ALGEMEEN NIEUWS- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. EEN DAG BIDDER Tandraderen Eerste Blad. JPIRIN de wereld No. 8749 WOENSDAG 21 OCTOBER 1931 71 e Jaargang, lUIXIlilD. FEUlLIgTOg. AUTOS ■Wirt >mi Hill i mi mi "f U nlest, krljgf rilllngen, U bent verkouden. ..Als er misschien iets is..." ®fu«, iMMIiBiRaMMMBMMMWS oS^SsJflMBSWaaBfJOBSilijk. JBBHfflHBWBBBMBBBBMBBHBMBMBBE" ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 3 maanden Brj voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerilta 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. ITltgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel mee f 0,20. Grootere letters en cliches wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentlen bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. COMITe TOT LENIGING VAN CRISISN OOD. Jhr. S. van Citters, lid van de Eerste Ea rner, te Brummen, heeft zich op uitnoodiging vaD Prinses Juliana bereid verklaard, op te treden als voorzitter vein het in het leven te roepen comite tot leniging van crisisnood. LIDMAATSCHAP TWEEDE KAMER. Bij de Tweede Kamer is bericht ingekomen van den heer C. J. van Kempen (lib.) dat hij am gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de Kamer. De heer Van Kempen zal worden opgevolgd door prof. dr. B. D. Eerdmans te Leiden. EEN ULTIMATUM VAN DE B. B. C. Naar Engelsche bladen melden, zullen drie vertegenwoordigers van de B. B. C. de te Rome begonnen internationale conferentie van omroepvereenigingen bijwonen en daar eischen dat er iets gedaan zal worden om een einde te maken aan den chaos in den Euro- peeschen aether. Als op deze conferentie daaromtrent geen overeenstemming verkre- gen wordt, zal de B. B. C. uit de Internatio nale Unie treden en gebruik gaan maken van zelf vast te stellen golflengten, zonder met de belangen van andere landen rekening te hou- den! De B. B. C. verlangt, dat elk land min- stens een golflengte zal prijsgeven. NEDERLAND EN BELGIe. Naar aanleiding van de interpellate, door Jhr. de Savornin Lohman in de Tweede Kamer gehouden over den stand der Nederlandsch- Belgische onderhandelingen, schrijft de Brus- selsche correspondent van de te Antwerpen verschijnende courant La Mdtropole, dat men in Belgie „eenigszins teleurgesteld is ten ge- volge van het gemis van begrip der Belgische eischen (,,revendications") waarvan de meeste Nederlandsche parlementsleden blijk hebben gegeven". De correspondent meent de schuld van dit laatste op de schouders der leiders van de Nationale Unie te mogen laden, welke leidens, zegt hij, eene voor Belgie vij- andige stemming onderhouden. .Belgie", aldus de medewerker der Mdtro- pole verder, vraagt een direct kanaal Ant werpenMoerdijk ten einde een betere ver- binding van zijn groote nationale haven met den Rijn te verzekeren. Van beide zijde wer- den de deskundigen aangesteld. Van Belgi sche zijde vergde men de totstandkoming van een kanaal, vertrekken van de Antwerpsche binnenhavens en uitmondend in het Holland- sche Diep. Van Nederlandsche zijde wil men ons een tracd opdringen, vertrekkend van Bath en loopend naar het Hellegat. De incon- ventienten van een dergelijken, onmogelijiken wateriweg zijn herhaaldelijk in het licht ge- steld, o.m. in de zeer knappe rede, door mi nister van Staat Segers, in den Belgischen Senaat gehouden. Zoolang men ons geen be- vredigend kanaal geeft zal men, van Belgi sche zijde, ieder accoord afwijzen dat tot de aanvaarding van een onvoidoende oplossing zou kunnen leiden. En er zal ons geen ander alternatief over blijven dan te volharden in den strijd voor de verdediging van ons goed recht." VERLAGING DER LOODSGELDEN GEVRAAGD. Bhjkens het eindverslag over de wet op de middelen werd bij het onderzoek der begroo- door K. R. G. BROWNE. 13) (Vervolg.) ,,Dat komt door die vermaledijde py- jama," legde Peter haar uit. „Als ik op- sta zakt-ie van me af en als ik ga zitten, barst ik er uit. Waarom draagt de vent geen behoorlijk nachthemd „Maar u ziet er verbazend leuk uit. Heusch, uw costuum is de clou van het feest." ,,Buitengewoon vleiend," gaf Peter dankbaar ten antwoord. ,,Maar ik vrees, dat u lichtelijk overdrijftToch amu- seer ik me welmisschien meer dan u denkt." Dit was geheel overeenkomstig de waar- heid. Uit eigen beweging zou- hij nooit naar een ge'fmproviseerd gemaskerd bal gegaan zijn, maar nu hij er toch was, en nu hij over de teleurstelling over het in de war sturen van zijn plannen voor dien avond begon heen te komen, vond hij het in de ouae boerderij werkelijk zeer amu- sant. Hij had zes keer met Jane Craig gedanst en twee of drie keer met andere jonge meisjes, die beter met uiterlijk schoon dan met een vermogen om goed te conserveeren bedeeld geweest waren. Hij had het buffet eenige malen bezocht en had daar met menschen van naam kennis gemaakt. Zijn onmogelijk costuum was de eenige hinderpaal, die zijn onverdeeld genoegen in Lady Bellerby's weldadig- heidsuitvinding in den weg stond en met het meisie met het roode haar naast zich, zonk de onoverkomelijkheid van dien hinderpaal ook in het niet. Hij bleef zich -■ v, 1MWMMNNI ting in de Tweede Kamer gevraagd of de regeering voornemens is een verlaging van de loodsgelden te bevorderen, welke noodzake- lijk schtjnt, omdat de vergelijkenderwijs zeer hooge loodsgelden ten onzent de scheepvaart op Nederlandsche havens belemmeren. -i-iV".".y.vrCV?.' -vP RIJKSBEGROOTING VOOR 1932. vit Trorwri - kw 'I u ifn MMiiUBteff Algemeene beschouwingen, der Tweede Kamer. De crisis. De Tweede Kamer heeft haar voorloopig verslag uitgebracht over de Rijksbegrooting voor 1932 (Algemeene beschouwingen)Wij ontleenen hieraan het volgende: De geweldige economische crisis, welke ook haar stempel drukt op de begrooting, werd door verscheidene leden de hevigste genoemd, welke de wereld onderging. Verschillende complexen van oorzaken, zoo merkten zij op, zijn schuldig aan haar hevigheid. Sedert den oorlog en mede ten gevolge van de groote vemietiging van waarden gedurende die jaren verkeert het economisch leven in een toestand van depressie. In dien toestand is het nu voor de tweede maal getroffen door een van de periodieke conjunctuur-inzinkingen, die het kapitalisme onafsdheidelijk vergezellen. Deze oonjunctuur-daling deed het economisch leven des te dieper inzinken, nu zij samenviel met een emstige crisis in den landbouw. Toen de conjunctuurcrisis naar veler meening haar laagste punt had bereikt, heeft een hevige vertrouwenscrisis een instorting tot nog veel grootere diepte venoorzaakt. De groote finan- cieele catastrophes in Oostenrijk en Duitsch- land zijn de inleiding geweest tot een reeks gebeurtenissen van emstigen aard, waarvan het einde nog niet te zien is. De opheffing van den gouden standaard in Engeland ge- volgd door die in de Scandinavische landen, heeft in menig opzicht en niet het minst voor Nederland, den toestand nog zorgweikkender gemaakt. Deze leden betoogden, dat de oorzaken van deze economische ontwrichting zoowel van politieken als van economischen aard zijn. Ziij1 wezen er ojrn. op, dat de telkens weder- keerende oonjunctuur-inzinking niet een ge- volg is van politieke handelingen, maar eigen is aan de kapitalistische productiewijze. De vertrouwenscrisis, die de ontreddering vol- komen maakt, zoo merkten deze leden op, is bijna geheel door politieke verhoudingen en staalkundige handelingen veroorzaakt. Deze leden geloofden, hoewel zij geenszins van oor- deel waren, dat deze crisis de laatste stuip- trekkingen van het kapitalistische stelsel waren, dat men staat aan het begin van een nieuwen tijd en dat in elk geval het huidige productie-stelsel niet ongewijzigd uit de crisis zou te voorschijn komen. Deze beschouwingen vonden van verschil lende zijiden bestrijding. Verschilende leden merkten op, dat de verwijten aan de huidige productiewijze op zichzelf ten eenenmale on- gerechtvaardigd zijn. hnmers dat systeem is gebaseerd op vrij- heid in het goederenverkeer en die vrijheid is de laatste jaren steeds meer aan banden ge- legd. Het element, dat onmisbare voorwaar- de is voor de riohtige werking van de tegen- woordige productiewijze, heeft dus juist out broken, de huidige toestanden zijn dan ook niet toe te schrijven aan de werking van die productiewijze zelf, maar aan de kunstmatige belemmeringen die men aan de natuurlijke werking ervan in den weg heeft gelegd. Sommige dezer leden voegden daaraan toe, dat de prijsgeving van de liberale beginselen en derzelver vervanging door het staats- socialisme aan den tegenwoordigen wantoe- stand schuldig zijn. De vergaande overheids- bemoeiing heeft aan het economische leven zijn vrijheid en zijn aanp&ssingsivermogen ont- nomen. Wegens het aandeel dat de sociaal- democratie in het bestuur van verschillende landen verworven heeft, noemden Zij1 deze mede verantwoordelijk voor de tegenwoordige crisis. Verscheidene leden achtten een debat over het kapitalisme volkomen onvruchtbaar en verwarring verwekkend. Ieder, die dezen term gebruikt verstaat er iets anders onder. De onderhavige crisis heerscht overigens niet alleen op economisch, maar ook op geestelijk gebied. Zij is de feite- ljjke openbaring van de vreeselijk verwarrende gevolgen van vier jaren wereldoorlog, waar- door niet alleen ontzaglijke economische, maar ook geestelijke waarden vemietigd werden. Hiervan geeft men zich onvoidoende reken- schap. Het Regeering&beleld. Gebrek aan doortastendheid. Het beleid van het kabinet had over het j algemeen weinig bervrediging gewekt. Men erkende, dat het regeeren onder de huidige omstandigheden uiterst moeilijk is. De Regeering kan niet het beleid volgen, dat door een ongestoord verloop van de maatschappe- lijke en staatkundige ontwikkeling vanzelf wordt aangewezen, doch ziet zich geplaatst voor een groot aantal gewichtige vraagstuk- ken, welke zonder aanwijsbaar precedent zijn en zich overal plotseling aan de orde stellen, zoodat de gelegenheid tot gezette voorberei- ding ontbreekt. Van meer dan den Zijlde werd nochtans aan de Regeering gebrek aan door tastendheid met betrekking tot den economi schen toestand verweten. Het had teleur stelling gewekt, dat van Regeeringswege on- der de huidige omstandigheden weinig of geen leiding uitgaat. In de Troonrede wordt alleen gezegd, dat andermaal tijdelijke maatregelen zullen moe- ten worden overwogen om sommige bedrijfs- takken, bij wier handhaving het geheele volk belang heeft, voor ondergang te behoeden. Men vroeg, welke bedrijfstakken en welke tijdelijike maatregelen worden bedoeld en waarom dit in de Troonrede niet werd mede- gedeeld. Sinds het uitspneken van de Troon rede is de economische toestand ten gevolge van de gebeurtenissen in Engeland nog slech- ter geworden. De export naar dat land, dat ruim efeti vijfde van onzen geheelen uitvoer opneemt, dreigt in nog sterker mate terug te loopen, terwijl de invoer uit Engeland in ons land dreigt toe te nemen, gelijk steeds het geval is geweest, wanneer naburige landen hun munt zagen deprecieeren. Met waardee- ring voor hetgeen de Regeering doet tot her- stel van het financieel evenwicht, meenden deze leden, dat nog meer nadruk moet worden gelegd op de maatregelen, welke genomen moeten worden tot afweer en opbouw. Ook verbetering van de handels- balans noodig. Voor de stabiliteit van den gulden is niet alleen noodig, dat de Rijksbegrooting in even wicht wordt gebracht, maax dat ook in de handelsbalans een verbetering wordt ge bracht. Dit laatste klemit te meer, nu onze invoer minder sterk daalt dan onze uitvoer, terwijl ook de betalingsbalans een slechter beeld vertoont door de vermindering van in- komsten uit Nederlandsch-Indie en uit de scheepvaart. Men beschouwde het als een emstige tekortkoming, dat de Troonrede geen duidelijke mededeelingen doet over de maat regelen, welke de Regeering voornemens is te natuurlijk onhandig en, wat meer was, op- vallend voelen, maar dat kon hij, eenige compenseerende omstandigheden in aan- merking penomen, wel gelaten dragen. ,,Wel n aardige vertooning, wat?" zei hij goedkeurend, terwijl hij wat meer op zijn gemak ging zitten en het levendige schouwspel voor hem met een vaderlijk oog gadesloeg. „Ja", stemde Miss Craig toe. Weer een zwijgen. Peter keek het boerderij-interieur rond en zag Toby, die met een volharding, een betere zaak waardig, met een niet meer jeugdig exem- plaar van het vrouwelijk geslacht, uitge- dost als koningin Elisabeth, tusschen an dere paren door laveerde; zag Lady Bel- lerby in een costuum, zooals geen enkele bloemverkoopster aan deze zijde van de Styx ooit gedragen had; zag Sir Walter die den geest van waardigheid de con- cessie gedaan had, om een groen-papieren muts op te zetten, en die er met dat hoofd- deksel uitzag, zooals geen lid van de Tweede Kamer er ooit behoort uit te zien en zag Mr. Gibbs, die in officieelen rok en onberispelijk gesteven overhemd met een gezicht of hij aan gewichtige dingen dacht, in een rustig hoekje tegen den wand leunde ,,Lady Bellerby is werkelijk heel be- koorlijk", mediteerde hij hardop. „Ze staat erop, dat ik logies met ontbijt van haar accepteer, ofschoon, als het zoo doorgaat, heb ik het logies niet noodig." ,,Ze is een schat", zei het meisje met het roode haar beslist. ,,Datzelfde kan van haar echtvriend niet gezegd worden. 't Komt eigenlijk niet te pas om je gastheer te becritiseeren, maar volgens mij is hij de grootste kwal, die er bestaat. Het kan zijn, dat ik me vergis voegde Peter er edelmoedig aan toe, ,,maar elken keer als ik hem aankijk jeuken mijn vingers". Zijn metgezellin gaf geen antwoord. Dit was, gezien Peter's laatste opmerking, zoo merkwaardig, dat hij zich omdraaide, om haar aan te kijken. Ze zat met den- zelfden intens-geconcentreerden blik, dien hij in het schilderijen-zaaltje al van haar gezien had, voor zich uit te staren. Ze had hetzelfde air van koele gereserveerd- heid, van volkomen opgaan in eigen, zeer prive overpeinzingen, dat ze vertoond had van het oogenblik, waarop zij den drempel van Old Hall overschreden had- den, maar dat de laatste paar uur niet zoo geprononceerd geweest was als eerst. Peter was de laatste, om een jong meisje het recht om er eigen gedachten op na te houden, te ontzeggen, maar bij het zien van haar nadenkend profiel voelde hij zich voor die duidelijk gedemonstreerde ver- strooidheid toch lichtelijk gepiqueerd, want het is voor een jongmensch niet be- paald streelend om midden in een zin een conversationeel exit te moeten doen. ,,Wat scheelt eraan 1" informeerde hij kortaf. „Ik had het bijna vergeten" gaf Jane Craig op een toon, of ze tegen zichzelf srak, ten antwoord. ..Wat Ze maakte een gebaar met haar rech- terhand, of ze iemand, die haar telkens hinderlijk in de rede viel, het zwijgen wilde opleggen. „Ik probeer een besluit te nemen over iets." zei ze nog steeds op denzelfden ver- strooiden toon. ,,0, ja zei Peter. ,,Ik ben goed in t besluiten nemen voor anderen." Stilte. ,,Als ik u misschien met raad van dienst kan zijn Ik heb altijd n hoop in voor- raad". Nog steeds stilte. Misschien kan ik iets doen En nog steeds stilte. begint het. Neemt direct bij de eerste verschijn- selen Aspirin-Tabletten. welke erger voorkomen en de pijnen verdrijven. Jut- op den oronjehand. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) nemen, om ook in onze handelsbalans ver betering te brengen. Immers, geschiedt dit niet, dan zal de meer-invoer van goederen, indien hij niet door meer-uitvoer van goederen betaald kan worden noodzakelijk afvoer van goud ten gevolge hebben en leiden tot depre- ciatie van den gulden, ook als de Rijksbegroo ting sluitend gemaakt zal zijn. Een algemeen plan gevraagd. Een crisiswet. Vrij algemeen had men den indruk gekre- genen, dat de Regeering tot dusver geen blijk heeft gegeven de crisis, die ons volksleven bedreigt, te verstaan. De onrust en de angst in het economische leven konden niet heviger zijn, indien de Re geering in het geheel niets had gedaan. Er is geenerlei poging gedaan tot het ordenen van het maatschappelijk leven, dat in een toe stand van wanorde is geraakt. Men kan den gang van zaken niet rustig aanzien. De Regeering moet ingrijpen. Zij behoort een algemeen plan te ontwikkelen en aan de Kamer voor te leggen. Behoeft zij grootere bevoegdheden dan zij normaal bezit, dan, zoo betoogden sommige leden, moet zij deze vragen in den vorm van een algemeene crisiswet. Andere leden, hoewel de klacht over ge- ringe doortastendheid van de Regeering on- derschrijvend, meenen, dat het verlangen naar een algemeen plan kwalijk kan worden ver- vuld. De gebeurtenissen volgen elkander zoo snel op en kunnen het aspect op een gegeven moment zoo grondig veranderen, dat zij aan zulk een algemeen plan geen waarde konden toekennen. Wel gevoelden sommige leden voor een algemeene crisiswet, welke ruime bevoegdheden aan de Regeering zou toeken nen, met goedkeuring achtema, van de ge nomen maatregelen door de Staten-Generaal. Weer andere leden zouden tegen een alge meene crisiswet bezwaar hebben. Ontstemming over het interview met den Minister van Financien. Vele leden waren ontstemd over de uit- latingen van den Minister van Financien in een interview, waarvan de dagbladen van 30 September 1.1. een verslag bevatten. Zij acht ten het ongewenscht, dat de Minister op een voor alle HENRI VAN DE CALSEYDE Borluutstraat 8, GENT. Tel. 124.15, (dicht bij het Stadhuis). (Ingez. Med.) ,,Ik doe het," zei Miss Craig zoo luid en zoo onverwacht, dat Peter van zijn stoel opsprong. ,,Uitstekend", zei hij opgewekt. ,,Wat doet u Het meisje met het roode haar keerde zich met een ruk om en kwam met een lichten, maar duidelijk zichtbaren schok tot de ontdekking, dat Peter ook nog be- stond. Ze bloosde op een buitengewoon aantrekkelijke manier. ,.0 neemt u me niet kwalijk. Ik dacht aan iets anders". ,,Dat heb ik gemerkt. Kan ik u mis schien met iets helpen ,,Nee, nee. Dank u wel. 't Is iets, dat ik persoonlijk moet doen." ,,0 dat spijt me, zei Peter terneer- geslagen. Het was natuurlijk te gek om los te loopen, maar het leek hem verkeerd, absoluut verkeerd dat zij dingen had, waarvan hij niets afwist zorgen of moeilijkheden misschien, die hij niet kon helpen verlichten. Hij zuchtteWel, als t niet anders kan Hallo, edele ridder en schoone dame", begroette een opgewekte stem hen. Ze keken op en zagen de zonderlinge ver- schijnina, die Toby was, voor hen staan. Het dikke jongmensch had zich uitgedost in een grooten en wijden badmantel, dien hij als een toga om zich heen gedrapeerd had. Aan een koordje om zijn hals hing een reuzenspons, de clou van een costuum dat, zooals hij overal rondvertelde, ,,ooren-en-pootendag van Nol van den Dam" moest voorstellen. .Waarom galoppeeren jullie niet rond? Miss Craig, mag ik het genoegen hebben? Ik heb mijn plicht bij de muurbloempjes gedaan en nu heb ik een kleine verande- ring noodig. Cardinal, kerel, als je wat voor met gewichten werken voelt, kan ik je Mrs. HungerfordGreen dat oogenblik, wanneer de begrooting en daar- rnede de financieele toestand des rijks in de afdeelingen wordt onderzocht, daarover mede deelingen doet in de pers. In deizen moeilijken tijd, waarin meer dan ooit samenwerking tusschen Regeering en volksvertegenwoordi- ging noodizakelijk is, is een dergelijke, staats- rechtel'ij'k ook zeer betwistbare wijze van op- treden afkeurenawaardig. Het noodzakelijke door de Grondwet gewilde overleg tusschen Regeering en Staten-Generaal wordt er door bemoeilijkt, zooal niet gansch onmogalrjk ge maakt. Indien de Minister meent, zijn mede deelingen en gegevens ter kennis van de Kamer gebracht, te moeten aanvullen, zou het aanbeveling verdienen, dit te doen door middel van een nota aan de Kamer zelf. Em- stiger aohtte men echter, dat de Minister in zijn interview de waarde van het overleg met de Staten-Generaal tot weinig* of niets terug- brengt door te zeggen, dat zijn voorstellen on- veranderd moeten worden aangenomen. De Kameir kan zulk een houding van een Minis ter niet aanvaarden. Ook waren verscheidene leden ontstemd, dat de Minister de kortingen van de salarissen van het Rijkspersoneel als een besliste zaak voorstelt. Het moge waar zijn, dat de Regeering de bevoegdheid bezit om binnen de grenzen der begrootingscijfers de salarissen der Rijksambtenaren te regeien, het blijft niettemin noodig, dat de volksver- j tegenwoordiging gelegenheid heeft zich over de daartoe strekkende voornemens der Regee ring te beraden en uit te spreken en daar over met baar overleg te plegen. Als een Minister aan de voiksveategen- woordiging die gelegenheid ontneemt, kan dit leiden tot een conflict, waarbij positie en waardigheid van de Kamer betrokken zijn. Met klem werd de vraag gesteld of aan deze publicatie de beteekenis moet worden gegeven van een verklaring namens het kabi net. Het antwoord op deze vraag zou van in- vloed kunnen zijn op den duur van de gedach- tenwisseling met het kabinet. Daar de Kamer niet bereid is van de Re geering een memorie van antwoord in ont- vangst te nemen, voor dat zij haar voorloopig verslag heeft uitgebracht, meende men bij de verdere besprekingen den inhoud van de ge- wraakte publicatie buiten beschouwing te' moeten laten. Sommige leden waren ten slotte van oordeel, dat het beter ware, indien Ministers zich in het algemeen onthielden van mededeelingen aan de pers inzake het beleid der Regeering. De financien. De raniing der inkomsten veel te gunstig. Met de Regeering zag men algemeen den beclenkelijken toestand van 's lands financi'n in, waarvoor onverwijlde voorziening noodig is Algemeen verklaarde men zich dan ook bereid er toe mede te werken de begrooting sluitend te maken. deerntje met die snor daar, aanraden. In een kwartier word je tien pond lichter." Peter stond waardig op en booq voor Miss Craig. -Je bent wel vriendelijk", zei hij, „maar ik zal van je raad geen gebruik maken. Ik ga naar het buffet; als jullie me noodig hebt, weet je, waar je me kunt vinden". Hij keerde zich om en wandelde met groote stappen weg. De eerste, dien hij bij 't buffet zag, was Gibbs. Mr. Gibbs met een groot glas vol goudgeel vocht in zijn hand, j Toen de huurder van „Sonnehoeck" num- mer een, den huurder vah „Sonnehoeck" nummer twee zag, hief hij het glas op een joviale manier omhoog en zei: ,,Op uw gezondheid." „Aha", zei Peter, „is het aan te be- velen "Ten zeerste, waarde heer, ten zeer- ste gaf Mr. Gibbs ten antwoord, „een brouwsel van voor den oorlog of mijn kop eraf." "Dat zegt genoeg", zei Peter. Hij trof de voorbereidende maatregelen voor een proef op de som. Daarna volgden een paar oogenblikken van bezige stilte. Ten j slotte zette Mr. Gibbs zijn glas neer en zuchtte voldaan. ..Buitengewoon goedje. Buitengewoon. Aha Bij tweeentijd om naar huis te gaan. Weet u ook waar Lady Beller by is Waarom gaat u zoo vroeg verwon- derde zich Peter, toeschietelijker dan anders door de kennismaking met het goudgele vocht. „Straks komt het ontbijt. Gebakken eieren met spek en worstjes, hebben ze me verteld". Maar Mr. Gibbs bleek niet te ver- murwen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1