ALGEMEEN HIEUW8- EH APVERTEHTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREN. EEN DAG RiDDER Eerste Blad. bihnenlahd. No. 875/ MAANDAG 9 NOVEMBER 1931 71 e Jaargang. FEFILLET0N. BFITKBLAHD. SPORT. DRAlSfflAvAbimKEriBURG'S;- .A -iLEVERTR/ zijn", bedacht Jane, op dat oogenblik. ,,Als je 't liever wilt, Peter, kun jij hier blijven en ga ik alleen verder. Ik geloof vast en zeker, dat het mij wel lukken zal Schuin voor hen uit lag een groot veld, dat in kleine rechthoekige stukken, elk met zijn eigen, meestal bouwvallig tuin- huisje, onderverdeeld was. En op ^en van de stukken aan den weg stond net voorwerp, waarnaar Jane wees, te weten: een vogelverschrikker! Een zoo knap in elkaargezette en zoo keurig gekleede vogelverschrikker, dat het niet anders kon, of de eigenaar van den bedoelden rechthoek gronds was niet alleen een vin- dingrijke geest, maar tevens een echte fat. De vogelverschrikker droeg namelijk een jacquet, een dophoed en een donker- blauwe broek, een tenue, waardoor hij op een afstand gezien, het voorkomen had van een meneer met een opvallend korten hals, die zich hals over kop in het donker aangekleed had om de opkomende zon een welkomstlied toe te gaan zingen. „Wat? Dat?" zei Peter, zonder bepaald veel enthousiasme. ,,Ja. Waarom niet? t Is uiterlijk een behoorlijk jacquet en het ziet eruit, of het grootste deel van de pyjama eronder zou verdwijnen". „Hm", bromde Peter besluiteloos. Laten we maar es gaan zien". Hij stak den weg dwars over, klom over een hek in de haag en gina naar den vogelverschrikker toe. Van dichtbij ge zien verkeerde het jacquet niet in dien staat van volmaaktheid, die t uit de verte den toeschouwer te genieten had gegeven. Het was groen van ouderdom naar de 5 snit te oordeelen dateerde het van 1880 VOETBAL. l.F.EU WARDEN ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Brj voor udtbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voonntbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrqgbaar Is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. WW in naiiTlliiiUll II WEER RUSSISCH GRAAN NAAR NEDERLAND Naar aan het Hbld. uit IJmuiden uit haven- kringen gemeldt wordt, zal de invoer van Rus- sisch graan wederom hervat worden. Reeds binnenkort worden weer eenige scheepsladtn- gen in de Amsterdamsche havens verwacht Dit klopt volkomen met een desbetreffend bericht in de ..Berliner Borsenkurier" over nieuwe Russische graanverschepingen naar Nederland en ook komt het overeen met het bericht in de „Times" volgens hetwelk de re- dactie uit Russische handelskringen te Londen zou hebben vemomen, dat de voorafgaande berichten over het beperken of zelfs stop zetten van den Russischen graanexport sterk overdreven waren. FEITEN EN CIJFERS OVER SCHOOL EN ONDERWIJS. lets over groote en kleine seholen. In het vorig artikel werden aan de hand van de Statistiek van het Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs enkele opmerkingen ge- maakt over de gewichtige vraag of er in ons land niet te veel seholen zijn. Onze besehou- wing van vandaag hangt daarmede zeer nauw samen. Te veel seholen beteekent immers te kieine seholen. Het is daarom verklaarbaar, dat de vraag naar de schoolgrootte in de ge- dachtenwisseling over de actueele problemen dezer schoolorganisatie al even groote be langstelling geniet als die naar het aantal seholen. Gebruikelijk is het dan de school grootte te bepalen naar het aantal onderwij- zers. Zoo spreekt men van eenmansscholen, soms ook wel van twee- of driemansscholen. Er bestaat nog een andere, feitelijk meer voor de hand liggende, wijze om de grootte van een school aan te duiden, n.l. de vermel- ding van grootte der school'bevolking. Men kan de seholen dan indeelen naar groepen van leerlingen, b.v. seholen met 120 leerlingen, seholen met 2140 leerlingen enz. Het is op- merkelijk, dat over de schoolgrootte, op de eene of op de andere wijze aangeduid, in de officieele onderwijsstatistieken vroeger geen gegevens gepubliceerd werden en het is ver- blijdend, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek thans in de gelegenheid werd ge- steld om omtrent dit uit schoolorganisatorisch oogpunt zoo uitermate gewichtig punt cijfers te verzamelen en in zijn bovenvermelde publi- catie bekend te maken. Het blijkt, dat ons land weinig groote en, gelijk trouwens bekend was, veel kleine seho len telt. Er zijn op een totaal van 7.284 seho len voor gewoon lager onderwijs slechts 109 seholen met meer dan 400 leerlingen, daaren- tegen 428 seholen met niet meer dan 40 leer- 'lingen. De statistiek geeft echter meer dan deze totalen. Wij vinden daarin een verdee- ling dezer cijfers voor elk der gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en voor groepen van kleinere gemeenten. Ook werden de seho len onderverdeeld naar haar richting, dus: openbare seholen, Protestantsch Christelijke seholen, Roomsch Katholieke seholen, Israeli- tische seholen en overige bijzondere seholen. Uit laatstbedoelde cijfers blijkt, dat de meeste kleine schooltjes worden gevonden bij het Openbaar Onderwijs. Van de bovengenoemde 428 seholen met niet meer dan 40 leerlingen zijn er 345 openbaar. Van de 579 seholen met 4160 leerlingen behooren er 349 en van de eveneens 579 seholen met 6180 leerlingen 300 tot het openbaar onderwijs. De Lager Onderwijswet stelt als regel, dat in elke ge- meente openbaar onderwijs gegeven moet worden. Afwijking van dezen regel wordt slechts toegestaan, wanneer naburige gemeen ten zich tot oprichting en instandhouding van een gemeenschappelijke school hebben ver- eenigd of wanneer het aantal leerlingen tot een zeer gering getal is gedaald. Na de open- bare seholen vindt men de meeste kleine seholen onder die van Protestantsch Christe lijke richting. Gunstig is het met de school grootte bij de Roomsch Katholieke seholen ge- steld. Voor wie gaame van eenmansscholen" enz. spreken volgen hier nog een paar cijfers he- treffende de seholen, gerubriceerd naar het aantal leerkrachten, dat daaraan werkzaam is. Kortheidshalve worden slechts de kleine en de groote seholen vermeld. overige Openb. Pr. Chr. R.K. bijz. Kleine seholen: seholen met 1 leerkracht 213 9 9 3 2 leerkrachten 624 318 124 17 3 586 389 347 16 Groote seholen seholen met 12 leerkrachten 3 10 6 2 13 5 11 16 14 en meer leerkrachten 1 26 22 5 In een volgend artikel hopen wij aan de hand der onderwijsstatistiek nader te spreken over de richtingsverschillen op het gebied van het lager onderwijs. door K. R. G. BROWNE. 19) (Vervolg.) Experts op strategisch gebied zijn van de meening, dat tegenover een vijandelijke overmacht een ordelijke terugtocht niet alleen aanbevelenswaardig, maar tevens de eenig ju'iste manier van handelen is en Peter achtte het oogenblik gekomen om de waarheid van die meening te demon- streeren. Hij was niet bang uitgevallen, maar iets in het uiterlijk van den hond vertelde hem, dat blijven en argumen- teeren in dit geval zonde van zijn tijd en zijn redenaarstalent zou zijn. En dus keerde hij zich om en verliet onverwijld de plaats van handeling. Bij het hek was hij nog een kwart meter voor. Hij sprong op de manier van een athleet tijdens een steeple zoo hoog moge- lijk in de lucht en kwam aan den anderen kant op z'n handen en voeten neer. De hond botste in vollen ren tegen het hek op en begon aan een Indianen-dans, terwijl hij onder het springen z'n verontwaardi- ging over dien teleurstellenden afloop in schelle kreten tegen de opgaande zon lucht gaf. Peter stond ademloos, maar zonder een hap ergens uit, op en wandelde naar de plek, een tien meter de laan in, waar Jane op hem stond te wachten. ,,Dat heb je vlug gedaan", zei ze, toen ze hem naar zich zag toekomen. „Niet geslaagd?" „Ze hebben den hond op me afge- i) Uitgave Algemeene 's Gravenhage. Landsdrukkerij, DE GEZONKEN DUITSCHE VLOOT BIJ SCAPA FLOW. De Engelsche firma Cox en Danke, heeft het bergingswerk van de in 1919 bij Scapa Flow gezonken Duitsche oorlogsvloot na 7 jaren arbeid gestaakt. Er liggen nog 12 oorlogsschepen op den zee- bodem, de berging er van is niet onmogelijk, hoewel zij op 35 meter diepte liggen, en ver- scheidene met den kiel boven. De kosten ech ter worden niet meer gedekt door den ver- "koopsprijs van het oude metaal. Alleen aan de berging van het 28.000 ton groote slag- schip verloor dit bergingsbedrijf 350.000 gulden. De totale uitgaven aan bergingwerkzaam- heden beliepen een bedrag van rond vijf en half millioen gulden. Er zijn totaal 32 schepen geborgen, waar- van 6 meer dan 20.000 ton groot ier NEUZEN, 9 NOV. 1931. EXAMEN INSPECTEUR VAN POLITIE. Na vanwege den „Algemeene Nederlandsche Politiebond op 6 en 7 dezer gehouden examen slaagde voor de talen Fransch en Engelsch, de heer M. C. Hack, inspecteur van politie alhier. APOTHEKERS-ASSISTENT. Te Utrecht slaagde voor het examen apothekers-assistent, mej. M. M. van Melle te Breskens. R.K. KIESVEREENIGING. De vergadering der R.K. Kiesvereeniging, die Zondagnamiddag in het Patronaatsgebouw alhier gehouden werd, was maar matig be- zocht. Na opening door den voorzitter, den heer J. van Rompu en voorlezing der notulen van de vorige vergadering, werden enkele mededeelingen gedaan, die voor kennisgeving werden aangenomen. stuurd", zei Peter verbitterd, zonder haar aan te kijken. ,,Nee, tochverontwaardigde Jane zich. Ze vocht tegen een emotie, die verdriet of boosheid kon zijn, maar die noch het een, noch het andere was. Toen ze, na als overwinnares uit den strijd te voorschijn te zijn getreden, weer begon te spreken, trilde haar stem verdacht. ,,Watwat n schande, Peter! Den volgenden keer ga ik 't vragen". ,X)at zul je wel moeten doen", gaf Peter op dramatisch-somberen toon ten antwoord. „De inboorlingen nemen bij t zien van mij de vlucht". Na die ontboe- zemincj won z'n gevoel voor humor het van z'n neerslachtigheid. ,,Kan ze geen ongelijk geven", zei hij met een breeden grijns. „Vooruit, laten we 't verderop maar eens probeeren". Meer dan een half uur gaans lang liep de laan, met ontelbare bochten, alsof zij er niets voor voelde op haar bestemming aan te komen, met dezelfde vrij steile helling naar beneden. En al dien tijd zagen ze geen enkele woning en geen enkei men- schelijk wezen, dat ze om hulp hadden kunnen vragen. Onder het voortgaan groeide de onrust in Peter aan tot een gevoel van paniek, want iedere stap bracht ze dichter bij de beschaafde we- reld en de diverse vernederingen, die voor iemand, die het waagt om 's morgens in een pyjama door de Sussexer dreven te gaan wandelen, zijn weggelegd, In zijn verbeelding zag hij al de stom-verbaasde gezichten van de heeren en dames inboor lingen, hoorde hij al het hoongelach van de allerjongste generatie ,,We moeten nu vlak bij Tagg's Bay Nu werd overgegaan tot de verkiezing van 3 afgevaardigden en 3 plaatsvervangers naar de rijkskieskring-organisatie, wegens aftre- ding der heeren J. van Rornpu, H. Spinhof en mej. C. van Nuenen als afgevaardigden en de heeren E. van Hecke en A. Reuneker als plaatsvervangers. Na 3 stemmingen werden tot afgevaardigden gek< zen de heeren J. van Rompu, J. de Klerk en Jac. van der Sneppen en tot plaatsvervangers de heeren F. de Bak- ker, Adr. Reuneker en A. Mannaert. Bij de rondvraag werd er op gewezen, dat het niet billijk was, dat de afgevaardigden op eigen kosten de vergaderingen der rijkskies kring-organisatie moesten bijwonen, daar dat voor sommigen financieele bezwaren heeft. Ook werd geklaagd over de achterstelling der Katholieken bij benoemingen in de provincie en in de gemeente. Daama sloot de voorzitter de vergadering. EERSTE H. COMMUNIE. De eerste H. Communie van de kinderen van ongeveer 7 jaar zal hier plaats hebben op Zondag 13 December e.k. VOETBALWEDSTRIJD TE MIDDELBURG. Dat er tegenwoordig alhier en in de om- geving zeer veel belangstelling bestaat voor de voetbalsport en in het bijzonder voor de verrichtingen van het Ter Neuzensch elftal in de 2e klasse is in dit seizoen ruimschoots gebleken. Het is te verwachten d&t er bij zondere belangstelling zal bestaan voor de ontmoetingen tusschen de Middelburgsche en de Ter Neuzensche elftallen. Het eerste tref- fen heeft a.s. Zondag plaats te Middelburg. Zooals uit de advertentie in dit nummer blijkt stellen enkele ondememers alhier de liefheb- bers in de gelegenheid om, tegen een matig gesteld reisgeld, den te Middelburg te spelen match bij te wonen, door een voor dit doel uit- stekend geschikt passagiersstoomschip dien dag een reis te laten maken van Ter Neuzen via Vlissingen naar Middelburg v.v. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie maakt bekend, dat omtrent onder volgende gevonden voor- werpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Rijwiel-belastingmerk, A. Marsilje, Noord- straat 38. Rijwiel-ibelastingmerk, S. C. M. v. Leeuwen, Noordstraat 89. Mantelband, M. de Kubber, Kerkhofl. 22. Drie-stuivertjesbroche, W. Berkman, Mar- tinus Eijkestraat 21. Damespolshorloge, Ch. L. Dellaert, Oude- wijk 1, Axel. Witte bontkraag, P. Crince, le Kortestr. 10. Gordijn, L. de Regt, Axelschestraat 29. Ceintuur, M. van Sprang, Noordstraat 16. Doubld armband, Oh. de Schepper, Axel schestraat 48. Pakje bloembollen, J. A. Tolhoek, Steen- kamplaan 80. Blauwe kindermuts (callotje), P. Meeuwsen, Blokken 9. Gele Kindertasch (met inhoud), Wed. Ver- hage, Tholensstraat 143. Boodschaptasch, P. d'Hondt, Kandeelstr. 4. FEDERATIE ZEELAND VRIJZ. DEM. BOND. Zondag vergaderde de federatie Zeeland van den Vrijz.-Dem. Bond in hotel De Nieuwe Doelen te Middelburg, onder voorzitterschap van den waamemenden voorzitter, den heer C. Ouwehand, die in zijn openingswoord groote waardeering uitsprak voor alles wat de niet in de Provinciale Staten teruggekeerde heer Jac. Welleman en mevrouw Bergsma omO, Peter, kijk! Een jas voor je!" ,,Een jas!" riep Peter, opeens een en al actie, uit. ,,Waar? Waar? Zoo zou een schipbreukelina dobberend midden op den Atlantischen Oceaan bij den kreet: „Een zeil!" ,,Waar? Waar?" hebben kunnen roepen. Bergsma, voor de partij en haar beginselen, eerstgenoemde ook in andere functies, hebben verricht. Ook bracht hirj dank voor hetgeen de heer arts D. N. van Gelderen, die ontslag nam als voorzitter der federatie als zoodanig en ook als lid van het hoofdbestuur voor de partij is geweest. Spreker erkende volledig, dat de partij in Zeeland bij de jongste Staten- verkiezingen veel heeft verloren en wekte krachtig op het nieuw te kiezen dagelijksch bestuur terzijde te staan bij de pogingen om propaganda voor de beginselen te maken. Wat betreft de crisis, zeide spreker, dat die reeds erg genoeg is zonder, dat men er over spreekt. Tenslotte wees de heer Ouwe hand er op, dat de agenda voor de algemeene vergadering een aantal voorstellen bevat, die wenken aan de Tweede Kamerfractie inhou- den, wat volgens hem, gezien de samenstelling dier fractie, als regel niet noodig is. Nadat de rekening van den heer Ouwehand als penningmeester was goedgekeurd, koos de vergadering met algemeene stemmen tot voorzitter den heer C. Ouwehand te Vlissin gen, tot secretaris, welke functie de heer Ouwehand tijdelijk had waargenomen, den heer Dr. J. G. Ramaker te Breskens en tot penningmeester, den heer W. Karelse te Schore. Nadat besloten was, dat de te benoemen afgevaardigde zoo gewenscht ook hoogstens 5 afdeelingen kan vertegenwoordigen, be- noemde de vergadering den heer Ramaker tot afgevaardigde naar de algemeene verga dering, die op 28 en 29 November te Alkmaar plaats heeft. De agenda zoowel voor de huishoudelijke als de openbare algemeene vergadering gaf ten aanzien van enkele punten aanleiding tot kortere af langere discussie, maar met alle voorstellen kon men zich ten slotte wel ver- eenigen. J. A. FREDERIKS. t Men schrijft ons uit Middelburg: Het bericht van het overlijden van den heer J. A. Frederiks heeft ook in zijn geboorte- plaats velen zeer getroffen. Niettegenstaan- de zijn hoogen ouderdom, kwam de heer Frederiks nog geregeld te Middelburg en men heeft hier in de Abdijgebouwen en vele andere op zijn plannen gerestaureerde panden een grootsche herinnering aan zijn groote be- kwaamheid en liefde voor het schoone uit het verleden waarvan ook veel in het uitgebreide museum van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen getuigd. ZAAMSLAG. In de plaats van den heer J. J. de Ridder, benoemd tot hoofd der Chr. school te Axel, is tot hoofd der Chr. school te Reuzenhoek benoemd, de heer G. Wiegers, hoofd der Chr. school te Othene. Door den heer F. de Ruijter is in de kreek genaamd „Groote Dulper", een arend geschoten. Het dier had een vlucht van 2 meter, 10 centimeter. le klasse: NOAD—Willem II 3—0 PSV-MW 2—3 Bleij erheideEindhoven 1—3 De Valk—LONGA 14 BW-NAC 6—1 de mouwen vertoonden rafels, alle knoo- pen ontbraken en het aantal ventilatie- openingen in den rug was legio. De broek was iets beter; ouder dan een jaar of twintig was die niet en behalve een gapende klove aan den achterkant ver- toonde zij geen verdere bewerking van den tand des tijds. De hoed was onmo gelijk: de halve rand en een kwart ge- deelte van den bol ontbrak. Voor den duur van een tiental seconden bekeek Peter deze niet bepaald aantrek- kelijke kleedingstukken, Er was alle kans op, dat hij er in de vogelverschrikker-uit- rusting minstens even komiek zou uitzien als in Toby's pyjama, met dit verschil, dan altijd, dat de vogelverschrikker- komiekheid in tegenstelling met de pyja- ma-komiekheid armoede versus idiotis- van een bekend genre zou zijn en me (Ingez. Med.) 2e klasse A: HeroTemeuzen De BaronieDOSKO RBCTSC MEVOMiddelburg VelocitasAlliance 3e klasse A: Vlissingen IIHulst HansweertAxel De ZeeuwenSassche Boys 3e klasse B: Zeelandia IWalcheren GoesZierikzee SINOTOVlissingen I N.-BorgvlietDOSKO II 5—1 2—6 41 0—4 1—2 2—1 1—3 0—2 2—0 7—0 1—12 5—2 dus minder de aandacht zou trekken. En dan was wel een jas altijd beter dan in 't geheel geen jas en na z'n ontmoeting met het papillotten-gezicht om den hoek van de deur bedankte hij voor meer dergelijke ervaringen. Hier, voor hem, hingen de kleeren, die hem bedekken konden tot hij andere bemachtigd had: liet hij deze ge legenheid voorbijgaan, dan zou hij mis- schien uren moeten wachten voor zich weer een kans voordeed. Hij keek schich- tig om zich heen en begon aan een weder- zijdsche uitwisseling van bezittingen. Vijf minuten later riep de vogelverschrik ker in Toby's pyjama den hem el tot ge- tuige, dat het zijn schuld niet was en klom een jonge man in jacquet en blauwe broek over het hierboven vermelde hek in de haag. Jane zat op een bank vlakbij met een peinzend gezicht over alles en nog wat na te denken; bij z'n nadering stond ze op en keerde zich naar hem toe. Haar mond zakte langzaam open en bleef open; in De vrees, die wij in onze vorige bespreking tot uiting bracbten, is bewaarhedd en heeft Terneuzen te Breda een nederlaag geleden en nog wel een gevoelige. Hierdoor moet zij haar plaats in de rang- lijst aan Hero afstaan, die door dezen wed- strijd te winnen zich krachtig heeft opge- werkt. Thans staat Terneuzen op de vierde plaats. Dat Temeuzen het tegen Hero kwaad te verantwoorden zou hebben, hadden wij ge- dacht, maar uit het kort verslag hieronder blijkt, dat Temeuzen wel tegen het spel van Hero was opgewassen, doch door de leiding vele malen werden teleurgesteld en dit haar invloed deed gelden op de spelers die ten laatste moedeloos werden. Dit is wel verkeerd, maar men kan het zich indenken. De aanvoerder van Temeuzen had echter, indien hij overtuigd was van ver keerd genomen beslissingen, telkens hiertegen protest moeten aanteekenen. Temeuzen moet zich nu gaan voorbereiden voor den strijd tegen Middelburg, de club die wel als de sterkste in deze afdeeling mag ge- rekend worden. HERO—TERNEUZEN. 5—1. Temeuzen heeft gister te Breda tegen Hero wel een zeer geduchtige nederlaag geleden. Behoudens het eerste kwartier, rammelde het in de Temeuzen-ploeg, het verband was totaal zoek. Er kan zelfs van geen enkele speler ge- zegd worden, dat hij een goede partij heeft gespeeld. Als een der factoren hiervoor kan wel genoemd worden de zeer erbarmelrjk slechte leiding. Het bleek al spoedig ondub- belzinnig, dat Hero moest winnen. Dit ont- nam dan ook den moed bij de spelers van Ter neuzen en gedurende geheele perioden bood zij totaal geen tegenstand. Had Hero schut- ters in haar voorhoede gehad, dan zou de uit- slag nog wel grooter geweest zijn. Nu echter kan van het spel van Hero niets gezegd wor den. Alleen kan wel de meening uitgesproken worden, dat zij niet tot de allersterksten be- hoort. Als om half drie de heer Van Eggelen laat tossen, krijgt De Smidt de keuze. Hij verkiest met wind mede te spelen. Hero trapt daarna af en gaat op het doel van Temeuzen af. Van de Wege onderbreekt den aanval en zendt den bal naar zijn voorhoede, waar hij door Dobbe- leir wordt opgevangen. Deze gaat, samen met Laurens, op het Hero-doel af en het spel is nog geen halve minuut oud, of onze midden- voor maakt met een harden schuiver Ter- neuzens eerste en naar later zou blijken haar oogen kwam een uitdrukking van stomme verbazing; uit haar keel steeg een soort van gegorgel op en ze maakte vage, hulpelooze gebaren met haar handen. Een paar oogenblikken vocht ze dapper tegen de gevoelens, die haar dreigden te over- meesteren, maar dan barstte ze in een onbedaarlijk lachen uit. Peter had zich geen illusies over z'n uiterlijk gemaakt en had dus een dergelijke ontvangst ver wacht. Hij bleef onhandig, maar tevens gelaten staan afwachten tot de aanval voorbij was en zijn metgezellin weer spre ken kon. ,,0, Peter! zei ze flauwtjes. Je hebt volkomen gelijk. Maar beter zoo n jas, dan geen jas". ,,Maar waarom heb je den hoed dan ook niet genomen bij wijze van laatste handlegging?" „Hoor eens even", zei Peter beslist, niets, maar dan ook niets krijgt mij ertoe, om een ronden hoed bij een jacquet op te zetten. Jij lacht me uit, jonge juffrouw, maar ik kan je zeggen, dat ik me, zoo, veel meer op mijn gemak voel. Niemand kan me nu verwijten dat ik niet gekleed ben. Ik zie er misschien wat bizar uit, maar ik ben fatsoendelijk Fatsoendelijk Jane keek hem om verontschuldiging- vraqend aan. „Neem me niet kwalijk, dat ik je zoo uitgelachen heb, Peter. Maar 't was eh nogal een verrassing, zie-je ..Hindert niet, hoor," zei Peter edelmoe- dig. „Maar, wat ik vragen wou, hoe ziet die pantalonica er van achteren uit Er zit een een soort van scheur in en ik ben bang, dat de jas die niet bedekt." ,,0, ja", stelde Jane hem gerust. ,,Zij zit er heelemaal onder. Je ziet er, van- achteren, beslist leuk uit, Peter. Maar je moet oppassen ,als je gaat zitten." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1