a, „r*M mm- EN ADVEBTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. HEERENBAAI WinkeliBrsvereeniging ..KLIMOP" £1 ,,ZiJ" Creme dketi van gmot. No. 3767. MAANDAG 30 NOVEMBER 1931 71e JAARGANG. EEN PRACT1SCH ST. NICOLAAS- GESCHENK 8 P 0 E T. Laatste BeriehteB. TER NEUZEN, 30 NOVEMBER 1931 B54 at-'- (Ingez. Med.) GEMEENTERA AD VAN SAS VAN GENT. VOETBAL. 4. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15 16 TER NAVOLGING! Naar we vernemen heeft het bestuur /an de vereeniging „Het Groene Kruis alhier. vrbwillig de door de gemeente toegestane subsidie teruggebracht van twaalfhonderd op g dulzend gulden. VERDUISTERING? Door de politie alhier is een 24-jarige koop- man aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld, omdat hem dezer dagen by het uitbetalen van een cheque doorba inqtellin0" te Ter Neuzen, een groot bedrag abusievefijk te veel zou zijn uitbetaald het- geen verdachte ontkent en weigert dat geld terug te geven. BLIJDE UITKOMST! Hedenmorgen speelde zich in de Oosthaven alhier het volgende tafereel af: j)0 17-jarige zoon van een Belg. sehipper was aan het schoonmaken van het dek. Zijn j moeder versohijnt eenige oogenblikken later aan het dek en mist haar zoon. Groote ont- steltenis en tranen bij de moeder. Gedien- stige handen gaan aan t dreggen, echter zon- der resultaat. Daar verschgnt plotselmg de n verloren gewaande zoon rustig wandelend over de Scheldekade. Opnieuw opschudding en tranen, dooh nu van vreugde! EEN ZONDERLING OPTREDEN Dezer dagen verscheen aan de woning van een familie te Axel een koopman, die yoor- gaf haar te kennen, mededeelende, dat hp on- geveer 10 jaren geleden uit Axel naar Ame- rtka was vertrokken. Hij droeg een baalzak bij zich, die hij opende en waaruit hi] linnen- goed, als handdoeken, zakdoeken enz. te voorschijn haalde en ook stoffen voor coetuums. Een en ander werd door hern te koop aangeboden. Toen men daarop infor- meerde wle hij was, zeide hij van O. te nee- ten en tijdelijk te Hoek te verblijven, alwaar zrjn moeder, die winkelierster was geweest, eenigen tijd geleden was overleden en hij daar- om den inventaris van den winkel, waartoe ook de door hem aangeboden stoffen zouden hebben behoord, van de hand deed. Hij gaf voor ook reeds eenige dagen koopdag te West- donpe te hebben gehouden. Men kocht daar op een en ander, waaronder ook eenige cou pons stof, alles tezamen voor een waarde van ongeveer 120. Toen van O. op het punt stond te vertrekken en men het gekoohte nog eens naging, miste men een coupon grijze stof, ter waarde van ongeveer f 30. Toen men van O. daarop opmerkzaam maakte riep hij evenwel onder het heengaan, dat het er wel moest zijn en wel onder de andere lappen zou liggen. Meteen sprong hij in zijn auto en reed hij heen. De vermiste stof werd evenwel niet gevonden. De politie stelt een onderzoek in. (VI- Crt.) AXEL. Bij de j.l. Zaterdag alhier gehouden stem ming voor notabelen der Ned. Herv. Kerk, werden uitgebracht 112 stemmen. 1 van on- waarde. De aftredenden C. Overdulve, J. Smies en W. Vercouteren werden herkozen met resp. 90, 79 en 71 stemmen. Verder verkreeg de heer J. Koster Wz. 51 en M. de Regt Azn. 42 stemmen, waardoor herstemming tusschen laatstgenoemden zal plaats hebben op Zaterdag 12 Dec. a.s. Op de had en alhier gehouden jaarmarkt werden de volgende bekroningen toegekend: Schoonste paard 37 jaar: le pr. gr. zilv. med. of 7,50 H. de Feijter; 2e pr. kl. zilv. med. of /5 W. Dieleman; 3e pr. kl. zilv. med. of 2,50 Abr. Haak, Zaamslag. Schoonste hengstveulen 12 jaar: le pr. kl. zilv. med. of 4 M. de Regt; 2e pr. kl. bronzen j med. of 2,50 M. van Fraaijenhoven. Schoonste merrieveulen 12 jaar: le pr. kl. zilv. med. of 4 M. van Fraaijenhoven; 2e pr. bronzen med. of 2,50 Jan de Putter. Schoonste hengstveulen: zilv. med. of 4 P. Dieleman. Schoonste merrieveulen: zilv. med. of /4 M. de Regt. Schoonste veulen 23 jaar: le pr. zilv. med. of 4 A. Haak, Zaamslag; 2e pr. bronzen med. of 2,50 M. van Fraaijenhoven. Schoonste 2-jarigen hengst: zilv. med. of /4 M. van Fraaijenhoven. Schoonste baatgevende of kalfdragende koe: le pr. gr. zilv. med. of 5 G. Weijns; 2e pr. gr. bronzen med. of 2,50 J. de Putter. Schoonste kalfdragende vaars: le pr. zilv. med. of /5 C. Verbiest, Sas van Gent; 2e pr. bronzen med. of 2,50 W. Dieleman Schoonste 2-jarig rund: le pr. 5 G. Weijns; 2e pr. 2,50 Gebr. Verstraten. Schoonste hokkeling: een geldprijs van 2,50 F. Dieleman, Ter Neuzen. Vetste os of stier: een geldprijs van 5 Gebr. Verstraten.: Schoonste rund: een geldprijs van 5 Gebr. Verstraten. Schoonste varken: een geldprijs van 5 Gebr. Verstraten. Aanvoer: 53 stuks rundvee; 35 stuks paarden; 37 stuks varkens. tot ruimere Rijkssteun voor den suiker- bietenverbouw in 1932. Benoeming lid der oommissie van toe- zicht op het lager onderwijs (school- commissie) wegens periodieke aftre- ding van Jac. P. Geimaerdt op 1 Janu- ari a.s. Missive van Ged. Staten om te nemen raadsbesluit tot 40 jaarlijksche bijdra- gen van f 750 in de kosten tot verbete- ring weg PhilippineDriekwart. Voorstel tot vaststelling verordeningen op de heffing en invordering van 50 opcenten op de vermogensbelastmg. Voorstel tot vaststelling verordeningen op de heffing en invordering van 35 tot 80 opcenten op de gemeentefondsibelas- Voorstel te nemen raadsbesluit tot aan- wijziging van het gemeentelijk electri- citeitsbedrijf als tak van dienst. Missive van den Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen om te nemen besluit inzake overdracht school B in de Zandstraat. Verzoekschrift van Ed. Perdaen en andere bewoners van de Zandstraat om vermindering van stroomprijs voor elec- trisch licht en kracht. Verzoekschrift van Henri E. Scheffer om vergoeding voor geleden schade bij het schoonmaken der uitwateringssloot. Verzoekschrift van het Ziekenfonds ,,Helpt Elkander" om een subsidie van 700 uit de gemeentekas. Verzoekschrift van de R. K. Woning- bouwvereeniging „Volksbelang" om ontheffing van erfpacht over 1931. Verzoekschriften van Jos. L. Renique, F M Martens, M. W. van Rijssel, J. J- Dootjes, en L. J. van Waterschoot om gemeentegrond in erfpacht. Voorstel tot verkoop diverse oude materialen. Voorstel tot wijziging der gemeente- begrooting voor 1931. Onze karavanen. ZAAMSLAG. Tot hoofd der Chr. school in buurtschap Othene is benoemd, de heer J. Philipse, te Eindhoven. SAS VAN GENT. Naar men ons meldt heeft de heer A. Aar- sen, chef-machinist aan de Eerste Nederl. Oooperatieve Beetwortelsuikerfabriek alhier, wegens het bereiken van den 65jarigen leeftijd eervol ontslag gevraagd en verkregen en is door het bestuur tot zijn opvolger benoemd de tweede machinist, de heer P. Stouthamer. Begunstigd door goed weer, hebben wij Donderdag en Vrijdag de tochten volbracht. Waar of we ook kwamen, overal stroomden de menschen naar buiten en grepen met groot begeeren naar de Neuzenmanifesten. De wegen, vooral in het Oostelijk deel, lagen ellendig slecht. Toch is dit geen hinder ge weest en de blijde tonen der klaroenen, deden ons modder en slijk vergeten. In het Weste- lijk deel waren de wegen aanmerkelrjk beter. De vrachten manifesten werden huis aan huis besteld en overal stond men verbaasd over de flinke propaganda die Ter Neuzen voert. Met de karavaan in het voorjaar moeten vooral de winkeliers meerijden. Ieder moet zich zelf overtuigen van de kracht die van zulk een propagandarit uit- gaat. Vijf auto's bieden plaats voor 10 per- sonen. Dit moeten in 't vervolg 20 winke liers zijn. Men kan zich wel eens een dag vrij maken; ieder die ons eenmaal heeft ver- gezeld, is uiterst tevreden. Onze Horloge-wedstrqd. Onze Horloge-wedstrijd staat in het teeken der algemeene belangstelling. Ieder ver- zameld met groote naarstigheid de bonnetjes, gaat kijken bij den heer Van Sprang, tracht het kostbaarste horloge uit te zoeken, vult de bonnetjes in en trekt er op uit om een nieu- we voorraad te verzamelen. Van af heden Maandag worden voor aan- koop van 1 gulden 4 bonnen verstrekt. Dus voor ieder kwartje dat men besteed ontvangt men voortaan een bon. Het publiek doet vooral zijne aankoopen in die winkels die Horloge-bonnen geven. Alle bonnen moeten uiterlijk Maandagavond 7 December om 10 uur in de bus geworpen zijn. De bussen bevinden zich in ons lokaal in 's Lands Welvaren". De komst van Sint Nicolaas. Woensdag is het weer een groote dag voor Ter Neuzen. Onze Sint Nicolaasmarkt. Rond 12 uur loopt de boot binnen, die ons den goeden Sinterklaas uit Spanje overbrengt. Men bevinde zich zooveel mogelijk aan de boot, ten einde de intrede van den goeden Sint zoo luisterrijk mogelijk te maken. Men legge vooral een laatste hand aan de etalages, en men late van 's morgens vroeg alle vlaggen wapperen. Het moet nu en in de toekomst een feestdag worden voor onze stad. Onjuiste geruchten. Er wordt door sommige personen in de stad verteld, dat de symphonievereeniging „Onder ons" die hare welwillende medewerking ver- leende bij de opvoering der Revue „Nose son- der nose" aan de winkeliersvereeniging „Ter Neuzen Klimop" vergoeding zou gevraagd hebben voor hare kas en dat ook ,,Ter Neuzen Klimop" deze vergoeding zou gegeven hebben. Dit is geheel onjuist. „Onder ons" heeft ge- heel belangeloos meegewerkt, heeft voor haar werk niets gevraagd en heeft ook niets ont- vangen. De winkeliersvereeniging weet, dat het Onder ons" niet om geld te doen is en dat het afbreuk doet aan den goeden naam der muzikanten waar men zeggen zou, dat zij niet belangloos hun steun aan de uitvoering der Revue zouden hebben gegeven. NAMENS „TER NEUZEN KLIMOP". werkt als een late, warme herfstzon met haar gouden kleurenpracht; zij toovert een on- gekend fraaie teint op Uw huid. 2e klasse A: De BaronieBreda VelocitasHero DOSKO—RBC AllianceMEVO TSCTerneuzen 3e klasse A: Zeelandia II—Vlissingen II De ZeeuwenHansweert Hulst—Axel J Sassche BoysMiddelburg II 3 3 3e klasse B: Zeelandia INieuw-Borgvliet 9—0 MEVO IIVlissingen I 1 XSCTERNEUZEN. 52. Dat Terneuzen het tegen de Oosterhoutsche tweede klasser niet gemakkelijk zou hebben, was wel te verwachten. Algemeen rekende men dan ook op een nederlaag. Dat het echter een zoo groote uitslag voor TSC zou worden, zal velen zijn tegengevallen. Langen tijd in de eerste helft wist geen der partijen een doelpunt te maken. Het was dan de thuisclub, die de leiding nam. 1—0. Met dezen voorsprong werd ook gedraaid. In de tweede helft maakte Terneuzen ge- liik uit een strafsohop, welke door Laurens op de welbekende wijze werd benut. TSC nam daarop weer de leiding en nogmaals was het Laurens, die uit een strafschop gelijk maakte. 22. Deze stand werd behouden tot onge veer een kwartier voor het einde. Als dan daarop TSC ten aanval trekt, blijft de verdediging van Terneuzen appelleerend staan voor buitenspel. TSC weet hiervan pro- fjjt te trekken en geeft Dooms den bal het nakijken. Wanneer de scheidsrechter dit doel punt toekent, ontmoedigd dit de spelers van Terneuzen en hun spel vermmderd. Kort daarop krijgt van Haucke den bal verkeerd op zijn schoen en komt het Ieder voor Ter- neuzens doelmond, waarvan TSC's lmksbin- nen dankbaar profiteert, door te scoren. Wan neer dan tenslotte 't Gilde op een gegeven oogenblik voor doel over den bal heenmaait, en hieruit ook nog een doelpunt ontstaat, is het pleit be9lecht en sleept de thuisclub met een 52-overwinning de puntjes in de wacht. Deze overwinning was voor TSC volkomen verdiend, ofschoon de score te hoog was. TERNEUZEN IIHULST II. Deze wedstrijd is niet doorgegaan, doordat de reserves van Hulst niet opkwamen. Zoo mag zeker genoemd worden de fraaie Imit. Oud-Zilveren Tabakstrommel, gevuld met een half pond D*E Echte Friesche Heeren-Baai. De rooktabak bij uitnemendheid Uw winkelier heeft ze in voorraad vanaf 65 ct. per half pond. I b, ECHTE FRIESCHE 20-50CT. PER ONS In de op Dinsdag 1 December 1931 des na- middags 6% uur, te houden openbare verga- dering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Vaststelling pensioensgrondslag van R. C. van Ham als vasten gemeente- arbeider met ingang van 1 Januari 1932. 3. Missive van de gemeente Graauw en Langendam om adhaesiebetuiging aan de door haren raad aangenomen motie HON. NEDERL. VOETBALBOND. A FD EE LING IV. Wedstrjjduitslagen van Zondag. le klasse: BW—Willem II LONGA—NOAD De ValkBleijerheide 3—2 1—3 HULST—AXEL. 1—1. De wedstrijden tusschen de beide leidende clubs in afdeeling A van de 3e klasse gelden sinds jaren als bijzondere traditioneele ont- moetingen en ditmaal zoowel als het vorig jaar was deze wedstrijd dan ook aange- kondigd als een sport-evenement, of zooals op de affiche's der voetbalvereeniging Hulst was aangegeven ,,een ontmoeting van kapitale beteekenis. Zoowel in het kamp der blauw- gelen als in dat van de onanje-zwarten waren de verwachtingen dus hoog gespannen. Axel, bewust van het feit dat tegen Hulst sinds vele jaren niet werd verloren, ging met optimisme in het hart naar buiten de Graauwsche Foort. Maar Hulst, gesterkt door het feit, dat het in werkelijkheid een punt voorsprong heeft op Axel en gedachtig aan het glorieuze kam- pioenschap van twee jaar geleden, was niet minder blakende van geestdrift voor den strijd die zij in verbeelding met het eervolste resultaat de overwinning zagen be- kroond! Inderdaad, de wedstrijd kon van be- slissenden invloed zijn voor het kampioen- schap! Een paar honderd getrouwen vergezelden de Axelaren op hun tocht, zoodat zij bijna de helft vormden van het op het Hulst-terrein aanwezige publiek. Axel verschijnt compleet en Hulst heeft een invaller voor Joziassen. De leiding is in handen van den heer Gillissen uit Middelburg. De wedstrijd, die zich kenmerkte door een zeer vriendschappelijken geest, wordt geintroduceerd met een paar onbeteekenende wederzijdsche aanvallen, geldende als een soort terreinverkenning. Axel ontpopt zich weldra als de meerdere en dringt Hulst in het defensief. De nieuwe eerste elftalspeler Remy Borgt zien wij den aanval steunen en deze lost als half-back een vinnig schot op de veste van Cattoir. De achterhoede van Hulst weet het terrein meester te blijven. Dieleman brengt de linksback dan zoodanig in het nauw dat een corner aan Axel wordt toegewezen. Uit de tengevolge daarvan ontstaande scrimmage voor het blauw-gele doel kogelt Scheele hoog I over. De oranje-zwarten zijn stukken sterker. J Als ongeveer een kwartier is gespeeld, krijgt I Verstraten gelegenheid een kanjer te lossen J die van de bovenlat terug in het veld springt. voorwaar een schot, dat beter lot had ver diend. Even later schiet dezelfde speler over. De Hulst-aanval komt dan in actie, maar de Axelsche verdediging is in haar gewone con- ditie en M. Gans zuivert zijn terrein gemak kelijk. De aanvallen van de blauw-gelen zijn voor de rust echter zeer sporadisch en boven- dien zeer tarn. Als de druk op het Hulster-doel dan weer hand over hand toeneemt, ontgaat de scheidsrechter een strafschop. Een hooge voorzet van Dieleman belandt ver bezijden het doel. Dan probeert d'Hooge het bij Van de Velde met een trough pass van den links- buiten, doch de voorspelers van Hulst blijken van schieten evenmin kaas te hebben gegeten dan die van Axel. De Axelaars blijven het grootste gedeelte van de eerste helft sterk in de meerderheid. De schotvaardigheid laat echter gedurig te wenschen over. Vooral Dieleman faalt gedurig. Als Hulst ten aan val trekt wordt door den Axelschen aanvoer- der het gevaar bezworen door terugspelen op van de Velde. Dan probeert Dronkens het van- uit de middenlinie, waarin Koekkoek voor de rust een fraaie partij speelde. Eindelijk heeft Hulst succes met een hoekschop op het Axel- doel. Deze levert evenwel niets op. Dieleman schiet even later weer naast, terwijl hij bij volgende aanval buitenspel staat. Als na een voorzet van Dieleman Verstraten alles gepas- seerd is ontstaat de kans van den dag voor een open doel, doch het schot van Verstraten centimetert naast de palen. Het overwicht van Axel blijft. Als Dieleman nog eens naast kogelt, heeft even later Cattoir last met harde schoten van Verstraten en J. v. d. Berge. De blauw-gele doelman is echter safe en moet dan zijn doel onverwacht verlaten om een strafschop te nemen bij zijn collega aan de overzijde, wegens een kleine overtredmg van Borgt. Van de Velde heeft echter niet te min- ste moeite met den recht op hem afgeschoten bal en onder groot applaus zet hij met een verren trap zijn voorhoede aan het werk; zoo dat Cattoir zich moet haasten om erger te voorkomen, vlug in zijn doel te zijn. Na dezen aanval een klein overwicht van Hulst, maar Buijs faalt en de rust treedt dan weldra in met een bianco score. (00.) Na de hervatting gaat Axel er weer het eerst vandoor en de aanvallen zijn dan meer afwisselend. Cattoir redt door ver uitloopen zeer gevaarlijk. In deze periode komt Axel enthousiaster opzetten en als de blauwgele verdediging in het nauw komt, wordt aan Axel een strafschop toegekend. Dieleman plaatst zich achter den bal, een kanonskogel volgt, en een donderend gejuich breekt los als den eersteling een tiental minuten na de rust hard in de touwen vliegt en Cattoir moet visschen (0—1). Door hare talrijke supporters aangemoedigd gaat Axel nu opnieuw ten aanval. Het verband in de Hulstploeg is niet erg best, doch ondanks dit feit komt het blauw-gele aanvalsquintet meer en meer op dreef. Door uitloopen moet de Axelsche doel man een paar maal reddend optreden Een Oranje-aanval loopt uit op buitenspel. Een minuut later schiet de middenvoor van Hulst naast. Een corner doet een gevaarlijk mo ment voor het Axelsche doel ontstaan. Als Jan van den Berge er daarna snel vandoor gaat, loopt deze aanval uit op een vnje schop wegens hands. Karel Gans schiet naast. Op nieuw wordt dan een corner op het Axel-doel genomen en Van de Velde moet een paar maal handelend optreden en zelfs eenmaal een bijna zeker doelpunt schitterend vooi- komen Het spelpeil wordt dan iets minder. Als na een fraaie rush Jan van den Berge voorzet, wordt deze benut, maar een Hulst- been voorkomt dat de bal in het verlaten blauwgele doel belandt. Als Dieleman even later voorzet faalt Verstraten en de Hulst- keeper stopt schitterend een enorm hard schot van Dieleman. Even later strandt een Axel-aanval op buitenspel. Het is dan uit met de meerderheid van Axel. De blauwgelen val- len enthousiast aan en als een hard, maar voor v. d. Velde niet zichtbaar schot, dat houd- baar was overigens, op zijn veste wordt ge- lost, kan hij deze bal niet behoorlijk verwer- ken en effectvol belandt deze onder enorm gejubel van den Hulst-aanhang in het Axel sche net (11). Door dit succes geprikkeld zet Hulst nu de tanden op elkaar. maar de Axelsche verdedi ging geeft niet thuis. Toch kan niet verhin- derd worden dat eenige corners worden ge nomen, die evenwel geen resultaat meer op- leveren. Als het spel onder groote spanning in enthousiasme wint, waaraan het peil niet evenredig is, wordt tenslotte met cijfers, die o.i. ten opzichte van Axel geflatteerd zijn, het einde aangekondigd. Reeds in de eerste helft hadden de oranje- zwarten ruimschoots een flinken voorsprong verdient. Een kleine Axelsche overwinning had de verhouding naar de meening der meeste toeschouwers juister weergegeven. Ofschoon wij in deze beide ploegen onge- twijfeld een der pretendenten naar den eere- titel moeten zien, blijft het de vraag wie ten slotte het pleit zal winnen. Hulst staat er vol- gens doelgemiddelde iets gunstiger voor, doch daartegenover staat dat het program der blauw-gelen zwaarder is. In beide clubs zit het gemis aan schutters in de voorhoede. In dit opzicht kunnen deze derde klassers o.i. wel eens een lesje gaan nemen bij hun zustervereeniging Terneuzen. De verdediging zoowel van Hulst als van Axel kan de vergelijking met menigen tweede klas ser doorstaan, maar overigens zien wij in geeas van beide gevaarlijke mededingers naar een eventueel tweede klasserschap. In dit opzicht geldt het: „It's a long way PHIVOSTOPPELDIJK. Te Philippine had een ontmoeting plaats tusschen PHIVO en Stoppeldijk. Stoppeldijk zette haar reeds overwinninger; voort en won met 43. KOEWACHT—SLUISKIL H. De reserves van Sluiskil ondernamen de reis naar Koewacht. De uitslag was 2 1 voor de thuisclub. FRANKRIJKNEDERLAND. 34. Met den specialen voetbaltrein waren onge veer 3000 Nederlanders meegetrokken naar Parijs om het Nederlandsche elftal aan te moedigen bij den strijd tegen het Fransche elftal, en zij hebben genoten van schitterend voetbalspel, een wedstrijd die nog zeer lang in hun geheugen zal blijven. Door het radio-verslag, dat door de A.V.R.O werd uitgezonden en waarvoor de heer Hol lander op bepaald spannende en sensationeele wijze verslag deed, hebben tienduizenden ge- zinnen in Nederland mede genoten, want de heer Hollander deed ons, hoewel verre van het Stade de Colombes verwijderd, als hel ware het spel zien. Wij zagen in onze verbeel ding alles gebeuren, en er heerschte in al die woningen een opgewekte stemming. Nadat Mercier het eerste doelpunt voor Frankrijk had gemaakt, kwam door Lagen- daal de gelijkmaker. Hiema volgden de emo- tievolle minuten en kon zelfs de heer Hollan der het niet meer bijhouden. Mol, Lagendaai en nog eens Lagendaai scoorden in 2 minuten drie doelpunten voor Nederland. 14. Na de hervatting wisten de Franschen de spanning er in te houden en maakten de eind- uitslag tot 34. De Nederlandsche Gezant te Parijs sprak voor de microfoon nog even over de keurige overwinning, waarna Dr. Van Prooije, de voor- zitter van den Koninklijk Nederl. Voetbalbond. zijn voldoening uitsprak over de verrichtin- gen van ons nationaal elftal. De A.V.R.O. en de heer Hollander een woord van dank van de duizenden sportliefhebbers EINDHOVEN. De directie der Philipsgloei- lampenfabrieken deelt aan V. D. mede, dat met ingang van 1 Januari 1932 een algemeene loonsverlaging zal worden ingevoerd, die een progressief karakter zal dragen. ENSCHEDe. De vorige week door de direc tie Twentsche stoomspinnerij geuite bedrei- ging, dat werklieden die Vrijdag het werk niet zouden hebben hervat, als ontslagen zou den worden beschouwd, is hedenmorgen uit- gevoerd. Toen de arbeiders die Vrijdag niet waren op~ gekomen, zich aan de poort aanmeldden. werd' htm het ontslag medegedeeld. Alhier heerscht een opgewonden stemming onder de arbeiders. De leiders der modeme R.K. en Chr. arbeidersbonden hadden geadvi- seerd niet tot staking over te gaan, terwijl de landelijke federatie, die, in verhouding tot bovengenoemde bonden slechts een klein aan- tal leden telt, wel het werk wilde neerleggen. De laatste voeren hiervoor een sterke propa ganda. Onder hen schuilen communisten, die voor neerleggen hard ijveren. Om in de stad relletjes te voorkomen, is den stakers even buiten de stad een terrein beschikbaar ge steld, waarheen zij zich begaven. 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1