ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG BIDDER Mo. 8760 MAANDAG 16 NOVEMBER 1931 71 e Jaargang. BUflKSLAKB FKUIIIBTQW. BUITENLAND, valkliibur TER NEUZEN, 16 NOVEMBER 1931 ..O' zei Jane, kleintjes. LEEUWARDEN 11 ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uiitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den /2.60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. awaww-v ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en clichfi's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen brj regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAMER. Ambtenarensalarissen. De verwerping der motie-Albarda (25 pro- ceat bezuiniging op defensieuitgaven) met 5o tegen 35 stemmen en der maitie Marcbant (geen korting op de ambtenaarssalarissen) met 57 tegen 35 stemmen is het regeerings- voorstel aangenomen. De Minister heeft toegezegd, dat de korting eerst zal ingaan op 1 Maart van het volgend jaar, terwijl, wanneer zich een aanzienlijke wijziging in het indexcijfer zou voordoen, dit tot wijziging der salariskor- tdng aanleiding zal geven. Voorts is aangenomen een motie-Ketelaar om voor het jaar 1932 geen bijzonderfe trak- tenmentsverhooging toe te staan, met 61 tegen 19 stemmen. Aangenomen is het voorstel tot het heffen eener benzinebelasting met 73 tegen 3 stem- men. De Minister zal een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van het heffen van het reoht per liter, in plaats van per gewicht. NED. STAATSLEENINGEN 1932. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen, waarbij de Minister van Finan- eien wordt gemachtigd tot conversie der 6 leeningen 1922 A en B. DE WIERINGERMEERPOLDER. Plaatsing van landarbeiders- gezinnen. Indien geen vertraging in den aanbouw van de arbeiderswoningen ontstaat, kunnen in het tijdvak 1 Februari1 September 1932 170 landarbeidersgezinnen in den Wieringermeer- polder worden geplaatst. Gezinnen, die voor deze plaatsing in aan- merking wenschen te komen, moeten een ge- neeskundige verklaring omtrent den gezonds- heidstoestand van alle gezinsleden overleggen. In aanmerking kunnen alleen komen ge- aonde en physiek sterke menschen, die op de hoogte zijn van alle in het gemengde land- bouwbedrijf voorkomende werkzaamheden, van een leeftijd tusschen omstreeks 30 en 45 jaar. De landarbeiders worden aanvankelijk geplaatst bij de cultuurmaatschappij De Wie- ringermeer. Het uurloon zal omstreeks 35 40 cent bedragen. De woningen, die ter beschikking zullen worden gesteld, zullen een huur van rond f 3 A 3,50 per week moeten opbrengen. Zoodra de grond hiervoor geschikt is, zul len ook landarbeidersperceeltjes tegen nader evereen te komen voorwaarden beschikbaar worden gesteld. De woningen zijn van electrisch licht en waterleiding voorzien. In den polder zullen zich vestigen een medicus en een wijkver- pleegster. In den loop van het volgende jaar zal waarschijnlijk ook de gelegenheid voor het volgen van onderwijs bestaan. Ook aan kerk- bouw, enz., wordt aandacht geschonken. Plaatsing geschiedt via de arbeidsbemidde- ling. NEDERLAND EN BELGIE. In de memorie van antwoord op het voor- loopig verslag der Tweede Kamer over de be- grooting van Buitenlandsche Zaken zegt Minister Beelaerts van Blokland, dat het hem aangenaam was bevestigd te vinden, dat in de Kamer inzioht bestaat in de positie, waarin de Regeering zich thans nog met betrekking tot onze verhouding met Belgie bevindt. Het is natuurlijk niet zonder goede reden, dat aan de Kamer in de Grondwet de taak is voorbe- houden, verdragen te sluiten, welke vervol- gens aan het oordeel der volksvertegenwoor- diging worden onderworpen. Veel aangena- mer dan zwijgen zou het den Minister zijn, indien hij reeds thans opening van zaken kon geven. Het goedkeuringsrecht der Staten- Generaal, in 1922 tot alle verdragen uitge- breid, is de waarborg, dat geen bindende overeenkomst zal tot stand komen zonder dat deze in alle bijzonderheden bekend en beoor- deeld is. Het is bovendien, in verband met de her- door K. R. G. BROWNE. 21) (Vervolg. Tot hun verwondering vonden ze den hoofdingang open en toen ze even aarze- lend op de veranda bleven staan, kwamen er uit de vestibule, onbepaalde, maar ge- decideerd bedrijvige geluiden. Jane beet zich op haar lip en keerde zich besluite- loos naar Peter; maar bijna op hetzelfde oogenblik herstelde ze zich; ze deed haar schortje af, overhandigde het haar met- Sezel en stapte met ferme schreden naar innen. Peter frommelde het schortje ineen, stopte het in zijn achterzak, wikkel- de zich weer opnieuw in en ging haar op de manier van een veroordeelde, die naar de galg gevoerd wordt, achterna. Achter de glazen deur bevond zich de gewone hotel-vestibule, een ruimte, ge- meubileerd met rood-pluche banken, rieten tafeltjes, koperen aschbakjes, en stumpe- rige palmen in potten. Tot Peter's groote verlichting was er maar een persoon aan- wezig een jeugdig exemplaar van het adspirantdcamermeisje, die met doodsver- achtina een bezem, de helft grooter dan zij zelf, hanteerde, en daarbij kreunde en blies als een verstokte adenoi'de-lijdster. Bij hun binnenkomen keerde dit lid van het gilde; de morgenstond heeft goud in innering aan het gebeurde met het verdrag van 3 April 1925, een waarborg te meer, dat met het sluiten van een nieuw verdrag door de Regeering groote voorzichtigheid zal wor den betracht. De Minister vertrouwt daarom, dat de Kamer het zal kunnen billijken, dat hij voor- loopig niet treedt in een uiteenzetting om trent voorloopig bereikte overeenstemming inzake sommige gedeelten van het geheele complex, dat geregeld moet worden en even- min in een polemiek aangaande een water- weg tusschen Antwerpen en den Rijn (en dus ook van en naar Nederland) over welks bij zonderheden op verschillende punten overeen stemming nog moet worden verkregen. Wei kan hij, wat dit onderdeel betreft, verklaren, dat die waterweg niet zou worden aanvaard, als hij niet aan Noord-Brabantsche belangen dienstbaar zou zijn, als hij het verband tus schen verschillende deelen des rijks niet ver- beterde, of als de schelpdierencultuur er door werd bedreigd. HOOGE RAAD VAN ARBEID. In de vergadering van den Hoogen Raad van Arbeid heeft de waamemende voorzitter, de heer E. Kupers, eenige woorden gewijd aan de nagedachtenis van den overleden voorzitter van den raad, Prof. Dr. W. H. Nolens. In de vacature, ontstaan door dit overlijden, werd bij acclamatie tot voorzitter gekozen Prof. Mr. P. J. M. Aalberse. In de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer Ir. J. A. Kalff, werd bij' accla matie tot plaatsvervangend voorzitter geko zen het lid van den raad H. P. Gelderman. Het advies van den raad over de wijziging van de Arbeidswet-1919 in verband met het aanvangsuur van broodbakkerijen werd aan- gehouden. Men zal nog nader onder de oogen zien, of andere oplossingen mogelijk zijn dan het voorstel van den Minister. De commissie, die over dit onderwerp advies zal uitbrengen, zal met enkele leden uit het banketbakkers- bedrijf worden aangevuld. CONFLICT MET DEN HAAG. De gemeenteraad van Almelo besloot Don- derdagavond met 15 tegen 7 stemmen, niet aan het verzoek van den Minister te voldoen om de vastgestelde steunregeling, die aan- merkelijk uit gaat boven de door den Minister goedgekeurde regeling, in te trekken. Thans is van den Minister telegrafisch bericht ont- vangen, dat voor Almelo de tewerkstelling van de werkloozen in de Weitemanslanden met ingang van heden eindigt en alle kosten voor de gemeente zullen berekend worden. Verder is de subsidietoezegging in de steun regeling ingetrokken. DE GASVERGIFTIGING IN HET MAASDAL. De commissie van onderzoek heeft thans haar conclusies over de sterfgevallen bij mist in het Maasdal openbaar gemaakt. De commissie .acht vooral de verontreini- ging van de lucht met zwavelzuur, ontstaan door oxydatie van zwavelig zuur, dat steeds in de lucht van het Maasdaal tusschen Luik en Engis voorkomt tengevolge van de afvoer- gassen der fabrieken, de schuldige. Dat deze oxydatie een dergelijken omvang heeft aan genomen schrijft de commissie toe aan zeer buitengewone atmosferische toestanden, die de luchtverversching in het dal hebben belet en het traject LuikEngis in een soort „af- gesloten vat" hebben veranderd, waarin op sommige plaatsen de lucht sterk was ver- ontreinigd met zwavelzuur. De mist en de windstilte hebben dit euvel aanmerkelijk ver- groot. De commissie legt er de nadruk op dat de slachtoffers alien betrekkelijk bejaarde menschen waren (boven de 55 jaar) of lijders aan een aandoening van de luchtwegen. De commissie acht het dringend noodig maatregelen te treffen om in nijverheidsstre- ken een sterke luchtverontreiniging te voor- den mond zich in opperste verbazing omeen verbazing, die er niet minder op werd, toen ze Peter in al zijn pracht en praal aanschouwde. „Goeden morgenzei Jane met een honingzoet stemgeluid. De gedienstige gaf geen antwoord, maar ging voort met Peter aan te staren, op de manier van een konijn, die plotse- ling een python voor zich ziet. Het was duidelijk dat ze zoo iets als Mr. Peter Quentin Cardinal nog nooit van haar leven gezien had. ..We moeten een kennis van ons heb ben ging Jane voort, ,,een zekeren Mr. Gibbs. Hij is hier een half uur geleden, denk ik, met een motorfiets gekomen en we hebben een boodschap voor hem. Een dringende boodschap. Weet u ook, welke kamer hij heeft? Het nummer bedoel ik". De gedienstige zette haar staren voort. „Op een motorfiets", herhaalde Jane fortissimo. „Kunt u misschien zeggen..." Het woord ..motorfiets" riep een vage herinnering in het kippebrein van het adspirant-kamermeisje wakker. Met zicht- bare moeite werkte ze haar blik van Peter los en keek Jane schaapachtig aan. ,,Motoorfies? Ja, der is een meneer op een motoorfies hier afgestapt", ver- telde ze met een benauwde neusstem, „maar ik weet z'n naam niet". „Dat is de meneer, dien ik bedoel", zei Jane aanmoedigend. „Weet u dan mis schien het nummer van zijn kamer?" Maar het dienstmeisje-in-de-dop had komen, in het belang van den gezondheids- toestand der bevolking. Zij beveelt ook eenige maatregelen tot dat doel aan, die in een apart hoofdstuk van het rapport zijn neergelegd. VERVOLGING VAN PETROLEUM- MAATSCHAPPIJEN. Te Austin in Texas is een proces aan den gang tegen vijftien petroleummaatschappijen, j die beschuldigd worden de anti-trustwet te hebben overtreden. De procureur-generaal heeft in totan ten tot een bedrag van 17.850.000 dollar ge- eischt, alsmede uitzetting uit den staat Texas. Tot de vervolgde maatsohappijen behooren de Standard Oil en de Shel Petroleum Cor poration. Zij worden beschuldigd betrokken te zijn bij een complot met het doel den han- del in benzine en petroleumproducten geheel onder him invloed te brengen. DE REVUE „NOSE SONDER NOSE". J J. Vrijdag werd in het Concert- en Bioscoopgebouw" de derde opvoering gegeven der Ter Neuzensche revue. De tooneelver- eeniging „Elck wat wils", kan daarop met voldoening terugzien. Er bleek nog een mime belangstelling van de zijde van het publiek, terwijl alles vlot van stapel liep. De optre- denden genoten veel bijval. De slotapotheose: 1935, was gewijzigd en werd met meer luister gegeven, waaraan de indruk die dit tafereel maakte ook evenredig was, o.m. werkten daaraan thans ook mede de bekende bazuin- blazers. Aan het eind der voorstelling werd door den voorzitter der Winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen Klimop" die den avond ook had inge- leid, een woord van hartelijken dank uitge- sproken, voor de wijze waarop thans in een serie vertooningen is gewerkt ten bate van het Neuzen-monument, in de eerste plaats aan de tooneelvereeniging, en voorts aan den heer J. Bierle, die het musicale gedeelte heeft ver- zorgd, en voorts aan de orkestvereeniging „Onder ons" die zich welwillend voor mede- werking aan deze uitvoeringen heeft beschik baar gesteld. Hij eindigde met een opwekkend woord, om voor het bereiken van het gestelde doel te blijven ijveren. TOURNEE ENSEMBLEKEES PRUIS. Aanstaanden Vrijdag wacht den liefheb- bers in het ..Concert- en Bioscoopgebouw" alhier weer een mooien avond, door het op- treden van den heer Kees Pruis met zijn ge- zelschap. Kees Pruis is als cabarettier ook alhier geen onbekende. Zijn optreden alhier, mi eenige jaren geleden, ligt zeker hij' velen nog versch in het geheugen. Ons oordeel was, dat, van de velen die wij in dat genre hier hadden zien optreden, hij zeker niet de ailer- minste was. En de laatste jaren is de her innering daaraan voortdurend verlevendigd, als wij dezen gevierden coupletzanger-conferen- cier over de radio konden beluisteren. Hij maakt thans een reis door Nederland, met een gezelschap, waarvan de zangeres Stella See- mer allerwege geroemd wordt. Wij hebben voor ons liggen een reeks recen- sies uit verschillende bladen over het optre den in verschillende plaatsen van ons land, zoowel van de hoofdsteden als in de provincie- plaatsen, en in alle wordt volop den lof van dit ensemble bezongen. Geen wonder trou- wens, hij brengt gezonden humor en weet deze op een hem eigene wijze uitmuntend aan het publiek toe te dienen. Van Stella Seemer FOURRUREN MANTELS. Volmaakt lenige snede! Buitengewoon zorg- vuldige bewerlung der vellen. Nieuvvste Parijzer modellen! ABEL BEKAERT Brabantstraat 12 GENT. (Ingez. Med.) haar gelnteresseerd bekijken van Mr. Peter Quentin Cardinal hervat en Jane moest haar vraag herhalen, voor ze, met de doffe klanklooze stem van iemand, die in trance is, antwoord gaf. ,,Vierentwintig". „0, dank u wel", zei Jane hartelijk. „Boven zeker? Dan zullen we nu meteen maar even gaan kijken". Ze verdween in de richting van de trap en Peter, zielsgelukkig dat ae ontmoeting met den voorpost van den vijand ten einde was, want het starre kijken had hem gloeiende ooren bezorgd, ging haar blij- moedig achterna. Op het portaal halver- wege keken ze om; de gedienstige stond nog steeds op dezelfde plaats te kijken, of ze het een of andere overbluffende visioen gehad had. ,,Zeg, hoor eens", fluisterde hij Jane toe, „we zullen vlug moeten aanpakken. Als de idioot daar tot haar positieven komt, luidt ze de alarmbel". ,,Welnee", zei Jane kalm. „Je over draft. Je hebt een zeer bijzonderen indruk op haar gemaakt, maar daarmee loopt de zaak afVier-en-twintig moet hier ergens in de buurt zijn. Hier hebben we twintig. Op je teenen, Peter!" Voor hen strekte zich een vrij lange gang uit, met aan weerszijden, om de drie of vier meter, een wit gelakte deur en op die deur, in kleine koperen cijfertjes, de nummers TwintigEen-en-twintig..., Twee-en-twintig.Drie-en-twintig. „Hier", fluisterde Jane, en sloop op heet het, dat zij de gunst van het publiek won, door haar beschaafd optreden, haar keu- rige duidelijke uitspraak en goeden zang. Haar viel uitbundig applaus ten deel. De clou van den avond is het tot slot opge- voerde blijspel, waarbij de vroolij'kheid hoog- tij viert. Het gezelschap is dus een bezoek over- waard. DE WEG PHILIPPINE—IJZENDIJKE. Naar aanleiding van een desbetreffend ver zoek deelt de betrokken Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zeeland aan den A.N.W.B. en de K.N.A.C. mede, dat, thans in uitvoering is de verbetering van het Oostwaarts aansluitende deel Pont Avancd- Dwarsweg, terwijl denkelijk nog dit jaar wordt aanbesteed het vak DwarswegPyra- mide, begin bestaande Provinciale weg, waar- uit moge blijken, dat binnen afzienbaren tijd de geheele verbinding PhilippineUzendijke geen aanleiding tot rechtmatige klachten meer zai geven. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande voorwerpen, welke als gevonden zijn aangegeven, inlichtin- gen te bekomen zijn aan de daarachter ver- melde adressen: Kinderportemannaie en handschoen, K. Harte, Jozinastraat 7. Speelgoedhondje (pluce), E. Dootjes, Schel- dekade, 18. Rijwielbelastingmerk, M. Hamelink, Dijk- straat 22. Radiateurdop, Politiebureau. Rijwielbelastingplaatje in etui, F. v. d. Hooft, Baandijk 24. Parapluie, Politiebureau. Gouden horloige, met bandje, H. Geers, Pel- molengang 4. Heerenhoed en zakdoek, Politiebureau. Rijwielslot met ketting, Ch. Kleeren, Roose- gracht 17. Duimstok, W. Gort, Kerkhoflaan 47. Zilveren damespolshorloge, A. J. v. d. Bilt, Lange Kerkstraat 92. Rijwielbelastingplaatje, M. van Kerkvoorde, brugwachter, Hoeksche-hrug. Kinderportemonnaie met inhoud, Wed. Herrebout, Kazemestraat 12. WAARSCHUWING. In het Algemeen Politieblad van 12 Novem ber jj. komt de volgende mededeeling voor: De „C, v. P. van de centrale recherche te Rotterdam maakt bekend, dat verschillende personen en combinaties van personen onder allerlei telkens veranderende schoonklinkende namen vrijwel waardelooze vulpenhouders in den hand el brengen. Door middel van adver- tenties en strooibiljetten wordt het publiek in den waan gebracht, dat het gaat om een nieuw merk, dat men bij wijze van reclame voor slechts een deel van de werkelijke waar- de snel zou willen invoeren. Alle loffelijke eigenschappen, die men aan een goede vulpen kan stellen, worden daarbj opgesomd. Bij onderzoek is gebleken, dat het hier steeds gaat om een minderwaardig product dat slechts enkele dubbeltjes waarde heeft, zoo- dat men daarvoor, ondEinks den schijnbaar lagen prijs nog veel te veel betaalt. Er kwa men reeds vele klachten bij de politie binnen. EIGEN RECHTER. Toen dezer dagen een bewoonster van Sas van Gent, na in het stadje inkoopen te heb ben gedaan, naar haar woning terugkeerde, kwam zij tot de ontstellende ontdekking, dat de gordijnen van voor de ramen waren ver- dwenen en dat een persoon voor het geopende raam op de bovenverdieping stond aan wien zij verzocht, de deur van haar woning te ope- nen, doch die daarop antwoordde: ,,Je komt er niet meer in, ga maar naar de politie". De marechaussee verleende assistentie en bij het betreden van de woning bleek deze reeds zoo goed als leeg te zijn, terwijl de gansche inven- taris op het erf, liggende achter de woning, haar teenen naar de deur in quaestie toe. Maar haar behoedzaam-doen was over- bodig, want de deur van vier-en-twintig stond open en toen ze voor den drempel stonden, konden ze zien, dat de kamer leeg was. Ze bogen zich voorover en in- specteerden het interieur. Ze zagen eeif bed, dat niet beslapen was, een tafeltje, twee stoelen, een gruwelijk behang, een soort van toilettafel, een kamerscherm, en een legkast; maar ze zagen geen Mr. Gibbs. „Kom, kom", zei Peter. „Hij is er. Kijk maar!" Hij wees op twee dingen, die op het tafeltje lagen: een pet en een kleine hand- koffer. „Zijn tasch en zijn hoofddeksel heb ze gisteren allebei gezien". ,,Maar waar is hij dan?" „In de badkamer ten minste naar alle waarschijnlijkheidZullen we de kust eens gaan verkennen?" Jane ging een stap achteruit en inspec- teerde de gang. Er was niemand in zicht en alles was doodstil. „Het Golf Hotel" bestond in hoofdzaak ten gerieve van het soort menschen, dat er hun vermaak in vindt om een kleinen witten bal over een gedeelte van Moeder Aarde heen en weer I te slaan; en het is iedereen, die iets van golf afweet, bekend, dat dezulken hun voile acht uur slaap noodig hebben, willen ze in dien edelen tak van sport op de serie velden, die hun speelplaats is en nader- hand, in de rookkamer, een behoorlijk VAM (Ingez. Med.) in de open lucht was opgestapeld. Toen bleek dat een zekere de C. te West- dorpe, die onlangs de woning van den gebrui- ker had gekocht, onder beding dat ze 1 November zou zijn ontruimd, waarin de be- woner nalatig was gebleven, als eigen rech- ter was opgetreden en persoonlijk het huis- raad naar buiten had gebracht. De justitie zal thans hebben uit te maken in hoeverre dit eigenmachtig optreden onder de strafwet valt. (VI. Crt.) AANGEHOUDEN. Door de Belgische justitie zijn op verzoek van de Nederlandsche justitie aangehouden de landbouwers R. en A. van D. uit Graauw die naar Antwerpen waren uitgeweken en die ervan verdacht worden goederen en vee tot een aanzienlijk bedrag aan hun faillieten boedel te hebben onttrokken. Zrj zullen door de Belgische regeering worden uitgeleverd. ONTVANGER DIRECTE BELASTINGEN. De ontvanger der directe belastingen, in- voerrechten en accijnzen M. R. de Bruyn is overgepiaatst van het kantoor Oostburg naar het kantoor Steenbergen. EEN AVONTUURLIJK JONGMENSCH. Dezer dagen is een jongmensch te Middel- burg de ouderlijke woning ontloopen. Na zich van Middelburg naar Kruiningen per auto te hebben doen vervoeren, heeft hij zich aldaar vervoegd bij een motorhandelaar, aan wien hi] voorgaf een motorrijwiel te willen koopen, Deze heeft hem toen een motorfiets ter waarde van ongeveer f 850 gegeven, ten einde die motor te probeeren. Van deze gelegenheid heeft de jonge man gebruik gemaakt er van door te gaan. In Belgie aangeland geraakte de motor zonder benzine en aangezien het jongmensch geen cent op zak had, heeft hij het voertuig aan den weg achtergelaten en is te voet naar Antwerpen vertrokken. Blijk- baar heeft hij toen het verkeerde van Zijn handelingen ingezien en is hij weer naar Nederland teruggekeerd, doch werd hij door de inmiddels gewaarschuwde marechaussee bij het overschrijden van de grens aangehouden en naar Middelburg teruggebracht, alwaar hjj ter beschikking van de justitie is gesteld. ZAAMSLAG. Door de heeren J. P. Geelhoedt en C. J. van Vessem, werden in den jongst verloopen week in het jachtveld alhier geschoten 50 hazen. waaronder enkele konijnen. Niet het ruim van wild voorziene jachtveld bracht hun deze voordeelen, maar de juist ge- richte schoten bracht hun op dit getal. AXEL. De heer A. van Sabben, heeft evenals zijn voorgangers op de lijst der liberale partij zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad niet aangenomen. Daar de lijst van de liberalen is uitgeput, zal, naar ons werd medegedeeld, de onbezette raadszetel toegewezen worden aan de anti- revolutionnaire partij, waardoor de heer C. van Kampen in den gemeenteraad zitting zal nemen. OVERSLAG. Bij een afscheid. Dinsdag 16 dezer gaat de Rijksveldwachter J. J. Dieleman, na ruim 7 jaar alhier zijn standplaats gehad te hebben, onze gemeente verlaten en zijn functie te Heinkenszand figuur slaan. Het hotel was, van een practisch oogpunt gezien, nog steeds hors concours en in dien staat zou het nog wel een poos blijven. Een oogenblik, dat beter geschikt was om een verlaten kamer te doorzoeken, hadden ze niet kunnen uitkiezen. ,,Vlug dan zei Jane. Meteen school ze naar binnen. Peter's voorstel om tot deze ernstige wetsovertreding over te gaan, sproot voort ten eenen deele uit een behoefte, om ach ter de malle geschiedenis zoo gauw moge lijk een dikke punt te kunnen zetten en er met gezwinden pas vandoor te gaan en ten anderen deele uit de overtuiging dat hun vriend Gibbs, in zijn onwetendheid ten opzichte van het koppel Nemesissen, dat hem op de hielen zat, de Romney wel niet mee in het bad genomen zou hebben. Maar tot hun groote ergernis en niet minder groote verbazing leverde drie minuten energiek zoeken een negatief resultaat op; waar het meesterstuk ook mocht zijn, op kamer 24 van ,,Het Golf Hotel" was het niet. Het koffertje op tafel bleek niet afge- sloten te zijn, maar dat bevatte niets clan de gewone collectie min of meer nuttige artikelen, die een man van het slag Gibbs op een motortocht denkt noodig te heb ben; de legkast en de toilettafel leverden niets dan een flink pak oude kranten op en andere bergplaatsen groot aenoeg voor een stuk van een Ouden Meester dan altijd waren er niet. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1