ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Millionaif tegen wil en dank ALLES No 8716 WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1931 71 e Jaargang. BISSENLAND. BUITE9LA9D. F8 0ILLETOS, .00. AUTOS MOTORS NIJVERHEID ABONNEMT NTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen r -,sr post 1,80 per 3 maanden Brj voor ultbetaltng fr. per post /6.60 per jaar ...or Beigie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj voorultbetaling. !;!tc'Wfster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AJ)VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regei meer Grootere letters en cliches worden aaar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraaj. verkrijgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de nltgava. DIT TtT.AH VERSCHIJNT EEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. HET NIEUWE NEDERLANDSCHE PAVILJOEN TE PARIJS. H. M. de Koningin heeft een bedrag van drie duizend gulden ter beschikking gesteld van het comitd voor den wederopbouw van het Nederlandsch paviljoen op het terrein van de Internationale Koloniale tentoonstelling te Vincennes. DE TOESTAND VAN MGR. NOLENS. Op verzoek van Mgr. Dr. Nolens was men tot nu toe van berichtgeving over zijn ziekte onthouden. Thans echter is het Haagsche Correspondentiebureau voor Dagbladen ge- machtigd mede te deelen, dat na ecu maand rust in zijn toestand geen verbetering is in- getreden. Hoewel er geen direct gevaar be- staat, boezemt de toestand van dr. Nolens tocb bezorgdheid in. CRIMINEELE STATISTIEK OVER 1929. De schommelingen, die de totaalcijfers der onherroepelijke veroordeelingen de laatste jaren te zien geven, zijn onbelangrijk. Volgens de zoo juist verscbenen crimineele statistiek over 1929, bewerkt en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, bedroeg bet aantal onherroepelijke veroordee lingen in dat jaar, wat betreft de strafbare feifcen, die in eersten aanleg door de arron- dissements-recbtbanken worden berecht, in de jaren 1927 t.m. 1929 resp. 21.878, 21.788 en 21.098, per 1000 inwoners resp. 28,9, 28.4 en 27.1. Het relatieve cijfer der onherroepe lijke veroordeelingen zonder die ter zake van rijwiel- en wegenbelastingwet, provinciale- en plaatselijke belastingovertredingen en de wet van 3 Augustus 1914 (smokkelhandel) was voor 1929 (21.7) lager dan in de jaren 1896 ,tot en met 1928 met uitzondering alleen van de jaren 1915 en 1916 (resp. 20.6 en 20.8). Bij de specificatie der veroordeelingen naar de speciale delicten valt te constateeren, dat het aantal onherroepelijke veroordeelingen wegens eenvoudige en gekwalificeerde mis- handeling verder is teruggeloopen: in de ja ren 1927, 1928 en 1929 bedroeg het resp. 4188, 4127 en 3945, per 100.000 inwoners, resp. 53.3, 53.7 en 50.7. Voor verschillende andere agressieve- en ruv.'heidsdelicten waren de cijfers een weinig booger dan in 1928. Minder veroordeelingen wegens moord en doodslag werden onherroe- pelijk. Een toeneming van beteekenis was er ten aanzien van zwaar lichamelijk letsel door schuld (toenemend verkeer). Het aantal veroordeelingen ter zake van het belangrijkste economische misdrijf, den eenvoudigen diefstal, is in 1929 wederom ge- daaldper 100.000 inwoners in 1929 32.4 tegen 37.2 in 1928. De Sexueele misdrijven bewegen zicb nog steeds op hooger niveau dan in 1913. Een kleine schommeling in gunstige richting is in 1929 in vergelijking met de jaren 1927 en 1928 op te merken (per 100.000 inwoners in 1928 13.3, in 1929 12.2, in 1913 6.5). ■Het aantal veroordeelingen wegens bede- larij en landlooperij loopt de laatste jaren ge- stadig terug (per 100.000 inw. 9.1). MUSSOLINI'S WOORDEN EN DADEN. jyiussoimi orengt nu, schrijft de N. R. Crt., woorden en daden, wat ziijn buitenlandsch beleid betreft, meer met elkaar in overeen- door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 47) (Vervolg.) ,,Ik verzoek u vriendelijk u nergens ongerust over te makenzei hij eenigs- zins kortaf doch welwillend. ,,Ik weet zeker, dat mijnheer Ransom ons van groot nut op kantoor zal zijn. Mag ik er aan toevoegen, dat het mij leed doet u in een dergelijke omgeving te moeten zien?" ,.Ik blijf hier ook niet", zei ze en on- willekeurig werd de klank van haar stem harder. ,,Ik zou het eenvoudig niet kun- nen verdragen. Ik ga aan het tooneel. Ik kan een kleine rol krijgen, en dan zal ik geleidelijk wel opklimmen." George Henry schudde met het hoofd. „Ik hoop, dat u iets dergelijks niet zult doen". „\Vat blijft me anders over?" vroeg ze. „Mijn oom en tante willen niets meer met u te maken hebben, omdat ze denken, dat ik mijn kans bij u heb verspeeld. Mijn inkomen bedraagt op het oogenblik elf shilling per week en ik houd van mooie dingen". „Uw oom en tante zijn een weinig voor- barig", verklaarde George Henry. ,,Van- morgen heb ik aan Sir Peter geschreven en hem gezegd, dat ik gaarne met u wilde trouwen en zijn uitnoodiging om Donder- dag te komen dineeren aangenomen, mits u aanwezig zou zijn". Ze knielde naast hem neer, iets wat George Henry heel verlegen maakte. Hij klemde zijn tanden op elkaar en kuste haar op het voorhoofd. stemming Herhaaldelijk heeft bij Europa op- geschrikt door zeer martiale, ja zelfs zeer dreigende redevoeringen. Het vorige jaar hoorde men hem bij verschillende gelegen- beden het woord voeren op een wijze, die op een verheerlijking leek van den oorlog. En daartbij moest men in het buitenland nog ver- moeden, dat dergelijke redevoeringen, op de toehoorders berekend, menigmaal gefatsoe- neerd werden voor zij voor uitvoer gesohikt werden geaobt. Wat er na die besnoeiing nog overbleef kon er menigmaal toch moeilijk mee door. Tegelijkertijd echter werkte Italie in den vreernde uitstekend mede, waar men tracbtte den vrede te stabiliseeren. Te Geneve bad men zicb zelden over bet optreden der Italia- nen te beklagen. Op de vlootconferentie van Londen was Italie bet land, dat tot de radi- caalste beperkingen bereid bleek. Het was zeer te betreuren, dat daar toen voor Itaiie uit het vraagstuk der maritieme bewapening een prestige-kwestie werd gemaakt. Daardoor ontstond een wedjver met Frankrijk in bet bouwen van oorlogsschepen die te voren niet bestaan had. Later echter gescbiedde het ongelooflijke dat Mussolini bereid ibleek zich neer te ieggen bij een regeling, die de Fran- sche suprematie ter zee onder de mogend- heden van bet vasteland van Europa bij ver- drag vastlegde. Het is niet de schuld van Italie, dat er van deze regeling ten slotte niets gekomen is. A1 was dus de intemationale politiek van Mussolini prijzenswaardig vredelievend, tcoh bleven zijn brallende redevoeringen hem tot een gevaarlijk man maken. Want daarmede bleef bij onrust en wan trouwen wekken. Hij heeft nu eenmaal een zeer sterke en tevens zeer zenuiwachtige buurvrouw, die zicb nooit veilig genoeg acbt. Die buurvrouw heeft hij menigmaal reden gegeven door zijn woorden om nog te meer op haar hoede te zijn In de practische politiek zijn inderdaad vre- delievende bedoelingen op zicb zelf niet ge noeg. Belangrijker is nog dat anderen er inderdaad in kunnen gelooven. Eens was er een keizer in Europa, die de Franschen Guil- lame le Timide hebben genoemd. Hij zelf maakte aanspraak op den naam van ..vredes- keizer", en oorlog te wenscben lag zeker niet in zijn karakter. Jaren lang hebben zijn tgenspelers, als bet uiterste gevaar scheen op te doemen, vrrj vast kunnen rekenen op de eigenscbap, die zijn Fransche bijnaam aan- duidde. Maar die keizer kon bet niet laten ..gepantserde", d.w.z. brallende redevoeringen te houden. Daarmede hield bij Europa in on rust en droeg bij er zeer toe bij, dat Europa een gewapend kamp bleef. Wat ten slotte de gevolgen waren weet men. Mussolini zou betzelfde effect met zijn redevoeringen hebben bereikt, ondanks zijn vreedzaam beleid, als men reden zou hebben gehad de macht waarover bij bescbikte even- zeer te vreezen als die van zijn keizerlijken voorganger. Dat echter was niet het geval; daarom is de uitwerking van zijn binnenland- scbe redevoeringen niet zoo noodlottig ge- weest voor de intemationale politiek, als heel licbt het geval had kunnen zijn. Wellicht heeft men ook niet vergeten hoe bij reeds bij gelegenheid van zijn avontuur naar Korfoe bad laten blijken dat hij voorzichtigheid de voorkeur kon geven zeifs boven een groot brok prestige. Maar hoe bet zij, bet is goed, dat Mussolini in zijn woorden wat minder militant wordt. In zijn rede te Ravenna heeft hij dingen ge zegd, die beter passen bij bet optreden van Grandi in de buitenwereld, dan betgeen wij gewoon waren in dergelijke ontboezemingen van hem te hooren. „Het fascisme wil den vrede", zoo heeft bij verkondigd. „Wiij! willen ,,Het staat aan u mijn aanzoek te ac- cepteeren of af te slaan. Als u er de voor keur aan geeft te wachten totdat de positie van mijnheer Ransom van dien aard is, dat hij met u trouwen kan ,,Nee, ik wil dat alleen doen met den meest edelmoedigen man, dien ik ook in mijn leven heb ontmoet", stamelde zij, „en met niemand anders" Het engagement scheen naar ieders ge- noegen te zijn. Penelope mocht weer haar intrek nemen in het huis van haar tante, en vele deftige en overvloedige diners werden gegeven met het doel om George Henry zich bij zijn nieuwe familie op zijn gemak te laten voelen. Hij overlaadde zijn verloofde met geschenken en de schikkingen, welke hij maakte voor de toekomst, waren zeer bevredigend. De eenige, die zich niet gedroeg, zooals men verwacht zou hebben, was Penelope zelf. Zij had al haar vroolijkheid en verlangen naar luxe verloren, alhoewel haar hou- ding tegenover George Henry niets te wenschen overliet. Gewillig en bijna teeder beantwoordde zij zijn attenties. Ze legde volstrekt geen beslag op zijn tijd en maakte heel dikwijls bezwaren tegen zijn kostbare cadeaux. Dit laatste feit vormde het onderwerp van een van de vele gesprekken tusschen de beide broers. ,,Ik vind klaagde George Henry, ..ik ontdek in Penelope meest onrustba- rende verschijnselen van zuinigheid. Ze vraagt me voortdurend niet zooveel geld uit te geven aan bloemen en kleinig- heden". ,,De jonge dame geeft blijken van gezond verstandzei Stephen goedkeu- rend. ,,Wacht maar, totdat ze eenmaal met je aetrouwd is. Ik ben er van over- tuigd, dat ze dan wel een weinig veran- deren zal. Je moet niet vergeten, dat hem niet uit vrees voor de oorlogsgevaren", heeft bij gezegd, ,maar omdat wij beziig zijn met een groot wea-k". Dat klinkt erg practiscb, opportunistisch. Maar het geval van Korfoe, waarop wij zoo- even wezen heeft reeds getoond, dat Mussolini in werkelijkheid een gepasten schroom heeft voor oorlogsgevaar. Onse waardeering voor hem als staatsman is daarom sleehts te groo- ter; wij herinneren hier niet aan. bij wijze van venwijt, doch slecbts als een bewijs dat te Ravenna iets meer van den waren Mussolini om den hoek kiwam kiijken dan gewoonlijk in zijn binnenlandsche redevoeringen het ge val is Moge bij daarmede doorgaan. Men heeft in deze dagen Mussolini ook aan bet woord kunnen zien op een plek, waar hij niet tot zijn emotioneele Italianen sprak: dat was in een artikel in het Fransche tijdsehrift Les Annaies. Daar spreekt bij zonder de pose, welke hij aanneemt tegenover toehoor ders, die hero'ische woorden van hem verwach- ten. Hij houdt daar een gloeiend pleidooi voor ontwapening. Europa is, volgens hem, bezig af te glijden naar een toestand waarin, de een na den ander de staten van Europa bet slacbt- offer zullen worden van het bolsjewisme. Hij zegt: onze beste verdediging is niet een tegen- aanival, maar venbetering van den toestand. Hij betoogt, dat onze oeconomische crisis op zijn minst ten deele een gevolg is van bet diep gewortelde wantrouwen, dat bet intematio nale leven vergiftigt. Men leest dit betoog van Mussolini met vreugde en instemming. En tevens met de hoop, dat bij: nu, na zijn rede te Ravenna, voort zal gaan op den eindelijk ingeslagen weg van de zenuwen van dat met ingeworteld wantrouwen behepte intemationale leven wat meer dan te voren te ontzien. Men zal hem te gemakkelijker geloof scbem- ken, omdat bij dan sleehts zijn woorden in overeenstemming zou brengen met zijn inter- nationale daden uit de laatste jaren. Moge hij beter dan te voren in gaan zien, dat op dit gebied daden niet genoeg zijn als de woorden ermede strijden. Een schip op het strand is een baken in zee. En wij hebben eraan herinnerd, dat een bepaalde schipbreuk voor een belangrijk deel aan liefde voor bet brallende oord te wijten was. DE FORD-FABRIEKEN STILGELEGD. De pessimistiscbe voorspellin-gen van Green over de stij.gende werkloosbeid, worden be- vestigd door de voorgenomen sluiting van de Fordfabrieken te Detroit, waardoor 75.000 arbeiders broodeloos worden. Het feit, dat juist Ford, die in bet begin van de econo mische crisis president Hoover verzekerd bad alles te doen om zijn bedrijf gaande te houden. besloten heeft tot dezen stap, die veel gevol gen met zich mede zal brengen heeft in breede kringen een verpletterenden indruk gemaakt, temeer omdat men vreest, dat nu vele andere ondememingen bet voorbeeld van dezen economisohen leider zullen volgen. Het gemcht deed sedert eenige dagen de ronde, dat Ford van plan was een groot aan- FOURNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadbuis) (Ingez. Med.) juffrouw Penelope geen penny op de wereld bezit". ,,Dat is natuurlijk een groot voordeel", gaf George Henry toe. ,,Sir Peter is tenminste zoo goed ge- weest, totaal niets op haar vast te zetten". ,,Wat zeg je?" vroeg de aanstaande bruidegom verbaasd. ,,Ik herhaal, dat ze niets van hem krijgt. Bovendien is hij het volkomen met ons eens, dat het 't recht is van den echtgenoot a] de kosten van een huis en de inrichting daarvan te bestrijden. Zij geven sleehts het uitzet en een zilveren theeservies". George Henry rilde even. Toen wend- de hij zich tot zijn broer, en als zooiets had kunnen bestaan, zou men gezegd hebben, dat er een kwaadaardige glans in zijn oogen lag. Ze zaten samen te lun- chen in de Milan" en gebruikten zooals gewoonlijk hun eene glas port. Stephen", zei hij, ik vrees, dat ik door die nieuwe regeling, welke je voor mij getrotien hebt, een grooten voorsprong in mijn uitgaven op jou zal hebben". Stephen zette zijn glas neer en wendde zich haastig tot zijn broer. ,,Dat heb ik zelf reeds onder het oog gezien". kondigde hij aan. ,,Ik heb met den accountant afgesproken, dat al onze disposities samen gedeeld zullen wor den". George Henry glimlachte, en weer lag er in zijn vriendelijke oogen een ondoor- grondelijke blik. Niets zal mij er toe kunnen bewegen een dergelijk royaal voorstel aan te nemen zei hij. ,,Het idee is ondragelijk. Waarom zou jij bijvoorbeeld de helft moeten betalen van de modiste-rekening van mijn vrouw?" .Dit huwelijk is ook voor gezamenlijke rekening", gaf zijn broer beslist te kennen. tal arbeiders te ontslaan Dit plan werd even- wel telkens door de leiding van de fabrieken tegengesproken. Nu legt de leiding echter een verklaring af, aldus het ,,Berl. Tbl.", waarin medegedeeld wordt, dat de boofd- fabrieken van Ford in Detroit eenige wekem gedurende de maand Augustus gesloten zullen worden. Deze bedrijrven geven werk aan 75000 arbeiders. Hierbij komen nog talrijke arbei ders, die door de bedrijfsinkrimpingen bij de elf andere Fordondememingen in de Ver. Staten eveneens ontslagen zullen worden en dus him brood verliezen. De bedrijfsleiding van Ford verklaart even- wel, dat bet sleehts een tijdelijken maatregel geldt, en dat de fabrieken vermoedelijk in Augustus nog weer in bet bedrijf worden ge steld. ECHTSCHEIDINGEN. Een treurig teeken des tijds is, dat bet aan tal echtscheidingen in verschillende landen nog steeds toeneemt. De Vereenigde Staten houden nog altijd bet record met 100 echt scheidingen op de 100.000 inwoners, dan komt Rusland met 'n ongeveer even boog cijfer, vervolgens Oostenrijk met 90, Duitscbland met 70, Zwitserland met 70, Frankrijk met 50, Engeland met 40, Tsjecbo-Slowakije met 30, en Noorwegen met 28 echtscheidingen op 100.000 inwoners. SJI JU SJAN EXIT VOORLOOPIG. De snelle nederlaag van Sji Ju sjan is iscbrijft de N. R. Crt. zeer leerzaam als verschijnsel. Een week geleden kon zijn blijkbaar overrompelende opmarscb nog een gevaar lijken voor Tientsin, en tbans reeds bevindt hij zicb op de vlucbt, en is zijn „leger" uiteengejaagd. Deze prompte aetie van de troepen van Moekden gevoegd bij de prompte actie van Nanking tegen de communisten in Midden- .China bewijst, dat in China duidelijker dan te voren bet verschil aan den dag begint te treden tusschen gedrilde, staande legers van een gevestigd gezag en de bont samengestel- de benden die de strijdkrachten van de in bet laatste dozijn jaren tot een type geworden vechtgeneraals vormen. Met ieder jaar lan- ger bestaan van het bewind van Tsjiang Kai sjek zal dit verschil zich duidelijker doen ge- voelen, mits de regeering slecbts de middelen bezit om een beboorlijke kern van staande troepen en bun, in hoofdzaak Duitscbe, mili- taire instructeurs te betalen. Het alarmeerende van de berichten der vorige week was juist, dat de benden van Sji Ju sjan nog in staat waren gebleken, troepen van Moekden, dus troepen die tot bet regime van Nanking bebooren, bals over kop terug te dringen. Van bet gehalte der troe pen van Sji Ju sjan kreeg men een denkbeeld ,door het bericht, dat zij ten deele „in burger- rkleeding" waren. Dat moesten dus versch ppgeraapte, nog niet in uniform gestoken koe- lies zijn of wel bandietenbenden, die in tegen- stelling tot de meeste bandieten, nooit of ,in lang niet deel van eenige leger hadden pitgemaakt. Als dergelijke ..strijdkrachten" met bun uitermate gering aggressief ver- mogen geregelde troepen konden wegdringen, dan gaf dit geen grootscheepschen indruk van pet gehalte dier troepen. Moekden is echter vervolgens toch in staat gebleken voor nog de groote versterkin- gen uit Nanking aangekomen waren korte pietten te maken met de benden van Sji Ju sjan. Dat geeft weer meer vertrouwen in -betgeen de bondgenooten, die bet centrale ge- ,zag vormen, militair hebben opgebouwd. Het versterkt den indruk, dat de positie van Nan king met bet jaar onaantastbaarder zal wor sen, als zrj niet op een kwaden dag door in- wendig werkende krachten uit elkaar spaE Wij mogen betwijfelen of na deze ervartng van zijn vriend, Feng Ju sjiang dit jaar nog een ernstige poging zal wagen om voordeelen van belang op de centrale regeering te ver- ,overen. Zijn positie wordt met bet jaar pijn.- Jijker. Sedert bij in 1926 Peking verloor doet hij feitelijk niets anders dan wachten op een groote kans, die niet meer gekomen is, en die voortdurend onwaarscbijnlijker wordt. Zal piet weldra het tijdstip aanbreken waarop bij zoo verstandig wordt een baantje bij Nan king te zoeken of wel een ander beroep te kiezen Het bericht over de debacle van Sji Ju sjan bevat nog de pikante bijzonderheid dat hij zicb overgegeven heeft aan den gouvemeur van Sjantoeng en om een vrijgeleide naar „het buitenland" heeft verzocbt. In den regel is dit buitenland in China gelegen. Het be- ptaat uit de exterritoriale vestingen in China, waar het Chineesche gezag geen macht heeft. Eens was het een sterk argument der Wes- iterlingen tegenover het aandringen der Chi- neescbe nationalisten op afscbaffing der ex- iterritorialiteit dier gebieden, dat in bepaalde perioden weinigen der op den voorgrond tre- dende generaals en politici nog zouden heb ben geleefd, als de Westersche vrijplaatseiz, pun niet in tegenspoed asyl hadden geboden. Onder bet vele middeleeuwsohe in het 20ste- eeuwscbe China namen de concessies als oor- den van godsvrede een merkwaardige plaats in. De verslagen en ontredderde veldbeer, die het volgend jaar weer een groot man kou zijn, kwam over den critieken tusscbentjjd behouden been dank zij de veiligbeid, die Wes tersche rechten hem boden. Dat maakte de positie der zijnen zwak tegenover die rechten. Konden de politici te Peking niet uit de voeten, wat daar altijd mogelijk was bij een dreigenden ommekeer van zaken, dan wist en alien die zicb in gevaar voelden een asyl te vinden in ..legationquarter", de exterritoriale wijk waar de buitenlandsche gezantschappen gevestigd zijn. En dat niettegenstaande de gemeenschap der gezanten dergelijke gasten buiten de welbewaakte poorten van hun ves ting tracbtte te houden. Maar men kon tocb niet zoo barbaarscb zijn een man, wiens blinde darm bij tijds begon te morren, opne- jming in een buitenlandsch bospitaal der wijk te weigeren? Intusschen heeft het asylrecht der conces- isies zijn kracht van argument tegen de eischen der nationale regeering verloren. jWant nu haar leden zelf er voor eigen ge- ibruik waarschijnlijk geen aanspraak meer op Zullen maken, wijzen zij er naar waarheid op, dat de pacificatie van China door dit asyl recht zeer wordt vertraagd. Sji b.v. kan na wellicht te Sjanhai, te Tientsin of elders op- duiken, er ongestoord samenspannen, midde len bijeenbrengen, bondgenooten werven tot pij weer gereed is voor een nieuwe onder- peming. Dat gaat op de Chineesche kust beter dan te Tokio. Hoelang nog zal dit spelletje mogelijk blij- ven In ieder geval wil Sji ervan partij trekken, zoolang het bestaat. Hij geeft blijk de kunstgrepen van zijn vak te kennen. „Ik verzeker je, dat daar geen sprake van is bracht George Henry in het midden". ,,Ik bedoel natuurlijk voor zoover het de onkosten betreft", zei Stephen blo- zend. ,,Je moet niet vergeten, dat het heele plan van mij is uitgegaan". ,Ja, maar intusschen wordt ik het slachtoffer gaf George Henry te ken nen. ,,Ik ben het nooit met je eens ge- weest betreffende het voorstel in onze posities. Al ben jij dan ook drie jaar ouder dan ik, je schijnt te vergeten, dat ik elken winter hoest, en mijn oogen ook niet meer zoo goed zijn als de jouwe.. Ik vind. dat jij je veel beter geconserveerd hebt". „Het is wel een beetje laat", zei Ste phen waardig ,,om nu een dergelijke houding aan te nemen". George Henry stond op. ,,Als je wat het financieele gedeelte aangaat, op gelijken voet met mij wilt komen te staan, kan ik je er even op attent maken, dat Penelope een zuster heeft, die drie jaar ouder is dan zij Op dat oogenblik kwam Sir Peter binnengeloopen en stormde opgewonden op hen af. Hij vergat heelemaal de broers de hand te drukken. In de groot- ste opwinding stond hij voor hen. „Jullie zijn toch geluksvogels", zei hij op afgunstigen toon. Heeft Penelope je vanmorgen getelefoncerd George Henry?" ,,Sinds gisteren heb ik in geenerlei ver- binding met juffrouw Penelope gestaan", antwoordde zij. ,,Tot mijn spijt was ik niet op het kantoor, toen zij opbelde". ,,Ze heeft vanmorgen* een telegram ontvangen", ging Sir Peter ademloos voort. „Oude Morse' een oom van haar moeder, is in W^est-Indie gestorven en heeft haar twee honderd duizend pond TER NEUZEN, 5 Augustus 1931. CONCERT OP DE MARKT. Ofschoon het een oogenblik scheen, dat bet onweer Maandagavond bet concertplan in de war zou sturen, daar op onweer zeer dikwijLs regen volgt, liep alles goed af en kon, zij het. sterling nagelaten. Denk eens aan, kereL twee honderd duizend pond". De broers wierpen elkander een veel- zegcenden blik toe. Langzaam stond.en ze op en ze zagen er heel neerslachtig uit. Ja, het is, alsof de duivel er mee speelt. Wij boffen altijd", kreunde George Henry. Toen ze echter onderweg naar hun kantoor waren, kwam er een sprankje hoop bij hen boven. George Henry wond zich zelfs op. „Luister eens, Stephen", zei hij, „waar- om trouwt dat meisje nu eigenlijk met me? Natuurlijk om mijn geld alleen Daaraan hoef je geen moment te twijfe- len. Er bestaat geen enkel ander motief. Ze ziet er niet onknap uit en is zelfs heel aantrekkelijk. Nu ze het geld heeft. waarom zou ze thans niet een jonqen man nemen?" ,,Joe bijvoorbeeld! riep Stephen uit. Juist," stemde zijn broer in. Stephen zuchtte. ,,Hierdoor komen we in 'n onaange- name financieele positie verklaarde hij. ,,Daar zitten we al in", was he korte antwoord. Penelope is een meisje, dat een heel goed hart heeft. Ze zal er op staan de helft van de huishoudelijke on kosten te dragen. Wij zullen er dus geert penny beter ik bedoel slechter op worden dan we op het moment zijn. Die heele opoffering van mij zal dus tevergeefs wezen". ,Jij bent niet de eenige, die zichzelf wegcijfert", protesteerde Stephen vroolijk. ,,Ik wil het eerlijk bekennen, dat ik het heel naar had gevonden je te moeten missen". George Henry stak zijn hand uit, welke zijn broer hartelijk drukte. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1