ALGEMEEN NIEUWS- F.H APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. EEN DAG BIDDER Eerste Blad. binnehland. Kunt Cij niet VRIJDAG 8 JANUARI 1932 72e Jaargang. FEUILLET0N. mr BUITENLAND. door K. R. G. BROWNE. 39) vAM-N^LKEhBURG'S •'iLEVERTR LEEUWARDEN- - AKKERs Kloosterbalsem zoo goed" ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr per post 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - A bonnementen voor taet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Citgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clich6's wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAB VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. NATIONAAL CRISIS-COMITe. Het seoretariaat van het Nationaal Crisis- Oomite meldt: De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Lim- burg hebben een hoeveelbeid van 1000 ton eierkolen ter beschikking gesteld van 't Na tionaal Crisis-Comite. Deze zoo buitengewoon belangrijke gift wordt door het comity op hoogen pnjs ge- eteld en zal zoo spoedig mogelijk gedistri- bueerd worden. HET LOONVRAAGSTUK EN DE CRISIS. Voor de Middenstandsbesturenbonden te 'e Gravenhage heeft Mr. Dr. A. A. van Rhijn, adininistrateur aan het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, Dinsdagavond een rede gehouden over: De Middenstand, het loonvraagstuk en de crisis. Spreker meende, dat de oorzaken der crisis van velerlei aard zijn. Men kan daarbij on- derscheiden tusschen natuurlijke oorzaken, (b.v. groote landbouwoogsten uit de jaren 1927 en 1928) technische oorzaken (de ratio- nalisatie en de overproductie, die daarop is gevolgd) en politieke oorzaken (Verdrag van Versailles, invoerbelemmeringen). In de laat- ■te maanden hebben vooral financieele oor- raken de moeilijkheden vergroot. Tal van tanden hebben ontwrichte valuta's. Meer en meer treden ook psychologische oorzaken op den voorgrond. Menigeen is door een angst- psycbose bevangen, welke hem tot econo- misch onjuiste handelingen draft, die het ver- trouwen in het hedrijfsleven verder onder- mijnen. Vermoedelijk heeft de middenstand als ge- heel nog niet zoo erg van de crisis te lijden als de bedrijven, die voor de intemationale markt werken. Spreker wees ten bewijze daarvan op de door den directeur-generaal van den Arheid uitgebrachte bedrijfs-enquete. Toch worden ook de middensitanders emstig geschaad door de bezuinigingen van den verbruikcr, dear het verlies, dat zij lijden op voorraden, door de scherpe concurrentie, welke de prijzen doet dalen; door de werkloozen, die een eigen taakje beginnen en door de dreigende belas- tingverhoogingen. Het laat zich aanzien, dat het hedrijfsleven op een veel lager prijisniveau opnieuw zal moeten worden opgebouwd. Ook het loon zal zich bij dat nieuwe prijs- niveau moeten aanpassen, zoodat aan een verlaginig van het geldloon niet zal kunnen worden ontkomen. Spreker acht dat ook aociaal niet onbillijk, daar het werkelijke loon door de groote prijsdaling van eerste levens- behoeften als melk, boter, brood, boonen enz. is gestegen. Ook van de zijde van den middenstand wordt tegen loonsverlaging nog wel eens *angevoerd dat de koopkracht der arbeiders en beambten er door wordt verminderd. Spreker acht deze koopkrachttheorie niet juist. Zij negeert het feit, dat de loonen een aeer belangrijken invloed uitoefenen op de productiekosten. Bovendien bevorderen te hooge loonen de werkloosheid, en werkloozen hebben welnig koopkracht. Ook rekent de koopkrachttheorie absoluut niet met de ex- portbedrijven, die van een hoogeren loon- loonstandaard nimmer eenig voordeel kunnen hebben, omdat zij hun producten in het bui tenland afzetten. Zelfs de voorstanders der koopkracht theorie durven in deze crisis geen loonsver- hooging aanbevelen. En toch zouden zij dat krachtens hun standpunt moeten doen. Bij het toepassen van verlaging der geld- loonen zal met groote voorzichtighedd te werk moeten worden gegaan. Loonsverlaging is niet het middel, maar een der middelen om tot verbetering van den bedrijfstoestand te komen. Bedrijf voor bedrijf zal moeten wor den nagegaan welke verlaging, gezien alle in aanmerloing komende omstandigheden, billijk is. Tegen plotselinge groote verlagingen moet worden gewaarschuwd, omdat zulke groote veranderingen de economische desorganisatie vergrooten. Spreker heeft het vertrouwen, dat de ar beiders en de beambten ook in den midden stand zullen erkennen dat het loon bij bet nieuwe prijsniveau moet worden aangepast, indien hun de noodzakelijkheid daarvan met kracht van argumenten wordt aangetoond. SLAPTE IN DE TWENTSCHE TEXTIEL- INDUSTRIE. Bij de textielfabriek „Almelo" te Almelo zijn circa 50 arbeiders, gedeeltelijk kostwin- ners, ontslagen wegens slapte in het bedrijf. De textielfirma Ter Horst en Co. te R'jsen heeft medegedeeld, dat wegens slapte in het bedrijf tegen 18 Januari een loonsverlaging van tien procent zal ingaan, voor alle arbei ders ten getale van circa 900. Tegen deze verlaging zal van arbeiderszijde geen actie worden gevoerd. De toestand in de textielindustrie te Til- burg wordt met den dag slechter. In de meeste fabrieken werkt nog slechts een klein gedeelte van de arbeiders. De groote fabriek van de Beka heeft de werkweek ingekrom- pen van 32 tot 24 uur. Van de afdeeling van den R.-Kath. Textielarbeidersbond „St. Lam- bertus" is op het oogenblik van de 4500 leden meer dan de helft geheel of gedeeltelijk werk- loos. BESCHUTTE EN ONBESOHUTTE BEDRIJVEN. In „De Nederlander" (c.-h.) schrijft Mr. v. R(hijn) over de onder leiding van den directeur-generaal v&h deri afbeid RlgeSTelde enquete naar den stand van het Nederland- sche bedrijf sloven: Uit het resultaat blijkt een duidelijk ver- schil tusschen de bedrijven, die voor de inter- nationale markt en die welke voor de natio- nale markt werken. De bedrijven, die in hoofdzaak op de natio- nale markt afzetten, staan er veel beter voor. Zoo heet de toestand in de typografie ,,nor- maal"; in de kleedingindustrie is de ,,perso- neelsbezetting toegenomen"; in het bakkerij- bedrijf beet de toestand ook ,,normaal"; in de sigarenindustrie „over het geheel bevre- digend". Hoe ongunstig steken hierb'rj af de bedrij ven die voor de intemationale markt werken! In het scbeepvaartbedrijf „heerscht groote bezorgdheid over het voortbestaan vam een groot deel van onze koopvaardij". In den macbinebouw is de toestand „buitengewoon ongunstig". De vooruitzichten voor den scheepsbouw worden „uiterst somber" ge- noemd; de personeelsbezetting is met 50 verminderd. Het onderzoek werd niet uitge- strekt over den landbouw. Anders zou om- trent dit bedrijf ongetwijfeld ook een somber beeld zijn gegeven. De enquete neemt als grondslag den toe- Vervolg.) ,,Dat weet ik. Maar wat hindert t nu of t de Romney of de Constable is We tiadden eigenlijk moeten begrijpen, dat t de Constable was", ging Peter, die onder het praten opeens een helder oogenblik had, opgewonden voort. ,,Herinner je je niet, dat Sir Walter ons verteld heeft de vent ging er prat op dat een Ame- rikaansche millionnair er hem een bom buiten voor geboden had? Dat is natuur lijk Hopper geweest. Dom, dat ik er niet eerder aan gedacht heb. „0!" zei Jane even bleef het stil „Ja, dat is waar. Dat was ik vergeten. Dom. dat ik daar niet aan gedacht heb Maar ik was zoo zeker, dat t de Romney sufferd, die ik ben!" ■was „Maar, waarom maak je je er zoo druk over?" vroeg Peter, nog verbaasder dan eerst. ..Gibbs heeft 't schilderij gejat en wij hebben het hem weer afhandig ge- jnaakt. Ik begrijp niet, wat voor verschil dat maakt. Voor mijn part stelde het Jan Peeterse of Zandvoort aan de Zee op een regendag voor". Bij het hooren van die laatste heilig- schennende woorden keerde Jane zich naar hem toe en keek hem zoo lang en zoo doordringend aan, dat hij zijn oorer. onpleizierig warm voelde worden. Een onpartijdig toeschouwer zou den indruk stand op 1 October. Nadien is helaas nog een verslecbting ingetreden. Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe moai- lijk juist de bedrijven, die voor de intematio nale markt werken, er aan toe zijn. Hun toestand wordt verlicht, wanneer de prijzen van de bedrijven, die voor de natio- nale markt werken, zich bij het lagere prijs niveau aanpassen. Die bedrijven handelen diiarmede tevens in bun eigen belang. Want naarmate de malaise meer invreet, zullen ook zij geleidelijk meer worden aangetast, indien het oude prijsniveau wordt gehandhaafd. Reden temeer om zich tijdig aan te passen, waar door de schok zoo gering mogelijk wordt. DIRECTEUR-GENERAAL VAN HANDEL EN NIJVERHEID. Bij Kon. Besluit is Dr. H. M. Hirschfeld, te Rotterdam, te rekenen van 28 December 1931, benoemd tot directeur-generaal van Handel en Nijverheid. Dr. H. M. Hirschfeld, studeerde aan de Nederlandscbe Handelshoogeschool te Rotter dam, welke studie hij afsloot met een disser- tatie over het ontstaan van het modeme bankwezen in Nederland. Dr. Hirschfeld is daarna eenigen tijd werk- zaam geweest in het bankwezen hier te lande, waama bij als secretaris van de directie der Javascbe Bank naar Indie is gegaan. Daar heeft hij zich in bet bijzonder bezig gehouden met de bestudeei'ing van den oeconomischen toestand van Ned.-Imdie en er de leiding van de statistische afdeeling op zich genomen. EEN NIEUWE VINDING VAN IR. JHR. R. R. L. DE MURALT. Ir. Jhr. R. de Muralt heeft op het gebied van zeeweringen indertijd verschillende uit- vindingen gedaan, die hier te lande, doch vooral in het buitenland, veelvuldig zijn toe- gepast. Een van zijn vindingen o.a. bestaat, schrijft de N. R. Crt., in het aanbrengen van soepele betonmuren op zeedijken tot keering van golfsoploop bij stormen en hooge vloeden. Volgens dit project zjn in de laatste 25 jaren ruim 120.000 M. lengte gemaakt alleen in Zeeland. Dit werk kostte ruim een mil- \ioen gulden, terwijl, vergeleken met grond- werken, die aniders zouc en zijn toegepast, ongev^er een millioen wew. bespaard. Ir. De Muralt is er thans dn geslaagd om een betonmuur te vinden, die volkomen waterdicht is, doch toch soepel en bewegelijk blijkt, zoodat de nieuwe betonwering den be- wegelijken grondslag (dijk of anderszins) volkomen kan volgen, zonder eenige lekkage te doen ontstaan. De betonwering bestaat uit muurmooten ter lengte van 2,50 die door eigenaardige ver- bindingsstukken onderling worden verbonden. Deze tusscbenlijsten bestaan uit een beton- monoliet, die met de aangrenzende muur mooten naar beneden gerichte conische ruim- ten vormen, waarin kemen van klei of mas- tiek (volgens het systeem Kramer-Sarnowi worden gestampt of ingegoten. (Ingez. Med.) gekregen hebben, dat ze hem voor het eerst van haar leven zag en zich nu een oordeel trachtte te vormen over zijn waar- de als man, als helper en als bondgenoot, Maar opeens knikte ze, alsof ze tot een ontdekking kwam. ..Natuurlijk begrijp je 't niet", over- dacht ze luid-op. ,,'t Is het beste, dat ik het je maar heelemaal vertel ,,Wat heelemaal vertel?" ..Alles. De heele geschiedenis". Ze legde haar hand op het doek naast zich. „Je bent een echte schat geweest, Peter, en als ik niet gauw alles aan iema'nd ver tel, plof ikof ga ik huilen of zoo iets dergelijks". „Alle menschen", verontrustte Peter zich. ,,Doe dat asjeblieft niet huilen bedoel ik. Vertel me alles maar vooral als 't je oplucht. Ik begrijp wel geen sikkepit van de heele geschichte, maar jij natuurlijk wel, en daar gaat t maar om Jane aarzelde, alsof ze niet wist, hoe te beginnen, maar dan stak ze van wal. ,,Herinner je je nog, dat Sir Walter ons over die Romney verteld heeft hoe hij 't schilderij bemachtigd heeft, bedoel ik?" „He? O ja, natuurlijk. Van de geleaen- heid geprofiteerd toen de adellijke drin- kebroer de hoogte had. Hoe heette de man ook alweer? Lord Slootwater, niet?" „Nee. Fairwater", verbeterde Jane hem kampjes. ,,Mijn broer". Na die mededeeling bleef het stil, be- nauwend stil. Peter's gezonde gelaats kleur veranderde van tint, tot hij er als een in-verbaasde en absoluut overblufte gekookte biet uitzag. ,Jeje broer?" stotterde hij. Jane knikte. „Mijn broer Terry. Die heeft de Romney aan Sir Walter verkocht......' tIZeg, necm me niet kwalijk. t Spijt me verschrikkelijk. Je begrijpt toch wel dat ik er geen idee van had". Jane maakte met een vriendschappelijk gebaar aan zijn gestamelde excuses een einde. ,,Laat maar, Peter. Het punt waar het op aankomt is dit: Sir Walter heeft dat schilderij gekocht, toen Terry toen Terry ,,Maar luister es", viel Peter haar in de rede. Nu hij wat begon te bekomen werd zijn verbazing om deze openbaring volkomen verdrongen door een nieuwe en lichtelijk verontrustende gedachte. „Als je broer Lord Fairwater is, dan ben jij een cjravin of een barones of zoo iets dergelijks, niet?" Het feit, dat ze van adel was impo- neerde hem absoluut niet, want als demo- cratische jonge man had hij voor titels en aanverwante artikelen bitter weinig res pect. Maar nu het onderwerp aan de orde was leek het hem het beste, om het tot in alle wetenswaardige details af te werken. Wie weet hoeveel stommiteiten hij anders nog beging. Maar Jane was die opinie niet toege- daan. Ze stampte van ongeduld en keek hem met gefronste wenkbrauwen aan. „Zul je nu je mond houden, Peter en mij laten uitspreken?" vroeg ze driftig, En toen haar gehoor, mompelend, zijn onderworpenheid betuigd had, ging ze voort: „Terry en ik zijn de eenige, die van onze heele familie nog in leven zijn. We hebben geen geld en onzewat je be- zittingen zou kunnen noemen in Nicklow is niet veel meer dan een ruine, maar alles ging toch goed, tot tot Terry verkeer- de vrienden kreeg. Hij is onbezonnen, en wild en heeft niet veel verantwoorde- lijkheidsgevoel, maar toch zou ik hem niet graag anders hebben, want hij is heel lief Wanneer dat stramme gevoel U het bukken belet, wanneer alles stroef en stram is in Uw spieren. ledematen en gewrichten, toch zult Ge een ander mensch zijn als Ge U behandelt met de zoo beroemde, pijnverdrijvende en verrassend snel genezende Kloosterbalsem. Gistemacht nog krom van de pijn, zult Ge vannacht weer heerlijk slapen en morgen zonder pijn zijn (Ingez. Med.) Door een eigenaardige constructie is de bouwwijze o.a. vorstvrij, d.w.z. zoodanig dat de vorst geen nadeeligen invloed op het werk kan uitoefenen. Ontstaat er een lek, dan wordt op bijzondere wijze, door een eenvoudi- gen klap met een houten hamer op de kern, de eventueel ontstane maad wederom volko men waterdicht. Het betrokken patent, dat door de Bei- gische maatsehapprjl Comptoir de Vente de Porphyre te Brussel is overgenomen, is onder no. 301.931 door die maatschappij op 10 De cember j.l. aangevraagd. Het proefwerk wordt uitgevoerd te Sint Aamands bij Puers in Belgie. Het is de bedoeling om rivierdrjken, waarop een verkeersweg loopt en die bij verhooging met grond moet verdwijnen of worden ver- legd, te sparen. De thans waterdichte soepele betonwering wordt aan de rivierzijde op zij van den weg opgesteld met twee voetingen (aan landzijde en aan rivierzijde), teneinde den weg vol- komen vrij te houden. De wering wordt aangelegd om hooge waterstanden, die anders op of over de krui- nen van den dijk loopen, zoo noodig perma nent te keeren (het stille waterpeil te keeren). De besparing, in verband met het behoud van den verkeersweg, moet ongeveer 70 pCt. uitmaken van de kosten van de anders noo- dige grondwerken. DE NIEUWE DRANKWET. De inspecteur voor de volksgezondheid, belast met bet toezicbt op de naleving van de- Drankwat, bad zich bereid verklaard om, ter bevordering van een juiste toepassing van de nieuwe Drankwet, die wet en haar uitvoe- ringsbepalingen voor de radio-microfoon uit- een te zetten, en op dezelfde w.^ze vragen te beantwoorden, welke na die uiteenzetting eventueel nog mochten overblijven; doch al leen indien daarvoor voldoende belangstelling bestond. Nu is gebleken, dat die belangstelling groot is, heeft genoemde inspecteur besloten, de toegezegde radio-lezing te houden, zoodra de Koninklijke besluiten tot uitvoering van de nieuwe wet zijn vastgesteld. Na de uiteen zetting bestaat gelegenbeid tot het stellen van vragen. POST EN TELEGRAFIE. 1931 710 en 16,1. Het aantal binnenlandscbt telegrammen was in 1930 2.149.447. De dienst der brieftelegrammen, welke bier te lande, bij wijze van proef, op 1 October 1930 werd ingevoerd, is nog onbelaqgrijk. Het aantal brieftelegrammen bedroeg in October 1930 407, gemiddeld woordental 21,3, ir November i930 461 en 19,3, in December 1930 610 en 18,4, in Januari 1931 707 en 17,7, in Februari 1931 625 en 17,0, in Maar DIT JAAR NOG HET EINDE VAN DE CRISIS? Andr6 Baudot, de afgetreden voorzitter van de Parijsche Kamer van Koophandel te Parijs, gelooft volgens een met een vertegenwoor- diger van JournSe industrielle gevoerd vraag- gesprek, dat 1932 bet einde van de crisis zal zien. „Eenige gunstige aanwijzingen begin nen zich al te laten zien. Als de regeeringen overtuigd van de wisselwerking, welke de oeconomische factoren in d§ verschillende landen op elkander oefenen, de onontbeer- lrjke ententes weten tot stand te brengen, zal het vertrouwen terugkeeren en zullen wij misscbien veel eerder dan men zich voorstelt, onzen toestand zich zien herstellen. En wel dank z'rj de tot stand gebracbte reorganisa- ties, de ongerepte kapitalen, die niet beter vragen, dan geplaatst te worden en de tegen- woordige uitputting van de voorraden, die moeten worden aangevuld." CHICAGO IN FINANCIEELEN NOOD. Tengevolge van de wanbopige financieele positie der stad hebben veertienduizend on- derwijzers in Chicago sinds eenige maanden geen salaris meer ontvangen en is thans bovendien besloten dat hum salarissen ve.r- iaagft zulien worden. De or«derwijzers heb ben den staat verzocht wetgevende maat- regelen te treffen teneinde de scbolen gedu- rende den winter open te kunnen houden. In totaal is de stad Chicago den onder- wijzers een bedrag van 20 millioen dollar aan achterstallige salarissen schuldig, voldoende om de stad bankrost te laten slaan, wan neer het bedrag ineens zou moeten worden betaald. In drie voorsteden van Chicago zijm de scholen reeds eenigen tijd geleden voor on- bepaalden tijd gesloten. Thans zijn ook negen avondscholen gesloten aangezien er geen geld meer is voor verlichting en verwarming der lokalen en voor salarieering van de onder- wijzers. Tengevolge van de sluiting van deze scbolen zijn, zoo meldt V. D., ongeveer 12.000 kinderen zonder omderwrjs. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN ARGENTINIe MISLUICT. Het blad Prensa te Buenos Aires meldt, dat de opstanden in de Noordoostel^ke provinoies van Argentinie zijn mislukt. Te La Paz was bet verschijnen der militairen reeds voldoende om de revolutionairen op de vlucht te doen en hij bedoelt er niets kwaads mee. Maar hij heeft een hoop geld met kaarten ver- loren, dat wil zeggen, een hoop voor ons en daarom heeft hij toen de Romney aan Sir Walter verkocht, toen hij toen hijeen klein beetje Ze zweeg om de juiste, maar toch ver- goelijkende uitdrukking te zoeken. Peter knikte op een begrijpende-man-van-de- wereld-manier. „Zeker, ik begrijp wat je bedoelt. Zelf ook wel eens zoo geweest. Ga voort met je verhaal". „Ik was toen net uit de stad, maar ik hell naderhand gehoord, hoe t zich toe- gedragen heeft: een kennis van Terry had Sir Walter meegebracht en bij die gelegenheid heeft hij toen het schilderij gezien. Hij begon met het te willen koo- pen, maar Terry wou t niet verkoopen. Dat maakte Sir Walter nog begeeriger hij is van 't soort, dat juist wat ze niet krijgen kunnen, willen hebben -en hij zocht Terry dikwijls op en liet hem dan op zijn kosten veel drinken en na een poos begon Terry anders over de quaestie te denken 't leek hem een makkelijke manier van geld verdienen niets doen, stel je voor, 't kon niet beter En dus stemde hij op een goeien keer toe en Sir Walter gaf hem meteen een cheque voor tweeduizend pond en nam het schilderij mee. Tweeduizend pond!" herhaalde Jane verontwaardigd, terwijl het minstens vijf waard is! Maar het geld vond ik nog het ergste niet. Je moet weten, dat dat schilderij bijna ander- halve eeuw 't eigendom van onze familie geweest is, en het was het eenige wat we over hadden. Vader was er speciaal op gesteld en we hielden veel van vader: hij was een schat, ook al is hij, wat het beheeren van onze financien aangaat. geen succes geweest en voor zijn dood heeft hij me laten beloven, dat ik 't nooit verkoopen zou en dat heb ik beloofd, of- schoon ik het eigenlijk niet had hoeven beloven, want ik zou 't toch nooit ver kocht hebben. 't Schilderij was een soort vriend voor me; dat worden schilderijen als je veel alleen bent. Toen Terry me vertelde, dat hij t verkocht had, was het voor mij net, of hij iets, dat leefde verkocht had maar dat begrijp jij natuurlijk niet, Peter". ,,Dat begrijp ik wel", verklaarde Peter beslist. En hij begreep het wer- kelijk. hetgeen voor iemand als Peter Q. Cardinal, die onder gewone omstandig heden niet bepaald veel waardeering voor kunstproducten had, merkwaardig genoemd mag worden. „Maar nu verder", ging Jane voort. ..Terry had er verschrikkelijk spijt van, toen hij begreep wat hij gedaan had, maar spijt hebben geeft gewoonlijk niet veel en ik moest het schilderij terug hebben. Ik nam hem het geld af, voor hij den tijd gehad had, om het uit te geven dat zou voor hem een klein kunstje geweest zijn, want het loopt hem als water tus schen de vingers door en liet onzen zaakwaarnemer een brief aan Sir Walter schrijven. Maar hij wou 't niet terug- geven. „Een koop is een koop" enfin. je hebt het gisteravond zelf gehoord. En toen dacht ik,-dat ik hem misschien zou kunnen overhalen als ik hem zelf ging opzoeken. Daarom ben ik toen naar Sandhaven gekomen en daar heb ik jou toen ontmoet, Peter". ,,Het kwade heeft zich alzoo ten goede gekeerd," zei Peter plechtig. „Ga voort met je verhaal." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1