roSTIR'S MflflBPILLEN LANDBOUWBEBICHTEH 0EMEKGDE BERICHTKH. BUBOBELIJEEJ 8TAHD. HABKTBEBICHT RECHTSZAKEN, De Twaalfde Assembles van den Volkenbond. v. VERKOOPIN GEN, UITVOERINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGLNG. WISSELKOERSEN. HOOGWATER TE TER NEUZEN. wat wel niemand zou hebben voor- ZZ tezen \7n elftal, welks doelman het jaar 12 maal door de oranje-zwarten werd gepasseerd, de Middelburgers hebben lucces en nemen na 5 minuten spelens met een tarn, maar niet houdbaar schot de leiding. n—0 Dat ontmoedigend begin brengt spi rit in de Axelsche gelederen en in snelle tempo's gaat bet nu op het groenwitte doel lo" Succes kan niet uitblijven en nog ver- wacht ieder een groote Axelsche overwmnmg, als na 13 minuten spelens de Axelsche mid- denvoor fraai naar Verstraten passeert, die met een zuivere en onhoudbare bal de par- Ujen op gelijken voet brengt. (1-1.) Het spel verslapt na dit felt echter zienderoogen en voor de rust krijgen we een voor het yerdere gedeelte zeer saai en futloos tooneel te aan schouwen, waarbij aan weerszijden veel wordt geknoeid en daardoor ook geen enkele wgzi eing in den stand komt. Rust 1 1. Na half time aanvankelijk hetzelfde saaie spel. Alleen de Axelsche spil is-subliem en ook de thans in de voorhoede optredende lmks- binnen Gans speelt zijn gewone spel. Voor de rest is het aan Axelsche zijde met het noodige verband en de onderlinge combmatie niet in orde. Wanneer echter een 20tal mi nuten verstreken zijn, merk-t men, dat alle zeilen moeten worden bijgezet. En nu blijkt dan ook spoedig dat de oranjezwarten de Middelburgsche reserve's verre de baas zijn. Tot veler verwondering ontgaat blijkbaar aan het oog des scheidsrechters een tot 2^ ma toe gemaakten stmfsohop. Alles wordter van Axelsche zijde op gezet om de™°ods P™ ten uit het vuur te sleepen. Zelfs gaat de aanvoerder in de middenlinie spelen en zlen wij de voorhoede thans krachtig gesteund aanval op aanval ondernemen, maar het verwachte leidende punt blijft uit, door on- zuiver en slecht schieten. De Middelburgsche doelverdediger doet in laatste instantie boven- dien wonderen en maakt een massa schoten onschadelijk. De tijd verstrijkt meer en meer en hoe meer ze verstrijkt, des te sterker wordt de druk op het groenwitte doel. Tal van corners leveren niets op. Met man en macht wordt het Middelburgsche doel ver- dedigd en het is alsof er geen doorkomen aan is, wanneer Scheele, de Axelsche mid- voor alleen voor den doelman gekomen, op Tiet kritieke moment nog faalt. Onder een regen van hoekschoppen en een aanhoudend beleg van het Middelburgsche doel fluit ten slotte de scheidsrechter het einde van dezen niet op hoog spelpeil staanden, maar toch emotievollen wedstrijd. (11.) Een Axelsche overwinning ware dubbel en dwars verdiend geweest. De scheidsrechter zagen wg wel eens in betere conditie. Het verband bjj Axel liet te wenschen over. zsc—STOPPELDIJK. 2—1. Zaterdag speelde ZSC van Zaamslag tegen Stoppeldijk om een medaille, welke door ZSC werd gewonnen. Met de rust was de stand 0—0, bij het einde 1—1. In de hierop volgende verlenging werd door ZSC het winnende doel- punt gemaakt. Nederlandsche landbouw het hoogste staat van den landbouw in de -heele wereld. Het is zeer gevaarlijk dat te zeggen, want is die geest nog niet over hen vaardig, dan is elke aan passing ontijdig. Maar toch, er is nog altrjd in het Grondverdrag de leemte, die gaan gelooven, dat er niets meer j den zgm wettigen oorlog tusschen twee leden T7v»Tv^nKnnri moe'eliik maakt; 6r ont- ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE MIDDELBURG. De rechtbank heeft in hare zitting van 25 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken J. A. V., oud 40 j., bierbrouwer te St. Jan- steen, beklaagd van overtreding Warenwet, is, met vemietiging van het vonnis van den Kantonrechter, vrijgesproken. C. R., oud 25 j., vischventer te Ter Neuzen, is wegens opliohting veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf, voorw. proeftijd 2 jaar. A. S., oud 37 j., landbouwer te Zaamslag, is wegens het met 2 aan elkaar gekoppelde wagens rijden, met vemietiging van het von nis van den Kantonrechter, veroordeeld tot 2 boete of 2 dagen hechtenis. J. d. M., oud 31 j., visscher te Oostburg, is wegens overtreding Visscherijwet, met ver- nietiging van het vonnis van den Kantonrech ter, veroordeeld tot 4 boete of 4 dagen hechtenis. I. d. M., oud 36 j., werkman te Oostburg, is wegens alsvoren, met vemietiging van het vonnis van den kantonrechter, veroordeeld tot 2 boete of 2 dagen hechtenis. J. v. V., oud 22 j., knecht te Oostburg, is wegens alsvoren, met vemietiging van het vonnis van den Kantonrechter, veroordeeld tot 2 boete of 2 dagen hechtenis. M. K., oud 58 j., venter, zonder vast woon- plaats, is wegens openbare schennis van de eerbaarheid, veroordeeld tot 1 week gevange nisstraf. In dezelfde zitting werden ook nog de vol gende zaken behandeld: A. F. H., oud 33 j., poelier te St. Jansteen, werd verdacht dat hij op 25 Juli j.l. te Clinge een rijwiel, toebehoorende aan L. van Cam- penhout, heeft weggenomen. Eisch: 6 maanden gevangenisstraf. H. de K., oud 51 j., controleur te Rotter dam, werd verdacht dat hij op 3 Juli j.l. te Westdorpe met een motorrijtuig den weg heeft bereden, terwijl dat motorrijtuig niet voorzien was van een spiegel. Terzake was hij door den Kantonrechter te Ter Neuzen veroordeeld tot 1 boete of 1 dag hechtenis. Verdachte was in hooger beroep gekomen. Eisch: bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter. Mr. Kaag uit Rotterdam trad els verdedi- ger op en achtte het ten laste gelegde niet bewezen en vroeg vrijspraak. R. M., oud 32 j., schipper te Middlesbrough, Engeland, was door den Kantonrechter te Ter Neuzen op 9 Juni j.l. vrijgesproken van de ten laste legging als zoude hij op 22 April j.l. met een snelheid van 5150 Meter in 25 mi nuten hebben gevaren in het kanaal bij Ter Neuzen, zonder dat hij daarvoor van den be- voegden autoriteit vergunning had. De Ambtenaar van het Openbaar Ministe- rie was in hooger beroep gekomen. Eisch: Vemietiging van het vonnis van den Kantonrechter en veroordeeling tot 25 boete of 25 dagen hechtenis. Mr. p. C. Adriaanse, verdachte's raadsman, achtte het ten laste gelegde niet bewezen en vroeg vrijspraak, subsidiair een lichtere geld- boete. AANRANDING TE KLARENBEEK. De rechtbank te Zutphen deed Vrijdag uit- spraak in de zaak tegen een landbouwer te Klarenbeek, gemeente Voorst, verdacht van aanranding en zware mishandeling van een onderwijzeres aan de R.K. school te Klaren beek. Verdachte werd veroordeeld ter zake van zware mishandeling tot zes jaar gevange nisstraf, te ondergaan in een bijzondere straf- gevangenis en ter beschikkingstelling van de regeering. TER OVERDENKIN G. In de N. R. Crt. polemiseert de heer J. P. Tetterode te Oostkapelle met dr. J. Oortwijn Botjes. Aan wat de eerste te zeggen heeft ontleenen wg het volgende: „Hier in Nederland hoort men op landbouw- vergaderingen zeer dikwjjls zeggen, dat de dan zou men te verbeteren valt. Er zijn zeer zeker landbouwbedrijven in ons land, die zeer hoog staan, maar hoeveel is er j niet nog te verbeteren, zelfs zonder hulp van ue regeering. j Op hoeveel boerderijen laat men de gier in de slooten wegloopen, op hoeveel plaatsen is de grondwaterstand te hoog, alleen doordat ue buizen in de opritten te hoog liggen. Op hoe veel plaatsen wordt niet diep geploegd of met een ondergrondsploeg gewerkt. Hoeveel grond gaat niet verloren door greppels, waar men allang drainbuizen had moeten leggen. In hoeveel provincies wordt het gras niet een maand tot zes weken te laat gemaaid en wor den de weiden slecht verzorgd. Hoeveel koeien worden er op de boteropbrengst gecontro- leerd Hoeveel boeren voeden het vee te duur? Hoeveel suikerbieten zgn er niet ach- ter de eigen cooperatieve fabrieken om naar Belgie en Frankrijk verkocht? Hoeveel melk gaat niet achter de cooperatieve fabrieken om naar margarinefabrieken Is er een pro- vincie, waar de heele veestapel vrij is van tu- berculose, zooals in Prince Edwardeiland m Canada? Zijn de veestapels, die consumptie- melk aan de steden leveren, op tuberculose onderzocht, zooals in Canada bij verschillende steden gebeurt? Worden de boomgaarden overal elk jaar eenige keeren bespoten, zoo als in de buurt van Bozen en Meran en in Amerika? Op hoeveel plaatsen zijn verschil lende zuivelfabrieken, terwijl men het makke- lijk met e&n fabriek af kan doen? Zoo ziet men, dat er zonder hulp van de regeering nog een massa te verbeteren valt. Voor 1914 genoten de Duitsche boeren reeds proteotie, maar niettegenstaande dat, maak- ten de boeren uit de Duitsche Dollardtpolder geen grootere winst dan in de Groningsche Dollardtpolders. Dat de Duitsche landbouw tusschen 1924 en 1931 zoo vooruitgegaan is, komt waarschijn- lijk door de hooge rente die men voor geld betalen moest, evenals de landbouw in Neder land vooruitgegaan is door de lage prijzen der producten en de hooge pachten. Het is hei. gevolg van het heilige moeten." Het voorstel, door de Nederlandsche, Scan- dinavische en Zwitsersche delegaties terzake van een vacantie voor de bewapeningen aan- hangig gemaakt, heeft in elk geval deze ver- dienste gehad, dat het eenige ontspanning heeft gebracht. De gedachten van de Assem ble zijn o.p het ontwapeningsv raagstuk ge- richt; zij kunnen zich thans jegens dit vraag- stuk uiten. Toen dan ook in de derde Commis- sie de beraadslaging in het bijzijn van verte- genwoordigers van enkele niet-leden aanving, kwam onmiddellijk de Italiaansche gedele- geerde Generaal de Marinis met een gedetail- leerd voorstel. Hij stelde op den voorgrond, dat hij slechts 6§n bezwaar had tegen het voorstel van de Nederlandsche en andere delegaties, en wel, dat het niet ver genoeg ging. Het sprak een wensch uit; een wen- schelijkheid, die door ieder werd gedeeld, maar het gaf geen cone re et resultaat. De Marinis wenschte dit concreet resultaat tot stand te brengen, en hjj bood een voorstel aan, dat voor de legers en de vloten en de luchtvlooten van de deelnemers aan de a.s. Ontwapeningsconferentie zekere verplichtin- gen voorschrjjft. Nu stond het wel tevoren vast, dat het uitermate moeil(jk valt om nor- men daarvoor aan te nemen en Generaal de Marinis moest dan ook dadelijk toe geven, dat de door hem aangegeven normen voor bestrijding vatbaar waren. Moet men reor- ganisatie van de legers, die aan den gang is stopzetten of mag deze doorgaan Moet men schepen, die in aanbouw zijn, afbouwen of niet? Mag men verbeteringen, die men bezig is in de luchtvloot aan te brengen, ten einde voeren of niet? Op alle deze vragen geven de voorstellen van Italie geen afdoend antwoord maar zij gingen in de goede rich ting; zij vormden een soort .gentlemen's agreement aanvaardbaar, omdat het slechts voor enkele maanden zou strekken. Generaal de Marinis heeft dit uitvoerig toegelicht, en al moest in die toelichting tevens doorschemeren, dat de met zooveel spanning verwachte overeen- stemming tusschen Italie en Frankrijk op vlootgebied nog niet is verkregen, zij stelde toch niet teleur. Wel heeft dit de verdere discussie in de derde Commissie gedaan. Van den aanvang af viel te verwachten, dat van Fransche zijde geen sympathie voor de Italiaansche voor stellen zou bestaan, men had echter gedacht, dat Frankrijk zich niet goo stringent tegen deze voorstellen zou verzetten als geschied is Niet Frankrijk sprak het eerste tegen deze voorstellen; het liet zulks aan de Poolsche delegatie over, die den tijd van voorbereiding te kort achtte, den grondslag voor de voor stellen niet afdoende. Lord Robert Cecil heeft in deze omstandigheden trachten te redden van het voorstel wat er van te redden viel. Hij heeft het denkbeeld van een gentle men's agreement meer nog naar voren ge bracht, en hij heeft aangedrongen op een uitnoodiging, tot alle deelnemers aan de Ont wapeningsconferentie te rich ten, zoodat, dat zij voor 1 November a.s. hun meening ter zake hebben te kennen gegeven. Maar zelfs dit bleek Frankrijk te ver te gaan, want 2iijn vertegenwoordiger drong er op aan, dat het Italiaansche voorstel naar de Ontwape ningsconferentie zelve zou worden doorge- zonden. Hjj achtte de Assemblee niet de aangewezen plaats om in den korten tijd, die haar nog rest, dit vraagstuk ten einde te brengen; hij meende, dat de Ontwapenings conferentie, die langen tijd bijeen zal zijn, niet beter kan aanvangen dan met de beslissing der vraag of althans gedurende haar bijeen zijn een vacantie in de bewapeningen in- treedt. Toen is, aangezien Frankrijk ge steund bleek door de Balkanstaten, het Ita liaansche voorstel naar een Redactiecommis- sie verwezen. Men mag aannemen, dat de Assemble ertoe zal overgaan een algemeene resolutie aan te nemen, in welke het denk beeld van de bewapeningsvacantie in de bij zondere aandacht van de Ontwapeningscon ferentie zal worden aanbevolen. Daarmede is in elk geval bereikt, dat de Ontwapenings conferentie zelve reeds zal hebben gevoeld hoe noodzakelijk eenig besluit op dit punt is, maar het is een weinig positief resultaat van een Assemblde als deze, die toch reeds zoo weinig positiefs heeft opgeleverd. Want, het is te betreuren, dat de eerste Commissie tenslotte geen kans heeft gezien om dit jaar de aanpassing van het Grond verdrag van den Volkenbond aan het Kellogg- pact te doen plaats vinden. Ongetwijfeld, er zijn tal van motieven voor aan te halen; juridisch werk van deze beteekenis dient vooral niet overhaast te geschieden; aan het Grondverdrag tome men niet te veel en on- noodig; indien de geest van het Kelleggpact reeds over de leden van den Volkenbond vaardig is, heeft men dit te formuleeren, en van den Volkenbond mogelijk maakt; er breekt nog altijd in het Grondverdrag de veroordeeling van den aanvalsoorlog, die in het Kelloggpact staat neergeschreven. Aan- passing van beide zou, zij het ook slechts Het zijn spannende dagen in Geneve en het is alweer een niet onvermakeJijke ironie van het noodlot, dat de leiding van den Raad van den Volkenbond juist in deze dagen berust bij en dat telegrammen in zijn naam uitgezon- den, worden on-derteekend door den Spaan- schen Minister Lerroux, den man, dien men een jaar geleden op gezag van de wettige Spaansehe Regeering slechts kon houden voor i:rrr^r\ nrof P VCTPT symiboldek, een stap vooruit beteekend heb- j een oproerling, een fantast, zoo niet erger! ben, en de hoopvolle wereld zal d'ien stap slechts noode missen. Weliswaar is een ■resolutie in overweging, die de redenen voor hemieuwd uitstel -duidelijk maakt, maar de openbare meening is niet geneigd om van dergelijke resoluties tot in bijzonderheden ken- nis te nemen; zij oordeelt naar het resultaat en zal daardoor teleurgesteld zijn. Wel heeft de eerste Commissie het Finsche voorstel, dat van het Haagsche Hof een hoogere instantie kan maken voor Commissien van verzoening, voorloo-pig tot een goed einde gebracht, en is ook aan het ontwerp betreffende de nationa- liteit der gehuwde vrouw aandacht geschon- ken, maar dit is klein werk, tegenover het andere vergeleken. De overige Commissies hebben haren ar- beid volbracht. De derde Commissie werkte, voordat ztij: aan het bewapeningsvoorstel be- gon ,het verdrag, dat betrekking heeft op maatregelen, te nemen bij plotseling uitbre- kende conflicten, ten einde; dit zal thans de goedkeuring der Assemblde behoeven, en heeft dan de onderteekening van de leden noodig teneinde in werking te treden. De vierde Commissie heeft de begrooting ten lange leste goedgekeurd; een paar millioen zijn bezuinigd, al is dit gegaan ten koste van noodzakeljjk Volkembondswerk, ja zelfs van een conferentie, die de Anbeidsopganisatie urgent heeft geoordeeld. De vflfde Commis sie voor sociale en humanitaire vraagstukken, en de zesde, die de politieke behandelde, heb ben hare resoluties bij de Assemble kunnen indienen; de laatste heeft aan de zng. Euro- peesche Commissie een nieuw mandaat ver- strekt. Een tenslotte heeft de tweede Com missie een niet onnuttige beraadslaging van economischen aard gehouden, uigelokt door de mededeelingen, die Sir Arthur Salter deed ten aanzien van de economische maatregelen, waartoe de Engelsche Regeering zich genood- zaakt had gezien. Onze landgenoot Colijn was daarbij de voomaamste spreker, die den vinger durf-de leggen op de wonde plek, i.e. het herstelvraagstuk, maar die tevens moest erkennen, dat feitelijk de Volkenbond in dit herstelvraagstuk niet bevoegd is. De Fran sche Minister van Financien, Flandin, bij de besprekingen der laatste maanden op den voorgrond getreden, heeft rake, niet naar den zin der Duitsche pers, maar verstandige din- gen gezegd. En nog eens doen gevoelen, dat helaas niet van den Volkenbond, maar van het a.s. bezoek der Fransche Ministers aan Berlijn, en van het a.s. bezoek van Laval aan Amerika de toekomst der wereld wellicht af-hankelijk zal zijn. De Assemble, die een paar keer in pleno vergaderde, heeft thans de resoluties aan te nemen, door de Commissien uitgewerkt. Zij had Mexico in haar midden welkom te heeten, een plechtigheid, die zich sedert 1926, toen Duitschland als lid toetrad niet meer had voorgedaan. De Voorzitter der Assemblee, de heer Titulesco, heeft Mexico hartelijk wel kom geheeten, en Mexico heeft de verzekering van volle-dige medewerking gegeven. Titulesco toonde zijn welsprekendheid op- nieuw toen hij de vertegenwoordigers der Nederlandsche Dagbladpers ontving, die de resultaten van het petitionnement kwamee overhandigen, dat inderdaad een begrijpelij ken indruk in Geneve heeft gemaakt. En terwijl een ieder al meende, dat het werk naar het einde liep, komt daar plotseling als in 1923 het Grieksoh-Italiaansehe incident, de moeilijkheid tusschen Japan en China in het verre Mandsjoerije. Al lang is het daar niet rustig; al lang vreezen de Japanners ge- welddadigheden van de Chineeschen. Nu echter zijn Japansohe troepen plotseling over de grenzen van het bezette gebied gerukt; hebben vijandelijkheden op Chineesch grond- gebied verricht, en Chineesche steden bezet China wendde zich op grond van artikel 11, gelijk het op grond van art. 16 eveneens had kunnen doen, tot den Raad en vraagt de be- m-iddeling van dezen gelijk Griekenland dien vroeg in 1923 toen Italie het eiland Korfu bombardeerde. Een moeilijke zaak voor den Raad, want Japan ligt heel wat verder uit het Europeesche centrum verwijderd dan Italie, en- China is een heel wat verwarder geval dan destijds Griekenland. Er moest echter wat gebeuren, want, al behoefde men niet dadelijk alle berichten te gelooven, dat Japan tractaten van en buiten den Volken bond, die het heeft onderteekend, heeft over- treden staat eigenlijk wel vast. De Raad is enkele malen reeds in spoedzittingen bijeen geweest; hij heeft allereerst besloten een telegram te richten tot China en Japan ten einde beide landen te verzoeken geen maat regelen te nemen, die het conflict kunnen verscherpen. Aan Amerika werd het Proto col van de Raadszitting afzonderlijk toege- zonden, omdat, zoo betoogde de voorsteller, Lord Robert Cecil, Amerika partij is in het Kelloggpact, waarom het hier in het bij zon der gaat. En de groote verrassing is nu deze, dat Amerika onmiddellijk getoond heeft het initiatief van den Volkenbond te willen steunen, zich in bij kans gelijke bewoordingen tot China en Japan heeft gericht. Men kan even terzij-de laten of dit Amerikaansche initiatief meer zal helpen, dan het initiatief van den Volkenbond, maar de bereidwillig- heid, die Amerika toont om Volkenbondsactie te ondersteunen, is wel heel bijzonder. Is tot dusver niet getoond en geeft eenig hoopvol uitzicht. Japan en China staan in den Raad scherp tegenover elkander. Japan weet vermoede lijk, dat het Kelloggpact, en ook andere tractaten heeft overtreden, maar zijn ver tegenwoordigers heeten nog geen instructies te hebben en moeten daarom voorloo-pig zwijgen. China is vermoedelijk overtuigd, dat Japan wel eenige redenen had om onge- rust te zijn over het lot zijner onderdanen en ook andere reden had om actief in te grijpen, maar het staat formeel sterk en maakt daar- van, ten ongerieve van den Raad, gebruik. De Raad, die de mogelijkheid veronderstellen moet, Dat Rusland niet geheel en uitsluitend belangstellend zal toezien, gevoelt de nood- zakelijkheid van handelen, maar heeft zich af te vragen hoe Zijn de berichten van het laatste oogenblik juist, dan zou er een zekere ontspanning vallen waar te nemen, tenge volge van het feit, dat Japan bereid is verdere actie te staken, al houdt dit n-iet in, dat de Japanners geheel tot de basis van uitgang zullen terugkeeren. Maar de toestand blgft verwikkel'd, en het geschil blijft voor den Volkenbond een moeilijk en gevaarlijk geschil. De resultaten van de Assemblde zijn waarlijk niet van dien aard, dat de Volkenbond, zich kan veroorloven verder twijfel aan zijn pres tige te wekken, en indien in Mandsjoerije het conflict scherper vormen aanneemt, en indien de Volkenbond de middelen niet vindt om daaraan een einde te maken, zal dit prestige opnieuw een gevoelige klap krijgen. Maagpillen, Verstopping verstoort Uw gestel en humeur. Neem geen sterk pur- geerende middelen, doch van tijd tot tijd de zacht werkende Foster's het ideale laxeermiddel. 0.65 per flacon. DE „DOODE", DIE KOFFIE ZAT TE DRINI1EN. Woensdag geraakte de bode Wegman uit Nieuweschans met zijn auto te water in het Beersterdiep te Beerta. Men vermoedde, dat de man verdronken was en heeft daarom den geheelen dag naar zijn lijk geviseht. 's Mid- dags om vijf uur kwam echter het bericht uit Groningen, dat Wegman bij een familie aldaar zat te koffiedrinken. De auto en goe- deren zijn uit het water opgehaald. GASVERSTIKKIN G. Donderdagochtend 7 uur bespeurde de fa milie Van P., wonende aan de Van Wate- ringhelaan 4 te Voorburg, een sterke gaslucht in haar woning. Bij onderzoek vond men de 18jarige Duitsche dienstbode K. B. dood in haar bed liggen. De politie die verder een onderzoek instelde, vond in een slaapkamertje van het perceel Van Wateringhelaan 2, bewoond door de fa milie K., eveneens een Duitsche dienstbode, de 18jarige M. N., dood te bed liggen. Vermoedt wordt, dat de beide meisjes door gasverstikking om het leven zijn gekomen tengevolge van een lek in de gemeentelijke gasleiding. SMOKKELARIJ. De rijksambtenaren te Dinxperlo hebben Donderdag een paard en wagen in beslag ge- nomen, welke beladen was met uit Pruisen gesmokkelde varkens. De vervoerder werd aangehouden. TENGEVOLGE VAN EEN ONGELEK OVERL1EDEN. De 84jarige P. Breedveld te Ammerstol, die Vrijdagavond in een sloot bij zijn woning is geraakt, waaruit hij spoedig door buren werd gered, is aan de gevolgen van het ongeluk overleden. OP EEN AUTO GEKLOMMEN. In het dorp Ten Post bij Ten Boer waren twee jongens op een vraohtauto geklommen van de N.V. Zaadhandel v.h. E. Bolthuis. Toen de snelheid van de auto toenam, spron- gen de twee knapen er af. De eene bezeerde alleen zijn hand. Het elfjarige zoontje van den heer P. Visscher kwam er minder goed af en werd per Groene Kruisauto naar Gro ningen vervoerd, waar een zware hersen- schudding werd geconstateerd. EEN HONDERDJARIGE. Donderdag vierde de heer A. J. v. d. Loon te St. Anna Parochie (F.) zijn lOOen verjaardag. De jubilaris vervulde jarenlang de functie van omroeper in het dorp en was een zeer origineele figuur. Het dorp vlagde voor hem. De klokken luidden en het muziekkorps bracht den ouden man, die in het tehuis voor ouden van dagen verpleegd wordt, een serenade. Van verschillende kanten zijn hem geschenken aangeboden. - OVERREDEN. Woensdagavond is te Versseveld de 51jarige H. J. Lent uit Doesburg met zijn fiets tegen den cadaverwagen van den Winterswijkschen destructiedienst gereden, met het gevolg dat hij onder den wagen geraakte en zwaar werd gewond. Naar het ziekenhuis te Doetinchem overgebracht, -bleek hij brj aankomst aldaar reeds te zijn overleden. Het ongeluk is veroorzaakt, doordat ter plaatse veel militaire wagens stonden opge- steld, waardoor de auto links moest passee- ren. De van de andere zijde komende Lent moest toen z66 ver naar rechts uitwijken, dat hij in het mulle zand kwam en de macht over zijn stuur verloor. TWEEMAAL GEDESERTEERD. Een Belgisch deserteur, wonende te Kerk- rade, is nu van vrouw en kinderen gedeser- teerd. Hij liet, volgens de Tijd, echtgenoot en kind in den steek en begaf zich naar Luik, om zich ter beschikking te stellen van de militaire autoriteiten. ZES KINDEREN VERBRAND. Naar Router meldt, is Woensdag op een boerderij bij Hagean in Saskatchewan (Ca nada) een brand uitgebroken, terwijl de ouders afwezig waren. Er bevonden zich negen kinderen op de boerderij:, van wie er zes in de vlammen den dood vonden. SNEEUW. In het Zwarte Woud is in de laatste dagen veel sneeuw gevallen. Op den Feldberg lag de sneeuw 10 c.M. hoog. 2 Oct. TER NEUZEN. Aanbesteding bouwen 10 woningen. Architect L. de Bruijne. 6 Oct. HOEK. Veiling hofstede en een gedeelte Zeedijk. Notarissen Callenfels en Van Veen. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Overlijden. 24 Sept. Clementina de Meg, oud 66 j., wed. van Dominicus de Bock. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: R. M. Audenaerd, zonder, Baandijk 5, inw., van Zaamslag. J. J. van Hoom, landbouwersknecht, P 90b, van Hoek. L. Hamelink geb. Nieskens, zonder, le Ver- bdndingstraat 4, van Aardenburg. Vertrokken: G. F. Hageman, zonder, Grenulaan 21, naar 's-Gravenhage. A. M. Tapperwjjn geb. Nieuwejaers, zonder, Noordstraat 61, naar Amsterdam. J. van Eck, bankwerker, Zandstraat 7, naar Antwerpen (B.). A. Bogaert geb. Doppegieter zonder, Tho- lensstraat 124, naar Amsterdam. Yv. E. J. Maijiinckx, zonder, Korte Kerk- straat 8, naar St. Nioolaas (B.). Te Ter Neuizen bij Firma A. van Overbeeke Lieunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 19 (Ingez. Med.) Th. van Vooren, landbouwersknecht, P 102, naar Watervlaet (B.). p. J. M. Reuneker, zonder, Axelschestraat 8, naar Hulst. J. A. Becht, werkman, Benedenweg 21, Sluiskil, naar Axel. M. J. van den Aikker, faibrieksarbeider, le De Feijterstraat 1/3, naar Middelburg. J. A. Dieleman, dienstbode, Axelschestraat 66, naar Hoek. W. Froitzheim, draaier, le De Feijterstraat 15, naar Axel. A. F. Reichelt, metselaar, Van Bovenstraat 11, naar Axel. A. V. M. Verstraeten, zonder, Stationsweg 39, naar Gent (B.). G. J. M. Gielisse, winkelchef, Axelschestraat 8, naar 's-Hertogenbosch. Rotterdam, 28 Sept. 1931. VEEMARKT. Aangevoerd werden 515 vette runderen, 281 vette- en graskalveren, 1145 sohapen en lammeren en 1032 varkens. Runderen waren ruim aangevoerd, doch de handel was slap. Kalveren waren tameljjk aangevoerd, terwgl de handel hierin stroef was. Sohapen waren ruim aangevoerd, doch alles bleef onverkocht. Varkens met kleine- ren aanvoer dan vorige week en vrij vluggen handel. De noteering was als volgt: Koeien le kw. 0,78—0,89, 2e kw. /0,64 -0,75, 3e kw. 0,480,61; Kalveren le kw. f 1,15f 1,23, 2e kw. f 0,850,95, 3e kw. f o,70/0,80; Schapen zonder noteering daar er geen handel was; Varkens le kw. 0,40 0,43, 2e kw. 0,35—/0,38, 3e kw. 0,30— /0,35; zouters 0,380,39. BINNENLANDSOHE GRANEN. Gerst Chevalier /55,75; Haver 4 5,50; Erwten, kleine groene 8,5010,50; Bruine Boonen 9,5011. FIJNE ZADEN. Mosterdzaad /29—31; Blauwmaanzaad 18f 19; Karwijzaad 18,5019,50; Geel Mosterdzaad 1415. AARDAPPELEN. Zeeuwsche Blauwe /3—/3,40; Zeeuwsche Bonte 3/3,40; Zeeuwsche Eigenheimers 2,252,50; Brielsohe Eigenheimers 2,60 -/ 3,10; Blauwe Eigenheimers 2,50/2,80; Eerstelingen 2,803, alles per H.L. Westlandsche lange 57 cent; Westland- sche ronde 68 cent; Westlandsche kleine 56 cent, alles per K.G. Aanvoer ruim en kalme vraag. VLAS. Aangevoerd: Blauw 200 K.G. 0,450,55; Holl. Geel 2500 K.G. 0,45—/0,55. Weinig handel, wegens verdere inzinking van den pondenkoers. Voor Ter Neuzen: 27 Sept. Eng. s.s. INNI- SULVA, 157, ledig, Londen. Voor Sluiskil: 27 Sept. Eng. s.s. TIM- BERHAM, 910, kolen, Queensborough. Voor Riemen: 27 Sept. Duitsch m.s. BIS- CAYA, 3657, benzine, Batoem. Voor Gent: 25 Sept. Eng. s.s. TEES- WOOD, 416, kolen, Goole; Eng. s.s. USK- BRIDGE, 1475, ledig, Dundee; Fransch s.s. ARIZONA, 3204, kunstmest, Liverpool; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Antwerpen. 26 Sept. Eng. s.s. YORKRIVER, 167, ledig, Newton; Noorsch s.s. SOLSTAD, 3425, ben zine, Constanza; Spaansch s.s. ARTXANDA MENDI, 1891, fosfaat ,Sfax; Grieksch s.s. SUNION, 1903, hout, Archangel; Zweedsch s.s. MAJA, 727, hout, Pitea. 27 Sept. Zweedsch s.s. MONGOLIA, 1689, hout, Archangel; Amerik. s.s. WABAN, 3742, stukg., R'dam; Eng. s.s. SWIFT, 408, stukg., Londen; Eng. s.s. JOLLY DIANA, 222, ledig, Londen; Eng. s.s. GREATEND, 771, ledig, Londen; Eng. s.s. ALT, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. GWENTLAND, 1090, ledig, Havre. Van Sas van, Gent: 25 Sept. Duitsch s.s. VIADRA, 578, fosfaat, Stettin. Van Gent: 25 Sept. Lett. s.s. EVERGUN- NAR, 1941, ledig, Immingham; Eng. s.s. ENGINEER, 199, aardappelen, Cardiff; Duitsch s.s. DORIS, 321, fosfaat, Kolberg; Peruaansoh s.s. LARCH, 2262, ledig, Sunder land; Nederl. s.s. SELENE, 2274, ledig, Rot terdam; Fransch s.s. NIOBd, 884, kolen, St. Servan. 26 Sept. Nederl. m.s. ZWALUW, 112, kunstmest, Mal-don; Eng. s.s. SAINT BRAN- DAN, 454, ijzer, Britonferry; Eng. s.s. TRENTWOOD, 369, ijzer, Middlesborough; Zweedsch sn. HERNODIA, 732, ledig, Em- den; Eng. s.s. SLATEFORD, 141, fosfaat, Chiechester; Eng. s.s. CRAGSIDE, 206, stukg., New-Castle; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith. 27 Sept. Eng. s.s. DON, 429, stukg., Goole; Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Hull; Danzig, s.s. OBERPRASIDENT DELBRUCK, 627, cokes, Aarhuis; Eng. s.s. TEESWOOD, 416, ijzer, Middlesbrough; Nederl. s.s. LINGE, 1261, led., KEMI; Nederl. m.s. JANTJE GRUNEVELD, 192, fosfaat, Southampton. Amsterdam, 28 Sept. 1931. Vreemd Bankpapier. Bieden Laten Londen Belgisch 9,55 6,80 9,70 6,95 (Zonnetgd.) voorm. nam. Dinsdag 29 Sept. 2.55 3.09 Woensdag 30 3.21 3.35 Donderdag 1 Oct. 3.49 4.03 Vrijdag 2 4.18 4.34 Zaterdag 3 4.51 5.11 Zondag 4 5.33 5.59 Maandag 5 6.31 7.13

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 3