Muziek-Cursus OLIEGOEDEREN RU3BERLAARZEN F* GUI- RIBBENS ter neuzen KRUSCHEN SALT Jfa RIJWIELBANDEN F. A.T. n t^«-WeEjw ONTVANGEN: Winterprovisie Wieland's Brandewijn Zenuwzwakte en Bloedarmoede. LUXOR CONCERT „Das Land des Lachlens" ALS IK KONING WAS" LUXOR CONCERT Romans, Meisjes- en Jonpsboeken Rsislectuur. WIELRIJDERS Philippiensche Mosselen Paling, Rog en Haantjes prima Haring in 't Zuur A. J. FAAS EN ZONEN L. SMITS, Noordstr. 70 f|| Kippendieven Verbeterde WILHELMINATARWE Een WOONHUIS, Een SCHUUR, een Woonhuis, JUBILEUM^ANBIEDBING Speciale Aanbieding: 3UBILEUMB0N 3UBILEUMB0N PH. M. WIJNE RAMMELOO ELECTRISCHE WASCHMACHINES Bloemen. Bloemen. Een WRICLEyf P AKKISTEN /a A. van Ovaibeeke-Leunis^ Aanleg van Electrische Kracht- en Lichtinstallatien J. LOUWERIER, Oogarts Afwezig KENNISGEVING WB DEENSCHE ZftAIGRANEN In geplomb. zakksn en met kaart van oorsprong G KLOUWERS Bekendmaking. Openbare Verkooping Ruime voorraad. Veriaagde prijzen. GRATIS L. KERKSTRAAT TER NEUZEN A. J. STOFFELS, INGELEI E. v. d. EECKHOUT, Noordstr. 97, Tel. 242, Ter Neuzen Gevraagd een JQNGEN een NETTE WERKSTER EEN NAAISTER Nieuw! Nieuw S Voor SMALLEGANGE'S Kweekerlj - TER NEUZEN MODERNS VROUW WAARDSERT SMETPOEDER de beste TE KOOP A. J. FAAS ZONEN qesnapt en qedood s I MARIA BAART, Dankbetuiging aan alle Inwoners van Ter Neuzen en Omstreken. Vlissingen - Spreekuur 11-4 van Zaterdag 3 Oct. tot Zondag 11 Oct. Aangekomen per m. s. „ACTIEF" van het op land- bouwgebied hoogstaand DENEMARKEN Origineele KONINGINNE TARWE PAJBJERG TARWE, verbeterde Wilhelmina TRIFOLIUM TARWE REKORD TARWE I Verbetert nu voor een klein bedrag per gemet Uw tarwegewas door Origineele Zaaitarwe aan te koopen. Bij flinke afname speciale prijs. Telefoon 89 TER NEUZEN Verkrijgbaar voor den Zaai FRANS DE BRUIJN, Zaadteler - HULST - Telefoon 65. Fa P. J. VAN DE SANDE. eon cursus Harmonie „DE VEREENIGDE WERKLIEDEN" Tamboer of Trompetter. op DINSDAG 6 OCTGBFR 1931, wegens vertrek. Werkplaats en Eri te BIJ DE MIDDENSLUIS Bij elk groot pak VAN BAAL'S EEN PROEFPAK DRQGISTERIJ SEPTEMBER 1Q31 Wij brengea in deze jubileummaand: KOLENTUITEN zwart gelakt 89, 69 KOLENTUITEN prima emaille 109, 79 KOLENSCHOPPEN 25, 19, 14 5 stuks prima EMAILLE PANNEN groen of grijs voor 289 WASCHSTELLEN BLOEMBOLGLAZEN KACHELPLATEN vanaf 395, 298, 198 14 219 BORSTELHANGER met 2 zuiver haren Borstels waarde 95 ct. 48 ct. Doos KUNSTFRUIT Pracht sorteering waarde 145 voor 78 ct. NOG AF TE GEVEN EEN PARTIJ VOOR 8POTPRIJ8 U moet eens komen zien, en U staat verbaasd Verkrijgbaar in de maten 2® XIV2 en 28Xl5/s Onze prijzen zijn beneden alle concurrentie RIJWIELHANDEL ZAAMSLAG PRIMA KWALITEIT 20 cent 5 cent voor de flacon. Gewaarborgd door kwaliteit en zindelijkheid Banketbakkerij M. J. C. v. Pienbroek. Gevraagd voor eenige dagen GEVRAAQO GERUISCHLOOS - GEEN TANDRADEREN PRIMA MOTOR - PRIJS CONCURREEREND DIJKSTRAAT TER NEUZEN J. A. MULLER, 5o'„roe*,, VOOR GRANEN VAN BAAL'S Orogisteri] APPELS en PEREN SMALLEGANGE'S Kweekerij - TER NEUZEN TE KOOP GOEDKOOPE WINKEL Donze-Visserstraat 38. SANGUINOSE is zuiver plantaardig. Er zijn hoege- naamd geene chemicalien in. Omdat het zuiver plantaardig is, wordt het ook door zwakke magen zoo goed verdragen. Het wekt den eetlustop; ver- sterkt de ingewandenbestrijdt en overwint de bloedarmoede, die de oorzaak van zooveel kwalen is. Zij kost 2,per flacon, 6 fl. /II,—, 12 fl. /21, Verkrijgbaar bij Dijkstraat 84-88 - Tel. 227 TER NEUZEN Hedenavond zingt RICHARD TAUBER voor het laatst in zijn schitterende film 99 met DENNIS KING, wordt voor het laatst vertoond. hedenavond Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden ge- durende de ziekte en bij het overliiden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw betuigen wij onzen harteiijken dank. Uit aller naam, D. A. IJSEBAERT. Ter Neuzen, 28 September 1931. Alvorens Ter Neuzen te verlaten, kun- nen wij niet nalaten U onzen dank, alsook dien van artisten en personeel van ons circus te betuigen voor de groote opkomst en bijval, die wij bijonseerste bezoek aan Uwe stad mochten ontvangen. Vooral een woord van dank aan de Gemeente Autoriteiten, de Plaatselijke Pers en alien die mede werkten om ons eerste bezoek aan Ter Neuzen zoo goed te doen slagen. Wij nemen de beste en aangenaamste herinneringen mede en hopen U volgende maal nog meer te kunnen bieden en U nog meer tevreden te stellen. Directie, Artisten en Personeel Circus De Muynck Freres. Ondergeteekende biedt zich aan, als LOON8LAGER. A. M. VAN FRAEIJENHOVE Schoollaan 19. Ter Neuzen. Teneinde te voldoeu aan de aanvragen, die wij geregeld uit deze streken ontvangen, zullen wij, ten gerieve van het publiek, voortaan onzen Vertegenwoordiger CI PCM VA/nCftlCnAP doen houden In Ter Neuzen by den LLACil WUCilOUAb Heer H. AX.LAA11T, Lange Kerkstraat 5. voor het in ontvangst nemen van bestellingen, zoowel Kleeding naar maat als Confectie en Mode-ai tikelen. Onze vertegenwoordiger is deskundig ten opzichte van maatnemen, passen en het opnemen van veranderingen. Geenerlei kosten of prijsverhooging wordt aan hen, die van deze faciliteit gebruik maken, in rekening gebracht. Langedelft H 13 A. KREYMBORG Co. MIDDELBURG. Magazijn van Heeren- en Jongenskleeding en Mode-artikelen jy Vertegenwoordiger is gaarne te ontbieden. "W) In Tweedstoften, Oemi-saisons hebben wij eene enorme sorteering, 2 lij model met en zonder halve ceintuur Chicque dessins van 19,90 tot 45. - gekeurd met hooge cijfers aan billijken prijs. - Aanbevelend, Het Bestuur van de Afd. ,,Zaamslag" van het Nederlandsche Roode Kruis brengt ter kennis van belanghebbenden, dat omstreeks half October zal worden begonnen ter verkrijging van het diploma voor Eerste Hulp bij Ongelukken". Gegadigden die aan die cursus willen deelnemen gelieven zich v66r of op 10 October a.s aan te melden bij den heer C. SCHROEVERS, Axelschestraatalhier, die tevens nadere inlichtingen zal ver- strekken. Zaamslag, 26 September 1931. Het Bestuur voornoemd. Jongens van af 10 jaar kunnen zich weer aanmelden voor den Cursus in Muzieklezen en opleiding voor het bespelen van een blaasinstrument. Ook voor Lesgeld 10 cent per week. A. SCH1RRIS, Directeur. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens te Hoek, des namiddags te 2 uur, in het cafd ,,'s Lands Welvaren", bij den heer Nieuwelink, ten verzoeke van den heer HERM. DIELEMAN, publiek te verkoopen PERCEFL 1. ERF en TUIN, te Hoek, aan de Noordstraat, groot 3 Aren, 25 c.A. Te aanvaarden 15 December 1931. PERCEEL 2. WAGENHUIS, ERF en BOOM- GAAltD, aldaar, groot 58 Aren, 83 c A. Te aanvaarden bij de betaling. Grond- en polderlasten komen over de volgende dienstjaren ten laste van den kooper. Betaling kooppenningen een maand en onkosten 6 dagen na de toewijzing. Inlichtingen ten kantore van genoem- den Notaris. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op Donderdag 8 October 1931, des namiddags te een uur te Hoek in het caf£ „'s Lands Welvaren" van den heer Nieuwelink, ten verzoeke van den heer C. J. NAEIJE, publiek te verkoopen Hoek, op het dorp groot 2 aren 4 centiaren. In het pand wordt een wagenmakers- bedrijf uitgeoefend en is voor allerlei doelemden geschikt. Te aanvaarden bij de betaling. Betaling der koopsom 30 dagen, der onkosten 6 dagen na de toewijzing. Onmiddellllk daarna aan voormeld woonhuis tegen contante betaling Groote partij Wagenmakers- en Timmergereedschappen, Lintzaagmachine met nieuwe elec- trische motor (3 P.K.), Boormachine, Slijpsteen, Ponywagen, Bakker- handkar, Kruiwagen, Verfwaren, groote partij Olmen plaathout, Es- schen- en Eiken plaathout, Dissels, Zwingen, nieuwe Wagenwielen, Eg- gen, Wagenkassen, Wagenbussen Ijaar bestaat thans onze machtiqe Inkoopcombinotie jaar vertrouwen onzer clientele heeftonsgemaakt- tot het meest qoedkoope en qroot-st qesorfeend centrum van onze bronche. Onj lubileum zullen wij benutten met U nog meet aan onze zaken tebinden j VERKRIJGBAAR BIJ: voor bakkerij en loopwerk. Adres bureau van dit blad. voor het atelier. J. SCHUMACHER v. Steenbergenl. 62 AANBEVELEND r-%. -X J,' -e: •- w;.? Haardkachels, Vulkachels, Keukenfor- nuizen enz., is onderstaar.d UW adres. Mooie keuze en scherp concurreerend. Prachtfge nieuwe VULHAARDEN met Vloerplaat vanaf 1 60, Beleefd aanbevelend, TER NEUZEN. Donze-Visserstr. 38 CLIVIA'S in pot mooie planten PRUMULA'S in pot mooie planten /0,30 k f 0,40 TULPENBOLLEN Darwin in 8 kleuren per 100 /2,50 HYACINTHEN, CROCUS, en andere planten aan lagen prijs SNIJBLOEMEN Wat verhoogt't vrouwelijk charme meer dan een frissche mond met mooie tanden Vooral nu het rooken door dames meer en meer ge- woonte wordt, heeft het pakje Wrigley's Kauwgom in het damestaschje een vaste plaats gekregen. Wrigley's zuivert de adem houdt de keel frisch en de tanden schoon en doet elke nasmaak van eten en rooken verdwijnen. En Wrigley's brengt de zoo begeerde ,,slanke Hjn" niet in gevaar. Twee soorten: P.K. met zuivere pepermuntsmaak en Spearmint met een pittige smaak van versche kruizemunt. Slechts 5 ot, per pakje - tdch het aller- fijnste wat bestaat. WRIGLEY H L-18 het ideal. AARDAPPELS Bevelanders ziektevrij. monster en billijke prijs op aanvraag. Een gewoon en een geem. Ovenkacheitje, Emmervulkacheltje, Kinderwagen, ronde Tafel op 4 pooten, Petroleumlamp, vier- kant Tafel'je, Trapje, flinK 2 persoons houten Ledikant, mooie nikkelen Buis- kachel en een sterke Jongensfiets voor jongen van ongeveer 12 jaar. OPRUIMING van nog enkele flinke nieuwe Ledikanten, Waschmachines tegen ongekend lage prijzen. UW ADRES VOOR Reparatie en Uitbreiding De Heer Spiering te Tiel had veel last van ratten in zijn kippenloop. Telkens waren eieren verdwenen of kuikens doodgebeten. Meer dan een jaar lang probeerde hi) aller lei middelen, echter zonder resultaat. I en slotte kocht hij bij zijn drogist een doosje Rodent, dat hij op de voorgeschreven mamer eebruikte. „Het resultaat is werkelijk ver- Fassend." schrijft hij „Een kwartier nadat het met Rodent besmeerde brood werd uit- geleed was het reeds verdwenen. Toen hli ons 4 weken later schreef, had hi) geen rat meer gezien. Rodent faalt nimmer, het trekt ratten en muizen onweerstaanbaar aan. Koop nog heden een enkele doos a 50 ct. of een dubbele doos k 90 ct. Imp. B Meindersma - Den Haag. UJ9 .60

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 4