Tandraderen AUTOS SPORT. TERNEUZEN, 28 SEPTEMBER 1931 at. j. m. v. De Chineesche troepen boden green tegen- weer. De Japanners staken de kazemes in brand en noodzaakten de Chineesche troepen om terug te trekken. Tegeljjkertijd openden de Japanners net vuur op de militaire etablis- senneniten, bet arsenaal, de fabrieken en ver- woestten deze. De graandepots en de Univer- siteit in bet Noord-Oosten gingen in vlam- men op. Op 19 September, om balf zeven's morgans rukten de Japanners de stad Hoekden bin- nen, ontwapenden de troepen en de politie en bezetten alle gouvernementsgebouwen, de kantoren der posterijen en de telegrapbie. Aan de Chineescbe zijde is bet aantal dooden en gewonden bijzonder talrijk. De Japanners gingen daama voort en be zetten met geweld Antoeng, Tsjangtsjoeng en bet gebied ten Zuiden van Mandsjoerije, terwij'l zij de troepen en de politie ontwapen den. Japansche troepen uit Korea rukten op. Men weet nog niet boever de Japanners in bun actie zullen gaan. Uit bet voorgaande blijkt duidelijk bet agressieve karakter van de Japansche aotie. De centrale regeering is op 19 September des avonds in spoedvergadering bijeenge- komen en he-eft de volgende resoluties ge- nomen, welke telegrafiseh aan alle organen van Kwomintang zijn medegedeeld. 1. De communisten brengen tbans bet be- staan der natie in gevaar. Zij moeten radicaal uitgeroeid worden. De gansche natie, een van gevoelen en een van geest, moet de nationale grondslagen con- solideeren en de kracbt der regeering ver- grooten. 2. Het gebeele volk moet eensgezind met alle energie, waartoe bet in staat is, de slacbtoffers van de ramp belpen en front maken tegen den aanval uit den vreemde. 3. Alle leden der partij moeten bun onder- linge verscbilpunten voorloopig laten rusten teneinde een groot macbtig licbaam te vor- men dat den wil der natie om tot een een- beidsfront te komen, kan toonen. DE EEK GERED. Met een zucbt van verlicbting heeft scbrijft de N. R. Crt. de Raad van den Volkenbond Vrijdag te kennen gegeven dat de wereldvrede gered was. De oplucbting sproot waarsobijnlrjk meer voort uit de vreugde een netelig geval met eenig fatsoen te boven te zijn gekomen, dan uit bet besef een wereldramp te hebben afgewend, want ook onder de raadsleden zal menigeen toch ook wel eenigen twijfel bebben gekoesterd dat de wereldvrede op het spel stond. Maar men kan nooit we ten, nietwaar? Het is in ieder geval geruststellend, dat Japan verklaard beeft geen verdere uitbrei ding te zullen geven aan het geval ende oosten op het onrechtmatig bezette gebied reeds heeft verzwakt. Men kan opmerken, dat hiermede het karakter van onrechtmatig- heid niet verandert. Minder of meer troepen op plekken waar zij niet hooren maakt geens- zins een principieel verscbil uit; het ?nder" scheid is slecbts kwantitatief, doch is ten minste een stap in de goede richting. Het conflict is nu tot den oorapronkelrjken kern teruggebracbt. Japan wil rechtstreeks met China onderhandelen. De Chineezen zijn daartoe slechts bereid wanneer alle Japansche troepen weer staan waar zrj thuis hooren. Om China handelbaar te maken, had Japan de actie ondemomen. Het handbaaft haar nu in beperkter maar afdoender omvang met het- zelfde doel. China daarentegen wil met de Japanners niet onderhandelen, zoolang dezen den terugtocht niet bebben aanvaard. Zii willen dus ook nu nog, zij het om andere reden dan v66r de actie, niet met Japan on derhandelen. Men zou dus met een schijn een van recht kunnen opmerken, dat de oplossing van het conflict geen stap verder is pkomem Zoo lijkt het ecbter maar; m werkelijkheid ziet de toestand er veel beter uit, zelfs voor degenen, die van het begin af niet aan het m- ternationaal gevaarlijke van bet geval ben ereloofd. Wii bebben van Cbineeschen kant de bewe- ring gelezen, dat de stafkapitein Nakamoera, die doodgeschoten heette, niet eens zou be- staan. Alvorens Japan in actie kwam, "leek de Chineesche overheid tenslotte er toch toe te zijn overgegaan den kolonel, die Nakamoera zou hebben laten doodschieten, gevankelijk naar Moekden te laten brengen. De Japan ners hebben hem daar gevonden en hem stellig niet tot zijn heil in eigen bewaring genomen Er was dus wel beweging m zaak gekomen. Uit de verte te oordeelen zou men dus zeggen, dat de actie al wat achteraf kwam De Japanners hebben door hun mede- deeling aan den Raad een verdere versterkmg der pressie uit handen gegeven. Uit die mede- deeling kan men meer lezen dan er letterlijk in staat, want men moet bedenken, dat het de verklaring van een Oost Aziatische regee- rino- L. In die wereld weegt bet prestige men betitelt bet gewoonlijk met bet Engel- sche woord „face\ nog zeer veel zwaarder dan bij ons. Tegenover eigen volk en tegen- over China moest Japan zooveel mogelijk den schijn redden. Het was dus gedwongen zui- nig te zijn met zijn woorden. Daarom mag men uit de mededeeling de gevolgtrekking maken dat Japan de onderhandelingen met al te moeilijk zal maken en reeds besloten is zoodra de omstandigheden bet veroorloven, terug te trekken. Japan staat duidelijk onder den indruk van de actie van Geneve, versterkt door die van Washington. Anders zou het onverzettelijker geweest zijn en zich tot niets bebben gebon- den. Het zal gemakkelijk een voorwendsel tot den terugtocht vinden nu het den kolonel zelf in handen heeft. De hoofdmoeilijkheid is bij voorbaat opge- lost, als; er ten minste geen nieuwe ontstaa. doordat nu weer China den kolonel opeiscbt, maar ondanks den onwil tot zwichten der Chineezen zullen ook deze moeilijkheden wel te vermijden zijn, nu zij te voren feitelijk al begonnen waren met het oppakken van den kolonel. Zij zullen in bun binnenste blrj zijn, nu gebleken is, dat de Volkenbond op Japan toch indruk weet te maken. Dat is gerust stellend voor ben voor later. Wat voor Japan als positief resultaat over- blijft is dat de zaak een zekere waarschuwing is geweest voor China en wat den Raad van den Volkenbond overblijft is uiterlijke winst van den geredden wereldvrede en de inner- lijke winst dat men Amerika in de actie beeft medegekregen benevens de overtuiging, dat men meer indruk op Japan beeft gemaakt, dan Japan naar buiten laat folijken. Moge de kwastie daarmede voor ons zijn afgedaan. ERNSTIGE ONLUSTEN TE OHIO. Een telegram uit Toledo (Ohio) meldt, dat de landarbeiders uit de dorpen in den omtrek te hoop geloopen zijn en agrariscbe onlusten verwekt bebben. Verscbeidene winkels zijn geplunderd. De militie heeft op een troep, die niet wilde wijiken, bet vuur geopend, met het gevolg, dat vijf mannen gedood en onge- veer 40 gewond werden. De verbittering der landbevolking is daardoor eohter nog ge stagen. MACEDONISCHE WRAAK. Dinsdagmiddag beeft in de centrale gevan- genis te Sofia de gevangene Dontscbo Zafi- roff, die zich wegens moord op den Proto- gerowist Strezoff in arrest bevindt, eenige revolverscboten gelost op zijn medegevange- nen Kosturkoff en Traitschoff, Beiaen wer den emstig gewond. De slacbtoffers van den aanslag badden in •Februard van ddt jaar op straat den bekenden leider der Micbailowisten Gjoerkoff ver- moord, zoodat deze revolveraanslag echijn- baar een wraak van de Michailow.sten voor den moord op Gjoerkoff is. De gevangenisautoriteiten onderzoeken op het oogenbuik op welke wijze Zafiroff in bet bezit van de revolver is gekomen. Zij ver- moedden, dat bet gevangenispersoneel mede- plicbtig is. DE GEVAIiEN VAA' INFLATIE. In zijn van Dag tot Dag in de News Chro nicle waarschuwt scbrijft de N. R. Crt. Sir Walter Layton tegen een moedwiillige inflatie. Wil de daling van bet pond en de stijging van de prijzen binnen zekere gren- zen worden gehouden, dan is bet noodzakelijk dat men zorgt de begrooting in evenwicbt te houden. Iedereen weet, dat bij depreciatie van een ibetaalmiddel de begrooting de strek- king beeft om uit haar evenwicbt te raken. Stijging van de prijzen beeft tengevolge, dat de uitgaven van de regeering sneller stijgen dan de belastingen geind kunnen worden en vrijwel elk land dat in deze omstandigheid verkeert beeft, is bezweken voor de verlei- ding om bet tekort aan te vullen door bet drukken van bankbiljetten. Indien de vrees mocbt rijzen, dat zulks ook bier gebeuren zou, zou dat noodlottig zijn voor bet pond. Het zou er gewelddg toe bijdnagen om bet pond te stabiliseeren als de wereld er stellig van verzekerd kon zijn, dat geen enkele poli- tieke partij in Engeland zou tracbten onder welke voorwaarde ook met opzel tot inflatie over te gaan. Dayton meent, dat men door bet toepassen van inflatie een onrecht zou begaan tegen de millioenen beleggers, die vertrouwen gesteld bebben in de staats- papieren. De ervaring beeft geleerd, dat in flatie iedereen benadeelt, bebalve den specu- iant. De maatregel van Maandag, die on- vermijdelijk was, heeft reeds bet betaalmiddel van eenige andere landen in gevaar ge- bracbt. Hoe meer bet pond daalt, boe zeker- der daarvan een knitieke toestand in de wereld bet gevolg zal zijn. Dit is al voldoen- de om te laten zien, dat Engeland met het loslaten van den gouden standaard ver strek- kende internationale verwikkelingen teweeg beeft gebracbt. In bet buitenland is men nog ontdaan van betgeen er gebeurd is en weet men nog niet waar men zidh aan te bouden beeft. Wil een chaos vermeden worden, dan dienen er onmiddellijk internationale bespre- kingen geopend te worden. Docb voor men daaraan kan beginnen moet men een vaste politick hebben. Men moet bedenken boe men zich voorstelt met bet betaalmiddel te handelen. Men moet eenig idee bebben van bet peil waarop men bet pond wil stabili seeren. Toevalligerwijs behandelt de Times in z(jn boofdartikel, Practisehe Politiek gebeeten, betzelfde onderwerp. Alle factoren, die beb ben samengewerkt om bet pond van zijn goudwaarde te verdrijven, zijn nog van kracbt of kunnen weer van kracbt worden om bet verder naar beneden te drukken en de fac toren, die vroeger bielpen om bet pond op peil te bouden, zijn zeer verzwakt. Het even wicbt van de begrooting, waarvau de waarde van bet pond sterling thans meer dan ooit afhangt, zou verstoord worden als door an dere oorzaken het pond aanzienlyk gedepre- caeerd zou worden. Het grootste gevaar dien- aangaande levert de nadeelige bandelsbalans op. De depreciatie van bet pond op zicbzelf is niet voldoende om de bandelsbalans te her- stellen. Als men terugkeert tot de oude politiek van verspilling, zal men geen enkel peil kunnen handhaven. De vereiscbte van het oogenblik is een regeering, die in staat is bet land te sturen in een koers, die de stabdli- teit van zijn betaalmiddel zijn waarborgen. Het altematief is financieele, industrieele, commercieele en sociale chaos. Die vaste koers is volgens bet conservative blad, dat tbans kleur begint te bekennen, die van een tarief. Een vaste koers is echter afhankelijk van een onaantastbare nationale regeering, die daarvoor van een beboorlijken levensduur verzekerd moet zijn. Daar dit niet te verkrijgen is zonder een algemeene verkiezing, dringt de Times thans ook op bet spoedig bouden daarvan aan. Intusschen heersdht te Geneve eenige ont- stemm'ng over de w'jze, waarop de groote mogend'heden in den Raad de Ghineesch- Japansche aangelegenbeid wederom tot een onderonsje hebben gemaakt. In de speciale commissie uit den Raad tot behandeling van dit geval bebben slecbts vijf permanente leden zitting. Daartoe is te minder aanlei- ding, daar met uitzondering van Italie geen van de groote mogendheden op het oogenblik door een liid van haar regeering is vertegem- woordigd. Het ziet er naar uit alsof de heeren dezen keer een protest tegen bun oli- garchische manieren niet zullen ontgaan. Dat kan slecbts nut bebben. Wat den stand van het conflict zelf be- treft, 'angzamerband begint duidelijk te wor den boe overdreven vele berichten zijn ge weest. Geen bezetting van Tsingtou, geen opmarsch naar Harbin; zooals de lezer weet bebben wij deze berichten onmiddellijk met het uiterste wantrouwen ontvangen; zij pas- ten niet in de omlijsting van bet geval, dat opzichzelf niet onduideiijk leek. Tot nu toe heeft de gunstige diagnose bevestiging ge vonden. Laat ons hopea, zoowel voor de rust in bet Verre Oosten, als voor de gezondheid van onze internationale instellingen, dat de Volken bond erin slagen zal bet conflict verder vreecizaam te liquideeren. GEMEENTERAAD. In de op Donderdag a.s., des namiddags 2 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pun- ten in behandeling: Notulen. Ingekomen stukken. Voorstel van burgemeester en wethou- ders tot vaststelling van een Regle- ment voor de ambtenaren in dienst der gemeente. Idem tot wijziging der Steunregeling voor werkloozen, voorzooveel betreft de metaalbewerkers en het grondloon der fabrieksarbeiders. Idem tot beschikbaarstelling van gel- den ingevolge artikel 72 der Lager On- derwijewet 1920, ten behoeve van de bijzondere lagere school te Driewegen voor de aanschaffing van drie nieuwe kachels. Idem tot goedkeuring van de rekening der Brandweer over 1930. Ontvangsten 1881,03% Uitgaven 2138,54% 4. 5. 6. 7. 10. 11. Nadeelig saldo f 257,51 Idem tot wijziging van de gemeente- begrooting dienst 1931. Idem tot voorloopige vaststelling van de gemeente-rekening en de rekening van het Woningbedrijf dienst 1930. Idem tot vaststelling van bet kohier Rioolbelasting dienst 1931. Ontheffing hondenbelasting dienst 1931 Trekken afdeelingen voor bet onder- zoek der gemeente-begrooting dienst 1932. voor alle Borluutstraat 8, GENT. Tel. 124.15, (dicht bij het Stadhuis). (Ingez. Med.) DE VOLKENBOND, AMERIKA EN HET CH1NEESCH-JAPANSCHE GESCHIL. Zooals op grond van veel ervaringen te ver wachten was, beeft scbrijft de N. R. Crt de Japanscbe regeering geen spoed ge maakt met bet verstrekken van instructies aan haar delegaties te Geneve betreffend bet al of niet aanvaarden van den vorm, waarin de Raad van den Volkenbond voorstelt het incident van Moekden te regelen. Op bet oogenblik, waarop wij dit schrijven, is bet antwoord van de Japanscbe regeering nog niet bekend. Toch beerscht te Genbve de indruk, dat een ontspanning op komst is. Het geval wordt daardoor te belangwekken- der, als proefneming, boe groot de invloed is van den moreelen druk, die door Geneve kan worden uitgeoefend. De proefneming is, zooals wij reeds vroe ger bebben betoogd, van vitaal belang voor bet prestige van den Volkenbond, dat veel te winnen of te verliezen beeft bij een ongunsti- gen of gunstigen uitslag. Ook voor de komende ontwapeningscon- ferentie is bet geval heel gewichtig. Vele stajten zullen voor een belangrijk deel op deze gebeurtenissen bun oordeel bouwen be- treffende de meer of minder practisehe waar de van de beveiliging tegen den oorlog, die de instellingen van Geneve bieden. De raad is zoo verstandig geweest om zijn eiscben aan Japan heel bescbeiden te stellen. Men beeft alvast dit succes bebaald, dat bet beroep op den grooten broer Amerika niet tevergeefscb is geweest. Het moge ge- waagd geweest zijn, en voortgevloeid uit bet gevoel, zelf niet mans te Zijn dit geval alleen op te knappen, het beeft in deder geval dit tot resultaat gehad dat de groote broer krachtige belangstelling toonde. Op de prin- cipieele beteekenis daarvan beb ik reeds ge- wezen. De belangstelling van Amerika voor den Volkenbond is tijdens deze assemblee trouwens opmerkelijk groot. Wilson, de Amerikaansche gezant te Bern, die tijdens de Haagscbe conferenties te Scbeveningen als waarnemer voor Amerika zetelde, en ook waaraemer is bij den Volkenbond, was een ijverig toeboorder bij alle bijeenkomsten van eenig belang. Onweerstaanbaar wordt Ame rika in de zaken van de buitenwereld mee- gesleept. Het voorstel van Hoover is slecbts een begin geweest. Niet ziet het zich genoopt tot een gemeen- schappelijke politieke actie met den Volken bond in bet Verre Oosten, en bet zal zich weldra genoopt zien zijn Monroe-leer uit te breiden tot de gebeele wereld. Deze leer zal dan vast verdwijnen, tengevolge van haar algemeenheid, feitelijk opgeslokt door bet handvest van den Volkenbond. DE KERMISWEEK was Zaterdagnacht klokslag 12 uur weer voorbrj. Merkbaar werd die week bebeerscbt door den druk der tjjden. Er zat in bet alge- meen zooals men dat noemt geen „troef" in, bet bezoek was, behalve aan enkele i'nrichtingen, over bet algemeen minder, en de bezoekers waren ook ,,gereserveerder". Toch was er Woensdag nogal bezoek aan de stad en de verschillende kermisgelegenheden, doch de grootste drukte concentreerde zich weer op Zaterdag. Het weer werkte dezen dag goed mede, om tot een bezoek uit te lok- ken er er waren dan ook velen uit de om- geving opgekomen om kermis te komen vie- ren. Dit bleek vooral des avonds, toen de ver schillende danslokalen goed bezocht waren, maar bovendien ook niet alleen het Concert- en Bioscoopgebouw" en bet Luxor-theater" geheel bezet waren ter gelegenheid van de daar gegeven filmvertooningen, maar ook het Circus De Muynck een zeer druk bezocbte avondvertponing gaf. Uit dit laatste bleek dat een circus, en vooral een goed circus, nog steeds veler belangstelling gaande maakt. Op de straat heerschte een gezellige drukte van gaanden en komenden, docb alles verliep heel ordelijk en zonder stoomissen. Toen de 12 klokketonen in de ruimte waren verstorven, begon de traditioneele aanzegging van slui- ten door de politie en was, zooals we dat hmr gewoon zijn, de rust spoedig ingetreden. Er waren Zaterdag op verschillende plaatsen weer tal van fietsen gestald, doch ook ston- den zeer vele auto's en autobussen gereed om kermisgangers naar bun woonplaatsen te vervoeren. De tooneelvoorstellingen, Op Vrijdag j.l. in bet Luxor-Theater en in bet Concert- en Bioscoopgebouw waren niet zoo druk bezocht als de vorige avonden, het- geen te toetreuren viel daar de beide gezel- schappen voor een uitstekend programma badden zorg gedragen. In bet Luxor-Theater werd vertoond bet Amerikaansche tooneelspel „De Vrouw in bet spel", bet successtuk van Dr. Willem Rovaards. De ibezoekers bebben genoten van bet goede tooneelspel dat door de dames en beeren werd geschonken, en telkens klonk een welverdiend applaus. Alle rollen waren in uitstekende handen en een voile zaal had zeker de belooninig moeten zijn. In bet Concert- en Bioscoopgebouw werd ten tooneele gebracbt de boeiende zeden- comedie „Gekocbt en betaatd", welk stuk reeds meer dan 1000 maal werd vertoond. Ook bier kon van schitterend spel worden s gesproken, en de optredende dames en beeren verdienen een woord van lof voor de wijze waarop zrj de rollen vertolkten. De bezoekers toonden bun waardeering door een kracbtig applaus na elk bedrijf. Zij, die verzuimden deze voorstellingen te komen bijwonen, bebben zeer veel gemist. Zonder onderscbeid waren alle bezoekers ten hoog- ste voldaan en hebben een avond van kunst- genot doorgebracbt. K. J. V. In den loop der kermisweek maakten een 20-tal meisjes der Katholieke Jeugdvereeni- ging onder leiding van een der jeugdleidsters een uitstapje naar kasteel ,,Bouvigne" te Gin- neken, waar een paar heel gezellige dagen werden doorgebracht. De mooie autotoclit heen en terug en bet verblrjf daar in die boschrijke omgeving verschaften aan de deel- neemsters een ontspanning van edel gehalte. HANDEN ARBEID. Eenigen tijd geleden werd in het Patro- naatsgebouw albier een vergadering gehou den om tot opricbting te komen van een cur- sus voor handenarbeid. In verband met het slechte weer was de opkomst toen zeer gering, zoodat nog niet definitief tot oprichting van den cursus kon worden besloten. Nadien zijn er echter nogal wat liefhebbers bij gekomen, zoodat de cursus, die gegeven wordt door den heer Jansen Verplanke, hoofd der O. L. School te Othene, nu doorgaat. Er zijn 18 deelne- mers, wat te veel is voor een enkele cursus, zoodat een parallelcursus moet worden ge houden. Gisteren ging de Katholieke Jongemnnnen- vereeniging onder leiding van den directeur, den weleerw. heer kapelaan, naar Merxem, waar de vaandelinwijding plaats had. De jon- gens, die onder leiding van den heer Van der Velden tevens een mondharmonicaclubje vor- men, traden gedurende de pauze voor het eerst in bet openbaar op. Ze speelden o.a. het Neuzenlied en hadden veel succes. Na de pleohtigheden trokken ze naar Antwerpen, waar ze nog eenige gezellige uurtjes door- brachten. EEN JUBILEERENDE ZEEUWSCHE INDUSTRIE. Een der bekendste Zeeuwsche industrieen, die den naam van onze provincie alom hoog houdt, is zeker wel de Rijwielfabriek van de flrma Gebr. Kaan. In September 1881 vestig- den de heeren Fr. en M. J. Kaan, beide reeds overleden, te Hoek een zaak, om als impor- teurs van de Ideaal naaimachines op te tre- den, maar tevens om te trachten een eigen vervaardigd rijwiel in den handel te brengen. Langs een weg van moeilijkheden kwam men toch nog vrij spoedig tot de oprichting van de: Eerste Zuid-Nederlandsche Rijwielfabriek en dat in den tijd toen het rijwielwezen nog in zijn jeugd was en het voor een lid der vrouwelijke sekte nog als zeer onbehoorlijk werd beschouwd een rijwiel als voertuig te ge- bruiken. De heeren Kaan zijn. o.a. door het organiseeren van groote ritten, van wedstrij- den en verdere reclame onder de pionniers voor het rijwielverkeer in Zeeland te rang- schikken. De tfabriek, die later tot naam kreeg „Transvalia-Rijwielfabriek", werd in 1919 overgeplaatst naar Middelburg, van waaruit beter geheel Nederland te bewerken was. Dat dit met succes geschiedde en nog gescbiedt, blijkt wel uit het feit, dat de laatste jaren jaarlijks meer dan 10.000 rijwielen gemaakt zijn. Zooals bekend vielen de kantoorgebouwen en andere onderdeelen der zaak als slacht- offer van den grooten brand, die op 7 Decem ber 1929 zoo'n belangrijk deel van de Lange- delft te Middelburg vemielde. Plannen tot herbouw bestaan thans wel, maar er zijn nog formeele bezwaren te overwegen. Dit en de huidige tijdsomstandigbeden zijn aanleiding tot een rustig herdenken van het gouden feest door de beide tegenwoordige eigenaars, de heeren A. D. en D. Kaan. Toch wilde de directie ook het personeel laten mede genie- ten van bet jubileum en beden (Maandag)- morgen zijn alien per autobussen, reeds vroeg van Middelburg vertrokken om in Antwerpen en Brussel te genieten van wat deze beide steden te zien geven. Vooral in de Belgischo hoofdstad zou onder leiding van een Gids veel bezienswaardig in oogenschouw worden ge- nomen, na een maaltijd in de bekende Taverne St. Jean op den Boulevard Anspach. Aan de clientele biedt de firma een jubi- leumgeschenk naar keuze uit een bepaald aantal artikelen aan. VRAGEN AAN GED. STATEN. Door het lid der Prov. iStaten van Zeeland, den heer G. J. L. Goossens te Sas van Gent, zijn aan Ged. Staten de navolgende vragen gericbt I. Is het Ged. Staten bekend, en zoo niet, zijn zij genegen de juistheid der loopende ge- ruchten te onderzoeken: dat verschillende reeds jaren dienstdoende arbeiders aan de groep „Electrische Centrale Driekwart" zijn ontslagen, dan wel binnenkort voor ontslag zullen worden voorgedragen en zonder meer uit bun dienstverband zijn-, of zullen worden ontzet II. Zijn Ged. Staten bereid te onderzoeken of het op waarheid berust, dat aan betrokken arbeiders destijds de mondelinge belofte is toegezegd, dat zrj op een doorloopende tewerk- stelling zouden kunnen rekenen? III. Indien vraag I bevestigend wordt be- antwoord, achten Ged. Staten dan geen ter- men aanwezig voor tussohenkomst, teneinde te voorkomen, dat de werkloosheid in deze provincie nog worde uitgebreid en eenmaal gedane beloften worden vernietigd? C. Adres van den plaatseljjken raad der S.D.A.P. en A.B.B., houdende verzoek aan alle arbeiders, die op 1 Augustus 1931 werkloos waren en niet aangesla- gen in de rijksinkomstenbelasting, een toeslag of restitutie te verleenen ge- lijk aan bet aan rijwielbelasting be- steedde bedrag. 7. Verzoek van het R.K. kerkbestuur om op grond van art. 72 L. O. wet f 180 beschikbaar te stellen voor aanschaf fing van plaatwerk. 8. Vaststelling wijziging van de gemeente- begrooting dienst 1931. 9. Aanbieding van de gemeenterekening dienst 1930. 10. Aanbieding van de gemeente- en an dere begrootingen dienst 1932. 11. Rapport over de afgraving van den Zaamslagschen weg. SAS VAN GENT. By ontstentenis van den burgemeester is door B. en W. de heer A. Marquinie aange- wezen de functie van loco-burgemeester waar te nemen. Ingeval ook deze functionaris door ziekte of andere omstandigheden verbinderd mocht zijn als zoodanig op te treden, zal het ambt van plaatsvervanger worden waargenomen door wethouder W. Tak. VOETBAL. KON. NEDERL,. VOETBALBOND. Wedstrflduitslagen van Zondag. AFDEELING IV. le klasse: Maastricht: MVVBleijerheide 20 Eindhoven: PSV—LONGA 3—2 Tilburg: Willem II—NO AD 3—2 's HertogenboschBVVEindhoven 50 Valkenswaard: De ValkNAC 14 2e klasse A: Breda: BredaTSC 10 Breda: De BaronieHero 12 Roosendaal: AllianceMiddelburg 33 Bergen op Zoom: MEVOTerneuzen 21 3e klasse A: VlissAngen: De ZeeuwenHulst 46 Middelburg: Middelburg IIAxel 11 3e klasse B: Bergen op Zoom: DOSKO IIWalcheren 42 Middelburg: ZeelandiaVlissingen N.-BorgvlietN.-BorgvlietMEVO II Zierikzee: SINOTOGoes VOHKSBIBLIOTHEEK. Zaterdag 3 Oct. a.s. hoopt de bij het pu- biiek zoo gunstig bekende Volksbibliotheek het winterseizoen weer te openen. Door de subsidie van de gemeente is het bestuur weer in staat gesteld geworden ruim een honderdtal nieuwe boeken van bekende schrrjvers bij te koopen, zoodat de bibliotbeek thans een 2300 nummers omvat. Het bestuur hoopt dan ook, evenals vorige seizoens, een groot aantal liefhebbers de a.s. lange winter- avonden op een nuttige wijze te veraange- namen. POLITIEDIPLOMA. Op het j.l. Vrijdag 25 September te Am sterdam gehouden examen voor bet politie- diploma, slaagde onder meer de heer Jac. de Putter Dzn te Hoek. PROVINCIALE SCHIETWEDSTRIJDEN VRIJWILLIGE BURGERWACHTEN. Op 5 en 12 September j.l. werden op de militaire .scbietbanen te Oost- en West-Sou- burg de provinciale schietwedstrijden van de Vrijwillige Burgerwacbten in Zeeland gehou- deuitslag Vaste Baan, 200 M. (max. 90 p.) 2e. J. van. Goor te Ter Neuzen, 79 p. Uitslag Personeele Baan (Vet./A): lOe. J. van Goor te Ter Neuzen, 52 p. Baan 100 Meter (max. 90 p.)7e. J. van Goor te Ter Neuzen, 90 p.; 9e. P. M. Oost- dijk te Ter Neuzen, 90 p. Baan 200 M. (max. 60 p.): 5e. J. van Goor te Ter Neuzen, 56 p. AXEL. In de op Dinsdag a.s., des voormiddags 10 uur, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad albier, komen de volgende pun- ten in behandeling: le Klasse PSV LONGA NOAD Bleyerbeide Eindhoven Willem XI BW NAC MW De Valk 2e Klasse A Breda Middelburg Dosko Hero Terneuzen Mevo Alliance T. S. C. R. B. C. De Baronie Velocitas 3e Klasse A Hulst Axel Middelburg II Vlissingen II De Zeeuwen Zeelandia II Hansweert Sassche Boys 3e Klasse B Goes Vlissingen I Zierikzee DOSKO II N.-Borgvliet SINOTO Zeelandia I Walcheren MEVO II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 9Q n ft 2 1 1 1 1 1 1 1 1 wa n 1—8 doelp. -o v.-t. I 1 9-4 10 6 8-4 5-3 4-6 4-6 6-6 6 7 5-8 2-9 5-2 7-4 6-1 2-1 5-5 3-5 4-9 0-1 2-4 4-6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - 1 1 8-5 7-2 1.-1 1-2 4-6 1-6 12-3 11-4 2-0 4 4 4-8 5-10 6-8 8 4 1-4 4 3 2 2 2 2 1 I 2—1. 1. 2. 3. 4. 5. Notulen. Ingekomen stukken en mededeelingen. Voorstel tot benoeming van een lid in de commissie van advies inzake steun aan werkloozen, wegens het bedanken van den heer C. Th. van de Bilt als zoodanig. a. Verzoek van C. Swets om een ge- deelte gemeentegrond aehter de woning E no. 54 in de Oosterstraat te koopen, b. verzoek van M. van Doeselaar, om twee perceelen bouwgrond te koopen in de Prins Hendrikstraat. Adres van de muziek- en zangvereeni- ging „Concordia" en ,,Orelio" om te mogen repeteeren in e6n der leegstaan- de lokalen van de openbare lagere school. MEVOTERNEUZEN Terneuzen I speelde te Bergen op Zoom tegen MEVO. Terneuzen telde drie mvallers, terwiil MEVO volledig was. Het was een vlugge partij, waarbij MEVO op zeer geluk- kige wijze de beide puntjes in de wacht wist te sleepen. Bij de rust was de stand 10 voor MEVO. Na de rust was Terneuzen verre de dere- in het laatste kwartier werd MEVO zelfs geheel op haar speelhelft teruggedron- gen Toch wist MEVO haar voorsprong nog te vergrooten. Terneuzen kon, boe de spelers ook zwoegden, slecbts Sdnmaal het net vin den. De wedstrijd eindigde met 2—1 voor MEVO. BRESKENS—TERNEUZEN H. 4—0. Het tweede elftal zette de competitie slecht in Zii sneelde te Breskens tegen het eerste ebtal vaTde vereeniging Breskens en ver- loor met 4—0, nadat bij de rust de stand 2—0 was geweest. TERNEUZEN HI—AXEL U. 2—1. Het derde elftal speelde thuis tegen de re serves van Axel. Bq de rust was de stand 1—0 en bij het einde 2—1 voor het elftal van Terneuzen. DE ZEEUWEN—HULST. 46. Het eerste elftal van Hulst speelde te Vlis singen tegen De Zeeuwen. In dezen wedstrijd schijnen de doelpunten zeer goedkoop tezijn geweest De thuisclub scoorde viermaal en Hulst zesmaal, zoodat deze laatste vereeni ging de overwinning behaalde. MIDDELBURG IIAXEL. 1 Het terrein achter de meelfabriek, de his- torische plek van vele roemruchte voetbal- tournooien, was Zondag het tooneel van een strijd welke ondanks een overwegende meer derheid der Axelaren, niet de verwachte over- winning bracht voor de oranje-zwarten En dat terwijl Axel nog wel geheel volledig zii het met ietwat gewijzigde opstelbng in het krijt kwam. Zeer weinig publiek omzoom- de het overigens in geen al te beste conditie verkeerende terrein, toen scheidsrechter Maurer beginnen blies. Axel loopt dadelijk in een temperamentvol- len aanval op de Middelburgsche veste los en achtereenvolgens losten de spil en de rechts- buiten schoten op het Middelburgsche hei g- dom. (Het ispel gaat dan naar de andere helft,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 2