ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER heeren-bam Eerste Blad. Bericht. versdmfttl uwikm van genot. 8765 VRIJDAG 27 NOVEMBER 1931 71 e Jaargang. B1HHEHLAHD. FETJILLETOH, Ons eerstvolgend St. Nicolaasnummer verschijnt a.s. Maandag. Het wordt in de kom weder huis aan huis bezorgd. Advertentien voor dit nummer worden gaarne zoo spoedig mogelijk ingewacht. DE UITGEEFSTER. Ook voor U is deze fraaie Imit. Oud-zilveren Tabakstrommel gratis beschikbaar' x fC8Vs v ECHTE FRIESCHE 20-50 CT. PER ONS DRAiS!T!AvAN\ALKEriBURG;5-- L LEEUWARDEN BOETE- EN BEDEDAG OP ZONDAG 29 NOVEMBER. NEUZENSCHE URANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen f- ner post ISO per 3 maanden Bij vooruitbetalmg r. per p Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lap den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. p i V4N DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefsler: Firma P. J. VAN uji, ■vnnr elken regel meer 0,20. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 k Grootere letters en cliches worden naar plaatsruunte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen de uitgave. verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor DIT BI.AI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Het aanal personen, dat er zich komt aan - bieden om persoonlijk behulpzaam te zijn, is zeer groot, ook per brief zijn er reeds zoo- vele dergelrjke aanbiedingen ontvangen, dat het comitd nu reeds over meer hulp zou kun- nen beschikken dan het noodig heeft. Als lager vast. In alle scholen voor gewoon onderwijs worden de vakken lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal, vaderlandsche gesehiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen, teekenen en nuttige handwer- ken voor meisjes onderwezen. Het is echter bewijs van betoSsteUing in het werk ^n vai belang even op een paar andere vakken toelanigstelluag in net wex-K v tt Vooreerst op het vak lichamelijke NATIONAAL CRISISOOMJTe. Oproep twn hot Nederlandsche volk. Het Nationaal Crisiscomitd, op initiatief van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana ingesteld, heeft zijn taak aanvaard. Hare Koninklijke Hoogheid is opgetreden als Eere-voorzitster van het Comitd, terwijl het Hare Majesteit de Koningin hehaagd heeft, Hoogst Derzelver Naam als Bescherm- vrouwe aan het Comite te verbinden. Een crisis van ongekende hevigheid, uit- gebreidheid en duur teistert het economisch en maatschappelijk leven, teistert ook ons land, veroorzaakt stoomis en stilstand in het bedrijfsleven, werkloosheid en armoede in menig gezin. Een ruim veld van hulpbetoon staat hier ter bearbeiding open en steun dlent te worden gehoden aan degenen, die buiten hun schuld ten gevolge van de buitengewone omstandig- heden hehoeftig zijn geworden of dreigen ten onder te gaan. Het Comitd tracht dit doel zooveel mogelijk in samenwerking met besbaande organisaties te bereiken. Zeer vele landgenooten zouden hiertoe kun- nen medewerken en de helpende hand toeste- ken. Landgenooten, helpt. Uw hulp kan niet gemist worden. De Overheid draagt thans reeds millioenen hij. Laat de offerzin, in vroegere moeilijke tijden betoond, U tot een voorbeeld strekken. Het Comite erkent, dat de tijden voor geven niet gunstig zijn, maar voor velen, zelfs voor degenen, die thans in materieelen zin hebben verloren, blijft het afstaan van een bijdrage ten behoeve van hen, die het noodigste mis- sen, mogelijk, en de beteekenis eener gave is groober, naarmate het gebrachte offer meer gevoeld wordt. Het Comitd aanvaardt zijn taak in het vaste vertrouwen, dat het beroep op de offer- vaardigheid van het Nederlandsche Volk niet tevergeefsch zal zijn. Hoe ernstig de naaste economische toe- komst ook moge zijn, de daaruit ontstane nood zal grootendeels gelenigd kunnen wor den, indien het overgroote deel der landgenoo ten, naar ieders vermogen, het Comite steunt. S. VAN OTTERS, Voorzitter. K. J. FREDERIKS, Algem. Secretaris. Bijdragen kunnen gestort worden op Post- girorekening No. 186000 of bij de Nederland sche Handelsmaatschappij, te 's-Gravenhage. Zetel van het Comite en Secretariaat: Kneu- terdijk 20, 's Hage. Op het algemeene secretariaat van het Nationale Crisiscomite loopt het, naar de N. R. Crt. meldt, storm. het comite worden deze aanbiedingen niette min op hoogen prijs gesteld. Behalve deze aanbiedingen heeft het comite reeds stapels brieven ontvangen over andere onderwerpen, zoowel verzoeken om steun, als toezeggingen voor geld en vooral voor giften in natura. Het voorbeeld van de firma de Gruyter blijkt vele handelsondemeimingen, winkeliers, fabrikanten e.d. tot navolging geprikkeld te hebben. Reeds heeft het comite aanbiedin gen gekregen voor belangrijke hoeveelheden levensmiddelen enz. Het comite stelt zich op het standpunt dat het, om zoo te zeggen, al- les kan gebruiken; wie wat aan te hieden heeft kan er op rekenen, dat het dankhaar aanvaard zal worden. Hoe het met de giften staat kon de heer De Vos van Steenwijk ons niet hij benadering zeggen, maar hij wist ons wel de verzekering te geven, dat ook in dit opzicht de eerste op roep van het comitd reeds is gebleken aan te slaan. De allereerste gift, die het comity ontvan gen heeft, verdient afzonderlijke vermelding. Zij was afkomstig van een heer, die voor zich- zelf /100 kwam brengen en van zijn chauf feur en zijn dienstmeisje een gift overeen- komstig de opwekking door jhr. van Citters Maandag gedaan en waarin hij er op wees, dat men, wanneer ieder Nederlander, die kan, slechts 1 ct. per - week afzondert, reeds 60.000 per week bijeen zal hebben. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Als lid is toegelaten prof. B. D. Eerdmans. Besloten wordt, na de conclusie in zake den Kon. Holl. Lloyd te behandelen het wetsont- werp tot contingenteering van den invoer. Bij de voortzetting van de behandeling van de waterstaatsbegrooting wordt verworpen met 46 tegen 36 stemmen de motie-De Visser (geen uitstel van openbare werken). Art. 182 (subsidie aan de Kon. Luchtvaart- mij.) wordt aangenomen met 79 tegen 2 stem- men. Minister Reymer vervolgt hiema zijn rede over de afdeeling spoorwegen. Het stations- vraagstuk van 's-Gravenhage acht hij niet ur gent. Ongelukken gebeuren ook op de wel bewaakte overwegen. De meeste ongelukken zijn te wijten aan eigen onvoorzichtigheid. Vervoer op Zondag is verplicht krachtens de wet. Met de A.T.O. is het publiek gebaat. Klachten uit het publiek zijn niet vernomen. Wanneer opheffing van tramwegen noodzake- lijk is, moet het publiek zich daarbrj neer- leggen. Streek en provincie dienen voor tramwegen bij te dragen. Inzake de spoorwegtarieven verwijst spre- ker naar het rapport der commissie-De Vries, dat binnen enkele weken zal verschijnen. De heer J. ter Laan (s.d.) komt op tegen den aandrang om de Zondagsdiensten te be- perken, en tegen opheffing van de tramdien- sten op Goeree. Voorts wenscht hij spoed te zien betracht hij de oplossing van het spoor- wegvraagstuk te Amsterdam. De heer Boon (lib.) trekt zijn motie (be- houd van de tramlijn op Flakkee) in. FEITEN EN CIJFERS OVER SCHOOL EN ONDERWIJS. te letten. Vooreerst op oefening. Eerst over eenige jaren zal, vol- gens de Lageronderwijswet 1920, dit vak aan alle scholen ingevoerd moeten zijn. Thans geldt dienaangaande een overgangshepaling. De Statistiek van het Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs vermeldt, dat er aan 65 van de scholen voor gewoon lager on derwijs reeds onderwijs in lichamelijke oefe ning wordt gegeven. Handenarbeid vindt men slechts in een gering aantal scholen n.l. 5 van het totaal. Zwemonderwijs genieten de kinderen van 3 der scholen. Fransche, Duitsche en Engelsche taal mag, gelijk bekend, in de eerste zes leerjaren eener school voor gewoon lager onderwijs niet on derwezen worden. Vele ouders laten daarom hun kinderen een cursus in een vreemde taal volgen buiten de gewone schooluren. Vooral Fransche cursussen verheugen zich in groote belangstelling. Voorzoover aan het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend, volgen ongeveer 10 van de leerlingen van het 5e en 12 van de leerlingen van het 6e leer- jaar zulk een cursus. In de groote steden is het percentage veel hooger dan op het platte- land. Het is bekend, dat in het wetsontwerp tot wijziging der Lageronderwijswet wordt voorgesteld het onderwijs in een der drie moderne talen in de genoemde leerjaren weer mogelijk te maken. Ten hoogste 3 uren per week zouden dan aan dit onderwijs mogen worden besteed In vrijwel alle confessioneele bijzondere scholen worden vakken onderwezen, verband houdende met de riehting der school, zooals bijbelsche gesehiedenis, kerkgeschiedenis, enz In de openbare scholen wordt geen godsdienst- onderwijs gegeven. Althans niet binnen het gewone leerplan. „Het geven van godsdienst onderwijs blijft", zoo hepaalt de wet ,,aan de godsdienstleeraren overgelaten". Bij de rege- ling van de schooltijden der openbare scholen moet evenwel door het vrij geven van uit- drukkelijk in die regeling genoemde uren wor den gezorgd, dat de schoolgaande kinderen in de schoollokalen die daarvoor kosteloos beschikbaar worden gesteld of elders gods- dienstonderwijs van die godsdienstleeraren kunnen genieten. Van deze gelegenheid wordt nu aan 60 van de openbare scholen voor g.l.o. en aan 37 van de openbare u.l.o. scholen gebruik gemaakt. De Statistiek, waariut wij deze gegevens putten, vermeldt, dat 17 van de leerlingen der openbare scho len voor g.l.o. en 12 van die van de open- bare u.l.o. scholen op deze wijze godsdienst- onderwijs genieten. Wanneer men de uit gave zelf raadpleegt waartoe wij alle lezers van harte opwekken vindt men deze gegevens afzonderlijk voor de provincien, de grootste gemeenten en enkele groepen van kleinere gemeenten terwijl daarin bovendien nog is vermeld, welke kerken en organisaties op dit gebied werkzaam zijn en hoeveel scho len en leerlingen zij bereiken. Uitgegeven 's-Gravenhage. ter Alg. Landsdrukkerij, door K. R. G. BROWNE. 25) (Vervolg.) HOOFDSTUK VI. Tijdelijke dienstbaarheid. De stilte, die op den aftocht van Mr. Gibbs naar nattere regionen volgde, duur- de eenige minuten. Die stilte werd ver- broken door een luiden knap en een grie- zelig gekraak: Mr. Cardinal die zijn rechterbeen strekte, boog en weer strekte, in de hoop daardoor den bloedsomloop in dat verwaarloosde lichaamsdeel te her- stellen. Daarna verscheen, heel behoed- zaam, een hoofd om het scherm. Dat hoofd verkende het grondgebied van kamer 24 en toen het geen enkele reden tot voorzichtigheid zag, kwam het brutaal- weg, gevolgd door de rest van Peter, van achter het scherm te voorschijn. Na Peter kwam Jane, een zeer nadenkende, maar daarom niet minder knappe Jane. „Alle goden," zei Peter terwijl hij zich op het bed liet neervallen en zijn been ijverig begon te masseeren. „Ik ben aan 't eind van mijn krachten. Ik voel me als... als... een natte vaatdoek." Die dichterlijke ontboezeming bezorg- de hem geen waardeering van zijn met- gezellin. Ze had midden in de kamer post gevat en stond daar, met een uitdrukking in haar oogen, die voor de combinatie Wij vervolgen onze opmerkingen over het interne schoolbedrijf met eenige mededeelin- gen over de leerstof. Voor een belangrijk gedeelte staat deze Hopper en Gibbs, kunsthandelaars, niet veel goeds voorspelde, naar de deur te staren. „Van vriend Gibbs had ik 't nooit ge- dacht," ging Peter, met zijn duim en wijs- vinger om zijn kuitspier, voort, ,,ik heb hem, wat je noemt, reeel behandeld en hij Scheldt me voor een onbenulligen doedel uit. De man laboreert aan een tekort van alles zijn manieren zijn al geen haar beter dan zijn zedelijke gedragingen. En Hopper ,,Die is gek," verklaarde Jane beslist. „Ik heb meer van die gevallen gehoord menschen, die iets, wat ze niet kunnen koopen, stelen en die dan naderhand, in hun eentje, erover gaan zitten gnuiven. Niet dat hij geen goeden smaak heeft... dat heeft hij, de schooier. Maar dat schil- derij moet ik terug hebben, 't koste wat het wil." „Dat zal niet zoo gemakkelijk gaan. Nu krijg je t met twee aan den stok." Jane fronste haar wenkbrauwen en be- tikelde ongeduldig met haar hak den met zeil bedekten vloer. „We hadden zooeven van achter dat scherm te voorschijn moeten springen en 't ding weg moeten grissen. Dan waren ze te verwonderd geweest om iets te doen." „Daar heb ik niet aan gedacht", stem- de Peter lichtelijk berouwvol toe. ,,Ik was met m'n gedachten te veel bij Mr. Hopper, of eigenlijk bij dien hoera-dans van hem. Als-ie daarmee naar de variete's gaat, staat-ie binnen een maand als grootste attractie boven aan 't programma." „Ik zal hem leeren te hoera-dansen", beloofde Jane grimmig. „Vooruit, Peter we moeten iets bedenken. We hebben geen oogenblik te verliezen. Die Gibbs komt over een paar minuten al terug." U ontvangt haar bij aankoop van een half-pond D*E Echte Friesche Heeren-Baai vanaf 65 ct. per V2 pond. Vraag nog heden Uw Winkelier een half-pond D*E Echte Friesche Heeren-Baai in deze fraaie trommel B53 Ingez. Med.) v - moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat het bedrag van 200 millioen te laag is berekend. RESTAURATIE RAADHUIS VEERE. H.M. de Koningin-Moeder beeft door een ruime gift, en ook nog op andere wijze, van Hare voortdurende belangstelling in de restau rs tie van bet Raadbuis te Veere doen blijken, terwijl de commissie ook van Z. K. H. Prins Hendrik blijken van instemming met haren arbeid mocht ontvangen, o.a. door bet bestel- WET OP DE MIDDELEN. De Minister van Financien beeft een nota van wijziging ingediend op de wet op de mid- delen, waarbij bet bedrag ter voorziening in kasbehoeften, waarvoor schatkistbiljetten enz. kunnen worden uitgegeven, van /200 millioen op 300 millioen wordt gebracbt. In de toe- licbting doet bij opmerken, dat mede als ge- volg van de aan de gemeenten verleende en nog te verleenen kasvoorschotten rekening Weer daalde een volkomen stilte neer. Het voorhoofd van Peter Quentin Cardi nal legde zich in zwaarwichtige plooien 't uiterlijk resultaat van zware geeste- lijke inspanning en Jane staarde naar de deur, of de imitatie eiken paneelen haar de een of andere inspiratie aan de hand konden doen. ,,Alle goden barstte Peter opeens uit. ,,Wat een ezels zijn we, zeg ten- minste, wat een ezel ben ik, bedoel ik eigenlijk. Dat ik daar niet eerder aan ge dacht heb." ,,Waaraan ,,Om de politie erbij te halen. We slui- pen t' hotel uit, pakken den eersten den besten politie-agent in z'n kraag, racen met den man terug en melden ons op no. 30 aan, voor die geit z'n eerste eitje ver- schalkt heeft. En dan „Nee zei Jane, zoo heftig, dat Peter opsprong. „Nee „Nee. Wij zijn hiermee begonnen, Peter, en wij maken het af. De politie Zijn wij dan zoo dom of zoo suf, dat we I zelf niets kunnen bedenken Dat we er de politie bij moeten halen, als we dat schilderij teruq willen hebben (Ingez. Med.) terug .,Maar dat is onzin, zeg t Is toch eigenlijk 't werk van de politie. Wie weet, wat voor stommiteit we uithalen, als we t zelf doen. Misschien noemen ze t' helen... of ook diefstal plegen." ,,Jij zegt nu zoo: haal 'n politie-agent", veranderde Jane met vrouweliike handig- heid van front, „maar waar haal jij, om zes uur 's morgens, opeens een politie- agent vandaan Ik verwed er een gulden am, dat je hier in de buurt geen vindt. ,,Maar ,.En terwijl wij op jacht zijn naar een politie-agent, wie belet Hopper Co. dan om met den buit weg te wandelen Jij hebt Hopper toch zelf hooren zeggen, dat hij zoogauw mogelijk met de „Mayfly weg wou Als de „Mayfly" dat witte jacnt is, dat we voor anker hebben zien liggen, hebben we niet veel tijd voor politie-agenten-jagen.' „Ja, dat is zoo. Maar laten we dan den eigenaar hier opschommelen en hem de heele gesehiedenis vertellen. Ten slotte zijn Hopper en Gibbs de zwarte boosdoe- ners en wij de onschuldige blanke zieltjes. Jane keek hem aan op de bekende lichtelijk wanhopige manier van de vol- wassen tante, die zeer tegen haar zin met een wel aardig, maar niet bepaald intelli gent neefje moet argumenteeren. ,,Hoe zouden we dat kunnen bewijzen Zien wij er op het oogenblik zoo overtui- end als onschuldige, blanke zieltjes uit, 1eter Bekijk je eens in dien spiegel daar en zeg dan zelf, of je denkt, dat de gerant jou zou gelooven en zijn gast-millionair niet. Als we nu den gerant er in haalden, zouden Hopper en Gibbs alles ontkennen en ons daarna, en prive, vriendelijk dank zeggen voor de waarschuwing. En dan", ging ze koppig voort, ,,wij zijn hiermee begonnen en wij maken het af. Ik zou me schamen, als ik een gewonen dief en een half-idioten ouwen heer niet aankon." Peter gebaarde hulpeloos met z'n han- den en qaf het op. Het politie-te-hulp- roepen of de-gerant-erin-halen was van de baan; dat was duidelijk. Maar het was hem niet duidelijk, waarom Jane zich zoo fel tegen samenwerken met de Wet kant- te. Het was goed en wel om met een grootsch gebaar te zeggen, dat zij ermee begonnen waren, dus dat zij het ook tot een goed einde moesten brengen. Maar hoe deed je dat Hoe bracht je deze quaestie tot een goed einde Want be- len van een zilveren Bouwpenning. Het Museum-H. W. Mesdag te 's-Graven hage heeft bericht, dat het bereid is in Den Haag een 5-tal schilderijen uit de Veersche oudheidkamer door den restaurateur J. C. Fraas te doen behandelen. rfet Tweede Kamerlid Duymaer van Twist heeft naar aanleiding van 't feit dat a.s. Zon dag in alle kerken 'n boete- en bededag wordt gehouden, met het oog op den ernst der tij den, den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw verzocht, zijn medewerking er toe te verleenen, dat dezen dag geen open- bare vermakelijkheden en dergelijke plaats hebben. Een dergelrjk verzoek is telegrafisch aan de Koningin uitgegaan vanwege het hoofd- bestuur van den Gereformeerden bond in de Ned. Herv. Kerk, waarvan voorzitter is ds. M. van Grieken te Rotterdam en secretaris ds. J. J. Timmer be Ermelo. halve de omstandigheid, dat ze nu precies wisten waar het schilderij zich bevond, waren ze nog even ver als op het oogen blik, toen vriend Gibbs met z'n Indian ins Blaue hinein verdwenen was. Of eigen lijk waren ze er nog slechter aan toe, want ten eerste was er geen manier, met de wapens in de vuist naar binnen dringen en zoo tot afgifte van de Romney dwingen uitgezonderd waarop ze het schilderij uit nummer 30 zouden kunnen krijgen en ten tweede vergrootte elke minuut beslui- teloos blijven staan kijken het gevaar van ontdekking en het aan de kaak stellen door de bewindvoerders van het hotel. Van al die overpeinzingen vertelde hij Jane, om twee zeer goede en gegronde redenen, echter niets. In de eerste plaats omdat hij, door een kortstondige maar zeer leerzame ondervinding wist, dat er aan een besluit eenmaal door Jane ge- nomen, niets, maar ook a'bsoluut niets te veranderen viel. En in de tweede plaats, omdat de uitwerking, die haar persoon- lijkheid op hem had, een zoodanige was, dat hij met het meeste genoegen op een kort bevel van haar achteruit van Tagg s Bay naar Tottenham gewandeld zou zijn of den eerste den besten hoogen berg op z'n knieen beklommen zou hebben. Als zij het 't beste oordeelde, om de beide booswichten zonder hulp van politie of andere hoogere machten te lijf te gaan, dan was dat goed; z'n plicht was het dan om pal te staan, niet om te murmureeren. Ziedaar wat een combinatie van rossig haar en blauwe oogen van een jongeman. die overigens normaal is, kan maken. „Goed." stemde hij gewillig toe. ,,Doe 't dan maar zooals je zelf wilt. Geen politie en geen gerant. Maar eerlijk ge- zegd begrijp ik niet (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1