m FOSTERS MAAGPUUN KAEKTBEE1CHX. BOROEELUKSB STAMP. Pluimvee-rubriek, p..*..**-" i vZ: INGEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. AANBESTEDINGEN, ENZ. VERKOOPINGEN, UITV OERIN GEN, UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN. WISSELKOERSEN. Voor slechte spijsver- tering en verstopping zijn Foster's Maagpil- len het middel bij uit- nemendheid. Zij pur- geeren niet heftig, doch werken zacht en zonder krampen. Houdt steeds een Bacon bij de hand. Alom oerkrijgbaar hf 0.65 p. flacon. en de menigte scheen niet van wijken te wil- len weten. Ten laatste werd naar het nabu- rige Parijs getelefoneerd en Parijs zond 150 1 agenten naar Rosny-sous-Bois om den ge- meenteraad uit zijn benarde positie te ont- I zetten. Voor een dergelijke macht moest de verbolgen burgerij wel zwichten. De raadsleden schijnen deze ,,zachte hint J intusschen ter harte te heboen genomen, j aeht hunner althans hebben verklaard, te zullen aftreden. DUIZEND FRANK INGESLIKT. De leider van een handelshuis te Bordeaux stelde onlangs vast, dat 500 franc uit de kas verdwenen was. Het bleek dat de som bij vergissing was betaald aan den bediende Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbe«k»__oo Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 19 1 Dubourg, toen deze zijn loon ontvangen had. (Ingez. Med.) OVERVAL MET BEROOVING TE KEULEN. Deze loochende, maar hij werd verrast, toen hij trachtte een bol papier in te slikken. Hij bekende toen, want het papier was een j biljet van 1000 frank. De man werd opge- sloten en aan een anderen gevangene werd de pleegd op een bejaard echtpaar te Keulen Toen de oudjes uit de tram stapten en door een bijna geheel donkere straat in een villa- wijk naar huis waren geloopen, stond voor de deur van hun huis een jonge man, die hun revolver voorhield en handen omhoog een sommeerd-e. Vervolgens doorzocht hij cie zakken van den ouden heer en haalde hieruit portefeudlle, portemoninaie en gouden horloge, Een medeplichtige had zich niet ver van hem opges-teld. Toen de vrouw begon te schreeu- wen, namen de beide roovers ijlings de vlucht. EEN GEHEIMZINNIGE SMOKKELAUTO. Met welk een brutaliteit de smokkelaars aan onze oostgrens te werk gaan, bewijst wel het volgende verhaal, dat we ontleenen aan het „Hbld.": Een geheimzinnige smokkelauto maakte het gansche Neder-Rijnsche grensgebied voor- al in de nabijheid van Walbeck onveilig. De dolste geruchten -deden de ronde. Menschen, die het langs de wegen razende voertuig gezien hadden, wisten te vertellen, dat het een met stalen platen gepantserde personenauto was, waarvan de bestuurder in Macro woonde. Zekerheid had men daaromtrent niet, maar de douane-ambtenaren begonnen stelselmatig, jacht op het voertuig te maken, da\ groote hoeveelheden koffie en tabak, uit Nederland in Duitsohland bracht en meestal bij nacht en ontij verscheen en met ongelooflijken vaart over de wegen voortjoeg. Er werden barri- caden op de wegen opgeworpen, greppels ge- graven, salvo op salvo op den geblindeerden wagen afgevuurd, niets hielp. De auto ,,nam" alle hindemissen zonder eenige moeite. Toen heeft men de plaats opgespoord, waar de bestuurder zijn waar afleverde. Het bleek een boerenhofstede onder Ekingen te zijn en den eerstvolgenden keer, dat het geheimzin nige voertuig weer over de grens snorde, werden geen hindemissen in den weg gelegd, doch zag de bestuurder zich op de plaats van bestemming plotseling omringd door de doua- ne en de politie en werd de wagen met inhoud in beslag genomen. De vermetelde bestuur der moest natuurlijk kennis maken met de Duitsche gevangenis. Bij onderzoek van den wagen bleek, deze voor smokkeltochten speciaal ingerioht te zijn. Aan alle kanten was hij gepantserd met staal- platen van 10 millimeter dik en daardoor absoluut kogelvrij gemaakt. De bestuurder droeg een stalen helm om zioh tegen de revolver- en geweerkogels te beschermen, terwgl in de auto een vliegtuigmotor gebouwd was, die de waanzinnige enelheid mogelijk maakte. Voorts bleek, dat het voertuig toe- behoorde aan een georganiseerde bende, waar van men slechts e§n lid in handen gekregen heeft. DE MOORD OP DE POLITIE-OFFICIEREN TE BERLIJN. Tegen vijf van de 23 naar aanleiding van de schietpartij op het Bulowplein gearresteer- de communisten is een bevel tot inhechtenis- neming uitgevaardigd. Vier van hen worden verdacht, van te voren van het plan tot vermoording van de officde- ren op de hoogte te zijn geweest. De vijfde had bij de ongeregeldheden een schot in de bulk gekregen. Hij was in een woning ge- vlucht maar werd later ontdekt. Toen vond men op hem een soort pistool, dat de commu nisten vaak gebruiken. EEN KRANKZINNIGE DIE M1LUOENEN VERDIENT. Een krankzinnige landbouwer, die door handige speculates een paar millioen dollar verdient, bewijst in elk geval, dat hij in menig opzicht verstandiger is dan vele verstandigen. Dit zeker niet alledaagsch geval heeft, toen het op een rechtszitting in New-York werd behandeid, groot opzien gewekt. Als klager trad op de millionair John O'Bannori, die eischte, dat de door de medici bevolen over- brenging naar een krankzinnigengesticht werd opgeheven. De millionair deed den rech- ters een dramatisch verhaal van zijn loop- baan, die begonnen was met zijn wegloopen van huis toen hij 14 jaar was. Hrji vond een ledersurrogaat uit, richtte de O'Bannon Maat- sohappij op en verwierf zoo een vermogen van 15 millioen dollar. Daar hij last van zijn zenuwen had, onderwierp hij zich aan een medische bebandeling en werd krankzirmig verklaard, wat leidde tot zijn overbrenging naar een gesticht. In den korten tijd dien hij daar doorbracht, vergrootte hij zijn vermogen nog met twee millioen en gaf den directeur aan hoe de inrichting practischer en voor- deeliger kon worden gemaakt. Aangezien de medici hun opinie handhaafden is de verstan- dige krankzinnige weer naar het gesticht ge- bracht. FRANSCHE RAADSLEDEN BELEGERD DOOR HUN KIEZERS. Er hebben zich merkwaardige dingen af- gespeeld te Rosny-sous-Bois, een vreedzaam stadje in het Seine-departement, meldt „de Courant Dit stadje heeft een gemeenteraad die alles behalve populair is. De bevolking is er namelijk niet over te spreken, dat de be- lastingen te Rosny-sous-Bois veel hooger zijn dan in de omringende plaatsen en is geneigd, dit aan de spilzucht der vroedschap te wijtem Toen nu bekend werd, dat de raad besloten had tot groote uitgaven voor de verfraaiing van het stadje, in weerwil van het feit, dat Rosny zich in een prachtige omgeving ver- heugt, werd het conflict acuut. De inwoners werden het als bjj stilzwijgende afspraak er over eens, dat het maar goed zou zijn, wan- neer de raadsleden, die juist een zitting hiel- den ten stadhuize, voorloopig bleven waar zij waren. Zij sloegen daarom een beleg voor het stadhuis. En de raadsleden, door het toe- nemende gejoel opmerkzaam geworden, zagen hoe een steeds grooter schare kiezers zich on der het uiten van dreigende kreten rondom het gemeentehuis verdrong, in het kennen- lijke voomemen, niemand te laten ontsnap- pen. Urenlang had het beleg reeds geduurd neer het ingeslikte bankbiljet weer te voor- schijn zou komen! Toen het kostbare stuk papier te voorschijn kwam, wischte de gevangene het flink af, verborg het in de zool van een zijner schoe- nen, waama hij aan den hoofdbewaker een oud vuil stuk papier gaf, dat, volgens hij loog, door Dubourg was te voorschijn ge- bracht. Dit baatte niet veel, want een lijfsonder- zoek bracht het verdonkermaande bankbiljet spoedig aan het licht. Met het gevolg, dat de eerste van diefstal wordt beschuldigd en de tweede van heling. OVERVAL VAN EEN NEGER. Reuter meldt uit Birmingham (Alabama) dat een jong meisje uit de uibgaande wereld werd gedood en twee harer vriendinnen em- stig werden gewond toen zij, itijdens een auto- rit door een gewapend neger werden aange- houden, die haar gedurende vier uur in een bosch vasthield en daarna schoten op haar loste toen zij poogden te ontvluchten. DE OVERSTROOMINGSRAMP IN MIDDEN-CHINA. De „Times" meldt uit Nanking, dat de overstrooming van de Yangtse den water stand van 1870 heeft overschreden en nog steeds blijft het water wassen. Te Hankow is het aantal slachtoffers, dat is verdrohken, tot over de 8000 gestegen. Naar schatting der Nanking-regeering be- draagt de tot nog toe in 4 provincdes aan- gerichte schade meer dan 200 millioen dol lar. Er zijn -meer dan 4 millioen huizen door het water vemield en 23 millioen menschen zijn dakloos. Ruim 12 van de in cultuur gebrachte oppervlakte van het land, staat onder water. De rampen, die China getroffen hebben ten gevolge van de voortdurende burgeroorlogen verdwijnen in het niet, aldus Reuter, bij de verwoestingen, die gedurende 6en maand ziju aangericht door de overstroomingen. zetten omdat ze de kuikens begon te pikken. Vandaag, hoewel ze nog geen eieren legt, is ze begonnen de kuikens veertjes uit te pik ken, de kuikens piepen van pijn. De kloek denkt zich heel verdienstelijk te maken want ze legt de veertjes weer voor de andere kui kens neer en roept ze, zoodat ze meteen de kuikens opvoedt in het veer pikken. Nu wordt mij aangeraden kippen en kuikens (ik heb bij mijn toom kippen nog een kip die graag de anderen de v-eeren uitplukt en zelf opeet) paardengehakt te geven. Wat te doen? De tweede vraag: of het goed is een kippenren zoo nu en dan met kalk te strooien en door te harken. Ik vrees dat het veer-enpikken der hen een kwade gewoonte is die niet op een voedings- fout berust. Mogelijk wordt de hen wat oud, mogelijk ook dat de kwade gewoonte van de andere kip uit de ren overgenomen is. Tegen veeren- en teenenpikken van kuikens wordt wel eens aangeraden versch gehakt vleesch te voeren, of zelfs bloed zooveel ze lusten. Als ze dat een paar dagen gehad hebben zijn ze soms van het pikken af en heeft de kwaal wel op een voederfout berust. Heel vaak ontstaat de kwaal onder kuikens door ver- veling of door oververwarming, zij ontstaat aoms plotseling in een troep kuikens. Waar teenenpikken optreedt smeren sommigen met succes op de teenen wat teer. Zoo zijn er allerlei middeltjes tegen deze onhebbelijk- heden. In Uw geval zou ik de kip een sna- velring tegen veerenpikken aanleggen en de andere kip in den ren opruimen, daar de kippen gaame deze gewoonte van elkaar overnemen. Het strooien van kalk in de ren kan goed zijn als de kippen te weinig kalk krijgen, doch hier zal wel bedoeld zijn met de kalk de ren min of meer te ontsmetten. Als dat Uw bedoeling is zou ik liever de ren minstens een voet diep uitgraven en er nieuw schoon zand in doen, wat vooral met het oog op de besmetting door de oude kippen voor de kui kens heel goed is. Gaat dat niet dan zoudt U er een flinke dikke laag kalk in kunnen strooien en daarna de ren omspitten. Voorthuizen: Wij voeren de volwassen kip pen meelvoer zooveel ze lusten en graanvoer 50 gram per kip, per dag. Het meelvoer be- staat uit maismeel, gerstemeel, soyameel en vischmeel, het graanvoer uit mais, gerst en haver, waaraan ik heden wat boekweit toe- voeg omdat we dit in overvloed hebben. Ver- der hebben ze volop groenvoer en gebroken schelpen. Volgens mijn meening ontbreekt er nog wat aan n.l. fosforzure kalk, houts- kool en gemalen krijt. Kan ik gedurende de zomermaanden de mais niet beter vervan- gen door tarwe of padi? Op hoeveel meel voer moet men per kip per dag rekenen? Uw meelvoer is heel eenvoudig samenge- steld, doch of er wat aan ontbreekt kunt U zelf het best aan de kippen en haar eierpro- ductie zien. U voert veel te veel maismeel en mais en ook te veel sojameel. Vervang 14 K.G. maismeel door tarwegries en 10 K.G sojameel door tarwegrint. Voeg nog 2 K.G vischmeel toe en 6 K.G. goed diermeel (min stens 60 eiwit), inplaats van nog 8 K.G. sojameel. Als U dat doet heeft U in dier- (Buiten verantwoordelijkheid der Redactle.) OVLADHO. Vrijdag: Vandaag een waterfeest in alle opzichten. Ringrijderij te paard. Kanowed- strijd. Gondelvaart. Het weertje was goed geworden. De muziek plaats genomen op de Luctor van de Z. V. T. M. Alles verzamelde aan de Westkant. Het was als een sprookje uit de duizend en 66n nacht. Ik dacht mij ons Neuzenstadje verplaatst aan de oevers van de Adige of Erento. Een zachtkabbelende rivier, gondels, sprookjes- achtig verlicht glijden zachtjes af en aan. Niets anders doen dan luisteren naar de golfjes, die kletterend breken tegen de Rib- bensia. De pagaaiers doen hun werk. Met een zuivere melodieuse tenorstem een ,,Cor mia deo amor". O, die fantasie. Zaterdag. Het weer werkt mee. Veel volk op de been. De muzieken maken wandelin-gen door de stad. Ter Neuzen viert feest. Iedereen mag vandaag toch feest vieren en wel eens achter de muziek hossen. Het is nu toch eea feest voor alien. En daarom hebben ze mee- gedaan, alien. Maar nu is't weer voorbij. Voor heel lang. Ik wilde wel dat het altijd feest was. En toch ben ik weer blij, dat het geweest is, want ze werden moe en hebben rust noodig. En dan de portemonnaie. Houdt dat in de gaten. Tot genoegen en tot 't volgend jaar. LUISTERVINKO NEUZENIO. (Nadruk verboden. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 10 Aug. Andnes Jan de Smidt, oud 25 j., jm. en Barbara Schell, oud 28 j., }d. 14 Aug. Anthonie Jan Rie- mens, oud 37 j., jm. en Sara de Feijter, oud 26 j., jd. Huwelsijiks-voltrekkingen. 13 Aug. Cornells Groot, oud 54 j., weduwn. en Johanna Suzan- na Kouwijzer, oud 39 j., jd. Leunis van Lan- gevelde, oud 22 j., jm. en Maria de Groote, oud 22 j., jd. 13 Aug. Mattheus Vroegop, oud 24 j., jm. en Pieternella de Zwarte, oud 23 j., jd. Geboorten. 6 Aug. Alberda Flora, d. van Albertus Arie Dees en van Florentine Maria Hamelink. 7 Aug. Maria Augustiena, d. van Anthonius Edemond van Hecke en van Anto- nia Henrica van der Sneppen. 8 Aug. Eduar- dus Josephus, z. van Jacobus Petrus van der Sneppen en van Maria Frederika van Cam- pen. Cornells, z. van Pie ter Izeboud en van Suzanna Louisa Remijnsen. 11 Aug. Christina Cornelia, d. van Gerardus Johannes Minmk en van Cornelia van Kerkvoorde. Overlijden. 7 Aug. Comelis Sol, oud 70 j., weduwn. van Levina Cornelia Jansen. Rotterdam, 17 Aug. 1931. VEEMARKT. Aangevoerd werden 452 vette runderen, 353 vette- en graskalveren, 596 schapen en 1am- meren en 1611 varkens. Vette varkens waren tamelijk ruim aange voerd en was de handel traag, terwijl de prij- zen iets lager waren dan vorige week. Kalveren met flinken aanvoer en sleependen handel tegen terugloopende prijzen. Schapen en lammeren met redelij-ken handel tegen stationaire prijzen. Varkens met stroeven handel en lagere prijzen dan vorige week. Zouters met weinig aanvoer en iets lagere noteering. De noteering was als volgt: Koeien le kw. 0,95—1, 2e kw. /0,78— 0,88, 3e kw. 0,64--/ 0,74; Kalveren le kw. 1,15-f 1,25, 2e kw. 0,890,99, 3e kw. o,700,85; Schapen le kw. 0,600,72, 2e kw. f 0,43f 0,60, 3e kw. f 0,40f 0,45; Lammeren .10,80-/1,03; Varkens le kw. f o,420,43, 2e kw. 0,350,40, 3e kw. /0,30/0,35; zouters /0,410,45. FUNE ZADEN. Lijnzaadvoer 79Blauwmaanzaad 24 -26; Karwijizaad 1719,50; Koolzaad 10—/ 11,50. AARDAPPELEN. Zeeuwsche Eigenheimers 34 cent; Briel- sche Eigenheimers 4—5 cent; Blauwe Eigen heimers 3y24y2 cent; Westl. ronde 68 cent; Westl. lange 5—7 cent; Westl. kleine 56 cent. Aanvoer redelijk, vraag kalm. VLAS. Aangevoerd: 300 K.G. 0,500,60; Holl. Geel 2500 K.G. 0,50—/0,60; Dauwroot 400 K.G. 0,40—/0,45. Stemming onveranderd bij weinig kooplust. De toestand in de Jangtse-vallei is op het meel en vischmeel meer dan fosforzure kalk genoeg. Ook de houtskool kan dan gevoeglijk oogenblik diep tragisch. De overvloedige oogsten zijn vemield, tal- rijke dorpen zijn verzwolgen. Ontelbare men schen verkeeren in een toestand van de diep- ste ellende. Talrijke vluchtelingen te Hankow sterven tengevolge van nog onbekende oorzaken. Voor een emstige epidemie wordt gevreesd. Anti- pestmaatregelen zijn genomen. Berichten uit Peking spreken er van, dat in de provincie Tsjili de overstroomingen meer den een kwart millioen menschen in de ellende gestort hebben. Het verlies van den oogst wordt op meer dan twee millioen pond sterling geraamd. Alles wijst er op, dat een hongersnood komenden winter over een groote uitgestrekt- heid van het land onvermijdelijk is. VERVOI/xING VAN SMOKKELAARS TE AKE.N. De politie te Aken ontdekte Woensdag- ochtend in het centrum van de stad een auto, waarin driehonderd kilogram gesmo-kkelde koffie was verborgen. Toen de smokkelaars bemerkten, dat men hen op het spoor was, gingen zij er in een razende snelheid met den auto vandoor, achtervolgd door, agenten, die ongeveer vijftig schoten afvuurden, met het doel een der banden van den auto lek te schie- ten. Een jongeman, die volgens de politie uit den achtervolgden auto was gesprongen en poogde nog te ontkomen, werd door een kogel getroffen en op slag gedood. Getuigen verzekeren echter, dat het slachtoffer een voorbijganger was, die met de heele affaire niet het minst te maken had. EEN DRAMA IN DE BERGEN. Dezer dagen is gemeld, dat een afdeeling troepen bg Alpinistische oefeningen op den Schwarzenstein de lijken gevonden heeft van prof. Koban en den bankbediende Anlauf, die in September op een bergtocht spoorloos verdwenen waren. Uit nadere berichten in de Oastenrijksche bladen bljjkt, dat de lijken van de twee ongelukkigem zoo in het gs vastgevroren zaten, dat zij vrywel gaaf gebleven zijn. Een broer van prof. Koban kon hem dan ook gemakkelrjk her- kennen. De gerechtelgke lijkschouwer te Mayrhofen stelde vast, dat op geen van beide lijken eenige verwonding viel waar te nemen. Uit den toestand waarin de lijken gevonden zijn, valt op te maken, dat de toeristen van uitputting niet verder konden en daarop op het ijs zijn gaan kaarten om niet te bevriezen en wakker te blijven. Zij moeten echter van moeheid overmand de kaarten uit de handen hebben laten vallen, neergezegen en ingesla- pen zijn, waarop zij slapende zijn doodgevro- ren. Behalve de kaarten heeft men ook de half opgebrande resten van een kaars gevon den. De lijken zijn naar het dal gebracht en in het dorp Grinzling begraven. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door de abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a, Rotterdam. Postzegel van 6 cent voor ant- woord insluiten en blad vermelden. VRAGEN UIT DE PRACTIJK OVER V OEDERING EN ZIEKTEN. Laren: Ik heb een kloek met kuikens vsm een maand. Dezelfde kloek heeft reeds twee voorgaande jaren gebroed. Gewoonlijk bleef ze heel lang goed voor de kuikens, hoewel ze al weer eieren legde. Verleden jaar, nadat ze een paar eieren gelegd had moest ik ze weg- vervallen en gemalen krijt eveneens. Zorg voor gemalen schelpen als grit, gewone or» dinaire schelpen zijn goedkoop en best en tob verder niet over fosforzure kalk, krijt en houtskool dat nergens goed voor is bij ge- zonde dieren. Vervang nu met de warmite driekwart van de mais door tarwe en laat de verhouding tusschen mais en tarwe wisselen met het weer, dan hoeft U het meelvoer niet voort- durend te veranderen. Hoi ten: Ik kan hier magere melkpoeder krijgen tegen 8 cent de K.G. Is dit gescihikt als kippen- en kuikenvoer. Ik voer ze mais en dit poeder. Melkpoeder is een best voer voor kippen en kuikens, met mais en melk alleen kan men kuikens opfokken en kippen aan den leg houden. Ik zou echter biji de verhouding die TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: J. de Regt, zonder beroep, Lange Kerk- straat 41, van Axel. C. J. A. Vetter, sehippersknedht, a.b., Std- tionsweg 10, van Hamburg. J. W. P. Nieuwelink, zonder beroep, Smids- wal 25, van Vlissingen. E. G. M. Spinhof, zonder beroep, Nieuw- straat 13, van Hulst. D. d'Haens, dienstbode, Westkolkstraat 8, van Graauw en Langendam. F. H. Visser, monteur, Axelschestraat 111, van Goes. D. P. Bilius, zonder beroep, Van Boven- straat 49, van Zierikzee. A. van Hoeve, zonder beroep, O 198, van Gent (amtshalve). W. Froitzheim, draaier, le De Feijterstraat 15, van Duitschland (ambtshalve). F. v. Nieuwenhoven, koopman in rietwerk, U thans voor de hanen gebruikt 20 tarwe grint toevoegen, tenzij de kippen op een Baandijk 1, van Rotterdam, andere manier ruwvezel genoeg krijgen. i Vertrokken: Ruwvezel uit gemalen granen werkt n.l. in j w p van Tatenhove, electricien, Pierssens- I MARIA, 114, pijpaarde, Par. T _1i- 1. O ~i CI 1 nl.M vt n n A xr /".I T THP M ...l'f nil "1 A All (T COOPER ATIEVE VRUCHTEN VEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. TE TER NEUZEN. Veiling van 12 Aug. 1931. Codlin Keswick 10 tot 15 ct. per K.G.; Zo- merbellefleur 7 tot 15 ct. per K.G.; Stribbe- ling 4 tot 12 ct. per K.G.; Clapps Favoriet 16 tot 25 ct. per K.G.; N.-H. suikerpeer 4 tot 7 ct. per K.G.; Kriekperen 7 tot 15 ct. per K.G.; Marbelanen 13 tot 23 ct. per K.G.; Okkelanen 20 tot 30 ct. per K.G.; Princepruimen 30 tot 32 ct. per K.G.; Washingtonpruimen 60 ct. per K.G.; Aardappelen /2,70 tot /3,80 per 100 K.G.Tomaten 8 tot 11 ct. per K.G.; Krop- sla 3 ct. per stuk; Savooijekool 1 tot 3 ct. per stuk; Roode kool 1 tot 3 ct. per stuk; Kom- kommers 1 tot 2 ct. per stuk; Meloenen 20 tot 55 ct. per stuk; Bloemkool 2 tot 9 ct. per stuk; Snijboonen 10 tot 20 ct. per K.G.; Prin- cessen 4 tot 10 ct. per K.G.; Perziken 4 tot 8 ct. per stuk; Gladiolen 50 tot 80 ct. per 100 stuks. Veiling van 14 Aug. 1931. Kriekperen 6 tot 12 ct. per K.G.; Washing tonpruimen 30 tot 50 ct. per K.G.; Clapps Favorite 12 tot 25 ct. per K.G.; Stribbeling 3 tot 7 ct. per K.G. Codlin Keswick 6 tot 18 ct. per K.G.; Beurre Darenberg 6 tot 9 ct. per K.G.Duchesse Oldenburg 10 tot 18 ct. per K.G.; N.-H. suikerij 5 tot 7 ct. per K.G.; Roode suikerij 2 tot 3 ct. per K.G.; Pais madam 13 ct. per K.G.; Oomskinderen 9 tot 18 ct. per K.G.; diverse peren 2 tot 6 ct. per K.G.; val 2 ct. per K.G.; aardappelen 3 per 100 K.G.; Komkommers 1 tot 3 ct. per stuk; Stokprin- cessen 7 tot 9 ct. per K.G.; Snijboonen 16 ct. per K.G.; Princessen 2 tot 7 ct. per K.G,; Bloemkool 5 tot 6 ct. per K.G.; Uien 5 ct. per K.G.; Meloenen 11 tot 23 ct. per stuk; Tomaten 6 tot 10 ct. per K.G.; Belle de Lou- vain 30 tot 32 ct. per K.G.; Drongelse 11 tot 17 ct. per K.G.; Marbelanen 15 tot 18 ct. per K.G.; Oranjepruimen 20 ct. per K.G. Voor Ter Neuzen: 16 Aug. Ned. zoo'n geval bevorderend op de darmwerking i naar Axel A~n is dat h«t.p.r dan voer dat vrii- polderstraat 31, biuiskil, naar ax i. en op den duur is dat beiter dan voer dat vrij wel geen ruwvezel bevat. Nu nog enkele vragen over ziekten: Zeist: Ik had 100 kuikens waarvan er bin- nen drie dagen plotseling 30 dood gingen. Ik was bang voor coccidiosis en gaf ze blauwsel in het water, vandaar de blauwe bekjes der opgezonden kuikens. Geachte Mevrouw, ik zou voortaan het blauwsel maar voor de wasch gebruiken en de zieke kuikens door 'n dierenarts laten be- handelen. Blauwsel zooals dat door de huis- vrouwen gebruikt wordt helpt niets tegen coccidiosis al begrijp ik best hoe U er toe ge- komen bent. Er wordt n.l. wel eens gezegd, dat methyleenblauw gunstig werkt tegen deze ziekte, wat evenmin waar is als dat jodium er tegen zou werken. Alleen in heel liichte gevallen kan het waarde hebben. Wasohblauwsel is ultramarijn en heel wat anders. Er zjjn ook geheimmiddelen in den handel, ook „blauw" genoemd, doch daarvan is de grond-stof meestal methyleenblauw. Ze zijn echter in verhouding veel te duur en het goedkoopst is dus: raadpleeg uw dierenarts. Grijpskerk: We hebben veel kippen dood en stuurden er een op naar de Rijksserum- inrichting. Het antwoor-d was dat ze gestor- ven was aan buikvliesontsteking. Denkt U dat dat besmettelijk is. Denkt U dat inenten daar ook doelmatig voor is en wanneer is daarvoor de beste tijd. Moet dat geregeld elk jaar gebeuren? Kijk eens, zoodra er een besmettelijke ziek te in het spel is wordt dat uitdrukkelijk door de Rrjksseruminrichting vermeld. In uw geval was het dus geen besmetteliijke ziekte en dat is tenminste een heele troost. Inenten helpt alleen tegen bepaalde ziekten b.v. diphtherie. Dat helpt ook alleen bij de dieren die inge- ent zijn en meestal niet langer dan een jaar dus moet u elk jaar laten inenten. Nijkerk: Deze lezer was ook bang voor besmettelijke ziekte en stuurde een zieke kip op. Daar hij niet gauw genoeg antwoord kreeg schreef hij dat het te lang duurde, want dat er in dien tijd al weer velen dood waren. Ook hier heerscht misverstand. De serum- inrichting is er wel om emstige ziekten te helpen opsporen en zoodra er dan ook iets emstigs gevonden wordt, wordt onmiddellijk bericht gestuurd. De z.g. zwaar zieke kip echter, die opgestuurd werd, was vrijwel ge- zond en na een maand nog best in leven. Een dergelijk opzenden is natuurlgk geld en moeite verknoeien. Met zieke kippen kan men naar den dierenarts gaan, doch dieren die na een maand nog best in leven zijn daar behoeft men geen hulp bij te halen. Aan de serum- inrichting onderzoekt men gestorven dieren en in uitzonderingsgevallen zwaar zieke. Daarvan was hier echter geen sprake. Dr. TE HENNEPE. M. C. C. Heije, dienstbode, Schuttershof- weg 4, naar Henigstdijk. E. E. de Rijk, dienstbode, Bovenweg 52, Sluiskil, naar Zandvoort. A. R. de Pauw, kantoorbediende, Stations- weg 45, naar Gent. L. M. de Koster. dienstbode, Nieuwstraat 54, naar Graauw en Langendam. 19 Aug. HOEK. Aanbesteding levering Zwavel- zure Ammoniak. Vereeniging Landbouw- belang. 20 Aug. TER NEUZEN. Veiling huis. Notaris Callenfels. AXEL. Door notaris J. Fanoy te Axel, werd Don- derdag ten verzoeke van de erven P. Verijzer en de erven Jacs. Verijzer, verkocht: 1. Het woon- en winkelhuis, met schuur en erf te Axel, bewoond door Jacoba Ver ijzer. Kooper: de heer A. van 't Hoff, aannemer te Axel, voor 1800. 2. De zitplaats no. 308 in de Ned. Herv. Kerk te Axel. Koopster: de Ned. Herv. Kerk, voor /25. 3. Het woonhuis met werkplaats te Axel, Kerkdreef, laatst bewoond door Jacs. Ver ijzer. Kooper: de heer H. Verstraten, slager, al- hier, voor 2025. 4. Het huis en erf te Axel, Kerkdreef, ver- huurd aan J. C. Slijpen voor 2 per week. Kooper: de heer J. C. Slijpen, antiquair alhier, voor 1025. 5. Het huis en erf te Axel, Kerkdreef, verhuurd aan wed. Schoonakker, voor 2 per week. Kooper: de heer A. F. Slijpen, alhier, voor 1000. 6. Het huis en erf te Axel, Slikstraatje, verhuurd aan P. Ruben voor /2,50 per week. 7. Het huis en erf te Axel, Oosterstraat, verhuurd aan H. Jongejan voor 2 per week. 8. Het huis en erf te Axel, Oosterstraat, verhuurd aan J. van Drongelen voor /2 per week. 9. Het huis en erf te Axel, Oude Wjjk, verhuurd aan Abr. Oppe voor 1,25 per week. 10. Het huis en tuintje te Axel, Oude Wijk, verhuurd aan Jac. van Hoora voor 2 per week. Kooper van koopen 6 tot en met 10: de heer C. Swets, alhier, voor 3650. Van Ter Neuzen: 14 Aug. Eng. s.s. DALE- WOOD, 1561, ledig, Sunderland. Van Sluiskil: 14 Aug. Eng. s.s. TIMBER- HAM, 910, ledig, Tyne. Voor Gent: 14 Aug. Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Hull; Eng. s.s. KALUA, 412, kolen, Goole; Lett. s.s. EVERGUNAR, 1941, hout, Nystad. 15 Aug. Duitsch s.s. SENSAL, 309, steen, Kiel; Eng. s.s. DRYBURGH, 676, ledig, Lou den; Eng. s.s. YEWPARK, 409, ledig, Rouaan. 16 Aug. Fransch s.s. NIOBd, 884, ledig, Rouaan; Poolsch s.s. TORUM, 1122, ledig, Rotterdam; Eng. s.s. SWIFT, 408, stukg., Londen; Eng. s.s. HALBEATH, 1239, pyriet, Bogie; Lett. s.s. KRIMULDA, 1150, hout en vlas, Riga; Eng. s.s. OLIVINE, 494, kolen, Boston; Eng. s.s. GREENBATH, 842, kolen, Leith; Eng. s.s. WALLSEND, 1739, kolen, Newcastle; Eng. s.s. MERSEY, 438, stukg., Goole. Van Gent: 14 Aug. Eng. s.s. DONA FLO RA, 292, ijzer, Middlesborough; Eng. s.s. DAFILA, 969, stukg., Belfast; Noorsch s.s. JERN, 530, zand, Odda; Duitsch s.s. ARTUS- HOF, 865, ijzer, Stettin; Eng. s.s. GWENT- GATE, 887, ijzer, Newport; Eng. s.s. CITY OF DUBLIN, 667, stukg., Dublin; Duitsch s.s. KATTEGAT, 3390, ledig, Hamburg; Eng. s.s. JELLICOE ROSE, 609, kolen, Havre;. 15 Aug: Duitsch s.s. NAVAL, 310, ledig, Brunsbuttel; Lett. s.s. GUNDEGA, 2268, ledig, Riga; Eng. s.s. EVELYNN MANOR, 226, ijzer, Londen; Eng. s.s. DONA FLORA, 290, ledig, Middlesborough; Eng. s.s. BAN- TY, 242, ledig, Methil; Deensch s.s. HELDE, 934, cokes, Gotenburg; Eng. s.s. DON, 424, stukg., Goole; Duitsch s.s. ANGORA, 1369, ledig, Hamburg; Eng. s.s. DUNSTANBURGH, 476, stukg., New-Castle; Eng. s.s. YORK, 451, stukg., Hull; Eng. s.s. CRICHTOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. MICKLETON, 364, steen, Londen; Lett. s.s. ONDA, 1726, ledig, R'dam; Duitsch s.s. DALALFVEN, 879, djzer, Gdynia; Eng. s.s. OSTSEE, 2840, ledig, Ham burg; Eng. s.s. KALUA, 412, ledig, Goole; 16 Aug. Eng. s.s. FAJhCON, 738, stukg., Londen. s.s. MAGDALENA te Ter Neuzen. s.s. TERNEUZEN te Ter Neuzen. Amsterdam, 17 Augustus 1931. Vreemd Bankpapier. Bieden Laten Londen Belgisch 12,04 6,90 12,06 6,94

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 3