ALGEDIEEN NIEUWS- F.N ABVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 80.000 K.G. Diet te iijne Sintsls, DEUGDELKID Eerste Blad. Aankondiging. De der waar, buitenland 8758 WOENSDAG 11 NOVEMBER 1931 71 e Jaargang. A. Prijsopgaaf met Monster SS ~- voetpaden t I 1 I I 1 U I) D. Maandag 16 November 1931, 1. 80.000 K.G. Grenailles 2. 70.000 K.G. Macadam 1-3 FOURRUREN eemg op de wereld KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR Z.-VLAANDEREN. GEMEENTERAAD VAN .AXEL. A11r*vn rpcrp ABONNEMENTSPRMS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6 60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per p Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Ultgeefster: ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor el^en rC?f m8 Grootere letters en click's worden naar plaatsruimte berek®° Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermmderd tarie e w jt ve. verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, vragen prijs- opgaaf a. voor de leverantie van te leveren franco station Z. V. T. M. Zaamslag v6or 15 December 1031. b voor het VERVOER door voerlui van Zaamslag van 61.000 K.G. Sintels van tramstation Zaamslag naar de verschil- lende wegen in deze gemeente. Aanbiedingen worden ingewacht v66r of op 16 November a.s., des voormiddags 10 ure. Zaamslag, den 9 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOL.K Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, wach- ten v66r of op des voormiddags ten 9'/2 ure in: voor de leverantie van minimum: met opgave plaats van levering. BVoor des voormiddags 10 ure prijs- opgaaf in, voor het vervoer van zoowel Axel .Station" als Ter Neuzen ..Station en Schuttershof" en UITSPREIDEN van boven- gemelde en wel op de volgende plaatsen. 20.000 K.G. voor Pouckepolderschen dijk. 9.000 fret gehucht Poonhaven. q ooft Othene. 10.000 Zaamsl-veer 10.000 Reuzenhoek. 10.000 de Griethe. 20.000 in de Polderstraat. 20.000 in de Neuzensche straat. 31.000 op het Dorp. De leverantie moet plaats hebben v66r 25 November en het vervoer v66r 15 December Het gewicht wordt bepaald naar over te leggen weegbrieven. Weegloon voor rekening leverancier. Zaamslag, den 9 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag 80 November 1931, vanwege de gemeente eene algemeene op- neming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 9 November 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Besloten wordt in avondvergaderingen te behandelen, na de postbegrootin^, de begroo- ting van justitie. Bij de voortzetting van de algemeene be- schouwingen over de rijksbegrooting voor 1932 bespreekt Minister Ruys de Beerenbrouck eerst eenige speciale punten. Door middel van een circulaire heeft hiij' het gebruik door de gemeenten van Nederlandsche steenkolen be- vorderd. Autonomie van gemeenten wordt niet onnoodig aangetast. Van onderdeelen van den staat moet echter ook groote bezuiniging ge- ©iscbt worden. De werkverschaffing wordt zooveel mogelijk bevorderd. De regeering is bereid met beboud der 300 bijslag de kas- sen voor de landarbeiders in staat te stellen tot een reglementaire uitkeering van 13 in plaats van 7 weken. Spreker zegt, dat de regeering dageljjks diligent is ten opzichte van den landbouw. Het ontwerp tot beper- king van den invoer kan voor den landbouw van groote beteekenis zijn. In verband met de depressie in bet Noord- Hollandsche tuindersbedrijf beeft de regeering besloten steun te verleenen aan de aard- appelteelt in Noord-Holland. Spreker be- strjjdt bet socialisme, dat z.i. de zielsbehoefte van den mensch niet verstaat. Met den beer Marchant is spreker bet eens, dat er nu is een tekort aan oirganisatie en te veel aan naar eigen inzicht gebmikte vrijbeid. Spreker betoogt verder, dat onze export- bedrjjven mogelijkbeden van bestaan moeten behouden. Daarom ligt bier een taak voor de regeering om overleg te plegen met de bedrijven. De regeering verzet zich daarbij tegen een loondaling, die sterker is dan noo- dig is. Spreker zet uiteen de noodzakeiij'kheid van inkrimping van de uitgaven en verbetering van de handelsbalans. Overwogen dient te worden daarom, of de overtollige invoer niet geheel moet worden geweerd. EEN COMMISSIE VOOR DE MOEILIJK- HEDEN IN HET BEDRIJFSLEVEN. Dinsdagaocbtend is in het departement van Arbeid, Handel en Nijverbeid een bijeenkomst gehouden van vertegenwoordiigers van de al gemeene centrales van werkgevers en de al gemeene centrales van werknemers, onder lei- ding van oud-Minister Mr. J. B. Kan, lid van den Raad van State, ter voorbereiding van een door de regeering in te stellen commissie, welke zich zal bezig houden met de buidige moeilijkheden in het bedrijfsleven. Voor bet voorzitterscbap van deze commis sie heeft de regeering den beer Mr. Kan be reid gevonden. Zoo spoedig mogelijk zal een Komnklyk be- sluit tot instelling van deze commissie ver- schijnen, nadat mededeeling van bereidheid van alle organisaties tot medewerking zal zijn ontvangen. EEN DREIGEMENT VAN DEN MINISTER. Op 29 October jl. beeft de raad van Almelo een steunregeling voor werkloozen vastge- steld, welke aanmerkelijk boogeir is dan de door den Minister goedgekeurde regeling. Tbans heeft bet gemeentebestuur van den Minister van Binn. Zaken en Landibouw een schrijven ontvangen, waarin tegen de thans getroffen regeling emstig bezwaar wordt ge- maakt, zoodat wordt verzocht, dat de raad zijn besluit onverwijid intrekt, daar anders de Minister de gemeente alien steun, zoowel die van de kosten van werkverschaffing, als die van steunverleening zou moeten onthouden. De meerderbeid van B. en W. geeft den raad nu in overweging bovenbedoelde „Steun- regeling" alsnog in te trekken; de minder- beid wordt gevormd door de beide soc.-dem. wethouders. DE RIJN-SCHELDE VERBINDING. De Scheepvaartvereenigiing Zuid, de Ver- eeniging van werkgevers in de Rotterdamsche vervoer- en havenbedrijven beeft zich gewend tot den Minister van Buitenlandscbe Zaken, naar aanleiding van diens verklaring in de Eerste Kamer. Nu de regeering aldus ontleenen wij aan dit adres, veel verder is gegaan dan baar aanvankelijk voomemen, moeten wij een em stig beroep op haar doen om zich nader te beraden in verband met de groote belangen welke in gevaar komen. Indien bij uitwerking van een plan, voor een vaarweg van den Rijn naar de Wester- Scbelde blijkt dat een uitmonding bij Bath om technische redenen bezwaar lujk is, zal de conclusie o.i. moeten zijn, dat of naar een andere uitmonding in de Wester-Schelde dan bg Bath blij-vend binnen de grens van de geografische Scbeidingsregeling moet wor den omgezien, of dat de bestaande vaarweg over Hansweert verbeterd moet worden. Maar wat de Regeering ook meent verder aan Belgie voor te moeten stellen zij kan het d<?or haar zelve nauwkeurig vastgestelde en op de Scbeidingsregeling gebaseerde stand- punt niet verlaten en toestemmen in den aan- leg van een kanaal, dat van het verworpen Moerdijkkanaal alleen bierin verscbilt, dat bet wat westelijker is geprojecteerd en dat het tracee gebogen is in plaats van recbt. Slechts handhaving van een standpunt, waamit onomwonden blijkt, dat de Neder landsche regeering rekening moet bouden met bepaalde nationale belangen, kan ons tot Bel gie nader brengen. SUBSIDIE VOOR SCHOOLREISJES GESCHRAPT. De gemeenteraad te Wissekerke beeft bij de behandeling der gemeente-begrooting vooir 1932 met 6 tegen 5 stemmen aangenomen een voorstel van den beer Kramer om den post I subsidie voor schoolreisjes te scbrappen. Hij noemde schoolreisjes een gevaar voor de jeugd, in plaats van opvoedend te werken. Deze opvatting werd door verschillende leden krachtig bestreden en ook de voorzitter, de beer Verhorst, begreep niet welk gevaar in de schoolreisjes schuilt. De beer Van Halst vroeg of wjj weer terug moeten naar den tijd, toen er op Noord-Beveland menschen geboren werden en stierven zonder er af te komen. DE REGEERING EN DE GEMEENTEN. De hoofdbestuursvergadering van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen beeft kenms genomen van de door de regeering ingediende wetsontwerpen om aan de gemeenten, aan welk door het rijk kasvoorschotten zullen worden verstrekt, zekere voorwaarden op te leggen. Naar aanleiding daarvan heeft de verga dering in een motie verklaard, in deze maat- regelen een aantasting te zien van de zelf- standigheid der provinciale- en gemeentelijke besturem, alsmede een emstige bedreiging van de sociale maatregelen door verschillende gemeentebesturen genomen en nog te nemen. De vergadering protesteert derbalve tegen deze voortgezette politiek der regeering, welke er haars inziens op is gericht 't levens- peil der werknemersklasse omlaag te schroe- ven en heeft haar instemming betuigd met de door de modeme bonden van overbeidsper- soneel en andere bij bet N.V.V. aangesloten bonden ingezette actie. MANTELS. Volmaakt lenige snede! Buitengewoon zorg- vuldige bewerking der vellen. Nieuwste Parijzer modellen! ABEL, BEKAERT Brabautstraat 12 GENT. GESLAAGDE DIPLOMATIE? EEN KRANIG MEISJE. De 10-jarige C. J. C. Vintges te 's-Graven- bage beeft op 7 Augustus een 5-jarig jongetje met gevaar voor eigen leven uit bet water gered. Het Carnegie Heldenfonds beeft als herinnering hieraan, aan bet meisje een gou- den medaille met inscriptie en gouden ketting gesehonken. INKOMEN KONINKLIJKE FAMILIE. Afstand van tien en meer procent. Minister de Geer beeft Dinsdagmiddag in de Tweede Kamer verklaard, dat de Ministers eveneens zullen deelen in de salariskorting. Voorts deelde hij mede, dat de Koningin- Moeder en Prinses Juliana reeds eenige weken geleden hem hebben doen weten, dat zij voor 1932 tien procent van haar grondwettelijk dnkomen niet wenschen te ontvangen. De Koningin heeft laten weten, dat zjj haar inkomen op andere wijize heeft vermin- derd door ontbeffing van pacht van eigen- dommen van bet Kroondomein. H.M. is dezen niet afgegaan op baar gewone adviseurs, I maar heeft een commissie van landbouwers, onder leiding van Dr. Lovink, benoemd en advies laten uitbrengen. De opbrengst van het Kroondomein is daardoor zear aanmerke lijk achteruit gegaan. Het offer van H. M., zeide de Minister, is daardoor veel grooter dan 10 pCt. van baar grondwettelijk inkomen en van de inkomsten uit het Kroondomein tezamen. MacDonald heeft schrijft de N. R. Crt. Maandag in de groote Glldenzaal het woord gevoerd aan bet klassieke banket, dat daar jaarlijks gehouden wordt, na de instal- latie van den Lord Mayor. Dergelijke ban- ketten zijn van oudsber voor de Britsche staatslieden een aangewezen gelegenbeid ge- weest voor groote politieke redevoeringen. After dinner speeches van staatkundige dra/agwijdte bebooren tot de Britsche instel- Ungen, die gebeiligd zijn als de constitutie zelf. De redevoering van MacDonald in de zaal der gilden werd dan ook bij voorbaat opge- vat als een soort generale repetitie voor de troonrede, die Dinsdag zou worden uitgespro- ken. Heeft men bierin niet gedwaald, dan is er van die troonrede niet al te veel positie- ven inhoud te verwacbten. Het kan echter ook zeer wel zijn dat de minister-president den koning het gras niet voor de voeten heeft willen wegmaaien. Hoe bet zij, zijn woorden zijn meer alge meen bescbouwend dan medegedeeld geweest. Maar daarom waren zij toch niet onbelang- rijk! MacDonald heeft voor het „blanco man daat", dat de regeering van de kiezers heeft ontvangen, bepaalde grenzen getrokken. Hij heeft gezegd dat dit mandaat zich beperkte tot twee punten: Herstel van het evenwicht in de begrooting en herstel van de handels balans. Daar de wetten van Snowden het vraag- stuk van de begrooting voorloopig hebben op- gelost, blijft dus slechts de regeling van de handelsbalans over. Als de regeering die nu als haar voomame taak beschouwt, moeten verstrekkende maatregelen van haar te ver- wachten zijn. Immers men kan niet aanne- men dat zij gelooven zou deze hoofdtaak, waarvoor zij het heele kiezersvolk gemobili- seerd heeft om haar opgedragen te krijgen, met afwachten te kunnen vervullen. Deze woorden richten van zelf weer de aandacht op het probleem van bescherming of beperking van den invoer. Het is duidelij- ker dan ooit boezeer het vraagstuk van be- strijding van den invoer en bevordering van den uitvoer in het middelpunt van de belang- stelling der regeering moet staan. MacDonald kon dat niet krachtiger uitspreken dan door het mandaat der regeering op deze wijze te omschrijven. Daarna heeft hij over de buitenwereld ge- sproken, waarvan de toestand in Engeland zelf zoozeer afhangt. En daarbij moest hij zich tot goede raadgevingen en wijze opmer- kingen bepalen. Voor een herstel noemde de spreker de houding van Duitschland en Frank- rijk in de eerste plaats beslissend. Tot 29 Februari heeft Duitschland, en daarmede de wereld nog respflt (hoe gelukkig dat 1932 een schrikkeljaar is!). V66r dat tijdstip moeten de aangelegenheden die met Duitsch land in verband staan, zijn geregeld. Niet ten onrechte verwacht MacDonald stermachtige maanden voor dien datum. Maar hij durfde blijkbaar nog bopen dat die stormen de lucht zouden sehoonvegen, en alles zou eindigen met een regeling van grootscheepsch karakter. Optimist moet men zijn als eerste minister, bijzonderlijk als men spreekt aan het einde van een luisterrijk banket. En optimist moet men vooral zijn als men even te voren heeft erkend, dat het op en neer dobberen van het eigen betaalmiddel op de wereldbeurzen geen einde zal kunnen nemen voor in de buiten wereld een algemeene stabilisatie van den toestand is ingetreden. Het moest een melan- cholieke mededeeling zijn voor den kapitein van bet schip, dat het (financieele) roer, dat onklaar is en geen vasten koers meer toelaat, niet kan worden hersteld voor de storm is be- daard. Deze erkentenis moest ecbter tegelijkertijd een leerzame waarschuwing zijn voor de Brit sche politic! en joumalisten, die meenen dat dit oogenblik bij uitstek gescbikt is voor En geland, om zich om de buitenwereld niet meer te bekommeren, maar zich geheel op zich zelf en het Rijk terug te trekken. MacDonald zei het dan ook heel anders: tarieven, internationale schulden zijn dingen die slechts in intemationaal verband geregeld kunnen worden. En aan dit tweetal kwes- ties voor internationale regeling voegde hij nog een derde toe, die de Franschen het oor zal doen spitsen: veiligheid. Ons Nederlanders boezemt in de eerste plaats de kwestie der tarieven belang in als onderwerp waarbij wij onmiddellijk zijn be- trokken, al beseffen wij ook heel goed welk gewicht een regeling van de problemen van veiligheid en internationale schulden voor ons heeft. En in die tariefkwestie schijnt minder donkere teekening te komen. De Times beeft ten slotte bet beginsel van den vrijen handel dat voor den Engelschman heilige traditie was, niet kunnen verloochenen. Het blad pleit tegen een algemeen tarief, wenscht om het in duidelijk Nederlandsch te omschrijven, feitelijk slechts vechttarieven. Het wil Enge land in de positie gebracht zien om met de beschermende mogendheden over een verla- ging der bescherming bij gelijk oversteken te kunnen onderhandelen. Dit is een gevaarlijk stelsel voor een vrijhandelaar, omdat hij be- gint met zich zelf, naar eigen inzicht, te schaden. Maar in ieder geval zou een der- geiijk stelsel zeker geen maatregelen tegen den Nederlandschen invoer in Engeland recht- vaardigen. Wij zouden geen optimisme willen bouwen op de bescbouwingen van de Times alleen; een zwaluw maakt nog geen lente, zelfs al steekt bet vogeltje in de veeren van het be- roennde en machtige blad. Maar deze be scbouwingen komen zoo goed overeen met de woorden van den minister-president, die douanemuren een probleem voor internatio nale besprekingen noemde ter onderscheiding van de egocentriscbe, insulaire opvatting van zekere unionisten, dat wij van een gezagheb- bende strooming mogen spreken. Beter inzicht schijnt weer naar boven te streven. Als bet onzuivere karakter der ver- kiezingen teweeg heeft gebracht dat de weg daarvoor open is gehouden, kunnen wij dit onzuiver karakter misschien nog eens als „ge- slaagde diplomatic" bestempelen! BESTRIJDING DER BANDIETEN OP CORSICA. Uit Corsica wordt gemeld, dat de groot op- gezette zuiveringsactie der Fransche gendar merie tegen de bandieten op Corsica ten ge- volge van de ongunstige weersomstandigheden slechts zeer langzaam vordert. Na een in- spannenden marsch kon het plaatsje Palneca Maandagmorgen bezet worden. Zeventien personen werden gearresteerd. Onder hen be- vindt zich ook de burgemeester van het dorp. Het dorp was verdeeld in twee partijen, nl. aanhangers en leden van de families Santoni en Bartoli, tusschen welke beide families een zeer oude veete bestaat, die slechts door bloed wraak beslecbt kan worden. De vijandelijkheden tusschen de beide par tijen duurden voort tot op het oogenblik waar- op bet dorp door de gendarmerie bezet werd. DE MAN DIE EEN EINDE MAAKTE AAN DEN OORLOG. De Sunday Express bevat de volgende herinnering aan den grooten oorlog. Den 8en Augustus 1918 begon de slag bij Atrecbt. Bij deze gelegenbeid bad elke officier die van Engelsche zij'de aan den slag deel nam een opgaaf gekregen van de ligging van de hoofd- kwartieren van de Duitscbe divisies en bri gades, voor zoover die den Engelschen bekend waren. De officieren hadden opdracht, deze hoofdkwartieren nauwlettend na te zoeken. naar papieren. Een afdeeling cavalerie, ge- steund door licbte tanks, overviel het hoofd- kwartier van een Duitsch corps te Wancourt ten Zuid-Oosten van Atrecbt. Dit hoofdkwar- tier, een oude bocrderij, bleek baastig ont- ruimd te zijn en de vloer was bedekt met snippers van baastig verscheurd papieren. De bevelvoerende officier stopte alle snippers in ledige zakken. Hij bad geen tijd om ze na te zien of uit te zoeken en stuurde daarom alles wat hij vinden kon door naar bet hoofd- kwartier. Vermoedelijk heeft de betrokken offioier nimmer geweten hoe belangrijk zijn vondst was. Zelfs de bevelvoerende officieren habben niet onmiddellijk de beteekenis van bet gevondene beseft. Toen de snippers aan- eengevoegd waren bleek, dat zij tot in de kleinste bijzonderbeden de heele organisatie van de Hindenburglinie in dit frontvak ont- hulden met de plaatsing van alle machine- geweernesten, de opstelling van zwaarder ge- scbut, de vliiegkampen, de telefoonposten enz. Onmiddelliijk werden de verkennings-vliegers er op uit gezonden om de juistheid van het plan te toetsen. Dit bleek inderdaad geheel met de werkelijkheid overeen te stemmen. Deze vondst maakte, dat bet groote hoofd- kwartier zijn aanvankelijke plan om na het bezetten van gunstige vooruitgeschaven pos- ten de groote krijgsbedrijven gedurende den winter stop te zetten, opgaf en besloot tot een grondigen aanval die een einde aan den oorlog zou maken. Deze aanval werd den 29sten September ontketend en leidde na zes weken tot den wapenstilstand. Het merk- waardigste in deze episode is, dat de naam van den officier, wiens vondst tot het einde van den oorlog geleid heeft, niet bekend is, De Sunday Express hoopt dat hij in baar publicatie aanleiding zal vinden, voor den dag te komen. HET CONGRES ROEPT GANDHI TERUG. In een buitengewone vergadering van bet dagelijkscb bestuur van de congrespartij te Bombay, die vier uur geduurd beeft, is beslo ten, aan Gandhi mee te deelen, dat men zijn verder verblijf op de Britsch-Indiscbe confe- rentie te Londen onnoodig acbt. In bet tele gram, waarin aan Gandhi hiervan kennis wordt gegeven, wordt verder zijn aandacht gevestigd op den snel acbteruitgaanden toe stand in Bengalen, de Noordwestelijke grens- provincie en andere plaatsen. Het bestuur geeft als zijn meening te kennen, dat Gandhi's terugkeer naar Indie van belang zou zijn en dat een lange reis op het Europeesche conti nent onraadzaam is. Intusschen laat bet de beslissing aan Gandhi zelf over. Deze heeft bet bericht ontvangen te Oxford, waar hij temidden van vrienden den Zondag door- bracbt. -'■& niet slechts de prijs, geeft den doorslag. U zult zich misschien wel eens door een schijnbaar gunstige aanbieding laten verleiden iets minderwaardigs te koopen; maar U keert toch gauw genoeg tot het als werkelijk goed erkende terug. Hoeveel te meer is dar het geval bij een geneesmiddel, het- welk toch dienen moet tot het terugwinnen van Uw gezondheid. U, als weldenkend mensch, zult daarom tegen hoofdpijn, rheuma- tiek, verkoudheid enz. steeds echte Aspirin eischen. De oranje-band en hei Boyer- kruis waarborgen U het midde; I dat goed verdragen wordt en I tegelijkertijd de beste uitwerking heeft. Alleen bij ongeichonden verpakkingen kan voor de echtheld worden Ingeitaanl (Ingez. Med.) TER NEUZEN, 11 NOVEMBER 1931. POST EN TELEGRAFIE. Een nieuwe rechtstreeksche telefoongelei- ding is in dienst gesteld tusschen Goes—Ter Neuzen. De Kamer houdt zitting a.s. Zaterdag 14 dezer,des namidags half 3 uur, openhare vergadering. VERKIEZING VOOR DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bij de gisteren gehouden verkiezing van 8 leden der Kamer wegens periodieke aftreding. werden candidaat gesteld: voor de afdeeling GrootbedrijfL. de Feij- ter (aftr.), J. F. de Klerk, G. F. P. van der Peijl, alien te Ter Neuzen, I. A. Risseeuw Jobnz. te Oostburg (aftr.), J. A. van Rompu (aftr.) en C. Wind van Merkesteyn (aftr.) te Ter Neuzen; voor de afdeeling KleinbedrijfE. P. Fas- saert te Hulst, J. den Hamer te Ter Neuzen. J. M. Oggel te Axel (aftr.), G. Stevens te Overslag, A. de Vrieze te Ter Neuzen (aftr.) en A. J. Wijffels te Aardenburg (aftr.). Het aftredende lid de beer A. A. van de Walle te Hulst wenschte voor een nieuwe benoeming niet meer in aanmerking te komen. Door het boofdstembureau is de stemming bepaald op Dinsdag 24 dezer, waarvoor stem- bureaux zullen zitting bouden te Ter Neuzen van voorm. 10 tot nam. 1 uur, en te Sas van Gent, Axel, Hulst, Hontenisse, IJzendijke, Oostburg en Breskens, waar gelegenheid tot stemmen zal bestaan van des voormiddags 9 tot 11 uur. In de op Donderdag 12 November 1931, des namiddags te 2 ure, te houden openbare ver gadering van den gemeenteraad alhier. komen de volgende punten in behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming van keurmeesters en arbiter voor de a.s. jaarmerkt. 4. Verzoek van den boekhouder der Gas- fabriek om zijne zekerheidsstelling, ten beboeve der gemeente, te herzien. 5. a. Vaststelling van het Ambtenaren- reglement. b. Vaststelling van de Instructie van den Gemeente-Seeretaris. c. Vaststelling van de Instructie van den Gemeente-Gntvanger. d. Vaststelling van de Instructie van den Directeur der Gasfabriek. e. Vaststelling van de Instructie van den Boekhouder der Gasfabriek. 6. Vaststelling steunregeling werklooze arbeiders. 7. Vaststelling kohier bondenbelasting, dienst 1931. 8. Vaststelling wijziging van de gemeente- begrooting, dienst 1931. RIJKSPOSTSPAARBANK. Gedurende de maand October werd op het postkantoor alhier op spaarbankboekjes inge- legd 38.234,23 en terugbetaald 29.130,66 derbalve meer ingelegd dan terugbetaald 9103,57. 28 nieuwe boekjes werden uitge- geven. Door tusscbenkomst van dit kantoor werd ter Directie op staatsscbuldboekjes ofge- schreven nominaal f 2300. Tot aankoop van Nationale Sebuld ten be- hoeve van inleggers werden uitgevoerd 2 orders, tot een nominaal bedrag van 1500.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1