ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. I Millionair tepn wij en dank ALLES i No. 8721 MAANDAG 17 AUGUSTUS 1931 71 Jaargang. DE WONING, gl»I£ILAI B. SUITS ULAN IX F8FILL8T0N. 8 .o», AUTOS MOTORS NIJVERHEID Burgemeester an Wethouders van Zaamslag, door E. PHILLIPS OPPENHEIM. v ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 raaanden Buiten Ter Neuzen jr. par post ,"1,80 per 3 maanden Bij voor altbetaltag fr. per post 6,60 per jaar Voor Belglfcen Amerika 2,25, overige lan rleD 2,60 per 3 maanden fr. per post A.bonnomanten voor het buitenland alleeti vocrultbetalicg Ultgeefster: Ftm.a P. <8. VAN DE SAND®. GIRO 88150 TELEFOON N«. 25 II I 'liMIM mi I» on Vusp ttU ti zullen op Maandag 24 Augustus a.s., des t voorm. ten half elf ure, behoudens goedkeu- ring, ten gemeentehuize trachten te verkoo- pen: staande op het z.g.n. Nieuw Zaamslag en nog bewoond door den Brlgaxie-comman- dant der Rijks-Veldwadht. Nadere mlichtingen te bekomen ter Secre- tarie. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. ONDERZOEI4 LEVEN SMIDBELEN- HANDEL. Naar het Nederl. Weokblad voor den han- del in kruddenierswaren meldt, zijn de heeren L. Buckmann, secretaris van den midden- standsraad J. J. R. Schmal, Secretaris van het economisch instituut voor den midden- stand en H. G. Verburgt, daartoe aangewezen door de kruideniersorganisaties, naar Zwitser- land vertrokken om daar te lande een onder- zoek naar de organisaties op het gebied van den levensmiddelenhandel in te stellen. TEGEN DE SNELHEIDSMANIAK,KEN. Gezien de voortdurende toeneming van auto-ongelukken, dikwijls veroorzaakt door, hetzij onder invloed zijnde bestuurders dan wel snelheidsmaniakken, die voortdurend het leven van anderen in gevaar brengen, schijjt naar de Avondpost vemam in justitieele kringen het voomemen te hestaan, scherpere en ingrijpender maatregelen te treffen. Zoo wordt overwogen om, zonder dat daar toe wetswijziging noodig zou zijn, in den ver- volge de automobielen, waarmede het ongj- luk is gebeurd, verbeurd te verklaren en deze hetzjj te doen vemietigen, dan wel ten be- hoeve van het rrjk te doen verkoopen. Door dezen maatregel hoopt men deze ge vaarlijke maniakken tot bezinning te brengen. Beteren zij zicb niet, dan moeten zij ook maar voor goed hun auto kwijt zijn. Een maatregel, die wel in breeden kring toegejuicbt zal worden. HET UITIGESTELDE BEZOEK. De Fransche ministers bebben scbrijft de N. R. Crt. nu uitgemaakt dat zij niet meer voor de jaarvergaderig van den Volkenbond naar Berlijn komen. De gezondheid van Briand laat het niet toe. Op den politieken achtergrond van deze kwestie hebben wij dezer dagen reeds gewezen. Het geval was voor Briining volstrekt niet onschuldig- zijn positie is nu eenmaal zeer kwetsbaar, en dan kunnen betrekkelijke klei- nigheden groote beteekenis krijgen. Daarom hebben de Duitscbers blijkbaar niet gauw los- gelaten. De Franschen wilden eerst heele- maal niet haastig komen; wellicht wilden zij wachten tot grootere dingen tot rijpbeid of tot een voldoende mate van opheldering waren 52) (Vervolg. „Luister, begon Stephen. ,,We he aven ons met je briefje naar genoemden eer, door wien we heel vriendelijk ont- vangen werden. Nadat ik een klein schil- derij bij hem gekocht had, maakte hij mij attent op een veiling, welke in de buurt gehouden werd. Alhoewel hij ons advi- seerde tot vijf honderd pond te gaan voor een zeker doek, kocht ik dit niet, omdat het, zooals je met me eens zult zijn, altijd een kwestie van persoonlijken smaak is. Ze boden op tot vier honderd vijf en zeventig pond, doch met goedvinden van je oom George Henry had ik al lang met bieden opgehouden. Tot op het oogenblik is het me nog niet duidelijk, waarom de vrienden van den heer Douglas een eenigszins vijandige houdinq teqenover mij aannamen." ..Dat is het toppunt riep Harold uit. Maar vergeet u dan heelemaal dat u een I lernay voor zoo goed als geen qeld qe- kocht heeft? 3 ,,Over dien koop zijn wij zeer tevre- den ,,Buitengewoon", merkte Georqe Hen ry op. ,,Het is een prachtio stuk", vervolgde otepnen. ,,lk bood op de gewone wijze en het kostte me heel weinig moeite het te krijgen". ,,Oom Stephen", zei Harold, ,,ik stuur- de u naar Shollitt Douglas, omdat ik weet dat hij u niet oneerlijker zou behandelen dan iedere andere handelaar. Bovendien is hij een vriend van me. Het schilderij. dat u ging bekijken, is in werkelijkheid met meer dan vijftig pond waard, doch gekomen Waarom hebben zij toen niet on- middellijk van de gezondheid van Briand ge- sproken? Ziek was hij reeds geweest; hij was toen niet minder reconvalecent dan nu. De Duitscbers zijn zeer blijven aandringen. Zij hebben Laval blijkbaar met nadruk en volharding trachten te overtuigen, dat bij de bepaling van bet tijdstip van zijn bezoek groote belangen voor de Wilhelmstrasse op het spel stonden. De openbare meening in Duitschland moet in ieder geval den indruk hebben gekregen dat de rijkskanselier zijn best heeft gedaan en vooral niet van plan is het bezoek te laten gebruiken als een nieuw ruilmiddel tegenover Duitschland. Hij kon Laval natuurlijk niet dwingen, in Augustus nog naar Berlijn te komen. Maar vocht hij dan voor de vervroe- ging niet met kans op succes, tocb had hij reden genoeg om den strijd niet gewonnen te geven. De wantrouwigen in Duitschland moeten daaruit hebben gezien dat Briining wel degelijk rekening houdt met hun be- zwaren. Te Parijs heeft het aandringen der Duit scbers in twee opzichten uitwerking gehad. Ten eerste heeft men voor hen een goed klin- kende reden tot uitstel gezocht. Laval zeide nu niet meer dan hij wilde doch hij niet kon. Natuurlijk hoort Briand erbij, daar zullen ook in Duitschland weinigen aan tweifelen. Wie Briand dezen zomer gezien heeft zal ook moe ten erkennen dat wat vacantie voor hem verre van een weelde was. Daama is hij nog flink ziek geworden. Maar wij wezen er reeds op men heeft er niet aan. gedacht te voren het voor de hand liggende argument dat hij de twee weken tot het begin van de zittingen te Geneve hard genoeg voor rust noodig heeft, te gebruiken. Het ziet er nu naar uit of men de dagen van onderhandeling besteed heeft om af te meten wat dringender noodig was; Een concessie aan het prestige van Briining dan wel het met rust laten van den Franschen minister van buitenlandsche zaken. Uit de officieele motiveering van het uitstel blijkt dat Briand het heeft gewonnen. Nu is een belangwekkende vraag, of zwaarwegende redenen van staat ertoe hebben bijgedragen de schaal naar zijn kant te laten doorslaan. Het tweede ding van belang dat de Duit- schers te Parijs hebben bereikt is het tele foongesprek van Laval. Daardoor eerst valt onze aandacht erop, dat in het internationaai verkeer der staatslieden onderling de telefoon nog niet was toegepast. Dat was beslist een merkwaardige achterlijkheid. Alleen tusschen de staatslieden van het zelfde land was de telefoon reeds lang in gebruik; zelfs de radio- telefoon. Hoover heeft b.v. met Stimson lange gesprekken gevoerd. Moet men de ver- waarloozing van de reeds zoo oude uitvinding toeschrijven aan het feit dat de intemationale staatslieden, als zrj met elkaar spreken, de zaak toch niet vertrouwen wanneer zij niet tegelijkertijd het gezicht van de andere partij kunnen zien? Hoe het zij, Laval heeft nu „het ijs ge- broken". Het telefoongesprek heeft als een bewijs van vertrouwelijke vriendschappelijkheid moeten dienen. Of het als zoodanig over tuigen zal? Daarvoor is het wellicht in overdrachtelijke beteekenis! een wat te goedkoop middel. Maar bewijst tenslotte een persoonlijk bezoek veel meer? Het verschil bestaat daarin: in het onderhavige bezoek ziet men nog iets meer dan een plichtpleging; het telefoongesprek echter was enkel een attentie. Men ziet uit dit alles, dat er aan de kwestie van het uitgestelde bezoek nog heel wat vast Douglas schelde zijn vriendenschaar op en deelde mede, dat u zeker tot vijf hon derd pond zou gaan. Ze zijn er echter mee blijven zitten. De Tiernay was be- loofd aan Douglas dat was iedereen bekend en Mosenchein verkeerde in de meening, dat u dit boek voor hem kocht. LI heeft ze dus een aardige poets gebakken." „Het spijt me heel erg," bekende Ste phen met een vagen glimlach, „als wij je vrienden in het een of ander opzicht heb ben teleurgesteld. Ik moet je zeggen, dat je oom, noch ik, den heer Mosenchein sympathiek vonden en na hetgeen je me zooeven verteld hebt, niet meer het minste vertrouwen in den heer Douglas stellen. Voortaan zal ik, wanneer ik schilderijen wil koopen, elders advies inwinnen, en ons laten leiden je oom en ik zullen ons laten leiden grootendeels door ons eigen inzicht. Ik wil je daartegenover echter wel beloven, dat wanneer het noo dig mocht blijken, ik avond of morgen van de diensten van den heer Douglas gebruik zal maken, waarvoor ik hem ruimschoots zal beloonen." ..Oh, hij maakt geen chicanes," merkte Harold op, terwijl hij aanstalten maakte om heen te gaan. Daarvoor is hij veel te loyaal. Ik zou u echter willen aanraden, wanneer u geld wilt verliezen met het op- koopen van schilderijen, op een andere manier te werk te gaan. Douglas vertelt me, dat de Tiernay, die u gekocht heeft, minstens duizend pond waard is." ..Lord Grim, die op dezelfde verdieping als wij wonen, en de reputatie heeft een kenner te zijn, bood mij er reeds vijf hon derd voor," bevestigde Stephen. ,,Heb je ooit van je leven bleef Ha rold herhalen. terwijl hij wegliep. Juffrotiw Blanche Whitney, zeer op- zichtig qekleed en zwaar geparfumeerd, bleef hij hun tafeltje dralen. ,,Sta^ alsjeblieft niet op, beste men- schen," verzocht ze. ,,Ik moet u eenvou- A OVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer i 0,20 Grootere letters en dlchS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminaerd tarlef, hetwelk op aanvra&rf verkrijgbaar is. Tnzending van advertentien llefst e£n dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONB. zit, ook wel dingen die wij nu nog niet zoo goed kunnen overzien. Men krijgt den indruk al was het alleen al door het eerst uitblijven van dit argument dat de behoefte aan rust van Briand niet de volledige oorzaak is. Was Laval voor een spoedig bezoek even huiverig als Briining het voor uitstel was? Was dit uitstel voor Laval op zijn beurt ook een kwestie van prestige geworden? Wij hebben dezer dagen in de Fransche pers i een reden ervoor gelezen, die de Duitschers 1 niet prettig in de ooren geklonken zal hebben. Laval zou willen afwachten hoe de uitspraak f van het Hof in den Haag in de zaak van de tolunie uitvalt, en vervolgens, hoe de Duit schers op die uitspraak zullen reageeren. Men zou zich af kunnen vragen of die kwestie onder de tegenwoordige omstandigheden nog iets meer dan zuiver academische beteekenis bezit. Men zou kunnen meenen, dat de Duit- 1 schers en Oostenrijkers beiden, maar vooral de Duitschers, zoozeer door hun financieele I moeilijkheden in hun vrijheid van beweging belemmerd zijn en in hun politiek zoo kwets baar zijn geworden, dat van hun kant van een houding als in Maart en April moeilijk nog sprake zal kunnen zijn. Blijft echter die kwestie der tolunie als twistappel voortbestaan, dan kan men, voordat Laval naar Berlijn komt, nog allerlei pijnlijke situaties verwachten, van politieken zoowel als van financieelen aard. Want eir hangt met de korte credieten nu eenmaal een financieel zwaard van Damocles boven Berlijn. DE SCHEPEN IN HET MEER VAN SEMI. Met de verdere uitpomping van het meer van Neml is men sinds eemigen tijid zoover gevorderd, dat het dek van het tweede schip bloot ligt. Men heeft ml vrijwel zekerheid ge kregen, dat de schepen een soort drijvende tempels zijn geweest. Dit tweede schip is 71 M. lang en 24 M. breed, terwijl het dek nog uitgebouwd is, zoodat het op de breedste plaats aan weerszijden 2.75 M., aan boeg en achtersteven zelfs 5.5 M. buiten de eigenlnke romp uitsteekt. Er is geen enkel teeken ge- vonden, dat er op wijst, dat het schip op eigen kracht voortbewogen kon worden. Aan den linkerdraagbalk vond men achteraan als af- sluiting een bronzen relief van een rechter- hanid met benedenarm. Een overeenkomstige linkerhand, die den rechter draagbalk versierd moet hebben, bevindt zich in het museum van de tihermen te Rome. Deze handen riepen dengene, die het schip van dien kant naderde als het ware een welkom toe. Ook heeft men reliefs in terracotta gevonden, die een offer- handeling voorstelden. Men hoopt in het voorjaar van 1932 ook het tweede schip aan wal te kunnen brengen, waarop het meer van Nemi weer langzaam zal kunnen volloopen en zijn oude bekoring herkrrjgen. KATOENINVOER OVER GENT. De Egyptische onderstaatssecretaris voor financien en de Egyptische gezant te Brussel FOURNITURES GENERATES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) dig even de hand drukken, want telkens als ik u zie komt er een gevoel van tee- derheid over mij." ,,Ik hoop dat de operette nog steeds joed loopt informeerde Stephen be- eefd. .,Ik denk, dat die nooit meer van het repertoire afkomt, antwoordde zij. George Henry kuchte. Hier was de ge- legenheid, waarnaar hij al zoo lang ver- langd had. ..Tusschen twee haakjes," vroeg hij op quasi onverschilligen toon, ,,er was een koriste, een zekere juffrouw Peggy Robin son, een meisje met blauwe oogen, dat van tijd tot tijd hier kwam lunchen. Weet u ook, wat er van haar geworden is ..Bijna alle koristjes hebben blauwe oogen en lunchen hier, wanneer zij daar toe de kans krijgen. Maar Peggy na tuurlijk herinner ik me haar. Ik heb haar zelf aan u voorgesteld en ik zal nooit vergeten, op welk een schandelijke manier u met haar flirte en haar daama weer in den steek het. Dat was heelemaal niet aardig van u, mijnheer George Henry." ,,Als u opgehouden heeft mij in het ootje te nemen," zei George Henry op timiden toon, ,,zou u me dan ook eenige inlichtingen omtrent haar kunnen ver- strekken ,,Ik heb er niet het flauwste idee van," antwoordde juffrouw Whitney op onver schilligen toon. ,,Ze kreeg onaangenaam- heden met den regisseur, en daama vei- zwikte ze haar enkel. Ik heb hooren ver- tellen, dat ze naar Cumberland is gegaan. In elk geval treedt ze niet meer in de ope rette op... Komt u ons beiden weer gauw opzoeken en biedt ons dan nog eens zulk een lekker souper aan Stephen mompelde de een of andere beleefdheidsfrase, waarop Blanche met haar begeleiders verdween. De broers gin- gen niet hun lunch door, maar George Henry s eetlust scheen geheel verdwenen te zijn. Telkens betrapte hij er zich op hebben, naar de corr. der N. R. Crt. te Brus sel meldt, te Gent besprekingen gevoerd met het oog op den invoer van Egyptische katoen over de Gentsche haven, waarbij het zou gaan over belangrijke hoeveelheden en waaromtrent reeds onderhandelingen werden gevoerd met Antwerpen, die tot geen resultaten hebben geleid. TER NEUZEN, 17 AUG. 1931. DENKT OM INWISSELING DER OUDE GULDENS! De gelegenheid tot inwisseling der buiten omloop gestelde guldens die welke een jaartal dragen van v66r 1920 staat nog tot 31 Augustus a.s. open bij alle kantoren en hulpkantoren der posterijen en de poststations. BANKINSTELLING DE KOSTER CO. Naar aanleiding der sluiting van de kan toren der bankinstelling van de Firma De Koster Co. te Vlissingen, Ter Neuzen en Axel, kan nader worden gemeld, dat bij de rechtbank te Middelburg surseance van be- taling is aangevraagd. In een circulaire aan haar clienteele geeft de firma daarvan kennis onder mededeeling dat abnormale tfjdsomstan- digheden haar hiertoe hebben gedwongen en zij meent daarmede te handelen in het belang van haar gezamenlijke clienteele. Door de Rechtbank is bepaald dat op Woens- dag 9 September a.s. des nam. 1,30 uur in het Gerechtsgebouw te Middelburg een vergade- ring van schuldeischers zal worden gehouden. Tot bewindvoerders zijn benoemd de heeren Mr. J. F. van Deinse, advocaat en procureur te Middelburg, en C. Kamermans, accountant te Vlissingen. De kantoren moeten voorloopig gesloten blijven. Naar wij vernemen bedraagt het defi cit pl.m. 3% ton. HET ZEEUWSCHE WIT-GELE KHI IS. Met de Staatscourant van 15 Augustus zijn verzonden afdrukken van de statuten betref- fende den Provincialen Bond ,,Het Zeeuwsche Wit-Gele Kruis", gevestigd te Ter Neuzen. P. T. EN T. De besteller bij den post- en telegraaf- dienst P. J. van der Linde is overgeplaatst van Uzendijke naar Sluiskil. AUTO-ONGEVAL NABIJ AXEL. Hedenmorgen bcvond Dr. H. uit Vlissingen, zich met zijn auto op den weg Drieschouwen Hulst. Gekomen aan den viersprong bij de woning van V., kwam uit tegenovergestelde richting met zijn auto aangereden de heer M. uit Axel. Doordat Dr. H. dadelijk zijn stuur omgooide, werd een botsing voorkomen, docih door de vlugge zwenking schijnt Dr. H. zijn macht over het stuur verloren te hebben, waardoor hij in de daar langs den weg loopen- de sloot terecht kwam. Wonder boven won der is dit ongeval goed afgeloopen. Dr. H., die slechts enkele kneuzingen en ontvellingen btjl de tuimeling had bekomen, wist zich van onder zijn totaal vemielde auto te bevrijden. De auto van den heer M. is door de lichte aanrijding sleohts weinig beschadigd. Door de politie is van een en ander proces-verbaal op- gemaakt. Vermoed wordt, dat het ongeval te wij'ten is geweest aan te snel rijden. EEN KANO OMGESLAGEN. In de haven van Breskens is een kano, tersluiks blikken te werpen op het tafeltje aan zijn rechter hand. Peggy Robinson had iets bijzonders over zich gehad, dacht hij bij zichzelf... Niettegenstaande haar opzichtige kleeding, haar buitengewoon korte rokken, de ietwat uitdagende uit- drukking in haar oogen, had er toch iets in haar houding gelegen, wat eerbied af- dwong. Bovendien had zij hem dien brief geschreven en den zijne teruggezonden, aan welk feit hij nooit kon denken, zonder dat er een gevoel van schaamte bij hem boven kwam. ,,Je vleesch is misschien wat te rauw," merkte Stephen op, terwijl hij met een critischen blik naar het bord van zijn broer keek. ,,Het is uitstekend, dank je." ,,Je schijnt over iets te piekeren." .,Ik moet je eerlijk bekennen," zei George Henry, ,,dat ik me zit af te vra gen, of het niet mogelijk is, de jonge dame over wie ik juist met juffrouw Whitney sprak, nog op de een of andere manier van dienst te zijn, niettegenstaande zij mijn vorige pogingen totaal genegeerd heeft". ,,Het zou mij zeer aangenaam zijn bij een deraelijke taak behulpzaam te zijn," haastte Stephen zich te verzekeren. George Henry fronsde zijn voorhoofd. .,Het is volstrekt niet noodig, dat wij dit beiden doen," verklaarde hij. Waar om zendt jij juffrouw Whitney niet weer een diamanten pendatief Zij was toch altijd jouw speciale protegee." ,Ik ben tot de ontdekking gekomen, dat dergelijke cadeaux wel eens verkeerd begrepen kunnen worden." Juist op dat oogenblik kwam Harold de haastig voorbij hun tafel geloopen. ,,Een oogenblikje, riep George Henry. ,,Ik zat me juist af te' vragen, of jij mis schien ook weet, waar juffrouw Peggy Robinson zich op het oogenblik bevindt." ,,Peggy Robinson", herhaalde Haroid nadenkend. ,,Laat me eens kijken, is dat waarin 2 jongens zaten, omgeslagen, De eene wist zich zwemmend te redden, terwijl da andere jongen alle 'kraohten inspande om boven water te blijven. De heer R., die de hachelijke positie zag waarin de jongen zich bevond, sprong in een roeiboot en mocbt het genoegen smaken den: drenkeling behouden in zijn boot te halen. Ds. J. P. VAN MELLE. f In Den Haag :is overleden, 69 jaar oud, Ds. J. P. van Melle, emiritus-predikant bij de Ned. Herv. Kerk. Ds. Van Melle werd in 1890 predikant te Renswoude. In 1894 vertrok hij naar Sluis, welke gemeente hij tot 1901 diende. Toen werd hij beroepen te Kralingen biji Rotterdam. Hier was hij tot 1929 werkzaam. Op zijn ver- zoek werd hem toen emeritaat verleend. De laatste jaren woonde Ds. Van Melle te's Gra- venhage. GROOT V.A.R.A.-ZOMERFEEST. Op Zondag 6 September a.s. wordt te Vlissingen op het terrein van de Voetbalclub ..Vlissingen" een groot zomerfeest georgani- seerd door het district Zeeland van de V.A. R.A., waarvoor het hoofdbestuur bereids zijn medewerking toezegde. Het belooft een groot feest te worden, daar de toezegging is gedaan dat alle afdeelingen in Zeeland tegenwoordig zullen zijn. Er komen extra-booten uit het land van Schouwen en uit Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen, terwijl de afdeelingen uit Zuid- Beveland de reis met autobussen of per trein zullen maken. Door de Vlaamsche arbeiders omroepver- eeniging S.A.R.O.V. is ook medewerking toe- gezegd. EEN ERNSTIG ONGELUK. Juist toen de mailboot ..Oranje-Nassau" Zaterdagmiddag te half drie van Vlissingen naar Harwich zou vertrekken, met ruim 400 passagiers, post, bagage en stukgoederen, had in de ketedruimte een ontploffing plaats door het springen van een vlampijp. Dikke stoom en walm steeg uit de diepte van het schip op en vulden de machinekamer, salons en andere vertrekken en steeg tot boven het dek, waarop het als een zwarte massa neer- viel. In de ruinate, waar het ongeluk plaats had werden drie der opvarenden gewond. Zeer ernstig verwond door branden was de 64jarige stoker M. van Zweeden, woniende aan het Wissel te Souburg, die binnenkort den dienst met pensioen zou hebben verlaten. De man werd door zijn kameraden weggedragen en is te ongeveer half zevea in het ziekenhuis aan de bekomen verwondingen overleden. Bij het redden van den ongelukkige verwondde een vierde zich ook nog. Onder de passagiers veroorzaakte het ge- beurde een hevigen schrik en velen zagen zich zelf en hun kleeren met zwart overdekt. Van vertrekken was natuurlijk geen sprake op dat oogenblik. Toen de van Engeland komende mailboot de „Mecklenburg" te half zes aankwam, werden passagiers, bagage en post gelost, en begaven de passagiers van de „Oranje-Nassau" zich aan boord van de ..Mecklenburg", waarheen ook de post, de bagage en de auto's van eerstgenoemd schip werden overgebracht. Tegen 7 uur vertrok de ..Mecklenburg" weer naar Harwich. In den avond werd het stukgoed weer van boord van de „Oranje-Nassau" gehaald, om Zondagmorgen in de ,,Prinses Juliana" te wor den geladen, welk schip op lag en waarop men niet het meisje, waarvan u indertijd vrij veel werk maakte Ze was nog al fat- soenlijk." ,,Ze is een jonge dame, waarvoor ik al tijd het grootste respect heb gehad," zei George Henry op beslisten toon. ,,Tot mijn spijt hoor ik, dat ze op het oogen blik in moeilijkheden verkeert. Ik "zou graag haar adres willen hebben." Harold zuchtfe. ,,U geeft me heel wat moeite," merkte hij op. ,,Ik zal echter zien, wat ik voor u doen kan. U kunt gemakkelijk een paar duizend pond kwijt raken, als u koristjes gaat opzoeken, die aan lager wal zijn ge- Tcl3 let. Juffrouw Robinson heeft bewezen, dat zij volstrekt niet inhalig is, verklaarde George Henry. ,,Je zult me zeer verplich- ten, Harold, je best te doen te weten te komen, waar ze zich bevindt." ,,Ik wil het probeeren", beloofde Ha rold. ,,Misschien kan de portier van het theater me inlichtingen geven. Het zal me wel een paar pond kosten, want oude Bar nes geeft nooit adressen voor niets op. Men zegt, dat hij verschillende villa's in Peckham heeft kunnen koopen van het geld, dat hij van jonge kerels zooals u beiden, heeft kunnen bemachtigen." ,,Zo6 is het genoeg, Harold," zei zijn oom, terwijl hij een afwerend gebaar met zijn hand maakte. ,,Alle onkosten die je maakt zal ik je natuurlijk vergoeden". Harold nam afscheid van zijn familie- leden en sprong in een taxi. ,,Dit is de eerste post, dien ik in reke- ning ga brengen voor het onderzoek naar j lW Pe93V Robinson", mompelde hij bij zichzelf. ,,Een taxi misschien vier of vijf shilling. Ik vrees, dat het heel lang kan duren, voordat ik haar vind. Wat zouden die twee oudjes toch zonder mij moeten beginnen (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1