ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ionaii tegen wil en dank ALLES No 8713 WOENSDAG 29 JULI 1931 71 e Jaargang BINHBNLAHD. FN VI LIE TON, AUTOS MOTORS NIJVERHEID BUITKNLANB DIT BLAD VERSCHMNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRUDAGAVONU door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 44) KONING ALFONS DOET AFSTAND. TER UZENSCHE COURANT WONNEMKNTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 8 maanden Bulten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden B(j voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per Jaar Voor Belgie en Amerlka 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het bultenland alleen bij voomltbetaling. Uitgeofster: Flrma P. J. VAN DID SANDE. OIKO 38150 TELEFOON No. 25, ADVERTENTI8NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer i 0.S& Grootere letters en clichAa worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentign bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtjgbaar Is. Inzendlng van advertentien llefst 68n dag voor de ultgave. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het verzoek van de NV „NAAMLOQZE VENNOOTSCHAP - NATIONAAL HOUTBEDRIJF" filiaal Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie M, no. 283 een motvenbrandingsoven te mogen oprichten door hen is dngewilligd. Ter Neuzen, den 27 Juli 1S31. Burgemeester en Wethouders voomoemd, j J. HUTZINGA, Burgemef#ter. J. L. DREGMANS, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van CORNELIS FRANCOIS VAN OVER- BEEKE te Ter Neuzen, Westkolkstraat 38, om op het pereeel kadastraal bekend ge meente Ter Neuzen, Sectie L, no. 2296, een inrichting voor het branden en malen van koffieboonen te mogen oprichten door hen voorwaardelijk is ingewdlligd. Ter Neuzen, den 27 Juli 1931. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van CORNELIS HENDRIK ALBERTUS VERMEULEN te Ter Neuzen, Kanaalweg 60 (Sluiskil), om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie G, no. 1840 een timmermanswerkplaats door het bij- plaatsen van een elect, motor te mogen uit- breiden door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 27 Juli 1931. Burgemeester en Wethouders voornoemc, J, HUIZINGA, Burgemeester. J. L. DREGMANS, Secretaris. DE KON. MI LIT AIRE KAPEL. Naar de „N. R. Crt." vemeemt worden er pogingen gedaan de Kon. Militaire Kapel een reeks concerten te laten geven in de Zuid- A.frikaansche Staten. NAAR DE TWEE MILLIOEN. Het bestuur der vereeniging de Nederland- sche Dagibladpers maakt bekend, dat tot Maandagavond 1.950.770 onderteekeningen van het petitionnement voor intemationaie ontwapening door de bladen werden ontvan- gen. Het aantal onderteekeningen nadert smel de twee rmillioen. BEGRAFENIS VAN MR. M. W. F. TREUB. Dinsdag had de begrafenis plaats van prof. mr. M. W. F. Treub te Voorschoten. De bijizetting geschiedde in het familiegraf waar ook de vader en moeder van den overledene rusten. Te kwart voor twaalf begonnen de kerklokken te luiden ten bewijze, dat de stoet komende van Wassenaar in het dorp was aangekomen. In dezen stoet kwamen behalve Vervolg. George Henry luisterde eenige oogen- blikken geduldig naar een verhaal van Sir Peter, waarna zijn blikken weer op juffouw Penelope vielen. Ze was in het lichtblauw gekleed, had een band van dezelfde kleur door haar haar en droeg lange oorbellen. Het viel niet te ont- kennen, dat ze verre van leelijk was. Ze brak onmiddellijk het gesprek met haar neef af en richtte zich glimlachend tot hem. ..Joe en ik houden zoo ontzettend veel van het tooneel, deelde ze hem als ver- ontschuldigend mee. ..Het zal mijn broer en mij een groot genoegen doen, wanneer u en mijnheer Ransom ons op een avond naar den schouwburg wilt vergezellen, juffrouw Jones". Ze keek hem aan met een glimlach, welke George Henry niet duidelijk was „Wilt u me niet alleen meenemen, mijn heer Underwood?" vroeg ze quasi zedig. ,,Joe gaat er al veel te veel heen, en ik geloof niet, dat uw broer iets om een theater geeft". Op dat moment drong het heel duide lijk tot George Henry door, dat juffrouw Penelope Jones besloten had met hem te trouwen. Lady Jenkins ^ag hem veelbeteekenend aan en Sir Peter wierp hem een knipoogje toe. de familie o.a. mede Jhr. De Beaufort, ver- tegenwoordiger van H. M. de Koningin en de Ministers Ruys de Beerenbrouck, De Graaff en De Geer. Op de begraaf pliaats was van tevoren reeds aangekomen de Minister van Waterstajat Mr. Reymer. Hier hadden zich lntusschen vele honderden belangstellenden, diie den overledene de laatste eer wilden be- wijzen, verzameld. Toen de kist met het stoffelijk overschot boven de groeve was geplaatst en alien zich om het graf hadden verzameld, werden op het graf twee kransen meergelegd, een van de familie en een van H. M. de Koningin. Er waren honderden bloemstukken mede naar de begraafplaals gebracht. Daama trad Mr. Tak naar voren die namens de familie dankte voor de zeer groote belang- stel'ling in het bijzonder den vertegenwoor- diger van H. M. de Koningin, de leden van de regeering en de oud-Ministers. In zijn korte rede meende Mr. Tak te mogen constateeren, dat de overledene niet tevergeefs had geleefd. Hiermede was de plechbigheid ten einde. MUZIEKA UTEURSRECHT. Naar wij vememen, heeft de Fransche gezant, de heer Kaimmerer, eenige dagen ge- leden het ministerie van buitenlandsche zaken een nota doen toekomen van de Fran sche regeering naar aaaleiding van de aan- neming door de Tweede Kamer van het wets- ontwerp hetreffen.de bemiddeling inzake het muziekauteursrecht, waardoor de S. A. C. E. M. de vendere werkzaamheid hier te lande onmogelijk zou worden gemaakt. In deize nota wordt de wenschelijkheid uit- gesproken nog v66r dat dit wetsontwerp door de Eerste Kamer zal worden behandeld, de quaestiie van de rechtmatigheid en billijk- heid van bedoelde regeling te ondenwerpen aan het onderzoek van de Nederlandsch- Fransche Verizoeningscommissie. ONZE KOLEN IN FRANKRIJK. De heer Hermans heeft aan den Minister van Buitenlandsche Zaken de volgende vragen gesteld: Kan de Minister, nu de tegenstrijidige be- richten hieromtrent aanleiding geven tot groote ongerustheid onder de bevolking van ons mijngebied en speciaal onder de mijnwer- kers, mededeelen: 1. welke maatregelen de Fransche regee ring genomen heeft of voomemens is te nemen met betrekking tot invoerbeperking van Nederlandsche steenkolen 2. of van de zijde der Nederlandsche regee ring pogingen in het iwerk zijn gesteld en, zoo ja, welke? om deze maatregelen te voorkomen of althans te verzachten, en welke resultaten hiecmede zijn bereikt? 3. of de regeering van oordeel is, dat zij voor zoover reeds door de Fransche regee ring voor onze mijnindustrie nadeelige maat regelen genomen zijn hiertegen volkomen machteloos staat? De Fransche regeering heeft aan de Neder landsche regeering doen mededeelen, dat de Fransche adviescammissie op 21 Juli de reductie voor den invoer van steenkolen in Frankrijk definitief heeft vastgesteld met ingang van 27 Juli op 20 pet. van het gemid- delde der jaren 1928, 1929 en 1930. Naar indertijd gemeld is, beteekent een percentage van 20 over den gemiddelden uit- voer naar Frankrijk van de jaren 1928, 1929 en 1930, dat in werkelijkheid onze uitvoer naar Frankrijk met een aanzienlijk hooger percentage wordt verminderd. Onze kolenuitvoer uit Limhurg naar Frank- Daarna werd het gesprek algemeen, doch plotseling bemerkte George Henry die een zeer sterke opmerkingsgave bezat, hoe er tusschen zijn toekomstige echtge- noote en haar neef Joe onder de tafel eenige teekens werden gewisseld. Het eerste oogenblik gaf dit hem een gevoel van opluchting, daarna volgde ver- ontwaardiging, welke ten slotte plaats maakte voor nieuwsgierigheid. Het kwam hem eenigszins vreemd voor, dat Pene lope, hier gekomen zijnde met een vaste bedoeling, deze gelegenheid had aange- grepen om een brutale flirtstation op touw te zetten met een man, dien ze toch blijk- baar iederen dag kon ontmoeten. Toen hij zich echter bukte om zijn sigaretten- koker op te rapen, werd hem de kwestie wat duidelijker. „Waarom bent u plotseling zoo stil?" fluisterde zij in zijn oor. ,,Ik ben geen causeur", zei hij eenvou- dig. ,,Ik vrees, dat ik naar de muziek zat te luisteren". „Naar welk stuk gaan we, wanneer u mij mee naar den schouwburg neemt?" vroeg ze. ,,Ik zal de keuze daarvan geheel aan u overlaten, antwoordde hij. Met een bijna onmerkbaar gebaar haal- de ze haar schouders op. Om de een of andere reden scheen ieder der aanwezigen een weinig bedrukt te zijn. Sir Peter trchtte hen wat op te vroolijken door een verhaal te doen over een koopje, dat hij onlangs in jute had gemaakt. Penelope klaagde, dat het tochtte in de zaal en een kellner werd weggezonden om haar bont te halen. Het duurde eenigen tijd, voordat ze dit naar genoegen om haar hals had geslagen en wederom bewezen George i j enry s scherpe oogen hem een grooten dinst. Eeriige oogenblikken later zag hij, hoe haar hand stilletjes onder het tafel- kleed verdween. Hierop dronk hij lang- rijk bedroeg in 1930 goed 2.000.000 ton. Daar het gemiddelde over de jaren 1928, 1929 en 1930 echter slechts 1.500.000 ton bedroeg en thans daarvan maar 80 pet. mag worden in- gevoerd naar Frankrijk, zal Nederland zijn uitvoer naar dat land met ongeveer 800.000 ton verminderd zien. Vengeleken bij den uitvoer in het vorige jaar is dit een vermindering van 40 pet. ONTDU1KING BANDEROLLEBELASTING. Het Tweede Kamerlid Boon heeft aan den Minister van Financien de volgende vragen gesteld Is het den Minister bekend, dat vele faibri- kanten van sigaretten, de belastingbanderolles niet meer op het pakje of doosje zelf doen plakken, doch op een omhulsel genaamd cellophane Is het den Minister bekend, dat daardoor de banderoles onbeschadigd van de pakjes kunnen worden verwijderd, dat zulks veelvul- dig geschiedt en dat er reeds een vrij om- vangrijke handel tegen ongeveer halven prijs in dergelijke banderolles plaats vindt, ten- einde ze zoo een tweede maal te gebruiken? Zoo ja, is de Minister dan niet van oordeel, dat door deze ontduiking de belangen van den bonafiden handel worden geschaad, ter- wijl een belangrijk verlies voor den Staat het gCiVolg is? Is de Minister bereid te hevorderen, dat zoo spoedig mogelijk een regeling worde getrof- fen, waarbij verplichtend wordt gesteld, de banderolles geliijk zulks vroeger was voor- geschreven op het pakje of het doosje zelf te doen aanbrengen op zoodanige wijze dat zonder beschadiging van de banderolles het pakje of doosje niet kan worden geopend, hetgeen voor den fabrikant geen enkel be- zwaar behoeft mede te brengen? UITVOERING VAN DE ZIEKTEWET. De heer Van den Heuvel heeft aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de Minister kennis genomen van de opvatting van sommlge besturen van raden van arbeid en van de uitspraak van den raad van beroep te 's Hertogenbosch, gedaan 9 Februari 1931, waarbij werd beslist of bekrachtigd, dat de verplichting tot het uitkeeren van ziekengeid voor een raad van arbeid of bedrijfsvereeniging eindigt op bet tijdstip, waarop de werkgever ophoudt ver- zekerd te zijn bij den betrokken raad van arbeid of bedrijfsvereeniging, althans in het geval van overgang van een werkgever naar een ander liehaam, ongeacht de al of niet ge- nezing van den zieken arbeider? 2. Is de Minister niet van oordeel, dat deze opvatting in strijd is met de ciroulaires van het college van toezicht, ibedoeld bij' ar- tiked 119 der Ziektewet, van 11 April en 26 Juli 1930 waarin den bedrijfsvereenigingen wordt voorgeschreven ten laste van elk boek- jaar te brengen niet alleen de in dat jaar ge- dane uitgaven, maar ook de in het volgende jaar noodige uitkeeringen voor ziektegevallen in het vorig jaar aangevangen. 3. Is het naar het oordeel van den minister voor de verzekerde arbeiders niet een gevaar- lijk standpunt om bij het eindigen van het lid- maatsahap der bedrijfsvereeniging of het niet langer verzekerd zijn bij den raad van arbeid bedoelde lichamen niet aansprakelijk te doen zijn voor ziekengelduitkeeringen, daar zulks er toe leidt dat arbeiders in dienst van iemand die zijn bedrijf beeindigt, niet langer uit- keering krijgen dan tot op het oogenblik als zaam zijn glas leeg en nam voor goed afscheid van eenige visioenen, die half angstig en half betooverend waren ge- weest... Een wonderbaarlijke en myste- rieuse openbaring had zich aan hem voorgedaan. HOOFDSTUK XVIII. Op voorstel van den gastheer begaf het kleine gezelschap zich naar boven om daar de koffie en de likeur te gebruiken. Bij de lift aangekomen, haalde Joe zijn horloge te voorschijn. ,,Ik moet even iemand spreken," kon- digde hij aan, ,,en zal dus maar weg- gaan. In dank u vriendelijk voor uw gastvrijheid mijnheer Underwood". „Doe me het genoegen en rook eerst even een van mijn sigaren en proef een glas van mijn ouden cognac, verzocht Stephen hem. ,,Ik kan misschien nog wel terug- komen" zei de jonge man aarzelend. ,,Mijn broer en ik", viel George Henry hem op ongewoon ernstigen toon in de rede, ,,zouden het buitengewoon onaan- genaam vinden, indien u ons nog niet vijf minuten gezelschap kon houden." Joe leek een oogenblik besluiteloos te zijn. Hij scheen er blijkbaar erg naar te verlangen weg te komen. Zijn oom echter maakte hieraan spoedig een einde. ,,Wees niet zoo dwaas, Joe", zei hij. „Ga onmiddellijk mee naar boven. Je kunt later je vriend wel ontmoeten." Klaarblijkelijk geheel tegen zijn zin, stapte de jonge man in de lift. Penelope had schijnbaar nog steeds last van koude. Ze rilde herhaaldelijk, was opvallend bleek en had en groot deel van haar op- aeruimdheid verloren. Stephen nam de honneurs waar in de zeer luxueuse zit- kamer en accepteerde met kalme waar- digheid de lofuitingen van zijn gasten. het verzekerd zijn van den werkgever voort- duurt 4. Is bet den minister bekend dat bij de meeste raden van arbeid en besturen van bedrijfsvereenigingen de opvatting gehuldigd wordt dat uitkeeringen van ziekengeid, gedu- rende de geheele periode waarin de arbeider aanspraak heeft op ziekengeid ten laste be- j hooren te komen van het liehaam waarbij de werkgever verzekerd was op het oogenblik dat de aanspraak op ziekengeid een aanvang nam? 5. Is de minister niet van oordeel dat in een zaak als deze over het geheele land uniformiteit noodzakelijk is 6. Waar deze uniformiteit niet verkregen kan worden door uitspraak van den centralen raad van beroep is de Minister met het oog hierop bereid door een wijziging van art. 115 der Ziektewet elken twijfel buiten te sluiten oantrent de aansprakeliijfcheid voor uitkeering bij overgang van den werkgever itijdens den uitkeeringsduiur van ziekengeid naar een ander liehaam ter uitvoering van de Ziekte wet? 7. Is de Minister niet van oordeel, dat deze wijziging zoo urgent is, dat hiermede niet ge- wacht kan worden tot de diverse andere tech- nische wijzigingen in de Ziektewet aan de orde zullen komen en dus op korten termijn een voorstel tot wijziging noodig is DE RADIOCENSUUR. Nieuwe vragen van den heer Albarda. De heer Albarda heeft aan den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: I. Is de Minister, nu hij in zijn antwoord van 11 Juli 1.1. op de schriftelijke vragen van 11 Juni 1.1. (no. .185), heeft verklaard, in te stemmen met het oordeel van de radio omroep-controlecommissie, dat de uitzending van de redevoering ter herdenking van Ma- teotti, op 10 Juni, gevaar zou hebben opge- leverd voor de veiligheid van den staat, bereid mede te deelen, welke woorden of zinsneden van de redevoering, die op 10 Juni volledig in Het Volk is afgedrukt, dat gevaar zouden hebben kunnen oproepen en welke gevolgen hij daarvan heeft gevreesd? II. Indien de uitzending per radio van een redevoering, waarvan de publicatie in de pers voor zoover ibekend is, geen enkel gevaar voor den staat heeft veroorzaakt, en die van ge- lijken geest was als tal van redevoeringen en dagbladartikelen, waarin het Italiaansche fascisme wordt beoordeeld en die evenmin eenig gevaar hebben opgeleverd, niettemin voor de veiligheid van den staat bedenkelijk wordt geacht, is dit dan, ook naar de mee- ning van den Minister, niet een bewijs, dat door de instelling van de preventieve radio- censuur de regeering een zekere verantwoor- delijkheid voor den inlhoud der uitzendingen is opgelegd, die haar beweegt de vrijheid van meeningsuiting meer te beperken dan met de vrij algemeen gehuldigde opvattingen in Nederland strookt, en levert dit gevolg dan niet een grond op voor de afschaffing van de preventieve censuur? voor FOURNITURES GENERAEES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12415. (Nabij 't Stadhuis) (Ingez. Med.) „Als u uw mantel zoudt willen afdoen, Lady Jenkins, zei hij, „dan heb ik een kamer tot uw beschikking. Ik vermoed dat het hier wel warm genoeg zal zijn voor juffrouw Jones." Hierdoor kwam het aan het licht Penelope deed het bont van haar schou ders en liet plotseling een gil hooren. Lady Jenkins werd eerst vuurrood en daarna doodsbleek. ,,Mijn oaarlen," riep ze uit. „Ik wist wel dat er iets zou gebeuren, als ik jou het snoer leende. Waar zijn ze, Pene lope?" De handen van de jonge vrouw sloten zich om haar kalen hals. ,,Toen we zaten te dineeren waren ze er nog", stamelde ze. ,,Ik heb ze zelf gezien,," beweerde Sir Peter. ,,En ik eveneens," gaf Stephen toe. Maakt u zich niet ongerust, Lady Jen kins. Als u mij een oogenblik wilt excu- seeren, zal ik naar beneden gaan om er met den oberkellner over te spreken. Ik denk, dat ze nu al reeds gevonden zullen zijn. Wanneer dit niet het geval mocht zijn, kunnen wij altijd de hulp inroepen van den detective van het hotel." ,,Ik aa met u mee," verklaarde Joe onmiddellijk, terwijl hij naar zijn hoed en jas greep. De twee mannen spoedden zich heen, doch scheidden van elkaar, toen ze be neden waren. Stephen begaf zich naar het restaurant. Joe bleef even achter onder voorwendsel een cigaret te willen opsteken, waarna hij een angstigen blik op de draaideur wierp. Nauweiijks had hij evenwel een stap in die richting gedaan. of hij voelde hoe er een hand op zijn arm werd gelegd. Het was George Henry, die zoo vlug de trappen was afgeloopen, dat hij bijna geheel buiten adem was. Mijnheer Ransom", zei hij, „ik moet (Ingez. Med.) HI. Is de Minister, zoo noodig in overleg: met zijn ambtgenoot van buitenlandsche: zaken, bereid mede te deelen, of aan het ver- bod van de uitzending van de redevoering ter herdenking van Mateotti misschien een wenk. in een of anderen vorm, van de zijde der Ita liaansche regeering of een harer vertegen- woordigers voorafgegaan is, zoodat daarin een reden gezien kon worden om aan gevaar voor de veiligheid van den staat te denken? IV. Geeft het feit, dat in Belgie op 10 Juni een herdenkingsrede van gelijke strekking als die, waarvan de uitzending hier te lande is verboden, ongehinderd door de radio Is ver- breid, zonder eenig staatkundig gevolg van gevaarlijken aard op te leveren, den Minister geen aanleidiing om te overwegen, of in een volgend jaar een verbod, als nu toegepast, niet achterwege moet blijven? De Daily Express vemeemt van haar cor respondent te Madrid, dat koning Alfons van zijn aanspraken op den Spaanschen troon af- stand heeft gedaan ten gunste van zijn derden zoon, Don Juan. De correspondent van het Londensche blad heeft dit nieuws vemomen van een Spaan schen politicals, die minister was tijdens de dictatuur en tegenwoordig is geweest in de bijeenkomst te Fontainebleau, waarin Alfons zijn aanspraken over gaf. Vhlgens den be- richtgever van de Daily Express hebben bij die gelegenheid tevens de twee broers van Don Juan, de prins van Asturie en Don Jaime en de najamgenoot van den laatste, de oude Carlistisehe pretendent, ham aanspraken op den Spaanschen troon opgegeven. De koning zou binnenkort van zijn besluit aan de Spaansche regeering kennis geven. De nieuwe .koning van Spanje" is achttien jaar oud, hij maakt in Dartmouth een leertijd door bij de Engelsche marine en moet, in. tegenstelling tot zijn broers, een gezonde jongen zijn, want de erfelijke bloedingsziakte, waaraan de oudste zoon van Alfons in zoo hevige mate lijdt, beeft zich bij Don Juan niet geopenbaard. De geneeskundigen meenen, dat de jongen er nu wel doorgegroeid is. Don Jaime de tweede zoon, is doofstom. DE CRITIEKE WEEK VOOR DUITSCHLAND. Deze week wordt, schrijft de N. R. Crt,. een week van groote beslissingen voor Duitschland. Nu vaststaat dat Duitschland voorloopig verder niets van bet buit,enland te verwachten heeft, kunnen drastische maat regelen om de noodlottigste moeilijkheden te overwinnen, niet meer worden uitgesteld. Dit voordeel heeft de conferentie van Lon- den voor Duitschland gehad, dat Berlijn nu precies weet waar het aan toe is. Het moet zich zelf helpen. De grenzen voor zjn hulp- bronnen zijn nu scberp getrokken. Wie de maatregelen welke de regeering thans gaat nemen, critiseert, kan zich daarbij niet meer beroepen op nog onverkende mogelijkheden in de buiteuwereld; hij zal uit de bulpbronnen u onmiddellijk spreken". ,,Ik kom dadelijk terug", beloofde Joe.. „Ik wil even naar een vriend van mij, gaan, die aan den overkant staat". George Henry's houding werd zeer ernstig, om niet te zeggen b«velend. ,,Ik moet u spreken," drong hij aan. .voordat u een enkel woord gewisseldL heeft met uw vriend. Wilt u zoo goed zijn hier op dezen divan plaats te nemen". Ze bevonden zich in een nis vlak tegen- over de lift, zoodat zij vrijwel aan alle blikken onttrokken waren. Er lag een ongunstige uitdrukking in Joe's oogen en twee roode plekken brandden op zijn wangen. Later zal ik zooveel met u praten, als u zelf maar wilt", zei hij ruw. ,,Op het oogenblik heb ik geen tijd". Hij zou zich verwijderd hebben, indien George Henry hem niet zoo stevig had vastgehouden. ..Mijnheer Ransom", hield de laatste aan, ,,als u niet oogenblikkelijk op deze plaats gaat zitten, zal ik een der bedien- den verzoeken mij> te assisteeren, totdat de politie hier is gekomen. Ik ben in dit hotel bekend en men zal mij onmiddellijk ge- looven". ,,Voor den dbegon Joe, en toen zweeg hij plotseling. Er lag iets in de staalgrijze oogen van dezen eenvoudigen man, wat hem dwong te doen, hetgeen hem gezead werd. ,,Ik had het ongeluk te bemerken, dat juffrouw Jones, terwijl ze haar bont om- deed, haar paarlen collier los maakte, en u dit onder de tafel overhandigde", zei hi; kalm. ,,Ik geloof, dat het in de gegeven omstandigheden het beste is, wanneer u bekent het op den grond gevonden, en bij wijze van grap zoolang bij u gehouden te hebben". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1