ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ionair tegen wil en dank ALLES ASPIRIN IVerhit No 8712 MAANDAG 27 JULI 1931 71 e Jaargan gs BISTBENLAND FE HILL ETON. HEVEA idi*n^l>l=Kll AUTOS MOTORS NIJVERHEID eenig op dewereki BUITKNLAND Hchtloopend yzersterk gUHHggaSSMSSQSftES! UZENSCHE COURANT ABONNEMENT8PRIJS: Binnen Ter Neuzen J 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Cltgeefster: Flrma P. i. VAN DE SANDE. GIRO 38160 - TELEFOON No. 26. ADVERTENTI6N: Van 1 tot 4 regela f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraajr verkrijgbaar Is. Inzendlng van advertentien liefst AAn dag voor de nltgave, MX BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONIf EEN TEGENSPRAAK. De N. R. Crt. schrijft daaromtrent: We hebben inlicbtingen ingewonnen naar aanleiding van het bericht in het Dagblad van Noord-Brabant over Fransch-Nederland- sche betrekkingen. Zooals te verwachten was, kon men te bevoegder plaatse dit be richt met de grootste stelligheid tegenspre- ken. „Wiji zien niet in," zoo zeide men ons, „.welke omstandigheden zioh hebben voorge- daan of welike veranderingen waar te nemen vallen, die het denkbeeld zouden kunnen rechtvaardigen dat Nederland bereid ware van zijn welgestelde poditiek van strenge zelfstandigheid afstand te doen. Het be richt, dat er contact zou bestaan tusschen de staven van Frankrijk en Nederland, is dan ook ten voile uit de lucht gegrepen". Men voegde hieraan nog toe: ,,Het is misschien nuttig er uitdrukkelijk op te wijzen, dat welk contact er ook tusschen Belgie en Nederland ten opzichte van een toekomstig verdrag ibestaat, daarbij de souvereiniteit over de Schelde op geen wijze in het geding is. Want zekere berichten over Schelde en Wielingen lijken erop berekend een ongemoti- veerde onrust te verwekken, en het tot stand komen van een verdrag door die onrust te bemoeilijken". ,,Het is op het oogenblik nog niet mogelijk", zoo zeide men ons, „namen te noemen van onderhandelaars die te zijner tijd de onder- handelingen met Belgie zullen moeten voe- ren". Wij van onzen kant willen daar de opmeir- king aan toevoegen, dat het bericht daarover in het Dagblad van Noord-Brabant onmogelijk afkomstig kan zijn uit een bron, waar men intiem bekend is met deze dingen. Want het verteld ons dat Colijn tot onderhandelaar zou zijn uitgekozen, omdat hij een der voomaam- ste woordvoerders is geweest van de opposi te tegen het BelgischNederlandsch verdrag van 1925. Colijn was echter, zooals onze lezers zich zullen herinneren, een der kam- pioenen v66r het verdrag. In de Eerste Kamer heeft hij ook ten gunste ervan ge- sproken en gestemd. Dit lijkt ons voldoende ter kenschetsing van de wtaarde der bronnen van het Dagblad van Noor d- Braban t PROF. MR. M. W. F. TREUB. t Vrijdag is te 's Gravenhage op 72jarigen leeftijd overleden prof. mr. M. W. F. Treub. Ongeveer een week geleden had de heer Treub in het ziekenhuis aan den Zuidwal, waar hij verpleegd werd, een operate onder- gaan. Aan het „Hlbd." ontleenen wrjl de volgende bijzonderheden over dezen staatsman: Prof. Mr Marie Willem Frederik Treub werd den 30sten November 1858 gehoren te Voorschoten, waar zijn vader burgemeester was. Hij bezocht de H.B.S. te Leiden en werd in 1880 candidaat-notaris. Het jaar daarop werd hij studenit te Leiden, waar hij bleef tot zijn candidaats-examen; vervolgens ging hij een semester naar Parijs aeed zijn doctoraal te Amsterdam en promoveerde te Utrecht den 31sten Maart 1885, op een proefschrift, geti- teld: Ontwikke 1 ing en verband van de rijks-, provinciale en gemeentebelastingen in Nederland", voor welke verhandeling hij in September 1883 door dezelfde universiteit met een gouden medaille was bekroond. Na zijn promote vestigde hij zich als ad- vocaat-prooureur te Amsterdam, waar hij spoedig werd toegelaten als privaat-docent voor het notariaal en fiscaal re chit aan de gemeente-universiteit. door E. PHILLIPS OPPENHEIM. 43) (Vervolg.) De eerstvolgende dagen kwam 't leven George Henry min of meer als een nacht- merrie voor. Midden in zijn slaap kon hij opschrikken iets, wat hem nooit over- komen was en het vreeselijke visioen voor zich zien van zichzelf, keurig uitge- dost door zijn kleermaker, de kerk ver- latend met een onbekende vrouw in het wit zijde aan zijn arm. Hij trachtte zich zijn nieuwe omgeving voor te stellen, en de gedachte, dat in de toekomst een ander zijn maaltijden voor hem zou kiezen, ver- vulde hem van afschuw. Dagelijks werd hij meer terneergedrukt. Op een ochtend vloekte hij zelfs een portier uit. 's Mid- dags met zijn broer naar huis keerend, nam hij niet de minste notitie van een geestige opmerking van Stephen. De moed ont- brak hem evenwel om openlijk in opstand te komen. Zonder zijn opoffering zou de situate onmogelijk op te lessen zijn. Dit nam echter niet weg, dat hij terneergesla- gen en qeirriteerd was. Het fatale uur naderde. Een paar mi- nuten over half acht stapten de broers uic de lift en betraden de bijna leege hal van het hotel. George Henry, die nog steeds in dezelfde onaangename stemming ver- keerde, keek op de klok en fronsde zijn voorhoofd. ,.Wij moeten nog een kwartier wach- ten mopperde hij. ,,Dat is beter dan dat we te laat In 1889 werd hij gekozen tot lid van den Amsterdamschen gemeenteraad; hij behoorde to en tot de radicale partij (later zou hij zich vrijzinnig-democraat noemen), die, vereenigd met de kerkelijke pantijen, zich verzette tegen de liberale partij, in de hoofdstad georgani- seerd door de kiesvereenigingen ,,De Grond- wet" en ,,Buirgerplicht", welke toen de meer- derheid in den raad hadden. Treub was een hevig strijder voor het aanbrengen van de bedrijven onder gemeentebe3tuur; hoe hij deizen strijd tegen de concessionairen voerde en op welken tegenstand hij stuitte, beschreef hij in de reeks ,,Herinneringen en Overpein- zingen", die hij in de ,,Haagsche Post" deed opnemen. Gaandeweg wist Treub zijn mee- ning betreffende gemeente-exploitatie meer ingang te doen vinden; in 1893 werd hij be- noemd tot wethouder, eerst van financien en handelsmrichtingen, vervolgens van publieke werken en handelsmrichtingen. Op 17 Juni werd Mr. Treub benoemd tot hoogloeraar aan de gemeentelijke universi teit te Amsterdam, om onderwijs te geven in staathuishoudkunde en statistiek Zijn ambt aanvaardde hij den 23sten November met een redevoering: Do ontwikkeling der staat huishoudkunde tot sociale economie". Den lien October 1964 volgde de heer Treub Mr. Willinge op als lid van de Tweede Kamer voor het district Assen, in Juni 1905 en 1909 werd zijn mandaat hemieuwd. Daar echter in zake het Staatspensioen zijn meening die van de vrijzinnige concentra- tie niet dekte, besloot hij zich uit het parle- ment terug te trekken. Van 19091911 was hij lid van den ge meenteraad van 's Gravenhage. Kort daarop riep Cort van der Einden hem in zijn kabinet dat het oorlogskabinet zou worden. Treub had er aanvan.kelijk de portefeuilles van landibouw, handel en nijver- heid. Spoedig echter, toen de crisis-omstan- digheden een krachtiger man noodig maakten den minister Bertling, ging hij naar het ministerie van financien over. Wat hij in deze benarde oorlogstijden voor werk ver- riohtte, staat ieder nog levendig voor den geest. Dat ons land toen voor een debacle werd behoed, was voor een niet gering deel aan hem te danken. In Februari 1917 werd hij teruggeroepen naar het Binnenhof, daar ibleef hij tot de verkiezingen van 1918. Van de vrijzinnig-democraten, wier 1 eider in de Kamer hij jarenlang was geweest, was hij middeleriwijl vervreemd geraakt, het ein- de van den oorlcg deed hem de noodzakelijk- heid zien van een poli'tieken en een econo- mischen opbouw boven partij-belangen. Om deze te propageeren stichtte hij den Economischen Bond, die onder zijn leiding aanvankelijk een aanmerkelijken bloei be- reikte, doch niet aan de verwachting voldeed. Tenslotte werd hij, bij de vorming van den Vrijheidsbond, daarin opgelost. De Econo- mische Bond hracht Treub in de Kamer terug om zijn inzichten te verdedigen. In 1921 nam hij voorgoed afscheid van het Binnenhof in verband met zijn benoeming tot voorzitter van den Ondernemensraad voor Nederlandsch-Indie. In deze functie heeft hij van zich doen spreken door zijn boek over Indie en andere publicaties en aan het aan- deel dat hij had in de totstandkoming van de Indische leergangen aan de Utirechtsche universiteit. Korten tijd geleden had hij deze functie neergelegd. NEDERLAND EN BELGIe. Naar aanleiding van de pers'berichten, dat de besprekingen tusscben Nederland en Bel gie om binnen afzienbaren tijd tot een oplos- sing der hangende vraagstukken te komen o.m. gevcerd zullen worden door mr. Frans waren." merkte zijn broer opgeruimd op. ,,We kunnen toch moeilijk onze gasten voor ons laten komen. Als jij hier wilt blijven en op de deur letten, ga ik een woordje met den ober wisselen. Hij verdween in het restaurant en George Henry was eenige minuten aan zijn sombere gedachten overgelaten. Hij veinsde niets te bemerken van Stephen's opgewonden houding, toen deze weer terugkeerde. ,,De tafel ziet er heel aantrekkelijk uit," kondigde de laatste aan. ,,De ober ver- zekert mij, dat hij zijn speciale aandacht aan het diner heeft gewijd George Henry toonde echter niet de minste belangstelling. Met een onverschillig aebaar wenkte hij een voorbijgaanden kellner. ,,Een cocktail!' bestelde hij. ,,Het kan me niet schelen welk soort." Stephen scheen een weinig te schrik- ken. ,,Ik wist niet, dat het tegenwoordig je gewoonte was, spiritualien te gebruiken voor het eten," merkte hij gestreng op. „Om je de waarheid te zeggen, heb ik volgens de huidige aewoonten order ge- geven cocktails op de tafel te plaatsen." ,,Het komt er niet op aan," zei George Henry kribbig. „lk heb er nu al be- hoefte aan." Stephen nam plaats, trok zijn zorgvul- dig geperste broekspijpen wat op en wendde zich tot zijn broer. George Henry" zei hij, ,,ik geloof. dat het doel van deze festrviteit je niet bijzonder aangenaam is." ,,Daaraan heb je aelijk," luidde het prompte antwoord. ,,Ik heb eens ernstig over de zaak nagedacht, en ik verlang er allerminst naar om te trouwen. Zooals van Cauwelaert, den burgemeester van Ant- werpen en oud-minster dr. H. Colijn, vemeemt het Dagblad van Noord-Brabant ,,van be- trouwbare Nederlandsche zijde" dat deze mededeeling inderdaad juist is. Dr. Colijn zou door de Nederlandsche regeering zijn aange- zocht om de voorbereidende onderhandelingen te voeren opdat van te voren vaststa, dat de oppositie in de Eerste Kamer tegen het trac- taat met Belgie van minister Van Karneibeek, van welke oppositie de heer Colijn een der voomaamste woordvoerders was, ditmaal geen nederlaag aan de nieuwe regeerings- voorstellen zal bezorgen. Verder kon het (blad „uit zeer goede bron" mededeelen, dat ook tusschen vertegenwoor- digers van het Nederlandsch departement van Waterstaat en het Belgische Ministerie van Openbare Werken besprekingen worden ge- voerd. (Ingez. Med.) DE NEDERLANDSCH—FRANSCHE BETREKKINGEN. Het Dagblad van Noord-Brabant schrijft: Naar wij vernemen, maakt men zich in sommige Belgische kringen ongerust over de betrekkingen, die thans tusschen Nederland en Frankrijk bestaan. Het vriendschappelijk karakter van die betrekkingen zou van dien aard zijn geworden, dat eensdeels een aan- merkelijike koersverandering in de buitenland- sche xx)litiek van Nederland er door is inge- luid en ajnderdeels de steun van Frankrijk voor Belgie's aanspraken tegen Nederland als verloren dient te worden beschouwd. De inschikkelijkheid welke de Belgische re geering den laatsten tijd aan den dag legt om met Nederland tot een voor onze regeering aannemelijke oplossing der hangende vraag stukken te komen, zou aan Franschen invloed zijn te wijten. In de Antwerpsche reeders- kringen leeft dan ook de vrees, dat de kans om boven Rotterdam bevoordeeld te worden verkeken is. Ook van de zijde der aanihan- gers van de ..Nation beige" wordt geducht, dat de Brusselsehe regeering op het stuk der souvereiniteit over de Schelde zal moeten toegeiven. Men vertelt, dat reeds lang voeling wordt gehouden tusschen de generale staven van Frankrijk en Nederland en dat het een der hoogst geplaatste officieren van het Neder landsche leger in den loop van dit jaar te Parijs besprekingen met den Franschen gene- ralen staf heeft gevoerd. Daarbij zou over niets minder zijn gehandeld dan over het vor- men van een gemeensdhappelijk front ten opzichte van Duitschlgnd. O.m. zou van ge dachten zijn gewisseld om de Fransch-Bel- gische verdedigingslinie in het Oosten op Nederlandsch gebied langs de Maas, Waal en IJssel uit te breiden. In dit verband heeft het ook de aandacht getrokken, dat de a.s. manoeuvres van het Nederliandsche leger in den Achterhoek zullen plaats vinden en juist voor doel zullen kirijgen om na te gaan hoe een invallende vijand aan de Ussellinie tot staan zal zijn te brengen. Over de reden, waarom Frankrijk er zooveel prijs op zou stellen, om Nederland tot meer dan normale vriendschappelijke betrekkingen te bewegen, laat men zidh in Belgie niet met stelligheid uit. Wij kregen echter zeer sterk den indruk, dat bij Frankrijk vrees veronde- steld wordt over de betrouwlbaarheid van het Belgisdhe leger. Door den ernstigen groei het thans is, voel ik me volmaakt ge- lukkig." Stephen zuchtte. Hij zag er uit als iemand die zijn best doet een ondeugend kind tot rede te brengen. ,,Mag ik je er aan herinneren," ver- zocht hij, „dat wij dit besluit slechts om de ernstigste redenen genomen hebben." ,,Wij heben dit niet gedaan," merkte George Henry op, terwijl hij gretig greep naar de cocktail, die de kellner bracht. Jij hebt alles geregeld. Ik zou zoo zeg gen, dat als een dergelijke onderneming noodig was, wij deze samen hadden moeten aangaan." ,,Mijn leeftijd begon Stephen. ..Nonsens," viel George Henry in, die na het gebruik van zijn cocktail veel moe- diger was geworden. ,,Wij zijn vrijwel even oud." „Stil," mompelde Stephen, ,,onze gas- ten zijn gearriveerd," voegde hij er aan toe, terwijl hij vlug opstond. „Lady Jen kins Sir Peter Juffrouw Penelope, het is ons buitengewoon aangenaam u hier te mogen verwelkomen." Lady Jenkins, die heel donker en zeer di'k was en een geprononceerd Semietisch uiterlijk had, was van onderen tot boven met diamanten behangen. Sir Peter, die zeer veel geleek op een carricatuur uit de Punch" maakte enkele goedige opmer- kingen. Juffrouw Penelope, 't nichtje van Lady Jenkins, een zelfbewuste jonge dame van tegen de dextig, werd door Stephen hartelijk beqroet. Onmiddeliijk trachtte zij George Henry in een gesprek te betrekken. Een sombere en verdrietig uitziende jonge man, door Sir Peter voor- gesteld als hun neef Joe, zag er uit, alsof hij ieder oogenblik in tranen zou losbar- sten. De verschijning van den ober- van het verzet in het Vlaamsohe land tegen het Fransch-Belgisch Militair accoord, is Frankrijk beducht geworden voor opstand in de Vlaamsche regimenten, wanneer het tot een oorlog moeht komen. Een dergelijke opstand zou den noordelijken vleugel van het Fransch-Belgisch leger lam kunnen slaan ailtihans wanneer Nederland een twijfelachtige factor blijift. Vrij algemeen bekend is reeds dat in Noord-Frankrijk speciale legercorpsen worden gereed gehouden, om bij oorlog even- tueele haarden van ox>stand in het Vlaamsche land onscihadelijk te maken. Slaagt men er nu in om zich een welwillende houding van Nederland te verzekeren, dan wordt het drei- gende gevaar zoo goed als bezworen. Vandaar dat Frankrijk geneigd heet tot vergaande concessies ten gunste van Nederland. HET PETITIONNEMENT. Het totaal aantal onderteekeningen van het petitionnement voor intemationale ontwape- ning van de Nederlandsche Dagbladpers tot Zaterdagmorgen hij de ibladen binnengekomen, hedraagt reeds meer dan 1.700.000. DE NEDERLANDSCHE BANKEN EN DE TOESTAND IN DUITSCHLAND. In de afgeloopen week heeft, naar het Alg. Hbl. uit goede bron verneemt, de Nederland sche Bank een uitnoodiging gericht aan alle banken en bankiers te Amsterdam tot bij- woning van een Dinsdag te houden vergade- ring, waarbij de quaestie van het niet-opvra- gen van buitenlandsche i.e. Nederlandsche credieten aan Duitschland verleend, ter sprake zou komen. Aanleiding hiertoe was een tele gram van Montagu Norman, den gouvemeur van de Bank van Engeland, gericht aan de Ned. Bank, waarin werd medegedeeld, dat de Engelsche banken besloten hadden voorloopig geen gel den uit Duitschland terug te trekken, d.w.z., dat ze op haar getrokken Duitsche cheques zouden betalen, aan geopende rem- bourscredieten zouden voldoenen de loopen- de credieten zouden handhaven en waarin ver der verzocht werd, of de Nederlandsche ban ken eenzelfde houding zouden willen aan- nemen. In een Dinsdagmorgen gehouden vergade- ring der Amsterdamsche Bankiersvereeniging is dit telegram besproken en de Nederland sche Bank is er van in kennis gesteld, dat de leden besloten hadden voorshands, hun wel willende houding tegenover de Duitsche ban ken te handhaven. In verband met dit antwoord heeft de voor- genomen bespreking bij de Nederlandsche Bank daarop 's middags niet plaats gehad. OUD-M3NISTER POP OVERLEDEN. In den ouderdom van 73 jaren is te Voor- burg overleden de oud-minister van Oorlog de heer W. F. Pop, luitenant-generaal b. d. De thans ontslapen opper-officier heeft ruim 40 jaren deel uitgemaakt van het offi- cierskorps van het Nederlandsche leger. Den len December 1878 werd hij benoemd tot 2e luitenant en in 1921 veriiet hij den mi- litairen dienst als luitenant-generaal, chef van den generalen staf. voor FOURNIT URES GENERALES Borluutstraat 8, GENT. Tel. 12416. (Naby 't Stadhuis) (Ingez. Med.) kellner, welke Stephen een paar woorden in het oor fluisterde, scheen zijn stemming eenigszins te doen veranderen. ,,Wij verwachten geen andere gasten, en kunnen dus aan tafel gaan," kondigde de gastheer aan. ,,Wilt u mij toestaan u den weg te wijzen, Lady Jenkins?" Het kleine gezelschap liep de zaal door en nam plaats aan de met bloemen over- dekte tafel. George Henry zat tusschen Lady Jenkins en haar nicht. Nadat de tafelversiering naar genoegen bewonderd was, werd het gesprek eenigszins moeilijk gemaakt, omdat Sir Peter voortdurend over de marktprijzen wilde praten. Juf frouw Penelope keek George Henry met gefronsde wenkbrauwen aan. ,,Ik zou graag willen, dat mijn beste oom niet altijd over zaken sprak," fluister de ze. ,,lk weet zeker, dat u, wanneer u eenmaal de deur van uw kantoor achter u heeft dichtgetrokken, dit niet doet, is het wel, mijnheer Underwood?" „Als regel niet, bekende George Hen ry, ..tenzij Stephen en ik alleen zijn." Het jonge meisje zuchtte. Ze had heel mooie oogen, die ze dan ook goed wist te gebruiken. Na het gebruik van een tweede cocktail was George Henry bereid toe te geven, dat deze tot op zekere hoogte aantrekke lijk waren. Eigenaardig was het echter, dat hij zich er herhaaldelijk op betrapte, die te vergelijken met de oogen van Peggy Robinson. ..Natuurlijk begrijp ik, dat een man heel dikwijls aan zijn zaken moet den- ken," gaf ze toe, ,,maar wanneer de dag- taak eenmaal volbracht is, zijn er toch nog andere dingen, waarover men kan spreken. Is u het niet met me eens, mijn heer Underwood? I en licht gekleed neemt U plaats. Een verkoud- heid is dan vaak het gevolg. Neemt dan te juister tijd Aspirin- [Tabletten. Let op oranje band en Bayerkruis. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) Gedurende de oorlogsjaren was generaal Pop, eerst commandant van de lie divisie te Amhem, daama sous-chef van den generalen staf, waama hij generaal Snijders, toen deze optrad als opperbervelhabber, opvolgde als chef van den generalen staf. Van 31 Maart 1920 tot 28 Juli 1921 heeft generaal Pop als opvolger van Jhr. Alting van Geusau als Minister van Oorlog deel uitge maakt van het eerste ministerie Ruys de Beerenibrouck. Hij trad als minister af wegens de verwerping van art. 27 der dienstplicht— regeHing. Generaal Pop is hoofdredacteur geweest van de ,,Militaire Spectator". Kort na zijn ministerschap is de thans ont- slapene Mr. P.. Rink opgevolgd als voorzitter van de bezuinigingscommissie. Generaal Pop was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. SPIONN AGE. Telkens bereiken ons, schrijft de N. R. Crt, uit de grenslanden van Rusland berichten over de ontdekking van voor Moskou wer- kende organisaties van spionnen. Heel erg was een geval, dat eenige weken geleden in. Polen ontdekt werd. Een majoor van den ge neralen staf bleek daar in dienst van de spion- nage der sowjet-regeering te staan. De ma- jaar beweerde uit communistische overtuiging te hebben gehandeld. Ware dit juist, dan had men te Warschau tenminste dezen troost, dat joor beweerde uit communistische overtuiging Het lijkt ons echter weinig waarschijnlijk. Wel hooren wij nu uit Duitschland, dat daar een aantal gewezen officieren van de Rijksweer tot de communistische partij zijn overgegaan; maar hier moet sterken nadruk vallen op het „gewezene" dier heeren en op hun waarschijnlijk wanhopige economische omstandigheden. Dat echter een actief ma joor van den staf in het geheim aanhanger van het strijdend communisme is, zal zeker wel tot de uitzonderingen blijven hooren in landen, waar niet alles op zijn kop staat. Wij vreezen dan ook veeleer, dat de zaak van dien majoor behoorde tot de, in den laatsten tijd merkwaardig vaak gemelde gevallen, waarin Oost-Europeesche menschen in belangrijke, ja zelfs in hooge positie niet ontoegankelijk ble- ken voor steekpenningen. Als men, zooals de hoofdofficier, toch zeker weet dat men aan het executiepeleton niet meer kan ontsnappen, dan kan men beter den schijn aannemen in dienst van een ge- heime overtuiging te sterven dan toe te geven dat men betrapt is op betaald verraad. Een week later werd in Polen een korpo- ,,Wat bijvoorbeeld?" vroeg hij voor- zichtig. ,,Kunst muziek tooneel ant- woordde zij enthousiast. „Daaraan heeft u gelijk." ,,Ik geloof," vervolgde ze op vertrou- welij'ken toon, den raad van haar tante opvolgend, ,,dat twee menschen, die ge~ meenschappelijken smaken hebben, zoo gemakkelijk het geluk kunnen vinden." ,,Ik ga van tijd tot tijd naar de come- die," waagde hij te zeggen, ,,en ik houd van operettes. Juffrouw Penelope bedekte het onder- ste gedeelte van haar gezicht met een waaier van struisveeren en keek haar tafelheer hoofdschuddend aan. ,,Slechte man," riep ze uit. ,,De heerea zijn toch allemaal hetzelfdeWordt dit restaurant niet erg veel door actrfces bezocht?" ,,Een paar, die ik oppervlakkig ken, soupeeren hier wel eens, bekende Geor ge Henry. ,,Je kunt er heerlijk eten, mengde Joe zich plotseling in het gesprek ,,HebJk je verteld, Pe niet verteld, Pen, dat ik Morris en Stella op een avond heb zien dansen?' Hij boog zich tot haar over en zette zijn gesprek fluisterend voort. George Henrv wendde zich tot Lady Jenkins, om ook tegenover haar zijn plichten als tweeden gastheer waar te nemen. Ze keek hem met een breeden, vettigen glimlach aan, welke nog op haar lippen bleef zwe- ven, niettegenstaande zij zich met heef veel smaak ruimschoots bediend had van een „vol-au-vent". „Uw nichtje vertelde me zooeven, dat de Milan" een van haar geliefkoosde restaurants is," merkte hij op. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 1