ALGEMEEN NIEUWS- FN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Millionair tegen wil en dank ALLES BI* NBHLAND. FKtTILLETOir. AUTOS MOTORS NIJVERHEID Afsluiting Kerkhoflaan mgr. dr. w. h. nolens, t door E. PHILIPS OPPENHEIM. -\7rwr allrrvn resrel ABONNEMENTSPRIJSBin,-n Ter Neuzen 1,40 per 3 -aanden- B*ten Ter Neuzen fr >>er dom 1.80 per 3 maanden - Btj voor ultbetaling fr. per post 6.80 per jaa Voor Belgle ea Amerlka f 2,25, overigre lan den 2,60 per 3 maanden fr. per p Abonnementen voor bet bu'tenland aileen by voorultbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Gitgeefster: Flrnw P. J- VAN DE 8ANDE, ADVERTENTIgN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor Rl^eD Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte bereken Handelsadvertentign br) regelabonnement tegen verminderd tarief. hetwe verkrijgbaar Is. - Inzending van advertentien liefst dag voor de nltgav. DIT BEAD VERSCH1JNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVON Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gedurende he. uitbreken van de klinker- en het leggen eener kei- en klinkerbestrating in de Kerkhoflaan te Ter Neuzen, het gedeelte van deze laan, tusschen den Baandijk en de Dekkerstraat vanaf 2 September 1931, voor het rijverkeer is afgesloten. Ter Neuzen, 31 Augustus 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Met Mgr. Dr. W. H. Nolens, die na een langdurige ziekte is heengegaan, verliest Nederland een staatsman van beteekenis, die in het buitenland op tal van congressen en conferenties, waarop hi) ons land vertegen- woordigde, het aanzien van ons lan 1 :.aede hielp verhoogen, wiens woord en meeningen, door den wetenschappelijken inhoud, gezag hadden. Een man met een helder verstand, met een klaren blik, die om zijn zuiver sociaal voelen en doorzicht overal werd gewaardeerd. In hem verliest de Katholieke kerk een trouwen zoon, een ijverigen priester, steeds op de bres om zijn kerk en de markt van zijn politieke partij te vergrooten, een Ohristen, die voor alles in de politiek het Christelijk beginsel op den voorgrond stelde, als basis, waarop de politiek van Nederland moest wor den opgebouwd. De Nederlandsohe Katholieken konden eens op Herman Joseph Aloysius Maria Schaep- man, den dichter en staatsman wijzen, als bun leider, ze vonden in Mgr. Nolens, die ook een „Memoriam" wijdde aan den dichter van „Aya Sophia", een nieuwen leidsman, naar wien met ontzag en eerbied werd geluisterd. Nu was Schaepman van een geheel andere tructuur en natuur, dan de thans ontslapene, Schaepman een forsche striijlder, wiens woord kon daveren door de ruimte, de geestdriftige propagandist, die door heel het land zich deed hooren en ook in de Tweede Kamer zich gel- den liet. Nolens, een kalme, rustige figuiur, meer de man acihter de schermen, die evenwel de touwtjes hield, ongemerkt voor de groote massa, maar voelbaar voor hem, die meer achter de schermen kon kijken. De regisseur, naar wiens aanwijaingen wordt gehandeld. Van hem werd getuigd, dat hij geen poli ticals was, die bij voorkeur timmerde aan den grooten weg. ,,Hij gaat rustig", zoo werd ge- schreven, „voor buitenstaanders schier onge merkt zijn weg. Hij boudt zelden buiten de Kamer openbare propaganda-redevoermgen. zooals de leiders der andere partij en. Hij heeft niets van wat men noemt een volks- menner en jaagt nog minder de volksgunst na of de wereldlijke erkeuning van wie of van wat ook". In de Kamer werd steeds naar hem ge luisterd, als naar een, die aileen sprak, als hij over het onderwerp lets wist te zeggen. Die nooit in algsmeenheden verviel, maar bllijfk gaf van alles een bijzondere studie te hebben gemaakt Misscbien had hij, eeuwen geleden levende, een Richelieu, een Mazarin kunnen zijn. Ook hij, evenals deze staats'lie- den, iemand, die wist wat hij wilde, die altijd het doel voor oogen hield en zich nooit liet afleiden van de hoofdzaak. In waarheid een priester, die nooit dacht aan zichzelf, heel zijn leven wijidend aan het groote doel. Een man, juist om de zuiverheid van zijn bedoe- lingen, vrij van ego'istische verlangens, geeerd door den politieken tegenstander, die wist, dat bij Nolens slechts de zaak, niet de persoon gold. Men kon in den nu ontslapene den man zien, aileen levend voor ztjn roeping of voor wat h/rjl als zijn roeping beschouwde. Mgr. Nolens was een gave figuur, van een onkreukbare eerlijkheid en oprechtheid, die zich voor deed, zooals hij was, die de schrjn- heiligheid van een geslepen diplomaat miste. Men wist, wat men aan hem had, hij streed steeds met open vizier Met hem is een groote Nederlander heen gegaan. Wiilem Huhertus Nolens werd 7 Septem ber 1860 te Venlo geboren, de stad, die hem naar de Tweede Kamer zond en hem altijd trouw zou blijven. Eerst studeerde hij rechten en staatsweten- schappen te Utrecht ,waar hij van 1880 tot 1884 bleef. Torn ging hij naar het Semina- rium te Roermond. Op 26 Maart 1887 werd hij tot priester gewlrjld. April 1927 werd hij door velen in den lande hij Zijn 40-jarig jubi- leum als priester, gehuldigd als staatsman- priester, een huldebetooging, waaraan ook Prins Hendrik deelnam en waarbrj o.a. Jhr. De Geer het woord voerde door hem niet aileen als priester, maar ook als staatsman te huldigen. Een jaar na zijn priesterwijding werd hij leeraar aan de R.-Kath. H. B. S. te Rolduc om les te geven in zedelijke wijsbegeerte en sociale wetenschap. Maar hij gaf daarbij zijn wetenschappelijske studies niet op. Hij promoveerde 12 Februari 1890 tot doc tor in de staatswetenschappen aan de Rijks- universiteit te Utrecht met het proefschrift „Leer van den Heiligen Thomas van Aquino en het Recht", terwijl hij tegelijkertijd tot doctor in de rechtswetenschappen werd be- vorderd op stellingen. Beide promoties ge- schiedden cum laude. Van 1896 dateert zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. Van 1912 tot 1913 was hiijl voorzitter van deze Kamer en curator van de Technische Hoogeschool te Delft. Het wekte geen ver- wondering als Mgr. Nolens, in 1909, door den Amsterdamschen gemeenteraad werd be- noemd tot buitengewoon hoogleeraar in de arbeidswetgeving. Een groot deel van zijn studies had hij gewijd aan de arbeidswet geving en hrj was de aangewezen man om Nederland te vertegenwoordigen op de ar- beidsconferentie, welke in 1919 te Washing ton werd gehouden. Het spreekt vanzelf, dat hij ook een eerste plaats innam bij de confe- rentie te Geneve, om mee te werken aan de codificatie van de arbeidswetgeving. In 1916 werd hij buitengewoon gezant te Rome bjj den Heiligen Stoel. Lang bleef hij niet in deze functie. In 1918, toen een link- sche meerderheid bij de verkiezingen van 3 Juli, voor een rechtsche meerderheid moest plaats maken, werd Mgr. Nolens door H. M. de Koningin belast met de formatie van een extra-parlementair kabinet. Op 9 September 1918 had de fonmateur Zijn kabinet gereed. Ruys de Beerenbrouck werd minister-president met de portefeuille van binnenlandsche zaken. Met hem namen in het mindsterie zitting Van Kamebeek, Heems- kerk, Alting van Geusau, Nadin ten Cate, Usselsteijn, Koning en Idenburg, terwijl eenige weken later twee nieuwe departemen- ten werden ingesteld met Aalberse en Ds. De Visser als ministers. Nolens als kabinetsfor- mateur had zelf geen portefeuille genomen, omdat hij van oordeel was, dat zijn priester- schap niet met een ministerambt was te con- ibineeren Zeker is het, al was het nooit aanwijsibaar, dat zijn invloed op het ministerie-Ruys groot is geweest. In 1920 werd Mgr. Nolens benoemd tot waamemend voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid. Mgr. Nolens was o.m. ridder in den Neder- landschen Leeuw. Bij uiterste wilsbeschikking is door Mgr. Dr. Nolens bepaald, dat de plechtige uitvaart- dienst moet worden gehouden in de kerk der parochie, waarin hij' zou overlijden en dat deze uitvaartdienst moest worden gecelebreerd door een pastoor der parochie. Vervolgens dat hij begraven moest worden op de begraaf- te Venlo. Daarom is bepaald, dat de metten zullen geaongen worden in de paroohiekerk van St. Willibrordus te 's-Gravenhage op Maan- dagavond; dat de lauden zullen gezongen worden in dezelfde kerk op Dinsdagmorgen om half 10; dat de uitvaartdienst zal worden gehouden in dezelfde kerk Dinsdag te 10 uur. Dat in de parochiekerk van St. Martinus te Venlo een plechtige Mis van requiem zal wor den gezongen op Woensdag om half 11 uur, waarna de begrafenis op de begraafplaats te Venlo. ONTHULAJNG STANDBEELD VAN DOMELA NIEUWENHUIS. Op het Nassauplein te Amsterdam tus schen de twee nieuwe monumentale brug- gen is Zaterdagmiddag onder zeer groote be- langstelling en groote geestdrift een bron- zen monument onthuld voor den pionier der socialistische beweging F. Domela Nieuwen- huis. Het geeft den graoten strijder in de arbeidersbeweging weer ten voeten uit, als stond hij te betoogen voor een vergadering. Op bet voetstuk van lava-basalt is aan de voorzijde een relief figuur van Prometheus en aan de achterzijde een bronzen plaat aan- gebracht, met een inscriptie bevattende de geboorte en overlrjdens-datum met die van de onthulling. Voor deze plechtigheid was een groot deel van bet Nassauplein afgezet. Hoe meer het oogenblik van de onthulling naderde, hoe grooter het aantal toeschouwers werd, ach ter het politiecordon. Tegen drie uur kwam een groote stoet, voorzien van vlaggen en doeken, bij het mo nument aan. In dezen stoet, die zich had op- gesteld bq het IJsclubterrein, liepen mee leden van het monument-fonds, een groot aantal politieke vereenigingen en vakver- eenigingen. De plechtigheid werd geopend met het spe- len van de Internationale. Door den voor zitter van het monument-comity, den heer Prien, werd in het kort de wordingsgeschie- denis van het standbeeld uiteengezet. Onder het spelen van het Largo van Han del, werd door mevrouw de wed. B. Domela Nieuwenhuis het doek, dat de figuur van Nieuwenhuis nog onttrok aan den blik der aanwezigen, weggenomen. voor FOURNITURES GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabjj 't Stadhuis) (Ingez. Med.) 58) (Vervolg.) ,,Als iedereen er zoo overdenkt, dan zal ik me natuurlijk niet verzetten", ant- woordde George Henry. Na verloop van een half uur rees er plotseling een opgewonden gemompel uit de vele toeschouwers op. Iemand schijnt een prachtigen slag te hebben geslagen", riep Harold uit. Te midden van een qroep enthousiaste spelers stonden Stephen en Sir Philip Woodman. De laatste transpireerde bui- tenmatig en was vuurrood van inspanning. Aan Stephen echter was niets bijzonders te bemerken, en zag hij er even koel en rustig als altijd uit. „Mag ik u mijn compliment maken over dien laatsten beslissenden zet", riep Sir Philip uit. Hij had een boekje in zijn hand, waarin hij vlug eenige berekeningen maakte. ,,Ik geloof", ging hij voort, ,,dat u de overwinnaar is mijnheer Underwood". ,,Dat is prachtig, oom", zei Harold glimlachend. ,,}a, je oom heeft de bokaal gewonnen", verklaarde Sir Philip... HOOFDSTUK XXVIII. Toen het nieuws bekend werd gemaakt, ontstond er een algemeene opschudding. ,,Het is belachelijk", gaf Stephen ge- irriteerd te kennen. ,,Ik denk er niet over den prijs te accepteeren". „Ik vrees, dat dit niet zal gaan", pro- testeerde mijnheer Doll. „Uw broer heeft mij beloofd, dat de rechtmatige eigenaar dezen in ontvangst zou nemen' „Maar ik dacht. dat Harold dat was", bracht George Henry in het midden. „Wij hebben cjesproken van „den eer- sten overwinnaar hield de secretaris vol. ,,Heb jij je woord hiervoor gegeven, George Henry vroeg Stephen. .Jammer genoeg wel", gaf deze toe. Plotseling kwam Harold uit de be- stuurskamer te voorschijn met de bokaal in zijn hand. Hij plaatste deze op de met een groen kleed overdekte tafel en hij werd op de hielen gevolgd door eenige be- dienden, welke verschillende flesschen champagne droegen. „Ik feliciteer je van harte, oom Ste phen", zei hij opgetogen. „Daar zullen we eens op drinken, wat?" Stephen trok den heer Doll op een ver- legen wijze ter zijde. Kleine zweetdrup- pels stonden op zijn voorhoofd en door den wind was zijn haar geheel en al in de war geraakt. Mijnheer Doll", bracht hij uit, „dit is ontzettend hinderlijk. Het is een ont- knooping die ik allerminst verwacht had. Het is allerbespottelijkst, dat ik mijn eigen beker in ontvangst zou nemen". ,,Dit wordt meermalen gedaan", ver- zekerde de secretaris hem. ,,Ik vrees, dat u zich in het onvermijdelijke zult moeten schikken". Stephen liet een aeluid hooren, dat heel veel op gekreun geleek. „Natuurlijk ben ik erg vereerd", zei hij. ,,Maar ,,Als ik u wat mag voorstellen", viel de heer Doll hem in de rede, „zou ik u willen aanraden thans reeds een prijs aan te bie- den voor een wedstrijd, welke het volgend jaar gehouden wordt". Nadat het applaus was bedaard, was het de heer G. Rijnders, van „de Vrije Socialist", die in het kort schetste wat Domela Nieu- 1 wenhuis geweest is voor de arbeidersbewe- g-ing- HET CONFLICT TUSSCHEN DE GEMEENTE EMMEN EN DE REGEERLNG. De Gemeenteraad van Emmen heeft op- nieuw behandelt den eisch van de Regeering tot plaatsing der gemeente in de derde klasse voor de heffing der Gemeentefondsbelasting. Zooals men weet, is deze eisch reeds tot tweemaal toe afgewezen en heeft minister Ruys de Beerenbrouck tenslotte gedreigd met inhouding der bijzondere Regeeringssub- sidie aan de gesaneerde gemeente. Dit drei- gement is thans aanleiding geworden, na overleg in de verschillende Raadsfracties, tot aanneming onder sterk protest van de Re- geeringseischen. DR. J. TH. DE VISSER MINISTER VAN STAAT. De „Staatscourant" van Zaterdag bevat de mededeeling, dat de oud-minister dr. J. Th. de Visser benoemd is tot Minister van Staat. Aanvankelijk te Utrecht rechten studee- rende, wijdde de student De Visser zich daar- na aan de studie der godgeleerdheid, waarin hij op 5 Mei 1880 promoveerde op een proef schrift, getiteld: ,,De daemonologie van het Oude Testament". Tot 1897 stond dr. De Visser als predikant in verschillende plaat- sen, toen hij in dat jaar tot lid van de Tweede Kamer gekozen werd voor het district Rotter dam; later werd hij afgevaardigd door Am sterdam en Leiden. Als afgevaardigde legde hij zich hoofdzakelijk toe op de sociale vraag- stukken en het onderwijs. In 1898 stichtte hjj den Christ. Nat. Werkmansbond en in 1910 volgde hij Jhr. Mr. A. F. de Savomin Lohman op als voorzitter der Ohr.-Historische Kamer- fractie. Na de verkiezingen in 1918 trad hij in het coalitie-kabinet Ruys de Beerenbrouck op als minister van het nieuwe Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Na het aftreden van het kabinet in 1925, werd hij opnieuw naar de Tweede Kamer afgevaar digd, waar hij de leiding van de Chr.-Hist. Kamergroep ovemam van mr. Schokking, die minister van Justitie geworden was in het ministerie-Colijn. Na de langdurige ministe- rieele crisis die op den val van dit ministerie volgde, kreeg dr. De Visser van de koningin opdracht een kabinet te formeeren, waarin hij toen niet slaagde. Dr. De Visser heeft ook buiten zijn amb- telijke loopbaan de openbare zaak in vele functies gediend als bestuurslid van onder- scheiden vereenigingen. Vele studien op Bijbelsch-oudheidkundig gebied verschenen voorts van zijn hand. (Alg. Hbl.) EERSTE KAMER. Het centraal stembureau voor de verkie- zing van leden der Eerste Kamer heeft in de vacature, ontstaan door het niet-aannemen van zijn benoeming tot lid der Kamer door mr. P. J. Reymer, als opvolger van wijlen den heer J. N. Hendrix, benoemd verklaard den heer M. Visser, te Leeuwarden. HET VEER BIJ MOERDIJK. Uit Moerdijk wordt aan de N. R. Crt. ge- meld: In verband met het steeds toenemende toe- ristenverkeer over Moerdijk en de bij het de partement van Waterstaat ingekomen klach- ten over het lange wachten van automobilis- ten aan de veerboot, zoowel aan den Noord- Brabantschen als Zuid-Hollandschen oever, heeft Vrijdagmiddag de minister van Water staat, mr. Reymer, hier een bezoek gebracht. Toen de minister hier aankwam, stonden Stephen scheen zich plotseling opge- lucht te voelen. ,,Mijn beste mijnheer Doll", riep hij uit. ,,Het volgend jaaronzin! Schrijf een nationalen wedstrijd uit voor het najaar. Ik zal een zelfde bokaal uitloven terwijl mijn broer een anderen prijs beschikbaar zai stellen. Wat die zijn zal, zullen we later nader bekend maken. Ik wensch tevens eenige kleine prijzen te geven voor een dameswedstrijd". „Dat is heel edelmoedig van u, mijn heer Underwood en ik ben er van over- tuigd, dat het niet lang zal duren, of we zijn de populairste club in heel Surrey." De aankondiging werd met een over- weldigend enthousiasme ontvangen en iedereen scheen het noodig te vinden hierop te drinken. Harold, met een soep- lepel uit de keuken gewapend, schonk onvermoeid champagne in. George Henry nam onlbemerkf zijn broer apart. ,,Ons gewone uur voor de lunch is reeds lang verstreken, Stephen", fluister- de hij. ,,Onze spijsvertering Ik ben het volkomen met je eens", gaf Stephen toe. ,,Laten we wegsluipen". Toen ze een rustig hoekje in de eetzaal ontdekt hadden, zei Stephen eenklaps: „George Henry, ik begin in het Noodlot te gelooven". ,,Daarover verbaas ik me allerminst", zei George Henry, terwijl hij zich van salade beaiende. ,,Je moet eens proeven, hoe verrukkelijk deze lamsbout is". Even heerschte er stilte, welke door Stephen verbroken werd. ,,Wij steunen een tooneelonderneming cn het stuk, dat ze opvoeren wordt een succes. Wij organiseerden een open- lucht-theater in Engeland en als wij den heer Hiram Pluck niet flink hadden aan- gepakt, hadden we een groot, in plaats van een klein fortuin verdiend. We geven vijf honderd pond uit voor een golfprijs en... winnen dien zelf". ,,Het is ongelooflijk", bekende George Henry. ,,Ik ben twee uur in de buiten- lucht geweest en ik zal nog een stukje lamsvleesch nemen". ,,Ik moet eerlijk toegeven", zei Stephen even later, „dat Harold zijn teleurstel- lingen heel goed heeft weten te ver- draaen". ,,Ik ben het volkomen met je eens. Het was te meer opvallend, omdat hij in de stellige overtuiging verkeerde, dat hij de bokaal gewonnen had". ,,Ik ben erg tevreden over onzen neef", verklaarde Stephen. ,,Hij is een uitsteken- de speler". ,,Ja, wij kunnen er trotsch op zijn", stemde George Henry toe. Harold heeft er.vandaag flagrante be- wijzen van gegeven een echte sportsman te zijn. Ik zal ,,Wij zullen", viel George Henry in, ,,zien hem op de een of andere manier schadeloos te stellen". Sir Philip Woodman kwam luidruchtig binnen. Hij had een paar glazen cham pagne gedronken en verkeerde in een op gewonden stemming. ,,Mag ik bij u komen zitten?" riep hij uit, terwijl hij een stoel bijschoof. ,,Met genoegen", stemde Stephen toe. ,.Het zal ons zeer aangenaam zijn", uitte George Henry zich. ,,U zult flink wat geld met uw golfspel verdienen, mijnheer Underwood", merkte Sir Philip op. ,,Die obligaties zullen reusachtige dividenden uitkeeren. Die zaak zal wellicht evenveel opbrengen als uw kantoor in Basinghall Street". ,,Geld verdienen!" herhaalde Stephen treurig. „Groote bedragen", vulde George Henry aan. Weiger namook en let er op dat op elke tablet het woord "Bayer" staat. Prijs 75 cts. (Ingea;. Med.) auto's in een lange file te wachten, om met de veerboot te worden overgezet. De minis ter, die te kennen gaf, een steekproef te wil len nemen, stelde vast, dat met slechts 66n veerboot de verbinding tusschen den Noord- Brabantschen en den Zuid-Hollandschen oever werd onderhouden, welke veerboot niet in staat bleek, de steeds aanrijdende auto's te bergen, zoodat vele zeer lang moesten blijven wachten. De tweede veerboot werd aanstonds in de vaart gebracht, waarna de Minister met een ingenieur en een opzichter van den rijks- waterstaat een regeling besprak, ten einde verbetering in den toestand te brengen. DR. J. W. JENNY WEYERMAN. f Hier te lande is bericht ontvangen dat dr. J. W. Jenny Weyerman, lid van den Gezond- heidsraad en directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, plotseling te Pa ramaribo is overleden. De overledene heeft verdienstelijk werk gedaan om het drink- water-vraagstuk voor Suriname's hoofdstad tot oplossing te brengen en daartoe plannen ontworpen, die hehben geleid tot de oprichting der Surinaamsche Waterleiding Maatschappij. Die plannen zijn aanvaard ondanks de daar- tegen aangevoerde bezwaren, die hoofdzake lijk voortspruiten uit de vrees voor een mo- gelijk watertekort. De ontslapene vertoefde thans opnieuw in Suriname in verband met onderzoekingen nopens den waterrijkdom van Savanna bij Republiek, die als prise d'eau zal dienen voor de genoemde waterleiding. NIEUWE FRANKEERZEGELS. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Over eenige weken zullen op de postkanto- ren verkrijgbaar worden gesteld frankeer- zegels van 36 cent en van 70 cent. Aan het zegel van 36 cent bestaat behoefte voor de frankeering van een luchtpostbrief beneden 5 gram naar Ned.-Indie; het zegel van 70 cent dient voomamelijk voor de ver- zending van postpaketten van 79 K.G. De zegels, welker formaat in overeenstem- ming werd gebracht met de voorschriften voor papierformaten, zooals die werden vast- gesteld door de centrale commissie voor nor- malisatie in Nederland, hebben een afmeting van 21 bij 30 m.M. en zijn ontworpen door den architect Piet Zwart te Wassenaar. De vervaardiging geschiedde met gebruik- making van moderne grafische middelen, foto- grafie en foto-chemigrafie. Van de verschillende foto-chemigrafische reproductie-methoden bleek koper-diepdruk (foto-gravure) de eenige techniek te zijn, welke by groote oplagen het fotografische beeld op ongeglansd papier bevredigend repro- duceerde. Een nadeel van roto-gravure is ech ter het vrij grove raster, dat bij de kleine af meting van het postzegelbeeld hinderlijk kan zijn. Teneinde dit raster zoo weinig mogelijk storend te doen werken, moesten vele fijne nuanceeringen worden opgeofferd. Beide zegels zijn opgebouwd uit drie ele- menten, beeltenis van H.M. de Koningin, een voorstelling en de tekst. Omamentaties wer den als overtolligheden geweerd. De voorstel- ,,Er bestaat geen twijfel aan. Dat is zoo vast als een huis", verzekerde Sir Philip. Stephen keek zijn broer aan. George Henry zei hij, ,ik neem van- daag een groot glas port". „Ik ook, zij zijn broer heldhaftig. HOOFDSTUK XXi#. De philantropische daad van George Henry ten opzichte van Peggy Robinson werd met succes bekroond. Hoewel het tikken nog heel langzaam ging copieerde het meisje dagelijks met de grootste accu- ratesse de verschillende lijsten. Iederen morgen opende George Henry de deur van haar kantoor, boog en wenschte haar goedenmorgen, Iederen morgen keek ze van haar arbeid op en beantwoordde glimlachend zijn groet. waarna ze zich onmiddellijk weer over haar werk boog. Heel dikwijls zocht hij te vergeefs naar een excuus om nog wat langer in haar kamer te kunnen blijven. Als hij iets verzonnen had om te zeggen, was het zeker, dat hij het op het critieke moment weer vergeten was. Langzamer- hand kwam hij tot de overtuiging, dat zij om de een of andere reden er de voor keur aan scheen te geven hun relaties van zuiver zakelijken aard te houden. Het duurde dan ook niet lang, of hij opende zelfs de deur niet meer, als hij voorbij ging- Stephen refereerde op een morgen aan het succes van de proefneming van zijn broer. George Henry", zei hij, „ik ben bui tengewoon tevreden over het werk van juffrouw RobinsonZe gedraagt zich ook onberispelijk". ,,Dat doet me genoegen, Stephen", zei George Henry. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1