ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RiDDER Oudejaar 1931. No. 8780 VRIJDAG 1 JANUARI 1931 72e Jaargang. flljlUIIOl rg- mm Het Jaar 1931. Hier werkt Km ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post ADonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 15. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichA's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Als de klok straks twaalf uur wijst. Anders, in een laten avond of in den voornacht zal de vraag ons maar zelden interesseeren, of onze klokken of hor- loges dan precies gelijk loopen. Het werk is dan immers gedaan; er gaat geen boot of trein meer, en die enkele tram, die mogelijk nog rijden zal, is wel wat goedig en geduldig. Zoo zullen er in gewone tijden niet velen zijn, die om dien tijd met bijzondere opmerkzaamheid naar de klok kijken. Maar dezen avond is dat anders. Zouden er met betrekking tot de jaar- wisseling zieken natuurlijk niet mee- gerekend vele Droogstoppels zijn, die in den Oudejaarsnacht zich met haast nog meer welbehagen de dekens over het hoofd halen dan anders, en die dan slapend en droomend of zelfs snurkend 1932 ingaan of in-soezen? Ik geloof, dat hun aantal slechts heel klein is. Men moet wel alle smaak in poezie hebben verloren, en wel alle geluk en kans op geluk hebben vaarwel gezegd en opgegeven om er vanavond niet een uurtje langer voor te willen opblijven om nu met de zijnen, hoe klein misschien hun aantal ook is of werd, met het beste hopend en ook wenschend, precies om twaalf uur 1932 in te treden. Ten zij en zoo'n geval moeten wij ook noemen! tenzij onze kring dit ver- loopen jaar zoo angstig klein werd, dat van een kring haast of in het geheel niet meer gesproken kan worden, en men van louter moedeloosheid en eenzaamheid, dan jnaar op gewonen tijd zich ter ruste begeeft. Onze gedachten gaan nu ook uit naar dezulken; wij willen vanavond en ook morgen met hen meeleven. Zoo- ver zij binnen onzen kennissenkring zich bevinden, willen wij ons voornemen om in het nieuwe jaar ons eens extra om hen te bekommeren, hun eens een attentie te bewijzen en hun te toonen, dat wij ver- staan, wat er bij hen omgaat. Dit stukje zegge het hun en verzekere het hun stel- lig: wij begrijpen iets van uw leed en van uwe eenzaamheid, en als wij zelf uiter- mate dankbaar 1931 afsluiten, dan moogt gij er u van verzekerd houden, dat onze sympathie toch naar u uitgaat Echter zijn het zeer zeker niet alleen gelukkigen en dankbaren, die ook nu wakend en klaar-wakker den overgang van het eene jaar in het andere door- maken. Er zullen er ook zijn, bij wie nu, tegen dat de klok twaalf wijst, alles als het ware nog eens wordt beleefd en door- gemaakt wat 1931 bracht aan leed en zorg, aan teleurstellingen en verliezen! Lest heugt best, maar zouden er wel ooit in de laatste honderd jaren zooveel men- schen onherstelbare verliezen hebben ge- leden als in 1931 het geval is geweest? Men heeft getracht te becijferen: hoe- veel van het Nederlandsche vermogen in den laatsten tijd als weggesmolten is ,,ingeteerd" mogen wij het niet eens noemen! Het percentage, dat men noemt, is angstwekkend hoog. In alle rangen en ,,klassen" en standen zijn de slagen gevallen. En nog is het einde niet. Misschien zal men trachten door een fuif of door een jool elkaar over de iingsten en bekommernissen, vannacht lieen te helpen, maar de nieuwe en eerste dag van het nieuwe jaar zal het wel dadelijk te verstaan geven, dat deze zor- aen bittere ernst zijn en dat zij zich niet laten weglachen. En zoo vindt dan de door K. R. G. BROWNE. 36) Vervolg.) ,,Ik heb het", hijgde hij. Meteen duwde hij haar db te korte parapluie, die een in bruin papie* gepakte rol bleek te zijn, in de handen. ,,0, Peter1,! zei Jane. Haar ontroering werd haar eoi oogenblik te machtig en ze staarde naa\ de rol, of ze niet begreep wat het papier verborg. Dan keek ze Peter aan lijden. „0, nat, kletsnat.' „Alleen ten gaf Peter opg uitte een kreet van mede- Peter, je bent heelemaal luiden van den evenaar," fekt ten antwoord. ,,Als die broek er majr niet meer door krimpt, kan t mij niet s<ihelen." ,,Maar n^ar wat is er gebeurd Waar is Mr. Hofoer En hoe heb je..." ,,Ga mee, zei Peter. Met het air van een kunstenaar, diezijn pas voltooid mees- Oudejaarsnacht heel velen in grooter getal dan ooit, die vreeselijk opzien tegen het nieuwe jaar, en die van het oude, dat nu welhaast voorbij is, niet veel anders over zullen hebben dan een wrangen, bitteren nasmaak. Neen, dezen nacht, als de klok twaalf uur wijst, zal meer dan de helft van het menschdom bezorgd en vol weemoed zijn. Bleef men zelf al gespaard, en kreeg men zelf nog niet gedaan", wie heeft ze niet in eigen kring of omgeving, die reeds op het onverwachtst ontslagen werden, of die al tijden lang zonder werk zijn? Zullen wij de schuldvraag nu maar laten rusten? Dat is natuurlijk wel het gemakkelijkst, en misschien is het, in den Oudejaarsnacht ook wel aanbevelens- waardig. Ik zou echter nu een bemidde- lend voorstel willen doen: dit, dat wij eens beginnen met zelf een groot deel van de schuld op ons te nemen. Dat dit on- middellijk helpen zal tot verbetering van de toestanden, er is niemand, die dat gelooft. Maar dat wij dan toch tegenover al dat leed van anderen en van onszelf wat anders komen te staan, staat tegelijk vast. Tegenover anderen worden wij nu wat geduldiger en medelijdender. Wij zullen ernstiger probeeren iets voor hen te doen, of als wij mogelijk niets voor hen kunnen doen, dan zullen wij toch trach ten iets voor hen te zijn. En bij onszelf als ook wij tot de slachtoffers van de crisis mochten behooren zal het iets (al is het nog maar zoo weinig) van de bitterheid wegnemen, als wij bedenken, dat wij zelf ook niet geheel vrij-uit gaan. Als de klok vannacht twaalf uur wijst, zijn er echter ook gelpkkigen en dank baren. Ik maak mij zelfs sterk: hun getal zal grooter zijn dan wij misschien ver- moeden. Daar zullen er zijn, die elkander aanzien en die den familiekring rond- kijken; heerlijk toch: gespaard te" zijn ge- bleven! Er is dit jaar een donkere wolk, misschien zelfs meer dan een, over hun noofd eh nuts gega'an," rnnai de zoo- zeer gevreesde slag is niet gevallen, de ergste bui is overgedreven; er kwam uit- redding en genezing. Of er zijn er, die nu voor het eerst echt samen zijn, en die dit jaar hun samen-leven mochten begin nen. Zoo zullen er ook zijn, die een doel mochten bereiken, dat hun lang voor oogen stond. Dit jaar was voor hen een jaar van zegen en voorspoed. Of -als de moeilijkheden overheerschtenhet had toch nog wel anders gekund. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Zoo erg als bij die-en-die was hun ervaring niet; zij behielden nog tal van lichtpunten als de klok twaalt uur wijst, zal dankbaarheid bij hen den boven- toon voeren. Hoe anders had het kun nen zijn! Dat het nog zoo is als het is. zij zijn er oprecht dankbaar voor. Doch de klok wijst tenslotte maar even twaalf uur. Andere dagen of nachten letten wij er nauwelijks op. Nu keken wij er naar en letten wij erop, maar met een dag of wat hebben wij geen tijd meer voor bespiegelingen als deze. Maar even hebben wij dan toch stilgestaan bij ons eigen lot en bij de ervaringen ook van anderen. En wij hebben ons afgevraagd- hoe nu verder? Ik zou twee antwoorden willen geven, die hevig tegenstrijdig lijken, ja zelfs zijn. Voorop zetten wij dit antwoord: wij kun nen er toch maar niets aan doen. Het wordt alles over ons en buiten-ons-om beslist. Wij hebben niets te vertellen, niets te zeggen, niets in te brengen. Laten wij daarom maar dankbaar genieten zoolang het goede ons deel is, zoolang als terwerk aan een bevoorrechten kennis gaat laten zien, pakte hij haar arm beet en nam haar mee naar een klein heuvel- tje vlakbij, waar vandaan men een uit- stekend gezicht op het strand en de zee had. ,,Bezienswaardigheden van het strand, kondigde hij aan. Jane volgde met haar oogen de richting van zijn hand, kreeg een schok van ver- bazing en tuurde ongeloovig naar dat- gene,wat hij haar aanwees. Op korten afstand van het strand aanschouwde ze een klein vlot en op dat vlot bevond zich een heer van middelbaren leeftijd, die dat ideale plekje blijkbaar uitgezocht had om de figuren van een ouden boerendans te repeteeren. Hij sprong op en neer als een opgewonden krekel, hij liep kringetjes als een kip, die legerement emue is en onder- tusschen zwaaide hij als een bezetene met z'n beide armen en uitte hij benauwde angstkreten, die de wind meedoogenloos landwaarts meevoerde. Op een gegeven oogenblik werd het vlot door een onge- woon hooae golf opgenomen en nam hij een zittende houding aan met een kracht, die een gewoon mensch ten minste vijf minuten versuft zou hebben doen kijken, maar hij was in een oogwenk weer op de been en zette zijn dansoefening vol ijver voort. wij werken mogen en verdienen; straks komt ook voor ons vroeger of later de nacht of de kommer. Maar ik wil daarnaast ook nog een ander antwoord geven. Wij kunnen er zelf toch ook heel veel aan doen. Wij willen daarom met cloeden moed voor- waarts gaan, en wij w sen met wanhopen en nooit vertwijfelep. Voor een zeer groot deel is ons lot in on ze eigen handen gegeven Wij kunnen er erg veel aan doen. Het hangt voor een belangrijk deel van ons af; juist van ons! Nu begint er een nieuw jaar. Laat het dan werkelijk een nieuw jaar zijn, ook voor ons. Laten wij in 1932 iets van den nieuwen mensch in ons hebben. 1931 ging voorbij, en wij veriangen dat crisis- jaar niet terug. Wij willen echter trach ten in het nieuwe jaar een nieuwe taak te vinden en te verrichten. Wij willen met nieuwe middelen een Kersversch doel na- jagen, en dus geven wij onze idealen nog niet op, maar wij willen gaan met nieuwen moed aan het nieuwe werk onder sterke inwachting van den nieuwen Zegen van Hem, Die alle dingen nieuw maakt. Wanneer wij trachten voor het zakken van het gordijn de belangrijkste gebeulrtenissen van het afgeloopen jaar in onze herinnering terug te roepen, dan wellen onder de bonte warreling van gedachten en overpeinzingen weinig aangename heri.ineringen op. Het jaar 1930 was reeds in menig opzicht onbevredigend, het nu afgesloten jaar was zelfs diep teleurstellend. De nevel van 1930 is in 1931 veranderd in een dichten en na- genoeg ondoordringenden mist, waarin slechts weinig of geen lichtpunten vallen te ontdekken. De intemat onale crisis heeft zich in 1931 gevoelig verscherpt en het geheel overziende ontwaart men allerwegen een toe- nemende chaos en ontw ichting, overziet men een schier onafzienbaai economisch slagveld, waarop oorzaken, gevo gen en verschijnselen y-v pti vp.r -- - dooreengeslingerd liggen. Aan pogingen om de vastgeloopen econo- mische maohinerie weer op gang te brengen heeft het nochtans niet outbroken, integen- deed. Het aantal te Geneve gehouden confe- renties is legio, de leidende staatslieden heb ben een waarlijk niet gering gedeelte hunner kostbaren tijd aan de conferentietafel gesle- ten, dan wel getracht door persoonlijke be- zoeken over en weer de meest brandende vraagstukken te bespreken en nader tot hun oplossing te brengen. Er is dus veel gepraat en veel geconfereerd en in vergeiijking daar- mede is er zeer weinig gehandeld. We raken den tel kwijt en struikelen over het groot aantal intemationale commissies. Verlaging van tariefmuren, vermindering van den waan- zinnigen bewapeningswedloop, oplossing van het herstelprobleem, om de meest belangrijke vraagstukken te noemen, de oplossing hier- van is tot een volgend jaar verschoven. Het is begrijpelijk, dat waar de voornaam- ste vraagstukken alien onopgelost bleven en er niets werd bereikt om langs intemationaler. weg de verwoestende en ontwrichtende fac- toren te verzachten of neutraliseeren, dat de reeds in 1930 maar al te duidelijk merkbare crisis in 1931 een zorgwekkenden omvang en scherpte verkreeg. Ook de pogingen der di- recte belanghebbenden bij den catastrophalen daling der voomaamste stapelproducten op de wereldmarkten hebben volkomen gefaald Waren het in 1930 hoofdzakelijk bankeu van den derden of vierden rang welke bij den eersten stormloop der crisis in 1930 bezweken, in 1931 daarentegen gingen in en buiten Europa meer dan 2000 grootere en kleinere banken op de flacon en staan nog enkele honderden te wankelen of moeten met kunst en vliegwerk op de been worden gehouden. De debacle in Weenen van de Krediet An- stalt eh de daarop gevolgde insolventie van de Darmstadter Bank liggen nog versch in ,,Heisa -hopsa zei Peter goedkeu- rend. ,,Nog tien minuten zoo oefenen en hij heeft zijn zeebeenen terug." „Wat wat doet die man in's hemels- naan, daar, Peter vroeg Jane slapjes. „Allegorische dans-voorstelling geven," legde Peter haar uit. „Het leven op de golven der Zee. Ik had geen tijd om te wachten tot hij klaar was en dus heb ik hem het schilderij afgenomen en ben weg- geroeid." In korte woorden bracht hij verslag uit van zijn ontmoeting met den heer Hopper en van de ingenieuse manier, waarop hij den excentrieken schilderijen-verzamelaar zijn buit afhandig gemaakt had. „En vol- gens mij", eindigde hij zijn verhaal, „doen we nu het beste te verdwijnen, voor de een of andere meelijdende ziel hem uit zijn benarde positie verlostO, ja, dat moet ik je nog vragen. Waar is vriend Gibbs Op die vraag kreeg hij geen antwoord, om de eenvoudige reden dat Jane voor het oogenblik niet tot antwoorden in staat was. Bij het einde van het ongelooflijke verhaal had ze opeens en lachbui gekre- gen en nu had haar vroolijkheid haar zoo te pakken, dat ze niet veel anders kon doen dan hulpeloos schudden en snik- schateren: Toen ze wat begon te be- het geheugen. Doch deze opzienbarende ge- beurtenissen op financieel gebied was slechts weinig meer dan een inleiding en slechts kinderspel in vergeiijking met wat later volgde. De economische nood steeg in Duitschland dermate, dat president Hoover 22 Juni zijn moratorium afkondigde, teneinde een algeheele ineenstorting van Duitschland en de verdere wereld te voorkomen. Het door dezen stap oplevende optimisme doofde wel- dra uit als een nacvtkaars. Dat het eertijds sohatrijke Engeland tjjdelijk den gouden standdaard moest prijisgeven, welk bedenkelijk en gevaarlijk voorbeeld onmiddellijk door meerdere weinig kapitaalkraohtige staten werd of moest worden gevolgd, heeft tot een verdere ontwrichting van den wereldhandel geleid. Tot de landen welke het meest onder crisis hebben geleden behoort ongetwrjfeld Duitsch land. De algeheele daling van het prijspeil heeft de door Duitschland op te brengen her- stellasten automatisch verhoogd. Alle voor- spellingen ten spijt, dat het kabinet-Bruning spoedig zou plaats maken voor een nationaal- socialistisch kabinet, heeft de regeering, Briining, zij het dan ook eenigszins gewijzigd en alleen via een reeks van harde noodver- ordeningen, kunnen handhaven. Met drastische paardemiddelen tracht het kabinet-BrUning de door en door zieke finan- cieele toestand weer op gezondere basis te brengen. Binnen den tijd van twaalf maanden zagen de rijksambtenaren zich voor de vierde maal een vrij aanzienlijke salariskorting op- gelegd en eens per maand werden zeker een of meer noodverordeningen afgekondigd, waardoor het bedrijfsleven gelukkig werd ge maakt met ingrijpende en vaak belemmerende bepalingen, dan wel zich opnieuw nog meer dere lasten zag opgelegd. Het Duitsche volk, gebukt gaande onder een werkloozenleger van over de vijf millioen en dat bovendien door het Young-plan en de daaraan vooraf- gaande regelingen is lens gepompt, staat voor schier onoverkomelijke moeilijikheden. Het door Hoover afgekondigde moratorium is voor Duitschland weinig meer geweest dan een druppel op een gloeiende plaat. Als ge- volg van het toenemende wantrouwen hebben een deel der Duitschers, voorzoover ze nog wat te redden hadden, hun kapitaal in het buitenland in veiligheid gebracht en de ouooai von naar Duitschland is sinds lang opgedroogd. De belastingen zijn in Duitschland tot zoo'n hoog peil opgeschroefd, dat een verdere verhooging onmogelijk schijnit. Pas wanneer in het komende jaar het herstelprobleem een be- vredigende oplossing heeft gevonden, bestaat er voor Duitschland kans op een geleidelijk herstel. De moeilijke economische omstandigheden in Duitschland zijn bevorderlijk geweest voor den Snellen aanwas der radicale partijen al- daar, zoowel voor wat de communisten als de nationaal-socialisten betreft. Bij iedere in 1931 gehouden verkiezingen zijn, met uit- zondering van het Centrum, alle burgerlijke partijen in de pan gehakt en op dezen* weg voortgaande zullen de Hitlerianen binnen weinige maanden langs parlementairen weg de volstrekte meerderheid veroveren. In den alles met verwoesting dreigenden economi- schen oorlog is ook Duitschland verder den weg der protectie opgegaan. Eenzelfde verschijnsel valt over de geheele wereld te constateeren, dus ook in Engeland, waar men ook al heel weinig redenen heeft om met voldoening op het jaar 1931 terug te zien. Integendeel, John Bull heeft overvloed van redenen om het jaar 1931 als een zeer slecht jaar in zijn geheugen te griffen. Het Labourkabinet onder MacDonald zag zich in Augustus genoodzaakt krachtig het bezui- nigingsmes te hanteeren, waarbij ook de uitkeeringen voor de werkloozen niet aan een aderlating konden ontkomen. Over dit laat ste punt ontstond oneenigheid in het kabinet, waarop dit aftrad en MacDonald, Snowden en nog enkele vooraanstaande leiders der Labourpartij buiten de partijdeur werden ge- zet. De in October gevolgde verkiezingen braehten een geweldige overwinning voor het komen, droogde ze haar oogen af en zei met een zwakke, uitgeputte stem: ,,'t Is niet erg aardig van me, dat ik zoo lach. maar hij verdient het, vin-je niet?" „Een man. die zorgt, dat ik geen ont- bijt krijg en die me in zulke kleeren laat rondloopen, verdient alles, wat hem toe- gemeten wordt: rheumatiek en een ver- branden hals incluis. Maar zeq, waar is Gibbs „Dat we?t ik niet," gaf Jane ten ant woord. Op haar beurt bracht ze nu ver slag uit van alles, wat haar sinds het oogenblik van afscheid nemen, voor de deur van Mr. Hopper s kamer, overkomen was. Na een halve minuut luisteren begon Peter te grinniken en toen ze uitgepraat was, schaterde hij het uit en sloeg zich in zijn opgetogenheid twee, drie keer achter- een met zijn vlakke hand op zijn dijbeen. ,,Vertikke, dat is dus gelukt". Bij het zien van Jane's verbaasd gezicht, legde hij haar bereidwillig en verheugd uit: ,,Ik heb Gibbs een boodschap laten brengen door dat half-idiote exemplaar, dat be- neden aan het stof-afnemen was. Ik heb haar laten zeggen, dat Hopper van plan veranderd was en dat hij jou moest laten loopen, zelf, zoo vlug hij kon, naar green nummer tien moest komen en daar moest blijven wachten tot Hopper verscheen. het geeft meer weerstand tegen kouvatten Doozen A 25. 45 en 65 cts. (Ingez. Mea. zoogenaamde nationale kabinet MacDonald, dat steunt op de conservatieven. MacDanald en zijn weinige vrienaen, alsmede op de in verschillende groepjes uiteengevallen liberalen. Labour kreeg bij deze verkiezingen een onge- woon zware nederlaag te slikken. Ondanks het tijdelijk prijsgeven van den gouden standaard en het doorvoeren van ver schillende bezuinigingen, blijft de financieele positie van Engeland zeer moeilyk. In de met de seherpste en zwaarste wapenen ge- voerde economische oorlog heeft ook Enge land het vaandel van den vrijhandel verlaten en voor een groot aantal buitenlandsche artikelen zoodanige verhoogingen der tarieven afgekondigd, dat hierdoor den invoer sterk wordt belemmerd en in vele gevallen zelfs onmogelijk gemaakt. Ook de toestanden in de Britsche Domi nions hebben zich in 1931 niet gunstig ont- wikkeld. Vooral Britsch-Indie heeft in het afgeloopen jaar heel wat zorgen gebaard en bij het scheiden van dit jaar komen er op nieuw uit groote en uitgestrekte gebied op nieuw alarmeerende berichten. Er pakken zich zware en dreigende donderwolken aan den Britsch-Indischen hemel samen, nu het verzet tegen hfet Britsch gezag in Britsch- Indie weer opleeft en de Britsch-Indische regeering zich genoodzaakt heeft gezien on- middellijk weer tot massa-arrestaties over te gaan. De mislukking van de Londensohe Ronde-Tafelconferentie geeft de Britsch- Indische extremisten wind in de zeilen en volgens verschillende berichten worden van- uit China groote hoeveelheden wapenen bin- nengesmokkeld. De stormbal is in Britsch- Indie geheschen, er is vanuit dezen hoek weinig goeds te wachten. Frankrijk heeft in vergeiijking met de andere landen in 1931 het minst onder de crisis geleden. Voomamelijk in de laatste maanden heeft zich echter ook daar de wer- ke'oosbeid vrij sterk uitgebreid, zoodat men daar nu ook reeds de DuiteiiianasL.it iit krachten gaat oontingenteeren en wel tot ten •hoogste 10 van het totaal van elk bedrijf. De Fransehe industrie ondervindt den invloed van de algemeene vermindering der koop- kracht, de gevolgen van de steeds hoogere tariefmuren, terwip ook de depreciatie van het Engelsche pond in dezen een woordje meespreekt. Tot nu toe scbijinen de Franschen zich om- trent de weinig florissante omstandigheder der overige landen al heel weinig te bekom meren, doch meer en meer zal het de Frin- schen duidelijk worden, dat wanneer als ge- volg van een te strak vasthouden aan de heiligheid van het Young-plan Duitschland en daarmede de rest der wereld, tot een alge- heelen ondergang zou worden gebracht, dat zulks ook Frankrijk in de algeheele debacle zal meeslepen. Hetgeen overigens voor de anderen slechts een schrale troost zou zijn. Voor de landen in Midden- en Zuid-Europa is 1931 een slecht jaar geweest. Voor Spanje is het slecht en woelig geweest. Koning Al fonso van Spanje heeft zijn wankele troon onvrijwillig verlaten en de jonge en nog nieuwbakken republiek zal alle krachten noo- dig hebben om het armoedige Spaansche volk naar een betere toekomst te voeren. Voor de Vereenigde Staten en voor Zuid- Amerika is 1931 een recordjaar geweest. £)e Vereenigde Staten hebben records gemaakt wat het aantal insolventies van banken en meer dezer weinig benijdenswaardige zaken betreft, terwijl Zuid-Amerika alle voorgaan- de records wat het aantal revoluties betreft met stukken heeft geslagen. Clio zal het jaar 1931 met een zwarte kool in het groote boek der historie boekstaven en welke verrassingen de doos van Pandora ons in 1932 ook mag brengen, ze zullen bezwaarlijk de moeilijk heden van het scheidende jaar kunnen over- treffan. Bijgevolg staat hij nu op green nummer tien. Ik vond het geen prettig idee, moet je weten, om jou in zijn klauwen achter te laten, maar ik kon Hopper er toch'ook niet met het schilderij vandoor laten gaan. En er was kans, dat Gibbs zich zou laten nemen in zoo'n toestand slikje alles en dan had jij tenminste een kans om te ont- snappen." Jane keek hem met onverholen bewon- dering aan. ,,Dat is buitengewoon knap van je ge weest, Peter." „Ja, nietwaar," stemde Peter tevreden toe. ,,Maar hoor nu eens hier we moe ten er vandoor Gibbs zal langzamerhand wel lont beginnen te ruikec en elk oogen blik kan Hopper door den een of ander gezien worden." „Ik vind 't prachtigMaar hoe?" ,,Vertikke! zei Peter verbaasd. „Dat had ik verget^n We hebben geen geld en geen goed, geen vervoermiddelen. We zijn nog even landlooperig als eerst." Hij streek zich langs zijn ongeschoren kin en staarde nadenkend naar het hotel. ,,Ze zullen ons welhaha, juist, dat is cfe oplossing „Wat (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1