ALGEMEEN NIEUW8- F.K ADVERTENTIEBLAD YOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Gerste Blad. Millionair tegen wil en dank ALLES verkDudheid rheumatiek. No. 8731 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1931 71e Jaargang. tm4 m BIHHBHLAND. B6ITBNLAND. FBUIIiLBTOH, AUTOS MOTORS NIJVERHEID AANKOOP VAN WOESTEN GROND. TER NEUZEN, 9 SEPTEMBER 1931 - iiriTtliKWir EH ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen f- ner post f 1 80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte bereken Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetw-elk °Pa^vJ^' verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de mtgave. hit vf.RSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Ph :-r»i EINDHOVENS ZEVENDE EEUWFEEST UITGESTELD. De feesten ter gelegenheid van bet zeven- honderdjarig bestaan der stad Eindhoven welke in Augustus 1932 zouden worden ge- vierd, zullen, naar de ,,Msb. verneemt, wegens de tij-dsomstandigheden worden uit- gesteld in afwachting van betere tijden. HULDIGING MR. RINK. Ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag is Zaterdagavond het Eerste Kamerlid en oud-Minister Mr. P. Rink geihuldigd in hotel „De Twee Steden" te 's-Grave nil age. De voorzitter van den Vrij'heidsbond, Mr. Fook, bood nam ens den Vrijheidsbond den ju- bilaris diens gesohilderd portret aan, met de bedoeling dat het later geplaatst zal worden in de vergaderzaal van ..Excelsior", waar het dan een plaats zal vinden naast het portret van wijlen Mr. Dresselhuys. Mr. Rink damkte in hartelijke bewoordin- gen. Daarna vereenigde men zich aan een ge- meenschappelijken maaltiijid, waaraan 84 per- sonen deelnamen. DE ONDERH ANDELINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIe. Het ..Dagblad van Noord-Brabant" meldt het volgende: Men bericht ons uit Antwerpen, dat de on- derhandelingen tusschen Nederland en Belgie, terzake met den Rijn, op het oogenblik reeds in een ver gevorderd stadium verkeeren. Als ibasis dier onderhandelingen zou echter tegen de verwachting in niet het Een- dracihtskanaalplan van Ir. Van Konrij-nenburg of het iSchelde-ontwerp van Minister Bon- gaerts hebben gediend, maar wel een kanaal- tracd dat rechtstreeks van de Antwerpsche dokken naar het Volkerak loopt. Niettegenstaande de gunstige positie van Nederland zou dus toch aan de bekende Bel- gische verlangens, die niet zoozeer het her- stel van een korteren vaarweg tusschen de Wester-Schelde en den Rijn dan een bevoar- deeling der Antwerpsche haven in het Rijn- verkeer behelzen, zijn toegegeven. Men verzekert ons, dat er in de onderhan delingen thans geen sprake meer is van een vasthouden aan de tusschenwateren volgens de Schelderegeling van 1839. Aan Belgie zou toch een verbinding worden toegestaan, welke de beteekenis van het door onze Eerste Kamer afgewezen Moerdijk-kanaal benadert. Uit West-Brabant schrijft men aan het blad: Naar wij vememen, zijn door ingenieurs van den Nederlandschen waterstaat opmetin- gen verricht in de polders tusschen Steen- bergen en het Benedensas van den Roosen- daalschen en Steenbergschen Vliet, zulks in verband met het intemationale kanaaltrace AntwerpenHollandsch Diep. Waar dit kanaal op A. P. zal komen te liggen en de polders aldaar ongeveer 1.35 N.A.P. gelegen zijn, ligt het voor de hand, dat kostbare wer- ken ondemomen zullen moeten worden om regelmatige afwatering der polders te ver- zekeren. Deze afwatering zou dan gesohieden via syphons onder het kanaal door. HET STADHUIS TE VEERE. Dezer dagen is in de fraaie oude Raadzaal van het Stadhuis te Veere de eerste vergade- ring gehouden van de Restauratie-commissie, die tracht de belangstelling onzer landgenoo- ten voor dit natkmale herstel-werk te wekken. Zooals men weet, heeft de regeering een bedrag van 100.000 ervoor beschikbaar ge- steld. Een uitermate solied, en gansch geen tijdelijken indruk makend, steigerwerk is nu reeds voor den gevel opgesteld. Het zal er zeker een paar jaren staan, zoo vemamen wij. De voorzitter van het kleine werk-comit6, de z.g.n. Restauratie-commissie, heeft in deze bijeenkomst een beknopt overzicht van den toestand gegeven en daarna de aanwezigen zich eigener aanblik doen overtuigen, in wel- ken betreurenswaardigen toestand dit schoone bouwwerkje verkeert. Alles duidt er op, dat de nu ter hand genomen grondige restauratie omvangrijker en ingrijpender zal moeten wor den, dan zich aanvankelijk liet vermoeden. Balklagen zijn verteerd, gevel-beelden wel- haast tot pulver verweerd Het is dringend noodzakelijk, voor het be- houd van dit alom in den lande door zijn een- voudige en liefl'ijke schoonheid bekende monu ment van bouwkunst uit vroeger eeuwen de alarmklok, zelfs de noodklok, te luiden. Want, 'zoo bleek ter vergadering, de regee ring wil helpen, en zij heeft daarvan reeds een zeer tastbaar bewijis gegeven, maar: tot hoe- ver zich deze hulp zal kunnen uitstrekken, dat hangt mede af van de mate, waarin de regeering voor deze restauratie zich gesteund gevoelt door de sympathie in heel ons land, welke dit werk zal ondervinden. De Restauratie-commissie heeft in hare ver gadering overiwogen, welke stappen te nemen waren, om zich van deze sympathie te ver- zekeren. DE JAARBEURSVEREENIGING. Bij den aanvang van de vergadering van J het algemeen bestuur der Nederlandsche Jaarbeurs deelde de burgemeester van Utrecht mede, dat de koningin aan de Ver- eeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland het praedicaat ,,koninklijke" heeft verleend. Naar de Stand, meldt, is binnenkort een wetsontwerp te verwachten, waarin wordt voorgesteld, over te gaan tot den aankoop van 1400 H.A. woesten grond in Drenthe, ge- meente Grolloo. ten behoeve van de Rijks- werkverschaffing. W~F.FR. EEN GERUCHT OVER SALARIS VERLAGING VOOR HET RIJKS- PERSONEEL. Reeds geruimen tijd gingen ernstige geruch- ten dat de regeering in verband met het te- kort op de begrooting 1932 voornemens was I een nieuwe verlaging toe te passen op de sa- larissen van het rijkspersoneel. Naar aanleiding van dit gerucht is zelfs een schriftelijke vraag tot de regeering gesteld, waarbij minister De Geer toen pertinent de juistheid van het gerucht ontkende. Het „Handelsblad" wist te berichten dat de centrale commissie voor georganiseerd over- leg in ambtenaarszaken door de regeering voor een spoedbijeenkomst is bijeengeroepen, om de regeering te adviseeren over een voor- stel harerzijds om de salarissen van het rijks personeel met 1 Januari a.s. opnieuw te ver- lagen. De „Residentiebode" verneemt, dat dit be richt helaas juist is en dat de regeering voor nemens is een salarisverlaging in te voeren tot een maximum van 5 pet. van het totaal- bedrag der salarissen, terwijl zij over de wijze van toepassing van deze salarisverlaging bereid is met de wenschen der organisatie zooveel mogelijk rekening te houden. Dit bericht zal niet alleen in breede krin- gen teleurstelling, maar ook verbazing wek ken. Immers de regeering heeft zich in de laatste jaren steeds op het standpunt ge steld, dat de salarissen geen sluitpost voor de begrooting mochten zijn. Wordt dit standpunt nu toch weer verlaten en moet de salarispost andermaal dienen om de begrooting sluitend te maken aldus vraagt laatstgenoemd blad. In verband met bovenstaande heeft de par- lementaire redacteur van Het Volk een on- derhoud gehad met minister De Geer. De mi nister ving het onderhoud ongeveer als volgt aan: f •- Als u iets te vragen mocht hebben, moet ik beginnen met u te zeggen, dat ik daarop niet kan antwoorden. Wanneer ik het noodig acht een mededeeling te doen, pleeg ik dat eigener beweging te doen. Maar als u wat te vragen heeft, kan ik daarop nog bevestigend noch ontkennend antwoorden. Mijn beginsel is voorts om, als onjuiste berichten worden gepubliceerd, die niet tegen te spreken, want begint men daar eenmaal aan, dan wordt later geloofd al datgene, wat niet tegenge- sproken wordt. Gaat u nu uw gang maar. De Volk-redacteur heeft daarop de opmer- king gemaakt, dat de minister vermoedelijk wel had begrepen, dat hij hem over de geruch- ten inzake salarisverlaging een vraag had willen stellen, waarop de minister nog ant- woordde, dat zijn stelregel, om niet op vra gen te antwoorden, gold voor alle vragen, die gesteld konden worden, dus ook voor die be- treffende genoemde geruchten. van de tabaksbelasting. De rookers, schrijft de Star, vragen zich al af, of zij dan minder moeten gaan rooken om te bezuinigen, dan wel evenveel of meer moeten rooken dan tot dusver, om de baten voor de schatkist zoo hoog mogelijk te maken. Dat is een moeilijk vraagstuk van logica of economie. Vermoede lijk echter zullen de rookers zich wel niet door de Zuivere Rede laten leiden, en zal de logica wel zooals gewoonlijk, ter zijde worden gesteld. Intusschen zal een nieuwe tabaksbelasting tweemaal zooveel menschen treffen als 10 jaar geleden het geval zou zijn geweest, want de laatste 10 jaar is het tabaksverbruik in Engeland precies verdubbeld. Het feit dat de dames zijn gaan rooken zal hieraan wel niet vreemd zijn. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 62) Vervolg.) De secretaris glimlachte een weinig neerbuigend. ,,Het lidmaatschap is juist verhoogd geworden en kost thans tien pond". Stephen knikte goedkeurend. ,,Wij zullen beiden toetreden". De secretaris deed verrast en waag-de te vragen: ,,lk vermoed, dat U reeds tot de een of andere club behoort ,,Ik ben president van de Fursedown Hill Golf Club", gaf Stephen bescheiden te kennen. ,,Wij zijn kennissen van Sir Philip Woodman, die naar ik meen, hier in het bestuur zit". „Is uw naam soms Underwood?" in- formeerde de secretaris vol belangstelling. ,,Ja", bekende Stephen. ,,Is u de heer, die dien prachtigen beker uitloofde en dezen zelf won?" ,,Dat was zuiver toeval", protesteerde Stephen. ,,Ja niets anders", voegde George Henry er aan toe. „Het was heel ongelukkig, doch een- voudig niet te vermijden", verklaarde de oudste broer. ,,Ik heb reeds een prijs uit- geloofd voor den wedstrijd, welke in het najaar zal plaats hebben". ,,Het zal ons buitengewon aangenaam zijn u hier te zien" verklaarde de secre taris. „Ik denk, dat het ons ook uitstekend zal bevallen", antwoordde Stephen, het- geen George Henry natuurlijk bevestigde. HOOFDSTUK XXXII. Toen de broers weer in Londen teru keerden, waren ze beiden geheel door zon verbrand, en Stephen althans was in het beste humeur van de wereld. Hun vacantie had hun een bevredigend bedrag gekost. „Het is heel eigenaardig, dat Harold ons heelemaal niet geschreven heeft", merkte Stephen op. Harold hield daar nooit van, her- innerde zijn broer hem. ,,We mcJtsten hem eens hier laten komen", stelde de oudste voor. Kort daarop trad de neef het vertrek binnen en hij maakte een allesbehalve vroolijken in druk. Harold", zei Stephen, „we hadden verwacht iets van je te hooren". ,,Ik had u willen schrijven", gaf Harold toe, „maar ik had niets te vertellen, of het moest zijn, dat het u kon interesseeren te hooren, dat Peggy me een blauwtje heeft laten loopen. Ze wilde me niet heb DE VLAAMSCHE DIENSTWEIGERAARS. De correspondent van de ,,N. R. Crt." te Brussel meldt: De Vlaamsche dienstweigeraar, Lode van Dijck, die, na enkele weken in de gevangenis te habben doorgebracbt, op vrije voeten was gesteld, daar men hem de gelegenheid wilde geven op zijn besluit terug te komen, is nu opnieuw gearresteerd geworden en in het tuchthuis aan de Begijnenstraat te Antwerpen opgesloten. Een andere Vlaamsche dienstweigeraar, J. de Keersmaecker, verscheen voor den krijgs- auditeur te Antwerpen in gezelschap van zijn commandant, kapitein Benit,i die, hoewel aan het hoofd staande van een Vlaamsche com- pagnie, zoo goed als geheel Nederlandsch on- kundig is. Op een in -de Fransche taal gestel- de vraag van kapitein Benit zeide De Keers maecker eerst dan te zullen antwoorden wan neer deze officier in staat zal zijn „de taal te spreken van de jongens die hij wellicht eens in het vuur zal moeten jagen". Daar De Keers maecker ook nog verklaarde in zijne dienst- welgerende houding te volharden, werd hij, op zijn beurt, naar de gevangenis der Begijnen straat overgebracht. Hij zal, binnen een paar weken weken voor den krijgsraad terecht staan. Verder is, in. de provincie Antwerpen, nog een milicien gearresteerd die, om Vlaamsche en anti-militairistische redenen, beslist wei- gerde zich naar de jaarlijksche schouwing van afgezwaaide militairen te begeven, terwijl een in Chatham (Canada) vertblijvend Vlaming, zekeren De Laere, die wederopgeroepen was door den Belgisohen minister van landsver- dediging, aan -dezen laatste schriftelijk heeft geantwoord, dat hij (De Laere) thans ,,der- tien jaar na den grooten massamoord die de Yzervlakte met Vlaamsch bloed drenkte en aangezien ondanks het koningswoord, de Vla- mingen nog steeds als een kudde worden ge- dreven, zich als Vlaming gerechtigd en tegen- over Vlaanderen verplicht acht te weigeren aan het ministerieele bevel gevolg te geven". De Laere zal bij verstek, door d-en krijgsraad van Oost-Vlaanderen, wegens desertie worden veroordeeld. ROOKEN OF NIET. Er is sprake van dat de belastingvoorstel- len, die minister Snowden Donderdag zal in- dienen, ook een verhooging zullen bevatten voor FOURNITURES GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Naby 't Stadhuis) (Ingez. Med.) UITKEERINGSFONDS BIJ ZIEKTE „HULP IN NOOD". In de Zaterdag gehouden driemaandelijk- sche ledenvergadering van het Uitkeerings- fonds bij ziekte „Hulp in Nood" werd o.a. door den penningmeester verslag uitgebracht van de inkomsten en uitgaven over de maan den Juni, Juli en Augustus. Hieruit bleek dat was ontvangen: aan con tribute f 601,70, buitengewone inkomsten 43,93, totaal 645,63; terwijl was uitgege- ven aan: ziekengeld 636,bodeloon 78, buitengewone uitgaven /251,34, totaal /965,34. Het tekort over deze drie maanden beliep dus 319,71. Het vorig slot der driemaandelijksche reke ning bedroeg 6440,43, zoodat de vereeniging op heden een kapitaal bezit van 6120,72. HERDENKING 1830/'32. Op de oude begraafplaats te Vlissingen heeft Dinsdag in tegenwoordigheid van ver- scheidene genoodigden de voorzitter vandeaf- deeling Vlissingen van de vereeniging Onze Vloot, kapitein ter zee R. H. Amtzenius, directeur van het Nederlandsch loodswezen, met een korte rede een krans gelegd op de graven van sohout bij nacht jhr. J. W. Lewe van Aduard, luitenant ter zee J. Klinkhamer, bootsman P. Hartz en kwartiermeester J. C. Kreynenburg, die ongeveer honderd jaar geleden het leven lieten voor het vaderland, als eerbiedige toulde aan hun nagedachtenis. HET WAARSCHUWEN DER BRANDWEER BIJ BRAND. Aangezien de ervaring bewijst, dat de in- gezetenen nog niet voldoende op de hoogte zijn, hoe zij te handelen hebben bij het ont- staan van brand om de hulp der brandweer in te roepen, verzoekt de opperbrandmeester, de heer Lambrechtsen van Ritthem ons er de aandacht op te vestigen, dat men bij even- tueele brandgevallen niets anders te doen heeft dan de dag en nacht geopende telefoon- centrale alhier te waarschuwen. De aldaar dienstdoende beambte heeft instructies om alsdan de bij de gemeentelijke brandweer be- trokken brandmeesters en anderen telefo- nisch te waarschuwen. PROV. STOOMBOOTDIENST. Met ingang van 1 October is benoemd tot hoofdmachinist van den Prov. Stoomboot- dienst te Vlissingen de heer G. H. Vierhout, thans reeds tijdelijk als machinist werkzaam. VERGADERING VAN DEN PROV. BOND „HET ZEEUWSCHE WIT-GELE KRUIS." Zaterdagmiddag werd in het Patronaat al hier eene vergadering gehouden van den Pro- vincialen Bond „Het Zeeuwsche Wit-Gele Kruis". Deze bijeenkomst werd gepresideerd door den heer B. A. Th. M. Truffino, Bur gemeester van Hulst, terwijl de heer C. van Horsigh, Burgemeester van 's-Heerenhoek als secretaris fungeerde. De Voorzitter opende de vergadering en sprak een woord van welkom tot de aan wezigen, waarna door den Secretaris de notulen der vorige vergadering werden voor- gelezen, welke onveranderd werden gearre steerd. ben, of ik rijk, of een bedelaar was" ,,Bedoel je daarmede, dat ze je wei- gerde?" vroeg Stephen ronduit. ,,Ze heeft me in mijn gezicht uitge- lachen". „Gaf ze geen reden op?" informeerde George Henry thans voor den eersten keer. „Oh, het gewone, banale gedoe Ze zou nooit met een man kunnen trou- wen, van wien ze niet hield, etc. Ze sprak over me alsof ik een kind in de luiers was". ,,Ze moet een buitengewoon verstandig meisje zijn", verklaarde Stephen. „Wat zegt u?" riep zijn neef uit. ,,Waar is ze nu?" vroeg George Henry. „Ik heb er geen idee van", bekende Harold. ,,Ze heeft haar betrekking een week geleden opgezegd. Ik vermoed, dat ze het niet prettig vond mij iederen dag te moeten zien. Dat is ook zeer beqrij- pelijk". Toen keerde George Henry zich met iets van woede tot hem. ,,Je hebt dus heelemaal niet de moeite genomen om uit te vinden, wat er van haar geworden is? Vindt je je zelf niet buitengewoon zelfzuchtig?" ,,Van dien kant heb ik het niet be- keken", gaf Harold toe. „Natuurlijk voelde ik me de eerste dagen verre van prettig, maar ze had voor mij toch heusch niet weg hoeven te gaan". ,,Weet je haar adres ook?" informeerde George Henry. Weiger namaak en let er op dat op elke tablet het woord MBAYER" staat Prljs75cts (Ingez. Med.) „Nee, maar ik vermoed, dat ze nog in Chenies Street woont". George Henry liep regelrecht op den kapstok toe en zette zijn hoed op. ,,Ik kom wel in de Milan" bij je, Stephen", kondigde hij aan. ,,Lieve hemeltje!" riep Harold ver- baasd uit George Henry nam buiten gekomen een taxi en liet zich naar Peggy's huis rijden. Onmiddellijk werd hem de deur door haar geopend. „Is u het?" stamelde ze verbaasd. ,,Ja", gaf George Henry zenuwachtig toe. ,,Wilt u asjeblieft binnenkomen? Dit mag echter maar op een conditie". ,,Conditie?" herhaalde hij. ,,Ja, dat u niet over Harold spreekt". George Henry werd plotseling een manPeggy zag er buitengewoon aantrekkelijk uit. ,,Dat beloof ik", verzekerde hij haar. „Ik wil over mezelf praten". ,,Dan is het goed", zei ze, terwijl zij de deur sloot. „Ik zit hier heel dikwijls en denk dan weer aan dat eerste bezoek van u. Is u boos, omdat ik Basinghall Street verlaten heb?" Natuurlijk niet", antwoordde hij. „Ik kon het niet helpen, doch het was onmogelijk het er lanaer uit te houden", vertelde ze hem. ,,Ik kan niet precies verklaren waarom. Dagen lang liep u mijn kantoor voofbij zonder binnen te komen, en als dit dan nog gebeurde, stond die Vervolgens -kwam in behandeling het huis- houdelijk reglement van den Bond. Daarna had de verkiezing plaats van den Voorzitter en het Bestuur en werden vaste commissies ingesteld voor: A. de hygiene van het kind. B. T.B.C.-bestrijding. C. Geslachtsziektenbestrijding. Het Bestuur van den Bond en de commis sies zijn samengesteld als volgt: Bestuur: B. A. Th. M. Truffino, te Hulst, Voorzitter; Dr. J. A. van Lierop, te Hulst, Vice-Voorzitter, afgevaardigde naar de Prov. Commissie voor Hygiene van het kind; P. F. van Hootegem, te Sluis, Secretaris; P. C. van Hecke, te Sas van Gent, Penningmeester; C. van Horsigh, te 's-Heerenhoek, afgevaardigde naar de Prov. Commissie voor T.B.C. en voor Kinder Hygiene, Dr. Hermans te IJzendijke, afgevaardigde naar de Prov. Commissie voor de Hygiene van het kind; Dr. Puijlaert, te Sas van Gent; Dr. Staal te Sluis (toegevoegd lid). Geestelijk Adviseur: Rector A. van. Jole te Hulst. Provinciale Federatieve Commissie voor: A. de KinderhygieneDr. van Lierop, te Hulst, Voorzitter; Dr. Hermans, te IJzendijke, W. A. van Poppel, te Hulst; C. van Horsigh, te 's-Heerenhoek. B. de T.B.C.-bestrijdingDr. Staal, te Sluis, Voorzitter; P. F. van Hootegem, te Sluis; J. M. L. Maertens, te Hulst; C. van Horsigh, te 's-Heerenhoek. C. de Geslachtsziektenbestrijding: Dr. Puijlaert, te Sas van Gent, Voorzitter; P. C. van Hecke, te Sas van Gent; J. Ch. Comelis, te IJzendijke; E. L. Freriks, te Ter Neuzen. (Zei.) HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL ZEEUWSCH-VLAANDEREN (TER NEUZEN). In de week van 2431 Augustus werd bij het bureau der Kamer opgaaf gedaain van de volgende Inschrijvingen N.V. Expeditie-Ondememing Van Gend Loos, Noordstraat 101. Beheerder van het bij- kantoor Ter Neuzen: Adr. de Priester. J. A. de Ligny en Zoon, Zuidzande M 23, mets-elaarsbedrijf, aannemen van bouwwerken, het koo-pen en verkoopen van bouwmaterialen en aanverwante artikelen en v-oorts al het-- geen tot het uitoefenen van zoodanigen han- del behoort. Venn.: J. A. de Ligny Sr. en J. A. de Ligny Jr. te Zuidzande. Wijzigingen BehaegelDenijs, Hulst, E 52, tricotage- fabriek. Vennootschap onder firma is omge- zet in een commanditaire vennootschap, onder den naam: „Behaegel Fils". Beheerend-e ve-n- nooten: Franz C. L. en Paul L. H. A. Behaegel en Ivan J. L. M. van Hollebeke, St. Nicolaas- Waes (Belgie). Comm. vennoot: een. Natio- nalitedt: Belg. Land van inwoning: Belgie. Oomman-ditair kapitaal 185.545.5714. Duur der vennootschap: 1 Oct. 1930 tot 1 October 1960. Cement-, pannen- en tegelfabriek, Dellaert Geimaerdt, Westdorpe A 147. Uitgetr. ven noot: A. Geirnaerdt. Zaak wordt door den venn. voortgezet onder den handelsnaam: Cement-, pannen- en tegelfabriek, C. Dellaert. Coop. Vruchtenveiling Zeeuwsch-Vlaande ren G. A., Markt 2. Statuten gewijzigd. idiote Harold bij me. En eindelijk nu ik kon het niet meer verdragen. Ik had toch moeten weggaan, zelfs al was Harold niet zoo onmogelijk geweest". „Dus je geeft eigenlijk niets om hem?" Ze lachte hardop. ,Om zulk een baby als hij? O, lieve hemel!" George Henry stond thans heel dicht bij de oude schrijfmachine op haar tafel. „Peggy" zei hij. „eens heb ik me heel slecht tegenover je gedraaen. Ik heb me er voortdurend over geschaamd. Als het je interesseert zal ik je er alles van vertel len en ik verzoek je te willen gelooven, dat ik thans volkomen in ernst spreek. Als Harold te jong voor je is dan ben ik zeer zeker veel te oud. Maar ik kan je een prettig huis en luxe geven. Wil je met me trouwen, Peggy?" Ze pakte hem bij zijn arm beet en keek hem smeekend aan. ,,Je hebt nog niet gezegd wat ik graag zou willen hooren", fluisterde ze. ,,Het klinkt zoo vreemd van mijn lip- pen", stamelde hij, „omdat ik het nog nooit tot een andere vrouw gezegd heb... Maar ik houd zooveel van je Peggy". Plotseling sloeg ze haar armen om zijn hals en drukte haar gezichtje tegen het zijne. Waarom heb je me dat nooit vroeger verteld?" zuchtte ze. ,,Je moet een groote domoor zijn geweest niet gemerkt te heb ben, hoe lang ik jou al liefhad". (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1