ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER Eerste Blad. biheenland. FKUILLET0H, i*i Is Uw arm stijf? UKKERsKloosterhalsem BUIT1ILAI No. 8761 WOENSDAG 18 NOVEMBER 1931 71e Jaargang. 22) door K. R. G. BROWNE. IN YOLK VAN DEENSCH VLEESCH. ,,Ceen goud zoo goed ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bult®n Ter Neuzen fr per post 1 80 per 3 maanden Br) voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den /2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonneroenten voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTISNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentiSn bij regelabonnement tegen verminderd tanef, het.we op verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de nitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA A ND AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van F. J. KAAN en C. A. VERLINDE te Ter Neuzen om vergunning tot het uitbreiden van hun wasch- en strijk- inrichting op liet perceel kadastraal bekend in Sectie M No. 519. Op Dinsdag 1 Dec. a.s., des namiddags drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid be- staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren faebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op geivestigd, dat volgens de toestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te ldchten. Ter Neuzen, 17 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE. Secretaris. ging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er f op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechCgd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 17 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. L ZONNEVIJLLE, Secretaris. Vervolg.) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarle ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van E. A. VAN DEN EECKHOUT te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten van een slachtplaats met stalling gelegen aan de Tramstnaat op het perceel kadastraal bekend in Sectie C No. 9071. Op Dinsdag 1 Dec. a.s., des namiddags drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake tnge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zjj, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne beizwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 17 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van A. KLAASSEN te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten van een klompenmakerij op het perceel ka dastraal bekend in Sectie E No. 773 (Drie- wegen). Op Dinsdag 1 Dec. a.s., des namiddags drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegen heid bestaan om bezwaren tegen de inwilli- TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt o.m. na de begrooting van justitie te behandelen de begrooting van waterstaat en Vrydag a.s. over te gaan tot de benoeming van een commies-griffier. Voortgezet wordt de behandeling van de verhooging van het tarief van invoerrechten (van gemiddeld 8 tot 10 pet.). Minister De Geer betoogt, dat het ontwerp doodonschuldig is. Voor een debat over vrij- handel of protectie is geen aanleiding, aan- gezien het ontwerp van zuiver fiscale strek- king is. Een meer onschuldige heffing is er niet voor in de plaats te stellen. Het ont werp stelt geen termijn, omdat een tijdelijke heffing een veel te groote onzekerheid voor de bedrijven uitmaakt. De heer Colijm vindt, dat men dat ontwerp moeilijk met warmte kan verdedigen. Spre- ker meent echter, dat het te dulden is in ver- band met de omstandigheden waaronder het is ingediend. Hij betoogt verder, dat men dit ontwerp niet in verband kan brengen met den geest van Oslo, omdat de goede geest van Geneve reeds lang door de omringende booze geesten is verslagen. Om zooveel mogelijk prijsverhooging te voorkomen gevoelt spr. iets voor het amendement-Oud om een termijn te stellen. NATIONAAL CRISISCOMITe. Prinses Juliana zal Maandag 23 November a.s. in den namiddag in de Treves-zaal het Nationaal Crisiscomitd installeeren. Als algemeen secretaris van het comitd zal optreden mr. dr. K. J. Frederiks, secretaris- generaal by het departement van Binnenland- sche Zaken en Landbouw. De zetel van het comitd zal gevestigd wor den in het paleis aan den Kneuterdijk. Op de vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Braat, betreffende het nemen van maat- regelen tot beperking van den invoer van Deensch vee hier te lande, heeft de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid geantwoord dat de vleeschprijzen in den loop der laatste maanden aanmerkelijk zijn gedaald en het niet twijfelachtig is, dat de invoer van het Deensche vleesch, hoewel deze niet meer dan plm. 10 pet. van het totale verbruik aan rund- vleesch hier te lande bedraagt, daarop een belangrijken invloed heeft uitgeoefend. Aanwijzingen, dat de aanbiedingen van Deensch vleesch op de Nederlandsche markt binnenkort aanzienlijk zullen verminderen acht de minister niet aanwezig. Thans worden van de zijde der Nederland sche regeering maatregelen overwogen om den invoer van vleesch te beperken. Indien het onlangs ingediende wetsontwerp wet wordt, zal worden overwogen of daarvan ge- bruik kan worden gemaakt om den invoer van vleesch tijdelijk te beperken. DE OPBRENGST DER RIJKSMIDDELEN. De Rijksmiddelen hebben over de maand October van dit jaar 33.259.162 opgebracht tegen 41.064.505 in dezelfde maand van het vorige jaar of f 7.805.343 minder. De op- brengst bleef zelfs sterk onder een twaalfde gedeelte van de ramin~ 39.158.021) Over de eerste tien maanden van het thans loopende jaar is ontvangen 367.341,684, tegen in dezelfde periode van het vorige jaar 421.374.976, of 54.033.292 minder. Tien twaalfde gedeelten van de raming geven een bedrag van f 391.580.208 aan. HI T HELLEGAT. Aan de Memorie van Antwoord op het V.V. der Tweede Kamer van de Waterstaatsbegroo- ting wordt aangaande het Hellegat ontleend: Toen bleek, dat tegen de oorspronkelijke plannen tot aanleg van een stroomleidenden dam in het Hellegat van verschillende zijden bezwaren werden ingebracht, voomamelijk omdat men vreesde voor benadeeling van de belangen van oester- en mosselcultuur, heeft de minister gemeend aan die bezwaren tege- moet te moeten komen door aan den dam aanvankelijk 'n geringere lengte en hoogte te geven, waardoor die vrees stellig niet meer behoeft te worden gekoesterd. De minister schaart zich geheel aan de zijde der leden, die als hun oordeel uitspraken, dat van benadee ling van de oester- en mosselencultuurbelan- gen geen sprake is. ONGEZEGELDE REQUESTEN AAN GEMEENTERADEN. Over het op zegel stellen van verzoekschrif- ten aan gemeenteraden is onlangs een reso- lutie van den Minister van Financien afge- komen naar aanleiding van een request van den Ned. Bond van koffiehuis-, restaurant- houders en slijters, aangaande verlaging van de personeele belasting gericht tot een groot aantal raden, hetwelk niet gezegeld was. Aan de circulaire hieromtrent aan de gemeente- besturen gezonden, ontleenen wij het vol- gende Bedoeld verzoek is niet aan zegelrecht on- derworpen. Art. 23 nr. 3 der Zegelwet 1917 onderwerpt alleen aan formaatzegel die ver- zoekschriften, welke de benoeming, de ver hooging van een bezoldiging, of het verkrij- gen van een gunst beoogen. De vraag is dus alleen of in het onderwerpelijk geval sprake kan zijn van het verzoeken van een gunst. Van een gunst nu kan alleen gesproken wor den, indien deze verleend wordt in het belang van een of meer bijzondere personen. Richt een vereeniging zich in het algemeen belang tot een gemeentebestuur met een verzoek als het onderwerpelijke, dan kan niet gezegd worden, dat bij inwilliging van dat verzoek aan de requestranten een gunst wordt ver leend. Naar aanleiding van deze resolutie heeft de Minister van Arbeid aan de gemeentebestu- ren een missieve gericht, waarin met het bovenstaande wordt ingestemd. HULDIGING GENERAAL DUYMAER VAN TWIST. Zaterdagmiddag is in het gebouw van het Landistormkorps Zuid-Holland West te 's-Gra- venhage, namens de installatie-commissie van dit Landstormkorps het door Gerard van Hove vervaardigde schilderij van den voor- zitter der Nationale Landstormcommissie, den luitenant-generaal L. F. Duymaer van Twist, aangeboden. Doen alle spieren U pijn en hebt Ge het gevoel of bij iedere beweging Uw arm uit het lid gaat? Dan moet U eens I Kloosterbalsem nemen. Vocht en tocht hebben U parten Igespeeld. Wrijf die kou eruit. maar doe het dadehjk zoodat Jde pijn voor goed weg blijft en dat bereikt Ge met Klooster- balsem. Gij zult U daarna als een herboren mensch gevoelen. (Ingez. Med.) Toen dit meer dan droevig feit goed tot de ijveraars voor recht en billijkheid begon door te dringen, staakten ze hun zoekpogingen en staarden elkaar hope- loos aan. „'t Is er niet", constateerde Jane ten overvloede. „Dan moet-ie 't mee in zijn bad ge- nomen hebben", verklaarde Peter. „In het zeepbakje tegen den muur gezetOm er extra van te genietenMaar wat nu? Hier kunnen we niet blijven staan". Jane, de onoverwinnelijke Jane, hief haar j hoofd op en keek hem recht aan. „Ik ga hier niet vandaan, voor ik 't j doel, waarvoor ik hier gekomen ben, be reikt hebDat schilderij moet ergens zijn en „Sssst! siste Peter haar toe. „Luister es!" Jane luisterde. Langs de gang kwamen voetstappen naderbij, voetstappen en stemmen, de stem van Mr. Gibbs en die van een anderen man. Op crisis-oogenblikken handelt de mid- delsoort man eerder overeenkomstig zijn eersten impuls, dan na zorgvuldig wik- ken en wegen van het voor en tegen overeenkomstig de raadgevingen van zijn gezond verstand. Peter was absoluut niet bang voor vriend Gibbs, maar het besef dat ze zich op verboden terrein be- vonden en dan in een costuum, dat op zijn zachtst uitgedrukt, eigenaardig was, bracht hem voor het oogenblik totaal van de wijs. Door het onvindbaar blijven van de Romney ontbrak hun elk bewijs voor de schuld van Mr. Gibbs en als die handige kunsthandelaar het in zijn hoofd haalde wat hij, gezien zijn type, stel lig doen zou om alles te ontkennen, zou het hun moeilijk vallen, om een aan- nemelijke verklaring voor hun invasie te vinaen. Alles bijeen genomen leek het Peter verstandiger, om, voor het oogen blik althans, van het tooneel te verdwij- nen later zou zich allicht een betere ge legenheid voor een onderhoud onder zes oogen voordoen. Toen de stemmen dus vlakbij war en, wierp hij, op zoek naar een behoorlijken schuilhoek, een gejaag- den blik om zich heen op het oogenblik, dat de voetstappen de deur bereikt had- den, pakte hij Jane bij haar arm, en trok haar, met een ruk, achter het kamer- schut. Het kamerschut een combina- tie van hout en een soort van gobelinen- stof was hoog en breed zijn aanwe- zigheid in kamer numero vier-en-twintig FOURRUREN 1 MANTELS. Volmaakt lenige snede! Buitengewoon zorg- vuldige bewerking der vellen. Nieuwste Parijzer modellen ABEL BEKAEHT Brabantstraat 12 GENT. (Ingez. Med.) De plechtigheid geschiedde in tegenwoordig- heid van Minister Deckers en mevrouw; gene- raal Duymaer van Twist en mevrouw; leden van de Nationale Landstormcommissie en de Gewestelijke Landstormcommissie en voorts nog verschillende andere militaire autoritei- Kapitein C. Boissevain hield een toespraak, waarin hij dank bnacht aan den schilder. De heer Boissevain uitte den wensch, dat de aan geboden beeltenis er toe zou mogen bijdragen, den geest van den Bijz. Vrijwilligen Land- stoim in deze ruimten hoog en heilig te hou- den. Hrj onthulde vervolgens het schildery. Generaal Duymaer van Twist sprak ver volgens woorden van dank en wekte overi- gens op met het Landstormwerk voort te gaan. Namens de commissie Zuid-Holland West aanvaardde de majoor J. P. Boots het schil derij als een personificatie van den Bijzonde- ren Vrijwilligen Landstorm. RESTAURATIE RAADHUIS VEERE. H M. de Koningin heeft de Restauratiecom- missie voor het Raadhuis te Veere, door een belangrijke gift, van hare belangstelling in dit herstelwerk doen blijken. DE WET .nA DIGHEIDSPOSTZEGELS. Ook in ons land zullen dit jaar wederom weldadigheidszegels verschijnen. De zegels zullen verschijnen van 10 Decem ber 1931 tot 9 Januari 1932. Zij zijn gemaakt naar het ontwerp van den sierkunstenaar G. Kiljan te Voorburg, en zij zullen verschijnen in de waarden van 1%, 5, 6 en 12% cent, ver- koopswaarde resp. 3, 8, 10 en 16 cent. De voorstellingen, welke erop afgebeeld worden, zijn ontleend aan de kinderbescher- ming (blinden, doofstommen en andere ge- brekkigen). De zegels zullen van het for- maat zijn als het onlangs ingevoerde zegel van 36 cent. RIJKSWEGENFONDS EN TERTIAIRE WEGEN. De B. B. N., Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland heeft aan de Tweede Kamer ver- zocht te willen bevorderen, dat voor finan ciering van het Rijkswegenplan ten behoeve van de verbetering en modemiseering van het Nederlandsche Wegenstelsel een leening met langen looptijd wordt gesloten. Mede wordt de mogelijkheid gevraagd, voor het in stand houden en de verbetering von de z.g. tertiaire wegen bijdragen uit het wegenfonds te ver- leenen. VAN DEN PLOMPEN TOREN. Voor den eenzaam staanden „Plompe Toren" onder den voet van den zeedijk in Schouwen, overblijfsel van het in de baren verdwenen Koudekerke, welke toren met on- dergang werd bedreigd door gebrek aan be- hoorlijk onderhoud, is vrijwillig bijgedmgen ruim 1400, zoodat, met rijkssteun, dit oude monument zal hersteld worden en voor onder- gang is bewaard geworden. was te danken aan den met klem uitge- sproken afkeer voor tocht van den vori- gen bewoner en dus bood het meer dan voldoende dekking aan ons tweetal, dat nu, bangelij.k bijeengedrongen, op de din- gen, die komen zouden, stond te wachten. Ze hoorden Mr. Gibbs en zijn metge- zel binnenkomen en ze hoorden her deur dichtdoen. Ze hoorden, dat de sleu- tel omgedraaid werd en onmiddellijk daarop de stem van Mr. Gibbs, die zei: ,,'t Is hier beter, dan in uw kamer. Hier kan niemand ons zien." ,,Dat is zoo", zei de andere stem een lichtelijk nasale, verveelde stem. jMaar toch begrijp ik niet, waarde Gibbs, waarom je me zoo, midden in den nacht, mijn bed uitgetrommeld hebt. Ik heb 'n behoorlijke hoeveelheid slaap noodig en wat maakt een paar uur nu voor ver- schil Ik heb voor mijn logies betaald... of ik ga er voor betalen en ik wil waar voor m'n geld hebben..." Met de grootste behoedzaamheid ma- noeuvreerde Peter tot hij zoo stond, dat hij door de kier tusschen de beide scherm- helften in de kamer kon kijken. Z'n in- spanning werd met succes bekroond, want met z'n linkeroog voor de kier, kon hij juist de rechterhelft van Mr. Gibbs zien, die in een soort van licht-beige overjas en met een lange rol in z'n hand op den rand van het bed zat. Door iets van houding te veranderen kreeg hij den metgezel van Mr. Gibbs voor de lens. De eigenaar van de nasale, teemerige stem was een klein, mager oud heertje, met dungezaaide grijze lokken en armoe- dig piekerig peper en zout-kleurig punt- baardje, dat hem het uiterlijk van een zorgelijk-uitziende geit gaf. Hij droeg een wijde kamerjas van Jaeger-wol, een bril met een zwart montuur en vermil- joen roode pantoflfels. Hij zat op een stoel vlak bij het raam en rookte een lange, dunne knokelig-uitziende sigaar, die een doordringenden geur verspreidde. „Kom, kom," zei Mr. Gibbs gemoede- lijk. ,,Dat heb ik u daarstraks al uitge- legd. De geschiedenis kan elk oogenblik ontdekt worden en dan heb je de pop- pen aan 't dansen. U doet 't toch zeker liever zonder een paar uur slaap, dan* zonder een paar jaar van uw vrijheid, niet Hoe eerder we weg zijn, hoe beter voor ons allebei." ,,Tja, tja, dat kan zijn", stemde de man met het geitenbaardje toe. ,,Je zegt, dat de zaak je goed gelukt is, niet Laat eens zien." Mr. Gibbs stond met langzame, waar- dige bewegingen van den rand van het bed op, liep naar de tafel, en rolde het schilderij uit. De luistervinken achter het scherm konden van dit tentOonstel- len van den buit niets zien maar in den boezem van den man met den geitebaard wekte dit aanschouwen een plotselinge demonstratie van geestdrift. Hij sprong van zijn stoel op, knipte met zijn lange NOODPROTECTIE IN ENGELAND. De voorstellen welke Runciman in het La- gerhuis heeft ingediend en die hy hoopt dat nog deze week kracht van wet zullen verkrij- gen onthullen, schrijft de N. R. Crt. nog geenszins duidelijk welken weg de Engelsche regeering wil inslaan om aan het verlangen der conservatieve partij naar protectie tege- moet te komen. Slechts geven zij alien, die nog mochten twijfelen aan de bedoelingen der nieuwe regeering, voor goed zekerheid dat de opmttingen der conservatieven op dit punt de politiek van het kabinet in hooge mate zullen bepalen. De voorstellen die nu zijn ingediend zyn van beperkte strekking. De lasten, waarin zy voorzien, zijn zoo overstelpend zwaar dat reeds daaraan hun karakter van noodmaat- regelen gemakkelyk te herkennen is. De las- ten heeft men niet ontworpen om Engeland door de periode van de malaise heen te hel- pen maar alleen om moeilrjkheden te bestry- den die slechts incidenteele beteekenis heb ben in het groote drama der economische de- pressie in Engeland. Runciman wil als het ware een dam oprichten waarachter de regee ring, beschermd tegen alle, uit de heerschen- de onzekerheid voor de binnenlandsche markt dreigende gevaren rustig haar definitieve maatregelen kan voorbereiden. Het vooruitzicht dat Engeland op zijn in voer lasten of verhoogle lasten zal gaan leg- gen, had, naar men weet, een soort paniek teweeg gebracht zoowel bij de buitenlandsche verkoopers als bij de binnenlandsche koopers. Beide partijen kregen een overstelpende haast om binnen zoo kort mogelijken tijd zoo groot mogelijke voorraden veilig en wel binnen de douaneonuren van Groot Brittannie op te sta- pelen. Het is deze kunstmatige overstrooming die de Engelsche regeering nu reeds in actie heeft gebracht. Wel krijgt ook de ontworpen dam nog geen definitieve vorm. Men legt for- meel slechts de damplanken ervoor uit; alleen op de plekken waar het water van den invoer tot een abnormaal peil stijgt zullen zij de vul- ling krijgen die hen voor afweer geschikt maakt. Maar men mag aannemen dat men spoedig daartoe geneigd zal zijn. Heeft een in haar meerderheid zeer protectionistisch ge- zinde regeering eenmaal de mogelijkheid ge- kregen om naar willekeur dit middel te ge- bruiken, dan zal zij liever te vroeg dan te laat daarmede aankomen. De „vrijhandelaar" Runciman is niet j iemand voor halve maatregelen. Men weet dat hij eenige maanden geleden, toen hij nog niet in de regeering zat, heeft voorgesteld tot ver betering van de handelsbalans alien invoer van weeldeartikelen eenvoudig te verbieden. Nu ziet men hem met zijn 100 pet. lasten weer radicaal aan het werk. Toch lijken zijn vroeger en tegenwoordig plan in werkelijkheid niet 1 veel op elkaar. Een verbod van invoer van weeldeartikelen zal aan den top, d.w.z. bij de meest volstrekte weelde beginnen. Een ver hooging der lasten met 100 pet. der oorspron kelijke waarde zal echter juist op den invoer der allerduurste dingen niet veel invloed uit- oefenen, daar de koopers niet gewoon zijn het al dan niet aanschaffen ervan van den prijs beenige vingers en stiet allerlei geluiden van opgetogenheid uit. ,,0 Jeemi Wat een pronkjuwee Fk heb mezelf beloofd, dat ik ze zou hebben en ik heb ze. Wat zal die verwaande gek staan kijken. Goeie leer voor em om zijn kunstbroeders niet met zijn ver- waanden snuit in de kou te laten staan." Peter voelde in het meisje achter zich beweging komen. Hij keerde zich voor- zichtig om en botste met z'n hoofd bijna tegen dat van Jane op, die over zijn schouder door de kier stond te gluren. Ze zag heel bleek en haar oogen schoten vonken. In zijn bezorgdheid, dat ze hen, in haar opwinding, zou kunnen verraden en zoo elke vreedzame oplossing een oplossing achter de schermen onmo- gelijk zou maken, omgrepen Peter's vin gers haar arm. ,,Kalm-aan, zeg", ried hij haar fluiste- rend. Jane sc'hrok even op en probeerde zich te beheerschen, maar ze bleef door de kier staren of ze het tweetal bij de tafel wilde hypnotiseeren. ,.Wat een prachtstuk, he Gibbs?" ge- noot de man met den geitebaard verrukt. ,,'n Behoorlijk stukje werk", stemde Mr. Gibbs toegeeflijk toe. „Een mooie aanwinst voor de collectie, wat?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1