ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER Eerste Blad. \Vrijf pijnlijkspier en akkers Kloosterbalsem zoo goed" No. 8755 WOENSDAG 4 NOVEMBER 1931 71e Jaargang. B1HNENLAKD. FEPILLKTOH, CO U RANT ABONNEMENTSPRMS: Binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen brj voonntbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Als nieuwe leden der Kamer worden toege- laten Ds. Fa)ber (s.d.) en de beer H. Amelink (a.-r.). Een aanvang wordt gemaakt met de alge- meene bescbouwing over de rijksibegrooting voor 1932. De beer Albarda (s.d.) zet uiteen, dat de crisis een gevolg is van bet kapitalisme en onder kapitalistiscbe leiding niet opgelost kan worden. Spreker betoogt, dat de regeering voortgaat am tot loonsverlaging te komen. Dit acbt hij niet gemotiveerd. Onze financieeie to6Sta.nu is niet gunstig, maar tocb veel gunstiger dan van menig ander land. Het mflatie-gevaar dient met alle kracbt te worden vermeden en daarvoor is een sluitende begrooting noodig. Van de voorgestelde bezuinigingen aanvaardt spreker alleen de bemzine-lbelasting en bet uitstel van den vlootbouw. Dan zal er nog 58y2 millioen te dekken zijn, welk bedrag spreker wil vinden door een groot deel der overscbotten van v66r 1929 .grootere bezuini- ging op de defensie en bet beffen van een crisisbelasting. DE HILVERSUMSCHE ZENDER. In aansluiting op ons bericht in het Avond- blad van Zaterdag met betrekking tot de plannen, om den Hilversumschen zender te versterken en naar Huizen te verplaatsen, vememen wij nader, dat thans door de Neder- landscbe Seintoestellenfabriek vergunning voor de bedoelde versterking en verplaatsing bij den directeur-generaal der posterijen tele- grafie en telefonie is aangevraagd. De N.S.F. is tevens in overleg getreden met de omroeprvereenigingen, teneinde een regeling te treffen inizake bet bjjdragen in de boogere exploitatiekosten. De versterkte zender zal een antenne- energie krijgen van 40 K.W.; dat is derbalve eenige malen zoo groot als de bestaande. (N. R. Crt.) BENZINEBELASTING. Naar bet Alg. Hbl. verneemt, beeft de Bond vein Bedrijf sautohouders in Nederland bet voomemen, Woensdag 18 Nov. a.s. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht een protestver- gadering te beleggen tegen de extra-beffing op de benzine. KRABBENDIJKE MAAKT SCHOOL. Het geval-iKrabbendijke is bekend: doordat de minderbeid van den raad zicb van stem ming onthield zijn de posten voor verzekering van de begrooting afgevoerd. Nu vergaderde Maandag de gemeenteraad van 's-Gravenpolder. De beer Joziasse (Stk. Geref.) stelde voor den post verzekering tegen brand- en stormschade te schrappen. De vrijiz. minderbeid (3 leden) verklaarde zicb van stemming te zullen ontbouden. Het ge volg was, dat bet voorstel-Joziasse werd aan- genomen met 3 tegen 1 stem. (V66r de Stk. Geref. en tegen de anti-rev.). Hienmede is dus beslist, dat vanaf 1 Januari 1932 geen enkel gemeentegebouw meer verzekerd is, tenzij van hoogerband wordt ingegrepen. Het voorbeeld van Krabbendijke werkt wel aanstekeltfk. DE INVOER VAN HET BELGISCH BROOD. De hoogleeraren Polak en Kaag hebben een rapport uitgebracht naar aanleiding van den plotseling toegenomen invoer van Bel- gisch brood in ons land. Zooals men weet, is het Belgisch brood goedkooper in prijs dan het onze. Als vermoedelijke oorzaken van het prijsverschil worden in het rapport genoemd in de eerste plaats de invloed van de Tarwe- wet (2.1 cent per brood), de lagere loonen voor de bakkersgezellen in Belgie en de so- ciale lasten, ten onzent aan het bedrijf ver- bonden. Indien het Alg. Hbl. goed is ingelicht, zou het rapport van de professoren Kaag en Po lak den minister van Arbeid, Handel en Nij- verheid geen aanleiding hebben gegeven, om in de naaste toekomst maatregelen te treffen tegen den invoer van Belgisch brood. Het rapport aangaande den invoer van Belgisch brood, op uitnoodiging van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid opgesteld door de hoogleeraren Dr. Y. J. Polak te Rotterdam, en H. A. Kaag te Til- burg, is als bijvoegsel van Handelsberichten verscbenen. De kostprijsverschillen zijn, voor zoover de rapporteurs konden nagaan, toe te schrijven aan: 1. den direct berekenbaren invloed der Tarwewet te stellen per brood van 8 ons op 1,7 cent. 2. den verderen mogelijken invloed der Tarwewet, b.v. wegens extra kosten van ver- malen, bijmenging van andere kwaliteiten, buitenlandscbe tarwe en belemmering van concurrentie van buitenlandscbe meelfabrie- ken, een en ander te stellen op 0,4 cent. 3. bet verschil in loonpeil, met betrekking de productie 0,4 cent. 4. verschil in uitkomst van den arbeid, wellicht ten deele een gevolg van de Arbeids- wet, benevens verschil in sociale kosten 0,8 cent. Samen 3,3 cent. De distributiekosten zijn, zoo 'besluit bet rapport, in deze berekening niet opgenomen, daar ook het Belgisch brood te Maastricht tegen de daar geldende distributiekosten, welke ecbter V2 k 1 cent per brood hooger zijn dan in de naburige Belgische steden, moet worden gedistribueerd. Het verschil ad 3,3 cent komt overeen met bet verschil tusschen de prqzen, waarvoor Maastrichtsch brood wordt rondgebracht (14 cent minus 5 5 6%) en waarvoor Belgisch brood te Maastricht bij den v^rbruiker wordt thuis bezorgd (10 cent). BENZINEBELASTING. Ontleend is aan bet verslag, dat de vaste commissie voor de belastingen beeft toege- zonden aan de regeering nopens het ontwerp tot tijdelijke heffing van een bijzonder invoer- recht op benzine: Zonder de beziwaren te onderschatten, welke in bet algemeen aan beffingen van dezen aard kleven, was men vrij algemeen van oor- deel, dat in de bestaande omstandigheden de belasting, welke hier wordt voorgesteld, dient te worden aanvaard. Intusschen acbtten ver- scheidene leden het door de regeering ge- bezigde argument, dat de voorgenomen hef fing nog slechts een klein gedeelte van het- geen den consument ten gevolge van de prijs- daling in den schoot is geworpen, aan den fiscus ten goede zal komen, niet gelukkig. De regeering mag niet tot systeem gaan maken dergelijke voordeeltjes aan te grijpen, als grond voor nieuwe heffingen. Het meeren- deel hier aan 't woord zijnde leden verklaar- den hun stem aan het ontwerp afhankelijk ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermmderd tanef, hetwelk verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. doenden grond oplevert tot weigering van de vergunning; dat, nog daargelaten, dat de vereeniging haar werkzaamheden niet louter uitstrekt tot Roomsch Katholieken, aan den weldadigheidszin der burgers moet worden overgelaten of aan een bepaalde instelhng van weldadigheid, welke voor een bepaalde bevolkingsgroep werkzaam is, al dan niet isteun zal worden verleend, en de gemeente- lnke overheid, wanneer overigens geen ge- wichtige redenen zich daartegen verzetten. niet door het weigeren van toestemming voor de te houden collecte aan dien liefdadigbeids- zin in den weg behoort te staan. Stramheid. rheumatiek en spierpijn verdwijnen even vlug als ze kwamen, als Ge U vanavond eens grondig laat wrijven met de diep in de huid dringende Akker's Kloosterbalsem. Uw pijn verdwijnt, Uw spieren worden lenig. Ge slaapt vannacht weer heerlijk rustig en morgenochtend zult Ge de verrassende uit- werking eerst goed waardeeren. Pijn en stramheid zijn dan weg. (Ingez. Med.) te moeten maken van de toezegging, dat deze heffing nog niet zal worden verhoogd. De houders van bedrijfsauto's maken een moei- lijken tijd door. De nieuiwe last zal wellicht reeds thans een aantal van hen noodzaken, een deel van hun automateriaal buiten dienst te stellen. Gewezen werd ook op de bezwa- ren, die de heffing met zicb brengt voor be paalde categorieen, b.v. transportonder- nemers en gabruikers van benzinemotoren in de landbouiwbedrijtven. Een der leden achtte de bezwaren voor houders van bedrijfsauto's, landbouwers en industrieelen zoo groot, dat bij zijn stem aan het wetsontwerp zou moeten ontbouden. Andere leden drongen aan op een verboo- ging dezer belasting. Intusscben gaven verscbeidene leden als btm j meening te kennen, dat het gewenscbt is, dat de belasting aanstonds wordt opgebeven of verminderd, indien de benzineprijs mocht gaan stijgen. Zij dachten aan een grens van 10 cent per liter inclusief belasting. Eenige leden achtten het wenscbelijk, dat ook voor de luchtvaart vrijstelling wordt ver leend. In zijn antwoord op deze en andere opmer- kingen erkent de Minister, dat zijn eerst- bedoeld argument tot bedenkelijke consequen- ties zou kunnen leiden, dat iedere prrjsdaling van hulpmiddelen voor ondememingen een dankbaar object voor belastingheffing zou kunnen vormen. Hij boopt zicb tegen zulke consequenities te hoeden en wijst erop, dat het hier een zeer bijzonder geval betreft. De benzineprijs bevindt zich op een zoodanig laag niveau, dat ook de groote meerderheid der bedrijfsautohouders bij de vaststelling van bun tarieven daarmee nauwelijks rekening durven houden. Zooals de Minister reeds mededeelde, is bij gekomen tot een verbooging tot 4% cent per liter. Hij wijst erop, dat sedert de indiening de prijs der benzine weder is gedaald van 8 op 6 cent. De Minister betwijfelt dan ook in hooge mate, dat de thans voorgestelde heffing aan overigens levensvatbare bedrijven, het bestaan onmogelijk zou maken. Vrijstelling van het bijzonder invoerrecht kan verleend worden ten behoeve van industrieen, waarin benzine als hulpmiddel in het bedrijf gebezigd wordt. Van een glijdende schaal heeft de Minister moeten afzien uit hoofde van het zeer reeele gevaar van prijs-afspraken. Het verschil met Nederland in de hoogte van den benzineprijs wordt voomamelijk door het verschil in belasting met andere leden veroorzaakt. Benzine, welke voor het intemationaal ver- keer in vliegtuigen wordt ingenomen, zal, daar zij nog met benzol vermengd wordt, vrijgesteld kunnen worden. Aan dit verslag is toegevoegd een nota van wijziginig, die o.m. bepaalt, dat de eigenaar van de benzine de gebruiker van de benzine- pomp is. DIVIDEND- EN TANTIeMEBELASTING. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend houdende een regeling betreffende het opleggen van voorloopige aanslagen in de dividend- en tantiemebelasting. Bij de wet van 13 Januari 1922 is den fis cus de bevoegdbeid toegekend z.g. voorloo pige aanslagen" op te leggen voor de directe belastingen". Tot deze belastingen wordt de dividend- en tantiemebelasting niet gerekend. Toch is het ook bij deze belasting niet steeds mogelijk, terstond na het tijdstip van het verschuldigd worden, den aanslag op te leggen. Hierdoor heeft de staat een aanzienlijk renteverlies, terwijl de gemeenten soms geruimen tijd moe ten wachten op de haar ingevolge de wet van 26 Juli 1918 toekomende 48 opcenten. Het ontiwerp heeft de strekking ook hier het opleggen van voorloopige aanslagen mo gelijk te maken. TIJDELIJKE KORTING OP BIJ DE WET VASTGESTELDE JAARWEDDEN. Ingediend is een wetsontwerp tot vaststel ling van een tijdelijike korting met ingang van 1 Januari 1932 op de jaarwedden van de leden van den Raad van State, de Algemeene Reken- kamer, de rechterlijke macht en de militair- rechterlijke macht. Deze tijdelijke korting bedraagt: a. voor hen die gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest 2% van de eerste /2000 en 5 van het meerdere; b. voor hen, die ongehuwd zijn en nimmer gehuwd zijn geweest 2% van de eerste 1000 en 5 van het meerdere. De tijdelijke korting brengt geen conse- quenties met zich in den vorm van lagere pensioengrondslagen en lagere pensioenen, terwijl zij evenmin invloed uitoefent op het bedrag van de kindertoelage. door K. R. G. BROWNE. 17) (Vervolg.) Jane Craig aaf geen antwoord. Ze bleef onbeweeglij'k zitten en staarde naar het grauwe landsohap reeht voor zich uit. Na een paar minuten zei ze, met een stem bijna zonder klank: Zullen we nog maar niet wat door- rijden Misschien zien we hem ergens. Peter had een tegenwerping op het puntje van zijn tong, maar bij het zien van haar gezichtje hield hij zijn mond. Volgens hem was het voortzetten van hun tocht verloren tijd en moeite, want hoe kon je, met kans op resultaat, iemand ach- tervolgen, die, practisch aesproken, opge- houden had te bestaan Maar bij het zien van het terneergeslagen gezichtje van zijn mede-achtervolgster, had hij het hart niet, om zijn opinie uit te spreken of een terug- tocht met hangende pootjes aan te raden. Hij begreep niet, waarom ze zich deze geschiedenis zoo aantrok, maar als hij haar kon troosten met doorgaan, dan zou hij doorgaan tot ze zelf de dwaasheid er- van inzag. Dus stapte hij uit, sloeg den motor aan, stapte weer in en reed door. Een poos lang ging de tocht zwijgend verder; Jane Craig staarde met gefronste wenkbrauwen naar den weg voor zich uit en Peter keek onrustig naar links en rechts in de vage hoop om door die me- thode iets van den voortvluchtigen Mr. Gibbs te ontdekken. Maar opeens namen de gebeurtenissen een geheel andere wen ding. Het geweld van des .Wonder's" motor werd onderbroken door telkens een luiden hik, die hik dijde uit tot een akelig geratel, werd erger en erger en hield op. En met dat geratel hield de motor even- eens op, met het begrijpelijke gevolg, dat de wagen nog een meter of tien doorliep en toen uit eigen beweging bleef staan. .Waarom stopt u vroeg het meisje. ,,Geen idee van," zei Peter, ,,onze zege- kar heeft bezwaren om verder door te gaan." Hij stapte uit om onder de motorkap navraag te doen, maar dit navraag doen leverde geen resultaat op. Aan alle din- gen met uitzondering van enkele, zoo als de genegenheid van minder met aard- sche goederen bedeelde familieleden en zoo komt een eind; en dat einde komt eerder bij een auto, die in een zoo verge- vorderden staat van tweede-handschheid verkeert als de „Wonder". Gedurende het laatste half uur had dat stoere overblijfsel uit betere tijden een werkelijk bewonderenswaardigen moed en uithoudingsvermogen gedemonstreerd; maar die demonstratie was haar duur te staan gekomen, want op de inspanning was een plotseling verval van krachten gevolgd en nu stond het te bezien, of ze zich ooit weer zou kunnen bewegen. Ze stond lijdzaam aan den kant van den weg en wachtte af. Of eigenlijk leek het er meer op, dat zij, eerder dan althans een van haar inzittenden, de dwaasheid om jacht te maken op iemand, die op dat mo ment waarschijnlijk al buitenslands was, had inaezien en dat ze verder weigerde om de haar nog resteerende krachten aan een zaak, die zoo hopeloos stond, te ver- spillen. Vijf minuten hard werken waren vol- doende, om Peter dien stand van zaken duidelijk te maken. Hij sprak, onder de bedekking van de motorkap, een paar na- drukkelijke woorden met zichzelf, richtte zich op en keek zijn passagier moedig aan. ,,Ik heb zooeven gezegd: Mr. Gibbs af. Maar nu kan i'k ook zeggen: de „Wonder" af." Met een soort van wils-contractie dwong Jane Craig haar gedachten naar de dingen, die op dit oogenblik haar aan- dacht vroegen, terug. ,,Wat Wil de auto niet verder ,,Neen. Geen millimeter. lets met haar inwendige organen gebeurd. Ik had kun nen begrijpen, dat de laatste spurt haar dood zou zijn." Een oogenblik bleef het stil. Miss Craig staarde hem tragisch aan en hij staarde minstens even tragisch terug. Maar op eens begon ze te lachen en toen ze begon- nen was, ging ze door. Peter had wel eens vaag iets over zenuwtoevallen ge- hoord en keek haar daarom angstig aan. Maar na een poosje bedaarde haar vroo- lijkheid en was ze weer in staat, zij 't dan wat schorrig en met rustperioden om beter op adem te komen, om wat te zeggen. ,,Neem me niet kwalijk, Mr. Cardi nalmaaru weet niet, hoe grap- pig u er uit ziet." Peter's oogen gingen van haar naar Toby's pyjama en weer naar haar terug. Zijn blijdschap om die verandering van stemming uitte zich in een breeden grijns. De omstandigheden in aanmerking ge- nomen, was hij blij, dat ze hem wilde uit- lachen. 4 ,,Dat weet ik", gaf hij goedgemutst ten antwoord ,,Ik zie er natuurlijk aller- idiootst uit. 't Zelfde kan niet van jou gezegd worden, Jane." Dat complimentje was de zuivere waar- heid. De eenigszins slordige staat van WEIGERING SPELDJESVERKOOP. Bij Kon. besluit is het besluit van burge- meester en wethouders van Workum, waarbij afwijzend is bescbikt op het verzoek van een plaatselijk comite, namens de R.K. vereeni ging tot bestrijding van de tuberculose Her- wonnen Levenskracht te Utrecht om toe- stemming tot het houden van een openbare inzameling door speldjesverkoop, vernietigd uit overweging o.a.dat het motief waarom burgemeester en wethouders zich in deze tegen het houden van de openbare inzame ling bij wege van verkoop van speldjes op straat verzetten, met name, dat de R.K. ver eeniging He'rwonnen Levenskracht niet een algemeen doel zou voorstaan, waarvan door ieder, van welke richting of gezindte hij ook zij, kan worden gebruik gemaakt, geen vol- HANDEL MET FRANSCH MARC1KKO. Het komt den directeur van het Bureau voor Handelsinlichtingen, Oudebrugsteeg 16, Amsterdam C, wenschelijk voor, te wijzen op een rapport betreffende den economischen toestand van Fransch Marokko, die oogen- schijnlijk beter is dan in menig ander land ter wereld. De Moorsche bevolking in Fransch Marokko geschat tusschen de 4.000.000 en 5.000.000, geeft in trjd van welvaart blijk van kooplust. Bijna 500.000 Mooren dragen gebreide goede ren, bij voorkeur van het goedkoope soort. De import van tricotage van kunstzijde met wol is snel gestegen. Als gevolg van de vooruit- gaande beschaving is Fransch Marokko is er groote vraag naar huishoudelijke emaille- waren en aluminiumartikelen. Onder de Jood- sche bevolking bevinden zich koopkrachtige importeurs o.a. van motorfietsen, radiotoe- stellen en landbouwwerktuigen. Kolen wordt genoemd als een artikel, dat goede afnemers vindt bij de scheepvaart- en spoorwegmaatsehappijen en verschillende in dustrieen. De plannen voor huizenbouw zou- den den invoer van bouwmaterialen nood- zakelijk maken. Daar de koopkracht afhangt van de wel vaart van het land en de oogsten volgens de rapporten gunstig mogen genoemd wor den, mag men verwachten, dat de opbrengst van de produeten meer dan bevredigend zal zijn. Het zal dan niet lang meer duren of de invloed van de huidige depressie zal vermin- deren. De havens van Casablanca, Rabat, Kemtra, Fedala, Mazagan, Saffi en Mogador zijn open voor den internationalen handel, terwijl bij de douane goederen van alle landen op voet van gelijkheid staan, behoudens eenige kleine uitzonderingen. De directeur verstrekt gaarne nadere in- lichtingen aan firma's die in Fransch Marokko of welk ander land der wereld relaties zoe- ken. DE BRUG BIJ HET KEIZERSVEER. Zaterdag j.l. is de brug bij het Keizersveer over de Bergsche Maas door den minister van Waterstaat, mr. Reymer geopend. Deze me- moreerde in een rede de voorgeschiedenis van de brug. In Mei 1928 ingesteld, kon het reeds het volgend jaar, nadat voorbereidende werk zaamheden niet slechts voor den bouw van de brug te Keizersveer, maar voor het werk der overbruggingen in het algemeen waren ge- troffen, tot aanbesteding van dezen rivier- overgang overgaan, in October 1929 is met de uitvoering begonnen. Thans, juist twee jaar later, een half jaar eerder dan oorspronkelijk was berekend, is de brug voltooid, en ook het verdere programma van den bruggebouw is in uitvoering. De minister heeft hierop een lint, dat voor den toegang van de brug gespannen was, doorgeknipt. De commissaris der Koningin in de provin- cie Noord-Brabant, mr. dr. A. B. van Rijcke- vorsel zeide o.a. dat de naam Keizersveer 'n internationalen klank is. De nieuwe brug zal Miss Craig's kapsel en het niet meer aan- wezig zijn van het kanten mutsje dat een halve minuut na hun „start" al met den wind meegewaaid was niet in aan merking genomen, zag ze er nog steeds zeer presentabel uit. Ze had het voor- komen van een chic kamermeisje, dat tij- dens een hevigen storm een wandelingetje was gaan doen. Bij het laatste gedeelte van z'n opmerking maakte ze even een beweging van verbazing en fronste haar wenkbrauwen. Peter hield inwendig bib- berend, maar uitwendig volkomen op zijn gemak, haar blik uit. „Ja, ik heb Jane gezegd", zei hij be slist, ,,en ik heb Jane bedoeld. 't Is ge- woon onzin de omstandigheden in aan merking genomen om met" dat for- meele juffrouw en meneer door te gaan vooral na dat incident met die braad- pan. En dus ga ik je van dit oogenblik af Jane noemen. Goed Ze keek hem strak aan. Hij wachtte in een soort van examen-spanning haar oor- deel af. Opeens begon ze te lachen. ,,Goed," zei ze, ,,en wat zullen we nu doen, Peter ,,'t Liefst iets, waar n zekere lichame- lijke inspanning bij noodig is", gaf Peter monter ten antwoord. „Ik begin 't bib- berig te krijgen". Wat te begrijpen was, want de morgenlucht was uitgesproken koel en frisch. ,.Heb je dan niets eronder aan vroeg Jane, met een verbeten alimlach. Alleen de gebruikelijke ,,heerenonder- kleedinq" en die is niet bepaald lucht- dicht." ,,Dan moesten we de auto maar hier laten staan en gaan loopen. Maar ben je er zeker van, absoluut zeker van, dat ze 't niet meer doet Alleen met behulp van een stuk kabel, anders niet." „Hoe ver denk jij dat we van Sand- haven af zijn ,,Geen idee van. Mijlen en mijlen, zou ik zeggen. In mijn gevoel hebben we uren gereden." „Dan moeten we iemand zien te vinden. die ons terug'brengt", bedacht Jane. Ze zuchtte en keek den anderen kant uit. ,,Oh, ik wou, dat we maar dat geeft op 't oogenblik toch niets, dus laat ik m'n mond maar houden. ,,Nee, dat geeft niets. Wat ik zeg gen wou", ging Peter in een manmoedige poging om haar gedachten van hun mis- lukte dievenjacht op andere, volgens hem meer urgente dingen over te schakelen: „hoe staat het met onze financien Zijn we voorzien van het aardsche slijk, ja ofte nee ,Alle menschen. Ik heb niets bij me", zei Jane verschrikt. ,,Alles in mijn andere kleeren laten zitten. Maar jij Niets, geen sou Die viif-en-twintig pop van Gibbs heb ik aan den butler in bewaring gegeven. n Luchtgaatje in alle- bei m'n zakken. Alle menschen, wat staan we er fraai voor. Geen geld, geen klee ren, geen eten en geen onderdak. We zijn zwervers, Jane. Echte, onvervalschte zwervers." „Naar je uiterlijk te oordeelen, bevindt jij je daar niet slecht bij, Peter," zei Jane. Ze zei 't lachend en z'n hart ging naar haar uit. Hoeveel meisjes zouden onder de gegeven omstandigheden, voor het oogenblik althans, het lachen niet ver- leerd hebben Negen-en-negentig van de honderd zouden kans gezien hebben om hem, en hem alleen, de schuld van de geheele ge schiedenis te geven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1