1 Propagandawedstrijd „Ter Neuzen Klimop" Telegram. W. Schellinkh Groot V. A.R. A. Zomerf eest Heden Rijst met nieuwe Bessensap ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING i I IRMA P. J. VAN OE SANDE Wieland's BraiMjn Schsoltasschen Actetasschen NIEUWE OOGST -#£f OSSELEN ZEELAND'S ROEM Makreel. H.B.S. en U.L.O. Agenda's Boekhandel Firma P. J. VAN OE SANDE Ter Neuzen Noordstraat 66. EXTRA BOOT NAAR VLISSINGEN de beste Oude Steen. VRAAGT Van de meest bekende merken Vulpenhouders, met voile garantie, in overgroote verscheiden- heid, van kwaliteit en uitvoering steeds een enorme collectie voorradig „DE SCHELDE" het uitlossen der Kolen. a 40 ct. I AFELS Opembare Verkooping. HET H U I S Vergaderirtg. te VLISSINGEN. EEN HEERLIJKE TOESPIJS. Firma P. J. van deSande. Opruiming A. J. FAAS ZONEN Aanleg van Elecfrische Kracht- en Lichtinstaiiatien KANTOORBEDIENDE Jongste KANTOGRBEDIEKDE bekalffde Vaars puike AAROAPPELEN Winkel-enWoonhuis Gerookte PALING gerookte SPIERING Firma P. J. v. d. Sande Helena Harms Cornelia TANNEKE DEES, Mejuffrouw NEELTJE HOGGLANDER TTr'irr¥m-T"iTTTrir~ te ZWEM- EN FOLOCLUB 22 Augustus in de Badinrichting ^uAo°._x& bij VAN OVERBEEKE, 1) bevattende het werkloon van 1 toi 300 vierkante Gentsche-, Blooische- Schouwsche- en Rijnlandscheroeden berekend naar deverschillende loonen die per gemet worden uitbetaald voor alle landbouw-werkzaamheden. Loon van 2 tot 50 per gemet Zij, die iets te vorderen hebben van de Vereeniging worden verzocht hunne nota's in te zenden vodr MOUGENAVOIND 8 uur, bij den heer I. FONTEIJN, Penningmeester. Ook de overgebleven bonnen voor den Stedenwedstrijd kunnen tot dien tijd worden ingeleverd. Zij, die deel hebben genomen aan den Stedenwedstrijd, zorgen dat alle lijsten met geplakte steden ingeleverd zijn uiterlijk morgen, Dinsdagavond om "7 uur bij den heer M. ADRLAANSEN. De uitreiking van de prijzen voor den Stedenwedstrijd heeft plaats Woensda^avond om 8 uur in het lokaal bij M. ADRIAANSEN. De prijzen voor den later bekend gemaakt. BU1TEN WEDSTRIJ D worden HET BESTUUR Beperkte ruimte noodzaken ons, wegens ontvangst van groote zendingen najaarsgoederen onze groote Opruiming tot einde dezer week voort te zetten. leder proRteert nog van de bijzonder lage prijzen derZijde- en Wollen Stoffen, Mousselines, Corsetten, Directoires, Tricotgoederen, Kousen, Sokken, Bebegoederen, enz. Koopen in ,,De Kroonis besparing. msa op Zondafi 6 September a.s. Vertrek 9.30 van Ter Neuzen. Vertrek 6.30 van Vlissingen. Prijs ft,retour (Terrein vrij). Zij, die deel willen nemen, gelieven zich op te geven voor 21 Aug. bij den Secretaris J. VAN D1XHOORN, Lange Kerkstraat 2. Voor Axel opgeven bij J. GOOSSENS, Prins Hendrikstraat E E 36. een flesch Bessensap KAP1TAAL f50000.000 RESERVE f20.000.000 KANTOREN TER NEUZEN - HULST OOSTBURG - AARDENBURG ZITDAGAXEL - IJZEND1JKE VERSTREKKEN CREDIETEN OPENEN REKENING-COURANT MET RENTEVERGOEDING NEMEN GELDEN a DEPOSITO VERHUREN SAFE-LOKETTEN SLUITEN VERZEKERINGEN OP ELK GEBIED enotvV f.- voot tveV \a: ft&' TER NEUZEN, Noordstraat 63 - Tel. 245. IjfgT VlJIrte druk. Prys 1,—. Fa P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. VOORHANDEN BIJ Oijkstraat 84-88 - Tel. 227 TER NEUZEN GRAS- en KLAVERZADEN Vitsen voor Groenbemasting. Inkernaat- en Lucerneklaverzaden. Echt Zwij drechtsch Pootuienzaad. ook Hamburger Koolzaad. GEVRAAGD GEVRAAGD A. A MARSILJE Jzn. Daqelijks verkrijgbaar Uit de hand te koop een groot TE KOOP Een geem. Ovenkacheltje de allerffjnste qualiteit, geur en smaak. en DIELEMAN-VAN UK, Noordstraat 84. cursus 19311932. i:gag Heden oveileed na een lang- durig doch geduldig lijdcn in het j Sanatorium te Soest, onze geliefde Dochter en Zuster i 22 jaar en 6 in den ieeftijd maanden. M. HARMS en Familie. Ter Neuzen, 14 Aug. 1931. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Behuwdzuster en Tante in den ouderdom van 95 jaar en 6 maanden. Namens de familie, F. DIELEMAN-Dees. Ter Neuzen, 16 Aug. 1931. Heden overleed tot onze I diepe droefheid onze lieve Moeder, Behuwd- en Overgrootmoeder Weduwe Q. Buijze in den ouderdom van 84 jaar. Namens de familie, H. MULLIEBuijze. H. J. MULLIE Ter Neuzen, 16 Aug. 1931, De QR1FF1ER van de Arrondissements Rechtbank Middelburg, maakt bekend lo. dat aan die Rechtbank door J. E. J. JURRY, bankier, wonende te Vlissingen, handeler.de onder de Firma DE KOSTER Co., kantoor houdende te Vlissingen, Ter Neuzen en Axel, is ingediend een verzoekschrift tot het bekomen van surseance van betaling; 2o. dat ingevolge beschikking dier Rechtbank van heden de schuldeischers en de voornoemde schuldenaar worden opgeroepen tegen Woensdag 9 Sep tember 1931, des namiddags om l'/j uur, in het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg, teneinde over dit ver zoekschrift te woiden gehooid; 3o. dat als bewindvoerders zijn be- noemd de Heeren Mr. J. F. VAN DE1NSE, Advocaat en Procureur te Middelburg en C. KAMERMANS, Accountant te Vlissingen. De Griffier, H. PLEYTE. Middelburg, 15 Augustus 1931. op gf Aanvang half drie "V6 Entrde 25 cent per persoon Het Bestuur der Kolen- vereeniging „'T VOORUIT- Z1CHT" te Hoek, zal op Vrljdag 21 Augustus a.s., des avonds om acht uur (Z. T.) bij W. A. Nieuwelink te Hoek, trachten aan te besteden Nadere inlichtingen te bekomen bij ondergeteekenden. F. DE BREE, Voorzitter. P. DE KRAKER, Secr.-Penningm. c,0» oY1 OF Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal op Dontierdag 20 Augustus 1931 des nam. 3 uur, bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen, krachtens rechterlijk bevel, in het openbaar ver- koopen aan de Tramstraat 29 te Ter Neuzen, met het erfpachtsrecht tot 3! Juli 1974 van den bijbehoorenden grond, kad. Sectie C nummer 5008, groot 104 centiaren. Bewoond door Th. VAN DE WlNCKEL. Betaling koopsom 10 September 1931. Onkosten 6 dagen Lasten 1 Augustus 1931. Aanvaarding na de betaling. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. PAARDEN RUNDVEE Voor de vlugge en prompte uitbetaling van mijn op 3 dezer onteigende Koe, verzekerd bij de Onderlinge Veeverzeke- rings-Maatschappij te Hulst betuig ik hiermede mijn welgemeendeiii dank. Seder Paarden- en Veehouder kan deze Mij. ten zeerste worden aanbevolen. H. KOEKKOEK Ter Neuzen, Aug. 1931. Alle leden van den Melkveehouders- bond, en verder alle Melkverkoopersen ook Melksiijters van Zaamslag en omstr. worden uitgenoodigd ter vergadering op Woensdag 19 Augustus n.m half acht n.t. bij Van de VEKE. HET BESTUUR. .-..iZjfi.v ..fffljky 'J-'. I Deze week van Maandag 17 tot en met Zaterdag 22 Aug. bij aankoop van een pond verpakte Rijst 14-18 of 25 cent van 16 voor 12 cent. Onze Bessensap is weer extra fijn van Kwaliteit en Smaak. Oordeelt U eens ALBERT HEIJN te Vs- >cofl R. 336. Franco per post f 1.10, S;' r v van flinke, nieuwe houten Ledikanten tegen spotprijs. Donze-Visserstr. 38. UW ADRES VOOR Reparatie en Uitbreiding Verkrijgbaar voor den Zaai voor aanleg van tijdelijke en blijvende weide. aan billijke prijzen. Aanbevelend, FRANS DE BRUIJN, Zaadteler - HULST - Telef. 65 ongeveer 16 jaar .(met Muloonderwljs} Br. No. 619, bureau van dit blad in beginsel bekend met Boekhouden en Machineschrijven. Brieven onder No. 620 bur. v. d. blad. TE XOOP rekenen begin September, genegen te ruilen voor slachtbeest. (Qoesche Blauwe) aan 'tscheepje bij de brug te Siuiskil. Bestellingen worden thuis bezorgd. Aanbevelend, J. SCHOT. annex groot Pakhuis en Oarage, op een der beste standen binnen de Kom der gemeente Axel. Alleen ernstige koopers komen in aanmerking. Gddn tusschen- personen. Brieven onder No. 617 Bureau van dit Blad. UIT DE HAND TE KOOP Te bevragen bij M. OUTRE, Cokes- fabriek, Siuiskil. Heerenrijwiel, Ulttrektafel, vierkante Tafel, Trapje, Transportrijwiel en een Kinderwagen, voor zeer lagen prijs. Donze-Visserstr 38 Is tevens 'talom bekende adres voor prima eiken Waschtobben, Boterbakken enz. Uwen Winkelier MERK to ttac VULPENHOUDERS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 4