ALGEIKEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad, illionait tegen wit en dank ALLES bissk»labb HEERENBAA! No. 8714 VRIJDAG 31 JULI 1931 71ejaargang. FSB ILL ETON, BUIT8ILAKD, AUTOS MOTORS NIJVERHEID LANDB06W BESICBT1N. OPBRENGST POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE. ABONNEMENT8PRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor nitbet.aling fr. per jxist 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post ibonnementen voor het bultenland alleen bij vooruitbetaling. i t'itgeef sterFircrm P. J. VAN DIE 8ANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTI8N: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor e!keE regei uleer Grootere letters en clichFa worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvroag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 88n dag voor de uttgav*. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, VVOEN'SI)AG- en VRIJDAGAVOND. DE BRAND VAN HEX NEDERLANDSCH PAVIIJOEN TE VINCENNES. Naar aanleiding van het brandje dat Dins- dag op het terrein van de Ne der landsohe afdeelinig o.p de koloniale- tentoonstelling te Viincennes heeft gewoed, komt de Paris Midi" nog eens terug op den noodtottigen brand die het eerste Nederlandsche paviljoen heeft vemield. Het blad herinnert nog eens nan de geruchten, die kort na den brand de ronde deden, dat de brand niet zou zijn veroorzaakt door kort.sluiting, maar door kwaadwilligheid. Het eerste gerucht dat het blad toen hoorde en waarvan het thans mel ding maakt, luidde, dat de architect, de heer Moojen ,streng optrad tegenover de arbeiders en verscheidene hunner had ontslagen. Udt wraak zou een dezer ontslagen arbeiders den brand heibben aangestaken. De .Paris Midi" meent, dat de brand door kwaadwilligheid moet zfln ontstaan, al is het onjuist, dat men op den gronid tusschen de verbrande resten van het Nederlandsche pa viljoen ovenblijfselen van brandbommen zou hebben gevonden, zooals ootk beweerd werd. BRANDJE BIJ HET NEDERLANDSCH PAVILJOEN TE VINCENNES. Inzake geruchten als zou opnieuw op de Nederlandsche afdeeling, die thans wordt herbouwd van de Koloniale Tentoonstelling te Parijs brand zijn uitgebroken, kan worden medegedeeld, dat deze geruchten ten zeerste zijn overdreven. De toedracht was als volgt: Door nog onbekende oorzaak ontstond om ongeveer 4 u. des middags een klein brandje op een afstand van ruim 50 M. van het Nederlandsche paviljoen. De brandiweer was evenwel oogeniblikkel.ij'k ter plaatse, zoodat slechts enkele palmbladeren verbrandden. Het Nederlandsch paviljoen heeft geen oogenblik gevaar geloopen, noch een andere expositie- ruimte. PETITIONNEMENT VOOR INTERNATIONALE ONTWAPBNING. Het aantal onderteekeningen van het pe- titionnement voor intemationale ontwapening van de Nederlandsche Dagbladpers is Dins- dag gestegen met 171.630 tot 2.122.400. DE LICHTING 1932. Verschenen is thans het Kon. besluit van den 27sten Juli 1931, houdende vaststelling van het contingent tot gewoon dienstplichtige bestemde ingeschrevenen der lichting 1932. Van de voor inlijving aamgewezen personen der lichting 1932 worden 23.995 bestemd tot gewoon dienstplichtige, waarvan 1144 be stemd worden voor de zeemacht. VHEGFEESTEN TE HAAMSTEDE. Dinsdag zqn op het nieuwe vliegveld by Haamstede vliegfeesten gehouden, waarbij op uitnoodiging van de directie der meelfabriek ,,Zeelandia" te Zierikzee een groot aantal bakkers met familieleden een korte rond- vlucht boven het eiland Schouwen hebben ge- door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 45) (Vervolg.) ,,Wie zou zooiets gelooven?" gaf Joe grimmig ten antwoord. ,,Ze weten, dat ik er financieel beroerd voor zit. De oude vrouw heeft me daarom geen oogenblik met Pen alleen willen laten ,,Ik veronderstel, dat u van uw nichtje houdt?" p „Oh, we zijn altijd goede vrienden geweest", gaf de jonge man toe. ,,Er Bestaat echter geen kans, dat we ooit kunnen trouwen. Pen bezit zelf geen penny, en het is mij steeds in het leven tegengeloopen. Ik heb er nog nooit zoo beroerd voorgestaan als nu. Pen weet, dat als ik morgenochtend niet duizend pond in mijn bezit heb, ik verloren ben. Daarom heeft zij er in toegestemd de risico te loopen". ,,De paarlen moeten aan Lady Jenkins teruggegeven worden en wel dadelijk", zei George Henry op beslisten toon. „WiIt u daarmee beweren, dat ik moet bekennen?" vroeg Joe heftig. ,,Ik heb u al gezegd, dat het bespottelijk is het zoogenaamd op een aardigheidje te gooien. Sir Peter weet, dat ik in het nauw zit". ,.Geef mij het halssnoer en ik zal de zaak zoo regelen, dat noch u, noch juf- frouw Penelope in moeilijkheden komen", beloofde George Henry ondoordacht. De jonge man haalde een snoer paarlen maakt. Twee K. L. M.-vliegtuigen waren tot zonsondergang in de weer. De burgemeester van Zierikzee en enkele andere autoriteiten gaven door him tegen- woordigheid van hun belangstelling blijk. V.A.R.A.-UITZENDING UIT HET BUITENLAND. Het Landelijk Comity Belangen Luisteraars heeft het volgende telegram aan den minis ter van Waterstaat gezonden: Nu de V.A.R.A. haar afkeer tegen huidige regeering, con- trole-commissie e.d. niet meer over Neder landsche zenders kan uiten, blijkt zij door de S.A.R.O.V. in Belgie daartoe in de gelegen- heid te worden gesteld, getuige de uitzending van Dinsdagavond 28 dezer, des avonds half acht. Wij meenen, dat het onmogelijk in de bedoeling van Uwe Excellence kan liggen dit te tolereeren en verzoeken U dringend onver- wijld maatregelen te willen nemen dat ook in Nederlandsche uitzendingen van het buiten- land uit, de naam van ons land wordt hoog- gehouden en geen personen en commissies in een bespottelijk daglicht worden gesteld. O.i. heeft de regeering in deze al voldoende over haar kant laten gaan om nu eindelijk eens krachtig in te grijpen. Afschrift van dit telegram is verzonden aan den minister van Buitenlandsche Zaken. De diensten der posterijen, telegrafie en telefonie hebben over de maand Juni 1931 op- gebracht: Posterijen 3.167.058 45.644 meer dan het vorige jaar en 16.692 minder dan de begrooting); telegrafie 493.871 60.550 minder dan het vorige jaar en f 370.829 minder dan de begrooting)telefp- nie: 2.029.771 96.333 meer dan het vorige jaar en f 49.371 meer dan de begrooting. Over het eerste halfjaar tezamen bedroeg de op- brengst: posterijen 19.781.512 441.529 meer dan 't vorig jaar en f 465.112 meer dan de begrooting)telegrafie 2.829.800 259.601 minder dan het vorige jaar en 400.600 minder dan de begrooting)telefo nie: 11.683.921 899.087 meer dan het vorige jaar en 195.121 meer dan de begroo ting). DE INTERNATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL. De leden der financieele commissie van de Intemationale Kamer van Koophandel zijn tot een buitengewone vergadering te Parijs bijeengeroepen om de maat regelen te bespreken, die de huidige oecono- miscbe crisis, en met name haar uitwerking op Midden-Europa, vereischt. De I.K.K. staat sedert een paar maanden onder leiding van den Duitscher Von Mendelssohn. DREIGENDE STAKING VAN DE BAKKERS. De Belgische bakkersbond spoort zijn leden aan om van 5 Augustus af in staking te gaan als protest tegen de wijze waarop de Staat voortdurenid met reglementen in het bedrljf wil ingrijpen, waardoor de vrijheid aan banden wordt gelegd, en tevens ook om te protesteeren tegen de protectionistische maat- uit zijn zak te voorschijn, overhandigde dit aan George Henry en verwijderde zich. George Henry drukte op het bel- letje voor de lift, ging naar zijn apparte- menten en trad de kamer luidruchtig binnen. Stephen was van zijn vergeef- schen tocht terugaekeerd. Penelope zag doodsbleek en Lady Jenkins deed aan een vischwijf denken. „Lady Jenkins en Miss Penelope!" begon hij. ,,Ik moet u een bekentenis doen". Ze keken hem alien vol verbazing aan. Daarop haalde hij de paarlen te voor schijn. „Ik heb me schuldig gemaakt aan de slechtste grap, welke een man ooit heeft kunnen verzinnen. Het snoer is niet ver loren geraakt. De paarlen waren aldoor in veilige handen. Hier zijn ze". Hij reikte den ketting aan Lady Jenkins over, wier mond wagenwiid openstond, alsof ze onder behandeling van een tandarts was. Het jonge meisje, dat nog lijkwit zag, omklemde krampachtig de leuning van haar stoel. Haar blikken waren op George Henry gevestigd en ze scheen niet in staat een woord uit te brengen. Stephen sloeg zijn broer met half gesloten oogen aandachtig gade". „Ik kan geen ander excuus aanbieden", zei de laatste „dan dit: namelijk dat ik aan de opwelling van een oogenblik heb toegegeven. Sir Peter, wilt u mij toe- staan ofschoon het eenigszins laat is, u een glas cognac te offreeren? En wenscht u soms curacao te gebruiken, Lady Jenkins?" ,,De duivel moge me halen!" barstte Sir Peter los. Door deze uitdrukking scheen iedereen zich een weinig opgelucht te gevoelen. Alleen Lady Jenkins zei niets. Ze keek beurtelings naar haar hervonden juweelen regelen die van landbouwerszijde zijn voor- gesteld aan de regeering en door haar wor den in overweging genomen. DE LANDBOITWCRISIS IN DE V. S. De democratische afgevaardigde voor den staat Missouri heeft in een verklaring over den nood in den landibouw medegedeeld, dat in de laatste tien jaren in de Vereenigde Staten 147.315 boerderijsn door haar eige- naars of pachters waren verlaten, omdat de menschen geen kans meer zagen er zich een behoorlijik bestaian te verschaffen. VOOR ELF MILLIOEN MUNITIE GESTOLEN. Het N. T. A. meldt uit Toulon: De politie heeft drie mannen gearresteerd, die uit het artillerie-park te Toulon op groote schaal munitie gestolen hebiben en dit te Mar seille van de hand gedaan. Zij moeten voor ongeveer elf millioen frank hebben verkocht. HET BEZOEK TE BERLIJN. Ramsay MacDonald en Henderson hebben, sohrijft de N. R. Crt., te Berlijn een hartelijke ontvangst gevonden. De openbare meening in Duitschland erkent hun vriendelijike be- doelingen en weinig verwend als zij op dit punt is, heeft zij haar waardeering daarvoor getoond. Het bezoek had voor de bezoekers nog dezen aangenamen kant, dat het geen teieurstelling kon wekken, omdat nitynand nog tastbare resultaten ervan mocht verwach- ten; zelf de hardnekkigste optimist niet. Aohteraf zal men natuurlijk wel eenige critiek booren. Men zal b.v. in Engeland niet overal nalaten op te merken, dat het bezoek door eenige bijzonderheden in het oog vallend het karakter heeft gedragen van een bezoek van den Labour-premier en van den Labour- minister van buitenlandsche zaken aan Ber lijn, en daardoor eenigszins leed als beleefd- heid van de hoogste vertegenwoordigers van het Engelsche volk in zijn geheel Waarschijn- iijk zal men ook in Duitschland daarover nog wel het een en ander te lezen krijgen. Maar in hoofdzaak is het bezoek goed geslaagd, omdat daarvoor niet anders noodig was dan een prettige stemming aan beide kanten. Duitschers zijn goede gastheeren, die hun bezoekers vooral niet te kort laten komen. Daarom alleen reeds was het waarschijnlijk, dat Berlijn van deze gelcgenheid geen gebruik zou maken om met zijn armoe te koop te loopen. Men heeft niets gedaan om op het medelijden der gasten te werken. EVenals Stimson en zoovele minder „hooge" bezoekers hebben zij een uiterlijik tafereeel te zien ge- kregen, dat geen voorstelling kan wekken van een noodlijdend volk. Maar deze be- zokers wisten wel, wat zich achter de leven- dige tafereelen verschuilt. De ware toestand van een volk leert men in den regel dan ook beter kennen uit allerlei statistische en reken- kundige gegevens dan uit de indrukken die men in steden van ons gedeelte van Europa voor FOTJRNITURES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) en George Henry, die de kamer was door- geloopen en zich thans naast Penelope bevond. „U moet iets van deze likeur gebrui ken", verzocht hij haar. „Het spijt me dat mijn onhandige grap u zulk een schrik heeft aangejaaagd. Probeer voegde hij er aan toe en zijn stem ging in gerluister over, „u te herstellen. Uw tante Lady Jenkins had haar stem weer teruagekregen, doch deze klonk thans, alsof ze op de markt stond. Ze was overeind gesprongen en haar vuisten waren gebald. Ze maakte een hoogst onaangenamen indruk. ,,Wat is dit voor een geschiedenis?" riep ze uit. ,,Het zijn mijn paarlen niet. Ik draag nooit imitatierommel". Er heerschte een angstige stilte en George Henry stond als uit marmer ae- houwen. Iedereen boog zich over het collier, dat Lady Jenkins met een min- achtend cebaar op tafel had gegooid! Hij keek Penelope aan en toen begon hij te begrijpen. Lady Jenkins schoof Stephen eenigszins ruw ter zijde en wees op George Henry. ,,Luister eens", ging ze woedend voort, ,,ik wi! hierop een duidelijk antwoord hebben. Het kan me totaal niet schelen, mijnheer George Underwood, of u een van de rijkste mannen van Londen is, maar als dit een grap moet beduiden, dan is u te ver gegaan. Wanneer het niet zoo bedoeld is, geef me dan mijn paarlen terug, of anders zal ik onmiddellijk de politie laten roepen." ,,Mijn beste... Mijn beste, zei Peter sussend. „Ik ben er zek«r van. dat mijn broer alles zal kunnen verklaren," bracht Ste- phen waardig in het midden. ,,Ik moet echter zeggen, Lady Jenkins," voegde hij er aan toe, ,,dat als dit inderdaad een krijgt bij een oppervlakkig bezoek. Als de armoede zich daar niet meer schuil kan hou- den, is zij ook ten eenenmale ondragelijk ge- worden. Op dit bezoek van de Engelsche ministers zal waarschijnlijk een tegenbezoek van de hoofdpersonen der Fransche regeering moeten volgen. Het vraagstuk der ontvangst krijgt j dan een heel ander karakter en zal veel meer verrassingen kunnen opleveren, aangename zoowel als onaangename. Al heeft de reis dus geen bepaalde resul taten opgeleverd, toch kunnen dergeljjke be- zoeken niet anders dan een goede psycholo- gische uitwerking hebben; al was het alleen al voor de binnenlandsche politick, waar een soheut buiteniludht, die zulk een bezoek altijd meebrengt, op het oogenblik slechits nuttig kan zijn. Het voordeel is echter alleen over- wegend als het ibezoek er niet toe bijdraagt, de tegenstelling tot derden te verscherpen. Vorstelijke bezoekers en ook ontmoetingen van leidende ministers uit het tlijldperk van voor den oorlog droegen al te vaak dit karakter, en wekten daardoor meer alge- meene onnust dan zij plaatselijk voordeel brachten. De reis der Engelsche ministers is heel duidelijk van ieder demonstratief karakter, dat zich tegen eenige andere mogendheid zou rich ten, versohoond gebleven. Pogingen om er een tegen Frankrijk gekeerden sehijn aan te geven, hebben gelukkig nergens weerklank gevonden. De Fransche pers, die altijd wan- tnouwig is zoodra Duitschland en de Britten in al te intieme betrekkingen treden heeft, zooals uit het telegram van onzen Parijschen correspondent in het ochtendblad reeds bleek, dezen keer geen emstige critiek van dien aard uitgeoefend. Het artikel van het Journal des Debats, dat in bedoeld telegram wordt aangehaald, treft slechts door een verdwazing, die van een volkomen miskenning der sterke positde van Frankrijk getuigt, en van een vrees, die in het bijzonder een Fransch blad onder de tegenwoordige omstandigheden geducht ont- siert. Uit verschillende bronnen vememen wij, dat de Engelschen te Berlijn ook over het vraag stuk der ontwapening hebben gesproken. Dat kan niet anders dan nuttig zijn, daar, wat de Engelschen in dezen betoogen, stellig als raadgeving van vrienden zal worden opgevat. Waar zij op aandringen kan de zaak niet meer schaden dan goed doen, zooals met Fransche vertoogen op dit gebied allicht het geval zou zijn. Men moet echter ook weer niet al te veel beteekenis aan de behandeling van dit onder- werp door de Engelschen hechten. Want dezen zullen nu overal daarover spreken, waar zij ook heenkomen. Zij hebben daartoe een speciale mogelijkheid. Henderson voelt zich reeds zeer president van de onbwape- ningsconferentie. Dat maakt hem thans tot een bijzonder ijverig propagandist voor deze zaak. Tevens heeft hij erdoor de gele- genheid het onderwerp gemakkelijker dan anderen overal ten berde te kunnen brengen. Hij spreekt dan niet alleen meer als minister van Groot-Brittannie, dat partij is in deze kwestie, maar ook voor eigen paroohie in zijn toekomstige hoedanigheid. Wat voor Briand te Berlijn een teer onderwerp zou zijn, kan daarom door hem onbeschroomd in behande ling worden genomen. Het zou verbazingwekkend ^ijn geweest, als hij het niet had gedaan; en het is geen polifcieke gelbeurtenis van toeteekends nu het wel geschied is. aardigheid moet voorstellen, deze nu toch wel een beetje overdreven wordt." ,,Het is een grap," gaf George dapper te kennen, „die een noodlottigen afloop heeft gehad. Wanneer door mijn onhan- digheid uw paarlen tijdelijk zoek zijn ge raakt, Lady Jenkins, kan ik slechts mijn nederige excuses aanbieden en u de ver- zekering geven, dat morgenochtend, zoo dra de banken geopend zijn, elk bedrag, waarop deze geschat worden, bij den ju- welier Martier of iederen anderen winkel tot uw beschikking wordt gesteld. Uw echtgenoot zal naar ik vermoed, wel borg willen staan voor mijn financieele draag- kracht." ,,Mijn beste kind," bleef Sir Peter sus send aandringen. „Het woord van mijn heer Underwood is voldoende om de kroonjuweelen te koopen. Als hij een ver- gissing heeft begaan, welke hij zonder twijfel later zal kunnen verklaren, dan moet je hiermede voor het oogenblik ge- noegen nemen. Wees nu een verstandige vrouw. ,,Die paarlen kosten drie duizend negen honderd pond," kondigde Lady Jenkins aan, terwijl haar oogen op den schuldige gevestigd bleven. Paarlen zijn in waarde gestegen," her- innerde George Henry haar. ,,Ik zal mor- gen voor elf uur vijf duizend pond bij Martier deponeeren. Als uw snoer door mijn dwaasheid verloren is geraakt, ver- zoek ik u dat door een ander te mogen vervangen. Indien ik in de gelegenheid ben de oorspronkelijke paarlen te retour- neeren, zal ik u toch vragen een schade- loosstelling te willen aannemen voor het ongerief, dat ik u veroorzaakt heb." De uitdrukking van Lady Jenkins' ge- zicht was plotseling veranderd. Ze zei geen woord, maar ze begon te glimlachen. Iedereen was opgelucht. Niemand had ECHTE FRIESCHE 20-50ct. per ons (Ingez. Med.) KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. Onder leiding van den Voorzitter, den heer Mr. P. Dieleman, hield het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. op Dinsdag 21 Juli j.l. zijn gewone maandeliijksche vergadering. Ter gelegenheid van de jaarvergadering der Z. L. M. werd deze gehouden op Noord-Beveland en wel in CafA „Nimrod" te Kamperland. Na opening der vergadering werden de notu- len der vorige vergadering onveranderd goed- gekeurd en vastgesteld. Benoemlngen. Kring Axel: Tot bestuursleden werden benoemd de heeren A. Wolfert te Hoek en J. de RegtDieleman te Zaamslag. Tot lid van het Hoofdibestuur werd benoemd de heer J. Huijssen—Dieleman te Ter Neuzen. Tot lid van de arbitragecommissie voor den aardappelhandel werd voorgedragen de heer S. van Hoeve Jzn. te Zaamslag. Besloten werd aan het Hoofdbestuur voor te stellen eene benoeming tot lid van het Dage lijksch Bestuur voor dezen kring aan te houden in verband met eene reorganisatie, welke in den kring wordt voorbereid. Kring Hulst: Voor benoeming tot lid van het Dagelijksch Bestuur is voorgedragen de heer H. A. A. Baron Collot d'Escury te Kloosterzande. Tot lid van het Hoofdbestuur is benoemd de heer H. A. A. Baron Collot d'Escury te Klooster zande. Kring Walcheren: De heer C. Franse te Kle- verskerke werd voorgedragen voor benoeming tot lid van het Dagelijksch Bestuur. Kring Tholen en St. Philipsland: Voorgedragen werden de thans zitting hebbende leden en plaatsvervangende leden van het Ho of dbestuur en tot lid van het Dagelijksch Bestuur de heer C. H. A. Stoutjesdijk te Tholen. Lagere land- en tuinbouwscholen, Kennis werd genomen van een afschrift van een schrijven van den Minister aan het K. N. L. C., waarin mede- deeling werd gedaan van het subsidieeren van nieuwe scholen o.a. te Haamstede. Directeur-Generaal van den Landbouw. Kennis werd genomen van het standpunt dat wordt in- genomen door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw inzake de reorganisatie van de Direc tie van den Landbouw. Het ontwerp inzake deze reorganisatie kon hare goedkeuring niet weg- dragen en dringt zij aan op benoeming van een Directeur-Generaal. Merriekeuringen. Besloten werd eene herzie- ning van het reglement der merriekeuringen aan te houden tot de najaarsvergadering van het Hoofdbestuur. Veulenkeuringen. Met belangstelling werd kennis genomen van een schrijven van de ver- eeniging ,,Rust-Roest", waarin zij mededeelt, dat zij onze bezwaren om zoo mogelijk de veu lenkeuringen niet tegelijk te houden met de mer riekeuringen volkomen deelt. Vleesehdestructie. Met belangstelling werd kennis genomen van het rapport der commissie .VleeSchdestructie uit de Z. L. M."_ bemerkt, dat Penelope na dien eenen ver- wonderden blik op George Henry te heb ben geworpen, zich in een hoekje van de kamer had teruggetrokken en zachtjes stond te snikken... ,,Kom, kom," kwam Stephen tusschen- beide, een stilte, die nog steeds met elec- triciteit geladen scheen te zijn, vefbre- kend. ,,Ik begrijp niet, wat dit alles be- teekent. maar ik kan u de verzekering geven, dat er geen moeilijkheden zullen zijn omtrent die vijf duizend pond. Zelfs juweelen zijn onderhevig aan mode. Lady Jenkins, en ik twijfel er geen oogenblik aan, of u zult bij Martier iets ontaekken, wat u wellicht nog mooier vindt... Nu sta ik er op, dat iedereen een glas likeur neemt... Niemand uitgezonderd. Hier is Benedictine, Creme-de-Menthe en cog nac. George Henry, zorg jij voor juf- frouw Penelope. Het doet me genoegen te zien, dat Sir Peter zich zelf reeds be- diend heeft. Indien ik me niet vergis, Lady Jenkins, gaf u aan Benedictine de voor- keur." George Henry sohonk een glas likeur in en bracht dit bij juffrouw Penelope- Nadat hij een paar conventioneele woor- den tot haar gezegd had, ging hij op fluisterenden toon voort: ,,Ik geloof, dat het beter is, als u weer gewoon bij ons komt zitten. Uw tante schijnt zich te verwonderen over uw hou- ding. Ik geef u mijn woord van eer, dat niets onaangenaams u zal overkomen." Penelope stond onmiddellijk op. ,,Ik weet niet, waarom u zoo vriendelijk is," zei ze, terwijl ze zijn hand drukte. Ze zaten nu met zijn alien om het haard- vuur heen. George Henry schraapte zijn keel en begon een verklaring te geven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1