ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIE6LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DE IHHREN BAAl Serste Blad. verschaft U tuoikm van genof. No. 8763 MAANDAG 23 NOVEMBER 1931 71e Jaargang, BINNKNL AN P. iPRAISi ••iLlVERTR BUITENLAND Wolken /^ltC8S\ -■4 vAMVALKEriBURC'S- LEEUWARDEN- W POURRUREN van genot en bovendien gratis 'n fraaie Imit. Oud-zilveren Tabakstrommelt 20-50CT. PER0NS TER NEUZEN, 23 NOVEMBER 1931 uaatmamsammmimmammmBmi jsgi il i m l11 Ml11 nHi i m ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2.25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj vooruitbetaling. BitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 1 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement te gen verminderd tanef, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, VVOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BEGROOTING VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN AANGENOMEN. De Tweede Kamer heeft de begrooting van Buitenlandscbe Zaken afgehandeld. Nadat het artikel, waarin het salaris van den minis ter is vervat en waarover door den commu nist Wijnkoop stemming was aangevraagd, met 65 tegen 1 stem (die van den heer L. de Visser) was aangenomen, werd over geen der artikelen meer gedebatteerd en werd de be grooting z.h.s. aangenomen. In de nachtzitting daarvoor heeft hij de be grooting van buitenlandsche zaken Minister Beelaerts nog gezegd, dat over de belasting, die Nederlandsche scbippers in Belgie moeten betalen, reeds overleg is gepleegd, maar Bel gie wilde geen afzonderlijke overeenkomst, doch liever 'n algemeene. Belgische scbippers hier belasten zou moeilijikheden opleveren. Een handelsovereenkomst met Rusland is niet mogelijk, nu Rusland voor alle transacties garanties vraagt voor groote credieten. Bo- vendien is er bet groote gevaar voor com- munistisohe propaganda. Over de verhouding tot Belgie zullen ver- schillende opmerkingen door den Minister ter harte worden genomen. De regeering staat tegenover een moeilijke taak. PASSEN DE DETAILPRIJZEN ZICH TE JLANGZAAM BIJ DE DALENDE GROOT- HANDELSPRIJZEN AAN De Minister van Arbeid, Handel en Nijver- heid heeft met de besturen der drie landelijke middenstandsbonden vergaderd, ter beraad- slaging over de vraag, wat de middenstand zou kunnen doen, teneinde een zoo snel moge- lijke aanpassing van de prijzen der eerste levensbehoeften aan de algemeene daling van het prijsniveau te verzekeren. De Minister zette in den breede uiteen, van hoeveel helang het ook voor den middenstand is, dat in de kringen der verbruikers alge meen wordt ingezien, dat in den ddtailhandel op het oogenblik van overdreven winstmar- ges geen sprake is. Het is verklaarbaar, dat de dalende beweging der groothandelsprijzen zich niet terstond en ten ten voile in de ddtailprijzen afspiegelt; een andere vraag is echter, of de middenstand zijnerzijds reeds al- les gedaan heeft om bedoeld aanpassingspro- ces zooveel mogelijk te bespoedigen. Spreker achtte voor den middenstand het oogenblik gekomen, om zich over deze vraag ernstig te beraden en, waar noodig, onverwijld han- delend op te treden. Van de zijde der middenstandsbonden werd toegezegd, dat deze in de volgende week in eigen kring het bereids aangevangen overleg over dit onderwerp zullen voortzetten, waar- na men den Minister concrete voorstellen hoopt voor te leggen. Overigens legde men er den nadruk op, dat in vele gevallen de hooge eischen ten aanzien van thuisbezorging e.d., door het publiek ge- steld, mede oorzaak zijn, dat de ddtailhandel hoogere prijzen moet calculeeren dan bij een ver doorgevoerde versobering in de bediening der clientele mogelijk zouden zijn. Overge- legd zal worden, om ten spoedigste algemeen te geraken tot een tweeprijzenstelsel, n.l. voor thuisbezorging en bij afhalen, in de eerste plaats in den levensmiddelenhandel. WIJZIGING BEGROOTING LEENING- FONDS. Ingediend is en wetsontwerp tot wijziging en verbooging van de begrooting van het. Leeningsfonds voor 1931. Hierbij worden de volgende uitgaven in aanmerking gebracht als crisisuitgaaf ten laste van de begrooting van het Fonds voor 1931: 1°. het rentedragend crediet ten behoeve van de aardappelmeelindustrie in de Veen- kolonien, uit te betalen in 1930 en zoo noodig 1931, zijnde 4.500.000; 2°. de uitkeeringen ten behoeve van ver- bouwers van suikerbieten over den oogst 1931, uit te betalen in 1931 en zoo noodig in 1932, alsmede voorschotten op die uitkeeringen, uit- getrokken als memoriepost 3°. de subsidie en kosten in verband met bestrrjding van buitenigewone werklloosheid; voorschotten op subsidien en andere voor schotten voor zooveel deze hooger zijn dan die in normale jaren daarvoor plegen te worden gedaan, en 4°. de bijdragen in den vorm van subsi dien aan werkloozenkassen ten bedrage van 100 pCt. der bijdragen van de leden over 1931 en de bijdragen in den vorm van subsidie aan werkloozenkassen, voor zooveel zij meer be- dragen dan 100 pCt. van de bijdragen der leden, deze bijdragen voor zooveel zij hooger zjjn dan in normale jaren daarvoor pleegt te worden gedaan. In totaal bedragen deze uitgaven onder 1°. t/m 4°. 17.930.000. Met nog eemige andere bedragen, waarbij de uitkeeringen ten behoeve van de aard appelmeelindustrie in de Veenkolonien, uit te betalen in 1931 en zoo noodig in 1932 ad 2.400.000, wordt dit totale bedrag gebracht op f 20.809.000. Tegenover deze uitgaven staan crisisont- vangsten tot een bedrag van 4.290.000, waarvan f 3.590.000 als restitutie van de ge- meenten betreffende de subsidien aan de werkloozenkassen en een bedrag van 700.000 ais opbrengst over 1931 van de 30 opcenten op den tabaksaccijns op sigaretten, totaal 4.290.000. Een kapitaalverstrekking ad 16.519.665 uit het saldo van het Leeningsfonds is der- balve noodzakelijk, waartoe het ingediende wetsontwerp strekt. (Ingez. Med.) CONTIN GENTEERIN G VAN INVOER IN FRANKRIJK. De Directie van den Landbouw deelt mee, dat blijkens telefonische mededeeling van den rijkslandbouwconsulent te Parijs, de Fransche regeering thans ook den invoer van afgesne- den bloemen, versche en gezouten hammen, versche voile of afgeroomde melk, room, ge- condenseerde melk met en zonder suiker, melkpoeder, kindermeel met suiker en kaas heeft gecontingenteerd. De contingenten zijn als volgt: Afgesneden bloemen: 20 Nov.31 Dec. 80.000 K.G. Versche of gezouten hammen: 20 Nov.31 Dec. 30.000 K.G.; 1 Jan.-31 Maart 90.000 K.G. Versche voile of afgeroomde melk: 20 Nov. 31 Dec. 30.000 K.G.; 1 Jan.31 Maart 60.000 K.G. Room: 20 Nov.31 Dec. 3000 K.G.; 1 Jan. —31 Maart 9000 K.G. Gecond. melk en melkpoeder met suiker: 20 Nov.—31 Dec. 300.000 K.G.; 1 Jan.—31 Maart 800.000 K.G. Gecond. melk en melkpoeder zonder suiker: 20 Nov.—31 Dec. 200.000 K.G.; 1 Jan.—31 Maart 500.000 K.G. Kindermeel met suiker: 20 Nov.31 Dec. 60.000 K.G.1 Jan.—31 Maart 160.000 K.G. Kaas, Italiaansche soorten: 20 Nov.31 Dec.: 800.000 K.G.; 1 Jan.31 Maart 2.200.000 K.G. Elke andere kaassoort: 20 Nov.31 Dec.: 1.500.000 K.G.; 1 Jan.31 Maart 3.000.000 "K.G. Ten aanzien van de contingenteering van bovenstaande producten is tevens bepaald, dat van 1 December af alleen aan in Frankrijk gevestigde importeurs invoervergunningen zullen worden verleend. De importeurs zullen die vergunningen op daartoe vastgestelde for- mulieren in viervoud moeten aanvragen aan bet departement van landbouw, dat ze aan een contrdleeommissie ter goedkeuring onder- werpt. De contingenten voor den invoer van eieren, geldende tot 1 Januari, zijn reeds bereikt, be- houdens een kleine hoeveelheid van het aan Belgie toegewezen contingent. De invoer van eieren is in verband daarmede tot 1 Januari verboden, behoudens die van bovenbedoelde kleine hoeveelheid uit Belgie. DE PRENTBRIEFKAARTEN VOOR HET MISDEELDE KIND. Zooals men weet, worden elk jaar gedu- rende een maand, ditmaal van 10 December af, weldadigheidspostzegels en prentbriefkaar- ten voor het misdeelde kind verkocht. Als resultaat van den verkoop gedurende de zeven jaar, dat dergelijke postzegels ver kocht worden, kon een gezamenlijke op brengst van ruim 700.000 worden uitgekeerd aan ongeveer 350 instellingen op het gebied der kinderverzorging. Aangaande de nieuwe serie postzegels heb- ben wij reeds eenige malen mededeelingen ge daan. MANTELS. Volmaakt lenige snede! Buitengewoon zorg- vuldige bewerking der vellen. Nieuwste Parijzer modellen! ABEL BEKAEHT Brabantstraat 12 GENT. (Ingez. Med.) Wat de briefkaarten betreft, dit jaar zullen bebalve zes nieuwe briefkaarten, de overge- bleven series van vorige jaren ten verkoop worden aangeboden. De nieuwe kaarten zijn naar kleurhoutsne- den van Arie Zonneveld, kieunge, zonnige plaatjes, die zonder twijfel in den smaak zul len vallen, wat de hoofdzaak is, en wat met de nieuwe postzegels alweer niet het geval zal zijn. De kaarten brengen het gezonde buitenleven in beeld, laten kinderen zien op de boerderij, in de wei, in het bosch. Ze kos ten per serie 35 cent en zij mogen ook v66r 10 December verkocht worden. GEEN TIJD VOOR FEESTEN. Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda, schrijft in „Sancta Maria": Tot groote stichting heeft onze geeerbie- digde Koningin officieele feesten voor den a.s. winter afgezegd. Met dat voorbeeld voor oogen, kunnen wij niet nalaten, al onze diocesanen dringend te verzoeken, dat ook zij in den a.s. winter, ge durende welljten zooveel gebrek zal worden geleden, zich van rijke feestmaaltijden zullen onthouden. Laten wij liever de liefdadigheid beoefenen ten opzichte van onze noodlijden- de medemenschen". DE BELGISCHE KROONPRINS WEDEROM NAAR NEDERLANDSCH-INDIE. Gemeld wordt dat de Kroonprins van Bel gie voornemens is in het voorjaar wederom een reis te maken naar Nederlandsch-Indie, na eerst een bezoek te hebben gebracht aan Japan. De hertog van Brabant zou van plan zijn de reis te doen per m.s. ,,Christiaan Huy- gens", welke den 12den Februari a.s. van Genua vertrekt. Intusschen seint Reuter uit Batavia, dat de Hertog van Brabant voor zijn tweede reis naar het Verre Oosten in Februari a.s. ge- bruik zal maken van een Nederlandsch post- vliegtuig. DE CONSULTATIEVE COMMISSIE. Het memorandum der Duitsche regeering inzake de bijeenroeping van de consultatieve commissie, die een onderzoek zal instellen naar Duitschlands betalingscapaciteit is te Bazel overhandigd, terwijl de regedringen te Londen, Parijs, Brussel en Rome er van op de hoogte zijn gesteld. Het memorandum luidt als volgt: De Duitsche regeering doet hiermede bet voorstel, dat de Bank voor Internationale Be- talingen te Bazel de speciale consultatieve commissie bijeenroept welke voorzien is in bet nieuwe plan der Haagscbe overeenkomst van 20 Januari 1930. Over oorzaak en doel van dit voorstel heeft de Duitsche regeering de eer het volgende op te merken. Reeds begin Juni van dit jaar was de Duit sche regeering tot de overtuiging gekomen, dat zij ondanks sterke verlaging der staats- uitgaven en herhaalde verbooging der belas- tingen niet in staat zou zijn, de betaling der annuiteiten volgens het nieuwe plan voort te zetten. De economische en financieele toe- stand van Duitschland was toen reeds zeer ernstig bedreigd. Derhalve bad de Duitsche regeering besloten uit dien toestand de nood- zakelijke consequenties te trekken. Op dit be- sluit volgde op 21 Juni de verklaring van den president der Vereenigde Staten, die een uit- stel van een jaar voorstelde van alle betalin- gen op regeeringsscbulden, reparatie- en her- stelscbulden. Het doel van dit ver-ziende ini- tiatief was, zooals in de verklaring werd ge zegd, bij te dragen tot herstel van het ver- trouwen en daardoor den politieken vrede, alsmede de economische stabiliseering in de wereld te bevorderen; den debiteur-staten moest tijd gegeven worden om him nationale welvaart te herwinnen. De hoop, dat dit voorstel een beslissende wending in de wereldcrisis zou teweegbren- gen, is niet verwezenlijkt. De verdere ge- beurtenissen badden tot gevolg, dat het Hoo- ver-jaar allien het gevaar van een ineen- storting niet kon bezweren. De Britsche regeering nam daarom in Juli het initiatief voor het bijeenroepen der Lon- densche conferentie. Het gevolg van de aan- bevelingen dezer conferentie was de verlen- ging van bet aan de Rijksbank toegestane herdisconteringscrediet, de z.g. Bazelscbe Still- halte-overeenkomst en het rapport van de deskundigen-commissie, welke door de Bank voor Internationale Betaling was ingesteld. Hoe belangrijk al deze maatregelen ook waren om een snelle verlichting teweeg te brengen, zij waren tocb krachtens bun aard slecbts van voorbereidende strekking. De Lon- densche conferentie zelf heeft in haar slot- verklaring geconstateerd, dat de aanbevolen maatregelen slecbts een eersten stap vormen en dat zij de grondslag moeten zijn voor een actie van verder strekkende beteekenis. Ook de deskundigen, die aan de uitvoering der Londensche aanbevelingen hebben medege- werkt, zijn steeds van het voorloopig karak- ter dezer maatregelen overtuigd geweest. Zoo wordt in de Stillhalte-overeenkomst gezegd, dat de verdragspartijen de daarin neergelegde regeling alleen getroffen hebben ,,totdat een duurzame oplossing zal zijn ge- vonden voor het probleem van Duitschlands schulden op korten termijn". En het rapport van de deskundigencommis- sie van Bazel eindigt met de dringende vermaning aan de betrokken regeeringen „geen tijd te verliezen bij het nemen der nood- zakelijke maatregelen, teneinde een toestand te scheppen, die het mogelijk maakt finan cieele transacties uit te voeren, welke aan Duitschland en daarmede aan de wereld de zoo dringend noodige hulp brengen". In de sindsdien verstreken maanden is de economische en financieele toestand van Duitschland tot het uiterste verscherpt. Ook in andere landen heeft de druk der crisis tot de emstigste verscbijnselen geleid. De wereld wordt zich in groeiende mate bewust van het innerlijk verband der verscbillende financieele problemen, welke door den toestand zijn opge- worpen en van de noodzakelijkheid, die ten spoedigste in bun geheel ter hand te nemen. Bij de overwegingen over de vraag, in wel- ken vorm deze taak bet best kan worden aangevat, is in de eerste plaats de gedacbte op den voorgrond gekomen, de speciale con sultatieve commissie bijeen te roepen. Daar volgens het systeem van het nieuwe plan- Young de bijeenroeping van die commissie afhangt van een voorstel der Duitsche regee ring, heeft de Duitsche regeering besloten dat voorstel te doen, opdat harerzijds alles ge- schiedde, wat den weg kan banen tot ingrij- pende gemeenschappelijke maatregelen der regeeringen. Volgens het nieuwe plan is voor dit voorstel noodig de verklaring der Duitsche regeering, dat „zij te goeder trouw tot de conclusie is gekomen, dat de valuta en het economisch leven van Duitschland door de gedeeltelijke of geheele overdracht van het uitstelbare deel der annuiteiten ernstig in gevaar zouden kun nen worden gebracht". Terwijl de Duitsche regeering deze verklaring aflegt, moet zij er op wijizen, dat die nog geen recbt doet aan den huidigen toestand. Sedert de opstelling Deze fraaie ImiL Oud-zilveren Tabakstrommel ontvangt U bij aankoop van een half-pond D*E Echte Friesche Heeren-Baai vanaf 65 ct per '/j pond. Zachte, geurige rooktabak van voortreffelijk* kwaliteit en een practisch geschenk van blijvende waarde; maak nog vandaag van dit aanbod gebruikf ECHIc rKItbCHE 4w B 52 (lngez. med. van bet nieuwe plan is de economische en financieele toestand in de wereld en vooral in Duitschland door een crisis die haar weerga niet heeft, grondig veranderd. Daar bet nieuwe plan aan de speciale consultatieve commissie de taak toewijst den toestand uit alle gezichtspunten te onderzoeken, moet de commissie het probleem in zijn geheel en rekening bouden met alle factoren, nagaan. Met name moet zij hierbij in bet oog houden, dat de kwestie der particuliere schulden van Duitschland tijdig voor einde Februari van bet volgend jaar opnieuw geregeld moet zijn, en wel door een overeenkomst tusschen de buitenlandscbe crediteuren en de Duitsche scbuldenaars. Daar de huidige toestand den grootsten spoed eiscbt bij de te nemen maatregelen, stelt de Duitsche regeering voor, dat de spe ciale consultatieve commissie onverwijld bij- eenkomt en dat zij haar taak zoo snel moge lijk verricht, opdat reeds in den naasten tijd een conferentie kan komen van de regeerin gen, die bevoegd is, alsdan beslisingen te nemen. De Bank voor Internationale Betalingen te Bazel heeft bekend gemaakt, dat zij het Duitsche memorandum heeft ontvangen. Direct na ontvangst daarvan zijn telegram- men verzonden aan de leden van den raad van bebeer der Bank, waarin op grond van artikel 45 der Statuten om machtiging wordt gevraagd de consultatieve commissie bijeen te roepen. Bovendien is aan den Rijksbank,- president en de gouvemeurs van de Bank van Engeland, de Bank van Frankrijk, de Bel gische Nationale Bank, de Bank van Italie, de Bank van Japan en de Federal Reserve Bank te New-York gevraagd overeenkomstig par. 128 van bet nieuwe plan leden voor de com missie te benoemen. In goed-ingelichte kringen neemt men aan, dat de circulatiebanken der zeven bij de reparatiekwestie betrokken landen, reeds morgen of overmorgen haar vertegenwoordi- gers in de commissie zullen benoemen en dat deze reeds heel spoedig kan bijeenkomen. Ook de voorgeschreven benoeming van nog vier leden zal geen groote vertraging veroor- zaken, omdat door de voor-besprekingen ook in dit opzioht reeds zekere klaarbeid is ver- fcregen. Men gelooft, dat de toegevoegde leden min- stens uit drie neutrale landen zullen worden gekozen, namelijk uit Nederland, Zweden en Zwitserland. Ook mag men aanimemen, dat de samenstelling der commissie grootendeeis gelijk zal zijn aan die der Wiggin-commissie, hetgeen beteekent, dat de besprekingen der commissie wel niet zeer lang zullen duren. De Wiggin-commissie kwam reeds acbt dagen na haar benoeming bijeen en bad voor haar besprekingen ongeveer 14 dagen noodig. Natuurlijk is nog niet te zeggen of de repa- ratie-conferentie, die op de commissiever- gaderingen moet volgen, nog dit jaar of eerst begin Januari zal aanvangen. Overigens zullen de particuliere besprekingen over de nieuwe regeling van de Stillhalte-kwestie tijdelijk met die van de commissie parallel loopen. LIJK OPGEVISOBT. Het vermoeden, dat den vermisten tarreur J. de Bree, uit de buurtschap Wulpenbek, een. ongeval zou overkomen zijn. js nog Vrijdag- namiddag bevestigd. Nadat zooals wij reeds meldden te voren zijn rijwiei uit het kanaal was opgevischt is door de gemeentepolitie van Hoek, die met familieleden bet kanaal af- i dregde, ook het lijk opgehaala. De ongelnk- kige was gehuwd, doob heeft geen kinderen. TOURNeE KEES PRU18. Het optreden van den beer Kees Pruis met zijn gezelscbap in bet ..Concert- en Bioscoop- gebouw" op j.l. Vrijdagavond, is een waar succes geworden. Reeds lang voor bet uur van aanvang was de zaal uiitverkocbt, zoodat nog velen, waaronder ook belangstelienden die van elders gekomen waren, moest en worden teleurgesteld. En bet waren met alleen inge- zetenen van Ter Neuzen, maar ook zeer vele vereerders uit de omgeving, die de zaal wi den, en blijk kwamen geven van de populari- teit die Kees Pruis door zijn optreden voor de radio heeft verworven en die waren opge- komen om hem in levenden lijve te zien, en zijn optreden met een algemeen applaus be- groetten. Het was voor Kees Pruis, den aangenamen couseur, die zijn optimisme, zijn grappen en moppen op bijzonder aangename wijze voor bet voetlicht brengt, niet moeilpk contact met „de zaal" te krijgen. Dat was er ai vo6r hij nog een woord gesproken had. En de hoor- ders hebben volop genoten van den humor die bij dien avond, ook in zijn coupletten heeft gebracht. De kennismaking met Stella Seemer was ook een aangename. Zij had met haar liedjes terstond veel succes, en bare typeering van de verschillende dienstbaren, van bet dag-hitje tot het Duitsche madchen, vie! bijzonder te loven. De opvoering van de kluebt „Armoede zoek list", waarin met Kees Pruis en Stella Seemer optrad de heer Piet Hesse, bield voortdurend de lachspieren in beweging. Het was een avond van vroolijke ontspon- ning. MAGGI'S PRODUCTEN. De demonstraties van Maggi's producten in het Luxor-theater, trokken, zoowel in den namiddag als des avonds groote belangstelling. De inleider sprak over ,,Doelntatige Volks- voeding met betrekking tot de Maggi's pro ducten" en licbtte zijn uiteemzettingen toe met een paar films en een demonstrate van deze producten. De Maggi's soepen- en bouillon-blokjes be- nevens de Aroma, zijn de geheele wereld dear bekend en daarom was het een goede gedachte om de voedingswaarde hiervan en de wijze waarop zij werden vervaardigd op duidelijke wijze uiteen te zetten en door de film een rondgang door de fabrieken te maken, waarbij men gemakkelijk alles kon volgen en duide- ljjk te zien was, dat buiten bet schoonmaken

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1