ALGEMEEN NIEUWS- F.H APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREH. E£N DAG RIDDEB No 8739 MAANDAG 28 SEPTEMBER 1931 71 e Jaargang. RAADSVERGADERING. BINNENLAND. FKOILLHTUB, BUITBMLAWB DRAISfflA-vAN-VALKEriBURC'S-* LEEU WARDEN - SCHADEVERGOEDING EN OORLOGS- SCHULDEN. <J 4BONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. XJitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken reg'®1 meer f Grootere letters en clicWs worden naar plaatsruimte bereken Handelsadvertentlen bij regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor e u gave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den gemeenteraad is belegd op Donderdag J 1 October 1931, des namiddags twee uur. Ter Neuzen, den 28 September 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en ver- dere ondememers van voor bet publiek toe- gankelyke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis (bodekamer) op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar is: EEN DIENSTREGELXNG VAN DEN PROVINCLALE STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SCHELDE. ingaande 4 October 1931, tot nadere aankon- diging. Ter Neuzen, 28 September 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. GRONDBELASTING. De Burgemeester van TER NEUZEN; gelet op artdkel 15 der wet van 26 Mei 1870, Sbbld. no. 82, tot regeling der Grond- belasting; brengt ter kennis, dat de door hem ont- vangen staten der uitkomsten van meting en schatting enz., in bovenvermeld artikel be- doeld, gedurende 30 dagen op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat een ieder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, een kennisgeving zal worden toegezonden. Ter Neuzen, 28 September 1931. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ONVOORWAARDELIJK HANDHAVING VAN GOUDEN STANDAARD. De directie van De Nederlandsche Bank bericbt bet volgende: Naar aanleiding van vragen, die tot ons ge- ricbt worden, Iberiobten wij bierbij, dat de voor ons geen enkele aanleiding foestaat te verzwijgen, dat onze touitenlandsche wissel- portefeuille voor een deel bestaat uit ponden sterling. Wij hebben op grond van besprekingen nog zeer onlangs met de Bank of England ge houden en gezien bet bijzondere karakter van ons pondenbezit als goud-wisselportefeuille van een circulatiebank alle reden om aan te nemen, dat voor ons in de toekomst geen ver- lies op dit bezit is te ducbten. Verder brengt het ponden-gedeelte van onze buitenlandsche wisselportefeuille rente op die in den tusschentijd een eventueel tijde- I'rjk boekwaardeverschil vanzelf amortiseert. Voor de Nederlandsche Bank als circulatie bank kan zich nooit een reaen vooraoen om zioh op een ongelegen oogenblik van baar pondenbezit te ontdoen. Wij verklaren met de grootste stelligheid, dat ons bezit aan ponden sterling nimmer eenige belemmering kan zijn voor De Neder landsche Bank om baar functies als circulatie bank en centrale bank in baar vollen omvang uit te oefenen. Tevens verklaren wij, dat wij den gouden standaard onvoorwaardelijk zullen bandbaven. Inflatie van bet ruibniddel is niet aanwezig en niet te verwacbten. De goudpositie van De Nederlandsche Bank is sterker dan ooit te voren. DE FRAUDE AAN HET DEPARTEMENT VAN FIN AN CI EN Men verzekert de „Tel." ten departemente op stellige wijze dat bet gerucht, als zou de fraude gepleegd door een ambtenaar van bet ministerie van Financien drie ton of meer be- loopen, ten eenen male onjuiat is. Het ver- duisterde bedrag is, zooals oorspronkelijk ge- nield werd, rond anderhalve ton. „EEN PHOENIX IN DEN AETHER." De N. R. Crt. schrijft: Men vestigt er onze aandacht op, dat in bet stukje onder bovenstaand boofd in bet vorig nummer, een minder gelukkig woord Is bin- nengeslopen doordat gewag gemaakt werd van de ,,rechten" van Oslo op de golf van 1071 meter lengte. Wij haasten ons dit woord terug te nemen, want inderdaad, er bestaat geen recbt van Noorwegen op deze golflengte. Oslo heeft als de sterkste met zijn zooveel krachtiger zender deze golflengte eenvoudig genomen en bet zwakkere Hilversum moest baar opgeven. Kootwijk kan de rollen nu weer omdraaien en men mag van ganscher barte hopen, dat dit spoedig en dan voor goed zal gebeuren. Nu de technische dienst der Rijkstelegraaf gebeel zelfstandig een zendstation heeft weten te bouwen, diat en wat vermogen to wat klankzuiverheid aangaat, met de bekende stations van den eersten rang kan wed- ijVeren ,is gebleken, dat de voormalige radio- commissie van bet Algemeen Nederlandscb Verbond in baar rapport van 31 Mei 1927 te- recht een groot vertrouwen heeft gesteld in bet ingenieurscorps van de Rijkstelegraaf, toen zij in baar laatste conclusie aanbeval, bet technische gedeelte van den radio-omroep gebeel te laten verzorgen door bet staats- bedrijf der P. T. T. Waar de Minister van Waterstaat meermalen den indruik beeft ge- wekt van barte te wenscben, dat de zendtijd voor het algemeene programma uitgebreid zou kunnen worden, mag men van dien be- windsman verwacbten, dat hij nu de hem met den nieuwen zender te Kootwijk geboden kans met beide banden aangrijpt. DE PUFVISSCHERIJ. Op voorstel van bet hoofdbestuur der Reedersvereeniging voor de Nederl. Haring- visscberij is de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen: De Reedersvereeniging voor de Nederland sche Haringvissoherij, te 's Gravenbage op 25 September in algemeene vergadering bijeen, spreekt baar emstig leedwezen uit over het feit, dat de regeering nog steeds geen maat- regelen getroffen beeft tot beteugeling van de opzettel'ijke pufvisscherij, door welk be- drijf de vischrijkdom in de Noordzee bij voort- during wordt gesobaad; verzoekt de regeering thans onverwijld uit- voering te geven aan de voorstellen der com- missie voor de haringvisscberij, verwerkt in den sedert lang ontworpen maatregel van bestuur; besluit deze motie ter kennis te brengen van de regeering en de pers en gaat over tot de orde van den dag. Voorts is, op voorstel van de afd. Katwijik, besloten om, in samenwerking met de ver- eenigdng van reeders van visschersvaartui- gen te IJmuiden, actie te blijven voeren tegen de opzettelijke pufvisscherij. door K. R. G. BROWNE. 4) (Vervolg.) Toen hij zich op de veranda omkeerde, om de voordeur achter hem dicht te trek- ken, deed hij de ontdekking, dat zijn villatje, evenals alle villatjes, een naam had. Die naam stond met keurige witte lettertjes op een zwart bord en dat bord was boven de deur aangebracht. En de naam luidde aldus: SONNE-HOECK. Op oogenblikken van inferioriteits- besef en die oogenblikken maken de verwaandste menschen door geeft het altijd een gevoel van rust, als men over- denkt, dat er op deze onvolmaakte wereld buitengewoon veel onvolmaakts is. Geen roos zonder doornen, geen inkomen zon- der belasting en geen villatje zonder naam. Het lijkt wel of het bezit van een villatje een enerveerenden invloed op des eigenaars gevoel voor wat hoort en wat niet hoort heeft, want de man, die liever onder de heftigste pijnen zou sterven, dan zijn huis in de stad ,,Sonne-hoeck" noemen, voelt geen enkelen gewetensprik als hij zijn villatje met den fraaien naam of een soortgelijke als: ..Welgelegen", ,,Uit-en-thuis" of Stella Maris" opknapt. Maar gewoonlijk is het Sonne... met 't LANDINGSCERTIFICATEN VOOR IN DOORVOER UIT NEDERLAND NAAR BELGIe UITGEVOERD WORDEND GEDISTIULEERD. De Minister van Financien brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat tusschen de Belgiscbe en de Nederlandsche regeeringen i een regeling is getroffen omtrent de afgifte van bewijzen van aankomst in bet land van I bestemming voor gedistilleerd, dat in door- i voer uit Nederland naar Belgie (of uit Belgie f naar Nederland) wordt vervoerd, en dat om- 1 trent de bepalingen van deze overeenkomst, weike met ingang van 1 October 1931 in wor king zal treden, inlichtingen zijn te verkrij- gen by de inspecteurs en de ontvangers der invoerrechten en accijnzen. (St.ct.) UITGIFTE VAN NIEUWE BANK- BIEJETTEN. De Nederlandsche Bank zal een bankbiljet van 500 in omloop brengen. Langs den boven- en oaderkant van bet biljet is een blauwgrijze 2 c.M. breede strook aangebracht. In deze strooken komen vler figuren voor. De hoekfiguren waarin het cijfer ,,500" is gedrukt, zijn donker van kleur. De acbterzijde van bet biljet is in een blauwgrijze kleur van versohdllende tinten gedrukt. Verder zal een nieuw model bankbiljet van 100 in omloop worden gebracbt, waarvan de voorzijde gedrukt is in een bruine kleur, en de acbterzijde in blauw, groen, paars, en bruin DE W'ERKLOOSHEIDSVERZEKERING. In de laatste vergadering van de Rijks- commissie van advies voor de werkloosheids- verzekering werd medegedeeld, dat thans meer dan 500.000 arbeiders in het land tegen werkloosheid verzekerd zijn volgens de rege ling, vervat in het Werkloosheidsbesluit 1917. DE VEILIGHEID OP DEN WEG. De A.N.W.B. Toeristenibond voor Neder land beeft zich tot den Minister van Justitie gericbt met een adres, waarin de bond, die zicb tot taak stelt, naar vermogen de ver- keersveiligheid te belpen bevorderen, er op aandringt, dat op de groote verkeerswegen buiten de kommen der gemeenten meer dan tot nu toe het geval is, deskundig politietoe- zicht worde uitgeoefend. Het toenemend snelverkeer langs de Ne derlandsche wegen brengt een stijgend aan- tal .ongevallen met zicb, waarvan ook de voorzichtige weggebruiker, de bedacbtzame toerist en eveneens de wielrijder en de voet- ganger het slacbtoffer worden. Een zeer groot deel der verkeersonigevallen wordt veroorzaakt door roekeloos of onoor- deelkundig optreden van sommige deelnemers aan het snelverkeer, die daarbij meermalen blyk geven, de regels van den weg 6f niet te kennen, of er geen rekening mede te houden. Het -bestuur van den A.N.W.B. meent te moeten aandringen op ter zake ktmdig politie- toezicbt, omdat het van oordeel is, dat slecbts die politie-beambten, welke de regels van bet verkeer niet alleen theoretisch kennen, doch ze ook practisch, zelf deelnemen aan bet ver keer, hebben leeren toepassen, een oordeel- kundig toezicbt kunnen uitoefenen, en, zon der in .muggenzifterjj"te vervallen, de wer- kelijk nadeel en gevaar opleverende overtre- dingen kimnen opsporen en tegengaan. Weliswaar verricbten de verschillende vrij- willige verkeers-inspecties in dezen zeer goed werk, doch Zij geven den betrokken politie- beambten toch niet die zelfstandigheid van oordeelen en die practiscbe ervaring, welke noodig zijn, terwijl bovendien zoowel deze vrywillige verkeers-inspecties als de zeer nut- tige provinciale ambtelijke verkeers-inspectie in Gelderland slecbts op zeer beperkte schaal werkzaam kunnen zijn. een of ander: Sonne-vanck, Sonneburgh, Sonnelust. Variaties genoeg, te veel om op te noemen. De huurder-met-onder- vinding van villatjes accepteert dit feit als een van de betreurenswaardige dingen, die aan elke vacantie vastkleven, gelaten. Maar Peter had nog nooit van zijn leven een villatje gehuurd en de eerste paar oogenblikken voelde hij zich beslist ont- daan. ,,Alle menschen", mompelde hij half- luid. En rilde. Daarna draaide hij het zwarte ding resoluut zijn rug toe en stapte, in een flink tempo, den weg naar het dorp op. Het dorpje Sandhaven een schilder- achtig gehuchtje, dat om de een of andere onnaspeurlijke reden aan het specula- tieve oog van den zomerverblijven-bouwer ontgaan is en dat daardoor heden ten dage nog is, wat het toen de slag bij Has tings bulletin-nieuws was, geweest moet zijn ligt ongeveer een kilometer land- waarts in, boven op een heuvel, en is te bereiken wat Peter tot zijn groote er- gernis en hinder ontdekte door een soort van sterk-opglooienden hollen weg, met een plaveisel bestaande uit groote, losse steenen. Het dorp bestaat uit zes huisjes en een winkel; een kerk bezit het niet, wel natuurlijk een uitspan- ning met biljart. En de inwoners verdie- nen een schamel stukje brood met voor elkaar te wasschen en naar de villatjes op het strand uit schoonmaken te gaan. Mr. Gibbs had Peter verteld, dat de winkel in het dorp alles verschaffen kon wat Peter noodig mocht hebben; maar Mr. Giobs had Peter's behoeften voorai wat eten en drinken betrof b drreveud onderschat. De winkel waar een jutfrouw van viermaal twincig met een paar ..rheumatieke" beenen den scepter zwaaide bleek alles te bevat- ten behalve juist datgene, wat een jong- mensch van vijf en twintig noodig heeft en toen Peter, na een inspannende twin- tig minuten, weer in de vrije lucht kwam, droeg hij over zijn schouder een kleinen zak met een verzameling voedingsmidde- len, die meer om hun eigenaardigheid dan om hun vermogen om te voeden en ener- gie op te houden, de moeite van het be- kijken waard waren. Genoemde zak was klein, maar zwaar en de weg terug, door den zonderlingen staat, waarin het zoogenaamde plaveisel verkeerde, niet van gevaren ontbloot en dus slaakte Peter een zucht van verlichting toen hij na een half uur hard werken het laagste punt van de helling had bereikt en door het boschje op de strook grasland uit- kwam. „Pff!" blies hij luidop, ,,als dat reve- ons a la nature is, dan bedank ik Hij brak zijn zin middenin af en staarde. Voor hem, op een afstand van een twee- honderd meter, lag „Sonne-hoeck" en op de veranda van de riant-gelegen villa aan zee bevond zich een man, en die man zat gehurkt bij de voordeur. Bijna op het- zelfde oogenblik, dat Peter met staren begon, stond de man op, liep om 't huisje been en begon systematisch raam na raam te betasten. Het was zoo duidelijk als wat, dat hij bezig was om de ge- schiktste plaats te zoeken om naar bin nen te klimmen. Het bestuur van den A.N.W.B. lis er dan ook van overtuigd, dat naast de bovenver- melde maatregelen een van Rijkswege geor- ganiseerd, intensief, systematisch en volledig ter zake deskundig politie-toezicht de veilig- heid op den weg kan verzekeren, of althans paal en perk kan stellen aan de misbruiken, welke tbans tot een stijgend aantal verkeers- ongevallen aanleiding geven. Om deze redenen richt de A.N.W.B. tot den Minister van Justritie het dringend verzoek, te willen bevorderen, dat op de groote ver keerswegen politie-toezicht in effectieven vorm worde uitgeoefend, ter beteugeling van het optreden dergenen, die de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen. HET LEGER DES HEILS. (Stichter: William Booth.) Het is niet gewaagd, de algemeene bekend- heid te veronderstellen met het feit, dat de arbeid van het Leger des Heils, Stichter William Booth, steeds in omvang toeneemt, en dat de Leiders van deze groote Organisatie zich voortdurend bijveren, dit omvangrijke werk een steeds nuttiger instelling te doen zijn, zoowel op geestelijk als op maatschap- pel'ijk gebied. Deze veelzydige arbeid was als een hand- wijzer, waardoor duizenden in Nederland ge durende nu bijna 45 jaar tot een hooger gees telijk en (of) maatschappelijk leven werden geleid. Veel meer zou verricht kunnen worden, indien de noodige middelen niet ontbraken. Zoowel de toename van het aantal afdee- lingen, als de omvang daarvan maken het noodzakelijk, om ter gelegenheid van de jaar- lijksche Nationale Aanvrage een beroep te doen op het Nederlandsche publiek, ten einde het werk te kunnen voortzetten en uitbreiden. Deze jaarlijksche Nationale Aanvrage wordt gehouden van 3 tot 17 October e.k. De opbrenigst daarvan komt geheel ten goede aan den arbeid van het Leger des Heils hier te lande. Het is vaak gebleken, dat personen, niet ge- machtigd door het Leger des Heils (Stichter; William Booth), trachten den indruk te wek- ken, alsof zij voor het Leger kwamen, zoodat bijdragen, die voor het Leger des Heils ge- geven werden, een andere bestemming kregen en, helaas, maar al te dikwijls eene, die ztor verschilde van de bedoeling der gevers. Ten einde misverstand en teleursitelling te voorkomen, gelieve men zich er van te ver- gewissen, dat de collectant door het Leger des Heils (Stichter: William Booth) is ge- machtigd, en men doe dat ook, al heeft de kleeding van den collectant soms eenige over eenkomst met de bekende uniform van het Leger des Heils. Al de collectanten van het Leger des Heils hebben volmachten-op-naam, geteekend door Kommandant B. Vlas. BELGISCH BROOD. Den laatsten tijd wordt de Maastricht veel Belgisch brood verkoabt, dat goedkooper is, dan het te Maastricht gebakken brood. Vol gens een mededeeling in een vergadering van de Maastrichtsche Kamer van Koophandel, schijnt het in de bedoeling van vele Maas trichtsche bakkers te liggen, te Smeermaes, op Belgisch gebied, gezamenlijk een bakkerij op te richten. In dat geval zou de codpera- tieve r.k. bakkerij de Ster dit voorbeeld vol- gen. (Lngez. Med.) Geen huiseigenaar is zoo kwiek met het verdedigen van zijn huis als hij, die nog voor korten tijd te voren geen huis om te verdedigen bezat. Peter's eerste gewaarwording was verontwaardiging; wie die man op de veranda ook mocht zijn, hij had geen recht om er te zijn en zeker niet, om op zoo'n ongunstige, veel te denken gevende manier om het huis Peter's huis! heen te sluipen. Dit was ongetwijfeld een van de gelegenheden, waarbij ingrijpen, doelbewust en oogen- blikkelijk ingrijpen een gebiedende nood- zakelijkheid was en Peter liet geen secon- de verloren gaan. Nog steeds met den zak als 't puntje bij het paaltje kwam, schoot hem door het hoofd, kon hij dien zak met blikjes best als wapen gebruiken startte hij voor het villatje op een manier, die menige prof.-athleet op de honderd meter hem benijd zou hebben. En onder het loopen riep hij met een zeer luide en zeer doordringende stem: ,,He daar!" Dat was natuurlijk een fout. De in- drinaer keerde zich nog half-zittend om, zag Peter als een wreekende Nemesis op zich afkomen, richtte zich op en schoot als een haas om den hoek van het huis weg. Peter kwam anderhalve seconde later op dezelfde plek aan, remde uit alle macht met zijn rechtervoet, bleef, on- zeker wat te doen, staan en luisterde. Heel vaag, als een serie zwakke schuifel- geluidjes, kwam het geluid van sluipende voetstappen, aan den anderen kant van het huisje, tot hem. Peter greep zijn zak als een knots vast en begon met de ge- bruikelijke bewegingen van een Indiaan NATIONALE BANK VAN BELGIE. Krachtige positie. Belgie hand- haaft den gouden standaard. B.T.A. seint ons uit Brussel: Blijkens den laatsten weekstaat der Natio nale Bank van Belgie bedroeg de gouddek- king niet slechts van de circulatie maar van alle verplichtingen der bank op korten ter- mijn 67.05 De president der bank verklaarde in een bijeenkomst van bankiers, dat de andere be- zittingen der bank beslist van den eersten rang zijn en gedekt tegen alle vermindering van den wisselkoers. Er is geen sprake van, dat Belgie den gouden standaard zou opgeven. Hij voegde hieraan toe, dat volgens hem door den eersten minister verstrekte inlichtingeii het evenwicht der begrooting verzekerd was. Belgie heeft zeer weinig tegoed in Duitsch- land. In Engeland is het Belgisch tegoed wel iswaar grooter, doch dit is toch veel gerin- ger dan de schulden van Belgie aan Engeland. Onder deze omstandigheden zou elke vermin dering der waarde van het pond sterling een voordeel voor Belgie beteekenen. Het ge rucht, dat in het buitenland is verspreid, als zou Belgie overwegen den gouden standaard op te geven, noemde hij dan ook niet alleen onjuist, doch ook belachelijk. (N. R. Crt.) Volgens den correspondent te Washington van de Baltimore Sun is Hoover van oordeel dat Duitschiand, op grond van het plan- Young, het initiatief zou moeten nemen voor een verlenging van het schadevergoedings moratorium. Hoover is, naar het blad verder meldt, door de rapporten van Mellon tot de overtuiging gekomen, dat een verlenging van het moratorium tot na 1 Juli 1932 onvermij- delrjk is en naar verluidt is het Witte Huis bereid toe te stemmen in een verlenging met twee jaar. Hoover acht het echter niet dienstig, dat een voorstel tot verlenging van hem uitgaat en meent dat Duitschiand goed zou doen de in het plan-Young voorziene procedure te be- zigen om een nieuw uitstel van betaling ta krijgen, waarna de geallieerde regeeringen de vraagstukken der schadevergoeding en der oorlogsschulden met de Ver. Staten zoudert kunnen overwegen. Deze vraagstukken zullen stellig ter sprake komen tijdens het bezoek van Laval aan Hoo ver en men hoopt dat wanneer het Congres in December het moratorium van eto jaar heeft goedgekeurd, de Ver. Staten en Frank- rijk het eens zullen zijn geworden over het- geen vervolgens moet gebeuren. Voor Duitschiand zou dan de weg geeffend zijn om krachtens het plan-Young een schade— vergoedingsmoratorium te vragen. Naar Reuter uit Detroit meldt heeft het: Amerikaansche legioen, dat daar een bijeen komst heeft gehouden, een motie aangenomen ten "gunste van het moratorium van Hoover en het Congres op het hart gedrukt dit ten spoe- digste te bekrachtigen. Men ziet in deze uitspraak een kentering in de openbare meening ten aanzien van het vraagstuk over Internationale schulden. OFFIOIEELE CHINEESCHE LEZING VAN DE GEBEURTENISSEN IN, MANDSJOERIJE. Men meldt uit Nanking, van officieele Zijde De Japanners zijn bezig him lang vooraf iberaamde plannen om drie oostelijke provin- cies van China te bezetten, te verwezenlijken. Onder het voorwendsel, dat de Chineesche soldaten een spoorbrug in Zuid-Mandsjoerije verwoest zouden hebben, vielen de Japanners den 18en September om 10 uur 's avonds de barakken der Chineesche troepen (Peitaying) te Moekden aan. op-het-orlogspad aan een verkennings- tocht om het huis. Hij sloop op zijn teenen naar den eersten hoek en gluurde er met zijn linkeroog omheen. Van den onbekende was geen spoor te ontdekken. Nog steeds op zijn teenen sloop hij den. hoek om, liet zich zakken en begon op handen en voeten den overtocht van de veranda. Hij passeerde de deur met Sonne-hoeck en het raam van de zit- kamer. En op hetzelfde oogenblik ge~ beurde het. Het raam werd met een ruk opengeschoven, een glimmend voorwerp schitterde in de zon en iets gaf hem een stevigen mep op de kruin van zijn hoofd. Door en door verbaasd en niet weinig verschrikt, want de ,,mep" was wat je noemt goed aangekomen, uitte Peter een verontwaardigden noodkreet, liet zijn zak rollen, wankelde achteruit en ging met bons, die het villatje op zijn grondvesten deed dreunen, op de houten veranda zit- ten. En daar bleef hij zitten, terwijl de. wereld om hem heen energiek op en neer wiegde en een slinger van sterren voor zijn oogen een soort van dans uitvoerde.. Na een poosje hield de wereld met wie- gen om naar lengte-as op en verbleekten ae sterren. Peter keek, hulpeloos-knip- perend, op. Meteen schrok hij en uitte voor de tweede maal een nodkreet, maar nu niet van verontwaardiging „Alle menschen", zei hij. Uit het raam van de zitkamer leunde een meisje met rossig haar. En dat meisje keek hem met een paar groote oogen uitgesproken vijandig aan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1