beloope van het bedrag der door hen ingezonden gul dens, dan wel het nummer van htm rekenmg bij den Postcheque- an Girodienst op te geven. DE OPENING DER R.K. MEISJESSCHOOL. Hedenmorgen werd de R.K. Meisjesschooi alhier geopend. Om 9 uur werd door den Zeereerw. heer W. Binck, Pastoor der parochie- een plechtige H. Mis ter eere van den H. Geest opgedragen, daarbij geassisteerd door Pastoor Goetstouwers uit Axel als cere- moniaris, den heer Kapelaan Koopmans als diaken en Pater Victor uit Sluiskil als sub- diaken. Onder de H. Mis, die door alle schoolkin- deren met het personeel, het kerkbestuur, eenige genoodigden en verschillende paro- chianen werd bijgewoond, hield de Pastoor een korte toespraak, waarin hij op het be lang van goed onderwijs wees en dat het 't verlangen van den Bisschop was geweest hier een school voor meisjes op te richten onder leiding der E. E. Zusters. Na de H. Mis werd met de gebruikelijke plecbtigheden het heele gebouw en de verschillende lokalen inge- zegend, waama de Zeereerw. heer Pastoor opnieuw het woord voerde om de E. E. Zus ters te bedanken voor alles, wat ze reeds voor de parochie hebben gedaan en nog zullen doen. Daarna werd ook dank gebracht aan den heer Inspecteur van het L. O. voor zijn mede- en toen dacht ik: misschien wilt u wel zoo goed zijn, om me even te laten telefo neeren." Dringende boodschap Zoo Wie bent u En waar woont u Ik ken u. niet ,,Nee", zei Peter tevreden. Dat was tenminste een reden om dankbaar voor te zijn. De biljartballen vestigden zich op zijn opstandige kuif en gleden, via zijn onge- schoren kin en zijn verschrikkelijke jas naar de rafelige uiteinden van zijn niet minder verschrikkelijke broek. Zijn Wel- gedaanheid hield er blijkbaar van zich een eigen oordeel vormen. ,,Zek er aan lager wal geraakt. Zoekt u werk een baantje Peter slikte moeilijk en onthield zich, door een uiterste wilsinspanning, van een minder oirbare uitlating. ,,Nee", zei hij hardop en duidelijk, ,.ik zoek een telefoon ik moet een dringen de boodschap, een zeer dringende bood schap overbrengen". „Zeer dringende boodschap Zoo Is er iemand ziek Zoekt u een dokter Ik ben dokter ,,Er is niemand ziek", zei Peter moede- loos. Het lag hem op het puntje van zijn tong om te zeggen, dat hij beslist ziek zou worden, als dit nog vijf minuten doorging, maar gelukkig slikte hij de woorden, nog bijtijds in. ,,Ik moet een nogal gewichtige boodschap overbrengen en ik dacht, dat ik misschien even hier zou kunnen telefo neeren als u tenminste een telefoon had maar het hindert niet". Met slechts een- verlangen, namelijk: aan dit kruisverhoor een einde te maken. knikte hij zijn ondervrager koeltjes toe en keerde zich om. Liever nog tien kilometer wandelen dan die menschelijke mitrailleur nog tien seconden te moeten aanhooren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1