ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER Eerste Blad. buitenland No. 8781 MAANDAG 4 JANUARI 1932 72e Jaargang. BIHHKHLAND. FEUILLETON. 37) ,,He TER NEUZENSCHE COURANT UJONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TFXEFOON No. 45. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clicb6's wor den naar plaatsruunte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, betwelk op aanvraag verkrggbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. gratis wintervoer voor de VOGEES. Die firma P. Sluis te Weesperkarspel heeft een groote hoeveelheid vogelvoer voor zaad- etemde zoowel als voor insectenetende vogels kosteloos ter beschikking gesteld van de Nederlandsche Vereeniging tot bescheirming van Vogels. I>it voer werd gezomden aan de versohillende personen, die hun medewerking voor vogelbescherming in den winter hebben toegezegd. ARBEIDERS EN INFLATIE. Denemarken is, scbrijft de N. R. Crt. in navolging van Engeland en in gezelschap van Z wed en en Noorwegen van de goudbasis afgestapt en heeft zich met zijn geld gewaagd op den onvasten bodem, dien de koers van het Emgelsche pond op het oogenblik vormt. De eerste reactie der Denen, toen Engeland den gouderi standaard opgaf, was om dezen despe- raten stap niet mede te doen. Wat in de naburige staten gebeurde, en vooral de in- vloed van de landbouworganisaties bewerkten echter, dat Denemarken spoedig op zijn goede voomemens terugkiwam. Een verzachtende omstandigheid is dat de latere ontwikkeling heeft geleerd, dat de Nationals Bank waai-- schijnlijik toch niet in staat zou zijn geweest de volwaardigheid van het circulatiemiddel te verd'edigen. De argumentatie van den landbouw voor depreciatie van het geld weerspiegelde stellig niet al zijn diepste beweegredenen. Men be- tioogde, dat Denemarken in staat moest blij- ven zijn landbouwproducten, die op dat oogen blik toch reeds voor zeer ongunstige prijzen werden verkocht, op de Engelsche markt van de hand te doen op een wijze die het verlies in waarde van het pond niet al te noodlottig maakte. Daarom wist men er niets anders op dan alle golvingen van het pond te gaan meemaken. Een bescbeiden inflatie van het geld vormde echter reeds jaren een stillen wensch van een groot gedeelte van den Deenschen landbouw. De algemeene depreciatie van na den oorlog heeft het Deensche geld veel hevi- ger en ook langduriger getroffen dan onzen gulden. De depreciatie is wel niet zoo hevig en zoo koppig geweest als in Noorwegen, maar de Deensche kroon is in de periode van het herstel toch nog lang zoo laag in koers gebleven, dat deskundigen van gezag in Euro- pa desgevraagd slechts een stabilisatie op een punt beneden het goudpeil hebben durven aan- bevelen. In dien tijd nu, die tegelijk een bloei- periode van den landbouw was, welke nog te meer partij kon trekken van de goede Inter nationale markt omdat de opbrengst in geld- soorten van hoogere waarde dan de kroon binnenkwam, zijn ongewoon veel hoeven ver kocht, zijn tallooze stukken grond van eige- naar veranderd, is veel gebouwd en gemoder- niseerd. Daarvoor heeft de landbouwer, en vooral de kleine en gemiddelde boer, groote bedragen aan hypotheken moeten opnemen De aldus aanvaardde verplichtingen waren be rekend op een periode van niet geheel natuur- lijken bloei, en zijn aangegaan in een gede- precieerd betaalmiddel. Toen de kroon weer op goudpariteit kwam verdween het kunst- matiig gedeelte van de welvaart en werden de mede op goudbasis gebrachte hypotheken plotseling tot een zeer drukkenden last, die er in het laatste jaar vooral nog weer veel be- klemimender op geworden is. Men zou een zelfde relaas kunnen geven van de ontwikkeling in Noorwegen, waar de door K. R. G. BROWNE. Vervolg. ,,De motor van vriend Gibbs. Indian met duozit gereed voor t vertrek.' „0zei Jane. En dan: „Maar maar we kunnen em toch niet stelen ,,Dat doen we niet. Na de manier waarop hij ons of eigenlijk jou en Sir Walter behandeld heeft, kan hij al niet veel anders doen dan ons willig zijn motor leenen. Als we dan weer in de beschaving terug zijn, zetten we een advertentie in de krant, dat hij zich op de Old Hall moet vervoegen, om zijn verloren eigendom terug te krijgen. Als we maar wisten, hoe ver t van hier naar huis was Zijn blik zwierf over het vredige landelijke tafreel en bleef op den antieken zeerob in het voortuintje, die zijn netten in den steek had gelaten om het zonderlinge tweetal aandachtig gade te slaan, rusten. ,,Daar hebben we ons informatiebureau. Even inlichtingen gaan inwinnen. Die ouwe heer daar zal 't ons wel kunnen vertellen." ,,Maar Peter," zei' Jane aarzelend, „ik beteekenis van den landbouw heel veel gerin- ger, maar iwaar de overbelasting van het kleine agrarisohe bezit nog weer noodlottiger is. Deze omstandigheden maken de grifheid, wtaarmede de Deensche landbouw op het ver- laten van de goudbasis aandrong, nog wat te begrijpeljjker. Depreciatie van het geld is echter een stap, die men niet ongestraft kan doen. Het karak- ter ervan hoeven wij hier niet meer speciiaal uiteen te zetten, wij hebben jui-st dezer dagen ..default" als een minder gelukkig modewoord gekenschetst. Hoezeer het oeconomische leven, zelfs waar men het wellicht niet on- middellijk verwachtte, erdoor op losse schroe- ven wordt gezet, leeren ons de jongste berich- ten uit Denemarken. In Februari te beginnen moeten allerlei arbeidscontracten verlengd worden. De werkgevers vragen in de meeste gevallen verlenging voor een jaar. De vak- vereenigingen durven dat echter niet aan; en om zeer begrijpelijke redenen. De depreciatie van het geld heeft den levensstandiaard in Denemarken nu nog niet noemenswaardig aangetast, evenmin als in Engeland. Het is echter duidelijk dat als een depreciatie van omstreeks 30 blijft voortbestaan om nu van een verergering nog niet eens te spreken dit uitdrukkelijk zal moeten gaan vinden in de kosten van levensonderhoud. De arbei- ders kunnen zich dus niet voor een periode van tenminste 13 maanden binden aan een loonpeil dat op goudbasis is vastgesteld, en dat nu, op goudbasis berekend, inderdaad zeer hoog zou zijn, maar waarvan de waarde in werkelijkheid nog slechts - ;i bedraagt van waarop zij in goud berekend is; een waarde die zelfs nog verder kan dalen. Daarom hebben allerlei vakvereenigingen, in de metaalnijverheid, in het bouwvak enz. organisaties van losse werklieden, van vrou- welijke werkkrachten, de contracten opge- zegd. De opzeggingen betrokken onmiddellijk reeds ver over de 100.000 arbeiders. Een groote moeilijkheid is, dat men nu on- mogelijk nieuwe contracten kan aangaan. Op welk peil zou men zich moeten vastleggen Voor de werkgevers' gelden precies dezelfde bezwaren als voor de arbeiders. Wel bevin- den de eersten zich met het contract dat zij bezitten nog op betrekkelijk veilig terrein; maar dat terrein kan op den duur als er geen onverwachte dingen gebeuren niet worden gehandhaafd. Zij zullen zich echter ondoorzichtig als de toestand nu is, ongaame toevertrouwen aan stabilisatie volgens een sliding scale", en evenmin zullen zij willen vooruitbetalen op een komende stijging van den levensstandaard, waarvan de omvang en het tijdstip van begin volmaakt onzeker zijn, terwijl toch altijd de kans blijft voortbestaan dat deze door een gedeeltelijk herstel van het geld of door het om zich heen grrjpen van de depreciatie van betalingsmiddelen in de wereld, voorkomen wordt. Het zal er in Denemarken voorloopig wel op neerkomen dat men eenvoudig met opge- zegde contracten verder werkt, en dat het loonpeil is als het blijft zoolang omstandig heden en stemming van de arbeiders dat mogelijk maken. Maar men ziet, hoe gevaar- lijk deze toestand is, hoe zwanger van con- flictsmogelijkheden, die wat hun tijdstip en omvang betreft, ten eenenmale onberekenbaar zijn. Men ziet, de depreciatie, die den landbouw is ten goede gekomen heeft de stutten wegge- nomen, onder de nijverheid, zoowel voor ar- beidnemers als voor arbeidgevers. GANDHI GEARRESTEERD. Naar d.d. 3 Jan uit Bombay aan ,,De Cou- ranf" wordt geseind is Gandhi gisteren ge- arresteerd. In verband met betrouwbare be- richten, volgens welke hiji vanavond omstreeks 100 K.M. ten Noorden van Bombay, op weg naar Allahabad, in hechtenis zou worden ge- nomen, had hij zijn vertrek uitgesteld. Dit dwong de politie, haar plannen te herzien. Gandhi had Zondagochtend halfvijf zijn dagelijksche gebeden verricht. Daama wer den de lichten in zijn woning gedoofd, terwijl wil liever niet naar de Old Maar Peter was al weg. Hij galoppeer- I de, tot groot verontwaardiging van de eenden dwars het grasveld over en boog zich, met een voorkomenden glimlach om z'n lippen, over de heg van het voortuin tje heen. „Goeden morgen", begon hij minzaam. ,.Kunt u me ook zeggen hoe ver het naar Sandhaven is De ouwe heer gaf niet dadelijk ant- woord. Z'n lichtelijk verbleekte en ver- vaagde oogen bekeken z'n ondervrager van zijn schoenen tot zijn haar en vice versa Toen hij met zijn inspectie klaar was: ,,Hoe ver is wat „Sandhaven S-A-N-D-H' ,,'n Klaine vaiftien kilometer zou 'k zeg- gen." ,,Wat is de kortste weg De oude visscher wees met een beenige, blauwgeaderde hand naar het strand. „Volg weg langs hotel en langs kust tot Martello toren. Dan volg laan tot hoofdweg. Dan rechtuit. „Dank u wel", zei Peter beleefd. Hij had zich al omgedraaid om naar Jane terug te gaan, toen de oude zeerob hem terugriep. ,,Ja informeerde Peter. „Waar ben de anderen Welke anderen Wat bedoelt u ,,'t Cirkus neturelik." Een poos lang bleef het benauwend stil. Dan: de mahatma diep-ontroerd verklaarde: „Wel- licht is dit onze laatste gemeenschappelijke ochtend des gebeds". In ee-n personderhoud, Zondagochtend ge- organiseerd ter bespreking van het jongste antwoord van den onderkoning, sprak Gandhi, voor zich uitstarend: „Ik heb mijn best ge- daan, maar het is me uet gelukt". Zich daama tot de joumalisten vendend, zeide hij: „Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een opleving der ongehoor- zaamheidscampagne, en ik zal alles doen wat in mijn vermogen is opdat de strijd zonder kwaadaardigheid en volkomen-geweldloos worde gevoerd". Gandhi gaf uiting aan de verwachting, dat de strijd jaren duren zal; hij veronderstelde, dat de strengste onderdruk- kingsmaatregelen ertegen zouden worden ge- nomen, met inbegrip van stokslagen en kogels. Gandhi verklaarde het te betreuren, dat de dreigende ongehoorzaamheidscampagne werd gebruikt als motief om het onderhoud met den onderkoning af te wijzen. „Indien", zoo zeide hij, ,,deze campagne werkelyk een mis- daad was, zou lord Irwin er nooit aan ge- dacht (hebben er met mij over te correspondee- ren om mij daarna naar Londen te laten gaan. Ik zie echter", besloot hij, „dat met de trjden ook de manieren zijn veranderd. Het Indische volk kan niet anders dan de uitdaging van de Britsche regeering aannemen." Hij spoorde er de bevolking toe aan, haar woede niet te richten tegen de regeering, daar de strijd niet gaat tegen de bewindvoeinders, doch tegen hun daden. Hoe longer Indie moet lijden, hoe beter het zich ten slotte zal voorbereiden op een verantwoordelijk zelfbestuur. VOOR DE OPHEFF1NG VAN EEN DRANKVERROD. De volksstemmiing in zake de afschaffing van het drankverbod in Finland heeft een groote meerderheid voor opheffing opgeleverd. Voor geheele opheffing van het drankverbod werden 520.800, voor het toelaten van lichte wijnen 10.300 en voor handhaving van het verbod 206.000 stemmen uitgebracht. Er ontbreken nog eenige duizenden stemmen, die echter het eindresultaat niet belangrijk kunnen wijzigen. TER NEUZEN, 4 Jan. 1932. ELDERS BENOEMD. De heer J. H. Kroon, opziener bij de rijks- electriciteitsiwerken alhier, is met ingang van 1 Januari 1.1. benoemd tot hoofd van dienst bij de rijksstoomponten te Velsen. Deze benoeming werd reeds eenigen tijd als vaststaande geacht. Ofschoon zij, die met deze amhtenaar in aanraking kwamen, hem deze promotie volgaarne zullen gunnen, zal toch het bericht van zijn vertrek uit deze ge- meente door hen met leedwezen worden ver- nomen, aangezien de heer Kroon een dergenen was die in het maatschappelijk leven ,,mee- leefde" en zijn werkkracht ook ter beschik king stelde voor verschillende zaken van openbaar nut. AUTO-ONGEVAL. Het was Donderdag oppassen voor de auto- mohilisten; de weg was glibberig en meer dan een bestuurder week met zijn vervoermiddel van het rechte pad. Zoo was het ook met den bediende van den heer J. alhier, die in de omgeving reclame-biljetten verspreiden moest. Bij de Ronde Putten, op den weg van Axel naar Zaamslag, slipte de auto en tuimelde om en viel van den hoogen dijk in de naastlig- gende sloot. De bediende, met wie 3 knaap- jes voor plezier den rit meemaakten, bleef zonder letsel, evenals 2 der kinderen, doch het derde, een zoontje van P. A., werd hevig aan het hoofd verwond. De auto is zoo goed als geheel vemield. ,,0, op het strand of eigenlijk vlak erbij", zei Peter met een vage armbewe- ging. ,,Goeien morgen Hij keerde zich voor den tweeden keer om en stapte met een waardigheid die alleen eenigszins leed door het feit, dat hij bij z'n vijfden stap over een rol touw struikelde en daardoor bijna in z'n voile lengte op het stugge gras terecht kwam, naar z'n metgezellin terug. Jane stond nog op dezelfde plek en tuurde nog steeds, schijnbaar aandachtig, naar de dansende figuur op het vlot. Maar haar oogen keken nu niet meer vroolijk of opaewekt; er lag dezelfde eigenaardige uitdrukking in, een uitdruk- king van sterk geconcentreerd denken, die hij al een paar maal eerder bij haar gezien had. Maar zijn eigen gedachten werden op dat oogenblik zoo sterk door wat hun te doen stond in beslag genomen, dat hij aan haar manier van kijken geen aandacht schonk. ,,We zijn een vijftien a achttien kilo meter van honk", vertelde hij haar. ,,Met een beetje geluk kunnen we in een half uurtje thuis zijn". Jane keerde met een schok tot de din gen der aarde terug. ,,Prettig", zei ze vriendelijk maar ver- strooid. „,Ja", zei Peter, „vooral als 't ons lukt om onze entree de chambre te maken voor het ontbijt opgeruimd is. Als je hier even wacht, ga ik den motor halen Het overbrengen van den motor van binnen het hek naar het grasveld veroor- zaakte geen enkele moeilijkheid. Er was BRAND-ALARM. Gisterenavond had de heer J. F. Zeegers, de eigenaar van het Hotel de Arend", in de Nieuwediepstraat, zich ter ruste begeven en bij afwezigheid zijner echtgenoote en voor- genomen werkzaamheden, daarvoor met zijn dochter de hoogste regionen van het hotel ge- kozen. Hij werd ongeveer met mdddemacht wak- ker en meende toen rook en een brandlucht te bespeuren Toen hij was opgestaan bleek hem, dat beneden brand moest zijn ontstaan en dat de rook in een dikke kolom langs het trapgat naar boven steeg. Hij en zijn dochter durfden daarom niet langs den trap afdaleh, doch zij openden een venster en begonnen brand" te roepen. Dit werd gehoord door den heer R. van Gremberghen, den overbuurman, die zich juist ter ruste wilde begeven, .en, met zijne vrouw buiten komende, de dochter van Zeegers ont- waarden, uit een raam luid hulp roepende. Inmiddels kwam daar, eveneens met zijn vrouw, een anderen buurman, de schilder P. van Tatenhove. Kort besloten hebben genoem- de buurlieden met hunne vrouwen een groo- ten zwaren ladder van Van T. gejiaald en tegen het hotel gezet, waama de heer Zee gers en zijn dochiter naar beneden konden afdalen. Aangezien de heer Zeegers zijn sleutels niet hij zich had, kon men zich beneden geen toe- gang tot het hotel verschaffen langs een der deuren. Toen werd besloten een ruit in te- slaan en ontdekte men, dat de brand woedde in een kast' naast den schoorsteen in een ver trek op de eerste verdieping. In die kast was zoowat „allerlei" geborgen, licht brandhare en veel rook verspreidende voorwerpen, die ver- moedelijk in brand zijn geraakt door te groote hitte of eerf gebrek aan den schoorsteen. De dames begonnen aanstonds met water putten uit den regenbak op het plein voor de R.K. kerk en de mannen, die voorts wer den geholpen door later ter piaatse gekome- nen, waaronder ook politieagenten, hebben toen met een tiental emmers water den brand gebluscht. De brandweer, die ondertusschen gewaar- schuwd was, en ook de Burgemeester, kwa men vrij spoedig ter plaatse, doch men be- hoefde geen hulp meer te verleenen. Geluk kig is alles zonder ongevallen afgeloopen. Bij een uithreiding van den brand had deze bij den vrij hevigen wind ernstige gevolgen na zich kunnen sleeperi. Het is echter misschien een waarschuwing. We lazen daarover elders, in verband met de ernstige ramp te Tilburg, dat het voor hen, die op bovenverdiepingen slapen, aan te raden is, zich vooraf te vergewissen hoe ze, in ge- val van nood, zich uit de bovenverdiepingen kunnen redden, wanneer brand hen belet naar beneden af te dalen. Al koonen hier niet veel hooge perceelen voor, zoo blijkt uit het ge beurde, dat, hetgeen elders gebeurt, ook hier kan voorkomen. JAARVERSIAG. DER R. K. PAROCHIE TER NEUZEN. Aan het jaarverslag der parochie Ter Neuzen over 1931 ontleenen wij: het voigende: Het aantal Katholieken der parochie be draagt: Ter Neuzen 1662, Hoek 21, Zaamslag 26, totaal 1709 (v. j. 1706). In de gemeente Ter Neuzen wonen: Ter Neuizen 1662, Sluiskil 808, samen 2470 Katholieken of V* dee! der bevolking. HuisgezinnenTer Neuzen 399, Hoek 6, Zaamslag 5, Sluiskil 209; daarvan zijn ge- mengd Ter Neuzen 92, Sluiskil 12. H. Doopsels: 33 j., 13 m., samen 46 kinde ren (v. j. 34). H. Communie: 41.000 (v. j. 42.500). Eerste Communiekantenin Maart 3 j., 18 m., samen 21, in December 6 j., 15 m., samen 21. Huwelij-ken: 13 (v. j. 12), Sluiskil 3, elders gehuwd van de parochie Ter Neuzen 7, van Sluiskil 6. Overleden: 13 (v. j. 10), waarvan 6 man nen (v. j. 3), 3 vrouwen (v. j. 5), 4 kinderen (v. j. 2). ook niemand, die het confiskeeren had kunnen beletten. De oude zeerob was de eenige, die Peter de motorfiets zag weg- rijden en voor den ouden zeerob bestond geen enkele reden om tusschenbeiden te komen. Hij was dan ook in t minst niet verbaasd, toen genoemde motor, vijftien seconden later, met Peter voorop en Jane op de duo, nijdig sputterend wegreed, den zonnigen weg parallel met de zee op. ,,'n Raar slag, die circusmenschen overdacht de zeerob, terwijl hij zich met vernieuwden ijver over zijn net heenboog. Precies drie kwart minuut later werd de aandacht van een heer van middelbaren leeftijd, die met onrustige, gejaagde pas- sen het tiende green van het golfterrein op en neer liep, getrokken door een luid en oproerig geraas, dat den smallen weg afkwam, die genoemd terrein van het Kanaal scheidde. Er was iets in dat ge raas, dat de belangstelling van den meneer in quaestie ten zeerste gaande maakte, want met een uitroep, die tot de categorie woorden, die men denkt, maar niet zegt, behoorde, keerde hij zich om en race-de als een opgejaagd hert naar den top van een kolen-opslagruimte. Van die verheven standplaats af gewerd hem een duidelijk en ongehinderde aan- blik van een groote roode motorfiets, die, zwaar beladen, met een ongeoorloofde snelheid voorbij suisde en na een halve minuut, in een wolk van stof, aan den gezichtseinder verdween. Met een tweeden uitroep. die zijn eerste tot niets dan wat onschuldig ge- Het kerkbestuur vergaderde 15 maal (v. j. 12), het Armbestuur 3 maal. Scholen: de naaischool der E. E. Zusters telde 27 Katholieke en 25 niet-Katholieke meisjes; de Bewaarschool 75 kinderen (v. j. 66), de breischool 27 (v. j. 31). Het meisjes- patronaat 33 meisjes, het jongenspatronaat 34 jongens. De lagere school gemiddeld 73 j., 97 m., totaal 170; de Uloschool 30 j., 11 m., totaal 41. Vereenigingende Bond van het H. Lrur 47 mannen (v. j. 47), 67 vrouwen (v. j. 76i. De Katholieke Jongemannenver. (K.J.M.V.) telt 15 leden, de Katholieke Jeugdvereeniging (K.J.V.) 24 meisjes; de Zitavereeniging voor dienstboden 18 leden. Het Wit-Gele Kruis 311 leden (v. j. 298). De Eerw. Zuster bracht 2141 huisbezoeken bij 100 zieken en kreeg aan huis 38 bezoeken van 23 patienten; ze bezocbt 202 malen zui- gelingen aan huis. Op het Zuigelingenbureau 411 bezoeken van 51 kinderen. Uitgeleend werden 135 artikelen. R.K. Vrouwenbondaantal leden 178 (v. j. 165). R. K. Werkliedenvereeniging ,,St. Antonius 103 leden (v. j. 69). In den loop van 't jaar richtte deze vereemiging het steunfonds „Voorzorg" op. Het correspondentschap van de R. K. fabrieksarbeidersbond is in den loop van't jaar een afdeeling geworden. Mariavereeniging: aantal leden 63 (v. j. 67). St. Annavereeniging: 39 gezinnen lid met 89 kinderen (v. j. 37 g. met 88 k. Het parochiaal Armbestuur ontving totaal /932,73% en de uitgaven bedroegen 11027,30, dus een nadeelig saldo van 194,56%. De St. Vincentiusvereeniging bezocbt ge middeld 16 gezinnen en had 50 vergaderingen. De inkomsten bedroegencollecte 1293,50, ledencollecten 1254,54, Sit. Nicolaas-collecte 1 73,85 en bij de leden 111,25. Verstrekt wer den 208 bons van 11, 51 bons van 11,50, 1 van 12, 8 van 1 2,50, 7 van 14, 677 liter melk, 12 X 50 K.G. kolen en 9 X 50 K.G. aardap- pels, 91 eieren, 9 bons voor klompen, schoe nen en. POLDERBESTUUR. Bij Kon. besluit is benoemd tot dijkgraaf van de Noordpolder hij Ter Neuzen, de heer W. Dekker Piz. te Ter Neuzen. LIJK GEVONDEN. De vorige week Donderdag is door de hee- ren P. en A. van Hurk in het schor aan den Brakman het lijk gevonden van een onbekend manspersoon. Zij gaven van hun vondst ken- nis aan de marechaussee, die het lijk heeft laten overbrengen naar het lijkenhuis op de begraafplaats te Philippine. Men vermoedt, dat de onbekende afkomstig uit Belgie is, en omstreeks 50 jaar oud. Hij was gekleed in een net zwart pak, droeg een slappe boord, das, pullover, bruine schoenen en grijze fantaisiesokken. Hij had grijs krul- haar, flink rond gelaat, grijsaohtige korte snor, zware wenkbrauwen en had een kunst- gebit. Hij is ongeveer 1.60 M. lang. Aan zijn vinger droeg hij een trouwring, waarin gegr'aveerd was de naam Josephine, terwijl in zijn zakken werd gevonden eenig Belgisch geld, een klein stukje Fransche cou- rant, een papiertje met eeniige cijfers, een rozenkrans, een medaille van O. L. Vrouw van Lourdes. Naar men ons meedeelde moet de man wel al een dag of 8 te water hebben gelegen. AI- vorens het ter aarde besteld werd is er een foto van gemaakt. DIEFSTAL. Ter beschikking der justitie is gesteld ze- kere v. H., schipper te Graauw, verdacht van diefstal van kippen te Ouwerkerk. GESCHORST RAADSBESLUIT. Afgekondigd is Staatsblad no. 506 bevat- tende het besluit van den 15en December 1931 tot schorsing van een besluit van den raad der gemeente IJzendijke d.d. 23 Novem- stamel van een klein kind stempelde, gooide genoemde heer zich van genoem- den kolenbunker af en rende, blijkbaar met het vage, maar fantastische voor- nemen, om een achtervolging te begin nen. het heuvelachtige terrein. dat den straatweg begrensde, over. Maar op hetzelfde oogenblik dat hij met een wanhopigen sprang de droge sloot ,,nam' en met een bons op den gras- rand langs den weg belandde, drong de absurditeit van het voomemen blijkbaar tot hem door, want hij bleef besluiteloos staan. keerde zich om en monsterde, op zoek naar hulp of inspiratie, den anderen kant van den weg en het strand. En op dat moment ontdekten zijn zoe- kende blikken het wonderbaarlijke, dat tot dusver door het lage, maar lange gebouwencomplex van het Golf Hotel aan het oog onttrokken was. Dat wonderbaarlijke was een vlijtig dansende figuur op een dobberend vlot. Hij schrikte en bleef met den glazigen blik van een student, die deugdzaam droeg van een ontgroeningsfuif thuis komt en een vermiljoen roode rat op zijn sprei ontdekt, een paar minuten lang naar het onderlinge schouwspel staan staren. Daarna met een uitroep, die wat on- vermeldbaarheid betrof, zijn twee voor- gangers nog naar de kroon stak, zette hij zich in beweging en beende als een be- zetene de zandige helling van de schel- penbank af. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1