AL6EMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Gebruikt goede Pepermunt Eerste Blad. Hierop letten! No. 8754 MAANDAG 2 NOVEMBER 1931 71 e Jaargang. B1HKKNLAND. VALKEPiBUR LLEUWARDEIi BEPERKING VAN DEN INVOER. Goede pepermuntiseenideaalmiddel voor opwekking en verkwikking. Goede pepermunt is krachtig maar niet scherp, en de smaak verveelt nooit. Onder den arbeid, bij sport en spel, op wandel- en fietstochten geeft een goed pepermunije weermuwe veer- kracht. Let er daarom op, dat gepeper- munt van prima kwaliteit krijgt. De beste soort is de Echte Medi- cinale VS-Pepermunt, die onder geregelde controle staat van het laboratorium Dr. E. Pannenborgen Dr. H. J. Doornbosch te Groningen. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden By voor udtbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. »E RIJKSBEGROOTING VOOR 1932. Algemeene beschouwingen. Verschenen is de memorie van antwoord op bet voorloopig verslag over hoofdstuk I der Rijksbegrooting 1932. Hieraan is bet vol- gende onitleend: Dat de vertrouwenscrisis, die op dit oogen- blik de ontreddering nog in bevigbeid doet toenemen, nagenoeg gebeel door politieke toe- standen en staatkundige handelingen veroor- zaakt wordt, is ook bet oordeel der regeering. De bescbouwingen, welke verscheidene leden in verband met den tegenwoordigen toe- stand aan bet dusgenaamde kapitalistische productiestelsel wijden, acht de regeering niet gerecbtvaardigd. Niet de historisch gegroeide productiewijize, maar de menscbelijke zonden zyn de oorzaak van de rampen, die ons treffen. De regeering zet uiteen dat niet bet „kapi- talistische stelsel als zoodanig moet verwor- pen worden, maar de wilde loten die bet voortgebracht beeft. Wil men bet met wor- tei en tak uitroeien, dan zai men een nieuw stelsel pasklaar gereed moeten bebben, met de mogelijkbeid het in te voeren, en met den waarborg, dat bet grooter stoffelijke welvaart san het volksgeheel geeft dan het huidige. Door het prijsgeven van de goudbasis van het pondsterling is inderdaad de toestand voor onae export wederom moeilyker geworden. Door een binnenkort verschijnend ontwerp be- oogt zij ten aanizien van eenige nader te be- palen artikelen maatregelen te nemen, tegen een zoodanige toeneming van den invoer, dat onae eigen Industrie baar afzetgebied in het bhmenland geheel zou dreigen te verliezen. Dat het aspect der Rijksfinancien sinds het opimaken van de millioenennota nog veel on- gunstiger is geworden, wordt door de regee ring beaamd. De regeering meent dat de raming voor het aanstaande jaar met een bedrag van ten mlnste 20 millioen moet worden verminderd. De dekking daarvoor kan thans nog slechts ten deele worden aamgegeven. De versohillende begrootingsboofdstukken sullen by nota's van wijziging te zamen met rond f 5 millioen worden verlaagd. Het voorgestelde tarief van de benzine- belasting zal van f 4 per 100 K.G. op 6 wor den gebracht, waardoor de prijs van den liter zal stijigen met 4V£, in stede van met 3 cent. Ook hierdoor zal ruim f 5 millioen worden verkregen. Het ingediende ontwerp inzake de korting op de uitkeeringen aan de gemeenten en de provincien zal allicht een bate kunnen leveren van een paar millioen. De overige dekking stelt de regeering zich voor te vinden door in den loop van bet dienstjaar nader aan te brengen besparingen. De regeering verdedigd verder zeer uitvoe- rig de voorgenomen verlaging der ambte- naarssalarissen. Van de sluitpostgedachte, welke vraagt: „Hoeveel beb ik nog noodig en dan zonder op indexcijfer en andere factoren te letten bet percentage vaststelt, is de regeering afkeerig. By volgt den omgekeerden weg en gaat na, gf> FOURRURBN MANTELS. Vobnaakt lenige snede! Buitengewoon zorg- vuldige bewerking der vellen. Nieuwste Parijzer modellen ABEL BEKAERT Brabantstraat 12 GENT. (Ingez. med.) hoe, zonder vitale belangen te schaden of on- recbtvaardig te zyn, op de uitgaven kan wor den bespaard. Aldus kwam zij, gezien de achteruitgang van veler inkomens en de daling van het indexcyfer, mede tot een matige salariskorting. De vraag, of het de bedoeling is ook te kor- ten op de bij de wet vastgestelde salarissen, wordt bevestigend beantwoord. Een ontwerp te dier zake zal dezer dagen worden inge- diend. Wat de vraag betreft, of er geen aanleiding bestaat tot berziening van art. 9 van de wet van 17 Juli 1923 in zake de nonactiviteits- tractementen van Kamerleden moge de regee ring opmerken, dat bet hier een uitgevochten zaak betreft, waarop bezwaarlijk meer kan worden teruggekomen. Tegen een verhooging van de inkomsten- belasting bestaat by de regeering groot be- zwaar. Voorstellen tot verlenging van den leer plicht zyn reeds met het oog op de daarmede onvermijdelijk gepaard gaande vermeerdering van kosten, in de eerstvolgende jaren van de regeering zeker niet te verwachten. Even- min ligt het echter thans in het voomemen ter beperking van de uitgaven weder terug te komen op de ten aanzien van het verplicbte zevende leerjaar en den zevenjarigen leer plicht genomen beslissingen. De voorgestelde wijziging in de financien van het Zuiderzeeplan is een direct gevolg van de omstandigheid, dat de voorbereiding van de voltooiing van den afsluitdijk uit te voeren werken nog niet z66ver is gevorderd, dat reeds thans een definitief plan voor een tweede groote inpoldering kan worden vast- gesteld. De verlangzaming van het tempo is tevens een noodzakelyk gevolg van de moeilijke budgetaire omstandigheden. Aan het niet voltooien van den afsluitdyk kan, naar de stellige meening der regeering, niet worden gedacbt. Het bij de Kamer aanhangige ontwerp weeldebelasting, welks techniek 6 jaren ge- leden reeds groote moeilijkheden voor ver- scbillende industrieen bleek op te leveren, zou in dezen tijd zeker op emstig en gegrond be- zwaar stuiten. Voor een verbooging der successiebelasting is dit oogenblik van verdampend nationaal vermogen het minst gescbikte. De mogelijkbeid van een radiobelasting is bij de regeering in onderzoek. Intusschen zy bij een matig tarief, hetwelk b.v. gelijk zou kunnen zijn aan dat van de rijwielbelasting, niet veel meer kunnen opbrengen dan 1 millioen. Sedert de indiening der begrooting is de fi- nancieele toestand des lands nog ongunstiger geworden, hetgeen de regeering verplichtte tot het in overweging nemen van nog verdere bezuiniging op de defensie-uitgaven. Een ver- mindering met 25 is onaanvaardbaar. Sociale zorg. Die leden, die meenen, dat de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid de noodzake- lijkbeid van hervormingen in het oog houdt, hebben gelijk. Deze hervormingen moeten zich beperken tot de zoodanige, welke geen verzwaring van lasten brengen voor de nijverheid of voor de schatkist. In dezen tijd toch is de allereersw en onmisbare sociale zorg, te bebouden hel gebeel van van sociale voorzieningen, welke ons land aan de spits doen staan. Alles zou echter op het spel gezet worden, als meer oitgaven werden ondernomen. Wie deze Dit- tere waarbeid inziet, moet, koste het hem ook veel, den moed bezitten zich emaar te gedragen. Gelukkig is er belangrijke sociale arbeid te verrichten zonder recbtstreeksche uitgaven. Wat in de Troonrede is aange- kondigd, voldoet aan die voorwaarde. Als vooraaamste der hervormingen, welke ook een gebeel nieuwe ricbting inslaat, moet de bedrijfsorganisatie worden bescbouwd. Een ontwerp inzake deze materie heeft bet depar- tement verlaten en zal eerling worden inge- diend. Leek bet voor eenige leden nog te verant- woorden den voorgenomen en gebeel voorbe- reiden stap te zetten op den weg van verdere invoering der Arbeidswet, terzake van den arbeid in kantoren. zoo is zelfs deze hervor- ming door den inmiddels sterk versnelden achteruitgang thans ongeraden. Terwijl alles tot dezen stap gereed blijft, moet tocb voor- eerst een afwachtende houding worden aan- genomen. Wat de regeering zal kunnen doen voor ver- betering inzake de ouderdomsrenten, moet zich bewegen in de ricbting van een gemak- kelijker bereikbaar maken van de rente door verplicht verzekerden. In hoeverre het fonds de Invaliditeitsverzekering toelaat uit zijn reserve daartoe de kosten te vinden, maakt nog een punt van overweging uit. Uit het bovenstaande kan reeds worden af- geleid, waarom bet geen aanbeveling verdient, thans op voorraad een wettelijke werkloos- heidsverzekering tot stand te brengen. Zon der groote kostenvermeerdering kan men zich die moeilyk denken. Ook al wordt de invoe ring uitgesteld, de vooruitzichten zijn thans te ongewis. Bezuiniging in de sociale verzekering wordt overwogen. Tegenover den arbeid der gehuwde vrouw staat de regeering in bet algemeen afwijzend. Verbod by de wet zou ecbter in menig geval bard en ongewenscht zijn, Reeds neemt zon der wetteiijk verbod de arbeid der gehuwde vrouw in omvang af. Invoering van een rijkskindertoeslag zou men redelijkerwyze in dezen tijd niet wen- scben. Van de verbindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst wordt geenszins afge- zien. Door zulk een regellng wordt, het zij toegegeven geen enkel contract algemeen bindend verklaard, docb slechts de mogelijk beid daartoe geopend. Het is ecbter deze mogelykheid, welke door de economische catastrophe en de daarmee samenhangende verscbuivingen in het bedryfsleven, voor het tegenwoordige in een gebeel ander licbt is geplaatst. Aan bet verleenen van een vaste aanstel- ling aan werkvrouwen zijn overwegende be- zwaren verbonden. De regeering is er zich van bewust, dat de regeling van het ziekteverlof, neergelegd in bet algemeen rijksambtenarenreglement, ook voor de veriofsregeling voor de onderwyzers aan gemeentelijike en bijzondere lagere scbo- len consequenties moet hebben. Een berzie ning van deze regeling is in voorbereiding. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken reg®1 meer f Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte bereken Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. (Ingez. Med.) en by de Stoomvaartmaatschappij „Neder- land" plannen tot het instellen van een lucht- postdienist van Rotterdam op Suez en terug in aansluitinig op de te Suez arriveerende mailschepen. Op deze wijze zou zoowel de uitgaande als de binnenkomende landmail eenige dagen in aankomst winnen. Ds. C. A. LINGBEEK TREEDT AF. Ds. C. A. Lingbeek van de Herv. Ger. Staatspartij, die een beroep naar Urk heeft aangenomen, zal aftreden als lid van de Tweede Kamer. Zijn opvolger is de heer G. Nieuwenhuijzen. IN 1932 GEEN HERHALINGSOEFENINGEN Naar het Hbl. vemeemt, mag men thans als vaststaand aannemen, dat een der ver dere maatregelen om de uitgaven der rijks begrooting naar beneden te brengen, hierin bestaat, dat in 1932 de herhalingsoefeningen van een der beide lichtingen, die aan de beurt zou wezen, te weten die van de lichting 1929, zullen komen te vervallen. Dit zal komen op een besparing van ongeveer 500.000. De op- komst zou dan verschoven worden naar 1933, in welk jaar dan wel twee liehtingen herha lingsoefeningen zouden moeten verrichten. HET POKKENGEVAL TE BEESTERZWAAG. Tot dusverre zijn in verband met een geval pokken op het buitengoed Lauswolt van de familie BierumaOosting 450 vaccinaties verricht. Verscheidene families te Beesterzwaag en Leeuwarden, die met den patient in aanraking zijn geweest, zijn te Leeuwarden in quaran- taine gesteld. Hieronder bevinden zich eenige leden van de rechtbank te Leeuwarden, waar door de toch al drukke werkzaamheden bij de rechtbank zich ophoopen. De stukken, die de heeren onder hun berusting hebben gehad, moeten alle worden ontsmet. Het beloop van de ziekte bij den patient is gunstig, hetgeen wordt toegeschreven aan bet feit, dat hij zich twee jaar geleden heeft laten inenten tegen ala-trim. Eerst in den loop van deze week zal blijken of nog anderen besmet zijn. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot toekenning van de bevoegdheid tot het tijdelijk treffen van maatregelen ter beperking van den invoer van goederen. De bedoeling is, dat bij Kon. besluit zal kunnen worden bepaald, dat telkens gedurende een zeker tijdvak de invoer van bepaalde goederen uit ieder land zal zijn verboden, voorzoover de totale waarde van den invoer dier goede ren uit dat land hooger zou zijn dan een be drag, hetwelk tot het gemiddelde bedrag, waarvoor in het overeenkomstige tijdvak van elk der jaren 1928, 1929 en 1930 aan soort gelijke goederen uit dat land werd ingevoerd, in een bij Kon. besluit te bepalen verhouding staat. De RADIOBELASTING Regeering onderzoekt naar het Vad. meldt, de mogelykheid van een radio-belas- ting. Een matig tarief wordt overwogen, b.v. als dat van de rijwielbelasting, dus f 2,50 per toestel. Intusschen wordt opgemerkt dat deze be lasting niet meer dan een millioen zou op brengen. Blijkbaar rekent men dus op 400.000 toestellen in Nederland. Eind September waren echter slechts 278.891 toestellen ingeschreven. De Regee ring neemt dus aan, dat ongeveer 120.000 toe stelbezitters niet aan bun verplichting hebben voldaan, zoodat, als de belasting er komt, er ook een opsporingsdienst zal moeten komen om ontduiking op zulk een groote schaal te verhinderen. Of dat mogelijk zal zijn? In het buiten land heeft men daar verscheidene middeltjes op gevonden, die werkelijk goede resul-taten opleveren. Er VERSNELDE LANDMAIL? bestaan bij den Rotterdamschen Lloyd Poeders en tabletten zijn allien echt, als de verpakking voorzien is van den naam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. (Ingez. Med.) TER NEUZEN, 2 NOVEMBER 1931. DE REVUE „NOSE SONDER NOSE". Het is aan onze oogen voorbijgegaan, het leven in onze goede stad, zooals de auteur der revue dit heeft nagespeurd, zoowel in het beden als in het verleden en zooals het ook in de toekomst worden kan, we hebben gezien en gehoord en we waren en met ons wel alle aaawezigen verrast met hetgeen door de jongste tooneelvereeniging ,,Elc wat wils" hiermede j.l. Vrijdagavond in bet Concert- en Bioscoopgebouw" werd gepresteerd. De zaal liep gebeel vol, hetgeen blyk gaf van een groote belangstelling. Naar we over- tuigd zijn, heerscbte er een vroolijke, zeer wel- willende stemming, doch de stemming ver- hoogde reeds spoedig en sloeg over tot be- wondering voor de wijze waarop de revue is in elkaar gezet, zoowel als voor de wijze waar op die voor bet voetlicht werd gebracht, en bet beroep dat „Luistervink" in zijn proloog doet op een welwillende critiek over bet werk was overbodig. Elke acte wordt ingeleid door een proloog in verzen, van ,,Luistervink". Het thema be- rust op 2 vliegeniers, beer en dame, die per vliegmachine reizen, welke, verdwaald door den mist van de Sluiskilscbe fabrieksschoor- steenen niet meer weten waar ze zijn en een noodlanding moeten maken. Ze maken daar al spoedig kennis met een groep eohte „Neuzen"-eezen en bemerken daardoor dat ze in Ter Neuzen zijn aangeland. Ze willen bet stadje wel eens zien en vinden daarvoor een zeer bereidwilligen en kwieken gids, die hen tegelyk met een gearriveerd in- ternationaal reisgezelschap zal rondgeleiden. Ze vinden het rondloopen wat lastig en vra- gen of de gids de stad niet naar ben kan laten komen. Ook daar weet deze raad op, natuurlijk, want anders zouden ook wij bet schouwspel niet van onze zitplaatsen hebben kunnen volgen. En zoo verplaatst de gids ons naar de Markt. Dat marktgezicht is ook een verras- sing, gebeel naar de natuur, men zou rond de mooie muziektent een wandeling willen maken en de huizen zym echt nagebootst. Misschien mogen we wel verklappen dat men dit markt- zicht weer te danken had aan de goede kracht en leerlingen der ambachtsschool, hetwelk een goeden indruk verwekt over de afdeeling schilders. Op die Markt dan komen de versohillende straten van Ter Neuzen en buurtscbappen zich presenteeren, en zoowel de gids als de compare weten in rymverzen daarover aan de weetgierige commere een en ander te vertel- len. We doen een greep uit de vele, met de „Roeiersgang", voorgesteld door een oud moedertje. ,,'t Oude moedertje staat bevend Bij de kelderkeukenkast. Alles staat weer onder water En dat geeft een hoop met last. Heel de boel drijft in de ronde, Water is er bij de vleet. Voor de roeiersgang misere: Niemand die een uitweg weet." (Moge daarover in een volgende bet tegen- deel kunnen worden gezegd!) De Grenulaan brengt bet aldaar onlangs af- gebrande „circus" in herinnering, terwijl van ,,Java" wordt geroemd de metamorphose met mooie straten en woningen in plaats van de bekrompene in het verleden, terwijl de Axel- sche straat de klacht uit, dat de jeugd daar op een modderig veld moet spelen en het mooie sportterrein wordt afgesloten. Ook Driewegen en Sluiskil zijn niet vergeten. Van dit laatste klinkt bet: Prachtig dorp met je fabrieken, In hun aanleg mooi en groot. Vele menscben hebben dagelijks Bij jou werk en dus ook brood. 't Is voor jouw bewoners jammer, Dat bet meestal vreemden zyn, 't Lijkt op welvaart, maar helaas bet Is maar bitt're schrjn. Uit bet Westen, uit bet Oosten, Van het Zuiden, uit de Noord, Komen alien naar bun werk toe, Maar gaan 's avonds vlug weer voort. Sluiskil, met je mooie toekomst Werk maar aan je toekomst voort, Bijgestaan door moeder Neuzen, Die je helpt, zooals 't behoort. Deze acte wordt besloten met een koor van de Ter Neuzensche burgers. De volgende acte begint met een leuk tafreeltje in bet wandelpark, keurig gespeeld, waar zelfs de koozende paartjes niet gespaard blijven voor de tailooze bloempjesverkoo- pingen. De gids laat de stad ook zien ,,bij voile maan (volgens den Snoeckscben Almanak) en bewolkte lucht". Lezers, als men zijn oogen goed dichtknypt, ziet u dat tafreel elk oogen blik! Gelukkig bracht de P.Z.E.M. spoedig verandering. De gids vertelt ook uit de oude geschie- denis en van het bier thuis beboord hebben- de spookschip „De vliegende Hollander". De eommSre is daar ook erg belangstellend naar, waarop de gids baar belooft, het te zullen toonen. Hij doet dit, op een zeer ingenieuse manier. Al laat hy ook nog zien boe bij deze mysterie bewerkt, zullen we dat tocb tegen over de afwezigen maar niet verklappen. 't Is aardiger, voor latere bezoekers, als men dat niet weet. De verschillende tafreelen worden ook af- gewisseld met dansen van de Nose-girls, volksdansen enz. enz., die keurig worden uit- gevoerd en de geheele vlotte opvoering boeit van begin tot eind. Natuurlijk is ook de winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen klimop" en de door baar ge- houden Winkelweek niet vergeten, wordt in beeld gebracht boe vroolyk bet er toen toe- ging en zoowel oude als modeme dansen uit- gevoerd. Het slot vertoont het eindresultaat van het door den voorzitter van Klimop" ontwikkel- de 5jarenplan, de ontbulling van bet Neuzen- monument, waarbij door de bevolking het Neuzenlied wordt gezongen, waarmede ook de zaal instemde. De opvoering werd herhaaldelijk door alge meen applaus onderbroken. In dit laatste deelde ook meermalen het symphonie-orkest „Onder Ons" dat op artistieke wijze zorgde voor begeleiding van de revue en aanvulling der entre-aote's door zijne muziek. Het was een verkwikking weer eens natuurlijke mu ziek te booren, by al de radio- en gramofoon- muziek die bet publiek tegenwoordig voort- durend te booren krijgt. Deze avond bewees ook weer bijzonder de waarde van het bestaan van een dergelijke vereenigiing in onze woon- plaats. De avond werd ingeleid met een toespraak van den voorzitter der Winkeliersvereeniging, den heer Van den Bruele. Deze bracht hulde aan de tooneelver eeniging ,,Elck wat wils" voor baar initiatief tot het geven van dezen avond. Deze is daardoor de eerste vereeniging die eigener beweging iets doet ten bate van het geopper- de plan tot het sticbten van het Neuzen- monumemt, een plan dat wel van „Klimop" is uitgegaan, docb dat deze vereeniging niet alleen kan voltooien, daarvoor is medewer- king van alle ingezetenen noodig. Deze ver eeniging geeft een bewijs van meevoelen. Hij boopt, dat vele vereenigingen zich geroepen zullen voelen dit voorbeeld te volgen. Nog te wednig wordt beseft hetgeen be- oogd wordt. In Belgie vindt men geen enkele gemeente of er is een monument. Jammer genoeg zyn het vele oorlogsmonumenten. Hier, in Zeeuwsch-Vlaanderen vindt men geen monumentaa lmonument geen enkele gemeente wordt daarmede versiierd. De bedoeling is hier een werk des vredes te sticbten, een hulde aan de voorouders wegens hun stoeren stryd (Ingez. Med.) tegen de zee. Het is grootscher en mensche- lyker van opvatting. Het zal niet worden een benullig monument, waar men schouderop- halend voorbrjigaat, neen, het wordt onder aan den voet ongeveer 20 M. breed en de booge zuilen zich zich 28 Meters boven de aarde verbeffen. Geen zeevaarder zal hier voorby- varen of by zal ons monument aanschouwen en alle passagiers, die komen en gaan uit alle landen, zullen by bet voorbijvaren elkaar aantoonen bet maehtige Neuzen-monument. Rond het monument komen drie wacbters, kracbtige kerels, in brons gegoten. Er wor den fonteinen in aangebracht en dat alles wordt des avonds met schijnwerpers verlicht. Heel Nederland zal opzien, als dat monument bier op den overkant der Sehelde oprijst. Heel Zeeuwsch-Vlaanderen zal er kracht en aanzien door verkrijgen. Het zal zijn onze trots, onze fierheid, onzen roem! En bet krijgt hoogere waarde, door de heerlijke sym- boliek die er in verborgen is, welke spreker vroeger reeds bier heeft uiteengezet, en welke bij boopt, dat door een vaardige pen nog eens in een brochure zal worden beschreven. Er staan nog te velen koud tegenover die groote gebeurtenis welke in 1935 moet plaats griji- pen. Men moet meer Ter Neuzenaar zijn, meer gevoel bebben voor zijn stad, zooals men dat van bewoners van vele andere plaat- sen kan constateeren. Zelfbewustzijn, fierheid en vertrouwen tot onze stad, die een bron van rijke toekomst in zich verbergt, wil by alien toeroepen. In- dien alle Ter Neuzenaars jaarlyks 2 dubbeltjes offeren zyn we er. Men werpe een cent in de ton als die uitrijdt, men teekene het eere- register en vergeet ook niet de busjes in cafd's en winkels. Vele kleintjes maken een groote en de overwinning in 1935 zal groot zijn. De Winkeliersvereeniging beeft voor dit werk heel „Ferodo allden verkrijgbaar: HENRI VAN DE CALSEYDE Borluutstraat 8 - GENT. Tel. 124.15. (dicbt bij het Stadhuis.) (Ingez. Med.) de stad noodig, die van mannen, vrouwen en kinderen! Allen steunen „het Nose-fonds"! Spreker eindigde met een woord van w£ir- men dank aan de dames en heeren die de revue zouden opvoeren en hun tijd veil heb ben gehad voor de repetities, aan het orkest voor zijn belangelooze medewerking en voorts aan alien die het werk bebben gesteund of daaraan iets hebben btjigedragen. Hy dankte ook de bezoekers voor hun opkomst en hoopte dat alien een gezelligen avond zouden door- brengen. Nu, wat dit laatste betreft, zooals de lezers uit onze beschouwing reeds hebben kunnen ontwaren, daaraan beeft bet niet ontbroken. Men heeft inderdaad genoten. Aan alle dames en heeren die aan de revue hebben meege- werkt komt een woord van lof toe. Natuurlijk treden zij, die de boofdfiguren uitbeelden meer op den voorgrond en kweten deze zich goed van hunne taak, de commSre, de luister- vink, de ,,gids" zeker niet te vergeten, een bijzonder pluimpje voor het ,,paartje" in het park" voor bun spel, voor de bespeler van het „trek-orgel" en zeker ook niet te vergeten het danspaar dat „de tango" uitvoerde. Ook mogen we constateeren, dat de auteur, onze Ter Neuzensche „Rido" door het schry- ven van deze revue beeft getoond op dit ge- bied iets bijzonders te kunnen presteeren. Uitgelokt door het overtalrijk bezoek was reeds voor den aanvang besloten de opvoering te herbalen op aanstaanden Donderdag, tegen verlaagde entrde. Wy vertrouwen, dat de lof die de opvoerende vereeniging allerwege heeft ingeoogst aanleiding zal zijn, dat het weer vol stroomt. Het is een kijk-en-boorspel dat men bovendien wel meer dan dens wil zien! GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van Politie te Ter Neuzen maakt bekend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen zijn te be- komen aan de daaracbter vermelde adressen. Belastingmerk, P. Goossen, Axel, Spui O 10. Parapluie, L. Bierens, M. Eijkestraat 11. t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1