ALGEMEEN NIEUWS- EN ABVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCHJtLA ANDEREN. j-rs s."21 wras s&sr s EEN DAG BIDDER Eerste Blad. HEERENBAA1 VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1931 71 e Jaargang. v„orC«,2-60 r, 3 - Verkeersovertredingen. "JWSJSS'S POB t.s.« BUITSSL AND. i I I I I I I A I I. t K0IL1BT0H. De Twaalfde Assemblee van den Volkenbond. ECHTE FRIESCHE •VALKEMBURC'S-* P LEEU WARDEN- ABONNKMrarMMMS' Blrn® voorultbe,aling fr. per pott 8,60 per Jtttt - Abonnementen voor bet buitenland alleen by voorultbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels 0,80 Grooter, lett.ro did,.', word™ naar p"^"k'.p arnvraog «"T SlTvl 0. ultgave. Handelsadvertentien bij rej verkrtjgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor DIT BLAI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAG AV OND. schijn op U en bemoeilijkt een onderzoek naar de iuiste toedracht van de zaak. Wielriiders behooren op het rijwielpad; zrjn er aan weerskanten van den weg, dan op net rechter rijwielpad. Dit is hun domein, de voet- gangers moeten er wijken en den autobe- stuurders en voeriieden is bet verboden op het rijwielpad te komen. De voetgangers worden ook even genoemd, ze hebben een plicht en een recht. De plicht T-rriilj-ian irrtnr nPr. snel- (Slot.) M de verkeersregels in kennis brengen. Uit den aard der zaak leent zich de groote stad met ziin veelzijdig verkeer en zijn spitsuren wel bii uitstek voor dit onderwijs, waartoe men grootendeels door de noodzakelijkbeid stads- jeugd met de verkeersgevaren op de hoogte handelen zonder er direct het leven by Sten maar hierin schuilt toch een gevaar, Sffi dat men op die maniernooit be- STrtflk leert rijden en zoodoende met bet verkeer in plaatsen waar zulks voor de al- gemeene veiligheid noodzakelijk is, nooit ver- tr<Thans in het kort enkele hoofdtrekken. De niiler waarop het verkeer rust is: „houdt rechts" Wanneer men dit maar steeds voor oogen houdt, dan zal men het waarom van de volgende regels begrrjpen. Onder rechts- houden is te verstaan het zich voortbewegen on de rechterhelft van het wegdek, zoo dicht mogelijk aan den kant. Dit heeft een twee- ledig voordeel, eerstens hoeft men met meer naar rechts te zwenken bij het tegenkomen van andere voertuigen of bij het ingehaald worden door ander verkeer en ten tweede kan men op die manier ten alien tyde vol- doen aan een ander voorschnft, te weten het maken van de bocht naar links in een groo- ten boog, de bocht naar rechts in een korten boog. Rijdt men niet rechts maar midden op den weg, dan is men allicht geneigd de bocht naar links ,b.v. een zijstraat, zoo af te snij- den dat men in de zijstraat heelemaal aan de linkerzijde van den weg komt. Als U uw oogen de kost geeft kunt U dat hier dagelijlts zien gebeuren. Wat de gevolgen zijn als zich in die zijstraat aan de rechterzijde in de ncn- ting van de hoofdstraat een ander voertuig beweegt, laat zich licht begrijpen. U ziet, uit het 6en komt het ander yo°lt; en het gemakkelijkste is ook alweer hier: be gin direct met het goed te doen. Autobestuurders, geeft tijdig een teeken als ge van richting denkt te veranderen of plot- seling moet stoppen. Het overige verkeer kan immers alleen aan een daarvoor expres gegeven teeken zien dat ge van zins zyt er- gens af te slaan of stil te houden. Op wielrijders en bestuurders van voertui gen rust dezelfde verplichting, zoovaak de veiligheid zulks eischt. v Komt ge aan een kruispunt van wegen, le. er dan op, dat het verkeer van rechts de voorrang heeft. Geef zoo vaak als het noodig is signalen met bel of hoom, al naar gelang wat ge be- stuurt, geeft als autobestuurder ook tijdig signaal als ge een ander voertuig achterop rijdt, zoodat de ander tijd heeft om uit Le wijken. Is dat andere voertuig ook een auto, laat de bestuurder hiervan bij het signaal van de achterop rijdende auto dan toch vooral niet harder gaan rijden, maar vaart minderea, waardoor het oogenblik dat de auto's naast elkander rijden en dus bijna den geheelen weg beslaan, zoo kort mogelijk wordt. De vele ernstige ongelukken, die voorkomen, wanneer de passeerende auto in botsing komt met het tegenovergestelde verkeer, zijn zeer vaak te wijten aan deze fout, die vrij algemeen ge- maakt wordt. Is een ongeluk gebeurd waarbij U misschien geheel buiten uw schuld betrokken bent, rijdt dan niet door. Ge -1'" keer voor hen uitwijkt, als er geen ander pad voor hen is. Op een druk bereden weg over straat loopen als er goede voetpaden zijn, is natuurlijk uit den booze. Ziezoo, dat is heel wat theorie en het worde tijd dat ik eindig, maar 6en opmerking moet me nog van het hart en dat is: deelnemen aan het verkeer is een verantwoordelrjk werk en mag alleen geschieden door menschen, die zich van die verantwoordelijkheid ten voile bewust zijn. Weest dus voorzichtig met het gebruik van alcohol, die U het verantwoor- delijkheidsgevoel zoo verraderlijk ontneemt. Ik heb hier al in mrjn eerste stukje opgewe- zen maar het Zaterdagavond 19 September bii Arnhem gebeurde dwingt mij er nog even op terug te komen. Een familie was een avondje uit geweest en was blijkbaar ,,vroo- lijk" geworden, althans de politie vond het ge- raden den bestuurder niet te laten vertrekkeu uit vrees voor ongelukken. Ondanks dit ver- bod vliegt de auto weg, rent door de stad heen om ten slotte met een vaart van 80 K.M. tegen een paal aan te vliegen. Een doode en vier gewonden. Misdadig, nietwaar Inder- daad: alcohol en misdaad zijn goede vrinden, alcohol en veilig verkeer elkaars ergste vijanden. v. W. GEWIJZIGDE WET OP DE RIJKSPOST- SPAARBANK. Het Staatsblad no. 392, meldt afkondiging van het K. B. van 3 Sept., waarbij is bepaald dat de wet van 21 Mei 1931, houdende wijzi- ging van de wet tot instelling eener Rijks- postspaarbank, op den len Januari 1932 zal in werking treden. Bij de wijziging wordt, zooals destijds reeds gemeld het maximum van den rentedragen- den inleg van 1200 op 2500 en het rente- percentage van 2.64 op 3 gebracht. BENOEMING LID TWEEDE KAMER. In de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Brautigam is tot Tweede Ka- merlid benoemd verklaard de heer J. ter Laan te Rotterdam. HET STANDPUNT DER NEDERL. BANK. Teneinde misverstanden en mogelijk noode- looze executies te voorkomen, wordt van be- voegde zijde de aandacht er op gevestigd, dat de Nederlandsche Bank zich niet enkel bereid verklaard heeft prolongatien en rekening- courantposten van beursfi'ma's te Amster dam, Rotterdam en Den Hang over te nemen, doch dat de Bank eveneens bereid is daarvoor aanmerking komende posten van relaties der firma's te beleenen. Een ieder (particu- lier zoowel als commissionnair en kassier in de provincie), kan derhalve aan zijn relatie verzoeken zich omtrent zijn prolongatie en/of rekening-courantposten met de Nederlandsche Bank te dien einde in verbinding te stellen. De bedoeling van de Nederlandsche Banit is juist op die wijze onnoodige executies te voorkomen. laadt een verkeerden VERPLICHTE AANSLUITING BIJ DE WATERLEIDING. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft Dinsdag o.a. behandeld een voorstel van de commissie voor de strafverordeningen tot ver- plichte aansluiting op de waterleiding. Na eenige discussie zeide de voorzitter, dat het hem verbaasde, dat er nog menschen zijn, die tegen de verordening zijn. Iemand, die goed regenwater heeft, zal niet worden gedwongen zich aan te sluiten. Na 50 jaar waterleiding zijn er nog 200 op de 12.000 waarvan de eigenaren weigeren zich aan te sluiten. Ten slotte werd de bepaling goedgekeurd. Bij nieuwe woningen moeten de regenbakken een inhoud hebben van 4 M3. TOERISTEN VERLATEN IN ALLERIJL FRAfdKRIJK. De financieele crisis in Engeland heeft on der de talrrjke Engelschen, die te Parijs hun vaste verblijfplaats hebben of die slechts tij- delijk daar vertoeven, een ware paniek ver- oorzaakt. In de groote hotels is het tot een Britsche „volksverhuizing" gekomen. Vele Engelschen geven er de voorkeur aan ten spoedigste naar huis terug te keeren en de treinen naar Calais waren dan ook Dinsdag boordevol. Nog alarmeerender is de uitwerking van de crisis aan de Riviera, waar de banken Dins dag door honderden Engelsche reizigers wer- den belegerd. De banken betaalden voor een Engelsch pond de somma van 85 francs (de laagsta noteering Dinsdag was 102), en wis- selden slechts tien pond tegelijk in. Slechts de groote hotels betaalden hun gasten, bij wijze van tegemoetkoming 90 frs. Opmerkelijk is, dat reeds gedurende de laat- ste drie dagen aan de Riviera een toenemend wantrouwen tegen het pond viel op te mer- ken en dat ponden slechts beneden den offi- cieelen wisselkoers werden verhandeld. GEIEN REDEN TOT JUICHEN. Gedurende de crisis zal de News Chronicle een „Van dag tot dag" bevatten van Sir Wal ter Layton. Woensdag sprak hij zijn verbazing uit over de juidhkreten, die sommige bladen hebben aangeheven over de opheffing van den gouden standaard. Het is waar zegt hij, dat de depreciatie van het pond onzen zwaar getrof- fen exporthandel en de industrieen, die in het binnenland de mededinging van vreemde goe- deren ondervinden, zal helpen. Maar dit voor deel krijgen wij niet voor niets .De prijs er- voor zal betaald worden door de heele gemeen- schap in den vorm hoogere prijzen. Een depre ciatie van het ruilmiddel is niet de weg om iets te krijgen. De waarschijnlijkheid dat an dere ruilmiddelen eveneens een depreciatie zullen ondergaan en dat in de betrokken lan- den, ten gevolge van een zwakke binnenland- sche bankpositie, de desorganisatie grootere vorm en zal aannemen, dan in Engeland, vormt een tweede complicatie. Hierdoor ont- staat een onzekerheid, die de handelaren er- toe beweegt af te wachten wat er gebeuren zal, waardoor de handel ten deele komt stil te staan. Zelf,s als wij hoop mogen koesteren, dat wij een grooter aandeel van den handel tot ons zullen trekken, dan tot dusver, moeten wij toch rekenen op een verdere vermindecing van den wereldhandel. Minder goederen op zee beteekent minder werk voor Britsche schepen. Een andere ongekende factor is het- geen de vreemdelingen zullen doen die vorde- ringen op korten termijn op Londen hebben. Als zij aandringen op snelle betaling zal zulks strekken tot verdere daling van het pond. Voorts maakt Sir Walker nog de opmerking dat men voordat men rekenen kan op betere concurrentiegelegenheid voor de Engelscne ondernemingen, dient te weten hoeveel andere landen den gouden standaard zullen laten varen en in hoeverre hun geld gedeprecieerd zal worden. Hij verwachtte, dat Denemarken spoedig zou besluiten, den gouden standaard los te laten en zijn geldkoers op gelrjk peil te houden met dien van het pond. Inderdaad het eerste reeds geschied. IV. De arbeid der Commissien. De Assemblde heeft voorloopig haar ple- naire zitting verdaagd; slechts e6n had plaats teneinde de verkiezing van drie Raadsleden te doen geschieden, brj welke, in strijd met de aanvankelijke verwachtingen, aan Mexico slechts weinig stemmen ten deel vielen, nu van de zijde van Guatemala gebleken was, dat men toch wel prijs stelde op het aanhou- den van den zetel. De zes Commissien, waann de Assemble zich telken jare splitst, zyn zooveel te rjveriger aan den gang. Daar is de eeirste, die wikt en weegt ten aanzien van de amendementen, die het Grondverdrag van den Volkenbond in overeenstemming moeten brengen met het Kellogg-pact van Parijs, vraagstuk, niet zoo eenvoudig als het schijnt, maar ten aanzien waarvan men terecht de noodzakelijkheid gevoelt om dit jaar tot een definitief resultant te komen. Tegelijkertyd houdt deze Commissie zich bezig met het Finsche voorstel om van het Haagsche Hof een hoogere instantie voor de uitspraken van arbitrage, rechtbanken en Commissien van Verzoening te maken, en met de bestudeering van het Engelsche voorstel om de procedure der Raadsverkiezing, die ook thans niet be- vredigend is, te wijzigen. Een andere, de tweede Commissie, behandelt de rapporten van de technische organisatie van den Vol kenbond, heeft in verband daarmede het pro- bleem der werkloosheid besproken. Weer een andere de vijfde, die sociale vraagstukken aan de orde stelt, heeft aan het opiumvraag- stuk aandacht gegeven. En weer een andere, de zesde, de Commissie der politieke vraag stukken, heeft niet alleen over de al dan mei voortzetting van de werkzaamheden der zgn. Europeesche Commissie beraadslaagd, maar 'iintimimiuiiiimniii^l ■iiiimiiimHiiuuiiimiim 20 -50 a. per ons zachte en ywrige rooktabak,r (Ingez. Mett.) (Ingez. Med.) door K. R. G. BROWNE. 3) (Vervolg.) „Mijnheer," zei Peter, „niets verander- lijker dan een mensch en vooral een mensch die eigenlijk een ezel is. Ik ben vanmorgen weggegaan met het idee, dat ik veertien dagen met vacantie ging en dat ik die veertien dagen besteden zou aan t maken van een fikschen autotocht. De wijde, wijde wereld in, naar de natuur terug en dergelijke onzin meer. Ik heb 't een dag gedaan en ik bedank voor een tweeden. voor die zoogenaamde auto daar heb ik driehonderd gulden betaald, hetgeen beteekent, dat de man, van wien ik haar gekocht heb, me precies tweehon- derd negen en neaentig gulden en een kwartje te veel heeft afgenomen. Behalve het reit, dat 't ongelukkige ding niet vooruit of achteruit wil, heb ik, wat tuf fen betreft, te veel van het goede gehad. Dit plekje lijkt me en ik ben van plan hier te blijven tot ik er genoeg van krija. Dat is, in gecondenseerden vorm, de situatie." De corpulente man grinnikte en wreef zich bedachtzaam langs zijn kin. „Met die auto voor me, begrijp ik 't best. Maar of u hier in de buurt logics zal kunnen krijgen, dat betwijfel ik. Of..." hij hield op en keek Peter weife- lend aan. ,,Of u moest mijn huisje over willen nemen ,,Uw huisje De man wees, zonder zich om te kee ren, met een krommen duim naar het villatje, dat het dichtsbij lag. „Ja. Dat ding daar. Ik ben der gis- teren pas ingetrokken. Ik heb t voor veertien dagen gehuurd, t moest wel, want anders kon ik niks krijgen, maar /andaag ga 'k alweer weg. Ik kan hier niet slapen de zee maakt nacht en dag een leven als een oordeel. En ik voel er niks voor, om veertien dagen voor mezelf te koken geen routine in en ik heb er 't figuur niet voor. En dus heb ik den plaatselijken bewaarder van geestrijke dranken omgekocht de man heeft me een zolderkamertje afgestaan en daar trek ik nou vandaag heen. Als u den heelen rommel van me over wil nemengraag hoor Er ontstond een stilte, die een poosje duurde. Peter staarde naar het bewuste villatje en bekeek tegelijk, met zijn gees- tesoog, het aanbod van alle kanten. En hoe langer hij staarde en bekeek, des te beter beviel het aanbod hem. De auto tocht was, dank zij de Wonder" voor- goed van de baan en het villatje was geen slechte ruil. Sandhaven beviel hem en het idee, dat er geen kamers verhuurd wer den zoo is de mensch nu eenmaal beviel hem nog meer. Het vooruitzicht. om voor zichzelf te moeten zorgen, leek hem eenvoudigweg ,,reuze dat lijkt t iedereen die het nog nooit geprobeerd heeft en als het leven als natuurmensch hem begon te vervelen, kon hij altijd er- jens anders zijn toevlucht zoeken. Wel jeschouwd, was dit dus een aanbod, dat met beide handen aangenomen moest wor den. Dus keerde hij zich naar den cor- pulenten man en knikte toestemmend. ook aan vraagstukken als mandaten en min derheden aandacht geschonken. Tevena is de Raad voor een korte zitting bijeen geweest; deze was grootendeels aan het Japansch- Chineesche incident van den spoorweg bij Moekden gewijd en verliep, in strijd met de verwachting, nogal kalm. In zulke gelegen- heden blijkt welk een uitnemende instelling de Volkenbond is, omdat men daar een gelegen- heid heeft zich te beklagen over gedaan on- recht, en tevens de gelegenheid om de ge- moederen te bevredigen. China was boos en Japan gaf te verstaan, dat het geen geweld dadige maatregelen zou nemen. De Raad kon in het algemeen tevreden zijn, en behoeft, al thans voorloopig, voor verstoring van den vrede in dit geval niet te vreezen! De vierde Commissie is de Commissie van de financien, de zgn. Begrootingscommissie. Zij behandelt telken jare bij uitstek nauwkeu- rig de begrooting voor het volgend jaar, die intusschen door de Commissie van Controle reeds post voor post is bezien, en waarop in den regel weinig valt te bezuinigen. Het eigen- aardige is, dat de begrooting van den Volken bond, welke voor 1 Mei door den Secretarlt- Generaal wordt gereed gemaakt, den Raad slechts formeel passeert; de begrooting toch gaat direct naar de Commissie van Controls, die zich rechtstreeks met de verschillende hooge of lagere ambtenaren van den Bond in verbinding stelt teneinde eventueele inlichtin- gen te verkrijgen. Wanneer een der Commis sien van de Assemble resoluties voorstelt, waarvan de aanneming kosten met zich brengt dient eerst de vierde Commissie te worden gehoord. Dit jaar, gelijk in andere cnsisjaren, in het bijzonder in 1922 en in 1930, is een waar bezuinigingsvuur bij de begrooting ge- ODend De kosten in 1932 zullen toch reede aanmerkelijk hooger zijn dan in eemg voor- gaand jaar, gevolg van de bijzondere eischen die de ontwapeningsconferentie stelt. Men begrijpt, dat een hoogere begrooting dan voor 1931 noodig is, maar men wil bezuinigen voorzooveel men kan. De'Nederlandsche dele- gatie bleef daarin, evenals een vorig jaar, niet achter. Zij werd van verschillende zgden gesteund, maar nu als voorgaande jaren bleek ook van verschillende zijden bezwaar om de begrooting al te krachtig te drukken. Men verlieze toch niet uit het oog, dat de werk zaamheden van den Volkenbond door de cUfe" der begrooting in sterke mate worden be- invloed, en dat de Volkenbond is een levend organisme, aan hetwelk nieuwe arbeid elken dag, zeker elk jaar, toevloeit. De strooming dan ook, die zich tegen te sterke bezuiniging, tegen inkrimping der overige werkzaamheden van 1932 verzette, bleek sterk en met gemak- keliik te overwinnen. Voorstellen als die, welke naar voren werden gebracht, om een bepaald percentage te besnoeien, of om werkzaam heden, die niet urgent konden worden geachC in elk geval uit te stellen, vond lang met in elk opzicht een welkom onthaal. Telkens wanneer de economische toestand daartoe TanlSg geeft, is de strijd in de v erde Commissie hfftig en bewogen. Anderejaren moge men gelegenheid hebben om de details rr begrootingSen aan alles wat daarmede verband houdt, aandacht te schenken jaren als deze gaat het slechts om de alge- meene cijfers. Tenslotte heeft men wel al gemeen uiting gegeven aan de overtuigmg, dat de Commissie van Controle, wier werk- zaamheid terecht steeds veel lof oogst, niets zal nalaten wat kan strekken om de kosten te verminderen. Anderzijds echter mag men de uitgaven niet drukken op gevaar het juist in dezen tijd zoo nuttige werk van den Vol kenbond gedeeltelrjk stop te zetten. En wel merkwaardig is het, dat aian de voorgenomen kosten der Ontwapeningsconferentie geen der gedelegeerden zelfs maar durfde te raken. Wie in het Volkenbondsgebouw vertoeft, kan het timmeren hooren van het hulpgebouw, dat men voor de Ontwapeningsconferentie reeds aanvangt. Aanvankelijk zou dit op het grootste plein van Geneve, aan den overkant van het Meer, geschieden, maar men heeft het beter geoordeeld een verlengstuk te bou- wen aan het Secretariaat, dat afdoende voor- ziet in de ruimte, die benoodigd is. Van Geneefsche zijde worden de voorbereidende maatregelen voor logies en vorder verblijf reeds getroffen, en het blijkt, hoezeer Geneve erop gesteld is om tegenover de duizenden gedelegeerden en persmenschen, die voor de Ontwapeningsconferentie zullen samen zijn, goed voor den dag te komen. En in de derde Commissie kwamen dit jaar de belangrijkste vraagstukken ter tafel. Daar is in de eerste plaats het reeds genoemde Ontwerpverdrag, dat betrekking heeft op maatregelen ter beveiliging van den intema- zijn hoed op en stapte weg; een paar „Goed. Ik doe 't. Maar hoe moet het met den eigenaar ,,De eigenaar Dat is de directeur van het postkantoor in Wellbridge en die kan het natuurlijk geen steek schelen, wie het heeft, zoolang hij maar z'n duitjes binnen krijgttusschen twee haakjes vijf-en- twintig gulden per week. Hij weet, dat ik hier wegga en ik moet vanavond toch even naar Wellbridge toedan zal ik 't 'em wel zeggen. U ziet er behcvorlijk uit en er is niet een ding in het heele huisje, dat meer dan veertig cent waard is. ,,Dat komt er niets op aan," zei Peter. „Maar dan moet u toch wel mijn naam weten. Ik heet Cardinal." ,,En ik Gibbs," zei de corpulente man. ,,De eene beleefdheid is de andere waard. Ga mee, dan zal ik 't u eens laten zien." Het villatje, dat zoo onverwachts van huurder veranderd was, bleek een van die onsoliede houten-hokjes-verzameling gebouwtjes te zijn, die een jongen, die be- hoorlijk timmerles heeft, met 'n beetje hulp van zijn vader, in een paar uur in elkaar kan zetten. Het lag met zijn zoo- genaamden voorgevel naar het strand en was aan dien kant versierd met een on- volgroeide veranda, waarop op dat oogen blik een groote, hel-roode motorfiets stond. De voordeur gaf toegang tot een klein zitkamertje en van-daaruit kwam men natuurlijk weer door een deur in een miniatuur-slaapkamer. Dan was er nog een soort van groote kast met een goot- steen, een petroleumkachel en een lang- werpige opening met groen gaas ervoor; dat was de keuken, legde Mr. Gibbs con- scientieus uit. Het meubilair, dat zich alleen tot het hoogst noodzakelijke be- paalde, bestond uit rieten en bamboe on- derdeelen, met uitzondering van het bed, dat van iizer en zeer bouwvallig was. Als oogenblikken later hotste en botste hij op tiZlZl van den buitenaewonen zijn motor door het ru.ge, hooge gras weg. voorbeelden van den buitengewonen kunstsmaak des eigenaars hing in de zit- kamer: Hoop, Geloof en Trouw in een verguide lijst en in de slaapkamer een reclame-kalender van den een of anderen groenteboer en een tekst in vergulde let ters op zwart fluweel met een massief eiken lijst erom: „Helpt elkanders lasten dragen". Vlicgcn warcn cr in ovcrvlosd. Met andere woorden was t dus een ge- woon villatje, op de gewone, typisch- landhuiselijke manier ingericht, een villa tje, dat als villatje er wel mee door kon. ,,'t Is hier wel wat eenzaam," zei Mr. Gibbs, toen het geheele domein tot in alle hoeken en gaten verkend was, ,,maar misschien houdt u daarvan. De vijf an dere hutten zijn op het oogenblik nog leeg en de eigenaars wonen hier niet in de buurt. Hier heeft u de inventaris-lijst - daar staat het aardewerk en daar de lakens en de rest van den boel. Eten of zoo is er niet, maar als u niets bij u heeft kunt u voorraad inslaan in den kruide- nierswinkel hier vla'kbij of met de bus naar Wellbridge gaan en daar de noodige inkoopen doen." ,,Dank uik zal wel zien wat ik doe," zei Peter. „Maar nu nog even over de financieele quaestiemoet ik die met u of met den directeur afhandelen „Met mij, astublieft. Ik heb vooruit betaald." En toen deze quaestie tot bei- der genoegen afgeloopen was: Ziezoo zei Mr. Gibbs, „dat is dat. En nu ga ik er vandoor. Ik heb vanmorgen mijn heb ben en houen al overgebracht, dus u kunt er meteen intrekken. Hier is de sleutel de postdirecteur heeft er nog een. Tot ziens, zullen we dan maar zeggen. Hij knikte Peter minzaam toe, raapte Peter keek hem na, tot hij verdwenen was, keerde zich toen om, ging de zit- kamer binnen en inspecteerde de collectie rieten en bamboe meubelen met den be- grijplijken trots van iemand, die nooit van zijn leven een huis bezeten of gehuurd heeft. Toen hij een paar minuten lang naar hartelust ge'inspecteerd had, knikte hij tevreden, haalde zijn cigarettenkoker te voorschijn en zocht in zijn broekzak naar lucifers.- Hij vond niets en keerde zich, uit gewoonte, naar den schoorsteen- mantel. Maar de schoorsteenmantel droeg niets dan een paar venijnig-gele vazen, een koperen aschbakje met een reclame voor sodawater in blauwe en groene letters en een opgevouwen stukje papier. Zonder te denken bij wat hij deed, vouwde Peter het stukje papier open en bekeek het. Het was een blad- zijde uit een notitieboekje met den platte- grond van een huis erop geteekend. Peter wist, dat het de plattegrond van een huis was door verduidelijkende opschriften als ,,Zitkamer", ,,Bibliotheek" ,,Schilde- rijenzaaltje" en „Hal". Maar aanwijzin- gen omtrent het feit, wie de eigenaar van dit bewuste stukje papier was, of welk huis door dezen plattegrond vertegen- woordigd was, ontbraken te eenenmale. Zeker door Mr. Gibbs achtergelaten," overdacht hij. Misschien is-ie wel een makelaar-in-huizen of zoo iets dergelijks hij had buitengewoon overredende manierenEnfinnu eerst naar 't dorp om lucifers en eten natuurlijk." Hij stak het stukje papier slordig dicht- gevouwen in zijn vestzakje en ging naar de deur. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1