ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. iliionair tegen wil en dank Eerste Blad. ALLES No. 8725 WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1931 71 e Jaargang. RAADSVEROADERING. BIHHBNLAHD. BUIT1NLAHD. FSPILLBTOg. AUTOS MOTORS NUVERHEID mm 56) Vervolg. HOOFDSTUK XXVI. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. ENGELSCH MATROOS DOODGESCHOTEN IIHIffl—hi ll'lll II rillfiillimilWTiii HUTT 4BONNW1WISNTSPBWS: Bim,-n Ter Neuzen /1.40 per 8 maanden - Buiten Ter Neuzen fr. per pc« /1,80 per 3 maanden - Bt) voor ultbetaling fr. per post f 6.60 per jaar - Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overige lan den f 2.60 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor het buitenland alleen bt) vooruitbetaling Flrma P. J. VAN DE SANDH. GIRO S8150 TELEFOON No. 25 Be Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den gemeenteraad is belegd op Dinsdag 1 September 1931, v.m. NEGEN uur. Ter Neuzen, den 26 Augustus 1931. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. BAKKERSN ACHT ARBEID De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ter Gemeente-secretarie ter in- zage ligt een aanvrage van: HENDRIK JACOBUS BEVELANDER, om vergunning tot het verrichten van bak- kersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags in het perceel Baan- dijk no. 77. Op Zaterdag 26 Sept. 1931, des voormid dags om 10 uur, zal in het Raadhuis gelegen- heid bestaan, om ten overstaan van den Bur gemeester bezwaren tegen de aanvrage in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager, als zr) die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld, zich naar aanleiding van deze be zwaren mondeling of schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvrager, als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen voor bet bovengenoemde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente, van de terzake ingekomen schrif- turen kennis nemen. Ter Neuzen, 26 Augustus 1931. De wnd. Burgemeester voornoemd, L. J. GEELHOEDT. toestand van mgr. Nolens laten informeeren. Mgr. Scbioppa, internuntius, en mgr. Aenge- nent, bisschop van Haarlem, hebben dr. No lens tijdens zijn ziekte bezocht. Nader wordt bericht dat er Maandag een verontrustende acbteruitgang in den toestand van Mgr. Nolens viel te constateeren. I)i; NEDERLANDSCHE jaarbeurs. De Nederlandsche Jaarbeurs wordt van 8 17 September te Utracht gehouden en wel voor de 25e maal. Het bestuur verspreidt met bet oog daarop een reclamegeschrift met een zilverkleurigen omslag, waarop bet getal 25 staat aangegeven. Het vermeldt o.m., dat de najaarsbeurs 1931 er, wat de deelneming be- treft, zeer goed voorstaat; wat het aantal deelnemers betreft, het vergroote Jaarbeurs- gebouw is geheel bezet, en de groote tijdelijke hal op het Vredenburg eveneens. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regelfl /0,80 Voor elker' reg®' metr Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen vermbiderd tanef, hetwelk op aan\r«.a»s verkrijgbaar is. - Inzending van advertentten liefst dag voor de nltgav* BIT BLAD VERSCHIJNT LEDEKEN MAANDAG-, WOENSDAG- en VBUDAGAVO' l NLEUWE VOORZITTER DER A.V.R.O. Naar bet Ned. Chr. Persbureau van be- voegde zijde vemeemt, zal binnenkort als voorzitter van de A.V.R.O. optreden de beer mr. M. Slingenberg, te Haarlem, vrijzinnig- democratisch lid van de Eerste Kamer en wethouder der gemeente Haarlem. De beer Slingenberg bad den eisch gesteld, dat, alvorens hij bet voorzitterschap zou aan- vaarden, bet tegenwoordlge Avro-bestuur zijn verontschuldigingen zal aanbieden aan minister Reymer voor de onbehoorlijke wijze waarop het vorig jaar door de Avro inzake bet zendtijdenbesluit tegen dien bewindsman werd geageerd. Men weet dat dit vorige week reeds ge- schded is. Naar aanleiding van bovenstaande deelt de A.V.R.O. mede: Het door het Chr. Persbureau verspreidde gerucht als zou het lid der Eerste Kamer en wethouder van Haarlem, mr. M. Slingenberg, weldra voorzitter van de A.V.R.O. worden, is van alien grond ontbloot. Het geslaagde op treden van mr. Slingenberg, als bemiddelaar tusschen A.V.R.O. en minister om het ver- broken contact te herstellen is misscbien voor de verspreiding van het gerucht aanleiding geweest. MGR. DR. NOLENS. In de vorige week is de toestand van mgr. dr. Nolens langzaam achteruit gegaan en de bezorgdheid toegenomen. De Koningin heeft van haar belangstelling doen blijken. De Paus heeft ook naar den York, mr. Franklin Roosevelt. In dit schrij- ven geeft mr. Roosevelt te kennen dat hij het op hoogen prijs zou hebben gesteld, wan- neer het hem nog eenmaal mogelijk ware ge weest, bet land zijner voorvaderen te bezoe- ken, ter gelegenheid van deze plechtigheid in herinnering aan den grooten wetgever. Mag ik, besloot schrijver, als mede-onder- voorzitter van de Nederlandsch-Amerikaan- scbe Fundatie te New-York, als afstammeling van Hollandsche voorouders en als gouver- neur van den staat New-York, waar de eer ste Hollandsche kolonies werden gesticbt, u verzoelcen op den dag der onthulling van het Grotius-raam mijn bartelijke gevoelens aan alle aanwezigen over te brengen. De beer Westerman gaf vervolgens bet woord aan den heer F. B. Kellogg, die met een rede het gedenkraam namens de Ameri- kaansche Balie aan het college van kerkvoog- den overdroeg. ONTHULLING GROTIUS GEDENKRAAM IN DE NIEUWE KERK TE DELFT. In de Nieuwe Kerk te Delft, die geheel met genoodigden gevuld was, o.w. zeer vele auto- riteiten en leden van de Holland Society of New York, heeft Dinsdagmiddag de bekende Amerikaan F. B. Kellog, rechter in het Per- j manente Hof van Internationale Justitie, het Grotiusraam onthuld, dat aan ons land ge- schonken is door de Amerikaanscbe Balie. Dit pracbtige gescbenk, dat ontworpen is door den bekenden glasscbilder Joep Nicolaas, is geplaatst in het dwarsscbip van de kerk j tegenover het raam van Wlllem van Kong- nenburg. De beer W. Westerman, voorzitter van de Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie te 's Gravenbage, onder welker auspicien de plechtigheid gescbiedde bet voornaamste werk is gedaan door de zusterorganisatie dezer stichting, de NederlandschAmeri- kaansche Fundatie te New York, in zooverre zij haar bemiddeling verleende bij het verwe- zenlijken van een in den boezem van de Ame rikaanscbe balie gerezen initiatief was de eerste der sprekers van dezen middag, die mede door orgelmuziek werd opgeluisterd. Na in de Nederlandsche en Engelsche taal het boven gememoreerde aandeel te hebben geschetst, dat genoemde organisaties in de totstandkoming van deze plechtigheid hebben gehad, noemde spreker het, in het Engelscb voortgaande, een gelukkig feit, dat een der schenkers, een lid van het Permanente Hof van Internationale Justitie en een man van wereldreputatie, Frank Billings Kellogg, zich j bereid verklaard bad, het raam namens de Amerikaansche Balie aan de kerkvoogden aan te bieden. Daamevens stemt bet tot ver- heugenis, dat hier aanwezig zijn een groot aantal leden van de Holland Society of New- York, die op het oogenblik een bezoek aan Nederland brengen. Wij zijn er zeker van aldus spreker dat bun aanwezigheid in dit heilige der heiligen van bistorisch Holland waar de Vader van het Vaderland, Prins Wll lem van Oranje en zoo vele anderen van zijn Huis aan de zijde van Grotius en andere groote Nederlanders den eeuwigen slaap sla- pen, het hun groote voldoening zal geven. Spreker gaf vervolgens het woord aan mr. William Gorham Rice, voorzitter van de State Civil Service Commission van den staat New- York en vice-president van de Nederlandsch Amerikaansche Fundatie, als vertegenwoor- diger van deze organisatie. In een korte, hartelijke toespraak getuigde mr. Rice van zijn blijdschap en waardeering voor bet feit, dat hij door de Nederlandsch Amerikaansche Fundatie was afgevaardigd om deze plechtigheid bij te wonen. Spreker las vervolgens een aan hem gericbten brief voor van den gouvemeur van den staat New- DE TWAALFDE YZERBEDEVAART. Uit Brussel wordt aan het Alg. Hbl. ge- meld: De weifeling der regeering een beslissing te nemen inzake de overbrenging van het lijk van den gesneuvelden soldaat de Ridder aan den voet van het Yzermonument, een weife ling, welke bier een weigering wordt genoemd en daarom veel kwaad bloed heeft gezet, was oorzaak, dat bet aantal deelnemers aan den Yzerbedevaart dit jaar nog belangrijk is toe genomen. Hier wordt gesproken van 200.000 man, doch dit cijfer zou ik niet durven noe- men, maar een menscbenzee was het zeker. Geen gendarmerie en zelfs geen plaatselijke politie was te zien. Jonge Vlaamsche turners en studenten zorgden voor de orde, die geen enkel oogenblik werd verstoord. De geheele plechtigheid Uep rustig van stapel. Er deed zich een enkel incident voor. Zaterdag kwa- men in Diksmuide acht jonge Duitscbe of Oostenrijksche Billerianen. Hun aankomst gaf aanleiding tot een scherp protest van de zijde der Vlaamsche oud-strijders, die bij den eersten minister krachtig protesteerden tegen het feit, dat aan deze ongewenschte vreem- delingen een pasvisum was verleend. Tijdens de plechtigheid verschenen deze in uniform ges token jonge lieden plotseling op de tribune der leiders van de bedevaart, doeb de voor zitter van bet comity zelf, prof. Daels, ver- zocht op zeer verontwaardigden toon dezen heeren de plaat te poetsen, wat zij dan ook hebben gedaan. De manifestatie waarop ik terug kom, liep volgens den vasten rythus van stapel. Namens Nederland sprak Van Es en namens Zuid-Afrika de student Bosmans. Onder de aanwezigen was ook dr. Moller. Na afloop van de bedevaart had een vergadering van belangstelienden plaats, waarop een Nooit-meer-oorlog-verbond werd gesticht. Van Hollandsche zijde werd het woord ge- voerd door dr. Kamerling. Onder meer wer den sympatbiebetuigingen voorgelezen van Barbusse en Romain Roland, alsook een schrijven van prof. Einstein, waarin een krachtig pleidooi voor den strijd tegen oor- log en voor volledige ontwapening werd ge houden. voor George Henry draalde niet lang om gebruik te maken van de inlichtingen, welke Harold hem verstrekt had. Om half zeven dienzelfden avond, bereikte hij, bijgestaan door zijn chauffeur met de mand, die ze de trappen op hadden ge~ dragen, de vijfde verdieping van een huis in Chenies Street. Jij kunt weer naar beneden gaan en wachten, Smithers", zei zijn meester. ,,Ik moet, voordat ik aanschel, even op adem zien te komen". Eerbiedig groetend gehoorzaamde de man. George Henry ging op de mand zitten en veegde zijn voorhoofd af. Van achter de deur onderscheidde hij heel duidelijk het langzame getik van een typewriter. Eensklaps werd deze geopend en ver- scheen Peggy op den trempel. Ze leunde op een stok en keek hem met de grootste verbazing aan. George Henry sprong overeind. ,,U riep ze uit. ,,Ik moet u mijn verontschuldigingen aanbieden,'' gaf haar bezoeker zwakjes te kennen. ,,Maar waarom zit u daar op die mand vroeg ze. ,,Ik hoorde iemand en daarom kwam ik naar buiten." ,,U moet weten, dat wij die naar boven gedragen hebben en ze was nog al zwaar legde hij uit. ,,Ik rustte even, voordat ik aanbelde.' ,,Dus u kwam mij bezoeken ,'lk was zoo vrij dit te doen," bekende George Henry heel nederig. Ze lachte. ,,Kom alsjeblieft binnen, verzocht ze na een oogenblik aarzelen. ,,Ik ben heel klein behuisd en ik geloof, dat u de eerste man is, die ooit dezen drempel over- schreed. Maar wat zit er in s hemelsnaam allemaal in die mand Toen George eensklaps het armoedige van haar omgeving zag, kwam er een prop in zijn keel. „Ik hoorde dat je ziek was," zei hij, terwijl hij zich beheerschte. ,,Ik hoopte daarom dat mij het voorrecht van een goeden ouden bekende zou zijn gegund om je eenige dingen te brengen die een zieke gewoonlijk wel gebruiken kan Zijn stem klonk plotseling weer heel schor, want men kon duidelijk zien aan de diepe, blauwe kringen, die er onder haar oogen lagen, dat het jonge rneisje de laat- ste dagen heel weinig gegeten moest heb ben. ,Oh, wat is dat heerlijk," riep ze uit en haar jonge stem trilde. ,,Haal de mand binnen en laten we die uitpakken. Ik heb nog nooit in mijn leven zulk een surprise gehad." Het uitpakken nam vrij veel tijd in be- slag, en door Peggy's uitroepen van ex- tase verdween geleidelijk elk gevoel van verlegenheid bij George Henry. Peggy lachte en schreide tegeliik. Voor een rneisje, dat twee maanden lang had moe- ten leven van acht en dertia shilling in de week en hiervan ook nog haar huur had moeten betalen, was het aezicht van pot- ten kaviaar, pate de foie gras, koude roastbeef, boter, eieren, perziken zoo FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nab\j 't Stadhuis) groot als appels, druiven en de noodige flesschen wijn iets overweldigends. Even later ging ze zitten en barstte in snikken los. George Henry stond haar aan te kijken als een hulpeloos kind. Toen kreeg hij plotseling een inspiratie. „Juffrouw Peggy", zei hij, „het was voor mij een heele klim al die trappen op. Vindt u het cjoed, dat ik een van die fles schen open Met een kreet van verrukking sprong ze overeind. ,,Goede man, die je bent 1" riep ze uit. ,,Natuurlijk, ik zal een paar glazen halen. Weet u, dat ik me voortdurend zit te oefenen op die afschuwelijke, oude schrijf- machine. Ze beweren, dat ik het eerste jaar niet meer zal kunnen optreden, zelfs al kon ik een rol krijgen. En daardoor heb ik heelemaal vergeten te lunchen." „Louis heeft ons vandaag in de Milan" een niet bepaald lekker maal voorgezet," merkte George Henry op, terwijl hij haar naar de kast volgde. ,,Wij hadden roast- beef die beslist taai was en daardoor kon ik er een groot gedeelte niet van gebrui ken. Voordat u met iets anders begint, zou ik graag een glas wijn van u willen hebben." Het rneisje zag er werkelijk uit, alsof ze dit noodig had. Het verrukkelijk mol- lige van haar figuur, waardoor ze op een der eerste rijen van de figurantes had kun nen staan, was geheel verdwenen. Haar wangen waren to taal ingevallen. Haar eenvoudig zwart japonnetje glom van te veel borstelen, en haar haar had al zijn glans verloren. Niettemin duurde het niet lang, of haar oude opgeruimdheid liet zich weer gelden. Ze ging op den rand van de tafel zitten en dronk opgewekt het glas wijn leeg, dat haar gast voor haar had in- geschonken. Eerst thans wordt bekend, dat op 18 Aug. j.l. in de haven van Leningrad de eerste machinist van het Engelsche stoomschip „Wood", toen hij zich aan boord van zijn schip wilde terugkeeren en bij het aanroepen door een schildwacht niet bleef stilstaan, door den Russischen soldaat is doodgescho- ten. De Engelsche regeering zal te Moskou stappen doen. EEN NATIONAAL KABINET IN ENGELAND Wij kunnen sohrijft de N. R. Crt. op het oogenblik volstrekt nog niet zeggen of wtij, de opvatting, dat te Londen op het oogen blik een nationaal kabinet gevormd wordt, kunnen aanvaarden. Wij weten daaromtrent op dit oogenblik nog niet meer dan wij Maan dag wisten. Het zal er geheel van afhangen hoe de houding van de Labourpartij is tegen over de Labour-ministers in de nieuwe regee- ring. Daaromtrent tasten wij nog vrijwel in het duister. Vast staat wel, dat er in de partij verbittering heerscht tegenover MacDonald en de ministers die hem gevolgd zijn. Zeer waar- scihijnlijk is, dat hij in het Lagerhuis reksnen moet op een Labour-oppositie tegen zijn kabi- net, die de grootste helft van de partij1 omvat. Zou de heele partij hem loslaten, dan is hij j nog sledhts premier in een kabinet, iat uit i twee partijen bestaat en waartegen de sterk- ste groep in het parlement in oppositie is. Men zal dan ook moeten rekening houden met zijn uitstooting uit zijn oude partij. Wij zouden daarom voorloopig van een coalitie-kabinet in Engeland spreken dan van een natiionale regeering. Die coalitie tusschen lilberalen, conservatieven en eenige „wilden" is slechts voor korten tijd gesloten; zoolang als noodig is om de wetgevende maatregelen, welke noodig zijn voor het herstel van 's lands financien en crediet, tot stand gebracht te krijgen. Of Labour bij slot van rekening al dan met een vijandige houding aanneemit tegenover de nieuwe regeering is een vraag van buiten- sporige beteekenis, Stel dat Labour wat verre van onwaarschynlijk is een hevige agitatie in het land begint tegen de be- snoei'ing van de uitkeering van werkloozen, dan kan men zich levendig voorstellen hoe de uibwerktng daarvan moet zijn op de millioe- nen, die zonder bezigheid en in uiiterst be- krompen omstandigheden op het oogenblik him dagen doorbrenigen. En tot agitatie is Labour wel gedwongen door de aanstaande verkiezingen, die nu alle partijen in Engeland zullen gaan voorbereiden. Het zaad van protesteerende agitatie tegen de voornaamste maatregelen van de nieuwe regeering zal in een zeer vruchtbaren bodem vallen. Er is niet veel verbeeldingskracht voor noodig om te gissen, wat er dan uit dien bodem zal opsohieten. Het kon zijn, dat Engeland sociaal een onrustigen herfst en winter tegemoet ging, als Labour een onver- zoemlijike houding tegen de regeering aan- neemt en haar niet als nationaal bewind erkerut. De leiders van Labour zijn mensohen met verantwoordelijkheidsgevoel en zij zullen de gevaren van den toestand, juist voor de arbei- dersbevolking zelf, ten voile beseffen. Een man als Henderson, die in het kabinet de lei- i ding beet te hebben gehad in het verzet tegen de voorstellen van Snowden, is ibekend als een meester in minnelVjke schikkingen. Maar dc- positie is moeilijk. Want als zij nu deze regeering steunen, was het dan van him standpunt verantrwoord het Labour-kabinet te laten vallen? Zeer zeker hebben zij daardoor bereikt, dat „Hoe is u mijn adres te weten geko- men vroeg ze. ,,Mijn neef heeft inlichtingen ingewon- nen," vertelde hij haar. „Ik geloof dat hij een en ander te weten is gekomen door den portier van het Garrick Theatre. Het was heel moeilijk u te vinden." „Dat was ook mijn bedoeling," gaf ze toe. ,,Ik weet best, dat de meisjes het goed meenden, maar het hinderde me heel era, toen ze me van hun toch al karig safaris een kleinigheid toestuurden. Mis- schien weet u, dat ik onaangenaamheden heb gehad met mijnheer Lovell ,,Waarover ging het vroeg hij nieuws- gierig. ,,Oh, het gewone gedoe. Hij dacht, dat ik tegen het eind van de week zeelucht noodig had en ik veronderstel, dat ik zijn ijdelheid kwetste." George Henry verbleekte een weinig en er kwam een kwaadaardige trek om zijn mond. Het was heel goed, dat de heer Lovell op dat oogenblik niet kon weten, welke gedachten er in hem omgingen. ,,In elk geval," ging Peggy voort, „werd ik ontslagen en nu doe ik moeite om te leeren typewriten." „Vooraat we verder gaan," zei George Henry, ,,moet ik u mededeelen, dat ik namens mijn broer met een boodsehap voor u kom. Hij heeft persoonlijk met mijnheer Lovell over die kwestie van uw ontslag gesproken, en hem er op attent gemaakt, dat hetgeen wij destijds bepaal- den omtrent de winsten van „De zingen- de Vogel" steeds van toepassing blijft op degenen die van het begin af in de voor- stellingen zijn opaetreden. Alleen ten ge- volge van wangedrag komt die conditie te vervallen. Dientenaevolge is het gezel- schap u uw aandeel schuldig van af het oogenblik, dat u vrijwillig is heengegaan." Labour niet in zijn eentje het odium draagt voor de onpopulaire vermindening van de uit keering. Wij kunnen heit niet eens een laf- heid vinden als de heeren nu meenden, dat alle partijen aan den last der verantwoordelijkheid moesten meedragen. Maar wat zijn voor Labour de politieke gevolgen? Waarschijnlijk komen er nu reeds in Octo ber algemeene verkiezingen. Die verkiezin gen vinden voor Labour onder bQzonder on- gunstige omstandigheden plaats. De begane fouten en de ondervonden tegenspoed van het Labour-bewind zullen dan op den voorgrocd staan. Tegen het herstel is Labour in opposi tie geweest, in ieder geval een gedeelte van Labour. De party is zeer zeker dan ook niet eensgezind. De herziening van de kieswet, die bij een nederlaag van Labour voorkomen, zou dat er een conservatieve meerderheid kwam, is niet volitooid. De conservatieven hebben op het oogenblik alle reoht om op een meerderheid te hopen. Het verkiezingsileiuize van bescherming van het noodlijdende Brit- schebedrijfsleven heeft nooit gunstiger om standigheden gevonden als die van dit oogen blik, nu zoo talloozen bereid zijn het met alles te probeeren wat hun als een remedie tegen de rampen van dit tijdpenk voorgehou- den wordt. Het veroveren van de meerder heid in het Lagerhuis door de tories kunnen de vakvereenigingen op zich zelf, als opposi tie, niet verhinderen. Het uitvloeisel van het be.leid van Hender son en de zijnen zal dus niet beperkt blijven tot een verdeeling der verantwoordelijkheid. Men kan er in niet mindere mate de groote kans op een conservatief bewind en krasse protectionistische wetgeving toe rekenen. Men mag niet aannemen, dat de oppositie in het kabinet dat niet heeft voonzien. Vol strekt onoverkomelijk moeten dus haar be zwaren geweest ziijin tegen de korting der uit- keeringen. En daamaar oordeelend moet men pessimistische gissingen maken ten opzichte van de houding die MacDonald van zijn poli tieke geloofsgenooten mag verwachten. Maar hoe moeilijiker zyn positie zal biyken, dus te grooter moet onze waardeering zijn voor den moed en de opoffering, die hy en Snowden benevens de ministers die hen zul len volgen, betoond hebben toen zij deden wat naar hun meening het dringend belang van het land eischte. Er is zeer veel kans, dat zij daarmede hun verdere politieke carriere heb ben beperkt tot den korten levensduur van dit kabinet. Zal er ooit vergeving zijn voor hun zelfstandig optreden, tegenover de wenschen van hun partij. Dat Snowden ombevreesd was en niet op een accoord afgaat, dat wisten wij. En wij kunnen niet vergeten, dat MacDonald tijdens den oorlog den moed heeft gehad in te gaan tegen de oorlogspsycihose van die dagen, wat hem tot een eenizame maakte in zijn land. Zal ook dezen keer de moreele moed op den duur overwinnen? Het aftreden van dit kabinet, en de vooruit- zichten voor de toekomst, die zioh daarmede openen, moeten ons met zekere beizorgdheid vervullen voor het lot der ontwapenings- conferentie. Er zijn allerlei punten in het buitenlandsch en koloniaal beleid, waarin de meeningen van het gematigd gedeelte der conservatieven en van den gematigden vleugel van Labour in de practijk heel weinig uiteenliepen. Daartoe behoorde ook het beleid van Engeland op de vlootconferentie van 1930. En mocht de con servatieve partij nog geaarzeld hebben, dan moet zij zich achteraf erover hebben ver- heugd, dat de uitslag van die conferentie Engeland tot belangrijke besparingen in staat heeft gesteld. Te Geneve echter zal het in 1932 gaan om doele,inden van wijdere strekking, om sterker primcipieele offers voor velen, om vertrouwen ,,Maar mijnheer Underwood," riep ze ademloos uit, „het is veel te mooi." ,,Nonsens," protesteerde George Hen ry. ,,U behoorde tot de belanghebbenden en zult dat ook blijven doen. Wij krijgen de interest van het belegde kapitaal en wij wenschen niets meer. Ieder lid van het ge- zelschap heeft er van geprofiteerd en ik weet ook zeker, dat niemand er bezwaar tegen zal hebben, dat u het u toekomende wordt uitgekeerd." ,,Geld van mezelf zei ze op gesmoor- den toon. „Het is toch geen liefdadig- heidsaift ,,Mijn beste jonge dame", zei haar be zoeker bijna gestreng, „wees niet zoo over- dreven. ,,Het is eenvoudig datgene, wat u toekomt. Zoo gauw u voldoende her- steld is, kunt u het weer mee helpen ver- dienen. Hier heb ik", ging hij voort, ter wijl hij een groote enveloppe uit zijn zak te voorschijn haalde, ,,een afrekening, die mijnheer Lovell op last van mijn broer heeft opgemaakt. Hieruit blijkt, dat u recht heeft op zeven en twintig pond en achttien shilling, waaivoor, naar ik meen, een cheque is ingesloten. In het vervolg, kunt u elken Maandagmorgen rekenen op een bedrag, varieerend tusschen de dertig shilling en drie pond." Ze liep op het venster af en stond eenige minuten met haar rug naar hem toegewend. Toen ze zich weer omdraaide zag ze er veel jonaer uit, niettegenstaande de tranen nog in haar oogen stonden. ,,Afgeloopen," zei ze. ,flk zal het maar niet eens probeeren om u te bedanken. U ziet mijn omgeving hier en u weet zelf, wat u voor me gedaan heeftNu zal ik de tafel dekken." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1