ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 5™..t "vr. Eerste Blad, bYhTbhlT5"E buitehlahb No. 8767 WOENSDAG 2 DECEMBER 1931 71e Jaargang* V.„rBSo Amerika /2.25. ov,riB. ,2,60 per 3 maandek tr. p» po» - Abonnementen voor het buitenland alleen br, vooruitbetalmg. dit blah verschijnt iederen werkt als gorgelen fraude bij leveringen volgens TER NEUZEN, 2 DECEMBER 1931. TER NEUZENSCHE COURANT. SPOORWEG MEOHELEN—TER NEUZEN. easskss MeKWasasda'W sMew®®*' GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefster Firma P. J- VAN DE SANDE. fnon Voor elken regel meer 0,20. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 berekend Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen a ®n de uitSave. verkrrjgbaar is. - Inzending van advertentifen liefst hag jIAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DRANKWEX. TER Burgemeester en Wethouders j NFTJZEN brengen ter openibare kenms g S artikel 37* juncto artikei 12 der Drank- wet. dat bij hen is ingekomen een verzoek om verlof voor den verkoop van aJcoholvrQe dranken van de CHRISTELJJKE WERKLIE- DENVEREENIGING te Ter Neuzen voor de benedenlokaliteit van het perceel plaatsehj gemerkt no. 10 en gelegen aan de Ma-rkt. Binnen twee weken nadat deze bekend making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van" dit verlof schriftelijk bezwaren mdienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 30 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. j3 X. ZONNEVULLE, Secretans. VOOR HET NATIONAAL CRISIS-COMITe. Prinses Juliana heeft aan het Nationaal Crisis-comity een gift van 30.000 doen toe- k°Met1 inbegrip van de giften van de Koningin, de Koningin-Moeder en de Prinses, is thans in totaal ontvangen 50.620,38. Het secretariaat is gevestigd. Kneuterd jk 20, gir- summer 186000. De N.v'. Algemeene Confectiehandel van C. en A. Brenninkmeyer te Amsterdam heeft aan het Nationaal Crisis-comity een gift van f 25.000 doen toekomen. Deze mooie gift is nog niet inbegrepen in het tot nu toe ontvan- gen bedrag hierboven vermeld. Voorts wordt toestemming verleend om op 5 December deeg of brood, dat na 20 uur van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is, van half acht af uit het gebouw der bakkenj te doen vervoeren en van acht uur af te doen verkoopen of afleveren. TIJDELIJKE KORTING OP DE UIT- KEERINGEN AAN GEMEENTEN EN PROVINCIEN Thans is verschenen de memorie van ant- woord aan de Tweede Kamer inzake het wets- ontwerp tot tijdelijke korting op de uitkeerm- gen aan gemeenten en provincien. Wij ontleenen hieraan het volgende: De samenvoeging van de gedachte der sala- riskorting en de gedachte van vermindering der uitkeeringen vindt niet haar oorzaak in de neiging der Regeering, de uitkeeringswet- ten te gebruiken als middel om de provincien en gemeenten te dwingen, haar wil te doen. Elke besparing, uit den nood der schatkist ge- boren, moet een aanknoopingspunt vinden in den aard van den post zelf. Dat aanknoo pingspunt is hier, dat in een bepaalde ge meente of provincie ondanks de verlaging van het indexcijfer de wedderegeling intact is ge- bleven Dwang wordt niet geoefend. Er wordt alleen gezegd: Wilt gij royaler zijn dan wij ons kunnen veroorloven, het zij zoo; maar dan is toch niet redelijk, dat wij, die onze wed- den noodgedwongen besnoeien, u daartoe in st&at stellen. Opgeworpen is het denkbeeld, splits de eene gedachte van het ontwerp in twee gedachten; kort de uitkeeringen met een uniform percen tage en grijp in op de salarisregeling. Het eerst zou dan de Regeering toeschijmen een wilde bezuiniging", zonder aanknoopingspunt, het tweede een veel sterkere aantasting van de plaatselijke zelfstandigheid dan het ont werp beoogt. De Regeering beoogt met het onderhavige -i -*.r> /-vnTI AAHio1 De firma Maison Hollanders, dameshoeden- twerp siechts een schrapping van onnoodig 1 o-^feven g.el)jeken njksuitgaven, wat in dezen tijd 6£n van haar eerste plichten is. Een gemeente met veel personeel zal zich ook veel kunnen besparen door een kleine kor ting, welke ver blijft beneden de daling van het indexcijfer. Gemeenten, die minder dan 40 opcenten op de Gemeentefondsbelasting heffen en de korting zullen ondergaan, ook indien zij de 3 pCt. salarisvermindering toe- passen, zullen in elk geval geen schade in haar budget ondervinden. Onjuist is, dat het wetsontwerp de uitge- sproken bedoeling zou hebben, de gemeente- wlnkel te Rotterdam, heeft kennis gegeven aan het Nationaal Crisis-Comite, dat zij voor- j loopig drie maanden lang van vandaag al 6 pCt. van haar omzet reserveert voor ge- noemd comity. De griffier en de ambtenaren der Prov. eriffle van Zeeland zullen gedurende de Siaanden December, Januari, Februari en Maart 1 pet. van bun netto salaris af staan aan het Nationaal Crisis-Comity. De leeraren en leerlingen van het gymna- Bium en de R. H. B. S. alhier leggen per week 1 cent weg voor ditzelfde doel. 3. Is het juist, dat het Ongevallenfonds een premie-surplus heeft van ongeveer f 9.000.000 en dat sinds de jongste aanmer- kelijke verhooging der premietaneven di accres nog steeds toeneemt? 4 Is het juist, dat de Minister op het van onderscheiden kant ondersteunde verzoek, onder vraag 1 genoemd, van den Raad van Arbeid te Nijmegen afwijzend heeft beschikt 5 Zoo ja, zou dan de Minister uitvoerig de motieven willen kenbaar maken, welke hem tot deze afwijzende beslissing hebben ge- noopt 6. Acht de Minister echter in dezen voor de bedrijven zoo zorgelijken tijd een premie- reductie niet noodzakelijk, indien het Onge vallenfonds zulks gedoogt, welke noodzakelijk- heid nader wordt uiteengezet, in een dnestar- artikel in de Gelderlander van Zaterdag 1 Augustus 1931 7 Zou derhalve de Minister alsnog met m- gang van 1 Juli j.l. willen overgaan tot de door den Raad van Arbeid te Nijmegen be- oogde reductie, opdat de bedrijven aangesloten bii de Rijksverzekeringsbank, welke ynjwel steeds dezelfde bleven, en die door de laatste belangrijke verhooging der premietaneven toch al niet onaanzienlijk zijn bezwaard, uit het door hen zelf opgebrachte premie-surplus althans eenige verlichting in hun exploitatie- kosten kunnen erlangen? Ir. BONGAERTS OVER WATERWEGEN IN NOORD-BRABANT EN ZEELAND. Op initiatief van de Kamer van Koophan- del en Fabrieken voor West Noord-Brahant werd Maandagmiddag te Bergen op Zoom in de groote zaal van de societeit Thalia een zeer druk bezochte vergadering gehouden in ver- band met het vraagstuk der wateriwegen in Noord-Brabant en Zeeland. De voorzitter der Kamer, de heer P. van den Biggelaar, opende met een woord van welkom, in het bijzonder tot de vertegenwoor- digers van de ministers en tot ir. Bongaerts, j wien hij daarop terstond het woord verleende. I Na er op te hebben gewezen, dat juist in tiiden zooals wij nu thans doonmaken, vaak J juAAr rib o-rnntP kers en was evenals de heer Koster van mee- ning dat deze kanalenkwestie geheel afge- scheiden moet worden gehouden van de trac- tatenkwestie en het bouwen van een zeeha- ven te Bergen op Joom niets uitstaande heeft met hetgeen eventueel in verband met de trac- taten zal worden besloten. Ook was hij het niet eens met den heer i^ckefee, dat door dit plan de belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen niet zouden worden gediend, waar het voor hen van meer belang is verbinding te hebben met een zeehaven, welke een belangrijk ach- terland achter zich heeft dan met de open zee. Hij betwisfcte dat in de besproken ontiwerpen sprake was van Moerdijkkanalen; het ken- merk daarvan was een rechtstreeksche aan- sluiting van het water der Antwerpsche dok- ken met het Hollandsch diep, hetgeen Inter nationale kwesties na zich had kunnen slee- pen. Hier is siechts sprake van Nederland- sche kanalen. Voorts deelde hij nog mede, dat een kanaal met twee sluizen technisch zeker mogelijk is, maar toch zeer groote bezwaren voor de ontwatering van West-Brabant zal opleveren. De voorzitter dankte de sprekers en zeide er van overtuigd te zijn, dat de verdediging van de belangen van deze streek in 's lands vergaderzaal in handen van ir. Bongaerts veilig zou zijn. Hierop sloot hij deze goed geslaagde ver gadering. 25, 45 en 65 ct». et voorkomt verkoudheid> (Ingez. Med.) MAALGEBOD VOOR BRITSCHE TARWE. Uit de Engelsche bladen blijkt, dat de Brit- sche regeering voomemens is een maalge- bod in te voeren speciaal voor Britsche tarwe. De bedoeling is den Britschen boeren een vaste markt te verzekeren tegen verhoogde prijzen tot een wettelijk maximum. Men heeft zich voorloopig tot tarwe bepaala om eenige administratieve ervaring op te doen tegen dat het beginsel later wordt toegepast op andere graansoorten. De meelfabrikanten worden gerantsoeneerd. Naar de bladen ver- wachten zal bet te vermalen percentage bm- Na er op te hebben gewezen, dat juist in tiiripn 7r>oals wii nu thans doonmaken, vaak 5 - i iarwcoigcwi"""'^ Vv_jT*nf de grondslagen worden gelegd voor de groote nenlandsche tarwe ongeveer 15 bedragen. J afleverden als product van haar eigen y liinen waarlangs de latere ontwikkeling de I verwacbten dat een stijgmg met 10 slullmg j gn dan ook den regeermgsbi)slag ontvmgen. c. 7,50 zoo dit aantal werklooze dagen in genoemd tijdperk 75 te boven gaat. SOHIETPARTIJ OP DE SOHELDE. Uit Bath wordt asm de N. R. Crt. gemeld Dinsdagmorgen verscheen het motorjacht de Toekomst eigenaar de heer Sayes te Antwerpen, op de Schelde, dicht 1 de haven van Bath. Aan boord bevond zich een gezelschap van ongeveer 10 personen, dat op den eendenjacht was. Hierbij werd met een kanon geschoten. Bij de haven van Bath voeren twee mannen met een roeibootje, die trachtten eenden te vang-en. Een knecht van het Belgische motor jacht riep, dat zij van de getroffen eenden moesten afblijven. n Toen het roeibootje bij de eenden was, en. een van de inzittenden een eend uit het water wou balen, loste de knecht van het motor- iacht op een afstand van 15 k 20 M. een schot hasrel De man in het roeibootje, die een arm voor het hoofd hield, werd licht aan den arm gewond, en ook kreeg hij eenige hagelkorrele achter het oor. Het motorjacht is daarop in de nchting Antwerpen verdwenen. De getroffene is de stoker E. v. d. Enden, van de sleepboot Max. die te Bath gestationneerd is. TARWEWET. Wij lezen in de Tel.: Reeds eenigen tijd kregen de autonteiten aanwijzingen, dat groote partijen Belgische tarwe over de grens van West. Zeeuwsch- Vlaanderen het land binnenkwamen. Deze worden dan in Aardenburg geschoond, en daama voor een deel aan zekere boeren ge leverd, die ze dan weder bij de Gewestelijke Tarweorganisatie van Zeeland, de G. T. O. Z., lijnen waarlangs komende nieuwe opleving van land en volk zich zullen ontwikkelen, gaf ir. Bongaerts een historisch overzicht betreffende de water- wegen mede in verband met het in voorberei- ding zijnde verdrag met onze zuider buren. Hij denkt daarhij in hoofdzaak aan drie pun- ten ten le de aanraking met den waterstaats- toestand van Westelijk Noord-Brahant, ten per quarter 2.94 H.L.) Britsche tarwe nog geen farthing (114 cent) verhooging van den prijs van een brood van vier Engelsche ponden zou beteekenen. BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan het begin van de vergadering wordt beeedigd prof. Eerdmans (lib.), die benoemc' is in de plaats van den heer Va.n Kempen. Besloten wordt na de begrooting van defen- sie te bebandelen de begrooting van arbeid, bandel en nijverheid. Hierna wordt voort- gezet de behandeling van het ontwerp to. contingenteering van den invoer. De heer v. d. Tempel (s.-d.) zegt, met prm- eipieel afwijzend te staan tegenover maat- regelen als hier voorgesteld. Spreker weigert echter een zwenking te maken naar het pro- tectionisme. In dit verband meent hij, dat dit ontwerp een sfeer van vaagheid schept. Spreker heeft den indruk, dat de regeering voomemens is een uitgebreide actieve han- delspolitiek te gaan voeren. Spreker geeft toe, dat de handelsbalans passief is, doch dit is zij altijd geweest. Ten aanzien van de betalingsbalans kan niemand bewijzen, dat die passief is en de regeering houdt zich dan ook op de vlakte. Spreker meent, dat het verband tusschen m- en uit- voer zoo nauw is, dat men kunstmatig met belangrijk kan ingrijpen. Met een ongewijzigd wetsontwerp zal spreker's fractie moeilij kunnen meegaan. In het bijzonder heeft spre ker bezwaar tegen het blanco-mandaat da. de regeering vraagt. Hij is bevreesd voor be- vordering van groepsbelangen en hevoor- rechting en wenscht dat wettelijke bekrach- tiging wordt ingesteld voor iederen genomen maat regel. De heer Oud (v.-d.) meent, dat de regee ring met deze wet in de hand volkomen onze handelspolitiek kan veranderen om met voile aeilen in protectionistisch vaarwater terecnt te komen. Spreker is bang, dat de regeering met haar actieve politiek onheilen zal gaan stichten. VERSTERKTE ZENDERS. De toestemming van de regeering om den sender te Hilversum (298 M. golf) te ver- sterken tot 20 kw. (nn 7) is heden verleend Donderdag 3 December zal de A.V.R.O. voor het eerst met de groote energie uitzenden. Het begint met het programma, dat 's avonds om half elf aanvangt van Kovacs Lajos. De geregelde uitzendingen op den versterk- ten zender zullen geschieden na een aantal proefnemingen, waarvan die op Donderdag de eerste is. Van volgende proefuitzendingen zal tijdig mededeeling worden gedaan. De A.V.R.O. houdt zich aanbevolen voor rappor- ten over de sterkte. De N.C.R.V. verzoekt mede te deelen, dat in verband met de versterking van den Huizer-zender (1875 M.) hedenochtend 2 December haar programma van 8 tot 12 uur v.m. zou vervallen. In dien tijd zal een nieuwe antenne worden geheschen. BAKKERS OP ST. NICOLAASDAG. De Minister van Arbeid, H. en N. heeft be- paald dat in broodbakkerijen in alle gemeen ten des Rijks hoofden of bestuurders en bak- kersgezellen bakkersarbeid mogen verrichten op Zaterdag 5 December tusschen midder- nacht en vier uur des voormiddags. Bakkers- gezellen mogen dien dag ten hoogste dertien uur arbeid verrichten, eventueel de uren voor- arbeid op 4 December van tien uur af inbe grepen. sproxen ueuueiuig toestand van westenjK ivouiu-Dia-uaui,, 'w in "Duitsch- lijke autonomie ten aanzien van bepaalde uu- Scheldehaven aan den Brabantschen Van protestansche zijdei woidt gaven aan te fasten. wal in verband met de verkeers- en veryoer- land de geestelijke verzorgmg gaven De Ministers zien niet in, waarom de rege- ling emstig afbreuk zou doen aan het georga- niseerd overleg voor het gemeentepersoneel. In hoever binnen het kader van het ontwerp aan bezwaren kan worden tegemoet gekomen, moet blijken bij eventueele amendementen 't Voorloopig verslag foiedt niet voldoende bouwstof voor de Regeering om tot wijzigin- gen, die zij overigens mogelijk zou acht en, thans het initiatief te nemen. Aan intrekking van het ontwerp kan niet worden gedacht. Om tal van redenen. Onder meer, omdat de Regeering bij de ged-achtenwisseling over de salariskorting voor het rijkspersoneel het on derhavige ontwerp heeft gehandteerd, ter weerlegging van bezwaren, uit de Kamer ge- rezen. Nam de Regeering nu het ontwerp ijlings terug, dan zou zij zich aan een laakbare handelwijze schuldig maken en het vertrou- wen in haar beleid niet versterken. Tot een zelfstandig ingrijpen in de provin- ciale wedderegeling bestaat bij de Regeering geen voornemen. De kortingen zullen ingaan met den aan- vang van het jaar 19321933 voor de ge meenten en met den aanvang van het jaar 1932 voor de provincien. Bij de omlijning van het begrip wedden en loon en in den algemeenen maatregel van be- stuur is het voornemen, de verhaalde pen- sioenbijdragen niet af te trekken, maar an- derszijds de kinderhrjslagen ook niet bij te tellen. INSPECTIE NIJVERHEIDSONDERWIJS. Bij Kon. besluit is bepaald, dat, in afwach- ting van een definitieve indeeling van de ambtsgebieden van den inspecteur-generaal en de inspecteurs van het nijverheidsonder- wiis de inspecteur ir. L. Th. H. Hesselfelt met ingang van 1 Dec. 1931, voorloopig wordt te werk gesteld in algemeenen dienst, en voorts belast wordt met het toezicht op de dacr- en avondscholen en cursussen voor am- bacht of handwerk en die voor speciale doel- einden (ambachts-, vak- en teekenscholen) en de Rijksnijverheidsscholen, in hoofdzaak in de provincien Noord-Brahant en Zeeland en op het leerlingwezen op het gebied van am- bacht of handwerk in deze provincien. REDUCTIE OP PREMIEBETALING. Het Eerste Kamerlid de heer Amtz, heeft de volgende vragen gesteld aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid: 1. Is het juist, dat door den Raad van Arbeid te Nijmegen tot den Minister van Ar beid Han-del en Nijverheid het verzoek is ge- richt om op de premiebetaling ingevolge de Ongevallenwet 1921 een reductie toe te staan van ten minste 10 pCt. en dat onderscheidene Raden van Arbeid dit verzoek van den Raad van Arbeid te Nijmegen hebben gesteund, als- mede besturen van middenstansvereenigingen en verschillende bij de Rijksverzekeringsbank via de Raden van Arbeid aangesloten parti- culiere ondernemingen 2. Is het juist, dat ook door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, dat het Ongeval lenfonds behoort, reeds meermalen op premie- reductie, zelfs tot 25 pCt., gelijk vroeger het geval was, werd aangedrongen en dit bestuur ook thans met een reductie zou akkoord gaan? uitrusting in Zuid-Neder-land ook met het oog op de verbindingen met Nederland met Vlaan- deren en met het achterland van de Maas, van de Rijn en van de Schelde, ten 3e aan de on- derlinge verbinding te water tusschen het Nederlandsche kanalenstelsel in Westelijk Noord-Brabant eenerzrjds en het Belgische kanalenstelsel anderzijds. Spr. gaat de scheep- vaart na in vroegere eeuwen om daarbij tot de conclusie te komen, dat deze aan belangrijk- heid voor Brabant tengevolge van zeer veel waterstaatsinvloeden ten zeerste heeft moeten inboeten. De plannen tot verbetering van den waterstaatstoestand zijn legio en zeer vele van de levende vraagstukken zijn van acuut belang geworden toen een kanaalplan van het Volkerak of het Hollandsche diep de publieke belangstelling gaande maakte. Men gevoelde dat hiermede ging herleven hetgeen in vroe ger tijd op het gebied der scheepvaart naar Zee naar Nederland en Vlaanderen had be- staan. Levendig werd daarbij tevens aange- voeld dat zich thans de mogelijkheid aandien- de, om de noodige verbetering te brengen in den waterstaatstoestand van Noord-Brabant. In de technische details wilde spr. niet tre- den, doch hij gaf een schematisch overzicht aan de hand van een uitgereikte kaart, hoe hij zich voorshands de kanalen en andere wer- ken denkt. Hier liggen groote vraagstukken die regionaal moeten worden onderzocht en waarvan de oplossingen zooveel mogelijk moe ten worden ingepast in de nationale en inter- nationale problemen, de regeering is dienaan- gaande van goed-en wil, laat de streek diligent zijn. Van de gelegenheid om het woord te voe ren werd in de eerste plaats door den burge meester van Bergen op Zoom gebruik ge- maakt, die de belangen zijner gemeente be- pleitte en er daarhij op wees wat Bergen op Zoom reeds in vroeger eeuwen als zeehaven had beteekend, en alien aanspoorde in deze waakzaam te blijven. Dr. van der Poel meen- de er de aandacht op te moeten vestigen, dat alleen een plan dat de steun van de rest van Nederland kan verwachten, kans van slagen heeft en men aan de hand daarvan met geen ander kanaal mocht komen dan dat ten oos- ten van Bath is gelegen. Ir. Van der Werf vroeg of een kanaal met twee sluizen technisch mogelijk is. De heer Lockefeer sprak de meening uit, dat men het besproken kanalenplan niet los kan bezien van het tractaat met Belgie en voorzag in verband met het hieraan vastge- knoopte denkbeeld Bergen op Zoom-zeehaven bezwaren van de zijde van Belgie. Ook acht hij de belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen niet gediend met een kanaal van Sluiskil naar Graauw, terwijl hij eveneens bezwaren voor- ziet tegen de alsdan noodige havendammen over de sl-ikken van het verdronken Land van Saeftinge. Hij wees er op, dat in verband met een voorgestelde doortrekking van een kanaal naar de Belgische Kempen, men op die wijze niet yyn, maar feitelijk twee Moerdijkkanalen zou krijgen, waartegen bjj hem overwegend bezwaar bestaat. Ir. Koster zel in tegenstelling met den heer Lockefeer van meening te zijn, dat de haven van Bergen op Zoom los staat van de trac- tatenkwestie. Wanneer belangen meebrengen te Ijveren voor een haven te Bergen op Zoom, dan komen alle andere belangen op den ach- tergrond. Ir. Bongaerts beantwoordde hierop de spre- ter hand genomen. Voor de jeugdige werk- loozen zij In z.g.n. „Volkshochschulheime" be- schikbaar gesteld, waar ze niet siechts kost en inwoning vinden, maar waar ook aan hun intellectueele en religieuse ontwikkeling aan dacht wordt geschonken. De leergangen duren vier tot vijf maanden; de werkloozen maken dien tijd geheel en al deel uit van de -beyol- king van het huis. Voor den op handen zijn- den winter zijn er liefhebbers te over, naar men zegt ook veel uit socialistische en com- munistische kringen, zoodat men een brug hoopt te kunnen slaan tusschen de kerk en de aan de kerk ontgroeide arbeiders. Annge- zien de meeste dezer inrichtingen (Eckarts- haus, Oolborn, Hainstein enz.) ook beschik- ken over landerijen, kan tevens aan practische opleiding voor land- en tuinbouw gedaan worden. VRIENDELIJK VERZOEK. Advertentien voor het nummer van a.s. Vrijdag, ontvingen wij, in verband met vele werkzaamheden hieraan verbonden, gaarna zoo vroeg mogelijk. 5 ADMINISTRATE Ter gelegenheid van de jaarmarkt te St. Nicolaas zal op 7 dezer de gewone trein no 707 komende van Ter Neuzen stoppen te Kalf 11,30, St. Pauwels 11,40, terwijl een bvj- zon-dere'trein zal rijden van St. Nicolaas 19,40 St. Pauwels 19,45, St. Gilles 19,50, Kalf 19,55, Clinge 20,aankomst te Hulst 20,31. WIJZIGING TREINENLOOP. Met ingang van 14 December a.s. zal trein no 303, die van Ter Neuzen te 8.50 uur ver- trekt naar Selzaete, op werkdagen niet meer rijden. Voor Zon- en feestdagen blijft deze trein ingeschakeld. ONTWIKKELINGSEXAMEN P. T. EN T. Aan het te Den Haag gehouden ontwikke- lingsexamen voor commies bij den P. T. en T -dienst heeft voldaan de adjunct-commies P. T. en T. C. P. G. Feij-en van het post- en te) egraafkantoor te Sas van Gent. GELDLEENING. De firma Ls van WaesbergheJanssens te Hulst sloot met de gemeente Axel eene 4y2 obligatieleening groot 32.000, in stukken van f 1000 en 500. VERZOEK OM EEN KERSTGAVE. Naar men ons mededeelt is door den Ter Neuzenschen Bestuurdersbond een adres aan den raad gerioht, waarin deze de meenmg uitspreekt, dat de groote werkloosheid in deze gemeente bijzonderen steun noodi-g maakt; dat op grond daarvan verzocht wordt aan werklooze arbeiders een Kerstgave te willen udtkeeren tot een bedrag van: a. 2,50 indien in het tijdperk van 1 Ju.i tot en met 30 November 1931 het aantal werklooze dagen ligt tusschen 24 en 51; X, f 5iindien dit aantal ligt tuschen 50 en 76; Een en ander hield verband met den leve- ringsplicht in zake de Tarwewet v66r 1 Dec. van die boeren, die zelf geen of wemig tarwe hadden doch een veel grootere hoeveelheid liadden opgegeven, dan zij zelf verbouwden. De opgave geschiedde met de mogelijkheici van fraude in het vooruitzicht. Men sprak van een complot, waarbij ver- schei-dene tusschenpersonen betrokken zouden ziin Thans kunnen wij mededeelen, da,, streng ingegrepen is. Voor zooyer bekend, zgn verschillende schuldigen reeds ontdekt. Er zullen o.a. drastische maatregelen genomen worden tegen de boeren. Zij worden n.l. uit- gesloten van elke verdere levering volgens de Tarwewet. Naar we vememen bedroegen de parUien die dagelijks over de grens gmgen tot 22.000 K.G. per keer. GEVONDEN VOORVVERPEN. De Inspecteur van Politie alhier maakt be kend dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zrjn aan de daarachter vermelde adressen: Vulpen, Dir. Ambachtsschool, Van Steen- bergenlaan 9. Rijwielbeiastingmerk, P. Th. A. vV.jftels, Van Steenbergenlaan 55. Kerkbijbel, A. Koster, O 5. Rijwielbeiastingmerk, P. de Jonge, O 94. Platte vischbak, G. v. d. Pitte, Nieuwstr. 50.. Witte kinderhandschoen, A. Vermeir Donze- Visserstraat 126. Zeeuwsche knoop met kettinkje A. van Gelderen, Van Bovenstraat 27. Scheermes, J. van Meerendonk, Tholens- straat 108. Wandelstok met zilveren handvat, P. Stan- daert, hotel ..Rotterdam", Westkolkstraat. Zwarte fietspomp, J- Verpoorte, Burge meester Geillstraat 14B. Duimstok, P. de Lege, Steenkamplaan 71. LANDBOUWKOLONISATIE IN ARGENTINIe. Reeds eerder is in de pers mededeeling ge daan omtrent een te stichten kolonie voor Nederlandsche landbouwers in Argentime. Wij brengen in herinnering, dat het hier be- treft een complex van 10 bedrijven van 30 H.A., welke met een model-boerderij van 80 H.A., een aaneengesloten geheel vormen. De bedrijven worden geheel in cultuur gebracht, met de gebouwen, het vee, de gereedschap- pen, het huisraad enz., op afbetaling aange- boden, terwijl de boeren met raad en daad terzijde gestaan worden door een Hollandsche Landbouw-Ingenieur, welke op de model- boerderij is gevestigd. De boerderijen waren alle reeds vergeven, doch hebben enkele landbouwers op het laat ste oogenblik van vertrek af moeten zien, door dat zij hun bedrijf, tengevolge van de voort- geschreden daling der prijzen van den grond in ons land, voor geen redelijken prijs van de hand konden doen. Degene die thans nog hiervoor in aanmer- king wil komen, kan zich daartoe in verbin ding stellen met den heer J. K. Melse, land- bouwbemiddelaar aan de Districts-Arbeids- beurs te Middelburg. AXEL. Ds. P. L. D. L. van Oeveren, thans te Nisse, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Kerk alhier aangenomen. Onze vroegere stadgenoot de heer J. de Bruine, gemeente-secretaris te Brouwers- haven, is benoemd als burgemeester te Opper- does (N.-H.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1