ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 32 Eerste Blad. OPROEP. GELDLEENING No. 8770 MAANDAG 7 DECEMBER 1931 71 e Jaargang. BUITENLAND Comite tot verstrekking van ondersteuning in kleeding, dekking, brandstoffen en levensmiddelen. Op initiatiei van den Edelachtbaren Heer Burgemeester van Ter Neuzen is opgericht een Comite tot verstrekking van kleeding, dekking, schoeisel, brandstoffen en levensmiddelen. Dit Comity samengesteld uit breede kringen der burgeri], doet een beroep op alien om het naar vermogen te steunen in zijn pogen het bovenomschreven doel te bereiken. j j Het is noodzakelijk, dat het Comite in zijn pogen slaagt. De nood der tijden vordert dat men gezamenlijk zijn schouders onder dit werk zet. Er'zijn in onze stad thans reeds ruim 500 werkloozen. Hun aantal stijgt nog met den dag In andere maatschappelijke levenskringen telt men eveneens de door de economische crisis zwaar getroffenen, die niet meer in staat zijn het noodige voor zich en de hunnen te doen. Teekenen, welke er op wijzen dat spoedig in den eeonomischen toestand verbetering zal intreden zijn er nog niet. Onder deze omstandigheden dient medewerking te worden geboden om hen, die niet in staat zijn voor zich en hun gezin kleeding, dekking, schoeisel, brand stoffen en levensmiddelen aan te schaffen van het noodzakelijke te voorzien. Daarvoor mag de bijzondere hulp van de burgerij in dezen tijd zeker worden ingeroepen. Het Comite vraagt Uwe bijdragen, en vertrouwt dat de burgeri] in ruime mate zal steunen ter verzachting van het leed. De Ter Neuzensche Courant heeft zich bereid verklaard om geldelijke bijdragen ih ontvangst te nemen. Bijdragen kunnen ook gestort worden bij den heer L. J. GEELHOEDT, Cor respondent van de Nederlandsche Bank en Wethouder dezer Gemeente. Ook ligt het in ons voornemen bij de burgerij lijsten te laten circuleeren. Het Comity, J. HUIZ1NGA, Eere-Voorzitter. L. J. GEELHOEDT, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, 2e Voorzitter. Mevr. PR1EMS. P. LOOF, Secretaris-Penningmeester. gemeente Ter Neuzen. een geldleening groot f 107.700,- TER NEUZEN, 7 DECEMBER 1931. ST. NICOLAASFEEST VOOR SCHOOL- KINDEREN. Dit jaar geer^ catarrh ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst Mn dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van TEH NSTUZEN trachten te plaatsen, kracbtens wtadsbesluit van 29 October 1931, goedgekeurd door Gedepubeerde Staten 20 November 1931, tegen een rentevergoeding van ten hoogste 4'A af te lossen in 30 jaar met een jaar- Ijjksche aflossing van minstens 3590. De leening zal worden geplaatst op eenvou- dige scbuldbekentenis, geheel of in gedeelten, tot bedragen van minstens f 1000. Inschrijvingen op deze leening worden inge- wacht voor 29 December a.s. ter gemeente- seoretarie en ten kantore van den gemeente- ontvanger. Nadere inlicbtingen zijn ten ge- meentehuize te verkrijgen. Ter Neuzen, den 7 December 1931. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DRANK WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 37, juncto artikel 12 der Drank- wet, dat bij hem is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van alcoholhou- dende drank anderen dan sterken drank van MARINUS LEVINUS SCHEELE, van beroep autobushouder, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden-voorlokaal van het perceel Kanaalweg 74. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is gescbied, kan ieder tegen bet ve'r- leenen van dit verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 7en December 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. de DUBBELZINNIOE POS1TIE VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Is schrijft de N. R. Crt. het Handvest van den Volkenbond een kurkezak of een luchtkussen Zoolang het slechts botsingen tusschen kleine of in hun vrijbeid van bewe- ging belemmerende staten op te vangen krijgt, is dat moeilijk uit te maken. Nu ecbter het sterke en ongenaakbare Japan bet verafge- legen en op zich zelf militair krachtelooze China ramt, zou men dit alles een proef kun nen beschouwen of de inhoud van bet Hand- vest werkelijk stevig genoeg is om een zwa- ren stoot op te vangen. Van een compacte vulling is by deze gelegenheid echter niets ge- bleken. In een bericht uit Parijs in ons blad heeft men dezer dagen de klacbt kunnen lezen van een Volkenbondsman in hooge posi- tie,,Wrj zijn een groote bank zonder eigen I:apitaal, waarvan men verlangt dat zij een groote hulpactie zal ondememen, zonder baar echter een cent ter beschikking te stellen". Dit was niet slechts een boutade, dit was ook een heel positieve mededeeling. Men weet nu te Parijs dat geen der mogendheden, en voor- al ook Amerika niet bereid Zou zijn iets te ondernemen om meer den moreelen druk op Japan uit te oefenen. Het antwoord op de vraag: Kurkezak of luchtkussen is schijnbaar biermede gegeven. Men moet ecbter in bet oog houden dat China, door slechts op artikel 11 van het handvest een beroep te doen, zelf beperkte eiscben aan de tusscbenkomst van den Raad heeft gesteld. Feitelijk verlangde bet niet meer dan een luchtkussen. Toch moet worden opgemerkt, dat een aanduiding door de groote mogendheden in den Raad dat er ook een kurkezak bestaat, den dingen een ander karakter had kunnen geven. Men wist ecbter heel goed dat er in geen geval meer dan het luchtkussen was. Het verstandigste dat men daarmede doen kan is het mee naar huis te nemen en te zien dat men er vulling voor vindt. Laat ons hopen dat de Volken bond deze leering uit bet thans hangende ge- schil zal weten te trekken. Nu men weet dat de groote mogendheden in den Raad zich in bet strijdperk tot hand- having van de rechtsbeginselen van Geneve en den Haag hebben begeven met geen ander wapen dan hun overredingsvermogen, staat het vast dat de bedoeling der Japanners de eenige grens kan zijn voor de actie van bun militairen. In ieder opzicbt is de party onge- lijk. Zooals gezegd, militair zijn de Chineezen machteloos tegenover de Japanners. En niet minder machteloos zijn de resoluties van een commissie van redactie aan een groene tafel tegen de daden van Japansche generaals, die door Samoerai-traditie worden voortgedreven. Een Volkenbondsraad, niet eens meer heime- lijk vervuld van bet besef van eigen machte- loosbeid, vindt als tegenpartij generaals die in niets ter wereld meer vertrouwen hebben dan juist in eigen kracht. Japansche regeering en Japansche gedele- geerden, die iets meer zien dan de feiten van het oogenblik mogen voorzicbtigbeid willen betrachten en de anderen eens feitelijk kosteloos eenige voldoening geven, de hee- ren die handelen in Mantsjoerije, of zij die deze handelingen besturen, denken er anders over. Jarenlang hebben zy zich moeten schik- ken in bet Volkenbondsbeleid van hun regee ring, in afspraken betreffende beperking der maritieme bewapening. Soms heeft hun ver- ontwaardiging luid hoorbaar maar machteloos gekookt. Nu is bet hun beurt, en zij gebrui- ken die goed. Men krijgt den indruk dat bet ingrijpen van den Volkenkenbondsraad hen meer tot daden geprikkeld dan hen betoomd heeft. Herhaaldelijk hebben wij gezien hoe zij belof- ten van hun regeering ten schande maakten, b.v. door bezetting van Tsitsihar en door de, met groote moeite tot stand gebrachte op- marscb tegen Tsjintsjou. Dat was heel on- prettig voor die regeering en men mag niet aannemen dat zy vrijwillig, als een onderdeel van een tevoren beraamd spel, de voor den Oosterling boven alles pijniyke rol van met beschaamde kaken te staan, op zich heeft ge- nomen. Genenaal Hondzjo heeft nu verklaard, dat hij hoopt zijn mannen voor 1 Januari weer thuis te zien. De journalist, waartegen hij dat heeft gezegd en die zijn mededeeling heeft doorgegeven is bekend als een nucbter en cri- tisch man. Tegelijk vememen wij uit Parijs dat Japan zich nog steeds gebonden blijft ach- ten door de Raadsresolutie van 30 Septem ber, die het opdroeg hun troepen zoo snel mogelijk terug te trekken. Uit hetgeen in de laatste weken gebleken is, laat zich, in ver- band met deze feiten, het volgende construee- ren als gemiddelde, dat beoogt is met een be- leid waarover de verschillende instanties in Japan het in onderdeelen niet altijd eens waren. Alle groepen scbijnen het erover eens, dat men niet heel Mantsjoerije voorgoed militair moet bezetten of onder rechtstreeksch Ja- pansch beheer moet nemen. Dat zou inder- daad voor de toekomst zeer gevaarlijk zijn. Men wil er ecbter de troepen, die onder het oppergezag van China staan, geheel uit weg- werken. De onderhandelingen over de zone bij Tsjintsjou hebben ons duidelijk geleerd hoe emstig de Japanners dat meenen. Geen man, gehoorzamend aan bet gezag van Nan king, mag in Mantsjoerije achterblijven. Wat de Japanners tot deze actie heeft ge- bnacht is onmiddellijk duidelijk als men de geschiedenis der laatste jaren bekijkt. Wij hebben er vroeger al op gewezen hoezeer de oude Tsjang Tso-lin, gewezen herder, roover condottiere, in zijn grootheid een schepping der Japanners was, en hoe de Japanners, als hij teekenen van zelfstandigheid gaf, hem steeds weer tot rede wisten te brengen. Ten- slotte is hij omgekomen op een wijze die in Japan een kabinet ten val bracht. Toen kwam zgn zoon. Deze zoon was Jong- Chinees, en stelde zich onder bet gezag van Nanking, terwijl zijn vader altyd elk gezag uit bet Zuiden bad verworpen, en op zy'n boogst een verbond ermede aanging op voet van gelijkheid, juist tegen de Jong-Chineezen. De jonge Tsjang voelde zich ecbter volkomen onafhankelijk van de Japanners, zat zelfs bij voorkeur buiten hun bereik. Hij bracht bet gezag van Centraal China over naar Mants joerije. De troepen die in Mantsjoerije ston- den waren niet meer de troepen van een den Japanners dienend opperhoofd, maar troepen die in hoogste instantie onder bevel stonden van Tsjiang Kai-sjek. Was bet tot China behooren van Mantsjoe rije te voren meer schijn dan wezen, onder den jongen Tsjang was dit anders geworden. Het „verzetten" van de wet in alle provin- cien, het wegdringen van de troepen die Nan king gehoorzamen uit M.antsjoerye, dat zoo duidelijk als doel te onderscheiden was in alle troepenbewegingen en diplomatieke manoeu vres der Japanners teekent zich nu af als een gaaf stelsel, dat met de schikking over Tsjintsjou na een militante uitvoering zijn vreedzame voltooiing tegemoet gaat. Laat ons hopen dat bet hierbij blijft. Wij weten ecbter nog niet welke nieuwe appetijt bij de Japanners al etende ontstaan is. Tot- nogtoe hebben wij nog geen aanwijzingen voor bepaalde gevaren. Natuurlijk past hier alle argwaan. Maar voorloopig is de verklaring van generaal Hondzjo, den man die geen blaadje voor zijn mond pleegt te nemen, te ge- ruststellender, omdat zij zoo goed in bet ka- der der dingen past. Japan zou dan, met verboogd gezag den ouden, aangenamen toestand in Mantsjoerije die bet langzamerhand geheel had zien ver- dwijnen, hebben hersteld. Om dit, en wellicht nog eenige andere, economische doeleinden, waarop onlangs in ons blad gewezen is, is bet te werk gegaan op een wijze, die de Chi neezen recbt gaf op een beroep op den Vol kenbondsraad, welks taak te onmogelijker werd naarmate het geschil te minder het ge- vaar van een ernstig intemationaal conflict waard was. Daardoor is de Volkenbond in zijn beschreven positie van luchtkussen gekomen, die zijn aanzien geen goed zal doen. Toch moet men erkennen, dat de Chineezen niet onbescheiden te werk; zijn gegaan. Door zich slechts op artikel 11 van bet Handvest te beroepen, dat den Raad niet tot een actie dwingt en dat slechts besluiten rechtvaardigt waarvoor ook de toestemming van de aange- klaagde partij noodig is om geldig te worden, hebben zij de mogendheden ernstige zorgen bespaard. Wei is door de tactiek der Chineezen het proces bij uitstek slap, langdurig en breed- sprakig geworden; maar, waren de Chineezen meereischend geweest, hadden zij zich op art. 12 of 15 van het Handvest beroepen, dan ware de Raad voor heel andere moeilijkheden en voor heel andere gevaren komen te staan, waartegen hij, naar duideiyk gebleken is, geen andere middelen bezeten had dan nu tegen de gevolgen van het beroep op artikel 11. DU1TSCHLAND IS VOOR KERSTBOOMEN OP EIGEN VOORRAAD AAN GEWEZEN. Kerstboomen worden slechts korten tijd van bet jaar verkocbt. Het naderen van Kerstmis is niet alleen oorzaak, dat zij thans in het middelpunt van de belangstelling staan. Er bestaat sedert bet vorige jaar door de vele wetsontwerpen van den laatsten tyd heeft men het bijna over het boofd gezien een invoerverbod boor buitenlandsche dennen- boomen. Deze wet werd in den zomer van 1930 aan- genomen, maar tegen den Kersttijd van dat jaar werd zij niet neuwkeurig nageleefd. Men gaf meestal nog vergunning om buitenland sche boomen in te voeren. Dit jaar ecbter is de grens voor den invoer volkomen gesloten. De Duitsche bosschen moeten er zelf voor zorgen, dat in de beboefte voorzien wordt. Het invoerverbod had ten doel bet besmet- tingsgevaar voor dennenboomen te voorko- men. Er waren n.l. ziekten voorgekomen, waarvan men de oorzaak toeschreef aan boo men, welke uit bet buitenland waren geko men. Wei is waar was de invoer uit het buiten land niet groot, een gedeelte kwam uit Polen en Tsjecho-Slowakije, en voor bet zuiden van Duitschland zorgde Oostenrijk. De groote ladingen voor Beriyn kwamen en komen ook nu nog uit bet Thuringerwoud, Sleeswijk Holstein, Mecklenburg, Hannover, Pommeren, het Ertsgebergte en de Harz. Op de stations te Hamburg komen dage- lijks 25 tot 30 wagons aan. Elke wagen bevat ca. 1500 kleine en 800 tot 1000 groote boo men. Over de prijzen kan men niet veel zeg- gen, daar de kwaliteit een groote rol speelt en de „ware" prijs eerst de laatste dagen voor het feest vastgesteld kan worden. Daar de navraag dit jaar waarschijnlijk ge- ringer zal zy'n, zullen de prijzen dientenge- volge ook dalen, nietbegenstaande de buiten landsche toevoer ontbreekt. Eenige jaren ge- leden was er in Berlijn zulk een navraag naar Kerstboomen, dat er veel te weinig waren. Toen werden de boomen tot „voorwerpen voor 't dagelijksch gebruik" verklaard en de verkoopsprijzen er voor vastgesteld. CRISIS-COMMISSIE. Door den burgemeester onzer gemeente waren enkele dames en beeren uitgenoodigd zitting te nemen in een crisis-comite. De daarvoor vastgestelde vergadering op j.l. Vrijdagavond heeft plaats gehad in het gemeentehuis, waar deze commissie werd ge- vormd. De burgemeester opende de vergadering en sprak een woord van dank voor de bereidver- klaring en tevens van welkom, waar hij met een kort woord het doel van de vergadering uiteenzette. Met nadruk wees de voorzitter er op, dat ook in onze gemeente menscben zullen zyn, die in beboeftige omstandigheden verkeeren en geholpen behooren be worden. Daamaasb, dat deze hulp zal moeten bestaan in het ver- strekken van levensmiddelen, kleeding en brandstoffen. De volgende dames en beeren waren bereid zitting te nemen in de commissie: mevr. Priems, mevr. Stufken, mevr. Fey, mevr. Van de Bossehe-De Cooker, mevr. Jansen-Hage- man, mej. J. Middelkoop, en mej. Kurvink- Dieleman; L. J. Geelboed, B. I. Zonnevijlle, A. N. Hamelink, P. Loof, A. J. Dees, M. van Langevelde, Neerbos Jr., P. Maas, L. J. van Driel, J. J. v. d. Sneppen, J. A. Meertens, J. Riemens, P. v. Drongelen. J. de Vos, C. A. Kaan, P. Platteeuw, Dr. Stevens, H. J. Wijnen, P. F. de Bakker en G. van Driel. De heer Dieleman, voorzitter van bet Bur- gerlijk Armbestuur, bad zich teruggetrokken en de heer C. Verlinde kon wegens drukke be- zigbeden geen deel nemen aan dezen arbeid. Op voorstel van den voorzitter werden tot bestuursleden benoemd de heeren L. J. Geel- hoed, voorzitter, B. I. Zonnevijlle, 2e voorzit ter, P. Loof, secr.-penningm. en mevr. Priems. Daarna werden een driebal sub-commissies gevormd, n.l. een subcommissie voor de ver- zorging van natura, met de heer Zonnevijlle als voorzitter en A. J. Dees, secretaris; een sub-commissie voor brandstoffen, met den beer Geelhoedt als voorzitter en een sub commissie van dames, voor de verzorging van kleeding en dekking, met mevr. Priems als presidente. Het bestuur zal inmiddels voorstelien bera- men betreffende de financien. De burgemeester werd benoemd tot eere- voorzitter van de commissie, terwijl voor Sluiskil een afzonderiyke commissie zal wor den gevormd. Dat er door den langen duur der ernstige crisis dringende aanleiding is voor hetop- ricbten van een steuncomite om hulp te brengen in de gezinnen der het ernstigst ge troffenen, zal wiel geen betoog beboeven. Op hen die in gunstiger omstandigheden verkee ren wordt een dringend beroep gedaan om door bet brengen van een financieel offer te helpen dat leed te verzachten. Wij verwijzen daarvoor naar de in dit num- mer op de eerste bladzijde voorkomende op- roep van het crisis-comite en spreken de hoop uit, dat velen aan den oproep gevolg zullen geven. Jl. Vrijdag werden de leerlingen der lagere klassen van de openbare scholen A en C door St. Nicolaas bedacbt. Zij kregen op school de voor ben bescbikbaar gestelde goede gaven. Zaterdagmiddag wacbtte hun nog een pretje. De sehoolkinderen waren n.l. door St. Nicolaas uitgenoodigd in het ..Concert- en Bioscoopgebouw". Zij trokken daar onder lei- ding hunner onderwijzers en onderwijzeressen heen en het gebouw was spoedig gevuid met een zeer vrooiijk gestemde scbare kinderen, in wier vreugde ook een aantal ouders, die mede waren opgekomen konden deelen. St. Nicolaas verscheen hier in het midden der kinderen en eenige kinderen werden in de gelegenheid gesteld voor den Sint een versje op te zeggen als blijk van hun kunnen. Voorts kregen de kinderen hier op het witte doek te zien Ot en Sien, de bekende figuren uit hunne leesboekjes, terwijl voorts nog ver- toond werd de film „Sneeuwwitje en de Dwer- gen". De kinderen amuseerden zich uitste- kend. Des avonds werd de filmvertooning nog berbaald voor de leerlingen der hoogste klas sen van voernoemde scholen en der openbare U.L.O.school, die aan bet eigenlijke St. Nico- laasfeest niet hadden deelgenomen. De commissie uit de onderwijzers en zij die daaraan steun hebben verleend kunnen weer met voldoening terugzien op bet genot dat door een en ander aan de kinderen is ver- scbaft. GEVONDEN VOORYVEBPEN. De Inspecteur van Politie albier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlicbtingen te bekomen zy'n aan de daarachter vermelde adressen. Wandelstok, Jac. Huijssen, Dekkerstr. 4. Dameshandschoen, R. Hofman, Dekker- straat 33. Dameshandschoen, C. Hamelink, Nieuwe- diepstraat 66. Kinderbontje, E. Lauret, Dekkerstraat 32. Sierspeld, S. Hamelink, Donze-Visserstr. 113 m - wanneer U neemt. Dooren 1 25, 45 en 65 ct». (Ingez. Med.) Das, A. v. d. Velde, Van Steenbergenl. 55. Dameshandschoen, D. Wolfert, Korte Kerk- straat 3. Autowieldop, P. Gerreman, Tholensstr. 114. Dameshandschoen, H. de Koeijer, Boeregat. B 62, Hoek. Een pak dameshandschoenen, J. de Bruijn, Kanaaldijk P 58. Slang van fototoestel, L. Willemsen, Dek kerstraat 22. VEREENIGING TOT WERKVERSCHAF- FING AAN ZEEUWSCHE BLINDEN. Volgens het in de algemeene vergadering uitgebracht jaarverslag over 19301931 geeft de algemeene toestand der Vereeniging geen reden tot klacbten. Het bedryf richt zich in hoofdzaak op de vervaardiging van pryzen voor de jaarbjksche verloting en hiervoor is het aan de inrichting verbonden personeel ruimschoots voldoende. Vandaar dan ook, dat enkele aanvragen om plaatsing moesten worden afgewezen. De winkelverkoop is zeer beperkt. Het be stuur doet nogmaals een beroep op alien, die voor het werk der vereeniging sympathie ge- voelen; laten zij den winkel, die immers. zij het dan ook niet in het centrum van Middel- burg, daarvan toch niet ver verwijderd, ie gelegen, niet voorbijgaan, zonder iets van hunne gading te koopen. Zij steunen daar mede daadwerkelijk eene vereeniging, die. voor zoover bare krachten zulks toelaten, zich beijvert de belangen der blinden te bebartigen. De werkinrichting was op de dezen zomer te Breskens gebouden Zeeuwsch-Vlaamsche Jaarbeurs vertegenwoordigt door een viertal blinden met den werkbaas. Het bleek wel, dat deze stand groote belangstelling van de zijde van bet publiek trok; de hooge op- brengst der ten bate der blinden geplaatste bus was hiervoor het tastbaar bewijs. Ver schillende min of meer belangrijke bestellin- gen door gemeente en particulieren ware® mede daarvan bet gevolg. Het bestuur der vereeniging, die de jaar beurs had georganiseerd was zoo welwillend, om de reeds gestorte standgelden te resti- tueeren; dientengevolge was de financieele uitkomst voor de vereeniging allerminst onbe- vredigend; daarbij nog gerekend de loyale bouding van het bestuur der provincie, dat aan bet personeel der inrichting vrij reizen toestond op de provinciale boot, zoodat al- thans daarvoor geene kosten behoefden te worden gemaakt. Een woord van erkenteiyk- heid voor de op verschillend gebied ondervon- den medewerking, ook van de zijde van een bestuurslid, is volgens het verslag zeker op zijn plaats. De financieele resultaten, naast de groote moreele voordeelen, maken, dat het besluit inzake deelname aan de Jaarbeurs niet behoeft te worden betreurd. De Vereeniging „Medioburgum" gaf onder leiding van den heer Mazure in het voorjaar eene uitvoering ten bate der blinden; een niet onbelangrijk bedrag kwam daardoor aan het personeel ten goede. Een woord van warmen dank aan bet bestuur dier vereeniging voor zijn menschlievende daad kan dan ook in bet verslag allerminst worden gemist. Zeer symphatiek was ook het initiatief van den beer Stofkoper, om in besloten kring in den foyer van den schouwburg voor bet perso neel en bet bestuur geheel belangeloos een voordrachtavond te geven. Zoowel in het eene als in het andere geval biykt weer, dat de belangstelling in het lot der blinden nog niet is verzwakt. De heer F. Comelus, die met 1 Januari 1931 volgens rooster aan de beurt van aftreding was, werd als zoodanig berkozen. Kon het bestuur ten vorige jare eene ver- meerdering van bet aantal geplaatste loten met 657 constateeren, thans is dit accres ge- stegen tot 973 en een totaal van 24S99 be- reikt. De hoop en bet vertrouwen, dat een- maal bet maximum aantal van 25000 zou worden gehaald (uitgesproken in bet vorige jaarverslag) Is dus thans reeds bijna in ver- vulling gegaan. De crisis bad eerder een sterke verlaging van bet* aantal geplaatste loten doen verwachten, doch de groote ijver van ben, die zich in de verschillende deelen der Provincie met den verkoop der loten heb ben willen belasten, heeft blijkbaar deze ver- wacbting gelogenstraft. Het bestuur kan niet nalaten, daarvoor zijn groote voldoening uit te spreken. In de samenstelling van bet personeel der werkinrichting kwam geene verandering. Aan giften werd ontvangen een bedrag van f 135 uit bet familiefonds-anouck Hurgronje, alsmede een totaal van 29 van verschillende particulieren. De jaarlijksche opwekking van den onbe- kenden de K. aan bet adres der winnaars van prijzen bad tot resultaat, dat een bedrag van 49, dus weinig minder dan verleden jaar, onder de blinden kon worden verdeeld. Ook hier is een woord van dank voor al deze vrijgevigbeid op zijn plaats. Het aantal contribuanten liep, voomame- lijk ten gevolge van overlijden en vertrek, terug van 398 tot 386. Al is bet totaal bedrag aan contributies, doordat enkele nieuw toe- getredenen meer bydragen dan hunne voor- gangers, eerder hooger geworden, en is er dus, uit dat oogpunt beschouwd, geen reden tot klagen, een getal van nog geen 400 con tribuanten is voor eene vereeniging, die over de gebeele provincie baar werkkring uitstrekt, toch nog altijd aan den lagen kant. De rekening van den penningmeester sloot in ontvang en uitgaaf met een bedrag van f 27854,16.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1