ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Mionair tegen wil en dank ALLES No 1722 WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1931 71© Jaargang. BI VFKHL AWD. gglJULKTOW. BUIfllLAO, AUTOS MOTORS NIJVERHEID cssa HOOFDSTUK XXIII. tBONNEMENTSPBUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bulten Ter tscuzen (r per post 1,80 r-er 3 inaanden Bi| voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar -r BelgIS en Amerika 2,25. overigc lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Ahonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruftbetaltng Ultgec-fster: Firma P. 3. VAN DK SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTlbN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, "netwelk op aanvrae-a verkrrjgbaar Is. Intending van advertentien llefst e£n dag voor de ultgvv* l»IT BEAD VER8CHIJNT IFJ1EREN MA AND AG-, WOENSDAG- en VRT-TDAGAVOND MGR. DR. NOLENS. In den toestand van Mgr. Dr. Nolens is in de vorige week geen wijziging gekomen. UITVO ERINg van de tarwewet. Het Handelsblad meldt, dat aan de com- missie van a'dvies inzake de uitvoering van de Tarwewet is voorgelegd een voorstel van de oentrale tarwe-organisatie, om met 15 Sep tember het maalprocent te verhoogen van 20 tot 25. DE PHILIPS-FABRIEKEN De medewerker van ,,de Tl'g'd" in het Zuaden schrijft: In het labyrinth van talrijke elkancler tegensprekende persberiohten omtrent de eterkte van het personeel, bij de Philips fa- brieken te Eindhoven werkzaam, hraohten wij dezer dagen klaarheid door de positieve mededeelimg, dat het personeel toen circa 13.000 personen bedroeg. De officieele mede- deeling van den heer A. G. Philips, in de fa- brieken ter kennis van de werknemers ge- bracht, bevestigt ten voile onze informaties. Precies 12.795 personen zijn op het oogen- blik bij Philips werkzaam. Wlj kunnen hieraan nog toevoegen, dat, naar het oordeel van welingelichte zijde, aller- waarschijnlijkst een verdere afvloei'ing van personeel binnen vrij beperkte afmetingen zal bllijlven. Met getallen van 7 a 8000, die ge- noemd zijn, wordt practisch geen rekening gehouden. Een eventueel verdere verscherping der crisis kan uiteraard nog wel eenigen, thans onvoorzienen, terugslag uiitoefenen. Men neemt echter aan, dat, wat de personeel- sterkte betreft ,een vrijwel gestabiliseerde toestand is bereikt. Lichte schommelingen zullen wel altijd blijven voorkomen, doch het streven is thans meer dan ooit gericht op het zooveel mogelijk aan het werkhouden van het huidige aantal arbeiders, op de eerste plaats van de gehuwden en de kostwinners. DE OPENING VAN HET NIEUWE NEDERLANDSCHE PAVILJOEN. Disdagmiddag heeft Mr. Fock, de oud-gou- vemeur-generaal van Nederlandsch-Indie, het nieuwe Nederlandsche paviljoen ter Interna tionale koloniale tentoonstelling te Parijs met een toespraak ingewijd. Mr. Fock herinnerde eraan, dat de datum van 28 Juni, welke de vernietiging van het eerste paviljoen met zijn kostbaren inhoud, heeft gezien, een datum van ongeluk is geweest. Spreker dankte alien, in de eerste plaats Koningin Wilhelmina, die, in velerlei vorm, tot den herbouw van het paviljoen hebben bijgedragen. Mr. Fock dankte ook de FranisChe regeering voor haar edelmoedig aanbod op ruime wijze bij te dra- gen in de kosten van den bouw van het nieuwe paviljoen. De Nederlandsche regeering heeft dit aanbod, evenals dat van Belgie, dat aan Nederlamd een deel van het Belgiscihe pavil joen heeft willen afstaan, niet aanvaard om- dat zij. wist met uitsluitend eigen middelen te kunnen slagen. Mr. Fock riep alien genoodigden een har- telijk welkom toe, in het bijzonder den Fran- schen minister van kolonien, den Nederland- schen minister van Buitenlandsche zaken, den Nederlandschen gezant te Parijs, den nieuwen Nederlandschen gouverneur-generaal en ein- digde met zijn herhaalden dank uit te sipreken tot Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. HARTJESDAG TE AMSTERDAM In de Kinkerbuurt te Amsterdam is het Maand"™, op den traditioneelen Hairtjesdag, weer roerig geweest. Het begon met de gebruikelijke kanonnade van vuurwerk, waarbij hooren en zien ver ging. Hoewel de dubbele posten van surveil- leerende agenten de grootste l&nkmoedigheid betoonden, was bet bij elken knal, die de ibuurt deed dreunen een zemiwachtig gehol van de menigte van de ec-ne straat naar de andere, of or blc-edige gevechten werden geleverd. Toen het den herriemakers niet gelukte, op deze wijze de polibie haar tactiek van kalm optreden te laten varen, begonnen zij de agen ten met voetzoekers en zelfs met steenen te gooien. Er is toen per politie-auto een groot aantal agenten ter versterking gestuurd en nu begon de politie, telkens op andere pnnten, de straat schoon te vegen. De agenten maakten daarbij gebruik van sa.bel en gummistok en hebben menigen gevoeligen klap uitgedeeld. Later hebben dezelfde tafereelen zioh in West her- haald. Het was reeds over 12, toen de rust begon terug te keeren. Ook in het Muiderkwartier en iin de buurt van de Jan Steenstraat heeft de politie eenige keeren een charge moeten uitvoeren. Bij de Dapperstraat is een agent door een stuk vuurwerk in het oog getroffen. Het bleek in het Wilhelminagasthuis, waarheen hlj vervoerd is, noodig, hem ter verpleging op te nemen. 53) Vervolg. Eenige weken later lunchte de heer Duncan, de accountant, met de twee broers. Stephen haastte zich hem te ver- zekeren, dat er aan hun moeilijkheden bijna een einde was gekomen, en dat ze ten laatste een manier hadden ontdekt om een inkomen, dat zelfs nog grooter was dan het hunne, te kunnen uitgeven. De heer Duncan was een ernstig man, die veel aan zijn maag sukkelde en dienten- gevolge altijd een eenigszins pijnlijke uit- drukking op zijn gezicht had. Bij zijn lunch dronk hij warm water, en had een heel somberen kijk op het leven. Hij luisterde zonder het minste enthou- siasme naar Stephen s verhaal omtrent hun nieuwe stokpaardje. ,,Ik geloof, dat wij ditmaal geen fouten kunnen maken. Mijn broer en ik zijn er gedurende de laatste zes weken in ge~ slaagd een bedrag van acht duizend pond zoek te maken alleen door het koopen van kunstschatten". ,,Wij zijn niet overhaast te werk ge- gaanverzekerde Stephen. „Nee nee, dat zeer zeker niet", bracht George Henry in het midden. ,,Wij wonnen het advies in van des- kundigen en kochten volgens onze eigen smaak". ,,Wij nemen nu een uur langer voor CRITIEKE WEEK IN ENGELAND. Deze week zal het zeer de moeite waard zijn de oogen op Engeland gevestigd te hou- den, schrijft de N. R. Crt. Vandaag zou het heele kabinet bijeen komen, dat zijn goedkeu- ring zal moeten hechten aan de financieele voorstellen, waarmede de commissie uit het kabinet, onder leiding van MacDonald zelf, de moeilijkheden die de begrooting zoo ver uit haar evenwicht brengen, hoopt te overwinnen. Men mag aannemen dat deze maatregelen van even radicalen aard zullen blijken als de moeilijkheden, die men ermede te boven moet komen. Want in het nemen van drastische maatregelen te elfder ure zoekt het Britsche volk nog steeds zijn gelijke. Het is typisch Engelsch om den nood tot het uiterste te laten stijgen, maar dan ook met terzijde zetting van vooroordeelen en persoonlijke gevoelens en belangen ertegen in te gaan. In Engeland zijn geen noodverordeningen noodig als de re geering erin slaagt den volke duidelijk te ma ken dat het water aan de lippen staat. Dan verdwijnt verdeeldheid en zijn alien tot samen- werking en offers bereid. Daarvan levert de Engelsche geschiedenis vele voorbeelden op. Daarom zien wij met meer dan gewone be- langstelling de maatregelen tegemoet, waar mede de Engelsche regeering de inderdaad zeer ernstig geworden financieele crisis denkt te bestrijden. Met kleinigheden komt zij niet klaar, daar maatregelen, die nu nog voldoende lijken over weinige maanden reeds ver te kort kunnen schieten. Engeland telt op het oogenblik ongeveer 2.7 millioen werkloozen, en men vreest dat het er binnen korten tijd 3 millioen zullen zijn. Dat zal niet alleen de lasten nog weer zwaarder maken, maar ver- mindert in nog veel sterker mate de draag- kracht van het land. Bijzonder zware offers zullen dus noodig zijn om eenige stabiliteit te geven aan de naaste toekomst, en om het buitenland gerust te stellen, welks twijfel nu j reeds ook voor Engeland tot een gevaar was j geworden. Naast volgens sommigen zelfs boven de Duitsche crisis dreigde zich een Engelsche j crisis te ontwikkelen. Hoe accuut het gevaar j geworden was blijkt uit het plotselinge van het handelen der regeering. Hals over kop heeft zij zich bereid verklaard alle eigen partijoverwegingen ter zijde te zetten, en hals over kop heeft zij de medewerking der libe- rale en conservatieve oppositie gevraagd. De Engelsche pers, die in oogenblikken van ge vaar zich voorbeeldig in een enkel gareel laat spannen, toonde op eens weer haar, het oogen blik typeerende, eensgezindheid. Men heeft het denkbeeld van een nationale regeering ge- opperd, maar voorloopig is het bij het voor- bereiden van een nationale samenwerking der oppositie met de labourregeering gebleven. Labour blijft de verantwoordelijkheid dragen, die niemand haar in de tegenwoordige om- standigheden benijden zal. Het moeilijkst wordt nu wellicht haar positie tegenover haar eigen aanhangers. Want nu moet zij afstand doen van de laatste mogelijkheid om haar voornaamste verkiezingsbeloften binnen af- zienbaren tijd te vervullen. Zij zal een finan- cieel program moeten voorleggen dat alle partijen en dus het minst de eigen partij bevredigt. Dat zij daardoor de gelegenheid behoudt de arbeidersbelangen meer te ontzien dan onder een conservatieve regeering het geval zou zijn geweest, zal de uiterste linker- vleugel der labourpartij een onvoldoenden troost achten. Intusschen staat het labour-kabinet door zijn aanblijven op de bres voor een uiterst be- langrijk beginsel: voor den vrijen handel. De aandrang om bescherming wordt in Engelani voortdurend sterker. Het moet thans diepen indruk maken, als de tories tegenover den eenvoudigen kiezer betoogen hoe monsterach- tig het nu is dingen uit het buitenland vrij binnen te laten, die in Engeland zelf evengoed kunnen worden gemaakt, terwijl millioenen Britsche arbeiders zonder werk rondloopen en door de gemeenschap moeten worden onder- houden. De buitenwereld zou op het oogen blik algemeene verkiezingen in Engeland met het protectievraagstuk als inzet met de groot- ste bezorgdheid tegemoet moeten zien. Die bezorgdheid zou zelfs niets eens in de voor naamste plaats den nationalen uitvoer moe ten gelden welke onvermijdelijk door een En gelsch protectionisme zou worden getroffen, maar meer nog de algemeen noodlottige en moeilijk herstelbare uitwerking van dezen stap in voor den internationalen economischen politieken toestand verderfelijke richting. In 1927 is te Geneve met instemming van alle staten van eenig belang in de wereld het beschermde stelsel als een der hoofdoorzaken van intemationaal economisch kwaad ge- brandmerkt. Toen zij echter bij het uitbreken van de groote malaise het hoofd hadden ver- loren, hebben de meesten dier staten zich n paniek verder nog in het protectionistische euvel geworpen, zooals schapen bij een brand in het vuur loopen. En niet 6en ervan heeft zijn positie daardoor kunnen verbeteren. Als een bolwerk van het gezond verstand tegen over die paniek heeft onder de groote mo- gendheden alleen Engeland zich staande ge houden. Bezwijkt het dan is de strijd tegen het protectionisme in de wereld, dan is een ver- mindering van het euvel dat alien als euvel erkennen, oneindig veel moeilijker geworden. En wij zijn niet zeker of het Engelsche volks- inzicht op het oogenblik niet al te zeer is aan- getast door malaisepaniek, om zijn oude weer- standsvermogen tegen het protectionisme nog te bezitten. Op het oogenblik scheidt nog onze lunch, want onze neef Harold be- gint zich hoe langer hoe meer voor de zaak te interesseeren". „Het doet mij genoegen dit te hooren". merkte de heer Duncan een weinig ver- baasd op. ,,Zijn die kunstschatten, waarover u het zooeven had, werkelijk het geld, wat u er voor betaalde, waard?" ,,Ongetwijfeld", verklaarde Stephen. „Om u de waarheid te zeggen, is er zelfs een schilderstuk bij, dat een veel hooger bedrag zou opbrengen, dan wij er voor besteedden." Er kwam een eigenaardige blik in de oogen van den heer Duncan. ,,Ik vind het zeer interessant alles om trent uw nieuwe stokpaardje te hooren, mijnheer Stephen", zei hij, ,,en ook over dat van u mijnheer Henry, maar ik kan me niet voorstellen, hoe u denkt door de op- eenhooping van kunstschatten, aan de wenschen van uw vader te voldoen". De broers waren als door den bliksem getroffen. ,,Ik begrijp u niet mijnheer Duncan", zei Stephen eindelijk. ,,Wij hebben geld als water uitge- geven", protesteerde George Henry. „Dat is juist allerminst het geval ge weest", gaf de heer Duncan te kennen. „U heeft het eenvoudig belegd. Het op- gestapeld en overgespaard... En dit is iets, wat uw vader u verzocht te ver- mijden". ,,De hemel moge me bewaren!" riep Stephen uit. ,,U heeft totaal geen geld uitgegeven! Het is nog in uw bezit of liever gezegd: u bezit een tegenwaarde daarvoor". Het was een ontzettende schok Ste phen, die het een genot had gevonden alle moqelijke schilderije'n te koopen, zei geen woord. George Henry was de eerste, die zich herstelde. slechts het bestaan van het labourkabinet Engeland van een golf van protectionisme. Daarom vooral ook is het van zoo bij uit- stek groot belang, dat de regeering erin slaagt de financieele moeilijkheden op te vangen. Kunnen de conservatieven zich neerleggen bij haar plannen, dan is de toestand voorloopig weer gered. Want een conservatieve partij- leiding die het land op het oogenblik werke lijk voor algemeene verkiezingen wil bewaren door deel te nemen aan een nationale samen werking kan niet probeeren protectionistische plannen toe tewoegen aan de beraamde red- dingsmaatregelen daar tegenover dergelijke plannen het principieele verzet staat van labour en liberalen, die samen nu nog een meerderheid vormen. Men ziet, er staat veel op het spel in deze week, voor Engeland, maar ook voor on3 alien. HULDIGING VAN EDWARD ANSEELE. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt Naar aanleiding van de vijftigste verjaring van de socialistische cooperatieve organisa :e te Gent en van de 75e verjaardag van Edward Anseele, die van de socialistische beweging te Gent de ziel is geweest, hebben te Gent, met deelneming van gansch de partij Zondag feestelijkheden plaats gehad. Anseele, die door het volk „Eedje" wordt genoemd is de zoon van een schoenmakers- knecht, die op het atheneum kwam, maar het zoo aan boord legde, dat hij het slechts tot de derde bracht om dan notarisklerk te wor den. Na een zwerftocht naar Londen keerde hij naar Gent terug om er als dagbladverkoo- per en letterzetter aan den kost te komen. In deze jaren stichtte hij te Gent de socialistische partij en kwam in de politiek, eerst in de plaatselijke, om daarna, in 1895 tot volksver- tegenwoordiger te worden gekozen. Hij zetel- de tweemaal in de regeering, van 21 Novem ber 1918 tot 24 October 1921 als minister van openbare werken en van 17 Juni 1925 tot in 1927 als minister van spoorwegen. Anseele heeft hoofdzakelijk door zijn coope ratieve methodes in dienst van den politieken strijd van zich doen spreken. Zijn onmiskeu- baar organisatietalent en zijn zakelijke opvat- tingen hebben hem ook in andere dan socialis tische kringen sympathie bezorgd. TER NEUZEN, 19 AUGUSTUS 1931. EXAMEN HOOFDAItTE. Te Rotterdam slaagde voor - de hoofdakte de heer P. Kaan, alhier. WATERSCHAPPEN. Bij Kon. Besluit is benoemd tot gezrworene van het waterschap Groote St. Anna en Nieuwenhoven, de heer I. de Hullu Izn., te Nieuwvliet. EEN RIJNSCHIP GEZONKEN OP DE SCHELDE. Het Belgische Rijnschip ..Poseidon II", schipper Deurloo, geladen met zand, is Maan- dagmiddag tijdens stormweer op de Ooster- Schelde naibij Stavenisse gezonken. De be- manning bestaande uit twee koppen, kon worden gered. Het schip, dat 1093 ton meet, is vermoedelijk gebroken en zit 16 meter on der de oppervlakte. De Poseidon II" was op Weg naar Gent. Bergingsvaartuigen van de flirma Hoogenboezem en Van der Tak zijn op de plaats des onheils aangekomen. UITSLAG STEDENWEDSTRIJD. ,,Zou u ons dan wellicht een methode, aan de hand kunnen doen, mijnheer Dun can, waardoor wij volgens uw opvatting, geheel volgens den wil van onzen vader zouden handelen?" „Tot op zekere hoogte kan ik niet ont- kennen, dat u uw best heeft gedaan, want inplaats van in Hampstead te blijven wonen, heeft u appartementen gehuurd in een der duurste hotels van Londen. Het is natuurlijk heel goed bijvoorbeeld veel geld aan uw kleeren uit te geven, gast- vrijheid te bewijzen aan uw vrienden, een auto aan te schaffen, een knecht te nemen, attenties te bewijzen aan dames, waar- onder ook begrepen is het aanbieden van kostbare geschenken Mijnheer Duncan hield even op. Ste phen keek plotseling aandachtig naar het plafond, terwijl George Henry op een onmogelijke plaats naar het zout zocht. Het bleek heel duidelijk, dat eenige ge- ruchten den heer Duncan ter oore waren gekomen". ,,Het akelige van alles is echter", zei Stephen zuchtend, „dat het geld weer even hard bij ons terugkomt als wij het uitgeven. De paar speculates welke wij gewaagd hebben, hadden een bespottelijk succes. Zelfs de man, die zich verbeeld- de rubber uit zeewier te kunnen maken, heeft ons het kapitaal, dat wij hem ver- strekten, teruggegeven". „U is zonder twijfel fortuinlijk of onfortuinlijk geweest dat hangt geheel af van welk standpunt men het bekijkt", zei de heer Duncan. ..Waarom gaat u niet wat aan sport doen? Golf bijvoor beeld". ..Indertijd kochten we een paar golf- stokken", herinnerde George Henry zijn broer. ,,En we gingen zelfs zoo ver les in dit spel te nemen". vulde Stephen aan. ,,Wij zijn er echter niet verder mee doorgegaan, omdat wij meenden, dat er absoluut geen geld mee te verdienen was". Mijnheer Duncan streek nadenkend over zijn kin. „Ik weet niet zeker, of men u wel goed heeft ingelicht", zei hij. ..Wanneer men golf speelt kan men bijvoorbeeld kostbare j prijzen ter beschikking stellen, het club- gebouw wat laten opschilderen Still" riep George Henry uit. ,,Ik begrijp u. Stephen, wat mijnheer Dun can zegt is heel logisch". ..Hetgeen we dus moeten doen", merkte Stephen op, ,,is lid te worden van een golfclub. Misschien kunt u ons een goede aanbevelen mijnheer Duncan". Mijnheer Duncan schudde met het hoofd. ,,Mijn gezondheid laat niet toe, dat ik te veel beweging neem", verklaarde hij. „Daar komt echter juist uw neef Harold binnen, die naar ik hoor, een uitstekend Solfspeler moet zijn. Hij is zonder twij- el in staat u in een goede club te intro- duceeren". „Een, die in behoeftige omstandigheden verkeert, als het mogelijk is, merkte George Henry op. ..Wacht even, Harold, ik moet je spreken". De jonge man, die op het punt stond de zaal te verlaten, kwam op hun tafel toe. ,,Weet jij misschien ook, of er een golf- club bestaat, waarvan wij lid kunnen worden?" „Een niet al te rijke", bracht Stephen in het midden. ,,Een, waar wij gelegen heid zouden hebben heel veel geld uit te geven". ..Daaraan had ik eiaenlijk eer moeten denken", gaf Harold toe. .Wilde u werkelijk spelen, of zich er alleen maar financieel voor interesseeren?" ..Natuurlijk wenschen wij die sport te beoefenen", gaf Stephen te kennen. le prij'S 2e 3e 4e 5e 6e 7e 9e lOe US 12e 13e 14 e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26te 27e 28e 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e 39e 40e 41e 42e 43 e 44e 45© 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e 54e 55e 56e 57e 58 e 59e 60e 61e 62e 63e 64 e 65 e 66e 67e A. Schirris. C. Harnelmk, Rosegracht 13. M. Fraanje, 2e Verbirwlingstraait. A. J. de Zeeuw, Tholensstraat 5. P. J. de Feijter, Tholensstraat 53. W. Moerman, Noordstraat. A. W. 't GildeVan Staveren, Verl. Van Steenbergenlaaa. A. de Blok, Tholensstraat 135. J. C. de Lege, Scheldekade. C. Groot, Vlooswijkstraat. M. A. DeesMolegraaf. J. IJsebaert, Martinus Eijkestr. 8. A. v. Wijck, Donze-Visserstraat 4. A. Bar em an, Tramstraat. Adr. Reuneker, Axelscfhe-straat 8. M. de Feijter, Noordstraat. M. Loof Jz., Dijkstraat 36. G. Wieles, Nieuwediepstraat 92. J. A. L. Meertens, Oostkant 4. E. Guilliet, Dijkstraat 43. Ida But, Noordstraat 6. J. J. Riiemens, Tholensstraat 11. Jac. Hamelink, Nieuwediepstr. 7. J. J. de Zeeuw, Donze-Visserstr. 11. Fr. Meeuwsen, Dr. Buijzestraat 9. J. v. d. Est, Dykstraat 56. J. Michielsen, Dijkstraat 49. Betsy van Pienbroek. J. v. d. Have Czn. J. J. Kolijn, Donze-Visserstraat 86. Jo de Haas, Vlooswijkstraat. C. v. d. Eeckhout, Noordstraat 97. Jo van Sprang, Noordstraat. M. Meertens, Vlooswijkstraat 11. Coba Boersma, Van Steenbergenl 1. Adri Riemens, Donze-Visserstr. 23. P. J. Smolders, Tholensstr. 133. Fl. de Bakker, Nieuwediepstr. 106. J. Rottier, Donze-Visserstraat 115. A. Kaan, Vlooswijkstraat. Kr. v. Fraaijenhoven, Noordstr. 48. C. Poldenman, Dijkstraat 83. Ch. Neve, Donze-Visserstr. 29. J. Riemens, Tholensstraat 95. P. W. van Langevelde, Dijkstr. 35. M. J. Adriaamsen, Noordstraat. Alb. Dees, Tholensstraat 40. T. de Feijter, Axelschestraat. Joh. v. Tatenhove, Kazernestr. 21. A. Bedet, Smidswal 17. D. P. Mannaert, Axelschestraat. J. Goossen, Vlooswlijikstraat 49. W. F. Riemens-Clarisse, L. Kerkstr. Marie van Noord, L. Kerkstr. 26. Gh. Meeuwsen, Kerkstraat 2. A. E. Koene, Donze-Visserstr. 89. J. v. d. Wijer, Nieuwstraat. P. Dieleman, Javastraat 8. J. v. d. Velde, Dijkstraat 2. Annie van Laere, Vlooswijkstr. 63. Aug. Verstraeten, Stationsweg. Janna Meertens, Oostsluis 3. W. Nieuwelink, Smidswal 25. C. J. v. Minnen, Tholensstraat 76. H. P. Koch, Donze Visserstraat. T. de Kaijser, Heerengracht 3. L. Dieleman, 2e Verbindinigstr. 12. voor FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadliuis) (Ingez. Med.V Zonder twijfel". verzekerde George Henry. ,,Wij zijn reeds in het bezit van stok- ken", kondigde Stephen aan. ,,En hebben ook een paar lessen ge had herinnerde George Henry zijn roer, „om de waarheid te zeggen, ver- schillende." ,,Laat het maar aan mij over", zei Harold, ,,Ik ken een uitstekende vereeni- ging die altijd op zwart zaad zit. De vel- den zijn bijzonder handig gelegen, ternau- wernood dertig mijl van Londen ver- wijderd. Ik kan u onmiddellijk een lid— maatschap bezorgen, wanneer u het entreegeld contant betaalt". ,,Als je dit voor ons wilt regelen, Harold, zullen wij je zeer verplicht zijn". George Henry keek zijn neef eenigs zins droefgeestig aan. ,,Weet je al iets omtrent het adres, dat ik je gevraagd heb?" informeerde hij. „Nog niet antwoordde Harold. ,,De oude portier ligt thuis met bronchitis. Als hij in twee dagen niet beter is zal ik zien uit te visschen, waar hij woont." ..Goed", verklaarde George Henry. ,,Hoe eer, hoe beter, Harold". Harold vertrok met een veelbeteekenen- den blik. ,,Wij zijn u er heel dankbaar voor ons op dit idee gebracht te hebben", zei Ste phen tot den heer Duncan. ,,Ik wilde, dat wij u er toe konden overhalen een glas port met ons te drinken". ,,Als ik dit deed, zou ik heel gauw dood gaan", luidde het sombere ant- woord. „Ik weet niet, of u misschien niet beter deed een heel groot jachterrein te koopen". (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1