ALGEMEEN NIEUWS- F.H ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. OnsJ(erstnummer No. 8776 MAANDAG 21 DECEMBER 1931 71 e Jaargang. Wegens het KERSTFEEST zal a. s. Vrijdag GEEN nummer van. dit blad ver- schijnen, KERSTNUMMER NIEUWJAARS-ADVERTENTIEN a 60 cent B1NNENLAND. SUITENIAND 'TABieTT6NF bij verkoudheden en rheumatiek TER NEUZEN, 21 Dec. 1931. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post f 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENXIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0.20. Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Woensdag 23 December versobijnt het HBBSTNUMMEE van ons blad, en hebben wij, in samenwerking met de Winkeliersver- eeniging „Ter Neuzen Klimop", besloten ieder jaar in dit Kerstnummer onder meer een overzicht te geven van de door „Ter Neuzen Klimop" verriohte werkzaamheden geduren- de het jaar dat ten einde spoedt, wat reeds bereikt is en wat „Ter Neuzen Klimop" zich nog tot taak stelt te verwezenlijken. Wt) krijgen dus ieder jaar voor Kerstmis een speciale editie van ons blad, en stellen ons voor dit jaar op jaar uit te breiden, te verfraaien tot, evenals het streven van ,,Ter Neuzen Klimop" is, het doel, wat wij ons voor oogen stellen, bereikt is. Voortdurend breidt onze lezerskring zich uit; de Ter Neuzensche Courant is het blad van eigen bodem en wordt in duizenden ge- ainnen in Zeeuwsch-Vlaanderen gelezen. Baar ons blad volkomen neutraal is en geen eakele politieke richting voorstaat is ons blad de welkome huisvriend, in elk gezin, het blad dat door ieder der huisgenooten wordt ge lezen. Advertenties voor dit nummer kunnen wor- den ingezonden tot Dinsdag 22 December 1931. DE UITGEEFSTER. voor het Nieuwjaarsnummer dat Vrij- dagmorgen in plaats van Vrijdag- avond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 60 cent meer worden ge- rekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Donderdag 31 dezer, des voor- middags 10 uur. Ter Neuzen, 21 December 1931. Firma P. J. VAN DE SANDE. ARBEIDSBEMIDDELINGSWET 1930. Naar het Corr. Bur. vemeemt zal de Ar- beldsbemiddelingswet 1930 op 1 Jan. a.s. in working treden. REGELING DER KERSTGAVEN AAN WERKLOOZEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft ten behoeve der cmdersteunde werkloozen een regaling getroffen waardoor aij op verzoek van het bestuur der gemeente hunner inwoning, een Kerstgave kunnen ont- vangen, die 25 zal bedragen van de uit- keering welke zij in de Kerstweek (20 tot 26 December) zullen ontvangen. Omtrent de uitkeering der Kerstgave aan degenen die steun ontvangen uit een werk- loozenkas, heeft de Minister van Binnenland- sche Zaken de beslissing overgelaten aan zijn ambtgenoot van Arbeid. Naar wij vernemen heeft Minister Versehuur op desbetreffende aanvragen van de gemeentebesturen reeds geantwoord, dat er bij hem geen bezwaar be- stond tegen een extra-uitkeering, mits elk geval op de gebruikelijke wijze nauwkeurig door de daartoe ingestelde instantie werd onderzocht. Ten aanzien der Kerstgaven is deze eisch evenwel niet gesteld; alleen heeft de Minister den wensch te kennen gegeven, dat de extra-bijdrage het bedrag van 25 der gewone uitkeering niet zal overschrijden. Van Rijkswege wordt evenwel geen geldelijke bijdrage voor die Kerstgave verstrekt. De werkloozen, die bij de werkverschaffing te werk zqn gesteld, kunnen uit den aard der zaak voor deze Kerstgave niet in aanmerking komen; hun zal wegens loonderving voor de Kerstdagen en den Nieuwjaarsdag een uitkee ring worden gedaan. (Tel.). CRISIS IN DE STEENINDUSTRIE. In principe is Zaterdag te Arnhem beslo ten tot een drastische productiebeperking in het giootste gedeelte der Nederlandsche steen- industrie, welk, tot gevolg zal hebben, dat het meerendeel der frootste fabrieken in het be gin van het pieuwe jaar zal worden stop- gelegd. Met betrekking tot de reeds gemelde pro ductiebeperking in de steenindustrie vemeemt het Hbld. nader, dat bet Vrijdag te Arnhem genomen besluit tot gevolg zal hebben, dat het meerendeel der fabrieken na 1 Januari a.s. wordt stilgelegd. De groep Noord-Brabant heeft nog geen beslissing genomen, doch zal ddt in een op 24 December te Tilburg te hou- den vergadering doen. De vertegenwoordiger van deze groep, die ter vergadering te Arn hem aanwezig was, deelde echter mede, dat het aan geen twijfel onderhevig is of ook Nocvrd-Brabant zal zich bij de productiebeper- king aansluiten. i Met betrekking tot deze productiebeperking j deelt het blad nog mee, dat alle ringoven- fabrieken zullen worden stilgelegd. De vlam- ovenfabrieken worden stilgelegd voor zoover zij metselsteenen produceeren. Door deze maatregelen worden eenige duizenden arbei- ders tot 1 Mei a.s. getroffen. Na 1 Mei zal ongeveer 25 pCt. arbeiders minder te werk worden gesteld dan in andere jaren het geval is. Deze laatste maatregel is een gevolg van de omstandigheid, dat, wajnneer de arbeid 1 Mei hervat wordt, als gevolg van de stop- zetting van de fabrieken een groote voorraad ongebakken steen aanwezig zal zijn. INITIATIEF-VOORSTEL-ALBARDA. Ingediend is een voorstel van wet van den heer Albarda c.s., strekkende tot het in over weging nemen van verandering in art. 187 der Grondwet. Aan de toelichting tot dit voorstel wordt het volgende ontleend: Blijkens art. 187 van de Grondwet kan mobilisatie van 's lands weermacbt, ook als zij ter voorkoming van oorlog bedoeld is, oor- log veroorzaken of er toe bijdragen, dat het land in een buiten zijn grenzen gevoerden oor log wordt betrokken aldus de voorstellers. De eigenlijke beslissing over de vraag, of het land aan een oorlog zal deelnemen of daarin zal worden betrokken, zal in vele om- standigheden niet vallen bij de aanvaarding of de verwerping door de Staten-Generaal van een voorstel tot oorlogsverklaring, maar bij het besluit der Regeering tot mobilisatie der weermiddelen. Het tegenwoordige art. 187 der Grondwet kent aan de Staten-Generaal slechts de be- voegdheid der repressieve controle toe. De Staten-Generaal kunnen, indien zij de reeds bevolen mobilisatie geheel of ten deele on- noodig of ongewenscht acbten, het voorstel van wet nopens ,,bet onder de wapenen blij- ven der dienstplichtigen" wijzigen of verwer- pen. Zij kunnen ook de mobilisatie-credieten weigeren. Hiermede kunnen echter de gevol- gen eener mobilisatie, die reeds opgetreden zijn, niet ongedaan worden gemaakt. Ten einde aan de bedenkingen, dikwijls tegen het dekbeeld van een wijziging van artikel 187 aangevoerd, zooveel mogelijk tege- moet te komen, stelt de heer Albarda c.s. voor, dat de behandeling van een mobilisatie- voorstel zal plaats hebben in de vereenigde vergadering der Staten-Generaal. In bet Reglement van Orde voor de vereenigde ver gadering is de wijze, waarop deze een wets- ontwerp heeft te behandelen, geheel en al ge- regeld. Overigens heeft de ervaring, bij het begin van den grooten wereldoorlog hier te lande opgedaan, voldoende bewezen, dat in ernstige omstandigheden gewichtige beslis- singen ook door de Staten-Generaal in zeer korten tijd kunnen worden genomen. BERLIJN DRINKT MINDER BIER. Volgens sohattingen was bet gebruik van bier door de Berlijners in den laatsten tijd sterk teruggeloopen. Dit is door de statistiek volkomen bevestigd. In 1930 is de consumptie vergeleken met 1929 met 15 verminderd. In 1929 werden er nog 4.850.000 hectoliter uit- geschonken. In 1930 was dit 700.000 hectoliter minder. Dit jaar zal de achteruitgang nog veel grooter zijn en de 66n millioen hectoliter ver overschrijden, zoodat dan ongeveer de helft wordt gedronken van het kwantum in 1929. AMERIKA OP ZIJN SMALST. Met 317 tegen 100 stemmen heeft, schrijft de N. R. Crt., het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden het moratorium van Hoover goedgekeurd. Dat was te verwachten, ja, vrrj- wel onvermijdelijk. Daarnaast echter heeft het Huis een amendement aangenomen, dat de commissie voor financien daarbij had voor- gesteld, en dat het heele besluit een ontmoedi- gend en voor Amerika zelf een weinig hart- verheffend karakter geeft. Het Congres, zoo heet het daarin, is principieel ertegen gekant dat eenige schuld van een vreemd land aan de Vereenigde Staten geschrapt of verminderd wordt; ook mag de ratificatie van het mora torium van Hoover volstrekt niet worden op- gevat als een uiting van een tegenovergestelde politiek noch als een aanduiding van de moge- lijkheid, dat op eenig tijdstip een tegenoverge- steld beleid in welwillende overweging zou kunnen worden genomen. Dit amendement is in zijn bewoordingen politiek weinig zakelijk; het zegt dingen die men elders in een motie zou zeggen of niet zou zeggen. Men meende blijkbaar niet uitdrukkelijk genoeg te kunnen wezen in zijn weigering van iedere verlichting der oorlogs- schulden; een overschot van energie spuit uit naar de toekomst! Het Huis legt bij voorbaat beslag op de meening van volgende Huizen. Het eenige bemoedigende in het heele geval is eigenlijk het overdadige in deze verzekerin- gen; vrouwenkenners leeren ons twijfelen aan al te uitvoerige ,,neen's". En wij zoeken ver- geefs naar een klank van mannelijke soberheid in de breedvoerige verklaring van het Ameri kaansche parlement. Maar voor Hoover is zij in ieder geval dui- delijk. De president zal nu niet meer aan verdere stappen tot regeling der schulden durven denken. Het eenige dat men nu nog uit de Vereenigde Staten kan hopen is een verlenging van het bestaande moratorium. Op het oogenblik lijkt het nog verre van zeker dat het Amerikaansche parlement daartoe te vinden zal zijn. Men moet rekening houden met de politieke gezichtskring' van een groot gedeelte der Amerikaansche afgevaardigden. Als wij daarvan een voorstelling moeten ge ven dan kunnen wij voor het type geen beter voorbeeld aanwijzen dan ons Kamerlid Braat. Wij hopen dat de Amerikaansche Congres- leden in achtenswaardigheid niet bij dezen landgenoot ten achterstaan; maar dit weten wij echter zeker, dat heel velen hunner hem in breedheid van politieken kijk niet over- treffen. De Vereenigde Staten en Europa zitten nu opgescheept met den huidigen toestand. Wij hebben reeds gewezen op de moeilijkheden, waarin Amerika zich bevindt; de tekorten op de staatshegrooting loopen op tot nergens ge- evenaarde hoogte; in percentage van werk- loosheid wordt het wellicht zelfs door Duitsch- land niet meer overtroffen; zijn uitvoer loopt schrikbarend achteruit; de toestand in de Amerikaansche bankwereld heet benauwend. Tegenover het toenemend kraken in eigen land, dat vooral niet minder te lijden heeft dan de buitenwereld onder de verlamming die voor de wereld uit de oorlogsschulden voort- spruit, weet men geen beter beleid dan de ooren dicht te stoppen en luide ,,neen" te schreeuwen, met de verzekering erbij dat men „ne,en" zal blijven schreeuwen wat er ook ter wereld gebeuren mog^. Het gevolg zal zijn dat die kwestie der schulden zi»h zelf zal regelen, wat dan slechts in vrij stuipachtigen vorm in zijn werk zal gaan. De feiten zijn bezig zich met ijzeren vuist te laten gelden. Wle nu nog niet begrijpt wat zij willen, dien zullen zij harder nog beu- ken. Maar dat zij zich zouden onderwerpen aan besluiten van lijders aan politieke en economi- sche kortzichtigheid lijkt niet bijster waar- schijnlijk. De roi van Amerika in deze aangelegenheid is over het geheel niet indrukwekkend. Het bemoeit zich met de kwestie van de schade- loosstelling in Europa onder telkens herhaalde verklaringen er niets mee te maken te willen hebben. Het handelt zonder richtsnoer, al naar zijn stemmingen van het oogenblik. Het neemt initiatieven in deze kwestie, het voert zelfs, zooals na de afkondiging van het moratorium van Hoover, onderhandelingen te Parijs die over niets anders loopen dan over het ver- band tusschen schadeloosstelling en oorlogs schulden, en loochent daarna weer eenigen onderlingen samenhang tusschen deze beide kwesties. Het moratorium van Hoover werd afgekondigd met geen ander doel dan om den last van de schadeloosstelling te verlichten; niet op verzoek van de onmiddellijke schulde- naars van Amerika maar op verzoek van Duitschland. Men zou zeggen dat het verband niet duidelijker kon worden erkend. Daarom moest Amerika een der eerste belanghebben- den zijn bij hetgeen er op de komende herstel- conferentie besproken zal worden; maar Ame rika trekt zich weer terug in zijn oude schulp, die bestaat in het bewuste zelfbedrag dat her- stel en intergeallieerde schulden niets met elkaar te maken hebben. Het weigert deel- neming, maar kan toch weer niet alle be- moeiing opgeven. Het zal dus een „waame- mer" ter conferentie zenden! Dat is het top- punt van schuwe halfhartigheid. Terwijl het bovenstaande geschiedt, gaat te Bazel de commissie voor het plan Young ver- der met haar „studie". Intusschen blrjkt steeds duidelijker ook in Frankrijk het besef niet meer ,,taboe", dat op zijn hoogst nog het „on- beschermde" derde van de Young-annuiteiten in de toekomst voor betaling in aanmerking zal komen. De financiers wikken wikken met inderdaad deskundige nauwkeurigheid en intusschen maakt de binnenlandsche poli tieke toestand in Duitschland zich op om te beschikken. Wij willen op de conclusies van Bazel en wat er verder op volgen zal, niet vooruitloopen. Men krijgt den indruk dat zelfs Frankrijk nu bereid is, een bijzonder steile trede toe te staan bij de trapsgewijze likwida- tie van de financieele gevolgen van Versailles. Of de ontwikkeling echter nog geleidelijkheid gedoogt Dat is op het oogenblik nog niet met zeker- heid uit te maken, al lijkt het ook nog zoo waarsohijnlijk dat de toestand in Europa weldra een definitieve oplossing zal afdwin- gen. Dit is in ieder geval reeds duidelijk, dat in ons werelddeel zelf zij ziende schijnen te worden, die totnogtoe de oogen stijf gesloten hielden, hetzij omdat zij ze niet wilden of niet durfden openen. Het Amerikaansche Congres echter knijpt nog de handen krampachtig vast om de schuld- bekentenissen, blijkbaar van meening niets te kunnen verliezen als men maar niet loslaat. Shylockjes? Ach neen, politici van boven aan geduid type, bezield door een bepaalde vrees voor hun kiezers en een onbepaalde vrees vflor den vreemdeling, tegenover wien, naar zij meenen, die schuldbekentenissen hun macht geven. NOOD MAAKT ONREDEUJK. De jongste Duitsohe noodverordening tast, schrijft de N. R. Crt., ons bestaande oecono- mische stielsel allerhevigst aan. Van particu- lier beschikkingsrecht over bezit blijft be- trekkelijk weinig over. De ordonnantie komt in plaats van de wet van vraag en aanbod, Een ambtenaar, met dictatoriale macht voor- zien, bepaalt prij'zen, tarieven, enz. Men krijgt nu reeds den indruk, dat die ambtenaar voor- zichtig voor zich uittastend en allerminst op losse gonden te werk gaat. Maar bij kan niet alles over2ien, en bij zijn tasten loopt hij vele kansen om mis te tasten. Wij willen hiermede geen critiek uitoefenen op de maatregelen der Duitsche regeering. Het Duitsche oeconomische leven verkeert in een volstrekt abnormalen toestand. Een herstel van alle vrijheid die bij ons oecono- misch stelsel behoort, zou onmiddellrjk groote rampen tengevolge hebben, waartoe in de eerste plaats een instorting zou behooren van alle crediet en van alle solventie, die nu nog slechts door bevriezing tegen algeheele ont- binding worden beschermd. Het is onvermijdelijk, dat men in Duitsch land de dingen door kunstmatige ademhaling in leven houdt. Van de oomplicaties, die zich daarbij kunnen voordoen, heeft men geenerlei ervaring. Duitschland is op het oogenblik bezig onvrijwil-lig oeconomische experimenten te nemen. Totnogtoe zijn dergelijke experi menten altijd gevaarlijk gebleken, ook waar zij in alle kalmte en op grond van lang over- dachte denkbeelden werden ondemomen. Duitschland echter wordt tegen zijn zin en zonder eenige voorberei-ding of overtuiging op dien weg gedrongen, telkens weer eenige groote stappen verder. De maatregelen moe ten naar de behoefte van het oogenblik wor den uitgedacht. Het is geen wonder, dat men verrassing na verrassing van onaangenaam soort beleeft. De overheid bepaalt nu, zooals gezegd, de prijzen op ieder gebied van oeconomische be- trekkingen. Haar voorschriften zetten alle binnenlandsche contracten en overeenkomsten op losse schroeven. Huurcontracten worden voor de huurders opzegbaar, behalve in de betrekkelijk schaarschte gevallen waarin reeds met de jongste omstandigheden reke ning is gehouden. Het is begrijpelijk, dat bij de groote onzekerheid ten opzichte van de invidueele toekomst, velen daarvan gebruik maken om zich van langdurige contracten te bevrijden. In steden waar geen overvloed is van woangelegenheid kan bezorgdheid voor toekomstig onderdak -den huurder nog in toom houden. Begint echter desniettemin een op- zeggingsbeweging, dan heeft zij alle kans wel dra het karakter van een lawine te krijgen. Want de een geeft den ander moed. Komt er beweging in de reeds sedert den oorlog door woningnood en door huurcommissie-bepalin- gen vastgevroren woningmarkt in de groote steden, dan kan weldra niets meer vaststaan. De bewoners der meestal boven de redelijke draagkracht van de huurders geprijsde, in die periode bijgebouwde huizen krijgen kans een onderkomen te vinden dat beter past bij hun zoo zeer besnoeide inkomsten. Volgens Berlijnsche bla-den scbijtnt die bewe ging te Berlijn reeds in vollen gang te zijn. Bij duizenden en tienduizenden zoo heet het worden nog geldige huurcontracten opge- zegd. Er moeten huurkazemes zijn, waarin op dit oogenblik geen woning meer is waar- voor geen nieuwe overeenkomst moet worden gesloten. De huurders hebben eindelijk een sterk overwicht gekregen; en de eigenaars zien moeilijke tijden tegemoet, ondanks het feit dat ook hun hypotheekrente door de noodverordening wordt verlaagd. Zoo zullen er meer gebieden zijn waarop het werkelijk effect der bepalingen, moeiliijk te overzien als het is, onverwacht groote schokken zal te weeg brengen. En weinig Duitsche burgers zullen er zijn die niet op de een of andere manier door die schokken wor den getroffen. Het is menschelijk, dat men slechts de lasten, en niet de individueele voor- deelen naar voren schuift die de nieuwe be palingen meebrengen. De noodverordening kan daarom slechts de ontevredenheid tegen de regeering doen toenemen. De Duitsch-nationale rijksdagfractie heeft haar gevoelens reeds geuit over het ongeziene en ongehoorde ,,ingrijpen in de rechten, over eenkomsten en de persoonlijke vrijheid van den individueelen staatsburger". Wij begrij- pen dit; en nog te eer bij een conservatieve parbij,, die stevigeP dan eenige andere groep aan het oude behoort vast te houden. De Duitsch-nationalen hebben echter heel wat recht van spreken verloren door hun lang- durig samenwerken met, en door hun in de hand werken van de nationaal-socialistische beweging. Deze zou genoemde rechten, over eenkomsten enz. nog heel veel minder ontzien dan het bewind van Briining. Dat weet men uit hun program. De vriendschap der Duitsch- nationalen moet den nationaal-socialisten echter zeer ten goede zijn gekomen, daar zij tegenover tallooze behoudend gezinde Duit- sohers een soort legitimatie was van de in werkelijkheid revolutionaire beweging, waar him gevoelens hen nu heendreven. In den laasten tijd schrjnt die vriendschap zeer be- koeld. Maar wjj vreezen, dat deze verande ring niet vroeg genoeg is gekomen om nog paedagogisoh nut van beteekenis te hebben. Nog minder recht van spreken hebben de nationaal-socialisten, als zij zich tegen de noodverordening verzetten met redeneeringen, die zij zelf, eenmaal aan het bewind gekomen, van geen politieken tegenstander zullen dul- den. In de „Burgersohaft" van Hamburg is nu met groote meerderheid een motie aan genomen, waarin de Senaat de Vrije Stad wordt verzocht bij de rijiksregeering aan te dringen op een onverwijlde intrekking van de jongste noodverordening. In de groote meer derheid voor de motie vindt de nieuwe radicale samenstelling van het stadsparlement haar uitdrukking. Dit verzet, dat voornamelijk op nationaal-socialisten en oommunisten steunt, herinnert aan het geklaag dezer groepen om dat men hen beperkt in het misbruik van vrij- heden, die zij zelf vastbesloten zijn af te schaffen zoodra zij de baas worden. Steeds meer dringen de omstandigheden de regeering van Briining in een richting, die de radicalen van rechts en links veel consequen- ter beweren te zullen inslaan als zij daartoe de gelegenheid krijgen. Voorloopig echter pro- testeeren zij tegen het beleid der regeering. De steeds gevoeliger in zijm bestaan getrof fen burger hoort him protesten en voelt zich te meer gedrongen hun zijn steim te verlee- nen. Het regeeringsbeleid treft hem pijnlijk, dus vallen de protesten bij hem in goede aarde. En daarom zullen steeds meer Duit- schers stemmen voor de nazi's, wier erkende voomemen het is, zoodra zij een kans krijgen, den burger nog heel anders aan te pakken en in zijn beschikkingsrecht te beperken! Maar zoover denkt men niet; voorloopig is Weiger namaak en lei er op dat op elke tablet het woord "Bayer" staai. Prijs 75 els. (Ingez. Med.) men het eens met dengene, die het hardst protesteert. De regeering ziet zich door de burgers, die zij voor nog erger trac-ht te be- schutten, verlaten ten gunste van dat ergere. Nood maakt onredelijk. En niet te benrjden is, de staatsman die tegen dezen stroom van on- redelijkheid moet oproeien. DOCTOR IN DE WIS- EN NATUURKUNDE. Aan de Rijks-universiteit te Leiden is be- vorderd tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: „Bijdrage tot de opsporing van het blauwzuur bij het toxicologisch onder- zoek", de heer J. A. Klaassen, geboren te Ter Neuzen. EEN MISDRIJF? Hedenmiddag kwam alhier de justitie uit Middelburg vergezeld van Dr. Hulst uit Lei den, voor het verrichten eener sectie op het lijk van eene eenige weken geleden overleden huishoudster, welke sectie plaats had in de wachtkamer op de algemeene begraafplaats. Naar het schijnt is in verband hiermede gisteren op last der justitie door de mare- chauss6e gearresteerd en voorloopig in de marechausseekazeme in arrest gehouden een gehuwde vrouw. Hedennamiddag is de ge- arresteerde naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebnacht. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be- kend, dat omtrent ondervolgende gevonden voorwerpen inlichtingen te- bekomen z(jn aan de daarachter vermelde adressen: Rijwielbelastingmerk in dtui, L. A. F. le Mat, Lange Kerkstraat 68. Bankbiljet, Van de Bruele, Noordstr. 45. Kinderportemonnaie met inhoud, J. v. Dron- gelen, Kerkhoflaan 1. Damesbont, E. Willems, Cokesfabriek, Sluiskil. EEN PROPAGANDA VOOR THEE. Van wege de vereeniging voor de Thee- cultuur in Ned. Indie is een propagandatocht georganiseerd voor hevordering van thee- gebruik, waarbij men in de eerste plaats, voor zoover die mocht ontbreken, de kimst van thee-zetten traoht bij te brengen. Die pro paganda is- in dit gewest aangevangen in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en de vorige week was men tot Ter Neuzen gevorderd, Met medewerking der onderwijsautoriteiten is in een tweetal scholen reeds gedemonstreerd. De kinderen worden vergast op een geurig kopje thee, terwijl hun een en ander over de theecultuur wordt meegedeeld. Zij krijgen ook als reclame een proefje thee mee voor moeder, terwijl zij voorts ook een opstel mogen maken, over de thee en de cultuur enz., waarbij voor de beste opstellen prijzen worden uitgeloofd. Deze week wordt de demonstratie in de scho len alhier voortgezet. LUCHTVAARTCOMITe VOOR OOSTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. J.l. Zaterdag vergaderden op initiatief van de heeren Huizinga, Hoefnagels, Blok en Tiuf- fino, resp. burgemeester van Ter Neuzen, Saa van Gent, Axel en Hulst in het „Hotel des Pays-Bas" te Ter Neuzen een aantal belang- stellenden, ter overweging van de mogelijkheid van aansluiting van Oostel. Zeeuwsch-Vlaan deren met een luchtvaartlijn naar het centrum des lands. In die vergadering werd door den heer J. E. van den Broek, secretaris van het lucht- vaartcomite op Schouwen een uiteenzetting gegeven van hetgeen voor het inrichten van een vliegveld, het eerste noodige om in een luchtvaartlijn te worden opgenomen, noodig is. Hij deelde daaromtrent een en ander mede uit de ervaringen daaromtrent op Schouwen. Uit zijn mededeelingen bleek voorts, dat de K. L. M. reeds in onderhandeling is voor uit- breiding van de luchtlijn Schouwen naar Vlis- singen en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, terwijl van andere zijde ook de aandacht was gevestigd op Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, aangezien met het oog op de afstanden den vliegveld voor Zeeuwsch-Vlaanderen niet vol doende werd geacht. Hij deed uitkomen dat vliegen feitelrjk duur is, d.w.z., dat de kosten voor het inrich ten van een vliegterrein zeer hoog kunnen loopen, doch dat daarbij een groote rol speelt de verkrijging van het terrein en de gesteld- heid van den bodem, terwijl de K. L. M. voor het opnemen van een vliegveld in hare lucht- lijnen in den regel ook een garantiebedrag vraagt. Voor Schouwen is ten slotte die ver- plichtmg niet gevraagd en het opmerkelijke is, dat deze lijn vrijwel de eenige is die zichzelf bedruipt. In den regel is daar in het zomer- seizoen gevlogen tusschen Rotterdam en Schouwen op Zaterdag en Maandag. Ook memoreerde de heer Van den Broeck de te Zie- rikzee gehouden vergadering van den Zeeuw- schen Bakkersbond, bij welke gelegenheid een 300 deelnemers aan die vergadering een toch- tje in de lucht hebben gemaakt. Er werden door de aanwezigen nog ver- schillende vragen gesteld, die door den inlei- der werden beantwoord.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1