ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG BIDDER fll HEEREN-BAAI Eerste Blad. No. 8769 VRIJDAG 4 DECEMBER 1931 71 e Jaargang. FEPItLETOH, UW ST. NICOLAASPAKKET IS NIET VOLLEDIG, versdtaft U ivdkm van gmot. BINN ENL AND. DRA1S WA-vArsiVMK LPiBURGS A .'iLEVERTR/ LEEU WARDEN 20 "50 CT. PER ONS ECHTE FRIESCHE B55 ¥S)Hsa«£n5;aii» ifoiSS[ii&fi.S3Sac ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. tlltgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI6N: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20 Grootere letters en clicb6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermlnderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAG A VOND TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. »e motie K. ter Laan om de lichting 1932 ivegens moeilijke tijdsomstandigbeden niet giooter te doen zijn dan 13.000 man, wordt verworpen met 54 tegen 27 stemmen. Voor slemden de sooiaal-democraten, de vrijzinnig- democraten en de heeren Wijmkoop, Floris Vos en Braat. Het amendement-K. ter Laan tot stopzet- ting van den bouw voor vloot werd met de zelfde stemmen-verbouding verworpen. Voor stemden dezelfde leden. Het amendement-Marchant om ditmaal geen gelden voor het bewapeningsfonds be- aebikbaar te stellen, werd verworpen met 55 tegen 27 stemmen. Hen amendement-K. ter Laan om dit jaar geen herbalingsoefeningen te houden, werd verworpen met 55 tegen 27 stemmen. Daaroa wordt de defensiebegrooting aange- lonen met 55 tegen 27 stemmen. Bij de voortgezette behandeling van het wet son twerp tot contingenteering van den in- voer zegt de heer Kortenhorst (r.-k.), dat dit ontwerp, bebalve den beer De Visser, geen amrerzoenlijken tegenstander beeft ontmoet. Wegens de onzekerheid van de tegenwoordige sitnatie, zal ten aanzien van de toepassing van dit ontwerp veel afhangen van de toe- komst. Onze betalingsbalans is in den laatsten trjd weer ongunstiger geworden. De heer Braat (plattel.) dringt aan op be- taoorlijke vertegenwoordiging van den land- bouw in de commissie van advies. Land- en tnimbouw hadden al veel eerder bescbermd moeten worden. De omstandigheden dwingen er toe. Nederland is op dit gebied de vuilnis- beJt van de wereld geworden. keiten en cijfers over school EN ONDERWIJS. Men beeft ons schoolstelsel wel vergeleken met een groot-bedrijf. Er schuilt in deze ver- eljjking veel, dat aantrekt. De analogieen jen voor 't grijpen. Letten wij vandaag •ens op het reusachtig staand kapitaal, dat er in ons lager onderwijs-bedrijf is neergelegd. Volgens de Statistiek van het Gewoon en Uit- eebreid Lager Onderwijs beschikken onze tegere scholen tezamen over bijna veertig dui- aeud leslokalen. Het is duidelijk, dat deze lokalen met hun inrichting een enorme waarde vertegenwoor- digen. Hoe wordt daarvan nu gebrulk ge- vnaakt In de zooeven genoemde statistiek vinden wij een opgave van de gebruikte en de ongebruikte leslokalen afzonderlijk. Wij leeren daaruit, dat er op 31 December 1929 ruim 2600 lokalen ongebruikt stonden. Dat is bijna 7 van het totale aantal. Vooral in openbare scholen staan er veel lokalen leeg, h-1- 10 van het totaal. Bij het bijzonder onderwijs is het ongeveer 4 Het is niet mogelijk op objectieve gronden vast te stellen of wij hier te doen hebben met een verspilling, welke bij beter beheer ver- meden had kunnen worden. Immers de bevol- kingsbeweging zal steeds het leegstaan van schoollokalen tengevolge hebben. In de groote stoden beschikt men door den trek naar de Bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek te's Gravenhage. door K. R. G. BROWNE. 27) (Vervolg.) Jane was op die pathologische wending u» het gesprek niet voorbereid. Ze zocht koortsachtig naar een geloofwaardig- klimkend antwoord. „Ze heeft... eh... een soort van pijn... pijn in haar rug, meneer; maar het is geen gewone Mr. Hopper klikte deelnemend met zijn toia en schudde ernstig zijn hoofd. „Dat is niet aering. Pijn in haar rug Dat is natuurlijk rheumatiek. Nare pijn, maar ik heb er wel iets voor." Hij liep met korte, nuffige pasjes dwars de kamer door en begon zijn collectie flesschen na ie zoeken. „Ik heb 't toch hier ergens ge- zetAha, daar hebben we het. Dr. Panks Haemocola. Verdrijft de pijn bin- Ben vijjf minuten. Onmisbaar voor lijders aan jicht, rheumatiek, ischias en aanver- wante kwalen. Twee eetlepels in water, vier maal per cfeg, na den maaltijd." Hij kwam naar Jane terug en duwde haar een klein fleschje met een fel rood-en-groen etiket in haar handen. „Hier heb je, wat ik bedoel, kind. Zorg, dat ze vandaag geregeld inneemt, dan huppelt ze morgen weer frisch en vroolijk rond." ,,Dank u wel, meneer," zei Jane, zoo dankbaar als t haar, gezien de omstandig heden, mogelijk was. Bij het aanpakken van het fleschje kwam ze tot de ontdek- buitenwijken, in de binnenstad, vooml bij het openbaar onderwijs, over meer schoolruimte dan noodig is. Daarnevens werkt hier uiter- aard ook de voorkeur der ouders voor scholen van een bepaalde richting, welke in ons stel- sel van onderwijs wordt geeerbiedigd. Nu nog een enkel woord over de moderne hulpmiddelen, welke men bij het onderwjjs gebruikt. De radio speelt, blijkens de jongste onderwijsstatistiek, bij het onderwijs nog niet een belangrijke rol. Aan de schoolhoofden werd gevraagd: „Wordt er geregeld gebruik gemaakt van radiolessen Hierop antwoord- den slechts 38 openbare, 42 Protestantsch Christelijke, 13 Roomsch Katholieke en 5 niet- confessioneele bijzondere scholen bevestigend. Relatief volgen de Protestantsch Christelijke en neutrale bijzondere scholen nog het meest de radiolessen. De vraagstelling bracht mede, dat alleen de geregelde gebruikers bekend werden. Er is waarschijnlijk een grooter aan tal scholen, waar zoo nu en dan eens naar de radio wordt geluisterd. Eindelijk iets over de schoolbioscoop. Een geregeld gebruik wordt daarvan door 10 der scholen gemaakt. Vooral de leerlingen der openbare scholen en dan in 't bijzonder die in de groote steden bezoeken de schoolbioscoop. Minder vindt nut het bezoek dezer instelling bij de bijzondere scholen. KASBEHOEFTEN VAN GEMEENTEN. Aan het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot het verlee- nen van steun uit 's Rijks kas in de financie ring der kasbehoeften van de gemeenten is het volgende ontleend: Vriji algemeen werd de indiening van dit ontwerp toegejuicht. Intusschen vonden vele leden, dat achter de inderdaad sympathieke bedoeling van het ontwerp, welke naar buiten wordt getoond, de wensch schuil gaat van de financieele moeilijkheden, waarin een aantal gemeenten verkeeren, gebruik te maken om die gemeenten in verschillend opzicht aan banden te leggen. De regeering aldus deze leden ver- gete niet, dat de kasmoeiljjkheden van som- mige gemeenten geheel te wijten zijn aan van buiten komende oorzaken en in geen enkel opzicht aan een minder goed beheer. Zij be- denke ook, dat de acute moeilijkheden, waarin verscheidene gemeenten verkeeren, waar schijnlijk in de hand gewerkt zijn door de houding van de Nederlandsche Bank, die wei- gert gemeentelijk papier in disconto te nemen. En ten slotte geve zij er acht op, dat het Rijk voor zichzelf beslag gelegd heeft op de gel den, welke verschillende fondsen en Rijksin- stellingen te beleggen hebben. Dezelfde leden wezen erop, dat het niet ge heel onwaarschijnlijk is, dat de regeering bij de toepassing van deze wet tot een zekere rantsoeneering zal meenen te moeten over- gaan. Mocht zulks inderdaad in het voome- men ligen, dan zal men reeds thans met na- druk willen wijzen op het gevaar, dat daar- door de uitvoering van min of meer belang rijke werken onmogeljjk gemaakt zou kunnen worden, hetgeen weder een toeneming van de werkloosheid zou bevorderen. ■S V (Ingez. Med.) king, dat ze al iets in haar hand had. „Alstublieft, uw schoenen, meneer," zei ze; meteen stak ze hem het affreuze schoeisel toe. ,,Aha, dank je wel, zei Mr. Hopper, stak zijn hand uit en nam ze van haar aan. ,,Vergeet nu niet, wat ik je gezegd heb: twee eetlepels, vier maal per Hallo, zeg, die schoenen zijn nog niet ge- poetst 1" Een paar oogenblikken lang was en keek Jane werkelijk uit het veld geslagen. Maar ze beheerschte zich met waren man- nenmoed. „0, neemt u me niet kwalijk, meneer. Ze stonden op de mat en toen dacht ik maar ik zal ze dadelijk laten poetsen." ,,Dat 's best," zei de man met den qeite- baard. Voor de tweede maal binnen de minuut gingen de elastieken schoenen in andere handen over. Daarna ontstond er een stilte, een lich- telijk pijnlijke stilte. Jane had, bij het aan- durven van deze gewaagde onderneming, op de hulp van kleine omstandigheden gerekend, maar die medewerking liet zich wachten. De kostbare oogenblikken ver- liepen, maar het schilderij bleef even posi- tief als eerst buiten haar bereik. Ze kon natuurlijk op de tafel toespringen, de rol pakken en er van door gaan; maar daar- mee zou ze bereiken, wat ze wilde ver- mijden, n.l. dat de algemeene aandacht op haar gevestigd werd. En de Romney wegnemen, zonder dat Mr. Hopper het zag, het hoorde tot de onmogelijkheden. want de man met den geitebaard was wel excentriek, maar niet blind. Een oogen- blik kwam de gedachte bij haar op, om hem botweg van diefstal te beschuldigen en teruggave van den buit op straffe van aan de kaak stellen, te eischen; maar die manier leek haar bij de overweging, dat In verband met de gemaakte opmerking met betrekking tot de Nederlandsche Bank werd de vraag gesteld, of het gerucht waar- heid bevat, dat die Bank aan verschillende bankinstellingen zou hebben geadviseerd geen crediet meer aan gemeenten te verstrekken. Vele gemeenten, die steeds sober hebben ge- leefd en nimmer moeilijkheden ondervonden bij het plaatsen van leeningen of het verkrij- gen van kasgeld, werden daarvan de dupe. Andere leden waren op zichzelf niet afkee- rig van een ingrijpen door de regeering in de gestie van sommige gemeentebesturen. Zij wezen erop, dat de provinciale besturen de groote gemeenten veelal niet voldoende aan pakken, terwijl juist ten aanzien van die ge meenten over het algemeen het strengste op- treden noodig is. Is vroeg men de regeering inderdaad van plan, door middel van voorwaarden in te grijpen in het ge meentelijk beheer? De regeering spreke zich hierover volledig uit. Weder andere leden betoogden, dat het in elk geval niet mogelijk zal zijn een gedetail- leerde omschrijving van de te stellen voor waarden in de wet op te nemen, wijl die wel- licht voor elk geval verschillend zullen zjjn. Verscheidene leden spraken den wensch uit, dat de Kamer op de hoogte zal worden ge- houden van den te verleenen steun en van de daaraan verbonden voorwaarden. Andere leden wilden dit ook ten aanzien van geweigerde aanvragen. Sommige leden bepleitten voorts de opne- ming in het ontwerp van een bepaling, welke voor de gemeenten, wier aanvrage om een kasgeldvoorschot zijn afgewezen, de mogelijk- heid opent in beroep te komen bij1 de Kroon, den Raad van State gehoord. Verscheidene leden achtten het niet juist, dat in het ontwerp van „steun" wordt gespro- ken. Zij zouden gaame een andere uitdruk- king zien gebezigd. Enkele leden vreesden, dat van de elf ver schillende collegien van Ged. Staten nogal uiteenloopende adviezen zouden inkomen. Zij opperden het denkbeeld ter bevordering van de eenheid een bepaalde instantie in het leven te roepen die over het gansche land zou kun nen adviseeren. INSTELLING VAN BEDRIJFSRADEN. Ingediend is een ontwerp van wet inzake de instelling van bedrijfsraden, aan de toelichting waarvan het volgende is ontleend: De groote uitbreiding, die de sociale wet- geving in de laatste 25 jaren heeft ondergaan, deed meer en meer de wenschelijkheid gevoe- len, dat de Overheid, zoo noodig onder haar toezicht, een deel van haar omvangrjjke en moeilijke taak aan het bedrijfsleven zelf zou overlaten. Naar de meenimg van den Minister moet de Overheid in de eerste plaats consolideeren de gunstige resultaten, die in de sociale ontwik- keling van het economische leven werden bereikt. Maar daarbij behoeft het niet te blij- ven. Zij kan bovendien de mogelijkheden scheppen voor een verdere ontwikkeling van de organisatie van het bedrijfsleven. Op deze wijze kan zijn stimuleeren tot het bereiken van nieuwe resultaten. Bij de behandeling der bedrijfsorganisatie kan onderscheid worden gemaakt tusschen de bedrijfsraden en de ondememingsraden. Be drijfsraden zijn instellingen, die in een bedrijf, d.w.z. in een complex van ondememingen, die een soortgelijk product voortbrengen, worden gevormd. Ondememingsraden daarentegen zijn instellingen in de afzonderlijke onderne ming. Zij worden in ons land veelal als fabrieksraden of kemen aangeduid en als zoo- Mr. Hopper, na al de moeite, die hij zich voor het in zijn bezit krijgen van het schil derij getroost had, het zich zeker niet zon der krachtig verweer afhandig zou laten maken, ook al niet ideaal. Het eenige wat haar overbleef, was haar nederlaag erken- nen en het terrein van den strijd met spor- tief opgeheven hoofd verlaten. Maar in het erkennen van nederlagen had ze geen routine en ze was dan ook vastbesloten om niet weg te gaan voor en aleer ze nog een laatste wanhopige poging aewaagd had. En dus, toen ze zag, dat Mr. Hop per haar met een beleefd-afwachtenden alimlach bleef staan aankijken, alsof hij net bepaald onaannemelijk vond, dat ze hem alleen om hem zijn ongepoetste schoe nen te geven, was komen aankloppen, glimlachte ze hem, op haar beurt, beleefd toe en zei: „Ik zal even het raam voor u open zetten, meneer" en wandelde op het tafeltje af. Maar ook die list werd verijdeld. Mr. Hopper schoot met een handige zijwaart- sche beweging op het bewuste tafeltje af, greep de bruin-papieren rol en begon, met een bewonderenswaardig air de noncha lance, ermee te spelen. Uit die handel- wijze bleek duidelijk, ook al had hij geen reden om een langvingerigen aanval op zijn bezit te verwachten, dat hij niemand in de nabijheid ervan zou dulden. „Je bent buitengewoon vriendelijk", zei hij koeltjes, ,,maar ik wil het niet open hebben. Ik vat nogal gauw kou en 't is hier frisch zat". Jane wandelde gehoorzaam weer naar haar plaats bij de deur terug. Niemand zou, gezien de uiterst voorkomende uit- drukking van haar blozend gezichtje, heb ben kunnen gissen, dat haar eenige en vurigste wensch op dat oogenblik was, om den man met den geitebaard met een stoel knock-out te slaan, zoo op de manier. als U er niet zoo n fraale Imit. Oud-Zilveren Tabakstrommel hebt bijgevoegd. Deze trommel is gevuld met een hall pond zachte, geurige D-E Echte Friesche Heeren-Baai. Een merk, dat iedere rooker weet te waardeeren. Uw winkelier heeft ze in voorraad vanaf 65 ct. per half pond. (Ingez. Med.) danig ook in bet bedrijfsleven aangetroffen. Het onderhavige wetsontwerp brengt een wettelijke regeling der bedrijfsraden. Het maakt in art. 2, lid 1, de instelling van een bedrijfsraad mogelijk „wanneer de om standigheden daartoe aanleiding geven". Door deze zeer ruime formule bestaat voldoende ge- legenbeid om met de bijzondere omstandig heden, waarin elk bedrijf verkeert, rekening te houden. Men zal veelal als regel kunnen aannemen, dat alleen die bedrijven rijp zijn voor een be- drijfsraad, waarin bet organisatorisch overleg tusschen werkgevers en arbeiders voldoende is gevorderd. Bij de samensmelting van den bedrijfsraad doet zich in de eerste plaats de vraag voor, op welke wijze de leden van de bedrijfsraden dienen te worden aangewezen. Twee mogelijk heden behooren daarbij vooral onder de oogen te worden gezien. Men kan de werkgevers en arbeiders uit een bedrijf in de gelegenbeid stellen, persoonlijk hun stem uit te brengen. In dat geval geldt een individueel kiesrecbt. Maar men kan ook van bet standpunt uit- waarop ze het Mr. Peter Cardinal met een braadpan gedaan had. Maar ten koste van alles moest zij tijd zien te winnen en daarom vroeg ze beleefd: „Wat wilt u voor uw ontbijt hebben, meneer ,,Aha zei Mr. Hopper, opeens een en al belangstelling, „nu kunnen we praten. Ik wil het ontbijt zoo gauw mogelijk heb ben, een ontbijt voor twee, hier op de kamer. En zorg, dat er behoorlijke koffie bij is. Gisteren was de koffie zoo slap, dat ik gewoonweg niet 't hart had, om 'em op te drinken hij zag er al zoo onge- lukkig en verwaterd uit. Goeie, sterke extract, dat is je ware. En dan een half biefstukje goed rauw, denk daarom en twee gebakken eieren en drie of vier plakken gebakken spek mager spek, denk daarom en vier sneedjes geroos- terd brood en marmelade en een sinaas- appel en een appel en een glas water". Hij pauseerde om het menu, in zijn ge- dachten, over te lezen en voegde er dan. met een verlangend gezicht aan toe: ,,Een pompelmoes zullen jullie wel niet kunnen opscharrelen, wat?" „Ik ben bang van niet, meneer, maar ik zal het beneden vragen". Mr. Hopper zuchtte. „De menschen hier weten niet wat eten, goed en hy- gienisch eten is. Ik zal dit reisje moeten ezuren, dat zie ik nu al aankomen Dus, dan maar anders niets, kind Tweemaal het opgegeven menu dus, een keer voor mij en een keer voor mijn vriend Ja, binnen De deur ging open en Mr. Gibbs kwam de kamer binnen. Statistici en dergelijke nuttige leden van de maatschappij vertellen ons, dat de mensch ongeveer drie en een half uur per week aan zijn toilet besteedt, hetgeen be- teekent, dat de gemiddelde man wel gaan, dat de organisaties van werkgevers en arbeiders de leden moeten aanwijzen. In dat geval beweegt men zich in de lijn van een organisch kiesrecht. In het wetsontwerp wordt een regeling in laatstbedoelden zin voorgesteld. Art. 3, lid 3, bepaalt, dat de leden en de plaatsvervangende leden van den bedrijfsraad voor de helft worden benoemd door de, door den Minister daartoe aangewezen, vakvereeni- ging of vakvereenigingen van werkgevers en voor de helft door de, door den Minister aan gewezen, vakvereeniging of vakvereenigingen van arbeiders, welker leden alleen of voor een gedeelte in het bedrijf werkzijn zijn. (Ingez. Med.) te onderscheiden van mannen met baar- den en de dragers van sportoverhemden en sandalen per jaar zeven kostbare dag en vermorst met zulke nuttelooze ver- richtingen als baden, kleeden en zich in zijn vingers o nee, in zijn kin snijden, Jane had dit probleem niet tot in alle fi nesses uitaewerkt, maar ze had veronder- steld, op de vage, onbevredigende manier, vrouwen eigen, dat Mr. Gibbs, na een nachtelijken motortocht, eenmaal in zijn bad, minstens voor een half uur hors con- cours was. Ze had niet voorzien het geen een streep door de rekening bij haar jacht op de Romney beteekende dat Mr. Gibbs die zich den vorigen avond laat nog geschoren had en van het blonde en blanke type was, die gebruikelijke be- werking dien morgen achterwege zou laten. En evenmin, dat hij zijn mede- samenzweerder slechts half gekleed, het geen hier beteekende, gehuld in een groen- zijden kamerjas, zou gaan opzoeken. Ze wist natuurlijk, dat het tweetal haast had. maar dat hun haast zoo groot was, had ze niet gedacht. Als gevolg hiervan had die onverwachte verwikkeling zulk een uitwerking op haar geest, dat ze de eerste paar oogenblikken haar tegenwoordigheid van geest volkomen kwijt was. Ze kon alleen maar staan en starenstaan en staren. ,,Zoo, Gibbs" begroette Mr. Hopper zijn handlanger opgewekt. ,,Dat heb je vlug klaargespeeld. Ik heb juist ons ont bijt besteld. Hallo, zeg... wat scheelt er aan Mr. Gibbs was op nog geen meter af- stand van de deur stokstof blijven staan en staarde van daar met een grenzelooze verwondering op zijn welgedaan gezicht Jane aan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1