Zomersproeteo ver SprutoS. Bij alle Drogisten. De Winkelweek. I LANDB0UW BERICHTKH. eiHVSDZ BESICHTSH dwijnen in korten tijd geheel door RECHTSZAKEN. Pot 90 ct., Tube 50 ct., Zeep 60 ct. Ilngez. Med.) Zaterdag alles voor vertrek gereed maakte. Deze boot -zal nu voorloopig varen voor de „Oranje-Nassau". Het is het tweede ongeluk op dezelfde boot in korten tijd, want nog geen 14 dagen geleden viel de kwartiermeester v. d. Kop van het schip op den ponton en overJeed bijna direct. Zooals we in ons nummer van Vrijdag schreven, toen we ons verslag beeindiguen, plaste de regen in milde droppels neer. Dat was echter geen beletsel voor de commissie en de deelnemers aan de ringrijderij te paard om op den dijk langs de Grenulaan deze oude, en sinds vele jaren alhier niet meer beoefende sport aan te vangen en uit te voeren. En er was ook (vooral bij die weersomstandigheid veei belangstelling van de zijde van het publiek. Het was bij het rijden, vooral in den aanvang te bemerken, dat deze sport er niet meer „in-zat", want noch paarden, noch rui- ters waren er op getraind, al ging het in de anderhalf uur dat de wedstrijd duurde van lieverlede beter. Een en ander viel echter wel in den smaak en de veronderstelling dat het bij een volgende gelegenheid niet bij een dozijn deelnemers blijven zou is gewettigd. De le pr. werd gewonnen door J. Verhelst, 2e A. Stoffijn, 3e L. Kiel, 4e M. Maas, 5e E. van Eck (bij loting) en troostprijs P. Wolfert bij loting). De prijzen werden door den voorzitter der Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer, den heer Callenfels, uitgereikt. Na afloop van dezen wedstrijd werd in den kanaalarm nevens het terrein begonnen met den kano-wedstrijd. Meer en meer stroomde het publiek toe en weldra waren de kanaaloever.s langs het wedstrijd-terrein bezet met rijen toeschouwers die met groote belangstelling deze voor Ter Neuzen nieuwen wedstrijd volgden. Men had zoo juist genoten van een oude sport die her- leeft was en kon nu profiteeren van een nieuwe in opkomst. De door het bestuur van V.V.V. uitgeloofde prijzen (kunstvoorwerpen) werden behaald voor de 1-persoons kano's door P. Gazan de le en door Willem van Pienbroek Mz. 2e prijs. Voor de 2-persoons kano's le pr. door Joh. Molema en Abr. de Ridder, 2e pr. Ant. en Jos. de Meijer, 3e pr. Gez. van Pienbroek. Na afloop van dezen wedstrijd begon men zich gereed te maken voor het laatste num mer van dezen avond, de gondelvaart. Al spoedig bleek, dat ook dit nummer, voor wat deelneming betreft, slagen zou. Er kwamen al vlug keurig versierde vaartuigjes te voor- schijn. Ondertusschen had zich aan de Axelscne brug op de „Luctor" van de Z.V.T.M. inge- scheept het muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden" om dezen avond op het water het feest op te luisteren, en voer naar de midden- sluis. Onder het uitvoeren van muziek- nummers werd daar het tijdstip van vertrek afgewacht en maakten de bestuurders der gondeis zich voor den tocht gereed. Bij het vallen der duistemis verwekten de scheepjes verlicht met lampions en electrisch licht een fantastisch effect en de honderden bij honder- den toeschouwers op den kant zijn zeker aah alien die zich voor het uitvoeren van dezen tocht opofferingen hebben getroost grooten dank schuldig. Zonder aan anderen te kort te doen, moet vermeld worden dat de deel- nemende Venetiaansche gondel van de Firma Ribbens bijzonder de aandacht trok. Door V.V.V. waren hiervoor ook een viertal prijzen beschikbaar gesteld, die door de jury werden toegekend: le pr. Firma Gebr. Rib bens, 2e pr. C. Paulusse, 3e pr. Cor. Wabeke, 4e pr. J. Dieleman Levz. Op ongeveer het bestemde tijdstip ving de tocht door het kanaal aan, de „Luctor" met de muziek voorop, sleepende de volgende gondeis, een 12tal, hetwelk in den donkeren avond een mooi effecht teweegbracht. De tocht ging van de Middensluis naar de Axel- sche brug, en aangezien in den Oostelijken kanaalarm veel schepen lagen, was de gelegen heid daar niet te ruim en had de gezagvoerder van de „Luctor" al zijn stuurmanskunst noodig, om met zijn (verlicht) schip en zijn ongewone sleep, z66 handig te manoeuvreeren da^ alles goed liep. Het bleek evenwel dat zulk? aan den heer P. J. Dooms ten voile was toevertrouwd, want alles liep alsof het ge- smeerd was en nadat de steven gewend was, voer men weer langzaam naar het punt van uitgang, waar de fraaie stoet werd ontbonden. Het muziekgezelschap marcheerde van de Middensluis nog met eenige lustige marschen naar haar lokaal en daarmede was het pro- gramma van Vrijdag ten einde, en ging men ter ruste in afwachting van hetgeen de ZATERDAG zou brengen. De weersvooruitzichten waren 's morgens wel niet zoo gunstig, maar, 't was tot hiertoe vrijwel gegaan: men had goede hoop. Nu, die is niet beschaamd. Onder de tegenwoordige omstandigheden leert men zich wat aan de weersgesteldheid aanpassen en is men al tevreden „als het er wat mee door kan". En behoudens een buitje om- streeks uur of 5 in den namiddag hebben we van regen geen hinder gehad. Als men dan de berichten vemeemt hoe het in Noord- Brabant en boven de Betuwe noodweer was, zijn we er hier wonder boven wonder goed afgekomen. Na den middag begonnen de vreemdelingen te komen en het werd, nadat de muziekgezel- schappen van elders met de tram waren aan- gekomen steeds drukker. Te 3 uur stelden de gezelschappen zich in de Van Steenbergenlaan op, no. 1 „De ver eenigde werklieden" van Ter Neuzen, 2. „Ge- duld Qverwint" van IJzendijke, 3. „De ver eenigde vrienden" van Sas van Gent, 4. „Elk naar zijn krachten" van Hoek, 5. ..Oefening baart kunst" van Hoofdplaat en 6. ,,Harmonie" van Biervliet, werd een optocht door een aan- tal straten der stad aangevangen, onder het uitvoeren van marschmuziek door de gezel schappen. Na afloop van den optocht, die op de Markt ontbonden werd, vingen de concerten aan, die zoowel op de muziektent op de Markt als op de estrades aan de Westkolkstraat en aan de Axelsche brug werden geopend door het plaatselijk muziekgezelschap, dat een marsch en daama het ,,Neuzenlied" uitvoerde. Daarog konden directeur en werkende leden, die een geheele week zoo druk in't touw waren geweest en zoo uitnemend hadden meegewerkt tot verhooging der feeststemming zich op eigen gelegenheid ook eens gaan amuseeren. De concerten werden nu door de vreemde gezelschappen voortgezet. Zij genoten alien veel belangstelling en daarbij bleek dat, nu er gelegenheid was om een programma te spelen, ook het beste van het repertoire werd gegeven. 5 De gezelschappen die niet concerteeren moesten trokken ondertusschen spelende door de stad, hetgeen een gezellige drukte in de drukke straten verwekte. f Zoo naderde onder gunstige weerscmstan- digheden het tijdstip waarop het vuurwerk zou worden afgestoken. Dit ving juist op tijd aan. De menigte die dit van af verschillende plaatsen gadesloeg te schatten, aangezien zoowel de Scheldekade en aangrenzend terrein (Ingez. Med.) als de Oosthavendam, de Westelijke zeedijk enz. dicht met toeschouwers waren bezet. Het aantal bedroeg vele duizenden. Het vuurwerk was inderdaad schitterend, men had ditmaal heelemaal geen hinder van rook, welke een vorig jaar van sommige plaatsen het uitzicht voor de toeschouwers heelemaal bedierf. Alle nummers slaagden goed, en vooral onder het tusschenvuurwerk waren vele mooie nieuwigheden. Vooral was interessant den aamblik op de groote menigte toeschouwers, toen schitterende lichten, ge- volgd door een waterval het geheele terrein in 't voile licht plaatste. Met een knetterende kanonnade sloot het programma van het vuurwerk. Voor het vuurwerk aanving hadden de toe schouwers nog kunnen genieten van het ge- zicht op den Venetiaanschen gondel der Firma Gebr. Ribbens, die, keurig verlicht, op het kalme water der buitenhaven heen en weer kruistte. Het was een goede gedachte de dui zenden toeschouwers oojc hiervan nog te laten genieten. Na afloop van 't vuurwerk begon de uit- tocht. Ook de Zeeuwsch-Vlaamsehe tram had daarbij een taak te vervullen. Zij voerde 20 met bezoekers gevulde rijtuigen in 2 rich- tingen mede. Iedere trein bestond uit 10 rij tuigen. Maar enorm was de uittocht met fietsen, terwijl ook een zeer groot aantal auto's bezoekers wegvoerden. Toen het middemachtelijk uur naderde waren de menschen op straat al heel wat ge- dund. Onze weg leidde nog over de Markt. Het viel ons bijzonder op hoe de lichtzuilen daar nog straalden in hun voile glorie, en niet alleen met de stralende lichtjes, maar ook met de bloemenversiering stonden ze daar nog volledig en ongerept. Het was ons een bewijs, dat we hier feest kunnen vieren in den goeden zin. De gemeente- en rijkspolitie is de afgeloo- pen week ook voortdurend op pad geweest om te regelen daar waar te regelen viel, doch meer dan regelend optreden behoefde zij ook niet te doen. Ook de Transportkolonne van het Roode Kruis was voortdurend in de weer en hield een wakend oog om zoo noodig hulp te bieden en Vrijdag was ook de Reddingsbrigade met een roeiboot bij 't waterfeest tegenwoordig. Er waren dus allerwege voorzorgen tegen onge- lukken genomen. Er is in de afgeloopen week door honderden bij honderden voortdurend te genieten geweest en men heeft er ook van genoten. Late men dit echter niet zonder meer aanvaarden, doch daarbij bedenken, dat al die ganietingen niet mogelijik zouden geweest zijn zonder die be- trekkelijk kleine groep iagezetenen, die zich heeft ingespannen om de plannen te toeramen en ze daama met een wat breedere groep uit te werken en tot stand te brengen. Laat men dit bedenken, wanneer men misschien in een of ander opzicht in een of ander zou teleur- gesteld zijn, wel in 't oog houden, dat het verschaffen van dergelijke genoegens aan de groote massa de vrucht is van opofferingen eener betrekkelijk kleine groep. Laat men dit waardeeren, door die groep of groepen te steunen waar dit mogelijk is. Alles saamgenomen kan het Bestuur der vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en dat der Winkeliersvereeniging „Ter Neuzen Klim- op" met genoegen op de afgeloopen week terugzien. tus en September met den ouden oogst moet doorwerken. De oude oogst zal vermoedelijk juist toereikend zijn, om tot 1 October de be- hoefte te dekken. In verschillende provincien hebben de tarwe- organisaties maatregelen getroffen om de tarwe van den ouden oogst van de landbou- wers af te nemen. In Zeeland zal na de vol gende week vermoedelijk geen tarwe van den oogst 1930 meer op de boerderijen zijn. Voorraden bij de bakkers. Dat de afname van de tarwe in Juli betrek kelijk slecht is geweest, is een gevolg van de voorraden bloem, die zich bij de bakkers hadden gevormd. Er zijin bakkers, wier voorraden veel te groot zijn. Natuurlijk zullen maatregelen worden genomen, dat deze bakkers ook bloem overeenkomstig de Tarwewet gebruiken. Dit punt wordt straks, na 1 September, van be- teekenis. Een regeling, daaromtrent, is in voorbereiding. Uit de omtrent de afgeleverde tarwe gegeven cijfers volgt, dat in totaal op het oogenblik, is afgekeurd en voor andere doeleinden ver- kocht 9000 ton, terwijl deze hoeveelheid mis schien nog zal toenemen tot 11.000 ton, zoo- dat nog niet 20 pCt. over de geheele geschatte hoeveelheid is afgekeurd. De hooge cijfers, van 80 pCt., hier en daar genoemd, zijn cijfers, verkregen bij herkeuring, dan nog zijn de cijfers te hoog. maar ook Door J. A. V., oud 40 j., bierbrouwer te Sint Jansteen is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den kantonrechter te Hulst, waarbij hij ter zake van het als koop- m an aanwezig hebben van bier, dat niet aan de eischen gesteld krachtens de Warenwet voldoet, is veroordeeld tot 50 boete of 10 dagen hechtenis. Eveneens is hooger beroep aangeteekend door H. d. K., oud 50 j., inspecteur, wonende te Rotterdam, tegen een vonnis van den kan tonrechter te Ter Neuzen, waarbij hij ter zake van het rijden met een motorrijwiel, dat niet voorzien is van een rijwielspiegel, is veroor deeld tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Idem door den ambtenaar van het O. M. bij het kantongerecht te Ter Neuzen, tegen een vonnis van den kantonrechter te Ter Neu zen waarbij, A. S. is ontslagen van alle rechts- vervolging ter zake van hem tenlaste gelegde overtrading van het Reglement op de wegen en voetpaden. DE TARWEWET. De Midd. Crt. schrijft: Bij informatie bij het Rijksbureau voor de uitvoerimg van de Tarwewet 1931 deelde men ons de volgende bijzonderheden mede, omtrent de aflevering van de tarwe van den oogst 1930: Bijna de helft van de tarwe van den oogst 1930 was op 12 Augustus, nadat de Tarwe wet 6 weken voorbij' was, besteld terwijl thans nog 6 weken zullen moeten verloopen, alvo- rens met de aflevering van tarwe van den nieuwen oogst kan worden begonnen, zoodat de bescbikbare voorraad juist toereikend zal zijn. De hoeveelheid tarwe van den oogst 1930 bedroeg na de afkeuring van niet voor leve ring in aanmerking komende partijen van de hoeveelheid, die nog maximaal geleverd kon worden 38.700 ton, aan den voorzichtigen kant: 36.000 ton. Tot op 12 Augustus is hier van omstreeks 18.000 ton besteld; de provin ciate organisaties hebben afleveringsopdracht gegeven tot een hoeveelheid van 17.700 ton. De aflevering heeft in Juni ruim 9400 ton be- dragen en in Juli ruim 4100 ton. Daartegen- over bedroegen de taestellingen in Juni 9400 ton en in Juli 4800 ton. De bestellingen tot en met 11 Augustus j.l hebben 3600 ton be- dragen. De afname zal in Augustus weer toenemen, omdat de voorraden bij de bakkers beginnen op te raken. In verband met de geschiktheid van de nieuwe tarwe van den oogst 1931 voor de bloembereiding, wordt door de fabrikanten be- zwaar gemaakt om in het algemeen de nieuwe tarwe v66r 1 October te gebruiken. Hieruit volgt, dat men gedurende de maanden Augus- Voorts vemamen wij nog het volgende om trent de vooruitzichten van den nieuwen oogst: De oogst 1931 staat op het oogenblik nog goeddeels te velde. Hij belooft in verschil lende deelen des lands niet een groot beschot omdat de tarwe duur was en de korrel waar- schijnlijk niet te groot zal zijn. In Limburg is de oogst goeddeels binnen, maar in de rest van de provincies is zelfs nog lang niet alles van de wintertarwe gesneden. Opvallend is de groote zorg, die door de verschillende landbouwers besteed wordt om tot goede kwaliteit te komen. Men ziet veel mder dan vroeger, dat de tarwe in tollen of schelven op het veld wordt gezet. Hierdoor hoopt men de schade bij slecht weer zooveel mogelijk te voorkomen. Op het oogenblik is nog geen tarwe bedorven, maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat, indien, het weer niet verandert de kwaliteit van de tarwe zal leiden. Wordt het weer van nu af aan goed, dan mag gerekend worden op een tarwe-oogst van zeer goede kwaliteit. DE VIJF INZITTENDEN GERED. Vrijdagmiddag reed een auto, bestuurd door ds. Verhagen uit Middelburg, waarin nog vier dames waren gezeten, achteruit in de Dijk- gracht te Enkhuizen. Door het stukslaan der ruiten wist men alle inzittenden met bootjes te redden. AUTO ALS BRANDSTICHTER. Donderdagavond werden de bewoners van het rustige dorpje Borsselen opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Er bleek brand te zijn in de groote landbouwschuur van den heer L. Sandee. Hoewel de brandweer spoe dig ter plaatse was en met drie stralen wa ter gaf, bleek al spoedig, dat de schuur ver- loren was. Deze brandde met den inhoud (veel vlas en hooi) geheel af. Het gelukte echter het woonhuis te behouden. De oorzaak is het in brand geraken van een auto, die in de schuur stond. Niets is verzekerd. EEN EDELE DAAD. De machaussee A. L. Nagelkerke te Til- burg kwam ter oore dat in het St. Elisabeths- ziekenhuis te Tilburg een moeder van drie kinderen stervende lag, en alleen nog door een bloedtransfusie kon gered worden. Zes verschillende personen, welke familie waren van deze moeder, waren niet geschikt om deze transfusie te ondergaan. Toen bovengenoemde marechaussde, aldus de Eindh. Crt., dit alles had vemomen, stelde hij zich disponibel voor deze edele daad, ten einde de vrouw mogelijk hierdoor te kunnen redden. Er volgde een strenge keuring en na eenige dagen werd hem bericht dat zijn bloed was goedgekeurd, en om deze vrouw te behouden, drie kwart liter bloed moest afstaan, hetwelk gebeurde. Toen de bloedtransfusie was geschied, werd hem bericht, dat de vrouw was behouden, en dat deze vrouw over acht dagen het zieken- huis weer mag verlaten. KOPSPIJKERTJES VooR DE BEURS. Zaterdagmorgen vroeg lagen er flinke hoe- veelheden kopspijkertjes op den rijweg, v66r de Koopmansbeurs op het Beursplein te Am sterdam, gestrooid. Met welk doel? Wie wa ren de schuldigen Dit alles is niet gebleken en de Stadsreiniging heeft den rommel opge- ruimd, zoodat er geen lekke banden kwamen. dampen, die in het vertrek hingen, explodeer- den en de vrouw liep verschillende verwondin- gen op aan armen en beenen. NOODLOTTIGE GEVOLGEN VAN VUURTJE STOKEN. Naar aanleiding van het noodlottig ongeval waarbij tijdens het vuurtje stoken door kin deren het vierjarig dochtertje van den kleer- maker Steinman aan de Rummerstraat te Venlo verbrandde, is door de politie een on- derzoek ingesteld. Dit onderzoek bracht aan het licht dat de zestienjarige zoon van den heer H. uit baldadigheid een stuk van den brandenden stroozak heeft geworpen in de richting van het kind, welks kleertjes vlam vatten, zoodat de kleine aan de bekomen brandwonden overleed. Tegen H. is proces- verbaal opgemaakt. In verband met het onderzoek was het ver brandde lijkje door de politie in beslag geno men, doch later weder vrij gegeven. AANGETEEKENDE STUKKEN EN BRIEVEN VERMIST. Uit een postzak, welke op den len Augus tus jl. des avonds omstreeks 7 uur van Am sterdam ten postkantore te Almelo aankwam, wordt vermist een bundel, inhoudende 8 aan- geteekende stukken en eenige brieven ex- presse bestelling. Uit een ingesteld onderzoek is, met uitzondering van e6n enkel geval, niet kunnen blijken, door wien die stukken en brie ven zijn verzonden, aan wien ze geadresseerd waren en wat de inhoud er van was. De bur- gemeester van Almelo verzoekt alien, die op den len Augustus 1931 aangeteekende stuk ken of brieven met expresse bestelling van Amsterdam naar Almelo hebben verzonden, hem mededeeling te doen van hun adressen, alsmede van de adressen en den inhoud van de door hen verzonden stukken of brieven. VERIJDELD MOORDPLAN Een politieagent ontdekte in den vorigen nacht om <5<§n uur in een portiek in de Hoog- straat te Rotterdam een man, die er op de nadering van den agent van door ging. Zijn vlucht voerde hem echter niet ver, want op een hoek liep hij twee andere agenten in de armen. De man, een 27jarige koopman, een bekende Rotterdamsche inbreker, had een ge- laden browning en een groot slagersmes in zijn bezit. De politie vermoedt, dat hij die wapenen gereed hield voor een 23jarige juffrouw, die daar op dat uur vaak passeert en jegens wie zijn gevoelens zich in de laatste dagen aan- merkelijk hadden gewijzigd. Brieven, waarin hij dreigde haar van het leven te zullen be- rooven, bewijzen dat. De man die in bewaring gesteld is, ontkent moordplannen gehad te hebben. EEN HANDIGE LOOPJONGEN. winkelier te Arnhem gaf aan zijn Een loopjongen de opdracht twee pakken bij ver schillende klanten te bezorgen. De pakken waren zoowat even groot en een ervan hield voor ongeveer f 70 waarde in. De jongen be- zorgde dit pak bij den klant en hij kreeg tot bescheid dat mevrouw wel in de zaak zou ko- men om te betalen. De jongen vond dit goed j en vertrok. Toen hij uit het hek op de straat j kwam was hem een collega-loopjongen ge- naderd die belangstellend informeerde wat hij daar wel had gebracht, „want", zeide hij, „de lui betalen geen mins". Dat had de eerste niet geweten en zonder zich te bedenken ging hij weer naar het huis, schelde en zeide tegen mevrouw die hem open deed: „mevrouw, het spijt me dat ik u lastig moet vallen, ik heb me vergist en u het verkeerde pak gegeven. Mag ik het even ruilen?" „0, zeker", ant- woordde mevrouw en zij stelde den jongen het zooeven in ontvangst genomen, nog niet geopende pak ter hand, die er zich mede verwijderde en zeide: ,,als u bij den baas komt en dadelijk betaalt, kunt u de bullen krijgen", waama hij zich verwijderde met zijn waar- schuwenden collega. Toen de jongen aan de zaak kwam en den patroon bij onderzoek bleek, dat hij zeer handig was opgetreden, kreeg hij van dezen een welverdiende beloo- ning. DE PERIKELEN VAN DE NAUTILUS. Naar uit Bergen in Noorwegen gemeld wordt, is daar een bericht binnengekomen, van de Nautilus, waarin gemeld wordt, dat men het Bereneiland, naar reeds gemeld is, gepasseerd ^s, doch dat de duikboot in een zwaren storm is terechtgekomen, waardoor de brug overboord is gestagen. De boot slinger- de tijdens de verzending van het bericht zoo hevig, dat de bemanning zich aan boord heeft moeten vastbinden. Alles wat niet muurvast zat, is losgerukt. Voor de opvarenden zich vastgebonden hadden, werden zij uit hunne kooien geslingerd. Ondanks het ibovenstaande eindigt het tele gram lakoniek met de woorden: „Alles wel". ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Zateraagnacht is, naar uit Kassel wordt ge meld, nabij Wickenrode een emstig auto- ongeluk gebeurd. Een vrachtauto uit Keulen is vermoedelijk door het weigeren van den rem in voile vaart een sterke helling afgereden. Steeds sneller ging het; tenslotte reed de wagen tegen een cafe. De bestuurder van den auto was op slag dood. Een jongen, die meereed, werd zoo emstig gekwetst, dat men voor zijn leven vreest. De auto is geheel vemield. In den muur van het cafd zijn groote scheuren ont- staan. EEN LYNCHPARTIJ VERIJDELD. Te Ann Arbor aan het Michiganmeer is het tot een hevig gevecht tusschen de bevolking en de politie gekomen, toen de menigte een neger en twee blanken wilde lynchen, die twee jongens en twee meisjes bij beroovingen had den vermoord. Toen deze daad in de stad be- kend werd, trok een groote menigte naar de gevangeni® om de daders er uit te halen en hen in het openbaar terecht te stelien. Slechts met groote moeite kon de politie dit plan ver- ijdelen. Met traangas en met de wapens in de hand is zij er in geslaagd de menschen uit- een te jagen. De recbtbank veroordeelde de daders, die een bekentenis aflegden, tot levenslange gevangenisstraf; de doodstraf be- staat in den Staat Michigan ml. niet. HET TRAGISCH EINDE VAN ANDREE. In een brief van 't stoomschip „Quest", ge- dateerd van Vitoen, de plaats, waar Andree en zijn metgezellen om hat leven zijn geko men, wordt een nieuwe verklaring gegeven omtrent het tragische einde van de Andree- expeditie. Vitoen, het afgelegen en barre eiland in de Poolzee, waar de overblijfselen van de Poolhelden werden gevonden, is meest- al door zwaren nevel en mist omgeven, doch onlangs zagen de leden van de expeditie aan boord van de Quest", die thans in de Pool- zee naar verdere overblijfselen van de Andree- expeditle zoekt, als in een visioen een langen witten, gltnsterenden band van licht, de kust van het Noord-Oostelijke gedeelte van het eiland. Toen werd het plotseling alle leden van de expeditie duidel(jk, dat Andree en zijn metgezellen een dergelijk visioen moeten heb ben gehad, waardoor zij er toe gedreven wer den om deze kust in hun kleine boot te be- reiken, welke poging alleen tot gevolg had, dat zij gedwongen waren geheel uitgeput en aan alle kanten in het nauw gebracht door het meedoogenlooze ijs en den storm terug te keeren. Zoo is het te verklaren, dat de over blijfselen van Andree en zijn metgezellen 43 jaar later teruggevonden werden op de meest onherbergzame plaats van het eiland in plaats van meer naar het binnenland, waar zij niet zoo zeer aan den verschrikkeLijken wind en de rjzige koude blootgesteld zouden zijn ge weest. Zoo is het te verklaren, dat de leden van de Andree-expeditie er niet ingeslaagd zijn een veilige plaats voor hun winterkamp te vinden. BRAND IN EEN DRUBJKERIJ TE UTRECHT. Zaterdagnacht is brand ontstaan in de drukkerij der firma J. van Boekhoven te Utrecht. De zetterij brandde geheel uit, waar bij o.m. het zetsel der winterdienstregeling van de spoorwegen vermoedelijk vemield werd en de spoorboekjes niet bijidig zullen kunnen ver- schijnen. OP EEN HEK GEVALLEN. Donderdagavond had de 10-jarige M. Benda, wonende Daalschedwarsweg te Nijmegen, het ongeluk in de Bronsgeeststraat in de punt van een hek te vallen. Emstig gewond werd de knaap naar de ouderlijke woning overgebracht en is daar later aan de verwondingen over- leden. EEN AUTO VERNIELD. Zaterdagavond omstreeks half zeven is een auto, waarin drie Franschen gezeten waren, op den onbewaakten overweg nabij Oosthuizen (N.H.) door een motortrein gegrepen. De auto werd geheel vernield, en de inzittenden kregen emstige verwondingen. GEVAARLIJKE KRAAIENSCHUTTER. De landbouwer B. te Heerde, was in de om- geving van zijn woning aan het schieten. Hij trof daarbij de vrouw van den heer H., die op een afstand van ongeveer 250 M. bij haar huis stond, in den buik. De vrouw is naar het zie kenhuis te Zwolle vervoerd. De landbouwer schijnt niet te hebben geweten, dat zijn buxs zoo ver droeg. HI T WASSCHEN MET BENZINE. Vrijdagavond was een bewoonster van 'n huis in de Formosastraat te Rotterdam bezig met het wasschen van enkele kleeren met ben- zine. Zij verrichte dit werk in de onmiddellijke nabijheid van een brandend gascomfoor. Het gevolg bleef dan ook niet uit. De benzine EEN SP.AARBANKDIRECTEUR BEDREIGD EN NEERGESCHOTEN. Dr. Hans Meister, directeur van de Spaar- bank te Lahr (Breisgau) is Vrijdag het slachtoffer van een aanslag geworden. Een handelaar dn ijzerwaren uit Friesenheim bij T.ahr had Dr. Meister in den loop van den dag een paar maal opgebeld en een aanzien- lijk bedrag gevraagd. Hij dreigde hem te zul len neerschieten, indien Meister dit bedrag niet uitbetaalde. Om vier uur verscheen de handelaar op de spaarbank, en hrj: vuurde een revolver op Dr. Meister af. De kogel drong boven het linkeroog in het voorhoofd. In hopeloozen toestand werd de directeur naar zijn woning vervoerd. De dader is in hechte nis genomen. EEN AARDIG REISJE VOOR SCHOOLJONGENS. Vrijdag zijn 22 kostschooljongens uit Enge- land vertrokken voor een reis naar Australie, die gemaakt wordt onder de auspicien van de rijkscommissie voor schoolreizen. De uitreis gaat door het Panama-kanaal en over Nieuw Zeeland. De jongens zullen een week in Australie vertoeven, waar het reisplan hen in nauwe aanraking brengt met het leven en de industrieen van het land. De voomaamste steden zullen bezocht wor den en het programma bevat verder uitstap jes naar vee- en schapenfokkerijen en onder- nemingen voor graanbouw, vruchtenteelt en wijnbouw. De thuisreis gaat over Colombo, Port Said en- Malta. NOODWEER IN NOORD-BRABANT EN BOVEN DE BETUWE. Zaterdagnamiddag ongeveer half 6 heeft een hevige hagelbui groote schade toegebracht aan de verschillende kweekerijen bij 's Gra- venmoer. Na de bui lag de hagel op vele plaatsen een voet hoog. Ook het vee in de weiden had duchtig te lijden. Het was, toen de bui uit het Westen naderde, zoo donker dat men binnenshuis de lampen moest aansteken. Er vielen geweldige hagelkorrels, tot met een middellijn van 4 c.M. Groote voorraden bloe- men, die voor verzending naar de veiling ge reed stonden, geraniums, hortensia's en chry- santen, de vrucht van den arbeid van een ge heel jaar, werden vemield, er bleven niets over dan de kale Stengels. Evenzoo ging het met de groenten in de tuinderijen. De bui was van zeer plaatselijken aard. Tij Nijmegen woedde later op den avond een hevig onweer met zwaren regen. Te Lent sloeg de bliksem in een cafe en richtte daarin een groote verwoesting aan, hetgeen een paniek veroorzaakte, doch alles liep zonder persoonlijke ongelukken af. Daar ook de electrische bovenleiding getroffen werd kwam een deel van het dorp zonder licht. PETROLEUMBRAND TE BAKOE. Reeds gedurende twaalf dagen woedt een hevige brand op de petroleumvelden van Bakoe. Alle pogingen tot blussching zijn vruchteloos geweest. Drie personen zijn daar- bij omgekomen. AUTO BIJ YPEREN DOOR TREIN GEGREPEN. Dinsdagmiddag om 4 uur is een auto, waar in vijf personen waren gezeten, biji het pas- seeren van den spoorwegovergang door den tiein Yperen-Koomen gegrepen. Vier perso nen waren op slag dood, de vijfde is emstig gewond. VIER JONGELUI VERMOORD DOOR BANDIETEN. Op een stillen weg bij het dorpje Willis in de buurt van Detroit (Michigan) vond een farmer in een automobiel de verbrande lijken van twee meisjes en twee jongens tusschen vijftien en zeventien jaar oud. In een grep- pel langs den weg ontdekte men de sporen van een hevige worsteling. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is tot de conclusie gekomen, dat de vier jongelui, die een plei- ziertochtje maakten, door bandieten moeten zijn overvallen. Vermoedelijk hebben zij een sluipkroeg, een der geheime drinkgelegen- heden, .bezocht en zijn zij daarna gevolgd door personen, die kwaad in den zin hadden, waar- na een worsteling is ontstaan. BLOEDIGE OVERVAL MET BEROOVING BIJ MONTPELLIER. Donderdagavond is te Tamaris bij Montpel- lier een bloedige overval met beroOving ge- pleegd. Toen de boekhouder van een fabriek tegen den avond in gezelschap van een be- waker met een bedrag van zestigduizend frc. bestemd voor de uitbetaling van loonen over de binnenplaats van de fabriek liep, trad hem plotseling een tot de tanden gewapende man in den weg die het geld opeischte. De boek houder en zijn begeleider trachtten zich te weer te stelien, doch door een hagel van kogels werden zij buiten gevecht gesteld. De boekhouder was op slag dood, terwijl de be- waker z66 emstig gewond werd, dat hij kort na aankomst in het ziekenhuis overleed. De moordenaar wist te ontkomen. EEN VROUW, DIE 12 JAAR ALS MAN WERKTE. De politie te Mainz heeft een merkwaar- dige ontdekking gedaan, door vast te stelien, dat een vrouw reeds sedert 1919 als man ge- kleed, zwaar mannenwerk verricht. De nu 46 jaar oude vrouw kwam in 1919 uit Baden te Mainz. Daar zij als vrouw geen werk kon vinden, zij het besluit het als man te pro- beeren. In dien tijd heeft zij verschillende betrekkingen gehad, waarin zij algemeen om haar degelijk en goed werk geprezen werd. Door een toeval ontdekte men, dat er iets niet in den haak was, Haar man, van wien zij nJ. gescheiden leefde, gaf zich op voor ondersteu- ning. Door de gelljikheid van naam werd de zaak ontdekt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 2