ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RIDDER ZUIGERS, E Eerste Blad. no ^740 WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1931 71 e Jaargang. B I I I 1 I 1 1 I. BDITERLABD FKUILLKTOH. DE VERKLARING VAN DE NEDER- LANDSCHE BANK. TER NEUZEN, 30 SEPTEMBER 1931 AUTOS en MOTORS -:fc< smex*stew*a«3i»*s W RANT i£te, oikpn resrel ABONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter N(euzen f'r uer nost 1,80 per 3 maanden Bij voor ultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25,overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetahng. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor e en Jeg® Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte ere Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tare e we lt Ve verkrrjgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAMER. In de vergadering van Dinsdag is mej. A. de Jong (soc.-dem.) als lid ge'installeerd in de vacatureGerhard. De voorzitter deelt mode dat de cent rale afdeeling besloten heeft de ontwerpen ben- zinebelasting en verhooging van het tarief voor inivoerreahten in de afdeelin'gen te on- derzoeken an Donderdag 1 October 11 uur weer bij een te komen. Aan den heer De Visser wordt verlof ver- leend te interpelleeren over de rechteloos- heid van hier te lande vertoevende vreemde- lingen. Aan de agenda worden toegevoegd de m- terpellatie-de Visser en de ontwerpen betref- fende den economischen voorlichtingsdienst, De heer Van der Waerden vraagt verlof voor een interpellatie over het beheer van de Wieringermeer en uitgifte van de Zuiderzee- gronden. Op dit verzoek wordt in een volgen- de vergadering beslist. De Kamer ging hiema in de afdeelingen. I. G. J. KAKEBEEKE. f Na een korte ongesteldheid is te 's Graven- hage overladen de adviseur van den landbouw de heer I. G. J. Kakebeeke, in den ouderdom van 64 jaar. De heer Kakebeeke werd geboren te Goes op 10 Februari 1867, waar hij de H.B.S. be- zooht. Daarna studeerde hij aan de Rijksland- bouwschool te Wageningen en bestudeerde hij de praktijk van den landbouw in Gronin- gen en het buitenland. In 1887 maakte hij een studiereis naar Amerika. Van 1888 tot 1893 was hij algemeen secretaris der Zeeuw- sche Landbouwmaatschappij, daarna tot 1916 ftijkslandbouwconsulent voor de provincie Zeeland. Als zoodanig ging hij in opdracht der re- geering in 1912 naar Suriname en Curasao voor de bestudeering van landbouwkundige vraagstukken. In 1916 volgde zijn benoeming tot inspecteur van den landbouw. Deze func- tie bekleedde hij tot 16 September jl., met ingang van dien datum werd hij benoemd tot adviseur van den landibouw. De heer Kakebeeke was voorzitter van de rijkscommissie voor de ontwatering, voorzit ter van het centraal comitS voor de keuring van gewassen te velde en ondervoorzitter van de Ned. Vereeniging „Landverhuizing". De heer I. G. J. Kakebeeke was ridder in de orde van den Ned. Leeuw en in de Oranje- Nassauorde. De begrafenis zou hedenmiddag plaats heb- ben op de algemeene begraafplaats te Goes. Bij de teraardabestelling zou de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, die verhinderd is aan- wezig te zijn, zich doen vertegeniwoordigen door den secretaris-generaal van zijn depar- tement, den heer Mr. Dr. K. J. Frederiks. KAMERLIDMAATSCHAP. De voorzitter van het centraal stembureau heeft in de vacature, ontstaan door het be- danken als lid van den heer A. B. Kleere- koper, tot lid van de Tweede Kamer benoemd verklaard den heer J. L. Faber te Zutphen. De omvang van d,e verliezen op ponden kleiner dan de algemeene taxatie. Nadere verduidelijking blijft echter gewenscht. Geen vrees voor inflatie. De N. R. Crt. schrgft nader: Naar aanleiding van de verklaring van de Nederlandsche Bank, afgelegd in verband met haar gestelde vragen inzake de geleden verliezen op de pondenwissels, vernemen wij op onze aanvraag nader, dat de nadeelige verschuien, gereaeud naar den huidigen stand van het pond, weliswaar zeer belangrijk zijn eenige tientallen millioen guldens doch beneden de algemeene taxatie liggen. Er sohijnt geen zekerheid te bestaan be- treffende de juiste grootte der eventueel toch te lijden verliezen, en of deze uiteindelijk be- paald zullen worden door den te maken koers van het pond sterling. Er is n.l. juist v66r de ineenstorting van het pond, met de Bank van Engeland over de pondenwissels in de deviezenportefeuille van de Nederlandsche Bank gesproken. Vandaar de passage in de verklaring, dat de Neder landsche Bank „alle reden (heeft), om aan te nemen, dat voor ons 'in de toekomst geen verlies op dit bezit is te duchten Het is ons onbekend, in hoeverre deze op- timistische opvatting bewaarheid zal worden, en weike de beteekenis is van het in het com munique vermelde „bijzondere karakter" van het pondenbezit als goudwissel-portefeuille van een circulatiebank, terwijl wij met den indruk kregen, dat hier eenige contractueele verplichting betreffende de goudwaarde aan- wezig is. Het bezit aan pondenwissels zal natuurlijk in geenen deele, zooals de verklaring ook trouwens nadrukkelijk vaststelt, de Neder landsche bamt vern.nderen, haar taak als circulatiebank ten voile uit te oefenen. In zooverre is het dan ook zeer verstandig, dat de Nederlandsche bank in deze tijden een ge- ruststellende verklaring afgeeft, al kunnen wij de passage, waarin geconstateerd wordt, dat de pondenwissels rente opbrengen, die een tljdelijk boekwaardeverschil vanzelf amorti- seeren, niet bewonderen. Tenslotte nog een enkele opmerking over inflatie, die, volgens bet communique noch aanwezig, noch te verwachten is. Inderdaad zal men als er geen druk van binnen af wordt uitgeoefend en als het Nederlandsche publiek zijn hoofd koel houdt, niet voor een inflatie bevreesd behoeven te zijn. Er blijft echter nog de mogelijkheid van de z.g. external drain", den druk van buitenaf, door het ver- koopen van Nederlandsche obligatien en het opvragen van saldi. Een eventueel tijdelijke sterke daling der Nederlandsche obligatien behoeft o.i. dan ook geen ongerustheid te ver- wekken, aangezien het hier voor een groot deel verkoopen van buitenlandsche zijde be- treft en het in dit geval geheel verkeerd zou zijn, de koersen te steunen, daar dit zou be- teekenen, dat de druk op den gulden grooter zou worden dan noodzakelijik. HET NEDERLANDSCHE ONTWAPENINGS-PETITIONNEMENT, De Nederlandsohe Dagbladpers heeft een brief ontvangen van het te Geneve gevestigde Comity des organisations intemationales sur le desarmement, waarbij negen wereldorgani- saties van vrouwenvereenigingen Zijn aange- sioten. Dit comite bericht, dat het naar aan leiding van de Nederlandsche petitionnements- actie al zijn aangesloten organisaties heeft aangeschreven en aanigespoord om invloed op de pers in hun landen uit te oefenen, opdat deze naar het voorbeeld van de Nederland sche Dagbladpers een actie voor ontwapening zal voeren. Het comitc voegt daaraan in dezen brief toe: ,,Wij stellen er prijs op u geluk te wenschen mat de pracbtige actie door u gevoerd ten gunste van den vrede en van intemationale ontwapening en we hopen, dat vele landen uw voorbeeld zullen volgen". Het bestuiur van de Nederlandsche Dag bladpers heeft van vereenigingen van dag- blad-directeuren uiit verscheidene andere landen verzoeken ontvangen om volledig te worden ingelicht over de wijze, waarop de Nederlandsche actie is gevoerd; aan deze verzoeken is voldaan. De Zwi'tsersche vereeniging van dagblad- directeuren heeft al haar leden bij omzend- brief op de hoogte gesteld van de bijzonder- heden van het Nederlandsche petitionnement en nadere mededeelingen omtrent de door haar te nemen stappen in uitzicht gesteld. Tot de vereenigingen, die om inlichtingen hebben gevraagd, behoort ook de Verein Deutscher Zeitungs-Verleger, 6en der grootste organisaties op dit gebied van de wereld. VERHOOGING VAN HET DISCONTO. Het wisseldisconto van de Nederlandsche Bank is verhoogd van 2 °P 3 Voorts werden verhoogd het promessendisconto van 2i/z op 31/2 bet disconto op de beleening van effecten van 2 (2 op 4 het disconto op de beleening van goederen van 2% op 4 het disconto op voorschotten in reke- ning-courant van 2% op 4 DE RAAD VAN STATE 400 JAAR. A.s. Donderdag zal het 400 jaar geleden zijn, dat Karel V den Raad van State instelde als bestuursorgaan voor de Nederlandsche gewesten. De Raad van State zal dit feit Donderdagmiddag herdenken in een buiten- gewone vergadering, welke ook zal worden bljgewoond door Prins Hendrik en Prinses Juliana, en in welke vergadering de vice- president, graaf van Lynden van Sandenburg, een herdenkingsrede zal houden. Tot het bijwonen van deze buitengewone vergadering zijn uitgenoodigd de voorzitters van de belde Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, de Staatsraden in buitengewonen dienst, de voorzitter van de Algemeene Reken- kamer, het oud-lid van den Raad van State, Mr. Th. Heemskerk en de oud-amibtenaren van den Raad van State. land hem nooit zou vergeven het zulke groote offers te hebben opgelegd. Niet slechts heeft het zijn streven goedgekeurd, maar zijn verdiensten zelfs overdreven. Overal heeft hij aanmoediging gevonden, die zijn taak aan- merkelijk heeft vergemakkelijkt. Thans nog zijn de brieven, welke bij uit alle deelen des lands ontvangt, van dien aard dat hij er tot in het diepst van zijn hart door wordt ge- troffen. door K. R. G. BROWNE. 5(V ervolg. HOOFDSTUK II. Een jongmensch op een fiets. Er zijn, op dit ondermaansche, ver- schillende soorten verbazing. Om te be- ainnen heb je verontwaardigde verbazing, het gevoel, dat iemand krijgt als hij, in het donker onverwacht een trapje naar beneden tegenkomt; ten tweede heb je vergenoegde vefbazing, het gevoel, dat iemand, die voor een ander, een gewich- tig personage aangezien wordt, onder- vindt; ten derde heb je verongelij'kte ver bazing, een gevoel dat door financiers, die fraude gepleegd hebben, bij het hoo- ren voorlezen van de aanklacht tegen hen gedemonstreerd wordt. En dan heb je nog het absoluut niet te beschrijven soort, het soort, dat te lezen stond op het on- schuldige gezicht van Peter Quentin Car dinal, toen hij op dien gedenkwaardigen zonnedag midden op de veranda naar het meisje uit het raam zat te staren. Hij zou zich onmogelijk verbaasder hebben kun nen gevoelen, als het villatje opeens een salto mortale had gemaakt en tegen hem was gaan blaffen. Zoo verliepen eenige seconden. Peter staarde het meisje aan en het meisje staarde Peter aan, of hij de een of andere weerzinwekkende spookverschijning was. Maar toen zag hij, door den nevel, die voor zijn oogen hing, de uitdrukking van haar gezicht veranderen. De vijandigheid maakte plaats voor verwondering en die uitdrukking werd op haar beurt weer ver- drongen door iets, dat verdacht veel op ontsteltenis leek. Ze uitte een kreet van schrik. „0!" zei ze en Peter lette onbewust op, dat haar stem dien eigenaardigen vollen donkeren klank had, dien men zoo zelden in „ongecultiveerden" staat aan- treft. ,,0, neem me niet kwalijk!" Peter knipperde met de oogleden. De mist begon langzaam op te trekken en zijn denk-machine zette zich zij het in een uiterst langzaam tempo weer in be- weging. Hij had er geen idee van, wie het meisje kon zijn en met welk recht zij zijn villatje binnengedrongen was. Maar hij voelde vaag met het oog op het werkelijk aantrekkelijke uiterlijk van de jonkvrouw in quaestie dat dit twee raadsels waren, die met den noodigen tact opgelost moesten worden. Met an dere woorden, dat geen vertoon van ver- ontwaardiging, maar een diplomatiek af- wachten paste. Hij had in zijn leven genoeg knappe meisjes gezien, maar zoo knap als deze nog niet een. Er zijn mannen die niet van vrouwen met rood haar houden; ze beweren, dat vrouwen met rood haar zonder een uit- zondering een kwaadaardig humeur heb ben, dat ze leugenachtig zijn en een on- geneeslijke behoefte bezitten om scenes op straat te maken. Peter Quentin Car dinal was het met deze zienswijze echter niet eens. Volgens hem was rood haar echt rood haar, rood haar te onder- scheiden van rood haar, dat in een flesch met een blauw etiket groeit en dikwijls groen bij de wortels wordt een sieraad voor elke vrouw was en hij constateerde met bewondering, dat dit speciale haar een tint vertoonde, die door den een POINCARe EEN EN ZEVENTIG JAAR. De ..Illustration" van deze week ibevat een brief van Poincare, geschreven in antwoord op een artikel in dit blad, waarin leedwezen werd uitgedrukt over het feit, dat de 71ste verjaardag van den redder van den franc" onopgemerkt is voonbijgegaan. Poincare schrijft dat de door hem ontvan gen post hem duidelijk genoeg heeft bewezen dat Frankrijk niet ondankbaar noch vergeet- achtig is. Zelfs is hij er verbaasd over dat hij bij de openbare meening nog zooveel toe- gevendheid vindt voor het werk, dat hij in 1926 heeft verricht. Toen hij, om het finan- cieel herstel en de saneering van de munt te verzekeren, bij: decreet eenige scherpe bezui- nigingen moest invoeren en zware belastingen moest laten aannemen, meende hij dat hij alle populariteit zou verliezen, en dat het HET EINDE VAN DEN ZOMERTIJD. Al worden we de laatste dagen met zomersch weer begunstigd, zoo is toch het eind van den officieelen zomertijd nabij. Deze eindigt in den nacht van Zaterdag 3 op Zondag 4 October, te 3 uur 's morgens. Dan wordt de klok 1 uur achteruit gezet. TELEFONIE. Door de dames M. de Doelder en R. Ver- heijke, van het Rijkstelefoonkantoor alhier is met gunstig gevolg het examen afgelegd voor telefoniste le klasse. STEUNUITKEERING. Het Orgaan belast met de uitvoering der Werkloozensteunregeling te Ter Neuzen heeft aan de werkloozen in de gemeente de vol- gende circulaire gericht: De werkloosheid heeft in het geheele land en helaas ook in onze gemeente zoo'n omvang aangenomen, dat, wil de plaatselijke over- heid op eene behoorlijke wijze haar plicht om steun te verleenen nakomen, de uiterste voor- zichtigheid geboden is. Dit klemt temeer, aangezien het zich niet laat aanzien, dat in de naaste toekomst in de algemeene econo- mische toestand venbetering zaJ komen. Het behoeft geen verwondering te wekken dat onder deze omstandigheden door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw voorschriften zijn vastgesteld, waaraan streng de hand moet worden gehouden, wil de gemeente geen gevaar loopen de subsidie welke het Rijk verleent, te verliezen. En aan gezien dit tot gevolg zou hebben, dat aan- merkelijk lagere bedragen zouden moeten worden uitgekeerd, is het in de eerste plaats in Uw belang, dat d'it tot elken prijs wordt voorkomen. Wij moeten aannemen, dat een en ander U bekend is en daarom mochten wij verwach ten, dat ieder zijn eigen belbng begrijpende, steeds zijn gezinsinkomsten stipt zou opgeven. Het is daarom dat wij eenerzijds met veront- waardiging, anderzijds met teleurstelling heb ben geconstateerd, dat door twee personen inkomsten verzwegen zijn. In de hoop, dat dergelijke minderwaardige practijken zich. in de toekomst niet meer zullen herhalen (hebben wij gemeend voor deze keer te kunnen volstaan, om ben gedu- rende eenige weken, waarin zij recht op uit- keering zouden hebben daarvan uit te sluiten, doch mooht ons in de toekomst blijken, dat er onder U zijn die voortgaan met de zaak voor henzelf en voor hunn,e collega's te be- derven, dan zien wij ons genoodzaakt gevolg te geven aan den wans eh van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, om den Officier van Justitie met deze fraudu- leuse aangiften in kennis te stellen. Met nadruk geven w'ij U daarom in Uw eigen belang in overweging, Uwe gezins inkomsten, waaronder ook moeten worden verstaan de totale verdiensten van in deze gemeente uitwonende dochters steeds tot de laatste cent op te geven, aangezien bij ge- breke daarvan een strafvervolging met ult- sluiting gedurende een aantal weken het gevolg zullen zijn. Door ons zal stipt worden nagegaan of U aan vorengenoemde verplichtingen voldoet; mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zult U de gevolgen van Uwe daden zelf moeten dragen. EEN PLEZIERRIT VOOR OUDEN VAN DAGEN. Door de bemoeiingen van de heeren H. -T. Colsen en J. H. van Doeselaar te Sluiskil is aldaar een comity gevormd voor het aanbie- den van een autorit door Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen aan ouden van dagen en zwakken. Near wij vernemen zijn voor dezen rit, die a.s. Vrijdag zal plaats hebben een 25tal auto's beschikbaar gesteld en hebben zich voor den rit 56 deelnemers aangemeld. De rijtoer zal worden gemaakt via Sas van Gent en West- dorpe naar Hulst, waar de oudjes in het Pa- tronaatsgebouw ververschingen zullen kunnen gebruiken en wordt daarna voortgezet door het Noordelijk deel dezer streek. Ongeveer half 6 uur zal volgens berekening de stoet de kom van Ter Neuzen passeeren. DE GEMEENTE VOGELWAARDE. Verschenen is het wetsontwerp tot samen- voeging der gemeenten Boschkapelle, Hengst— dijk, Ossenisse en Stoppeldijk, welke samen- voeging wordt voorgesteld in te gaan 1 Mei 1932. Voorgesteld wordt de nieuwe gemeente te noemen „Vogelwaarde". Over den zetel van het gemeentebestuur zal door den ge- meenteraad onder goedkeuring van Gedepu- teerde Staten worden beslist. LICHTERSCHIP „TWEE GEZTJSTERS". Gisteren is men op de reede aangevangen met de pogingen tot het lichten van het al daar wegens aanvaring gezonken lichterschip ,,Twee Gezusters", welk werk is aangenomen door de N.V. Aug. de Meijer Zonen's Expedi te en Agentuurmaatschappij, alhier. Het werk wordt verricht door bergingsvaartuigen eener Duitsche maatschappij te Hamburg. EEN HANZE-LANDDAG TE HULST. Op initiatief en onder leiding der contact- commissie, d.i. de commissie, welke tot taak heeft het contact tusschen de plaatselijke Hanze-afdeelingen in Zeeuwsch-Vlaanderen te bevorderen, met instemming van het diocesaan bestuur en met medewerking van de V.V.V. te Hulst, is Zondag te Hulst door den Zeeuwsch-Vlaamschen Middenstand een groote propaganda-reunie gehouden, welke door tal van middenstanders uit alle deelen van het gewest werd bijgewoond, aldus lezen wij in ,,de Maasbode". Nadat burgemeester B. Truffino de bestu- ren der diverse Hanze-afdeelingen officieel. ten stadhuize had ontvangen en op sympa- thieke wijze toegesproken, werd een zeven- tal vakvergaderingen gehouden, welke ten deele tot het oprichten van afdeelingen der landelijke organisaties leidden. Ten besluitte vond een algemeene vergadering plaats, kastanjebruin en den ander rossig ge- noemd wordt. En naast haar van die bewonderenswaardige kleur zag hij een paar onmiskenbaar hel blauwe oogen, een koket wipneusje, een pittige ronde kin en een mond, die misschien, van een klas- siek standpunt beschouwd, te groot was, maar die in zijn lippen zijn voorkeur voor lachen boven wrokken manifesteerde. Al die eigenschappen merkte hij op en hecht- te er stuk voor stuk zijn goedkeuring aan, want al was hij geen meisjesgek onder gewone omstandigheden verkoos hij cri- ket als liefhebberij en makelaarspelen als zijn dagelijksch werk toch was hij mans genoeg om vrouwelijk schoon te ontdekken en te waardeeren. En dus onder het onderkennen en bewonderen door, boog hij op waardige wijze zijn hoofd en zei, ernstig en beleefd: ,,0, 't is niets". ,,Weet u", ging het meisje veront- scchuldigend voort, ,,ik dacht dat u die man was". ,,Zeker, zei Peter. ,,Zeker, welke man?" ,,Er is hier zooeven een man geweest... hij kroop om het huis heen en probeerde alle deuren en venstersom te zien of ze open waren. bedoel ik. En toen dacht ik, dat ik hem eens eeneen opfris- schuldigend voort, ,,ik dacht dat u die bij het raam gewacht... ik heb het ge- daan. Maar hij was het nietik be doel, u was hij niet. Hij was een kleine dikkerd met een gele regenjas aan". Peter liet deze mededeeling langzaam tot zich doordringen. Daarna hief hij zijn hand op en onderzocht zijn kruin. Een groote en nog steeds grooter wordende buil legde kondschap af van het feit, dat Peter Quentin Cardinal dien dag niet en veine was. ,,Trek u er maar niets van aan", zei hij bij wijze van troost. ,,Die opfrissching is in elk geval goed gelukt. Met wat voor wapen heeft u het gedaaneen strijdbijl?" ,,Hiermee", zei het meisje met het roode haar, een tikje verlegen. Peter keek en fronste bestraffend zijn wenkbrauwen. Het is voor een jong mensch altijd lichtelijk vernederend, om door een meisje knock-out te worden ge stagen, maar als dit knock-out slaan door middel van een braadpan geschiedt, is 't een vernedering in het kwadraat. Het hielp zijn gevoel van eigenwaarde niets, dat het exemplaar van het genus braad pan extra groot en zwaar was. Een paar oogenblikken tang bekeek hij het corpus delicti met een afkeurend gezicht; dan dacht hij aan iets en haastte zich van onderwerp van gesprek te veranderen. „Wat ik vragen wou", zei hij, ,,niet zonder eenige hauteur. ,,Wat doet u in mijn villatje?" ,,In uw villatje?" „JaDat wil zeggent mijn eigendom niet. Ik heb t voor veertien dagen gehuurd". Het meisje met het roode haar staarde hem, figuurlijk gesproken, met open mond aan. ,,Maar da's niet mogelijk," zei ze, toen ze begon te bekomen, „ik heb t juist zelf voor veertien dagen gehuurd. Peter gebruikte tien seconden van zijn kostbaren tijd, om deze mededeeling te digereeren. Dan zuchtte hij diep, stond voorzichtig op en plaatste zichzelf tegen een van ae afgeschilderde balusters, die het dak van de veranda schraagden. ,,Dat is pech," zei hij met een geresig- neerden klank in zijn stem. ,,Idiote, on- mogelijke pech. Ik huur dit zoogenaamde villatje voor een behoorlijke som gelds, een zeer behoorlijke som gelds. Ik ga naar het dorp om proviand te halen. Ik kom terug. Ik zie een man die bezig is hier in te breken. Ik zet hem vol ijver achter- ZUIG-VEEREN en PENNEN voor alle Borluutstraat 8 - GENT. Tel. 124.15. (dicht 'bij bet Stadbuis.) (Ingez. Med.) na. Ik krijg een stag op mijn bol van eenvan iemand, die ik nooit van mijn leven gezien heb. Mij wordt daarna ver- teld, dat ik geen recht heb, hier te zijn." Hij zuchtte weer en diepte iets uit zijn zak op. „Vertelt u me eens, wat is dit: een sleutel of een hallucinatie Het meisje met het roode haar keek met een kleinen rimpel van niets-ervan-begrij- pen tusschen haar wenkbrauwen naar den sleutel en van den sleutel naar den eige- naar van den sleutel. Ze schudde haar hoofd en streek met alle vijf de vingers van haar rechterhand krachtig door haar kort rossig haar. „Ik begrijp er geen steek vanEr is natuurlijk de een of andere vergissing. Zou uzou u maar niet binnenkomen en het rustig op een stoel verder be~ spreken „Ja, graag," zei Peter gepast ernstig. „Ik vind t bepaald noodig, dat deze quaestie grondig besproken wordt." Het meisje ging van het raam weg en sloot de voordeur open. Peter stapte naar binnen, trok met een beleefd-uitnoodigend gebaar een stoel tot bij het raam en liet zich met een zucht van verlichting op een anderen neervallen. „Ik hoop, dat ik u niet erg pijn gedaan heb," begon het meisje. „0, nee. Heelemaal niet," gaf Peter opgewekt ten antwoord. Hij voelde zich. nog wel duizelig en zijn hoofd deed hem flink pijn, maar dat wilde hij voor het meisje tegenover zich niet weten. „Ik heb een van die massief-ivoren koppen in dit geval gelukkig die alles behalve i dynamiet weerstaan. Mijn hoofd is ge- j wond, maar nog trots en ongebogen... Heeft u misschien, toen u hier naartoe kwam, een eigenaardig iets op wielen gezien (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1