AL6EMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Millionair tegen wil en dank [HEEREN BAAI VRIJD&G 11 SEPTEMBER 1931 71 e Jaargang. BINNEHLAND. Aanbesteding. fKUlLLETOH. BUITKNLASD. DRALSnlA-vANVALKEhBURG'S-* No 8732 Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG De leverantie van de voor het jaar 1932 door de verschillende openbare lagere scholen be- noodigde schoobehoeften ZekerTrtische Heerettbaai, maardrn^ ECHTE FR1ESCHE LEEU WARDEN ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte bere en Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwe °P a^ verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. AHMWMMwaaammamfi - HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek i van N.V. Petroleum Maatschappij „THE TEXAS COMPANY" te 's Gravenhage, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1493, een ondergrond- sche bewaarplaats voor benzine met boven- grondsche aftappomp te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 8 September 1931. j Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HTJIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. herinneren belanghebbenden eraan a. dat sinds 1 Mei 1931 aflosbaar zijn ge- steld de obligaties nummers 23, 24 en 25, groot 500,van de geldleening van 12500,a 4 van 1905; b. dat sinds 15 Juli 1931 aflosbaar zijn ge- steld de obligaties nummers 7, 8, 9 en 10, groot 500,van de geldleening van 35000 k 4.7 van 1926. Zaamslag, den 10 Sept. 1931. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van ALPHONSE HU BERT FRITS MARIE VAN ROMPU te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten en in werking brengen van 2 ondergrondsche tanks en een benzinepomp op het perceel ka dastraal bekend in Sectie C No. 4863, ge- legen aan de Schuttershofweg. Op Dinsdag 22 Sept. a.s., des namiddags drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om beziwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zrjn versohenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 8 September 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUTZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG, zullen op Maandag 21 September 1931, des voormiddags ten 10 ure, ten Raadhuize dier gemeente in het openbaar trachten aan te besteden: De voorwaarden van aanbesteding en lijsten voor de benoodigde schoolbehoeften liggen ter secretarie ter inzage en zijn tegen betaling van 75 cent verkrijgbaar. Zaamslag, den 7 Sept. 1931. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 63Slot. HOOFDSTUK XXXIII. Toen George Henry zich bij zijn broer in de Milan'" voegde, was deze heel ver- baasd hem tot den kellner te hooren zeggen: „Wil je nog een couvert bij zetten, Louis?" .Juffrouw Robinson zal ons de eer aan- doen?" vroeg Stephen. ,,Zij doet mij de eer aan mijn vrouw te worden, antwoordde zijn broer. Stephen stak hem de hand toe. ,,Mijn hartelijke gelukwenschen",- riep hij uit. ,,Wel, welWij hebben er vroeger al eens over gesproken, maar ik had niet gedacht dat het ooit in werkelijk- heid gebeuren zou. Zij is een heel aar- dig meisje. Het was van Harold dus niets dan onzin?" „Ze geloofde geen oogenblik, dat hij 't meende", verklaarde George Henry. ,,Ze behandelde hem eenvoudig als een kind, en ze vond het natuurlijk prettig. dat hij haar zoo nu en dan'mee uit nam. Ik moet je eerlijk bekenfien, dat ik dit niet had kunnen vermoeden. Ze wacht nu in de BENZINEBELASTING EN VERHOOGING VAN HET TARIEF VAN INVOER- RECHTEN. Naar de N. R. Crt. vemeemt ligt het in het voornemen der regeering ter bestrijding van het verwachte tekort op de begrooting 1932, voorstellen te doen tot invoering van eene benzinebelasting en tot verhooging van het tarief van invoerrechten tot een algemeen tarief van 12 pet. Voorts vernemen wij van andere zijde, dat voorgesteld zal worden een terugstorting van de batige overschotten van vorige dienstjaren, betgeen natuurlijk beteekent, dat men voor die reeds bestede bedragen zou moeten gaan leenen. Ook zouden de stortingen in het Invaliditeitsfonds worden geschorst en zou er bezuinigd worden op de Zuiderzeewerken. Over bezuiniging en inperking van den staatsdienst wisten de berichtgevers helaas niets te melden. PACHTVERLAGING EN 1NKOMSTEN- BEL.ASTING. Het Tweede Kamerlid Braat heeft den Mi nister van Financien de volgende vragen gesteld: Is het den Minister bekend, dat vele imspec- teurs van de directe belastingen, die land- eigenaren, die vnijiwillig pachtverlaging toe- stonden of gedeelten van pachtgelden aan bun buurder(s) terug gaven, toch aanslaan in hun inkomstenbeiasting, alsof zij de voile be dragen inden? Acht de Minister die ibehandeling, al is zij misscbien juridisch juist, bevorderlijk voor een hemieuiwing van een dergelijke goede daad van de landeigenaars Zoo niet, is dan de Minister bereid te be- vorderen, dat van de hiertooven aangeduide gelden geen inkomstenbeiasting betaald be- hoeft te worden? HET R.K. MIDDEN STAND SCON GRES TE VENLO. Dinsdag, op den begroetingsavond, is het congres door het gemeentebestuur van Venlo ten stadhuize ontvangen, waarbij de loco- burgemeester, Mr. E. Janssen, een toespraak heeft gehouden, die de waamemende voorzit- ter van het congres, de beer Lockefeer, heeft beantwoord. In de zitting van Woensdagochtend is een telegram van hulde aan de Koningin gezon- den. Daama leidde Mr. F. B. M. het onder- werp ..wettelijke pensloenverzekering voor kleine zelfstandigen" in. Hij kwam tot de vol gende conclusies: le. De vrijwillige ouderdomsverzekering volgens de Ouderdomswet zooals die na de wijzigingen die er sinds de invoering in zijn aangebracht, luidt, is niet in staat voor de klasse der kleine zelfstandigen die hulp te bieden, die zij noodig heeft. 2. Een afdoende ouderdomsverzorging voor de kleine zelfstandigen is een zaak van alge meen belang. 3. Tussohen ouderdomspensioenverzekering en Staatspensioen bestaat een wezenlijk on- derscheid. 4. Staatspensioen kan niet aanvaard wor den zjoolang niet is gebleken, dat langs den weg van verzekering het heoogde doel niet kan bereikt worden. 5; Invoering van verpliohte ouderdoms verzekering voor de klasse der kleine zelf standigen stuit af op de theoretische, zoowel als op praktische beizwaren. 6. Vrijwillige verzekering met sufosidie van staatswege biedt het dubbele voordeel dat zij dient als propagandamiddel voor de verzeke- ringsgedachte en dat zij feitelijk de verzeke ring onder het finantieele bereik brengt van een grootere groep. 7. De organen van de belanghebbenden be- hooren bij de uitvoering van de verzekering zooveel mogelijk te worden ingeschakeld. In de middagzitting, waarin ook Minister Verschuur en wethouder Janssen van Venlo aamwezig was, werd het prae-advies aange- nomen. Daarna kwam in behandeling het prae- adivies publiek-rechtelijke bednijjfsordening, in- leider Mr. F. J. H. Bach, directeur van het Centraal Hanzebureau in Den Haag. Deze concludeert: Voor den middenstand is vooral de econo- misch-politieke zijde van het vraagstuk der bedrijfsorganisatie en is vooral de toekenning aan een bedrijfsorgaan van verordenende be- voegdheid ten aanzien van de concurrentie- toestanden van belang. Er kome een wettelijke regeling die het mo gelijk maakt, dat in de bedrijven die daaraan behoefte helbben, organen worden ingesteld, die de bevoegdheid krijgen, om, zoover noodig en gewenscht, regelingen te treffen, die alle ondememingen in het bedrijf binden. De kern der zeggenschap in deze organen beruste ibij de vertegenwoordigers der onder- nemingen, bijl voorkeur de vakorganisaties van ondernemers, terwijl de georganiseerde arbei- ders in het bedrijf erin zijn vertegeniwoordigd. Speciaal wat betreft de middenstandsbedrij- ven is deze wettelijke regeling gewenscht om o.m. een bedrijfsgewijze bestrijding van de be- drijfseuveien mogelijk te maken en om de be drijven, die uit eigen kracht niet tot ordening kunnen komen, daartoe hulp te verleenen. Na grondige bestudeering van het vraag stuk meme het hoofdbestuur van den Nederl. R.K. Middenstandsbond de noodige maatrege- len om met -bekwamen spoed ten deze met een concreet program te komen. Na het debat werd de stemming tot Don- derdag uitgesteld. Een commissie zou Woens- dagavond eenige amendementen onderzoeken. DE MILITAIRE LUCHTMACHT VAN BELGIe. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel schrijft: Mag men de Independance Beige gelooven, dan is de sterkte der Belgische militaire luchtmacht op dit oogenblik van dien aard, dat practisch gesproken, alle oiwerhoedsche luchtaanvallen, bij klaarlichtein dag, zonder moeite kunnen worden afgeweerd. Het es- kader van 24 jachtvliegtuigen, van het Fire- flytype, waarover het Belgische leger thans beschikt, en dat, binnen enkele maanden met nog 20 te Gosselies, in het WaJenland, te bou- wen toestellen van betzelfde type zal worden aangevuld, maakt het mogelijk een veel tal- rijker eskader van bombardementsvliegtuigen in minder dan geen tijd te overvalien en te vemietigen. De bij de Britsche firma Fairey gebouwde hall ze stond er op, dat ik je het nieuw- tje het eerst zou vertellen". „Hierdoor krijg je een grooten voor- sprong op mij, George Henry gaf Ste phen te kennen. ,,Jij zult een huishouden hebben te onderhouden, en het zal voor mij heel moeilijk zijn gelijken tred met jou te houden". „Ik geloof niet, dat je daarvoor erg hoeft te tobben", antwoordde George Henry. „Peggy is heel verstandig en keurig en zuinig opgevoed. Ik heb vroe ger al opgemerkt, dat ze uitstekend met geld kon omgaanDaar is ze!" De broeders stonden gelijk op. Ver- legen stak ze Stephen haar hand toe. ,,Beste kind", zei Stephen op hartelijken toon, „dit is een groote verrassing en het doet me een buitengewoon genoegen. Ik ben ervan overtuigd dat je mijn broer heel gelukkig zult maken". ,,Oh, wat is het vriendelijk van u dit te zeggen", riep ze blozend uit. ,,Ik vreesde, daVu, omdat ik aan het tooneel was, me als een oppervlakkig persoontje zou be- schouwen. In den grond van mijn hart ben ik echter altijd huiselijk en eenvoudig geweest. Ik verlang erg naar een eigen tehuis en ik ben heusch niet verkwis- tend". ,,Niet verkwistend", herhaalde Stephen zonder het minste enthousiasme. ,,Niet verkwistend!" zei George Henry hem somber na. ,,Dat vertel ik je wel, Stephen". ,,Heelemaal niet", verklaarde ze. Hoe- veel geld ik ook voor mijn huishouden zal krijgen, ik zal er op weten te bezuini- Fireflytoestellen kunnen trouwens een snel- heid van 400 K.M. bereiken en zijn goed be- wapend. Zij blijken op alle geibied voldoening te geven. De Independance Beige aarzelt dan ook niet te schrfrjven, dat Belgie thans de machtlgste gevechtsvliegtuigenvloot ter wereld bezit. De Engelschen, beweert het Brusselsohe blad, zijn niet de laatsten om zulks te erkennen en d.e Duitschers om het te weten. De Belgische regeering heeft onlangs bij Fairey ook nog een doizijm grootere Fairey Fox-toestellen besteld. i EEN HULDE VOOR MACDONALD. Een comitd, waarin verscheidene Schotsche vereenigingen te Londen vertegenwoordigd zijn en dat door op verschillend gebied voor- aanstaande Schottem gesteund wordt, maakt toabereidselen om MacDonald op zijn verjaar- dag, 12 October, een niet politieken maaltijd j aan te bieden. Lord Elgin zal de tafel presi- deeren. MINISTER PER RADIO BENOEMD. Het liberale Lagenhuislid Pybus, de nieuwe minister voor transport in de nationale re geering, kan er zich op beroemen, de eerste minister te zijn geweest, die zijn benoeming draadloos heeft vemomen. Pybus vertrok de vorige week Woensdag per stoomschip Empress of Britain" naar Amerika. Toen hij een dag op zee was, ont- ving hij een radiobericht van MacDonald, met bet aanbod om de portefeuille van verkeers- wezen in de nieuwe regeering te aanvaarden. Pybus antwoordde draadloos, dat biji het aan bod aannam en bestelde eveneens draadloos te New York zijn biljet voor de terugreis met de „Mauretania". Thans is hij in Engeland terug. DE WERKLOOSHEID IN DE V. S. Frank Taylor, commissaris voor het open- fbaar welzijn te New-York, houdt er een zeer somberen kijk op na, wat betreft de te ver- wachten toeneming van de werkloosheid in den komenden winter. De stad New-York alleen reeds, zal meent hij - het komende jaar 75 millioen dollar moeten uitgeven aan ondersteuning tot leniging van de armoede. Dit jaar was het bedrag voor dat doel slecbts ongeveer de helft, maar dezen winter zal de ellende zeker duibbel zoo groot zijn als het vorig jaar. Taylor, die met zijn pessimistische uitlatingen voor den dag kwam in een rede tot de financieele commissie uit het congres te Albany, bepleitte aanneming van gouver- neur Roosevelt's voorstel om vanwege den Staat New-York een crediet van 20 millioeh dollar toe te staan voor steun. Een bewering van Frank Taylor, dat het aantal werkloozen in de Vereenigde Staten het volgend jaar wel tot 15 millioen zou kunnen klimmen en dat de mogelijkheid van revolutie niet was uitgesloten, werd weliswaar als zeer over- dreven beschouwd, maar toch met groote aandaaht vemomen. DE KONING, EEN ONGENOODE GAST. De Skandinaafsche correspondent van het Alg. Hbl. meldt: Oslo krijgt eindelijk een nieuw stadhuis. Het zal verrlljiaen aan de haven en een oud en leelijk stadsdeel is daartoe afgebroken gewor- den. De eerste steen is dezer dagen gelegd maar het socialistisch gemeentebestuur had het niet noodig gevonden, den koning van Noorwegen tot die plechtigheid uit te noodi- gen. Dat heeft natuurlijk heel wat stof doen opwarrelen en de koning, wel begrijpend dat een zeer groot deel der burgerij prijs zou stel- len op zijn aanwezigheid bij de plechtigheid, had besloten er dan maar als particulier bij tegenwoordig te zijn. Voor de donateurs zou den immers piaatsen gereserveerd worden en de koning was een der grootste donateurs. Heel aangenaam voor het gemeentebestuur was dat niet en het zal zeker geen gemakke- gen. En ik zal hetzelfde doen met mijn kleedgeld. U is veel te edelmoedig en ik verzeker je, George Henry, dat ik je too- nen zal, dat het je veel minder zal kosten getrouwd te zijn dan in appartementen in een hotel te wonen". ,,Dit hm gaf de aanstaande brui- degom te kennen, ,,is niet precies, wat wij ons voorgesteld hadden". ,,Het is volstrekt niet noodig, beste kind om zuinig te zijn", verzekerde Stephen haar bijna angstig. ,,Het zou erg dwaas zijn, als je dit was. Mijn broer is heel, heel rijk". .Buitengewoon rijk", herhaalde George Henry. „Ik bezit veel te veel geld". Peggy lachte zeer verbaasd. ,,Ik ben bang, dat ik het niet begrijp", bekende ze. Toen vertel de Stephen haar, terwijl hij haar handje in de zijne nam, de heele ge- schiedenis. Hij begon met de ontdekking van den brief van hun vader, en George Henry biechtte haar tegelijk alles van zijn plan op om indertijd veroordeeld te wor den tot een groote geldboete door verbre- king van trouwbelofte. ,,Dus je wilt eigenlijk werkelijk, dat ik heel veel geld uitgeef?" vroeg ze ver baasd. PreciesDit was echter niet de eenige reden, waarom ik je vroeg met mij te willen trouwen", haastte George Henry zich haar te verzekeren. Ze keek hem stralend glimlachend aan. ,,Dank je, beste", fluisterde ze. ,,Maar moet ik heusch erg verkwistend zijn?' 20-50 U. PER ONS (lngez. Med.) lijke gang voor den voorzitter geweest 2ij!n, toen hij het staatshoofd bij den ingang af- wachtte en netjes met den hoed in de -hand, naar de ten slotte toch speciaal voor den koning en de kroonprins gereserveerde piaat sen geleidde. Het gemeentebestuur heeft zich ten slotte toch nog goed uit het geval gered. de voorzitter begon zijn openingsrede met een speciale begroeting van ,,Zijn Majesteit" en ook in het verdere verloop bedankte hij hem voor zijn belangrijke toijdrage. DE WERKLOOSHEID IN DE VEREEN. STATEN. Maandag werd in de Vereenigde Staten de Labour Day gevierd. Er werden vele rede- voeringen gehouden welke voornamelijk be- trekking hadden op het vraagstuk van de steunverleening aan de werkloozen tijdens den aanstaanden winter. De hoogste schatting van het aantal werkloozen in Amerika bedraagt 5 millioen. Senator Robert Wagner, die bet woord voerde te Syracuse (New York), eischte van de regeering krachtige maatregelen tot be strijding van de werkloosheid. Hij vroeg de onmiddellijke tewerkstelling van een millioen werkloozen. Hij veronderstelde de mogelijk heid van de uitgifte van een leening van twee milliard dollar voor dit doel. Een groote demonstratie tegen de werk loosheid werd gehouden te Chicago, waar de gouverneur William H. Murray, uit Oklaho ma, de voornaamste redevoering hield, waar in hij Wallstreet een „speelhol" noemde en waarin hij de internationale bankiers in ge- breke stelde ten opzicbte van bun werk voor de economische structuur van het land. William Green, de president van den Ame- rikaansehen Artaeidsbond verklaarde, dat de industrie eenige millioenen werkloozen aan den arbeid moet zetten, of dat op grootere schaal uitkeering aan werkloozen moet ge- schieden. POINCARe TEGEN BRIAND, Waar zijn schrijft de N. R. Crt. de groote dagen van weleer? Geneve wacht naar gewoonte op de redevoeringen van Briand en Curtius, omdat het nu eenmaal traditie is deze redevoeringen als de politieke hoogtepunten van de Assemblee te beschou- wen. Deze overlevering is blijven hangen. Men heeft in de laatste dagen dan ook veel gepraat over de rolverdeeling. Eerst zou Briand twintig minuten spreken, omdat de doctors hem niet veroorloven langer het woord te voeren. Daarna komt Curtius aan de beurt. Deze redevoeringen zullen echter niet langer inderdaad groote gebeurtenissen zijn. Herfststemming hangt om de hoofden van beide staatslieden. Er zijn jaren ge weest, dat zelfs de koelste politicus en diplo- ,Ja, heel graag", klonk het uit beider mond tegelijk. Toen George Henry twee maanden later van zijn huwelijksreis terugkeerde, zaten de twee broers weer samen aan hun oude tafeltje voor de lunch. ,,Het is heel prettig, dat je nog steeds dezen maaltijd met mij kunt gebruiken zei Stephen. „Ik zou je anders erg gemist hebben, George Henry". ,,En ik ookl" luidde het hartelijke ant- woord. ,,Ik ben in een heel goede stemming", ging Stephen voort. „Herinner je je nog, dat ik verleden week een bekend schilderij van Curot kocht, waarvoor ik vier dui- zend pond betaalde? Ik heb thans ge- hoord, dat als dit doek weer verkochr. moest worden, niemand er meer dan vijftien honderd pond voor zou geven Ik heb dus twee duizend vijf honderd pond weggegooid. Dat is veelbelovend, vindt je niet? „Uitstekend!" ,,En vertel me nu wat van je vrouw George Henry wierp een blik op de deur. „Je zult haar dadelijk zelf zien," zei hij zachtjes. De ober, twee ,,maitres d'hotel en nog eenige gewone kellners bogen bijna dub- bel, toen een scbitterende verschijning op den drempel van het restaurant verscheen. Het was Peggy, die er uitzag als een geboren Parisienne. Ze droeg een zilver- grijzen japon en een wondermooien Chi- chilla bontmantel, terwijl ze onder haar (lngez. Med.) arm een kleinen Pekinese had. Stephen begroette haar allerhartelijkst en bevrijd- de haar van een gouden beursje, dat ze om haar vingers had gewonden. „Je wilt zeker kaviaar hebben, nietwaar liefste?" vroeg George Henry, ,,gebak- ken zalm asperges en aardbeien? Dat is een uitstekend gekozen lunch". Pegpy boog zich voorover om George Henry's hand te streelen. „Lieveling", mompelde ze. Ik had hier vandaag niet willen komen lunchen, doch ik bezit eenvoudig geen penny meer". Voor een kort oogenblik keek George Henry haar verschrikt aan. ,,Maar kindje, ik heb je vanmorgen toch vijf honderd pond gegeven", herin- de hij haar. Lachend leunde Peggy achterover in haar stoel. „Is hij niet vreeselijk gierig?" riep ze uit, terwijl ze Stephen aankeek. „Vijf honderd pond! Voordat de klok twaalf sloeg, had ik dit geld al uitgegeven, en er zijn nog verschillende winkels, die ik van- middag moet bezoeken. waar ik nog geen rekeningen heb. Ik dacht dat wij na de lunch wel samen even naar de bank kon- den gaan, voordat deze sluit". Stephen en George Henry wisselden een verrukten blik met elkander. ..George Henry", zei de broer ernstig, ik feliciteer je". „Met mij?" vroeg Peggy ondeugend. „Met jou en de wonderbaarlijke op- lossing", antwoordde Steohen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1