m wm% ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 5 .m m msm Eerste Blad. Moedeis, dat M U geiost dcen No. 8742 MAANDAG 5 OCTOBER 1931 71 e Jaargang. BIIDIKIL4ND. BUITEKfLAND DRAiSftiAvAMVALKEriBURG'S A mLEVT-RTR S-. LEEU wARDEri - TER NEUZEN, 5 OCTOBER 1931. U kunt kinderen gerust eens laten snoepen, mits U maar zorgt voor deugdelijke versnapering. Wilt U hen op een lekkernij trac- teeren, waarvan de prima kwaliteit absoluut bekend staat, koop dan de echte medicinale VS-pepermunt. Een waarborg voor de deugdelijke samenstelling hebt U in de geregelde controle door het laboratorium Dr. E. Pannenborg en Dr. H. J Doorn- bosch te Oroningen. f ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden By voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. NEOERLAND EN BELGIe. De geruchten omtrent een Rijn-Scheldckanaal. Door een vlijftigtal personen van alle staat- kundige richtingen en uit alle deelen van het land, is een schrijven gezonden aan het natio- naal comity inzake een overeenkomst met Belgie. Het schrijven is van den volgenden inhoud: „Het „Dagbl. van Noord-Brabant" heeft kort geleden het alarmcerend en ongelooflijk klinkend berioht gebracht, dat sedert eenige maanden onze Regeering met die van Belgie zou onderhandelen op den grondslag van een door ons aan Belgie te sohenken Rijn-Schelde- kanaal, rechtstreeks loopend van de Ant- werpsohe Dokken naar het Hollandsche Diep bij Willemstad, een kanaal, dat in wezen niet zou verschillen van het befaamde Moerdijk- kanaal, hetwelk door onze Eerste Kamer en de openbare meening hier te lande als onaan- nemelijk is afgewezen. De „N. R. Crt." acbtte dit 'bericht ten eenenmale ongeloofwaardig: zulk een kanaal ware ,,een politieke onmogelijkheid". Iedere Nederlandsche Regeering, die dit mocht ver- geten, zou door de natie worden gewraakt. Sindsdien echter werd het berioht van het „Dabl. van Noord-Br." (bevestigd door de „Msb.", idle „van een zijde, iwelke in deze materie goed ingelicht placht te zijn'', heeft vemomen, dat het bericht inderdaad juist is. Een medewerker van het „Hbl.", de heer G. Nijpels, kreeg, na onderzoek in Belgie, de overtuiging, dat er inderdaad wordt onder- handeld over een verbinding tusschen de Ant- werpsche dokken en het Hollandsch Diep, zonder open verbinding met de Wester- en Ooster-Schelde. Thans weet ook het weekblad „Vlaanderen" uit volkomen toetrouwbare bron, dat het plan van Ir. Van Konijnenburg, hetwelk tot nu toe hier als de uiterste toegeving aan Belgie werd aanvaard, bij de plaats hebbende onder- handelingen als grondslag is verlaten en dat onderhandeld wordt over een kanaal, dat sleohts een tiental K.M. Westwaarts van het oude Moerdijkkanaal in het Hollandsch Diep zal uitmonden. Het blad ziet, naast den slag, welke aan de Nederlandsohe welvaart zal worden toegebracht, een groot politiek gevaar in een kanaal, dat onze grens kruist en waar- over de Fransch-Belgisch georienteerde Rijn- vaart-commissie haar macht zal doen gelden. Adressanten achten deze feiten z66 veront- rustend, dat zij het bestuur van bovenge- noemd comity met aandrang verzoeken, zich andermaal tot comitd van actie in te richten en al de stappen te doen, om te voorkomen, dat wederom onnoodige en onheilvolle beroe- ring over ons land wordt gebracht. Binnenkort zal 't antwoord van het comity verschijnen. Naar aanleiding van dit schrijven is door het Bestuur van het Nationaal-comity inzake een Nederlandsch-Belgische Overeenkomst een vergadering van de besturen der afdeelingen blijeengeroepen te 's Gravenhage, tegen Zater- dag a.s. CRISIS-CONGRES VAN S. D. A. P. EN VAKBEWEGING. Openingsrede van den, heer Oud,egeest. Zaterdagmiddag is in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam het crisis-congres begonnen van de S. D. A. P. en het N. V. V. Het congres werd geopend door den voor- zitter van de S. D. A. P. den heer J. Oude- geest. Spreker zeide o.a., dat hij dit congres met eenig leedvermaak, gemengd met bitterheid, opende. Leedvermaak, dat sterk getemperd wordt door de ontzettende omstandigheden, waarin de arbeidersklasse van Nederland is gebracht en waardoor het leed, hetwelk ik voel, vrij wat grooter is, dan het vermaak over de onkunde, het onvermogen en de dwaasheid, waaruit deze toestand voortspruit en die geweten moeten worden aan de heeren die ons steeds hebben voorgehouden, dat zij verantwoordelijk zijn voor het economisch leven, dat, als zij den boel niet laten draalen, niemand anders het kan en dat zij de eenige kundigen en capabelen zijn om ons economisch leven in stand te houden. Daar ligt nu de wereld uit elkaar en met wanhoop staan financiers en ondernemers te kijken naar het onheil, dat zij hebben aange- richt, terwijl zij thans de gevolgen willen leg- gen op de schouders der arbeiders en op het levenspeil van de arfbeidersgezinnen. En om de aandacht van him misdadige onbeholpenheid af te wenden, kunnen ze slechts schelden op de democratische ge- meentebesturen en de hooge loonen der arbei ders. De verbittering daarover is natuurlijk veel sterker dan het leedvermaak. De arbei dersklasse begint er eindelijk genoeg van te krijgen om zich jaar op jaar te hooren voor- preeken, dat zij er niets, maar dan ook abso- luut niets geen benul van heeft, terwijl ieder oogenblik deze waanwijze heeren bankiers, industrieelen, scheepvaartmachten en hande- laars beweren, dat zij het alleen kunnen en de medezeggenschap van de arbeidersklasse het economisch leven op den verkeerden weg zou voeren. Alsof men nu op den goeden weg is! Zelfs nu nog, nu de boel hopeloos verknoeid is, komt men niet tot de overtuiging, dat het toch niet langer gaat op de manier, waarop de heeren het gedaan hebben. Maar men wenscht wel, de arbeiders en de kleine amb- tenaren het gelag te laten betalen. Dit congres dient, om aan onze groote pers, aan onze industrieelen en aan onze slappe, stilzittende Regeering mede te deelen, dat de Nederlandsche arbeiders daartoe niet bereid zijn. In de vette jaren heeft men steeds betoogd, dat er kapdtaalvorming moest plaats hebben en dat daarom de belastmgen en de loonen naar beneden moesten. Op welk peil zouden de loonen thans staan, als onze vakvereeni- gingen toen reeds hadden toegegeven? Als zij zich in 1921, 1923 en later niet verzet had den? Wanneer ieder land de Regeering heeft, die het verdient, dan moet ons land het toch wel heel erg gemaakt hebben, dat wij met zoo'n stelletje Ministers zitten opgescheept, zeide spreker. Dit congres dient om te zeggen, dat de Nederlandsche arbeidersklasse niet laat knab- belen, noch door de Regeering, noch door de ondernemers, aan de arbeidersboterham. Dit congres dient om te zeggen, dat wij ons tot het uiterste zullen verzetten tegen po- gingen, om het levenspeil der arbeiders te verlagen; dat wij ons tot het uiterste zullen verzetten tegen korting op de ambtenaars- salarissen en dat wij tot het uiterste zullen gaan om onze werkloozen te behoeden voor het pauperisme, waarin zij door den onwil der Regeering, om afdoende hulp te bieden, drei- gen te verzinken. Dit congres dient om voile verantwoorde- lijkheid voor den tegenwoordigen toestand te leggen op hen, die daarvoor verantwoordelijk zijn en om van hen te eischen, dat zij met ons zullen meewerken om den toestand te verbeteren met medezeggenschap der arlbei- ders. De resoluties van dit congres ddenen als grondslag eener levendige en sterke agitatie voor diepingrijpende Wij'zigingen, welke wij eischen op politiek en economisch gebied. Een agitatie, welke gevoerd zal worden in woord en geschrift. Voor dit laatste is het een gelukkige coincidentie, dat onze nieuwe drukkerijen, zoowel in Amsterdam, als in een aantal andere plaatsen des lands, gereed zijn en wij op 1 November a.s. over 7 goed gere- digeerde, groote dagbladen zullen beschikken. RADIOTELEFOONVERKEER MET INDIe. Gedurende September 1931 werden in het radiotelefoonverkeer met Ned. Indie in totaal 332 gesprekken gevoerd, waarvan er 125 in Nederland en 207 in Indie werden aange- vraagd. Van de hier te lande aangevraagde ge sprekken hadden er 79 betrekking op zake- lijke en 46 op familieaangelegenheden. Voor Indie bedroegen deze getallen resp. 100 en 107. In totaal werden 184 gesprekken in Neder land 76 en in Indie 108 aangevraagd. In het radiotelefoonverkeer EuropaNed.- Indie via Nederland werden in September in totaal 9 gesprekken gevoerd, n.l. met Enge- land 6, Hongarije 2 en Tsjecho-Slowakije 1 LEGAAT VAN MGR. DR. NOLENS. Bij het bestuur der R.-K. Staatspartij en bij dat van de stichting Dr. Schaepman- fonds is, blijken bericht in „De Trjd", een brief ingekomen, houdende mededeelmg, dat Mgr. Dr. Nolens het geheele staatkundige gedeelte van zijn bibliotheek heeft willen be- stemmen voor de R.-Kath. Staatspartij en haar in wording zijnde Partijbureau. Dezelfde bestemming is gegeven aan het door Anton Dupuis vervaardigde bronzen borstbeeld van Dr. Nolens, aan de antieke archdefkast voor het archief der Kamer- fractie, alsmede aan verschillende andere voorwerpen uit zijn studeerkabinet, welke naar de meening van de exc. test, tegelijk met het aanzienllijk gedeelte der bibilotheek in aanmerking komen, om in een Dr. Nolens- kamer van het Partijbestuur een plaats te vinden. BEVOLKINGS-AANWAS OORZAAK VAN OORLOG? In Paris-Midi betoogt Maurice de Waleffe, dat beperking van het aantal kinderen de beste vorm is van ontwapening. Hij deelt het inzioht van den Britschen professor Huxley, die de meening verkondigt, dat de wereld over dertig jaar aan sterke overbevolking zal lflden tenzij de menschheid overgaat tot be perking der geboorten. De Waleffe is over- tuigd, dat elke toeneming der nataliteit de zaden van een oorlog in de toekomst bevat. In de middeleeuwen decimeerden epidemieen, hongersnooden en andere plagen af en toe de menschheid, terwijl de gemiddelde leeftijd van een mensdh niet veel meer was dan dertig jaar. Vooruitgang op medisch en hygienisch gebied hebben dit gemiddelde op ongeveer vijf-en-zeventig jaar gebracht. Volgens De Waleffe is de wedstrijd voor een hoog ge- boorte-cijfer even gevaarlijk als een wedstrijd in wapening en hij geeft in overweging, dat naties in stede van groote gezinnen-vorming aan te moedigen door verlichting van belas- ting, juist het omgekeerde moesten doen. Gebeurt dit in de naaste toekomst niet, dan, zoo voorspelt De Waleffe, zullen er onder de menschen periodieke massa-moorden nood- zakelijk worden zooals zij dat zijn onder in- sekten. LLOYD GEORGE IN DEN EINDSTRUD. De berichten uit Engeland vertoonen schrijft de N. R. Crt. op het oogenblik eenige gelijkenis met den snelgaande leugen, die volgens het spreekwoord erop kan reke- nen door de waarheid te worden achterhaald. Ook zij loopen voor de gebeurtenissen uit, met vrij groote zekerheid dat zij tot waarheid zul len worden als de feiten zich met voldoende vaart in beweging hebben gezet. Alles wat ons in de laatste dagen als vaststaande werd voorgesteld, hing nog in de lucht. MacDonald had nog geenszins het Mi ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en clich^'s wor den naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. (Ingez. Med.) besluit tot de algemeene verkiezingen geno- men. De lezer zal zich herinneren op hoe merkwaardige manier hij in het Lagerhuis een slag om den arm heeft gehouden. Was het bericht daarom een verzinsel? Geenszins. Het was alleen wat vlugger dan MacDonald zelf. Het bracht tot uitdrukking wat hij zelf nog niet had uitgesproken, maar wat desniettemin reeds de aanstaande waar heid kon worden genoemd. Nu blijkt dat het stellige bericht van dezen nacht, dat de vijf voornaamste liberale leden van de Engelsche regeering besloten hadden aan te blijven, ook in het geval van onmid- dellijke verkiezingen, voorbarig was. Het was een weinig te snel. Het is uitermate waarschijnlijk dat het Vrijdag, na den mid- dagzitting van het kabinet, tot waarheid zou worden verheven. Maar heelemaal eens was men het Donderdagavond heel laat nog niet geworden. Hoe het met MacDonald staat blijkt reeds daaruit, dat hjj naar zijn kiesdistrict vertrok- ken is en Vrijdag niet meer aan de zitting deelnam. Zijn meening kent men reeds, hij hoeft zijn houding niet meer nader uiteen te zetten. Als men ons nu weer meldt dat Mac Donald definitief en muurvast en onherroepe- lijk tot ontbinding in den loop van de volgen- de week besloten heeft, dan gelooven wij dat gaame. De groote moeilijkheid bij de liberalen vormt Lloyd George. Hij blijkt na zijn ope- ratie weer snel op krachten te zijn gekomen. In de onderhandelingen die hij thans met zijn vrienden in het kabinet voert, ontwikkelt hij de oude levendigheid en strijdlust. De minis ters die bij hem zijn geweest komen terug met verhalen, waaruit blijkt dat zij hoe lastig hij nu ook zijn moge pleizier hebben gehad in de tintelende geestdrift voor zijn standpunt, die van den opnieuw tot leeuw ontwaakten leider uitstraalde. Hij brieschte weer. Eerst was Lloyd George onverzoenlijk. Ten eerste beviel hem het protectionisms niet dat vanzelf het uitvloeisel moet zijn van de ,,nationale verkiezingen", al wordt het nu nog niet uitdrukkelijk aangekondigd; verder mis- haagde hem de overrompelende snelheid der verkiezingen; en tenslotte voelde hij er weinig voor om zich aan den dwang van de conser- vatieven te onderwerpen. Want daar komen de gebeurtenissen van deze dagen toch op neer. Lloyd George heeft de voldoening gehad, dat men hem niet in zijn hoekje heeft durven laten, waar het den laatsten tijd wel eens naar uit heeft gezien. De liberale ministers, hoe groot hun gezag in de partij ook wezen moge, zijn blijkbaar beducht voor een oproep van Lloyd George aan de kiezers tegen hun politiek gericht. Zelfs bij de conservatieven merkt men sporen van het besef dat men Lloyd George niet als ,,quantite negligeable" kan behandelen. Een vlammende oproep van dezen meester-dema- goog en betoovenaar van menschen ten gun- ste van de oppositie kon voor een nationale regeering die, als zij haar naam wil verdienen, over een groote meerderheid moet beschikken, wel eens zeer bedenkelijke gevolgen hebben. Daarom hebben de liberale ministers nog geen besluit kunnen nemen. Hadden zij dat gedaan, dan zouden zij Lloyd George hebben gebruskeerd. Het gevaar was lang niet denk- beeldig, dat dan de groote meerderheid der liberale kiezers zich achter den ouden, ver- toornden leider zou hebben ge'schaard. Het tafereel zou wat vreemd zijn geworden: Een nationale regeering, samengesteld uit drie partijen, maar met twee van de drie partijen in de oppositie. Men heeft dus verder onderhandeld met Lloyd George, en het heet dat hij reeds zach- ter is geworden. Met hem was altijd te pra- ten. Hij moet iets voelen voor de overweging van zijn partijgenooten, dat als zij hun rnede- werking weigeren het eind waarschijnlijk zal zijn een conservatieve ontbinding, met een conservatieve meerderheid plus de gevolgen daarvan als resultaat. Lloyd George heette toch al de meening niet meer van de hand te wijzen dat de omstandigheden Engeland zou den kunnen dwingen tot het regelen van zijn invoer. De mogelijkheid van een schikking kan dus niet al te ver meer weg liggen. In ieder geval zal het verzet van den ouden leeuw niet vergeefs zijn geweest. Het heeft merkbaar de positie van de liberale ministers in het kabinet tegenover de wen- schen der conservatieven meer stevigheid ge geven. Lloyd George heeft de conservatieven laten gevoelen dat er ook nog een liberaal standpunt was. De hevigste protectionisten onder de conservatieven en de kampioenen voor een rijkstarief geven daarom reeds tee- kenen van ongerustheid. De .bianco cheque", waarin zq nooit een bianco cheque hebben willen zien, begint in hun oogen reeds minder waarde te krijgen, nu er zooveel gepraat moet worden om Lloyd George's handteekening er- voor te verwerven. We zouden zeggen: des te beter. Vrijdagmiddag om half drie is de kabinets- zitting begonnen, die de te vroeg geboren be richten van de laatste dagen moet wettigen. SNOWDEN'S AFSCHEIDSREDE. Snowden heeft, schrijft de N. R. Crt., >p het laatste oogenblik, voor zijn begrooting in derde lezing werd aangewezen, nog een rede gehouden in het Lagerhuis. Het feit zelf van deze rede moet menigen toehoorden aanleiding hebben gegeven tot bijzondere gevoelens, om- dat men aannemen kon dat dit de laatste keer was dat deze veteraan in den parlementairen strijd het Huis toesprak. Maar wie ook bij deze gelegenheid senti- menteel gestemd is geweest, zeer zeker niet Snowden zelf. Met alle scherpte en den snij- denden humor waarover hij be'schikt, ging hij de oppositie te lijf. Hij geeselde op zijn grim- mige wijze de houding van Henderson en Graham en hun voornaamste onderaanvoer- ders, omdat zij het niet de moeite waard had den geacht in het Lagerhuis te versehjjnen, terwijl een aangelegenheid van zoo overgroot belang als deze begrooting, in behandeling was. Tegen hun oppositie voerde hij aan dat bijna ieder onderdeel van de wet op hun eigen denkbeelden berustte; denkbeelden die zij zou den hebben verwezenlijkt als het ontslag van het kabinet niet gekomen was. Hij herinnerde eraan, dat Henderson bereid was geweest, 10 pet. rechten te leggen op den invoer. „Liever dan de uitkeering aan de werkloozen te besnoeien", riep een lid van labour. Maar toen kwam Snowden los: ,,In- plaats van 10 pet. van de uitkeering af te nemen was de „right hon. gentleman" bereid 10 pet. te leggen op de kosten van levenson- derhoud der werkloozen. In werkelijkheid zou dit geen 10 pet. zijn geweest, want een tarief van 10 pet. beteekent, als het bij den verbrui- ker aangeland is, 15 pet. Dat was het beleid waarvoor Henderson opkwam!" In dien trant las hij zijn oude vrienden de les. Met zijn meedoogenlooze ironie voerde hij hun plannen ad absurdum, iedere fraze ont- ledend. Het was een afscheidsrede, den stijl van Snowden waardig. Zijn stijl is in de politiek geen schipperen te kennen en geen gevoelig- heden. Tijdens de eerste Haagsche conferentie is deze kleine man met ascetisch uiterlijk en kreupel lichaam, die zich moeizaam op kruk- ken voortbeweegt, in ons blad eens de „nieu- we incarnatie van John Bull" genoemd. In- plaats van den volbloedigen, corpulenten, be- houdenden athleet van de klassieke voorstel- ling was deze figuur gekomen, nog wel een socialist, als de verpersoonlijking van de grim- mige Britsche onverzettelijkheid. Een karak- ter en een gemoed van staal, en een vechter van nature; goedmoedig in de rust, maar on- tembaar in de politieke arena. Dat heeft hjj nu weer bevestigd door zijn vermoedelijke afscheidsrede. Wij hebben hem daarin nog eens gezien in zijn voile maat als meedoogenloos strijder die er zoolang bij over- eind staat, geen andere plicht kent dan er op los te beuken uit al zijn krachten. Op hem heeft dan geen vat de overweging, dat zijn slagen gericht zijn en neerkomen op de partij en de vrienden aan wier zijde hij tientallen jaren gestreden heeft, en aan wier zijde te strijden tot voor weinige weken zijn heele levenstaak is geweest. Dat kon hem zelfs m zijn afscheidsrede in het minst niet tot week- heid stemmen. Cyrano zou deze zoo oneindig van hem ver schillende en daardoor weer verwante natuur hebben kunnen waardeeren, zoo groot van trouw aan zijn eigen meening en aan zijn plicht, dat iedere gevoelstrouw ervoor moet wijken. Het slot van zijn rede is, schrijft het Alg. Hbl., belangrijk genoeg om het in aanvulling daarop wat uitvoeriger te geven: Men heeft gezegd, aldus Snowden, dat al ons streven nutteloos zal zijn en dat niets anders de situatie kan redden dan afschaffing van het kapitalisme. (Toejuichingen der op positie). Het spijt mij te zeggen dat ik in een wet op de middelen geen voorstel kan opne- men om het kapitalisme af te schaffen. (Ge- lach van regeeringszijde)Ik zal dat aan een ander moeten overlaten. (Hemieuwd gelach aan regeeringszijde en toejuichingen van de oppositie). Iedere catastrofale poging om het kapitalistische stelsel af te schaffen zal groo ter rampen brengen dan die, waaronder wij nu lijden. (Geroep bij de oppositie: Daar weten we alles van). Dat is iets, aldus ging Snowden voort, dat ik mijn college's van de Labourpartij geleerd heb. Men heeft critiek op mij uitgeoefend, omdat ik de bronnen van inkomsten der rijken niet zwaarder heb belast. De moeilijkheid die ik met de Labourpartij had, is altijd geweest dat ik steeds moest uitleggen wat er achter een voorstel zat, dat ik deed. Zij kon er nooit tevreden mee zijn met iets alleen maar te ac- cepteeren als een middel om een volgenden stap te doen. Ik heb in de kranten gelezen, dat er een herzien programma voorgelegd zal worden op het congres van de Labourpartij. Het pro gramma van de Labourpartij zal blijven zoo als dat is uiteengezet in ..Labour and the Nation". Ik moet bekennen dat ik ..Labour and the Nation" nog nooit heb gelezen (luid gelach), maar ik hem een samenvatting van de voorstellen gelezen en naar mijn bereke ning zullen deze voorstellen zoo iets van een nieuwen last van een milliard pond sterling op de staatsuitgaven beteekenen. STATUTEN. Met de Staatscourant van 3 Oct. zijn ver- zonden afdrukken van de statuten betreffen- de het „Wit-Gele Kruis", R.K. Vereen. voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging, geves- tigd te Nieuw-Namen. NEDERLANDSCH STOOMSCHIP GESTRAND EN VERLOREN. Bjj de reederij Jos. de Poorter te Rotterdam is bericht ingekomen dat het s.s. „Johanna" op weg van Huelva noor Rouaan Zaterdag- nacht bq Armen Rock (nabij Brest) is ge- strand. Een later telegram meldt dat de boot totaal verloren is en dat een Duitsch schip, de „Seefalke", de geheele bemanning veilig aan boord heeft gekregen. Een derde bericht, afkomstig van den ge- zagvoerder, kapitein N. Glashouwer, meldt, dat de geheele bemanning (waaronder P. Dieleman en J. Michielsen, beiden van Ter Neuzen), behouden te lie de Sein is aange- komen. Het s.s. ..Johanna", gebouwd in 1917, is tweeduizend ton groot en werd gebezigd voor de wilde vaart. Het was geladen met erts, op weg naar Rouaan, toen het ongeluk plaats vond. (Ingez. Med.) 11 AVONDTEEKENSCHOOL DER AMBACHTSSCHOOL TE TER NEUZEN. Voor bovenstaanden cursus hebben zich aangemeld: algemeene voorklasse 19, tim- merlieden in 2e en volgende klassen 8, ver- volgklasse 11; metselaars 2e en volgende klassen 5, stucadoors 2e klasse 1, meulbel- makers 2e klasse 1, loodgieters 2e klasse 1, bankwerkers 2e klasse 2, 4e klasse 1, ver- volgklasse 7, electriciens 2e kl. 1, 3e kl. 1, vervolgklassen 6, automonteurs 2e klasse 2, vervolgklasse 1, typografen 5e klasse 2, schil- ders 2e klasse 2, 4e klasse 2, 5e klasse 1, vervolgklasse 5, totaal 80 deelnemers. AANRIJDIN G. Toen hedenmiddag de groentenkoopman K. Herrebout, met zijn vrachtauto de kweekerij van den heer Neve aan de Axelsche straat wilde verlaten, kwam hij voor den in de rich- ting Ter Neuzen rijdende tram der Z.V.T.M. De machinist remde, hetgeen niet kon voor komen, dat de auto aan de voorzijde door den tram werd aangereden en beschadigd op zijde gedrukt. De bestuurder en de in de auto zittende knechts kwamen er met geringe wondjes aan 't gelaat af. De auto is aanmer- kelqk beschadigd. DE OPENING DER WEEKMARKT. Zooals reeds uit de eenigen tijd geleden in ons blad verschenen berichten bleek, heeft de Winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen Klimop" het besluit genomen 'n poging te wagen om de weekmarkt alhier, die eenige jaren geleden een druk bezoek trok, zoowel van kooplieden als koopsters en koopers te doen herleven. En men kan aan het bestuur der vereeni- ging niet de eer ontzeggen, dat het deze zaak weer met zeer grooten ijver en Voortvarend- heid heeft aangepakt. Er was daarvoor ook heel wat noodig. Verschillende relaties moes ten worden aangeknoopt, men moest zich vergewissen van de mogelijkheid kooplieden op de Markt de krijgen en men moest tevens niets onbeproefd laten om het bezoek aan de Ter Neuzensche markt te vergemakkelijken. Zooals wlij' in ons vorig nummer konden aahkondigen is men er in geslaagd van af Hulst en tusschengelegen plaatsen een markt- trein te krijgen van wege de spoorwegmaat- schappij Meche-lenTer Neuzen, terwijl de Zeeuwsch-Vlaamsche tram een markttrein laat rijden van af Hoofdplaat en IJzendijke, en bovendien overeenkomsten zijn getroffen met autobus-ondememers uit verschillende plaatsen. De vorige (week Woensdag en Vrijdag is de karavaan van „Ter Neuzen Klimop" weer met de gecostumeerde herauten en hare pro- clamaties uitgetrokken om het nieuws tot in de uiterste hoeken van Oost en West bekend te maken en ondervond allerwege een harte- lijk onthaal bij de bevolking. Zoo is het a.s. Woensdag opening der markt, die tevens een feestmarkt zal zijn. Het laat zich voorzien, dat de belangstelling daar- bij zeer groot zal zijh. Gaame zou het be- bestuur zien, dat de bevolking een blijk van meeleven gaf, door het uitsteken der vlaggen, hetgeen aan de stad een feestelijken aanblik geeft en een aangenamen indruk maakt op de bezoekers van buiten. Te 11 uur zal de markt door den burge- meester, in een bijeenkomst ten stadhuize van het bestuur der winkeliersvereeniging en de marktkooplieden worden geopend, terwijl daarna de jury, gevormd door heeren buiten de winkeliersvereeniging staande, daarna hare taak zal aanvangen voor het beoordee- len van de versierde kramen enz. Ondertusschen is te 10 uur in „Ons Huis" op de Markt de opening van het eere-register voor het Neuzen-monument, hetgeen even- eens zal gesohieden door den Rurgemeester, den heer J. Huizinga, onder het schallen van de Thebaansche trompetten. De buste van een der wachters en de teekening van het monument zullen dien dag in ,„Ons Huis" te zien zijn, terwijl gelegenheid is het teekenen en het offeren van penningen voor het monu ment. De geheele stad door zullen de trom- petiters daaraan herinneren. Het bestuur hoopt, dat het dien dag in Ter Neuzen in alle opziohten zal stroomen, behalve dan van regen. Des avonds bestaat het voomemen een muzikale wandeling te maken, waarvoor een beroep is gedaan op ons ijverig muziekkorps, en worden vooral de winkeliers uitgenoodigd by den stoet aan te sluiten. Rest ons nog de aandacht te vestigen op de dien dag in het „Luxor-Theater" des na- middags gegeven wordende doorloopende film ve rtoon ing Ieder doe zijn best. R.K. BOND VOOR GROOTE GEZINNEN. Zondagavond hield de afdeeling Ter Neuzen van den Bond voor Groote Gezinnen een ver-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1